Nay_Thit-_Kanyindon by Thawthikho

VIEWS: 2,789 PAGES: 17

									            က္ေနားႏြငးံ ကညငးဒဵု တုိကးပဲျ

                           မနး့ေရာဘတး ဘဇနး
                           Monday, June 28, 2010
၁၉၈ဝ-၁၉၈၄ ဝနး့က္ငး ကာလမ္ာ့။
၁၉၈ဝ ခုႏြစး၊ ဒီဇငးဘာလတျငး ဗဟုိဌာနခ္ဳပး၊ မာနယးပေလာတျငး
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ တပးေပါငး့စု NDF National Democratic Front
မြ ဦ့စီ့ဖျငးံလြစးေသာ ပထမ အႀကိမးေ်မာကး ဗုိလးသငးတနး့သုိ႔
တပးမဟာ (၇) မြေရျ့ခ္ယးေစလျတးေသာ ဗုိလးသငးတနး့သုိ႔ တပးရငး့
(၂၃) မြ သငးတနး့သာ့ ၅ ဦ့ကုိ ေရျ့ခ္ယးေစလျတးလုိကးသညး။
ထုိစဥးက အသစးဖဲျ႔စညး့လုိကးေသာ တပးရငး့ (၂၃) တျငး တပးရငး့မြဴ့
ဗုိလးလျီ့ (ဆဵု့)၊ စစးေၾကာငး့မြဴ့ မိမိ၊ တပးေရ့ဗုိလးႀကီ့ဂုဏးေရႊမနး့၊
တတိယႏိုငးငဵေရာကး တပးခဲျမြဴ့ ဗုိလးေမာငးေအ့ DKBA တုိ႔်ဖငးံ စတငးဖဲျ႔
စညး့သညး။


ဗုိလးသငးတနး့သုိ႔ ေစလျတး်ခငး့ခဵရေသာရဲေဘား ၅ ဦ့မြာ စာေရ့သူ၊
တပးေရ့ဗုိလးႀကီ့ ဂုဏးေရႊမနး့၊ တပးခဲျမြဴ့ ဗုိလးေမာငးေအ့၊ ရဲေဘား
သနး့်ဖဴႏြငးံ ရဲေဘားအနးေထားနီ တတိယႏုိငးငဵေရာကးတုိ႔်ဖစးသညး။
တပးမဟာ႐ဵု့ထုိငးမြဴ့ကုိ မိမိတုိ႔တပးရငး့မြ သငးတနး့သာ့ စာရငး့ကုိ
ေပ့ၿပီ့ သငးတနး့အတျကး လုိအပးေသာစစးဝတးစဵုမ္ာ့၊ စာအုပး၊
စာေရ့ကရိယာမ္ာ့ႏြငးံ သငးတနး့စာရိတးမ္ာ့ကုိ တပးေ ထာကးထဵသျာ့
ထုတးသညး။ ထုိစဥးက တပးရငး့ (၁၉) တပးရငး့ (၂ဝ)၊ တပးရငး့ (၂၁)
တပးမဟာ (၇) ဌာနခ္ဳပးမြ အမ္ဳိ့သမီ့ သငးတနး့သူမ္ာ့ႏြငးံ KNDO
တပးရငး့ (၅) မြ သငးတနး့သာ့မ္ာ့ကုိေတျ႔သညး။


Serve the People ်ပညးသူ႔ အက္ဳိ့ေဆာငးၾက


မာနယးပေလာ စစးဦ့စီ့ဌာနခ္ဳပးသုိ႔ေရာကးေသား တပးမ ဟာ (၁)၊
တပးမဟာ (၂)၊ တပးမဟာ (၃)၊ တပးရငး့ (၁ဝ) ထုိစဥးက တပးမဟာ
(၄) မ်ဖစးေသ့၊ တပးမဟာ (၆)၊ KNDO ဌာနခ္ဳပး၊
ဗဟုိစစးဦ့စီ့ဌာနခ္ဳပးမြ သငးတနး့သာ့၊ သငးတနး့သူမ္ာ့အ်ပငး၊
ရခုိငး်ပညးလျတး ေ်မာကးေရ့တပးမေတားမြ ဗုိလးေလာငး့မ္ာ့၊
ကရငးနီတပးမေတားမြဗုိလးေလာငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ရြမး့်ပညးတ ပးမေတားမြဗုိလးေလာငး့အမ္ဳိ့သမီ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့စုစုေပါငး့
၁၂ဝ ဦ့တကးေရာကးသညး။ သငးတနး့ေက္ာငး့အုပးႀကီ့မြာ ဗုိလးမြဴ့
N.Zaw Tan ကခ္ငး၊ ဒုတိယေက္ာငး့အုပး ႀကီ့မြာ ဗုိလးမြဴ့ေစာသိနး့
ကရငး (ကျယးလျနး)၊ နညး့်ပခ္ဳပးမြာ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ေယားမူ
ေအာငးဆနး့ႏြငးံအတူလကးနကးခ္၊ ဗုိလး မြဴ့ထျနး့တငး (ကျယးလျနး)၊
အ်ခာ့သငးတနး့မြဴ့မ္ာ့မြာ ဗုိလးေရာံကကး၊ လကးရြိသငးတနး့မြဴ့ခ္ဳပး
ဗုိလးေသေဂ့၊ တပးရငး့ (၂ဝ၂) တပးရငး့မြဴ့ ဆရာရစး ကီ Ricky
ကျနးမနးဒုိ၊ မနး့ေငျေအာငး ဗုိလးမြဴ့ေသာသီ
ၿမိဳ႕်ပေ်ပာကးက္ာ့အဖဲျ႔ႏြငးံပါသျာ့ၿပီ့ ဖမး့ဆီ့ခဵေနရသူမ္ာ့်ဖစးသညး။
တ်ခာ့သငး တနး့ဆရာမ္ာ့ ရြိေသ့သညး၊ မမြတးမိေတာံပါ။


မြတးခ္ကး...
စာေရ့သူႏြငးံအတူ အပတးစဥးတခုထဲ ဗုိလးသငးတနး့
တကးေရာကးခဲံသူမ္ာ့မြာ မြတးမိသေလာကး ဗုိလးကနဲမီ့ တပးမဟာ (၇)
တတိယ ႏိုငးငဵေရာကး၊ ဗုိလးလြေဝ (၁ဝ၁) တတိယႏိုငးငဵေရာကး၊
ဗုိလးထျနး့ထျနး့ တပးရငး့ (၁ဝ) တတိယႏိုငးငဵေရာကး၊ ဗုိလးေ ဖါဒုိ (၁ဝ၁)
ယခု တပးရငး့ (၁ဝ၁) တပးရငး့မြဴ့၊ ဗုိလးက္ာ့ တပးမဟာ (၂)၊
ဗုိလးမူသီျေဂါ တပးရငး့ (၁ဝ)၊ ဗုိလးလျမး့ထူ့်မတး၊ တပးရငး့ (၁ဝ)၊
ဗုိလးမူကယး တပးရငး့ (၁ဝ)၊ ဗုိလးေလာရငးံ lawrance (၁ဝ၁)
တတိယႏိုငးငဵေရာကး၊ ဗုိလးဟနးစိနး (၁ဝ၁) တတိယႏိုငးငဵေရာကး၊
ဗုိလးကေရာကရ၊ တပးရငး့ (၁ဝ) လကးနကးခ္ ဗုိလးသငးတနး့၌
စစးေရ့ႏြြငးံပတးသကးေသာ ဘာသာရပးမ္ာ့ စစးေရ့်ပ၊ လကးနကးႀကီ့
လကးနကးငယးပစး နညး့၊ ်ဖဳတးနညး့၊ တုိကးပဲျစစးမႈေရ့ရာ၊
ေ်ပာကးက္ာ့စစး၊ လႈပးရြာ့စစး၊ ႏုိငးငဵေရ့ဘာသာရပးမ္ာ့်ဖစးေသာ
ကရငးံေတားလြနးေရ့ ႏိုငးငဵေရ့ လမး့စဥး၊ လုပးငနး့စဥး၊ စစးေရ့လမး့စဥး၊
စညး့႐ဵု့ေရ့၊ အုပးခ္ဳပးေရ့၊ ေ်မယာလမး့စဥး၊ ဆကးသျယးေရ့ဘာသာရပး၊
တပးေပါငး့စု၊ တရာ့ ေရ့၊ လူ႔အချငးံအေရ့ စသညးံဘာသာရပးမ္ာ့ကုိ ၆
လတုိငးတကးေရာကးသငးၾကာ့ခဲံၾကသညး။


