Transformatory energetyczne suche i olejowe Cast resin transformers by knu24191

VIEWS: 0 PAGES: 22

									Katalog - 00 Spis tresci 5 rozdzialow 6.qxp  2008-09-03  08:42  Page 7
                                      Transformatory energetyczne
   Transformatory energetyczne suche i olejowe
                                          Transformers
    Cast resin transformers & oil transformers
Katalog - 00 Spis tresci 5 rozdzialow 6.qxp  2008-09-03  08:42  Page 8
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp        2008-09-03  17:29  Page 107
                                                                          Transformatory energetyczne
                                                                              Transformers
     Transformatory                            Cast resin
     energetyczne                             transformers
     suche

                                        General
     Opis ogólny
                                        description
     Energy Group oferuje transformatory suche w izolacji ¿ywicznej    Energy Group provides cast resin transformers with a voltage
     o napiêciu do 36kV oraz mocy od kilku kVA do 16000kVA.        level of 36 kV and a power range from a few kVA up to 16000
     Transformatory Energy Group œredniego napiêcia do dystrybucji    kVA.Provided by Energy Group medium voltage transformers
     i przetwarzania energii elektrycznej stanowi¹ solidne ogniwo     that are used for distribution and processing of electric energy
     uk³adów zasilania.                          are robust part of electricity supply systems.

     Jakoœæ oferowanych urz¹dzeñ zapewnia certyfikat produkcji ISO    Quality of provided transformers is ensured by ISO 9001:2000
     9001:2000 oraz kontrola wyprodukowanych urz¹dzeñ.          Quality Management System and full control of manufactured
                                        products.
     Produkowane transformatory s¹ zgodne z klasami œrodowisko-
     wymi E2 C2 F1.                            Manufactured transformers conforming to E2 C2 F1 environment
                                        safety standards.
                                                                       107
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp          2008-09-03  17:29  Page 108
     Uzwojenie niskiego napiêcia wykonane jest z folii aluminiowych.
     Uzwojenia s¹ wykonywane w temperaturowej klasie izolacji F.
     Uzwojenie jest impregnowane specjalnym lakierem.

     Uzwojenia œredniego napiêcia s¹ izolowane ¿ywic¹ formowan¹ w procesie
     pró¿niowym. Uzwojenia wykonane s¹ z izolowanego drutu aluminiowego.
     Poszczególne warstwy uzwojenia s¹ dodatkowo oddzielone specjaln¹ folia izola-
     cyjn¹. Ca³y proces jest sterowany i kontrolowany komputerowo. Izolacja uzwojeñ
     œredniego napiêcia wykonywana jest równie¿ w klasie F.

     Rdzeñ sk³ada siê z trzech kolumn i jarzma, wykonanych z zimnowalcowanej
     ferromagnetycznej blachy stalowej. Poszczególne elementy rdzenia sk³adane s¹
     z elementów przycinanych pod k¹tem 45°, zapewnia to zmniejszenie wartoœci strat
     w stali oraz poziomu ha³asu emitowanego przez transformator.

     Akcesoria do transformatora umo¿liwiaj¹ monitorowanie jego pracy oraz kontrolê
     i zabezpieczenie temperaturowe. W uk³adach gdzie wystêpuj¹ chwilowe przeci¹¿e-
     nia transformatora, mo¿liwe jest zastosowanie zestawów wentylacyjnych.
     Firma zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian parametrów elektrycznych         Rys. PrzekaŸnik
     i wymiarów ca³kowitych przedstawionych w tym katalogu wynik³ych z zastosowania
     odmiennych norm lub materia³ów.
                      Rys. Wentylator 1              Rys. Wentylator 3
             Rys. Wentylator 2
    108
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp  2008-09-03   17:29   Page 109
                           Low voltage windings are wound in aluminium foils.
                           Windings are realized as an F insulation class.
                           Windings are impregnated with special varnish.

                           Medium voltage windings are isolated with resin formed in vacuum. Vacuum level
                           is monitored by system controlled by computer. Windings are made of insulated
                           aluminium wire.

                           Particular windings layers are additionally separated by special insulation foil.
                           The whole process is monitored and controlled by computer. Insulation of this
                           winding is realized as an F insulation class.

                           Core is composed of three columns and yoke made in ferromagnetic steel sheets.
                           Particular core elements are assembled from components cut at the angle of 45°.
                           This kind of construction ensures reduction of looses value and sound level
                           generated by transformer. Available accessories makes possible to monitor
                           transformer operation and ensures temperature control and protection against
                           temperature rising. Ventilation installations are available for circuits on which
                           momentary transformer overloads appearing.
                                                                     Transformatory energetyczne
     Picture PT100                Possible changes in standards or materials can influence on electrical
                           characteristics and overall dimensions shown in this catalogue.
                                                                         Transformers
                                                                  109
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp        2008-09-03     17:29  Page 110
       Parametry techniczne
       Transformatory suche ¿ywiczne o stratach standardowych o przek³adni 6kV - 0,4kV
         Typ
               Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]   Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]    Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-RE-0100-06    100    6    0,4   500      2000         2270      6       47     2,2
       EG-RE-0160-06    160    6    0,4   650      2550         2900      6       51     1,9
       EG-RE-0200-06    200    6    0,4   800      3000         3400      6       52     1,8
       EG-RE-0250-06    250    6    0,4   1150     3500         4000      6       55     1,9
       EG-RE-0315-06    315    6    0,4   1400     4200         4800      6       56     1,8
       EG-RE-0400-06    400    6    0,4   1650     5100         5700      6       57     1,8
       EG-RE-0500-06    500    6    0,4   1900     5900         6600      6       57     1,5
       EG-RE-0630-06    630    6    0,4   2300     6900         7750     6       58     1,4
       EG-RE-0800-06    800    6    0,4   2600     8300         9300     6       59     1,35
       EG-RE-1000-06    1000   6    0,4   3100      9700        10900     6,5      60     1,2
       EG-RE-1250-06    1250   6    0,4   3550     11300        13200     6,5      61     1,2
       EG-RE-1600-06    1600   6    0,4   4200     14250        16200     7       63     1,1
       EG-RE-2000-06    2000   6    0,4   5100     17000        18900     7       65     0,9
       EG-RE-2500-06    2500   6    0,4   6300     20000        22200     7       65     0,8

                                                                Klasa izolacji 7,2kV
                                                           Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
                                                           Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1
                                      Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                      o niestandardowych parametrach:
                                      • napiêcia pierwotne (np. 3; 6,3 kV )
                                      • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
                                      • transformatory przekszta³tnikowe
                                       - 6 pulsowe
                                       - 12 pulsowe


