EDU 3101 Tutorial M2 by griffcikgubm

VIEWS: 212 PAGES: 1

									NAMA      : GRIFFEN ANAK ENCHARANG     NO.KAD PENGENALAN     : 880228-52-6227

MATA      : EDU 3101 – FALSAFAH DAN    JABATAN          : ILMU PENDIDIKAN
PELAJARAN   PENDIDIKAN DI MALAYSIA


SOALAN TUTORIAL MINGGU 2:

Perbincangan Berkenaan Cabang Falsafah

Secara amnya falsafah terbahagi kepada 4 cabang @ bidang kajian

  1. Metafizik
   Kajian sifat @ asal usul berkenaan realiti mutlak
  2. Epistemologi
   Berlandaskan idealisme menekankan penguasaan ilmu daripada kesedaran
   kepada kefahaman
  3. Aksiologi
   Kajian mengenai nilai seperti nilai2 moral, prinsip, tingkah laku & sifat murni
  4. Logik
   Usaha mencari kaedah yang membezakan penaakulan sah @ penaakulan tidak
   sah @ rasional
Boleh dirumuskan berdasarkan kesimpulan Moris & Van Cleve (1961) seperti jadual
yang berikut:

Mazhab      Metafizik     Epistemologi   Aksiologi (Nilai)
Falsafah     (Realiti)     (Kebenaran)    Etika        Estetika
Idealisme     Alam Fikiran    Kebenaran     Mematuhi yang    Refleksi
                   sebagai idea   Maha Kuasa     keunggulan
Realisme     Alam        Kebenaran     Hukum2 tabii    Refleksi tabii
         kebendaan     sebagai fakta   (menurut sifat   (sifat
                   yang dapat    semulajadi)     kebendaan @
                   dipersepsi              bentuk
                                      semulajadi
Pragmatisme    Alam        Kebenaran     Nilai2 umum     Citarasa umum
         pengalaman     sebagai
                   pengalaman
                   yang berlaku
Eksistensialisme Alam        Kebenaran     Berdasarkan     Penjelmaan
         kewujudan      sebagai pilihan  kebebasan      daripada nilai &
                   indidvidu     individu      norma
                   (kebebasan              masyarakat
                   individualiti)

								
To top