သငးတနး့ကာလမ္ာ့အတျငး့ လကးေတျ႔တုိကးပဲျဝငးရနးလႈိငး့ဘဲျၿမိဳ႕နယးရြိ
တေကာတုိကးပဲျတျငးလကးေတျ႔သျာ့တုိကးရသညး။ ဗုိလးေ လာငး့
တပးဖဲျ႔အာ့ တပးစု ႏြစးစုဖဲျ႔လုိကးသညး။ တပးစု (၁) အာ့ စာေရ့သူ
အုပးခ္ဳပးၿပီ့၊ တပးစု (၂) အာ့ ဗုိလးကနဲမီ့ ၾသစေၾတလီ့ယာ့ႏိုငးငဵ
ေရာကးမြ အုပးခ္ဳပးသညး။ စုစုေပါငး့ဗုိလးေလာငး့ ၆ဝ
လကးေတျ႔တုိကးပဲျဝငးၾကသညး။ စကးေလြႏြစးစီ့ႏြငးံ မယးသေဝါ
အထိသျာ့ၿပီ့၊ ေမား ေတားကာ့မ္ာ့်ဖငးံ ရြမး့ရျာသစးအထိပုိ႔သညး။
ထုိေနာကးေ်ခလ္ငးေရြာကးၾကသညး။ တေရဖုိ့ကီျ့ေရာကးေတာံ
လကးနကးႀကီ့သဵမ္ာ့ ၾကာ့ ေနရပါၿပီ။ အ်မနးခ္ီတကးရနး
အမိနး႔ေရာကးလာသညး။ မိမိတပးစု႐ုဵ့တျငး ၆ဝ မမတလကး၊ ဗဵု့သီ့ ၅ဝ
ပါသညး၊ ဧညးံရဲေဘားသုိမီျ့ ဝနးထမး့ ၃ ေယာကးပါသညး။


တပးေနရာခ္မညးံေနရာမေရာကးမီ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ေယားမူႏြငးံ
ဗုိးလးလြေဝတုိ႔၏ လကးနကးႀကီ့အဖဲျ႔ႏြငးံေတျ႔သညး။ ထုိမြတဆငးံ တပးရငး့
(၁၉) တပးခဲျ (၃) ဗုိလးႀကီ့ ေအာငးလငး့အဖဲျ႔ၾကာ့ ေနရာလပးတျငး
တပးခ္ခုိငး့သညး။ ရဲေဘားမ္ာ့ကုိ ေနရာခ္သညး၊ ႏြစးေယာကး
တက္ငး့တူ့ သညး၊ ရနးသူ႔အလာကုိေစာငးံသညး။ ထမငး့မစာ့ရေသ့၊
ေရဘူ့ထဲ၌ ေရသာရြိသညး။ ထမငး့ထုတးေရာကးလာသညး။
ထမငး့ထုပးကုိ စာ့ ဖို႔ဖျငးံေတာံ သုိ့နနး႔ထျကးလာသညး။ မထူ့ပါဘူ့
ဗုိကး်ပညးံဖုိ႔အေရ့ႀကီ့တယး။ တထုပးလဵု့ ကုနးေအာငးစာ့ၿပီ့
ဗုိကး်ဖညးံလုိကးသညး။


ေလယဥးသဵၾကာ့လာသညး၊ ေနာကးမိမိေခါငး့ေပၐတညးံတညးံ
ေရာကးလာသညး။ မိမိတုိ႔၏ တပးတညးေနရာကုိ
လာရြာေန်ခငး့်ဖစးသညး၊ PC-6 ေလယာဥး
အမ္ဳိ့အစာ့်ဖစးေၾကာငး့သိရသညး။ ရနးသူလကးနကးႀကီ့မ္ာ့
မိမိတုိ႔ေနရာမ္ာ့သုိ႔ ပစးခတးလာပါၿပီ၊ ပစးက္ငး့ထဲ၌ေန ရနး
ညျနးၾကာ့ခ္ကးေရာကးလာပါၿပီ၊ ႏြစးေယာကးပစးက္ငး့
တူ့ထာ့ေသားလညး့ Overhead မလုပးႏိုငးပါ။
လကးနကးႀကီ့ေတားေတား မ္ာ့မ္ာ့ ပစးခ္ေနသညး။ ၇၅ မမေနာကးပျငးံ
႐ုိငးဖယးႏြငးံ ၁၂ဝ မမ စိနးေ်ပာငး့ႀကီ့်ဖစးသညး။ တေကာ ရနးသူ႔စခနး့ကုိ
တုိကးေနသညးံအဖဲျ႔ မြ ႏြစးရကးဆကးတုိကးပစးေနသညး။ စီမဵခ္ကးအတုိငး့
ရနးသူ႔စစးကူကုိ တုိကးရနးမေဝ့ေတာံပါ။ လကးနကးႀကီ့ပစးခတးမႈေၾကာငးံ
ဗုိလးကနဲ မီ့တပးစုရြိ တပးမဟာ (၃) မြ ဗုိလးေလာငး့တဦ့
က္ဆဵု့သျာ့သညး။


ေငျလမငး့သီတဂူသညး ဝငး့ပထိနးလငး့ေနသညး။ ကုိကး ၅ဝ အတျငး့
ေကာငး့စျာ်မငးေနရသညး။ ထျီဟဲလီ့၊ ကျာေမထီ့ ရနးသူလာၿပီ့
ေသေသခ္ာခ္ာၾကညးံဟု ဗုိလးႀကီ့ေအာငးလငး့ထဵမြ
ညႊနးၾကာ့ခ္ကးေရာကးလာသညး။ မိမိလညး့ ၆ဝ
မမစိနးေ်ပာငး့ပစးရနးအသငးံရြိေနၿပီ့။ ဝနးထမး့မ္ာ့ကုိ ဗဵု့သီ့်ခ ငး့မ္ာ့
မိမိထဵယူခဲံရနးႏြငးံ ၎တုိ႔ပစးက္ငး့ထဲ၌်ပနးေနရနး ညႊနးၾကာ့လုိကးသညး။


မၾကာလုိကးပါ မိမိ၏ညာေတာငးပဵ၌ ေသနတးစေပါကးေတာံသညး။
မိမိအေရြ႕မြာလညး့တုိ့လာပါၿပီ မၾကာမီ ေသနတးသဵမ္ာ့ ဆူညဵသျာ့
ေတာံသညး။ မိမိေရြ႕ပစးခတးမႈ်ဖစးေနေသာ ရနးသူ႔ေနရာသုိ႔ ၆ဝ မမ
စိနးေ်ပာငး့သီ့ တလဵု့ၿပီ့ တလဵု့ ပစးထညးံေနသညး။ ရနးသူဆုတး
သျာ့သညး၊ ရနးသူ႔ေနရာတကးရြငး့သညး။ ရနးသူ ၄
ေလာငး့ကုိေတျ႔သညး၊ ကာဘုိငးတလကးႏြငးံ BA ၆၃ ၆၄ သဵု့လကးကုိ
တပးရငး့ (၁၉) မြရဲေဘားမ္ာ့ ေကာကးလာသညး။
ရနးသူဆုတးသျာ့သညး၊ မိမိရဲေဘားမ္ာ့ကုိ လုိကးစစးသညး။ မိမိတပးစုရြိ
ကရငးနီတပးမေတားမြ ဗိုလးေလာငး့ တဦ့ ဒဏးရာရသညး။ မ်ပငး့ထနး၊
လမး့ေလ္ာကးႏုိငးသညး။ ေနာကးမၾကာမီ ဆုတးမိနး႔ေရာကးလာသညး။
အစီအစဥးအတုိငး့ ဆဵုရပးသုိ႔ ဆုတးလာၾကသညး။ ေနာကးေန႔
သငးတနး့ေက္ာငး့သုိ႔်ပနးေရာကးသညး။
တုိကးပဲျသဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့လုပးသညး။ ကုိယးတုိငး ဦ့စီ့ တုိကးရသညးံ
တုိကးပဲျမဟုတး၊ စပးကူသကးသကး်ဖစးသညး၊
ထုိတုိကးပဲျ၏တုိကးနညး့ဗ္ဴဟာသညး ရနးသူစခနး့ကုိ ေယာငး်ပတုိကးၿပီ့
စစးကူ ကုိတုိကးသညးံဗ္ဴဟာ်ဖစးသညးဟု ေလံလာသိရြိလုိကးသညး။
သငးတနး့ဆကးတကးသညး။ ကတုတးက္ငး့ လကးေတျ႔တူ့ရသညး။
ေလာကျာ့လူ အခ္ကး်ပဆကးသျယးေရ့ဌာန ေတာငးကုနး့ထိပး၌ က
တုတးႀကီ့တူ့ၾကရသညး။ လကးေတျ႔စကးပစးကျငး့၌ M 16 တေယာကး ၅
ေတာငးံလကးေတျ႔ပစးရသညး။ တပးရငး့ (၁ဝ) မြ ဗုိလးေလာငး့ ေအာငးႏိုငး
Honor ပစးမြတးအလယးတညးံတညးံ ၅ ေတာငးံစလဵု့စုဝငးသျာ့သညး။
သငးတနး့၌ ဗုိလးေအာငးႏုိငး၊ ဗုိလးကနဲမီ့ႏြငးံ ဗုိလးလြ ေဝတုိ႔ ပထမ၊
ဒုတိယႏြငးံ တတိယအသီ့သီ့ရၾကသညး။


ေတားလြနးေရ့ဆုိတာ မိမိကုိယးက္ဳိ့စီ့ပျာ့အတျ ကး မဟုတး၊
အမ္ဳိ့သာ့အတျကး ေပ့ဆပး်ခငး့်ဖစးသညး။