                                      Elementy wyposa¿enia standardowego:
                                      • Komplet sond PT100 / PTC
                                      • PrzekaŸnik monitoruj¹cy temperaturê                                      Akcesoria dodatkowe:
                                      • Zestaw wentylatorów umo¿liwiaj¹cy chwilowe przeci¹¿enia
                                      • Podk³adki antywibracyjne
                                      • Ochronniki przepiêæ
                                      • Trzy rodzaje obudowy IP21, IP23, IP31
        Rys. Trafo suchy
                                                                Klasa izolacji 17,5kV
       Transformatory suche ¿ywiczne o stratach                                 Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
       standardowych o przek³adni 15kV - 0,4kV                                  Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1

         Typ
               Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]   Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]    Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-RE-0100-15    100    15    0,4   500      2000         2270      6       47     2,2
       EG-RE-0160-15    160    15    0,4   650      2550         2900      6       51     1,9
       EG-RE-0200-15    200    15    0,4   800      3000         3400      6       52     1,8
       EG-RE-0250-15    250    15    0,4   1150     3500         4000      6       55     1,9
       EG-RE-0315-15    315    15    0,4   1400     4200         4800      6       56     1,8
       EG-RE-0400-15    400    15    0,4   1650     5100         5700      6       57     1,8
       EG-RE-0500-15    500    15    0,4   1900     5900         6600      6       57     1,5
       EG-RE-0630-15    630    15    0,4   2300     6900         7750      6       58     1,4
       EG-RE-0800-15    800    15    0,4   2600     8300         9300      6       59     1,35
       EG-RE-1000-15    1000   15    0,4   3100     9700         10900     6,5      60     1,2
       EG-RE-1250-15    1250   15    0,4   3550     11300        13200     6,5      61     1,2
       EG-RE-1600-15    1600   15    0,4   4200     14250        16200     7       63     1,1
       EG-RE-2000-15    2000   15    0,4   5100     17000        18900     7       65     0,9
       EG-RE-2500-15    2500   15    0,4   6300     20000        22200     7       65     0,8


    110
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp       2008-09-03  17:29  Page 111
                                                  Technical data
                Cast resin transformers with standard losses and voltage ratio 6kV - 0,4kV
           L [mm]       S [mm]      Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

           1040          610      1160     145        145     520   650
           1120          610      1170     145        175     520   780
           1180          760      1270     150        185     670   900
           1220          760      1340     165        200     670   1050
           1280          760      1390     170        210     670   1150
           1320          760      1400     175        210     670   1350
           1340          760      1525     175        215     670   1550
           1410          760      1555     190        230     670   1800
           1460          910      1655     200        235     820   2050
           1540          910      1740     200        240     820   2600
           1610          910      1810     215        255     820   2800
           1670          950      1920     215        250     820   3700
           1740         1220      2140     250        305    1070   4200
           1850         1320      2090     270        330    1070   5200
                                                                 Transformatory energetyczne
     Insulation class 7,2 kV
                                                                     Transformers
     Vector group Dyn5 or Dyn11
     Environmental class E2-C2-F1
     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • medium voltage (for example: 3; 6,3 kV )
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters
     Standard accessories:
     • a set of PT100 / PTC probes
     • temperature monitoring relay     Additional accessories:
     • a set of ventilators for temporary overload
     • anti-vibration pads
     • surge arresters
     • three types of enclosure IP21, IP23, IP31
     Insulation class 17,5 kV
     Vector group Dyn5 or Dyn11                       Cast resin transformers with standard
     Environmental class E2-C2-F1                       losses and voltage ratio 15kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040         610       1160     145        145     520   650
            1120         610       1170     145        175     520   780
            1180         760       1270     150        185     670   900
            1220         760       1340     165        200     670   1050
            1280         760       1390     170        210     670   1150
            1320         760       1400     175        210     670   1350
            1340         760       1525     175        215     670   1550
            1410         760       1555     190        230     670   1800
            1460         910       1655     200        235     820   2050
            1540         910       1740     200        240     820   2600
            1610         910       1810     215        255     820   2800
            1670         950       1920     215        250     820   3700
            1740        1220       2140     250        305    1070   4200
            1850        1320       2090     270        330    1070   5200


                                                              111
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp         2008-09-03     17:29  Page 112
       Transformatory suche ¿ywiczne o stratach standardowych o przek³adni 20kV - 0,4kV
          Typ
                Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]   Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]    Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-RE-0100-20    100     20    0,4   500      2000        2270      6       47     2,2
       EG-RE-0160-20    160     20    0,4   650      2550        2900      6       51     1,9
       EG-RE-0200-20    200     20    0,4   800      3000        3400      6       52     1,8
       EG-RE-0250-20    250     20    0,4   1150      3500        4000      6       55     1,9
       EG-RE-0315-20    315     20    0,4   1400      4200        4800      6       56     1,8
       EG-RE-0400-20    400     20    0,4   1650      5100        5700      6       57     1,8
       EG-RE-0500-20    500     20    0,4   1900      5900        6600      6       57     1,5
       EG-RE-0630-20    630     20    0,4   2300      6900        7750      6       58     1,4
       EG-RE-0800-20    800     20    0,4   2600      8300        9300      6       59     1,35
       EG-RE-1000-20    1000    20    0,4   3100      9700        10900     6,5      60     1,2
       EG-RE-1250-20    1250    20    0,4   3550      11300        13200     6,5      61     1,2
       EG-RE-1600-20    1600    20    0,4   4200      14250        16200     7       63     1,1
       EG-RE-2000-20    2000    20    0,4   5100      17000        18900     7       65     0,9
       EG-RE-2500-20    2500    20    0,4   6300      20000        22200     7       65     0,8

                                                                 Klasa izolacji 24kV
                                                            Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
                                                            Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1                                     Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                     o niestandardowych parametrach:
                                     • napiêcia pierwotne (np. 21kV)
                                     • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
                                     • transformatory przekszta³tnikowe
                                      • 6 pulsowe
                                      • 12 pulsowe

                                     Elementy wyposa¿enia standardowego:
                                     • Komplet sond PT100 / PTC
                                     • PrzekaŸnik monitoruj¹cy temperaturê

                                     Akcesoria dodatkowe:
                                     • Zestaw wentylatorów umo¿liwiaj¹cy chwilowe przeci¹¿enia
                                     • Podk³adki antywibracyjne
                                     • Ochronniki przepiêæ
                                     • Trzy rodzaje obudowy IP21, IP23, IP31                                     Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                     o niestandardowych parametrach:
                                     • napiêcia pierwotne (np. 3; 6,3kV )
                                     • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
                                     • transformatory przekszta³tnikowe
       Rys. Trafo suchy                        • 6 pulsowe
                                      • 12 pulsowe


