Docstoc

UJIAN PRA POST TAHUN 3

Document Sample
UJIAN PRA POST TAHUN 3 Powered By Docstoc
					          Ujian Pra dan Post Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
                       Tahun Tiga

ARAHAN : SILA TANDAKAN ( √ ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH.

1 : TIDAK SETUJU           2 SETUJU             3 : SANGAT SETUJU

NAMA SEKOLAH :
                                        Ujian Pra  Ujian Post
                                         SKALA     SKALA
     BIDANG               PERKARA
BIL                                      1  2  3 1  2  3
             Saya mengetahui pentingnya mata pelajaran yang
 1            dipelajari.
             Saya mengetahui cara membaca dengan sebutan
 2            yang betul.

             Saya mengetahui cara mengingat yang berkesan.
 3
             Saya menyedari pentingnya mendengar semasa
 4            belajar.
    AKADEMIK     Saya dapat menyampaikan maklumat dengan tepat
 5            jika mendengar dengan baik.
 6            Saya mampu menjadi pendengar yang baik.
             Saya boleh memahami isi-isi penting dalam petikan.
 7
             Saya mampu belajar secara berkumpulan dengan
 8            berkesan.

 9            Saya seronok belajar secara berkumpulan.

             Saya dapat menguruskan masa dengan baik.
10
11            Saya perlu mengetahui jenis-jenis kerjaya.
12    KERJAYA     Saya mengetahui kepentingan maklumat kerjaya.
             Saya perlu memahami bidang tugas kerjaya yang
13            diminati.
14  PSIKOSOSIAL DAN   Saya sayang kawan-kawan saya.
15  KESEJAHTERAAN    Saya sayang sekolah saya.
     MENTAL     Saya mengenal pasti masalah-masalah yang saya
 16            hadapi.
             Saya mengetahui cara berkomunikasi yang
17            berkesan.
             Saya mengetahui peranan dan tanggungjawab ibu
18            bapa dalam menjaga dan membesarkan anak-anak.
19   KEIBUBAPAAN    Saya mampu menjadi pemimpin yang baik.
             Saya boleh menjaga kesihatan dan keselamatan
20            diri.
 21            Saya tahu tanggungjawab terhadap keluarga.
             Saya menyedari kekuatan dan potensi dalam diri
22            saya.
23            Saya tahu menguruskan diri.
    PEMBANGUNAN
24    DIRI MURID    Saya memahami dan mematuhi peraturan sekolah.
25            Saya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.
             Saya mementingkan pengambilan makanan yang
26            berkhasiat.
                                   Ujian Pra    Ujian Post
                                    SKALA      SKALA
     BIDANG            PERKARA
BIL                                  1  2   3  1 2 3
          Saya boleh membezakan antara ubat, rokok dan
27         racun.
          Saya mengetahui kesan buruk racun dan menghisap
28   PENDIDIKAN  rokok.
   PENCEGAHAN
          Saya boleh menyatakan TIDAK kepada rokok.
29
          Saya mengetahui cara menggunakan ubat dengan
30         betul.
                 71% - 100% =     Sangat Baik

                 31 % - 70% =     Memuaskan

                 0% - 30 %   =   Sangat Lemah
                 Ujian Pra / Pos Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

                               Tahun Tiga
ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH


  1 : TIDAK SETUJU           2: SETUJU                 3 : SANGAT SETUJU
NAMA SEKOLAH:

BIL    BIDANG            PERKARA              1        2        3      SKALA       %

                                   Pra    Post  Pra    Post  Pra    Post  Pra  Post  Pra  Post

            Saya mengetahui pentingnya mata pelajaran
            yang dipelajari.
 1

            Saya mengetahui cara membaca dengan
            sebutan yang betul.
 2

            Saya mengetahui cara mengingat yang
            berkesan.
 3

            Saya menyedari pentingnya mendengar
            semasa belajar.
 4

            Saya dapat menyampaikan maklumat
     AKADEMIK    dengan tepat jika mendengar dengan baik.
 5

            Saya mampu menjadi pendengar yang baik.
 6
            Saya boleh memahami isi-isi penting dalam
 7           petikan.

            Saya mampu belajar secara berkumpulan
            dengan berkesan.
 8


            Saya seronok belajar secara berkumpulan.

 9

            Saya dapat menguruskan masa dengan baik.
 10
11           Saya perlu mengetahui jenis-jenis kerjaya.
            Saya mengetahui kepentingan maklumat
12   KERJAYA    kerjaya.
            Saya perlu memahami bidang tugas kerjaya
13           yang diminati.


            Saya sayang kawan-kawan saya.
14

   PSIKOSOSIAL DAN  Saya sayang sekolah saya.
15
   KESEJAHTERAAN
     MENTAL
            Saya mengenal pasti masalah-masalah yang
            saya hadapi.

16


            Saya mengetahui cara berkomunikasi yang
            berkesan.

17

            Saya mengetahui peranan dan
            tanggungjawab ibu bapa dalam menjaga dan
            membesarkan anak-anak.
   KEIBUBAPAAN
18
19           Saya mampu menjadi pemimpin yang baik.

            Saya boleh    menjaga   kesihatan  dan
            keselamatan diri.
20

            Saya tahu tanggungjawab terhadap keluarga.
21

   PEMBANGUNAN   Saya menyedari kekuatan dan potensi dalam
    DIRI MURID   diri saya.
22


            Saya tahu menguruskan diri.

23
   PEMBANGUNAN  Saya memahami dan mematuhi peraturan
    DIRI MURID  sekolah.
24

          Saya dapat menyelesaikan masalah yang
          dihadapi.
25

          Saya mementingkan pengambilan makanan
          yang berkhasiat.
26
          Saya boleh membezakan antara ubat, rokok
27         dan racun.
          Saya mengetahui kesan buruk racun dan
28  PENDIDIKAN  menghisap rokok.
   PENCEGAHAN   Saya boleh menyatakan TIDAK kepada
29         rokok.
          Saya mengetahui cara menggunakan ubat
30         dengan betul.
                 71% - 100% =      Sangat Baik

                 31 % - 70% =      Memuaskan

                 0% - 30 %   =    Sangat Lemah

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: UJIAN, POST, TAHUN
Stats:
views:284
posted:7/5/2010
language:Malay
pages:5