သငးတနး့ကာလ ၆ လ်ပညးံပါၿပီ၊ ေက္ာငး့ဆငး့ပဲျက္ငး့ပသညး။
သကးဆုိငးရာတပးရငး့ တပးမဟာမ္ာ့သုိ႔ ်ပနးၾကပါသညး။ တပးမဟာဌာ
နခ္ဳပးမြ မိမိအာ့ တပးရငး့ (၁၉) သုိ႔တာဝနးေပ့လုိကးသညး။ ထုိစဥးက
တပးမဟာမြဴ့သညး၊ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ေစာထငးေမာငး၊ KNU/ KNLA သုိ႔ KNU
မြ ခဲျထျကး တစငးေထာငးၿပီ့ ရနးသူႏြငးံပူ့ေပါငး့သျာ့သူ်ဖစးသညး။
ထုိစဥးက တပးမဟာမြဴ့မ္ာ့ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့အဆငးံသာရြိေသ့သညး။
ဝမး့ခါသစး ေကားမူ့ရာစခနး့ရြိ ခ္စးဇနီ့၊ သာ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ
ေခတၱ်ပနးေနသညး၊ သမီ့မူမူဘဇနးကုိ ေမျ့ၿပီ့တပတးအၾကာခရီ့ထျကး
ဖိုိ႔်ပငးသညး။ တည ခ္စးဇနီ့ေသျ့သျနးသညး။ ဘာလုပးရမြနး့မသိ။
ဝမး့ဆဲျဆရာမ ေအ့ရြငးကုိ ေ်ပ့ေခၐသညး၊ သူမေရာကးလာသညး။ အ
ေ်ခအေနမေကာငး့၊ ေသျ့သျနးမ္ာ့ေနသညး။ ထုိ႔ေၾကာငးံ
ေဒါကးတာဆငး့ Dr. Sigh ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ (ကျယးလျနး) ကုိ သတိရသညး။
သူ႔ ကုိေ်ပ့ေခၐသညး။ ဆာ့ရညးထုိ့ေပ့သညး၊ ကုသေနသညး။
“က္ေနားေရြ႕တနး့ထျကးရေတာံမယး ေဒါကးတာ၊
က္ေနာံးဇနီ့ကုိစိတးမခ္ဘူ့ ”
“ခငးဗ္ာ့က ေဒါကးတာလာ့၊ ခငးဗ္ာ့ရြိေနလုိ႔လဲ ဘာလုပးတတးလုိ႔လဲ၊
သျာ့စရာရြိတာသျာ့ပါ” တဲံ
ဟုတးေတာံဟုတးသညး၊ ဘာမြမလုပး တတးပါ။


ေနာကးေန႔ ခ္စးရဲေဘားမ္ာ့်ဖစးၾကေသာရဲေဘားအီစျပး အစၥလမး၊
ရဲေဘားအုိငး့ဇကး ပဲခူ့႐ုိ့မခ္ီ ဗုိ လးမငး့သိနး့ ဦ့စီ့စစးေၾကာငး့ႏြငးံ ပါသျာ့
ၿပီ့ ဖမး့ဆီ့ခဵရ၊ တသကးတကၽျနး့ေထာငးက္ခဵရသူ ရဲေဘားမုိ့ဇကး
တုိ႔ကုိေခၐၿပီ့ ေနာတဲခီ့ရျာရြိ တပးရငး့ (၁၉) တပးရငး့မြဴ့ ဒုတိယဗုိလး
မြဴ့ႀကီ့ေစာေမာငးထျနး့ ေနာငးတပးမဟာဗ္ဴဟာမြဴ့ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့
(ကျယးလျနး) အာ့ မိမိေရာကးရြိေၾကာငး့သတငး့ပုိ႔သညး။ ဖါ့အဵခ႐ုိငး၌
ပုိငးက္ဵဳ၊ ထီလဵု၊ နဘူ့ ႏြငးံ ဒဵုရငး့ၿမိဳ႕နယးဟူ၍ ၄ ၿမိဳ႕နယးရြိသညး။
မိမိတုိ႔စစးေၾကာငး့ (၁) သညး ပုိငးက္ဵဳၿမိဳ႕နယးတျငး လႈပးရြာ့ေနသညး။ ထုိ
ၿမိဳ႕နယးတျငး ကရငး်ပညးဘျာ့ အစၥလမးဘာသာဝငးမ္ာ့၊ ရျာမ္ာ့ရြိသညး။
ထီဖုိ့တေရ့၊ လာဒဝယး၊ ပုိငးက္ဵဳမုိ့နဲ႔ သရကးေတာရျာမ္ာ့ရြိ သညး။


စစးေၾကာငး့တျငး အစၥလမး ရဲေဘားမ္ာ့ရြိသညး။ ကရငး စကာ့မြလဲျ၍
ကုလာ့ စကာ့မတတး။ လူမေတျ႔ရေသာေနရာမြ ကရငးစကာ့ေ်ပာ
ေနလြ္ငး တကယးကရငးမြ ကရငးစကာ့ေ်ပာေနသညး ဟုထငးရသညး၊
လူေတျ႔မြ ကုလာ့်ဖစးေနေၾကာငး့သိရသညး။ ထုိသူမ္ာ့ကုိ ကုလာ့
ဟုေခၐပါက မ္ာ့စျာစိတးဆုိ့ၾကေလသညး။ ထုိ႔ေၾကာငးံ ကေညာသူ့
ကရငးမဲ Black Karen ဟုေခၐၾကသညး။ အသာ့အေရာငးခဲျ်ခာ့သူ
မ္ာ့ရြိေနသညးကုိ ဝမး့နညး့စျာေတျ႔ရသညး။


မြတးခ္ကး...
Universal Declearation of Human Rights လူ႔အချငးံအေရ့ကုိ
နာ့မလညး၊ လကးမခဵပါက လူလူခ္ငး့ခဲျ်ခာ့မႈ၊ လူမ္ဳိ့ခ္ငး့ကၽျနး်ပဳမႈ၊
လူလူခ္ငး့ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ မုခ္ရြိေနမညး်ဖစးသညး။ မိမိတပးရငး့ (၁၉)
တပးရငး့မြဴ့ႏြငးံေတျ႔စဥး စစးေၾကာငး့ကုိ မေတျ႔ရေသ့ေပ။ စစးေၾကာငး့
နဘူ့ၿမိဳ႕နယးဘကး ေရာကးေနသညး။ ေနာကးမ္ာ့မၾကာမီ
စစးေၾကာငး့်ပနးေရာကးလာသညး။ စစးေၾကာငး့မြဴ့လညး့်ဖစး၊ ဒုတိယ
တပးရငး့ မြဴ့လညး့်ဖစးသူ ဗုိလးမြဴ့ေဂ္ားနီႏြ ငးံ၎ က္နးတပးခဲျမြဴ့မ္ာ့ႏြငးံပါ
မိတးဆကးေပ့သညး။ ဗုိလးမြဴ့ေဂ္ားနီသညး အသာ့်ဖဴ်ဖဴႏြငးံ ေခ္ာေမာ
လြပသူ ်ဖစးသညး။ ခနး႔ညာ့ေနသညးံ်ပငး
ၾကညးညိဳဖျယးေကာငး့သူလညး့ ်ဖစးသညး။ အ်ခာ့တပးခဲျမြဴ့မ္ာ့မြာ
တပးခဲျ (၂) မြဴ့ ဗုိလးႀကီ့ လူ့စီ၊ တပးခဲျ (၃) မြဴ့ ဗုိလးႀကီ့ေအာငးလငး့
မယးပရ တေကာတုိကးပဲျ၌ ခဏတာေတျ႔ချငးံရသူ၊ တပးခဲျ (၄) မြဴ့
ဗုိလးႀကီ့တာပီ့၊ မိမိ မေရာကးမီ တုိကးပဲျတခု၌ အာဇာနညးပီပီ
က္ဆဵု့သျာ့သ်ဖငးံ တပးခဲျအရာခဵဗုိလး ေမာကုိမြ အုပးခ္ဳပးထာ့သညး၊
တပးခဲျ (၅) မြဴ့ ဗုိလးႀကီ့ ေဂ္ား်ဖဴ၊ ဌာနခ္ဳပးတပးခဲျမြဴ့
ဗုိလးႀကီ့ေဒ့ဝါ့တုိ႔ႏြငးံ မိတးဆကးေပ့သညး။