                                                                  Klasa izolacji 7,2kV
       Transformatory suche ¿ywiczne o stratach                                  Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
       normalnych o przek³adni 6kV - 0,4kV                                     Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1

          Typ
                Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]   Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]     Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-R-0100-06     100     6    0,4    500      2000        2300     6       52     2,47
       EG-R-0160-06     160     6    0,4    690      2700        3100     6       54     2,18
       EG-R-0200-06     200     6    0,4    800      3000        3450     6       55     1,94
       EG-R-0250-06     250     6    0,4    880      3300        3800     6       56     1,88
       EG-R-0315-06     315     6    0,4   1000      4000        4600     6       58     1,71
       EG-R-0400-06     400     6    0,4   1200      4800        5500     6       61     1,41
       EG-R-0500-06     500     6    0,4   1400      5800        6700     6       62     1,27
       EG-R-0630-06     630     6    0,4   1650      6800        7800     6       63     1,12
       EG-R-0800-06     800     6    0,4   2000      8600        9800     6,5      64     0,96
       EG-R-1000-06     1000     6    0,4   2300      9600        11000     6,5      65     0,85
       EG-R-1250-06     1250     6    0,4   2800      11300        13000     6,5      66     0,76
       EG-R-1600-06     1600     6    0,4   3100      14000        16000     7       67     0,71
       EG-R-2000-06     2000     6    0,4   3800      17000        19500     7       68     0,68
       EG-R-2500-06     2500     6    0,4   5000      20000        23000     7       69     0,64
       EG-R-3150-15     3150    15    0,4   6100      24500        28100     7       71     0,55

    112
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp       2008-09-03  17:29  Page 113
                Cast resin transformers with standard losses and voltage ratio 6kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040         610       1160     145       145      520   650
            1180         610       1190     150       190      520   780
            1220         760       1290     160       195      670   900
            1220         760       1340     165       200      670  1050
            1280         760       1390     170       210      670  1150
            1320         760       1400     175       210      670  1350
            1360         760       1525     175       215      670  1550
            1410         760       1555     190       230      670  1800
            1460         910       1655     200       235      820  2050
            1550         910       1755     200       235      820  2600
            1660         910       1820     210       250      820  2800
            1760         910       1930     215       255      820  3700
            1740        1220       2140     250       305     1070  4200
            1850        1320       2090     270       330     1070  5200

     Insulation class 24 kV
     Vector group Dyn5 or Dyn11
                                                                Transformatory energetyczne
     Environmental class E2-C2-F1
                                                                    Transformers
     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • (for example: 21kV)
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters
     Standard accessories:
     • a set of PT100 / PTC probes
     • temperature monitoring relay


     Additional accessories:
     • a set of ventilators for temporary overload
     • anti-vibration pads
     • surge arresters
     • three types of enclosure IP21, IP23, IP31


     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • medium voltage (for example: 3; 6,3kV)
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters
     Insulation class 7,2 kV
     Vector group Dyn5 or Dyn11                       Cast resin transformers with normal
     Environmental class E2-C2-F1                      losses and voltage ratio 6kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040        610       1160     145       145     520   650
            1120        610       1170     145       175     520   780
            1180        760       1270     150       185     670   900
            1220        760       1340     165       200     670   1050
            1280        760       1390     170       210     670   1150
            1320        760       1400     175       210     670   1350
            1360        760       1525     175       215     670   1550
            1410        760       1555     190       230     670   1800
            1460        910       1655     200       235     820   2050
            1550        910       1740     200       240     820   2600
            1610        910       1810     215       255     820   2800
            1670        950       1920     215       250     820   3700
            1740        1220       2140     250       305    1070   4200
            1850        1320       2090     270       330    1070   5200
            1970        1350       2170     280       340    1070   6000

                                                             113
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp         2008-09-03     17:29  Page 114
       Transformatory suche ¿ywiczne o stratach normalnych o przek³adni 15kV - 0,4kV
         Typ
                Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]   Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]    Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-R-0100-15     100     15    0,4    500      2000        2300      6       52    2,47
       EG-R-0160-15     160     15    0,4    690      2700        3100      6       54    2,18
       EG-R-0200-15     200     15    0,4    800      3000        3450      6       55    1,94
       EG-R-0250-15     250     15    0,4    880      3300        3800      6       56    1,88
       EG-R-0315-15     315     15    0,4   1000      4000        4600      6       58    1,71
       EG-R-0400-15     400     15    0,4   1200      4800        5500      6       61    1,41
       EG-R-0500-15     500     15    0,4   1400      5800        6700      6       62    1,27
       EG-R-0630-15     630     15    0,4   1650      6800        7800      6       63    1,12
       EG-R-0800-15     800     15    0,4   2000      8600        9800     6,5      64    0,96
       EG-R-1000-15     1000    15    0,4   2300      9600        11000     6,5      65    0,85
       EG-R-1250-15     1250    15    0,4   2800      11300        13000     6,5      66    0,76
       EG-R-1600-15     1600    15    0,4   3100      14000        16000     7       67    0,71
       EG-R-2000-15     2000    15    0,4   3800      17000        19500     7       68    0,68
       EG-R-2500-15     2500    15    0,4   5000      20000        23000     7       69    0,64
       EG-R-3150-15     3150    15    0,4   6100      24500        28100     7       71    0,55


                                                                 Klasa izolacji 17,5kV
                                                            Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
                                                            Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1                                        Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                        o niestandardowych parametrach:
                                        • napiêcia pierwotne (np. 15,75kV)
                                        • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
                                        • transformatory przekszta³tnikowe
                                          • 6 pulsowe
                                          • 12 pulsowe


                                        Elementy wyposa¿enia standardowego:
                                        • Komplet sond PT100 / PTC
                                        • PrzekaŸnik monitoruj¹cy temperaturê


                                        Akcesoria dodatkowe:
                                        • Zestaw wentylatorów umo¿liwiaj¹cy chwilowe przeci¹¿enia
                                        • Podk³adki antywibracyjne
                                        • Ochronniki przepiêæ
                                        • Trzy rodzaje obudowy IP21, IP23, IP31

                                        Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                        o niestandardowych parametrach:
                                        • napiêcia pierwotne (np. 21kV)
                                        • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
       Rys. Trafo suchy                          • transformatory przekszta³tnikowe
                                          • 6 pulsowe
                                          • 12 pulsowe