တခ္ဳိ႕တပးမြဴ့မ္ာ့ မူလတနး့ပညာအဆငးံ၊ တခ္ဳိ႕ အလယးတနး့ပညာ
အဆငးံ၊ တခ္ဳိ႕ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ပညာ အဆငးံႏြငးံ အနညး့စု အ
ထကးတနး့ ပညာအဆငးံရြိၾကသညး။ အေ်ခခဵပညာ
အဆငးံနညး့ေနလငးံကစာ့၊ စစးပညာရပး၌ ပါရဂူဘဲျ႔ရထာ့သူမ္ာ့
်ဖစးေနၾကသညး။ တုိကးပဲျေပါငး့ရာခ္ီ တုိကးခဲံဖူ့ၿပီ့်ဖစးသညး။
စစးေ်မ်ပငးထကးေကာငး့ေသာ စစးတကၑသိုလးမရြိ ဆုိသညးံ
ဆုိ႐ုိ့အတုိငး့ စစးေ်မ်ပငး၌ စစး ေရ့ ပါရဂူဘဲျ႔ရထာ့ၾကသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။
ဟုတး မဟုတး ၎တုိ႔ႏြငးံ တုိကးခဲံဖူ့ေသာ မဆလ ႏြငးံ နဝတ တပးမမြဴ့၊
ဗ္ဴဟာမြဴ့မ္ာ့်ဖစးၾက ေသာ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့်မသငး့၊
ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ေအ့ေသာငး၊ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့် မငးံေအာငး၊ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ခငးညျနး႔
(ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေဟာငး့ ) တုိ႔ကုိေမ့ ၾကညးံႏိုငးသညး။


တပးခဲျတုိငး့၌ ရနးသူ႔ထဵမြသိမး့ဆီ့ရရြိေသာ MG 42
စကးလကးတလကးစီရြိသညး။ ၅၇ ေနာကးပျငးံ႐ုိငးဖယးရြိသညး။ ဘေရာငးးနီ
အေမရိ ကနးစကးလကး ရြိသညး။ ဘဇူကာ 3.5 ဒဵု့ပစးလကးနကးရြိသညး။
၈၁ မမ စိနးေ်ပာငး့ႏြစးလကးရြိသညး။ ေမြာငးခုိ ေစ့္ကျကးမြဝယးယူထာ့
ေသာ M 16 AK ေမာငး့်ပနး႐ုိငးဖယးမ္ာ့ရြိသညး။ ၆ဝ မမ
စိနးေ်ပာငး့တလကးပါရြိသညး။ လကးနကး ႀကီ့ငယးမ္ဳိ့စဵုရြိသညးသာမက
မ္ဳိ့ ခ္စးစိတးႏြငးံ ေပါငး့စပးလုိကးပါက စျမး့အာ့ႀကီ့မာ့ေသာ
တပးရငး့်ဖစးေၾကာငး့သတးမြတးႏိုငးပါသညး။ မိမိ
ဧရာဝတီ်မစးဝကၽျနး့ေပၐတုိငး့၊ KPLA- Karen People Liberation
Army တပးရငး့ (၂) ၌ ႏိုငးငဵေရ့မြဴ့တာဝနးယူခဲံသညး။
်ပညးသူ႔အက္ဳိ့်ပဳၾက Serve the People ဆုိသညးံ
တပးရငး့ေဆာငးပုဒးကုိ ကုိငးစဲျထာ့သညး။ ေဆာငးပုဒးအတုိငး့
်ပညးသူ႔အက္ဳိ့်ပဳ လုပးငနး့ကုိလုပးသညး။


ထုိေဆာငးပုဒးအတုိငး့ မိမိတပးခဲျ (၄)၊ တပးခဲျမြဴ့တာဝနး
ေပ့အပး်ခငး့ခဵရစဥး အ်မဲက္ငးံသဵု့သညး။ ဘာေၾကာငံး ်ပညးသူ႔အက္ဳိ့်ပဳ
ၾကရသ နညး့။ ်ပညးသူသာအမိ၊ ်ပညးသူသာ အဖ ဟု
ခဵယူထာ့ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ က္ေနားတုိ႔သညး ်ပညးသူလူထုမြ
ဖျာ့်မငးလာၾကေသာ ်ပညးသူ႔ သာ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး။
်ပညးသူလူထုကုိ အေ်ခခဵရမညး၊ အလုပးအေကၽျ့်ပဳရမညး။
်ပညးသူ႔ေထာကးခဵမႈရမြ ေတားလြနးေရ့ ေအာငးမညးဟု ယဵုၾကညးသညး။


မြတးခ္ကး…
်ပညးသူ႔ထဵမြ ရိကၒာ၊ စစးသာ့၊ ေငျေၾက့၊ သတငး့၊ ေမတၱာ၊
ရမညး်ဖစးသညး။ လူထုေမတၱာ်ခဵဳမြ ရနးအေပါငး့လဵုမညး်ဖစးသညး။
ကရငးံေတား လြနးေရ့ ႏြစးေပါငး့ ၆ဝ ေက္ား တညးတနး႔ေန်ခငး့သညး
ကရငး်ပညးသူမ္ာ့၏ ေမတၱာသာမက လူမ္ဳိ့စဵု ်ပညးသူ႔ေမတၱာ
်ခဵဳထာ့ႏိုငး်ခငး့ ေၾကာငးံ်ဖစးသညး။


တေန႔ မိမိတုိ႔စစးေၾကာငး့ ပုိငးက္ဵဳၿမိဳ႕နယး၊ ၾကကးတူေရျ့ရျာ၌
ရနးသူ႔စစးေၾကာငး့ တပးမ (၄၄) လကးေအာကးခဵ တပးရငး့်ဖစးေသာ
ခမရ (၆) အာ့ တုိကးရနးေစာငးံေနၾကသညး။ ဗုိလးႀကီ့အယးထူ့၊ ယခု
(၁ဝ၁) တပးရငး့ ဒုတိယတပးရငး့မြဴ့ဦ့စီ့ (၁ဝ၁) စစးေၾကာငး့သညး
ထီဖုိ့တေရ့ရျာသစး၌ တပးခ္ထာ့သညး။ မိမိတုိ႔ရနးသူႏြငးံ
ထိေတျ႔မႈ်ဖစးပါက ေနာကးဗုိလးႀကီ့အယးထူ့ (၁ဝ၁)
စစးေၾကာငး့မြဴ့ပုိငး့မြ ပိတး ဝုိငး့ရနး်ဖစးသညး။ ထုိစဥးအခါ၌
မိမိတုိ႔စစးေၾကာငး့သဵု့ဆကးသျယးေရ့စကးမြာ ေက္ာပုိ့လျယးရေ သာ
PRC စကးႀကီ့်ဖစးသညး။ ဝနးထမး့ တဦ့ သီ့သနး႔တာဝနးယူရသညး။
ပဵုမြနးတနာရီတႀကိမး စကးဖျငးံနာ့ေထာငးသညး။ တုိကးပဲျ်ဖစးပါက
အခ္ိနး်ပညးံ စကးဖျငးံထာ့သညး။


မိမိတုိ႔စစးေၾကာငး့ ၾကကးတူေရျ့ရျာ၌ရြိစဥး ရနးသူ႔စစးေၾကာငး့သညး
ေကာံ်မတးႀကီ့ရျာ၌ရြိေနသညး။ မိမိတုိ႔ႏြငးံ ေဝ့ေသ့သ်ဖငးံ ် ပညးသူ႔အ
က္ဳိ့်ပဳရနးႏြငးံ မိမိတပးခဲျ ေနရာယူမႈအာ့ စီစစးရနးသျာ့ၾကညးံသညး။
ရနးသူ႔ သတငး့ၾကာ့လုိ႔ထငးသညး ရျာတျငး့၌ ရျာသာ့မ္ာ့မရြိ၊ လယး
ကျကးႀကီ့တကျကး၊ လယးထျနးထာ့ၿပီ့ေနၿပီ၊ ႏႈတးၿပီ့သာ့စပါ့ပ္ဳိ့ပငးမ္ာ့
အသငးံစုပဵုထာ့သညး။ မိမိစဥး့စာ့သညး။ ဒီအတုိငး့ဆုိ ပ္ဳိ့ပငး ေတျ
ပ္ကးစီ့ကုနးေတာံမညး။ မ်ဖစးဘူ့၊ တုိ႔စုိကးရမညး။ စစးမ်ဖစးလုိ႔အာ့ေနရငး
“်ပညးသူ႔အက္ဳိ့ေဆာငး” ရမညးဟု ဆဵု့်ဖတးၿပီ့ “တပးစိတး တစိတး ၃
ေယာကး၊ လကးနကးႀကီ့က ဝနးထမး့အာ့လဵု့၊ ငါံေနာကးလုိကးခဲံ ” ရနး
ညႊနးၾကာ့လုိကးသညး။
မြတးခ္ကး…
မိမိတပးခဲျ (၄) စစးသညးအငးအာ့ ၈၅ ေယာကး၊ ဝနးထမး့ ၈၄
ေယာကးရြိသညး။ တပးစု (၃) စု၊ တပးစိတး (၉) စိတးရြိသညး။
မိမိစစးသညး ေတားမ္ာ့သညး လယးသမာ့သာ့သမီ့မ္ာ့်ဖစး၍
ေကာငး့စျာေကာကးစုိကးတတးသညး၊ မထူ့ဆနး့၊ ထုိ႔ေၾကာငးံ
လယးကျငး့ထဲ၌ စစးသညး ေတားမ္ာ့၊
ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ်ပညးံေနေတာံသညး။ သီခ္ငး့တေအ့ေအ့ႏြငးံ
လယးကျငး့တခုလဵု့ စုိေ်ပေနသညး၊ သာယာေနသညး၊ မိမိ လညး့
ပ္ဳိ့စညး့မ္ာ့ကုိထမး့၍ ေကာကးစုိကးေနေသာ စစးသညးမ္ာ့ဆီ
ထမး့ပုိ႔သညး။ တကးညီလကးညီ ်ပညးသူ႔အက္ဳိ့ေဆာငးၾကသညး။
စစးသညးႏြငးံ ဝနးထမး့ ၅ဝ ေက္ား ေကာကးစုိကးလုိကးသ်ဖငးံ
လယးကျကးႀကီ့တကျကးလဵု့ သဵု့နာရီအတျငး့ စုိကးၿပီ့သျာ့သညး။
စစးသညး ႏြငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့ ေမာရမြနး့ပငးမသိ ေပ္ားေနၾကသညး။


မိမိတုိ႔တပးစိတး၊ တပးစုရြိရာသုိ႔ အသီ့သီ့ေနရာ်ပနးယူၾကသညး။
မၾကာလုိကးပါ။ လယးပုိငးရြငး မိမိထဵေရာကးလာၿပီ့ ရဲေဘားစစးသညး
ေလ့၊ ငါ့ေယာကးလာေခၐသညး။ ဝကးထီ့ႀကီ့ တေကာငးေပ့သညး။
်ပညးသူ႔ ေမတၱာရရြိလုိ ကးသညး။ တပးစုမြဴ့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ၊ ဗုိလး
ထူ့ေဂ၊ ဗုိလးနယးကရာခုိႏြငးံ ဗုိလးေရႊၿငိမး့ တုိ႔ကုိေခၐ၍ … “ေတျ႔လာ့၊
တုိ႔ရဲေဘားေတျ်ပညးသူ႔ အက္ဳိ့ေဆာငးလုိကးတာနဲ႔ ေစတနာရြိလုိ႔ ဝကးတ
ေကာငးေပ့လာတယး၊ တုိ႔ေတာငး့ဖုိ႔မလုိဘူ့ ”။ “လူထုက
ေတားလြနးေရ့တာဝနးေၾကတယး။ တုိ႔ကုိ စစးသာ့ေပ့တယး၊
စစးေၾကာငး့ရိကၒာ ေပ့တယး၊ ကငး့သမာ့ေပ့တယး၊ ဝနးထမး့ ေပ့တယး၊
ပညာေရ့ရဵပဵုေငျေပ့တယး။ ”


တုိ႔တေတျ သူတုိ႔ေလာကးေတားလြနးေရ့ တာဝနးမေက္ဘူ့၊
တလတႀကိမးရနးသူကုိ မတုိကးႏိုငးဘူ့၊ တုိ႔စစးေၾကာငး့
ေရာကးၿပီဆုိရငးဆနး တငး့တရာၿဖိဳကးကနဲ ကုနးသျာ့တာပဲ၊ ဒါေၾကာငးံ
စစးမတုိကးတဲံအခ္ိနး ်ပညးသူ႔အက္ဳိ့်ပဳေနတာ်ဖစးတယး။
်ပညးသူလူထုမပါရငး တုိ႔စစး တပးဟာ ေသျ့မရြိတဲံလူ်ဖစးသျာ့မယးလုိ႔
ၾသဝါဒေပ့လုိကးသညး။ ရနးသူ ခမရ (၆) လညး့ ေပၐမလာသ်ဖငးံ
စစးေၾကာငး့မြဴ့မြ ႏိုေလာပ လယးသို႔ ေနရာ်ပနးယူရနး ညႊနးၾကာ့သ်ဖငးံ
အစီအစဥးအတုိငး့ ထုိရျာသုိ႔ ခ္ီတကးေလေတာံသညး။
စစးမတုိကးရတဲံအ ခ္ိနး လြညးံလညးေသ နတးထမး့ စာ့ေသာကးေနတာ
မဟုတးေတာံ၊ ်ပညးသူ႔အက္ဳိ့ေဆာငးမႈလုပးငနး့တခု
ၿပီ့သျာ့ေသာေၾကာငးံ စိတးခ္မး့သာ ၾကညးႏူ့မႈတခု ရရြိလုိကးသညး။


ကရငးံ လူ႔အဖဲျ႔အစညး့တျငး ဗုဒၵဘာသာဦ့ေရ ၈ဝ ရာခုိငးႏႈဵ့ရြိသညး။
ရနးသူသညး ကရငးဘုနး့ႀကီ့တခ္ဳိ႕ကုိစညး့႐ဵု့သညး၊ ကရငး သဵဃာ
အဖဲျ႔အစညး့ကုိ ဖဲျ႔စညး့ထာ့သညး။ ရရြိထာ့ေသာသတငး့အရ ရျာသစး
ဆရာေတားသညး ရနးသူဖဲျ႔စညး့ေပ့ထာ့ေသာ ကရငး သဵဃာံအဖဲျ႔
အတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးသညး။ ေ်ပာကးက္ာ့ေဒသမ္ာ့၌
ႏြစးဘကးမ္ကးႏြာက္ငးံသဵု့ရမညး။ မိမိဘကးတခုတညး့ေန၍မရ၊
ရနးသူ႔ႏြငးံပါ ဆကးဆဵ ရမညး်ဖစးသညး။ ဘကးႏြစးဘကးယြဥးၿပိဳငး
တုိကးခုိကးၾကရာ၌ စညး့႐ဵု့ေရ့စျမး့အငး ေကာငး့သူသညးသာ
အႏိုငးရမညး်ဖစးသညး။ စညး့႐ဵု့ ေရ့ဆငး့ရာတျငး ထုိငးေလအဵေန၍မရ၊
လူထုနာ့မလညးသညးံ စကာ့ႀကီ့စကာ့က္ယးမ္ာ့ ထုိငးေ်ပာေန၍မရ။
လကးေတျ႔လုပး်ပရမညး။ အလုပးႏြငးံသကးေသ်ပရမညး။


ရျာသစး ဆရာေတားအာ့ စညး့႐ဵု့ရနးလုိသ်ဖငးံ၊ အေ်ခအေနကုိ
ေစာငးံဆုိငး့ေနသညး။ တပးတျငး့မြ ရဲေဘားမ္ာ့အာ့ စစးေၾကာငး့ခ္ီရာ၌
ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ကုိ ်ဖတးေလြ္ာကးရပါက စစးဖိနပးမြလဲျ၍
ညႇပးဖိနပးစီ့သူအာ့လဵု့ စစးသညး၊ ဝနးထမး့
ဖိနပးခၽျတးၾကရနးညႊနးၾကာ့လုိကး သညး။ ဝတၱကေ်မ
်ဖစးေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ တေန႔ မိမိတုိ႔စစးေၾကာငး့
ပုိငးက္ဵဳၿမိဳ႕နယးသုိ႔်ပနးေရာကးၿပီ့ တပးေနရာခ္သညး။ ေပါငး၊ ပ အုိဝးံရျာ၊
ရျာသစး၊ ေရပူ၊ ထီ့ဖုိ့တေရ့၊ စသညးံရျာမ္ာ့တျငး
တပးခဲျအသီ့သီ့ေနရာခ္သညး။ မိမိတပးခဲျေရပူရျာ၌ေနရာခ္သညး။
ေစတီတညး ထာ့သညးံ ေတာငးကုနး့အ်မငးံ၌မိမိ တပးစု (၂)
ကုိေနရာခ္သညး။ တပးစု (၂) တျငး ၅၇ မမ ေနာကးပျငံး႐ုိငးဖယးရြိသညး။
တပးစု (၁) ရျာ ေရြ႕ေတာစပး၊ တပးစု (၃) ရျာေနာကးေတာစပး၊
ခဲျ႐ဵု့အဖဲျ႔ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့၌ အသီ့သီ့ေနရာခ္သညး။ ခဲျ႐ဵု့အဖဲျ႔တျငး ၈၁
မမ စိနးေ်ပာငး့ ရြိသညး။


တပးစုမြဴ့မ္ာ့ကုိေခၐ၍ …
“ဒီမြာေစာငးံၾကညးံ၊ ေက္ာငး့ထုိငးဆရာေတားဆီက
တခုခုက္လာေအာငးလုပး်ပမယး၊ တပးစု (၁) က ဟုိ့မြာ ကုိရငးေတျ
ကုေ႗တူ့ေနၾက တယး။ ဝငးတူ့ၾက။ တပးစု (၂) က
ဘုရာ့ကုနး့ဝနး့က္ငးအာ့လဵု့်မကးရြငး့ တပးစု (၃) က
ရျာစာသငးေက္ာငး့ပတး လညးသနး႔ရြငး့ေရ့လုပး၊ ခဲျ႐ဵု့အဖဲျ႔ကရဲေဘားေတျ
ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့က ေသာကးေရ သဵု့ေရ ခ္ဳိ့ေရ ႏြငးံ
ကုေ႗ေရအကုနး်ဖညးံထညးံရနးႏြငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့ ဘုနး့ႀကီ့
ေက္ာငး့ဝငး့အတျငး့ရြိ ရျကးေ်ခာကးမ္ာ့ အမုိကးသ႐ုိကးမ္ာ့ကုိ
တဵ်မကးစီ့လြညး့၊ ေနာကး မခဲျရေသ့ေသာ ထငး့ေတျကုိခဲျ ”
ဟု တာဝနးေပ့လုိပးသညး။