                                                                Klasa izolacji 24kV
       Transformatory suche ¿ywiczne o stratach                                Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
       normalnych o przek³adni 20kV - 0,4kV                                  Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1

         Typ
                Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]   Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]    Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-R-0100-20     100     20    0,4    500      2000        2300      6       52    2,47
       EG-R-0160-20     160     20    0,4    690      2700        3100      6       54    2,18
       EG-R-0200-20     200     20    0,4    800      3000        3450      6       55    1,94
       EG-R-0250-20     250     20    0,4    880      3300        3800      6       56    1,88
       EG-R-0315-20     315     20    0,4   1000      4000        4600      6       58    1,71
       EG-R-0400-20     400     20    0,4   1200      4800        5500      6       61    1,41
       EG-R-0500-20     500     20    0,4   1400      5800        6700      6       62    1,27
       EG-R-0630-20     630     20    0,4   1650      6800        7800      6       63    1,12
       EG-R-0800-20     800     20    0,4   2000      8600        9800     6,5      64    0,96
       EG-R-1000-20     1000    20    0,4   2300      9600        11000     6,5      65    0,85
       EG-R-1250-20     1250    20    0,4   2800      11300        13000     6,5      66    0,76
       EG-R-1600-20     1600    20    0,4   3100      14000        16000     7       67    0,71
       EG-R-2000-20     2000    20    0,4   3800      17000        19500     7       68    0,68
       EG-R-2500-20     2500    20    0,4   5000      20000        23000     7       69    0,64
       EG-R-3150-20     3150    20    0,4   6100      24500        28100     7       71    0,55

    114
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp       2008-09-03  17:29  Page 115
                Cast resin transformers with normal losses and voltage ratio 15kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040         610       1160     145       145     520   650
            1120         610       1170     145       175     520   780
            1180         760       1270     150       185     670   900
            1220         760       1340     165       200     670   1050
            1280         760       1390     170       210     670   1150
            1320         760       1400     175       210     670   1350
            1360         760       1525     175       215     670   1550
            1410         760       1555     190       230     670   1800
            1460         910       1655     200       235     820   2050
            1550         910       1740     200       240     820   2600
            1610         910       1810     215       255     820   2800
            1670         950       1920     215       250     820   3700
            1740        1220       2140     250       305     1070   4200
            1850        1320       2090     270       330     1070   5200
            1970        1350       2170     280       340     1070   6000


     Insulation class 17,5 kV
                                                                Transformatory energetyczne
     Vector group Dyn5 or Dyn11
     Environmental class E2-C2-F1
                                                                    Transformers
     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • medium voltage (for example: 15,75kV)
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters


     Standard accessories:
     • a set of PT100 / PTC probes
     • temperature monitoring relay


     Additional accessories:
     • a set of ventilators for temporary overload
     • anti-vibration pads
     • surge arresters
     • three types of enclosure IP21, IP23, IP31
     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • medium voltage (for example: 21kV)
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters     Insulation class 24 kV
     Vector group Dyn5 or Dyn11                        Cast resin transformers with normal
     Environmental class E2-C2-F1                      losses and voltage ratio 20kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040         610       1160     145       145     520   650
            1180         610       1190     150       190     520   780
            1220         760       1290     160       195     670   900
            1220         760       1340     165       200     670   1050
            1280         760       1390     170       210     670   1150
            1320         760       1400     175       210     670   1350
            1360         760       1525     175       215     670   1550
            1410         760       1555     190       230     670   1800
            1460         910       1655     200       235     820   2050
            1550         910       1755     200       235     820   2600
            1660         910       1820     210       250     820   2800
            1760         910       1930     215       255     820   3700
            1740        1220       2140     250       305     1070   4200
            1850        1320       2090     270       330     1070   5200
            1040         610       1160     145       145     520   650

                                                             115
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp         2008-09-03     17:30  Page 116
       Transformatory suche ¿ywiczne o zredukowanych stratach o przek³adni 6kV - 0,4kV
          Typ
                Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]    Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]    Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-RR-0100-06     100    6    0,4    400      1960         2260     6       45     1,89
       EG-RR-0160-06     160    6    0,4    460       2700        3110     6       48     1,80
       EG-RR-0200-06     200    6    0,4    560      3100         3570     6       48     1,70
       EG-RR-0250-06     250    6    0,4    670      3300         3800     6       49     1,60
       EG-RR-0315-06     315    6    0,4    750      4100         4720     6       50     1,50
       EG-RR-0400-06     400    6    0,4    940      4800         5520     6       51     1,33
       EG-RR-0500-06     500    6    0,4   1100      5500         6330     6       52     1,10
       EG-RR-0630-06     630    6    0,4   1270      6200         7130     6       53     0,97
       EG-RR-0800-06     800    6    0,4   1550      8200         9430     6,5      54     0,81
       EG-RR-1000-06    1000    6    0,4   1750      9400        10810     6,5      55     0,72
       EG-RR-1250-06    1250    6    0,4   2100      11300        13000     6,5      57     0,63
       EG-RR-1600-06    1600    6    0,4   2400      14000        16100     7       58     0,60
       EG-RR-2000-06    2000    6    0,4   2900      15000        17250     7       59     0,55
       EG-RR-2500-06    2500    6    0,4   3800      20000        23000     7       60     0,50
       EG-RR-3150-15    3150    6    0,4   4600      24500        28180     7       61     0,47


                                                                  Klasa izolacji 7,2kV
                                                            Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
                                                             Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1                                    Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                    o niestandardowych parametrach:
                                    • napiêcia pierwotne (np. 3; 6,3kV)
                                    • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
                                    • transformatory przekszta³tnikowe
                                      • 6 pulsowe
                                      • 12 pulsowe


                                    Elementy wyposa¿enia standardowego:
                                    • Komplet sond PT100 / PTC
                                    • PrzekaŸnik monitoruj¹cy temperaturê


                                    Akcesoria dodatkowe:
                                    • Zestaw wentylatorów umo¿liwiaj¹cy chwilowe przeci¹¿enia
                                    • Podk³adki antywibracyjne
                                    • Ochronniki przepiêæ
                                    • Trzy rodzaje obudowy IP21, IP23, IP31


       Rys. Trafo suchy                      Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                    o niestandardowych parametrach:
                                    • napiêcia pierwotne (np. 15,75kV)
                                    • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
                                    • transformatory przekszta³tnikowe
                                      • 6 pulsowe
                                      • 12 pulsowe

                                                                  Klasa izolacji 17,5kV
       Transformatory suche ¿ywiczne                                        Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
       o zredukowanych stratach o przek³adni 15kV - 0,4kV                              Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1

          Typ
                Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]    Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]    Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-RR-0100-15    100     15    0,4   400       1960        2260      6       45     1,89
       EG-RR-0160-15     160    15    0,4    460       2700        3110     6       48     1,80
       EG-RR-0200-15    200     15    0,4   560       3100        3570      6       48     1,70
       EG-RR-0250-15    250     15    0,4   670       3300        3800      6       49     1,60
       EG-RR-0315-15    315     15    0,4   750       4100        4720      6       50     1,50
       EG-RR-0400-15    400     15    0,4   940       4800        5520      6       51     1,33
       EG-RR-0500-15    500     15    0,4   1100      5500         6330     6       52     1,10
       EG-RR-0630-15    630     15    0,4   1270      6200         7130     6       53     0,97
       EG-RR-0800-15    800     15    0,4   1550      8200         9430     6,5      54     0,81
       EG-RR-1000-15    1000    15    0,4   1750      9400        10810     6,5      55     0,72
       EG-RR-1250-15    1250    15    0,4   2100      11300        13000     6,5      57     0,63
       EG-RR-1600-15    1600    15    0,4   2400      14000        16100     7       58     0,60
       EG-RR-2000-15    2000    15    0,4   2900      15000        17250     7       59     0,55
       EG-RR-2500-15    2500    15    0,4   3800      20000        23000     7       60     0,50
       EG-RR-3150-15    3150    15    0,4   4600      24500        28180     7       61     0,47
    116
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp       2008-09-03  17:30  Page 117
                Cast resin transformers with normal losses and voltage ratio 15kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040         610       1160     145       145     520   650
            1120         610       1170     145       175     520   780
            1180         760       1270     150       185     670   900
            1220         760       1340     165       200     670   1050
            1280         760       1390     170       210     670   1150
            1320         760       1400     175       210     670   1350
            1360         760       1525     175       215     670   1550
            1410         760       1555     190       230     670   1800
            1460         910       1655     200       235     820   2050
            1550         910       1740     200       240     820   2600
            1610         910       1810     215       255     820   2800
            1670         950       1920     215       250     820   3700
            1740        1220       2140     250       305     1070   4200
            1850        1320       2090     270       330     1070   5200
            1970        1350       2170     280       340     1070   6000


     Insulation class 7,2 kV
                                                                Transformatory energetyczne
     Vector group Dyn5 or Dyn11
     Environmental class E2-C2-F1
                                                                    Transformers
     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • medium voltage (for example: 3; 6,3kV)
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters


     Standard accessories:
     • a set of PT100 / PTC probes
     • temperature monitoring relay


     Additional accessories:
     • a set of ventilators for temporary overload
     • anti-vibration pads
     • surge arresters
     • three types of enclosure IP21, IP23, IP31
     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • medium voltage (for example: 15,75kV)
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters
     Insulation class 17,5 kV
     Vector group Dyn5 or Dyn11                       Cast resin transformers with reduced
     Environmental class E2-C2-F1                      losses and voltage ratio 15kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040         610       1160     145       145     520   650
            1120         610       1170     145       175     520   780
            1180         760       1270     150       185     670   900
            1220         760       1340     165       200     670   1050
            1280         760       1390     170       210     670   1150
            1320         760       1400     175       210     670   1350
            1360         760       1525     175       215     670   1550
            1410         760       1555     190       230     670   1800
            1460         910       1655     200       235     820   2050
            1550         910       1740     200       240     820   2600
            1610         910       1810     215       255     820   2800
            1670         950       1920     215       250     820   3700
            1740        1220       2140     250       305     1070   4200
            1850        1320       2090     270       330     1070   5200
            1970        1350       2170     280       340     1070   6000
                                                             117
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp         2008-09-03     17:30  Page 118
       Transformatory suche ¿ywiczne o zredukowanych stratach o przek³adni 20kV - 0,4kV
         Typ
                Sn [kVA]  U1 [kV]  U2 [kV]  Po [W]   Pk [W] (75°C)   Pk [W] (120°C)  uz [%]   Lpa[dB]   Io [%]
         Type
       EG-RR-0100-20    100     20    0,4   400      1960        2260      6     45    1,89
       EG-RR-0160-20     160    20    0,4    460      2700        3110     6     48    1,80
       EG-RR-0200-20    200     20    0,4   560      3100        3570      6     48    1,70
       EG-RR-0250-20    250     20    0,4   670      3300        3800      6     49    1,60
       EG-RR-0315-20    315     20    0,4   750      4100        4720      6     50    1,50
       EG-RR-0400-20    400     20    0,4   940      4800        5520      6     51    1,33
       EG-RR-0500-20    500     20    0,4   1100      5500         6330     6     52    1,10
       EG-RR-0630-20    630     20    0,4   1270      6200         7130     6     53    0,97
       EG-RR-0800-20    800     20    0,4   1550      8200         9430     6,5     54    0,81
       EG-RR-1000-20    1000    20    0,4   1750      9400        10810     6,5     55    0,72
       EG-RR-1250-20    1250    20    0,4   2100      11300        13000     6,5     57    0,63
       EG-RR-1600-20    1600    20    0,4   2400      14000        16100     7     58    0,60
       EG-RR-2000-20    2000    20    0,4   2900      15000        17250     7     59    0,55
       EG-RR-2500-20    2500    20    0,4   3800      20000        23000     7     60    0,50
       EG-RR-3150-20    3150    20    0,4   4600      24500        28180     7     61    0,47


                                                                Klasa izolacji 24kV
                                                          Grupa po³¹czeñ Dyn5 lub Dyn11
                                                          Klasa œrodowiskowa E2-C2-F1                                      Istnieje mo¿liwoœæ wykonania transformatorów
                                      o niestandardowych parametrach:
                                      • napiêcia pierwotne (np. 21kV)
                                      • napiêcia wtórne (np. 0,42; 0,69 kV)
                                      • transformatory przekszta³tnikowe
                                       • 6 pulsowe
                                       • 12 pulsowe


                                      Elementy wyposa¿enia standardowego:
                                      • Komplet sond PT100 / PTC
                                      • PrzekaŸnik monitoruj¹cy temperaturê


                                      Akcesoria dodatkowe:
                                      • Zestaw wentylatorów umo¿liwiaj¹cy chwilowe przeci¹¿enia
                                      • Podk³adki antywibracyjne
                                      • Ochronniki przepiêæ
                                      • Trzy rodzaje obudowy IP21, IP23, IP31
       Rys. Trafo suchy
    118
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp       2008-09-03  17:30  Page 119
              Cast resin transformers with reduced losses and voltage ratio 20kV - 0,4kV
           L [mm]        S [mm]     Hf [mm]    F [mm]      G [mm]   D [mm]  C [kg]