မိမိလညး့ ေက္ာငး့ဝငး့အတျငး့ရြိ သရကးပငးေအာကး မုိ့ကာခငး့ၿပီ့
ရနးသူ႔လႈပးရြာ့မႈအေ်ခအေနသိႏိုငးရနး စကးဖျငးံနာ့ေထာငးေနသညး။
စစးေၾကာငး့မြဴ့ ညႊနးၾကာ့လာမညးံ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ
ေစာငးံနာ့ေထာငးေနသညး။ မၾကာလုိကးပါ၊ ကပၸိယ
တေယာကးမိမိထဵေရာကး လာၿပီ့ “အုနး့ပငး တကးတတးသူရြိလာ့” တဲံ။
“ရြိေၾကာငး့ေ်ပာရာ၊” တပးခဲျမြ ရဲေဘားမ္ာ့ စာ့ရနးအတျကး
အုနး့သီ့ခူ့ခုိငး့သညး၊ ဆရာ ေတားမြ ေကာကးညႇငး့
တတငး့ေပ့စာ့သညး။ ရဲေဘားမ္ာ့ ေကာကးညႇငး့ႏြငးံ အုနး့သီ့်ခစး
ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး စာ့ၾကေလေတာံသညး။


လူထုကုိ တကယးအလုပးအေႂကျ့်ပဳပါ၊ အလုပးႏြငးံသကးေသ်ပပါ၊
လူထုေမတၱာအဵထျကးလာလိမးမညး မိမိကုိခ္စးၾကညးေလ့စာ့ေသာ ရျာ
သာ့မ္ာ့ မိမိစာ့ရနးအတျကး ၾကကးမ္ာ့ယူလာသညး။ ၄
ေကာငး်ဖစးသညး၊ ၾကကးတေကာငးကုိ ခ္ကးစာ့ၿပီ့၊ က္နး ၾကကး ၃
ေကာငးအာ့ ကပိၸယကုိ ဆရာေတားအတျကး ဆျနး့ခ္ကးေႂကျ့ရနး
ေပ့လုိကးသညး။


တညေန မိမိကုိ ခ္စးၾကညးေလ့စာ့ေသာ
ေက့္ရျာလူႀကီ့လာလညးသညး။ ေကာကးညႇငး့အရကး ဦ့ေရတပုလငး့
ယူလာသညး။ ်ဖစးရြိ ေနေသာေက့္ရျာ အေ်ခအေနမ္ာ့ကိုတငး်ပသညး။
“မုိ့ေခါငး၍ ပုိ့ဖ္ကးသ်ဖငးံ စပါ့အထျကးနညး့ေၾကာငး့၊ ”
မိမိသေဘာေပါကးပါသညး ၿမိဳ႕နယးေကားမတီ ေ်မယာဌာနတာဝနးခဵမြ
လယးချနးမ္ာ့ကုိ အေၾကေပ့ခုိငး့မညး်ဖစးသညး။ စပါ့ေစ့္ကမေကာငး့၊
မုိ့ေခါငးပုိ့ဖ္ကး သ်ဖငးံ စပါ့အထျကးနညး့ေသာေၾကာငးံ လယးချနး
အေၾကေပ့ႏိုငးမညးမဟုတးေပ။ ၿမိဳ႕နယးေကားမတီ၊
လယးယာဌာနတာဝနးခဵမ္ာ့ လူထု အေ်ခ အေနကုိ
နာ့လညး့ၾကဖုိ႔လုိသညး။
“စညး့႐ဵု့ေရ့ဟာ အဓိကလာ့။ လယးချနးဟာ အဓိကလာ့ ”
လယးချနးကုိ ဦ့စာ့ေပ့လုိကးရငး စညး့ ႐ဵု့ေရ့ထိခုိကးမညးကုိ
သိထာ့ရနးလုိသညး။


တပးခဲျအာ့လဵု့အသငးံ်ပငးရနး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးေရာကးလာသညး။ ေဖါေမ့
ဘုိေမ့ စာ့ခ္ကး ထမငး့စာ့ၿပီ့ ခ္ကးထာ့ရနး်ဖစးသညး။ ခရီ့ရြညး
ခ္ီတကးရေတာံမညး ်ဖစးသညး။ တေန႔လဵု့စစးခ္ီသညး၊ ေနာကးတေန႔
စစးခီ္သညး၊ သဵလျငး်မစးကုိ ်ဖတးသညး။ ေတာငးေက္ားသညး၊ ေတာ တျငး့
တေနရာတျငးတပးခ္သညး။ အ်ခာ့စစးေၾကာငး့မ္ာ့ကုိေတျ႔သညး။
ဗုိလးႀကီ့အယးထူ့ဦ့စီ့ (၁ဝ၁) စစးေၾကာငး့၊ ဗုိလးမြဴ့တူ့တူ့ဦ့စီ့
စစးေၾကာငး့ (၂)၊ ဗုိလးမြဴ့ ( ) ဦ့စီ့ စစးေၾကာငး့ (၄)၊ ဗုိလးမြဴ့ ( ) ဦ့စီ့
စစးေၾကာငး့ (၅)၊ တပးမဟာဌာနခ္ဳပး၊ လကးနကး ႀကီ့အဖဲျ႔
စစးေၾကာငး့စဵုေရာကးေနသညး၊ အငးအာ့ ၁၅ဝဝ ေက္ားမညး်ဖစးသညး။
ဝနးထမး့အငးအာ့ ၅ဝဝ ထကးမနညး့ေပ။


တပးခဲျမြဴ့မြအထကး တပးမြဴ့မ္ာ့ကုိ တပးမဟာမြဴ့
ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ထငးေမာငးေခၐေတျ႔သညး။ ထုိေနရာ၌ တပးမြဴ့ စဵုကုိ
ေတျ႔ရသညး။ “ဗုိလးမြဴ့ ေဂ္ားစစးေၾကာငး့က ကညႇငးဒဵု ရဲစခနး့ကုိတုိကး၊
က္နးစစးေၾကာငး့မ္ာ့ ကမေမာငး့နဲ႔ ကတုိငးတိက
လာမဲံစစးကူကုိတုိကးမယး။ ကညြငးဒဵု စခနး့ကုိ ေရာငး်ပတုိကးၿပီ့
စစးကူကုိ အဓိကတုိကးမယး။ လုိအပးမညးံလကးနကးႀကီ့၊ လကးနကးငယး
က္ညးမ္ဳိ့စဵု်ဖညးံၾကသညး။ စစးဆငး ေရ့ ၇ ရကး၊ (----) ရကး။ (န) နာရီ
(----) ဟု သတးမြတးလုိကးသညး။


ကမေမာငး့ဘကးမြ လုိကးလာေသာစစးကူကုိ တုိကးရနး (၁ဝ၁)
စစးေၾကာငး့ႏြငးံ စစးေၾကာငး့ (၂)၊ ကတုိငးတိဘကးမြ လုိကးလာေသာစစး
ကူကုိတုိတးရနး စစးေၾကာငး့ ၄ ႏြငးံ ၅ တုိ႔အသီ့သီ့တာဝနးခဲျလုိကးသညး။
စစးေၾကာငး့အသီ့သီ့ သတးမြ တးေနရာမ္ာ့သုိ႔ ထျကးချာ့ၾကပါ ၿပီ။ မိမိတုိ႔
စစးေၾကာငး့တေၾကာငး့လဵု့ တုိကးရနးမလုိအပးေသ့သ်ဖငးံ တပးရငး့မြဴ့
ႏြငးံ ႐ဵု့အဖဲျ႔၊ မိမိတပးခဲျ (၄) တုိ႔ တပးမဟာဌာနခ္ဳပးႏြငးံ ေခတၱတဲျထာ့ၿပီ့
လုိအပးသလုိထုတးသဵု့ရနး အရဵအ်ဖစးအသငးံ ေနထာ့ရနး်ဖစးသညး။


သတးမြတးထာ့သညးံေနရာ၌ ပစးက္ငး့ မ္ာ့တူ့ၾကသညး၊
ေ်မမာသ်ဖငးံေတားေတားႏြငးံမၿပီ့၊ ညသနး့ေကာငးေက္ားသျာ့သညး။
စစးေၾကာငး့ အာ့လဵု့ သတးမြတးေနရာ၌ တပးခ္ၿပီ့သညးႏြငးံ
အစီအစဥးအတုိငး့ စစးေၾကာငး့ (၁) မြ ရနးသူကုိ စပစးသညးႏြငးံ
ေသနတးသဵမ္ာ့ေပၐလာ သညး၊ စကးလကးသဵႏြငးံ
လကးနကးငယးသဵမ္ာ့ၾကာ့ေနရသညး။ တေန႔လဵု့ ရနးသူစစး ကူမလာ၊
ေနာကးေန႔ဆကးပစးသညး၊ စစးကူတေန႔ လဵု့မလာ၊ ေနာကးေန႔
မိမိတပးခဲျအာ့်ပနးမြာသ်ဖငးံ သူႏြငးံ်ပနးေပါငး့လုိကးသညး။
“မထူ့ေတာံဘူ့၊ ရဲစခနး့ကုိပဲ အ်ပတးတုိကးမယး ” ဟု
စစးေၾကာငး့မြဴ့ဆဵု့်ဖတးၿပီ့ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့အာ့လဵု့
စုပဵုပစးလုိကးသညး။ ရဲစခနး့တခ္ဳိ႕မီ့ေလာငးသညး။ ေနာကးထ ပးတလဵု့၊
တလဵု့ၿပီ့ တလဵု့ မီ့ေလာငးေနသညး။
“ေဟံ စစးကူပဲ ရြိတယး၊ ရဲကူမရြိဘူ့ကျ၊ လကးေ်မာကးေဟံ၊
မငး့တုိ႔ကုိဘာမြမလုပးဘူ့ ” ဟု ေအားေ်ပာသညး။ အရာရြိႏြငးံတူသူ စခနး့
တျငး့မြထျကးလာသညး၊ လကးထဲမြလညး့ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့တလကးႏြငးံ
လကးေ်မာကး၍တဵတာ့တဘကးမြ ထျကးလာ သညး။