            1040         610       1160     145       145     520   650
            1180         610       1190     150       190     520   780
            1220         760       1290     160       195     670   900
            1220         760       1340     165       200     670   1050
            1280         760       1390     170       210     670   1150
            1320         760       1400     175       210     670   1350
            1360         760       1525     175       215     670   1550
            1410         760       1555     190       230     670   1800
            1460         910       1655     200       235     820   2050
            1550         910       1755     200       235     820   2600
            1660         910       1820     210       250     820   2800
            1760         910       1930     215       255     820   3700
            1740        1220       2140     250       305     1070   4200
            1850        1320       2090     270       330     1070   5200
            1970        1350       2170     280       340     1070   6000


     Insulation class 24 kV
                                                               Transformatory energetyczne
     Vector group Dyn5 or Dyn11
     Environmental class E2-C2-F1
                                                                   Transformers
     There is a possibility of producing
     non-standard transformers:
     • medium voltage (for example: 21kV)
     • low voltage (for example: 0,42; 0,69 kV)
     • dedicated transformers for 6 or 12 pulses converters


     Standard accessories:
     • a set of PT100 / PTC probes
     • temperature monitoring relay


     Additional accessories:
     • a set of ventilators for temporary overload
     • anti-vibration pads
     • surge arresters
     • three types of enclosure IP21, IP23, IP31
                                                            119
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp  2008-09-03  17:30  Page 120
         Zaciski                                 LV terminals
    120
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp       2008-09-03   17:30   Page 121
     Instalacja
     Informacje ogólne
     Wyprodukowany w fabryce transformator jest gotów do instalacji, wymaga jedynie
     zamontowania oraz pod³¹czenia napiêcia. W bie¿¹cym rozdziale podane s¹ zalecenia
     dotycz¹ce monta¿u transformatora oraz dzia³añ maj¹cych na celu maksymalne
     wykorzystanie jego parametrów.

     Normy dotycz¹ce produktu
     - D.P.R.  547 z dnia 27.04.1955
     - C.E.I.  14-8 N.1768 Norma dotycz¹ca transformatorów mocy z izolacj¹ such¹
     - C.E.I.  14-4 N.609 Norma dotycz¹ca transformatorów mocy
     - C.E.I.  11-8 N. 604 Norma dotycz¹ca wymiarów systemów w zale¿noœci od napiêcia
     - C.E.I.  28-3 N. 796 Norma dotycz¹ca koordynacji izolacji dla napiêæ do 1 kV
                                                                           Transformatory energetyczne
     Sposób instalacji
                                                                               Transformers
     Prezentowane transformatory przeznaczone s¹ do instalacji w pomieszczeniach
     zamkniêtych, w czystej i suchej atmosferze. Istnieje koniecznoœæ zagwarantowania
     temperatury minimalnej. W przypadku instalacji poza komor¹ transformatorow¹,
     konieczne jest umieszczenie transformatora w obudowie zapewniaj¹cej stopieñ ochrony
     minimum IP40.
                               Engineering design
                               and assembly
                               General information
                               At the shipment from factory transformer is ready for installation, only connecting
                               to system is required. This chapter contains recommendations concerning transformer
                               installation and operations, which should be realized in order to increase
                               transformer efficiency.
                               Standards related to the product
                               - D.P.R. 547 dated April 27, 1955
                               - C.E.I. 14-8 N.1768 Standard applied to power transformers with dry insulation
                               - C.E.I. 14-4 N.609 Standard applied to power transformers
                               - C.E.I. 11-8 N.604 Standard applied to systems dimensions depending on voltage
                                value
                               - C.E.I. 28-3 N.796 Standard applied to insulation co-ordination for voltages up
                                to 1 kV.
                               Installation
                               Transformers are destined for installation in closed space (indoor), in clean and dry
                               atmosphere. Minimal temperature must be ensured. In case of installation outside
                               of closed space it is necessary to apply enclosure, which ensure protection degree
                               minimum IP40.
                                                                        121
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp         2008-09-03    17:30  Page 122
     Temperatura otoczenia
     Temperatura powietrza ch³odz¹cego nie mo¿e przekraczaæ +40°C, a tak¿e nie
     mo¿e byæ ni¿sza ni¿ -25 °C.
     Zakres temperatur roboczych
     Zakresy temperatur roboczych, w zale¿noœci od klasy izolacji s¹ nastêpuj¹ce:

     B - od -5 °C do 120°C
     F - od -5°C do 140°C.

     Konieczne jest zastosowanie monitorowania temperatury. W tym celu nale¿y
     do³¹czyæ sondy temperatury (dostarczane wraz z transformatorem) do przekaŸnika
     zabezpieczaj¹cego o progach zadzia³ania zale¿nych od klasy izolacji:

     Klasa B: alarm 100°C; wy³¹czenie 120°C
     Klasa F: alarm 120°C; wy³¹czenie 140°C
     Przepiêcia
     W przypadku nara¿enia transformatora na wyst¹pienie przepiêæ (atmosferycznych)
     konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia transformatora w postaci
     ograniczników przepiêæ, o progach zadzia³ania zale¿nych od wymaganego
     poziomu izolacji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przeniesienie przepiêcia atmosferycznego
     na transformator jest sytuacj¹ bardziej niebezpieczn¹ od wyst¹pienia przepiêæ
     ³¹czeniowych linii d³ugich. Nale¿y zapobiegaæ tej sytuacji poprzez zastosowanie
     odpowiednich ograniczników przepiêæ.
                                Ambient temperature
                                Temperature of cooling air cannot be higher than +40°C and cannot be lower than
                                -25°C.
                                Range of operation temperature
                                Depending on insulation class, range of operation temperature is as follow:

                                B - from -5 °C to 120°C
                                F - from -5°C to 140°C.