ေသနတးသဵမ္ာ့စဲ သျာ့ပါၿပီ၊ စစးေၾကာငး့မြဴ့လညး့
တဵတာ့အ်ခာ့တဘကးမြတကးသျာ့ၿပီ့
တဵတာ့အလယး၌ေ်ခာကးလဵု့်ပဴ့ႏြငးံ ထျကးလာ
သူအာ့ႏႈတးဆကးလုိကးသညး။ “ခငးဗ္ာ့တုိ႔
ကုိယးပုိငးပစၥညး့ေတျအကုနးယူ၊ စစးပစၥညး့ေတျထာ့ခဲံ ” ရနးေ်ပာၿပီ့
မိမိအာ့သဵု႔ပနး့မ္ာ့ကုိႀကီ့ ၾကပးရနး တာဝနးေပ့အပးသညး။
ရဲေဘားမ္ာ့စစးပစၥညး့ႏြငးံ လကးနကးမ္ာ့ကုိသိမး့ေနသညး၊
သဵု႔ပနး့မ္ာ့လညး့ အထုပးအပုိ့မ္ာ့ကုိ ယူ၍ ထျကးလာၾကသညး။
တေနရာတျငးစုခုိငး့ၿပီ့၊ “က္ေနားနာမညးး ေအ့ေမာငးပါ၊ စခနး့မြဴ့
ဒုရဲအုပးပါ” တဲံ၊ ရဲမ္ာ့၏ ငယးရျယးေသာဇနီ့သညး ၃ ေယာကး၊ ခေလ့ ၂
ေယာကး၊ ခလရ (၁၉) မြ စစးသညး ၂ ေယာကးႏြငးံ ရဲ ၁၇ ေယာကးေပါငး့
၂၄ ေယာကးအာ့ စုရပးတခုသုိ႔ခ္ီတကး ရနး်ပငးဆငးခုိငး့သညး။
စထျကးချာသညးႏြငးံ ရဲသာ့ကုိဘခ္ဳိသညး
အထုပးအပုိ့မ္ာ့ကုိထမး့လ္ကး၊ ၎၏ ဇနီ့သညးမြ သာ့ငယးေလ့ကုိ
ပုိ့ထာ့သညး၊ အသကး ၄ ၅ ႏြစး ခနး႔ရြိ ကေလ့မေလ့မြာမူ
ထမး့ပုိ့မညးံသူမရြိ၊ လူလျတးရဲမ္ာ့လညး့ ရဲေဘားစိတးမရြိ၊
ကေလ့မေလ့ကုိ မထမး့၊ မိမိသညး လမး့ ေလြ္ာကးလြ္ကး
ထမငး့မစာ့ရေသ့သ်ဖငးံ ထမငး့ထုပးေ်ဖစာ့သညး၊
သုိ့နနး႔ထျကးေနသညး၊ ထမငး့ထုပး၌ ဆာ့ပငးမပါ။ ဆာဆာႏြငးံ စာ့
လုိကးသညး။ ကုိဘခ္ဳိသညးလမး့ေလြ္ာကးေႏြ့ေနေသာ
၎၏သမီ့ေလ့အာ့်မနး်မနးေလြ္ာကးရနးေငါကးငနး့ေနသညး၊
ဆူေနသညး၊ ်မကး ထူေနေသာလမး့တျငး ၅ ႏြစးအရျယးကေလ့မေလ့
်မနး်မနးမေလြ္ာကးႏိုငး။ သတးမြတးခ္ိနး ေရာကးရနးလုိသညး။ ဒီလုိ
လမး့ေလြ္ာကးပဵုမ္ဳိ့ ႏြငးံေတာံ မေရာကးႏိုငး၊ ထုိ႔ေၾကာငံး တခုခုလုပးရနး
ဆဵု့်ဖတးလုိကးသညး။ စာ့လကးစထမငး့ထုပးကုိ ပစးလုိကးသညး၊
ေရဘူ့မြ ေရေသာကး လုိကးၿပီ့ မိမိကာဘုိငးေသနတးႏြငးံ
စစးခ္ပးဝတးတနးဆာမ္ာ့ကုိ အကူရဲေဘားသုိ႔ေပ့လုိကးသညး၊
ဖါကမာကုိထုတးကာ…
“ဒီမြာကေလ့၊ ဦ့ ဦ့ဆီလာ” ဟုဆုိကာ
သူမအာ့ခ္ီ၍ မိမိေက္ာကုနး့ေပၐတငးကာ ဖါကမာႏြငးံ ခ္ီပုိ့လိုကးသညး။
လမး့ေလြ္ာကးရငး့၊ ခ္ီပုိ့ရငး့ …
“နာမညး ဘယးလုိေခၐလဲ” ဟုေမ့ရာ၊
“မိသီတာပါ၊ ဦ့ဦ့ ” တဲံ၊ အုိ့ခ္စးစရာေကာငး့လုိကးတာ၊
မိသီတာေလ့ကုိခ္ီပုိ့ေနရငး့ ေမျ့စ မိမိ သမီ့ကုိ သတိရမိသညး။
တဆကးတညး့ မိမိဖခငး၏ ဆဵု့မၾသဝါဒမ္ာ့ကုိ ၾကာ့ေယာငးလာသညး။


“ငါံသာ့၊ စစးတုိကးတယးးဆုိတာ ႏိုငးငဵေရ့နညး့နဲ႔ေ်ဖရြငး့မရလုိ႔
လကးနကးနဲ႔ခုခဵေနရတာ၊ စစး်ဖစးရငး ပ္ကးစီ့ဆဵု့႐ြဳဵ့ၾကမယး၊ ေသေၾကအ
နာတရ်ဖစးမယး၊ အဖမး့အဆီ့ေတျရြိ မယး၊ ဒါေတျဟာမရြိသငးံ၊
မ်ဖစးသငးံတဲံအရာေတျ်ဖစးတယး။ ်ပညးေထာငးစုဘျာ့
ညီေနာငးေတျၾကာ့ ညီရငး့အစးကုိစိတးဓါတးနဲ႔ ႏိုငးငဵေရ့်ပသနာကုိ
ေ်ဖရြငး့လုိ႔မရႏိုငးဘူ့လာ့။
တေယာကးနဲ႔တေယာကးလကးနကးနဲ႔အႏိုငးက္ငးံ အ်ပဳတးတုိကး
လုိ႔ေကာရႏိုငးပါံမလာ့။ စစးပဲျရြညးၾကာေလ၊ တုိငး့်ပညးနစးနာေလ၊
အေသအေ်ပာကးမ္ာ့ေလပဲ ”
“ေနာကး စစးေ်မ်ပငးမြာ ရနးသူကုိဖမး့မိ မယး၊ ဒဏးရာနဲ႔်ဖစးခ္ငး်ဖစးမယး၊
အေကာငး့ပကတိ ်ဖစးခ္ငး်ဖစးမယး၊ အမ္ဳိ့သမီ့ေတျပါခ္ငးပါမယး၊
ဘယးလုိအေ်ခအေနမြာပဲ်ဖစး်ဖစး၊ သဵု႔ပနး့ေပၐလစီအတုိငး့က္ငးံသဵု့ပါ။
ကုိယးခ္ငး့စာပါ။ သဵု႔ပနး့်ဖစးတာနဲ႔ ရနးသူမဟုတးေတာံဘူ့ ၊ ဒီေတာံ
သခငးခရစးေတားရဲ႕ သျနးသငးမႈအတုိငး့ မိမိရနးသူကုိ ခ္စးပါ Love your
Enemy က္ငးံသဵု့ပါ။ အပစးမဲံ မြီခုိသူေတျကုိ က္ငးနာပါ။


မိသီတာေလ့ မိမိေက္ာကုနး့ေပၐတျငးအိပးေပ္ားလြ္ကးပါလာသညး၊
မိမိအေတျ့ထဲ၌၊ “ဒီကေလ့ေတျ၊ အမ္ဳိ့သမီ့ေတျဟာ မြီခုိသူေတျ၊ အ
ပစးမဲံေတျ်ဖစးတယး၊ အဖမး့ခဵရတဲံရဲနဲ႔စစးသာ့ေတျကလဲ
လကးနကးမရြိေတာံလုိ႔ ဒုိ႔ရနးသူေတျမဟုတးေတာံဘူ့၊
်ပညးေထာငးစုဖျာ့ညီေနာငး ေတျ်ဖစးတယးဟု ခဵယူထာ့သညး။
မိမိအေတျ့ထဲ၌ ၁၉၅၈ ခုႏြစးတျငး မိမိေမျ့ေမေမႏြငးံ ညီေလ့၊
ညီမေလ့မ္ာ့အဖမး့ခဵရသညး။ ၆ လ ၾကာသညး၊
ဘာေၾကာငးံဖမး့ၾကတာလဲ။ မြီခုိသူနဲ႔ကေလ့ေတျပဲ၊ တဖနး ၁၉၆၆
ခုႏြစးတျငး ေမျ့ေမေမႏြငးံ ဆယးတနး့ေက္ာငး့သူ ညီမေလ့ ပုိ့ပုိ့ဇနး၊
အသကး ၇၈ ႏြစးရြိေနၿပီ့်ဖစးေသာ ဖုိ့ဖုိ့တုိ႔ အဖမး့ခဵရ်ပနးသညး။
ေထာငးထဲ၌ ႏြိပးစကးညႇငး့ပနး့ခဵရသ်ဖငးံ ကျယးလျနးသျာ့သညး။ ၇
ႏြစးၾကာသညး။ ဘာေၾကာငး့ဖမး့ၾကတာလဲဗ္ာ။ မြီခုိသူ
အပစးမဲံသူေတျမဟုတးပါလာ့။


ရနးသူေတျဟာကရငး်ပညးထဲကုိ က္ဴ့ေက္ားလာၿပီ့သတးခ္ငးတုိငး့သတး၊
ဖမး့ခ္ငးတုိငး့ဖမး့၊ မုဒိနး့က္ငးံခ္ငးတုိငး့က္ငးံ၊ အိမးမီ့႐ြိဳ႕ခ္ငးသလုိ႔ ႐ြိဳ႕၊
ေပၐတာဆဲျခ္ငးသလုိဆဲျေနၾကပါလာ့။ က္ေနားတုိ႔ကရငးေတျဟာ
်ပညးေထာငးစုသာ့ေတျမဟုတးလာ့။ ညီကုိေမာငးႏြမေတျ မဟုတး လာ့။
လူေတျမဟုတးလာ့။ ကုိုယးခ္ငး့ မစာတတးဘူ့လာ့။ ႏြမခ္ငး့
မစာတတးဘူ့လာ့။


ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး ကုိယးံသမုိငး့ ကုိယးေရ့ေနၾကတာ်ဖစးသညး။ “ဦ့ဦ့
ေရဆာတယး” ဟု ..
မိသီတာေလ့ အသဵၾကာ့ေတာံမြ မိမိအေတျ့်ပတးသျာ့ေတာံသညး။
“ေအ့ေအ့” ဟု ေ်ပာၿပီ့၊ မိမိအကူရဲေဘား၌ ရြိေနေသာေရဘူ့ကုိယူ၍
တုိကးလုိကးသညး။ ေတာငးတကးေတာငး ဆငး့ကမ္ာ့၊ ခရီ့ကေဝ့
ဆုိေတာံ မိမိနဖူ့မြ ေခၽျျ့မ္ာ့စီ့က္လာသညး။ သုိ႔ေသားမိမိ ေမာရမြနး့
ပနး့ရမြနး့မသိ၊ မိမိဖခငး ေပ့ခဲံေသာေတားလြနးေရ့ ဒႆနႏြငးံ သ
ခငးခရစးေတား၏ ဆဵု့မၾသဝါဒတုိ႔ကုိ လကးေတျ႔အေကာငးအထညး
ေဖၐချငးံရေသာေၾကာငးံ ဝမး့သာပီတိ ဂျမး့ဆီထိလုိ ်ဖစးရပါသညး။


စုရပးသုိ႔ေရာကးပါၿပီ။ ၎တုိ႔အာ့အနာ့ေပ့သညး။ ညဘကးလဘကးရညး
ႏြငးံ မုနး႔ဧညးံခဵၿပီ့ မိမိတုိ႔၏ကရငးံေတားလြနးေရ့ လမး့စဥးလုပး
ငနး့စဥးမ္ာ့ကုိရြငး့်ပသညး။ “သဵု႔ပနး့ေတျကုိ
ကငး့ေစာငးံရနးလုိေသ့လာ့” ဟု ရဲေဘားမ္ာ့ေမ့ရာ၊
“လကးနကးမြမရြိေတာံပဲ သူတို႔ကုိေစာငးံ ဖုိ႔မလုိေတာံဘူ့ ”
ဟုေ်ပာလုိကးသညး။ ေနာကးေန႔မိမိတုိ႔စစးေၾကာငး့မြဴ့ပါဝငးသညးံ
ေဘားလီေဘာအဖဲျ႔ႏြငးံ ရဲမ္ာ့ မိတး်ဖစးေဆျ်ဖစး ေဘား
လီေဘာပုတးၾကသညး။ မိမိတုိ႔ကုိမႏိုငးပါ။ သုိ႔ေသား မိမိရဲေဘားမ္ာ့ႏြငးံ
ရဲမ္ာ့ေပ္ားရႊငးၾကသညး၊ ရနးသူမ္ာ့မဟုတးၾကေတာံ။ ထုိအခ္ိနး
ေလ့သညးၿငိမး့ခ္မး့ေသာ ကမၻာငယးေလ့တခု
ယာယီ်ဖစးသျာ့သ်ဖငးံၾကညးႏူ့မိသညး။ ေနာကးေန႔၎တုိ႔ကုိ
ရငး့ပုိငး့ရျာသုိ႔ပုိ႔ၿပီ့ ဗဟုိကျနး မနးဒုိမ္ာ့လကးသုိ႔ အပးလုိကးသညး။
ဗုိလးခ္ဳပး်မမြ ၎တုိ႔အာ့ေတျ႔လုိသညးဟု သိရသညး။ မိမိသညး
စစးေ်မ်ပငး၌ လူသာ့်ဖစးသညးံ မိသီ တာေလ့ကုိ
လူသာ့ဆနးဆနး်ပဳမူက္ငးံသဵု့လုိကးရသ်ဖငးံ
လူ႔ဘဝကုိေပ့ခဲံေသာမိဘ ႏြစးပါ့ႏြငးံ သခငးခရစးေတားကုိ
ေက့္ဇူ့တငးမိသညး။ သမုိငး့ေပ့တာဝနးတခုႏြငးံ
တုိကးပဲျတပဲျေတာံၿပီ့သျာ့ပါၿပီ။ ေရြ႕ဆကးၿပီ့တုိကးပဲျဘယးႏြစးပဲျ
ဆကးတုိကးေနၾကရဦ့မြာလဲဗ္ာ။


မြတးခ္ကး…
စစးေ်မ်ပငး၌ မိမိကုိငးေဆာငးခဲံေသာ ကာဘုိငးလကးနကးသညး၊
မိမိဖခငးေပ့ခဲံေသာ ေတားလြနးေရ့အေမျ ပစ ၥညး့်ဖစးသညး။ မိမိတုိ႔
ညီအစး ကုိ ၃ ေယာကးစလဵု့ကုိ ထုိအေမျကုိသာေပ့ႏိုငးခဲံသညး။
အကယး၍ မိသီတာေလ့တေယာကး သကးရြိထငးရြာ့ေနေသ့ပါက
်ပညးေထာငး စုတဝနး ၿငိမး့ခ္မး့သာယာဝေ်ပာေရ့၊ တနး့တူေရ့၊
ဒီမုိကေရစီေရ့၊ တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့၊ လူ႔အချငးံအေရ့ကုိ
တနးဖုိ့ထာ့ေရ့အတျကး ထမး့ေဆာငးႏို ငးပါေစ..
- မိသီတာေလ့တေယာကး သကးရြိထငးရြာ့ေနေသ့ပါက
်ပညးသူလူထုကေလ့စာ့ ခ္စး်မတးႏို့တဲံ ဒုတိယ ေဒၐစု်ဖစးလာပါေစ
- အကယး၍ စခနး့မြဴ့ ဒုတိယရဲအုပး ဦ့ေအ့ေမာငးတေယာကး
သကးရြိထငးရြာ့ေသ့ပါက ်ပညးသူလူထုကုိ အလုပးအေႂကျ့်ပဳသညးံ
်ပညး ခ္စးရဲမ္ာ့်ဖစးလာပါေစ
- အကယး၍ ကညႇငးဒဵု ရဲစခနး့မြ ရဲသဵု႔ပနး့မ္ာ့သကးရြိထငးရြာ့ေသ့ပါက၊
်ပညးသူ႔အက္ဳိ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ကုိ ကာကျယးႏိုငးၾကပါေစ ဟု ဆႏၵ်ပဳ
လုိကးပါသညး။


မနး့ေရာဘတး ဘဇနး ဖူ့ကီ့ဒုိ၁၂ ၊ ၂၅ ၊ ၂ဝဝ၉။

								
To top