                                Applying of temperature monitoring is needful. For this purpose it is necessary to
                                connect temperature probes delivered with transformer to the protective relay.
                                Actuation set point of relay depends on insulation class:

                                Class B: Alarm: 100°C; Trip-out: 120°C
                                Class F: Alarm: 120°C; Trip-out: 140°C
                                Lighting surges
                                If transformer is exposed to lighting surges it is necessary to apply surge arrester
                                with adequate set points suitable for required insulation level.
                                Please note - transmission of lighting surge to the transformer is more dangerous
                                than switching over voltage, which can appear on the long lines. It is necessary to
                                prevent this situation by applying of appropriate surge arrester.
    122
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp        2008-09-03  17:30  Page 123
     Zadzia³anie ochronników przepiêciowych                 Electromagnetic stresses
     Energia cieplna (I2t) która mo¿e siê wydzieliæ podczas         Specified energy (I2t) released on device protecting against
     zadzia³ania ochronnika przepiêciowego nie powinna powodowaæ      short-circuit cannot cause damaging of transformer active
     uszkodzeñ aktywnych elementów transformatora.             elements.
     Pod³¹czenie œredniego i niskiego napiêcia               Connecting of middle and low voltage

     Kable doprowadzaj¹ce œrednie napiêcie wejœciowe powinny        Middle voltage cables must be connected to transformer
     zostaæ pod³¹czone do zacisków transformatora oznaczonych        terminals marked as a "U1 V1 W1". Descriptions of terminals are
     jako "U1 V1 W1" (oznaczenia umieszczone na obudowie trans-       available on the transformer body. Low voltage cables must be
                                                                          Transformatory energetyczne
     formatora).                              connected to transformer terminals marked as a "U2 V2 W2 N2".
     Kable lub szynoprzewody niskiego napiêcia powinny zostaæ        Descriptions of terminals are available on the transformer body.
     pod³¹czone do zacisków oznaczonych jako "U2 V2 W2 N2"         Grounding cable must be connected to terminal marked as a
                                                                              Transformers
     (oznaczenia umieszczone na obudowie transformatora).          "GROUND". Electrical cables are fixed with aid of screws.
     Uziemienie musi zostaæ do³¹czone do zacisku opisanego jako
     "GROUND".
     Kable elektryczne i szynoprzewody przykrêcane s¹ do
     odpowiednich zacisków za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.
                                                                       123
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp         2008-09-03    17:30   Page 124
     Instalacja zapewniaj¹ca odprowadzenie ciep³a
     wydzielanego przez transformator
     Aby zapewniæ d³ugi czas u¿ytkowania transformatora konieczne jest odprowadzanie ciep³a wydzielanego
     w obwodach magnetycznych i w uzwojeniach oraz zapobieganie przekroczeniu wartoœci granicznych
     temperatur. Ch³odzenie powierzchni transformatora powinno byæ zapewnione przez przep³ywaj¹ce powietrze.
     Zastosowanie ch³odzenia powietrzem wymaga zastosowania odpowiednich wielkoœci otworów wentylacyjnych
     (zapewniaj¹cych przep³yw powietrza na poziomie 3,5 - 4 metra szeœciennego / minutê na ka¿dy kW strat).
     Jeœli obieg powietrza oka¿e siê niewystarczaj¹cy, transformator ulegnie nadmiernemu nagrzaniu, co z kolei mo¿e
     spowodowaæ zadzia³anie przekaŸnika zabezpieczenia termicznego.
     Miejsce instalacji transformatora powinno byæ odpowiednio przewietrzane. Na dole pomieszczenia nale¿y
     wykonaæ otwór wentylacyjny zapewniaj¹cy dop³yw œwie¿ego powietrza. Otwór nale¿y dodatkowo zabezpieczyæ
     przed przenikaniem zanieczyszczeñ oraz przed mo¿liwoœci¹ wejœcia gryzoni, poprzez zainstalowanie siatki
     z drutu stalowego o odpowiednio ma³ych oczkach. W górnej czêœci pomieszczenia powinien byæ wykonany otwór
     wentylacyjny zapewniaj¹cy odp³yw ciep³ego powietrza.
     Efektywnoœæ ch³odzenia powietrzem bêdzie tym wiêksza, im wiêksza bêdzie ró¿nica pomiêdzy osi¹ termiczn¹
     transformatora a œrodkiem okna odp³ywowego powietrza h [m].                                                     S - powierzchnia
       S' = 1,10 * S                                        otworu wlotowego
                    Rys. Wentylator
                 Installation that ensures carrying away of heat emitted by transformer
                 In order to ensure transformer long service-life it is mandatory to carrying away heat released in magnetic circuits
                 and windings, maximum temperature values also can't be exceeded. Surface cooling must be ensured by airflow.
                 In order to ensure proper cooling by air it is required to mount adequate windows (windows must ensure 3,5 - 4
                 cubic meter/ minute per each kW of looses air flow). If airflow will be insufficient, transformer become overheated
                 - this may cause thermal protective relay activation. Transformer installation place must be permeable to air, win-
                 dows with grids on bottom level (fresh air inflow). Windows for ensuring warm air outflow must be installed on
                 upper part of room. Higher is the difference between thermal axis of the transformer and the middle of outflow
                 window h, the air-cooling efficiency will be higher.    124
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp         2008-09-03    17:30  Page 125
     Za³¹czanie / wy³¹czanie transformatora
     Aby zakoñczyæ kalibracjê przekaŸnika, transformator nale¿y w³¹czyæ do sieci bez obci¹¿enia. Taki sposób
     pod³¹czenia spowoduje przep³yw pr¹du, który mo¿e osi¹gn¹æ znacznie wy¿sze wartoœci ni¿ wartoœci znamionowe
     pracy transformatora (pr¹d wiêkszy od 5 do 12 razy, a nawet 20 razy w przypadku niekorzystnych parametrów
     sieci). Dlatego te¿ konieczne jest przeprowadzenie regulacji maksymalnego pr¹du zadzia³ania przekaŸnika (po
     stronie œredniego napiêcia) i wprowadzenie nieznacznego opóŸnienia zadzia³ania (przynajmniej 20 ms) w celu
     ograniczenia iloœci od³¹czeñ napiêcia.     Koñcowe sprawdzenia transformatora
     W celu unikniêcia powstania zwaræ i uszkodzeñ, przed za³¹czeniem transformatora do pracy nale¿y sprawdziæ,
     czy do wnêtrza transformatora nie dosta³y siê cia³a obce. Jeœli transformator ma zostaæ uruchomiony po okresie
     przechowywania w magazynie, lub po uprzednim zdemontowaniu i ponownej instalacji, konieczne jest
     wyczyszczenie za pomoc¹ sprê¿onego powietrza pod niskim ciœnieniem oraz szmatek bawe³nianych uzwojeñ
     œredniego i niskiego napiêcia z nalotów lub zabrudzeñ. Nale¿y równie¿ zweryfikowaæ stan techniczny nakrêtek,
     œrub oraz zacisków przy³¹czeniowych.
                                                                              Transformatory energetyczne
                   Transformer power on/off
                                                                                  Transformers
                   In order to complete relay calibration, transformer must be connected to supply network with no load. This will
                   cause flow of current which value is much higher than rated values of transformer operation (current higher from
                   5 to 12 times, even 20 times higher in case of extremely bad connection conditions). Because of that it is neces-
                   sary to adjust maximum current of relay actuation (at MV side) and small actuation delay (minimum 20 ms).
                   This will limit number of voltage disconnections.                   Final transformer checking
                   Before transformer activation, in order to avoid short-circuits and failures, please check if there is no foreign
                   matters inside of transformer. If transformer is activated after storing in warehouse, or after previous disassem-
                   bly it is mandatory to clean transformer by compressed air under low pressure. Dust and dirt from LV and MV
                   windings should be cleaned with clothes. Check also condition of nuts, screws and terminals.

     Obs³uga i czynnoœci konserwacyjne transformatora
     Aby zapobiec uszkodzeniom i zagwarantowaæ mo¿liwie najd³u¿szy czas u¿ytkowania transformatora konieczne
     jest przeprowadzanie okresowych sprawdzeñ opisanych w poni¿szych punktach. U¿ytkownik powinien utworzyæ
     "Kartê pracy transformatora", w której powinien zapisywaæ wyniki sprawdzeñ okresowych.

     W ten sposób mo¿na weryfikowaæ stan techniczny transformatora w miarê up³ywu czasu u¿ytkowania.       Regulacja przek³adni transformatora
       Konieczne jest ustawienie przek³adni transformatora:
       - Od³¹czyæ napiêcie od uzwojeñ i uziemiæ transformator;
       - Umieœciæ mostki na zaciskach regulacyjnych w wymaganej konfiguracji, zgodnie z rysunkami podanymi
        na tabliczce w tylnej czêœci transformatora;
       - Pod³¹czyæ napiêcie do zacisków transformatora
                   Transformer operation and maintenance
                   In order to avoid damages and guarantee long operation time it is mandatory to realize periodical verifications
                   described in below points. User should create “Transformer Maintenance Register” and keep results of periodi-
                   cal maintenance activities. This will help to verify technical condition of transformer in term of time.

                     Transformer voltage ratio regulation
                     Transformer voltage ratio must be set:
                     - Disconnect voltage from windings, connect transformer to the earth;
                     - Install bars on regulation terminals according to figure on plate located on back side of transformer;
                     - Connect voltage to the transformer terminals.
                                                                           125
Katalog - 02 Rozdzial - Transformatory energetyczne.qxp        2008-09-03   17:30   Page 126
     Okresowe sprawdzenia w trakcie u¿ytkowania transformatora

     W okreœlonych odstêpach czasu – rocznych, nale¿y przeprowadziæ czyszczenie uzwojeñ œredniego
     i niskiego napiêcia. Nale¿y sprawdziæ po³o¿enie elementów mocuj¹cych transformatora, oraz dokrêcenie
     uzwojeñ. W razie koniecznoœci nale¿y dokrêciæ nakrêtki z si³¹ z zakresu 20 a 40 NM. Konieczne jest
     równie¿ sprawdzenie stanu po³¹czeñ elektrycznych uzwojeñ œredniego i niskiego napiêcia. Nale¿y dokrê-
     ciæ sztaby regulacyjne przek³adni transformatora. Dokrêcenia nale¿y dokonaæ zgodnie z wartoœciami
     si³ podanymi w punkcie 9.

     W trakcie wykonywania tych czynnoœci transformator musi byæ od³¹czony od napiêcia i uziemiony.


     Sprawdzenia wymagane przed pod³¹czeniem transformatora po przerwie
     w u¿ytkowaniu

     Po okresie przerwy w u¿ytkowaniu, przed pod³¹czeniem transformatora do sieci, konieczne jest wysusze-
     nie uzwojeñ transformatora w celu usuniêcia skroplin. Nale¿y dokonaæ pomiarów izolacji uzwojeñ
     (pomiêdzy uzwojeniami, oraz w stosunku do uziemienia). Wartoœæ rezystancji pomiêdzy uzwojeniem
     œredniego napiêcia a niskiego napiêcia powinna wynosiæ 20 MΩ, zaœ pomiêdzy uzwojeniem œredniego
     napiêcia a uziemieniem wartoœæ rezystancji powinna wynosiæ 10 MΩ. Taka sama wartoœæ rezystancji
     powinna byæ pomiêdzy uzwojeniem niskiego napiêcia a uziemieniem.

     Jeœli zmierzone wartoœci s¹ ni¿sze, konieczne jest ponowne wysuszenie.


     Sprawdzenia po zdarzeniach zwi¹zanych z prac¹ transformatora

     Po wyst¹pieniu zwaræ, przeci¹¿eñ, uszkodzeñ mechanicznych, konieczne jest przeprowadzenie
     nastêpuj¹cych sprawdzeñ:
     - Wycentrowanie uzwojeñ œredniego i niskiego napiêcia na rdzeniu magnetycznym;
     - Sprawdzenie izolacji uzwojenia œredniego napiêcia za pomoc¹ przy³o¿onego napiêcia probierczego;
     - Sprawdzenie izolacji uzwojenia niskiego napiêcia za pomoc¹ przy³o¿onego napiêcia probierczego;
     - Sprawdzenie izolacji pomiêdzy uzwojeniami i obudow¹;
     - Konieczne jest równie¿ przeprowadzenie wszystkich sprawdzeñ opisanych w poprzednich punktach.
                     Periodical verification at operation

                     Periodically - every 12 months - MV and LV windings should be cleaned. Transformer fixing elements
                     must be checked, transformer windings must be tightened. If required, nuts must be tightened with torque
                     between 20 and 40 NM. It is mandatory to check status of electrical connections of MV and LV windings.
                     Transformer voltage ratio regulation bars must be tightened with torque values given in Point 9.

                     At the maintenance time, transformer must be disconnected and earthed.
                     Tests required before transformer connection after break in operation

                     After the break in operation period, before connection to the supply network it is required to warm-up
                     transformer windings in order to eliminate condensates. Windings insulation must be measured (between
                     windings and in relation to earth. Resistance value between MV winding and LV winding should be equal
                     20 MΩ, between MV and earth resistance value should be equal 10 MΩ. The same resistance value must
                     be between LV winding and earth.

                     If measured values are lower, windings must dried again.
                     Tests required after events related with transformer operation

                     In case of short-circuits, excessive loads, mechanical damages, following tests and operation must be
                     performed:
                     - Alignment of LV and MV windings on magnetic core;
                     - Checking of insulation of MV winding using test voltage;
                     - Checking of insulation of LV using test voltage;
                     - Checking of insulation between windings and case;
                     - All tests described in previous paragraphs also must be performed.
    126

								
To top