Jarné práce pokročili Festival plný krásy by fionan

VIEWS: 163 PAGES: 8

									                                                            Mozaika z mesta

                                                 úcim deťom a mládeži zo Senice:
  Na chválu senických             Ponuka CVČ na a p r í l               CVČ pripravuje na 9. mája tretí ročník
    záhradkárov                ➷ 4. 4. Výberové kolo MISS a BOY časo-
                                                 regionálnej súťaže v speve populárnej pies-
                                                 ne „POP Senica" v Dome kultúry. Prihlášky
                           pisu Kamarát v CVČ od 10. hod.
  Vo všetkej činnosti senických záhrad-                             sú v CVČ a na všetkých senických školách.
                         ➷ 6. 4. Stonožkin turistický výlet (Pla-
károv na prvom mieste je otázka zdravé-       vecký hrad, Buková, alebo Vápenná -
ho životného prostredia, budovanie zele-
ne, ochrana prírody a zveľadenie záhrad-
                           Malé Karpaty)
                           - zraz pred CVČ, odchod o 8. 30 hod.,
                                                  Festival plný krásy
kárstva a ovocinárstva.               návrat do 16. hod., poplatok na auto-      V Dome kultúry vládla opäť fantastická
  Päťdesiatročné budovanie sídlisk zme-      bus 50 Sk, so sebou jedlo, pitie, dobré   atmosféra a účastníci nešetrili slovami chvály
nilo kultúru bývania podľa iných pravidiel.     obutie, pršiplášť, do 4. apríla sa treba   na adresu organizátorov Senického kľúčika,
Sídliská a okolie si vyžadujú odborné        záväzne prihlásiť v CVČ           ktorým je hlavne Centrum voľného času. Už
budovanie zelene, kvetov a na prvom       ➷ 12. 4. Okresné finále MISS a BOY ča-      7. ročník sa konal 22. a 23. marca v Dome kul-
mieste čistotu. Úzka spolupráca obyvateľs-      sopisu Kamarát v Dome kultúry Senica     túry za účasti takmer dvoch stoviek súťažia-
tva s mestskými a obecnými úradmi môže        od 15. hod.                 cich detí a mládeže z celého Slovenska
dokázať, že naše mestá a dediny budú         - vstupné 30 Sk (do 4. apríla sa ešte    a Moravy, z ktorých najmladšia mala len 7
naozaj krásne a čisté, že sa tu bude dobre      môžete prihlásiť priamo v CVČ alebo     rokov.
a zdravo žiť. Bude veľkou cťou každého        na vašej škole)                 Tradičnú celoštátnu súťažnú prehliadku
spoluobčana zúčastňovať sa na týchto       ➷ 12. 4. Majstrovstvá okresu vo futbale     mladých interpretov folkovej, trampskej,
podujatiach, hlavne v okolí svojho bydlis-      študentov stredných škôl           country hudby a detských tanečných count-
ka. Preto poteší každého občana zámer        - ihrisko v Čáčove od 8. 30 hod.       ry súborov s medzinárodnou účasťou otváral
nášho pána primátora RNDr. Ľubomíra       ➷ 16. 4. Majstrovstvá Senice vo vybíjanej    aj tohto roku primátor Senice RNDr. Ľ.
Parízka na vybudovanie lesoparku           žiačok 3. ročníka ZŠ             Parízek, ktorý prevzal nad podujatím záštitu,
v Bažantnici a ďalšie, pre naše mesto tak      - telocvičňa III. ZŠ Senica, od 8. hod.   a potvrdil tým, že naša radnica podporuje
významné podujatie, vysadenie 1 000       ➷ 24. 4. Slovenský slávik – okresné kolo     aktivity mladých ľudí. Počas súťažného bloku
stromčekov. Stromčeky si vyžadujú osobit-      v ZUŠ Senica od 10. hod.           vystúpení sa u nás predstavili nielen začínajú-
nú pozornosť. Už pred výsadbou i po nej.       V mesiaci apríl sa uskutoční i súťaž     ce súbory a jednotlivci, ale i veľmi kvalitné,
                                                 ktoré jednoducho sem chceli prísť pre jedi-
Žiaľ, nám sa to vždy nepodarilo.         Rastliny a zvieratá našich lesov a matema-
                                                 nečnú atmosféru.
  Jar, krása prírody, kvety – tajomný     tické olympiády.
                                                   Porota hudobná, ktorej predsedal Marián
a posvätný svet, vôňa kvitnúcich stromov,                             Kochanský, i tanečná, kde mal rozhodujúce
bzukot včeličiek nech vás sprevádzajú do     Blahoželáme!                   slovo Vladimír Grežo, mala ťažkú úlohu roz-
nastupujúcich krásnych jarných dní.         - III. ZŠ v Senici – basketbalovému druž-  hodnúť o najlepších. Naši zástupcovia však
  Krásny skutok našich spoluobčanov      stvu chlapcov i dievčat za víťazstvo v okres-  neobišli naprázdno a zhodne 3. miesto obsa-
z ulice SNP v Senici – pánov Tomeša, Krča    ných majstrovstvách v basketbale žiakov     dili v kategórii sólo-duo do 20 rokov Jana
a ďalších, ktorí na miesto, kde sme vysadi-   ZŠ, ktoré sa konali 6. marca. Obe mužstvá    Sekáčová, sólo-duo do 17 rokov Mária
li okrasné stromčeky – javore (boli       si vybojovali postup na krajské majstrovstvá   Závodská, v kategórii hudobné skupiny do 16
preschnuté a neujali sa), vysadili lipy. Teraz  13. marca do Serede, kde družstvo chlap-     rokov skupina Bez šance. Súčasťou
je tam 28 kusov niekoľkoročných líp.       cov III. ZŠ obsadilo výborné 2. miesto.     Senického kľúčika boli i tentoraz tanečné
  Krásny príklad pre všetky školy na      Poďakovanie za reprezentáciu mesta patrí     a hudobné semináre a rozbory. Na závereč-
Slovensku je čin gbelských školákov na      nie len deťom, ale tiež ich trénerovi Mgr.    nom galaprograme po odovzdaní cien víťa-
záchranu 55 okrasných stromov.          Mariánovi Slobodovi.               zom zaspieval muzikálový herec Ján Slezák
  A ešte otázka: Trávniky na našich sídlis-  - fyzikálna olympiáda – okresné kolo 13.     (víťaz nultého ročníka Senického kľúčika),
kách - kde sa majú hrať naše deti, keď plo-   marca                      ktorý spolu s Ivanom Štefkom Senický kľúčik
                         1. miesto Jaroslav Kováč – gymnázium       moderoval. Na záver obecenstvo ocenilo
chy sú znečistené od psích výkalov?
                         2. miesto Hana Kmecová – I. ZŠ          veľkým potleskom koncert Bukasového masí-
  Želáme si, aby sa nám všetky predsa-
                         3. miesto Martin Ravas – IV. ZŠ         vu a jeho protagonistu Imricha Dugoviča.
vzatia splnili.                 - družstvu dievčat I. ZŠ za prvé miesto
              Jaroslav Freitag                                          Viera Barošková
                         v majstrovstvách okresu vo volejbale                      Foto M. Cigánek
                         a družstvu dievčat IV. ZŠ za prvé miesto
                         v stolnom tenise. Obe tieto družstvá postu-
 Jarné práce pokročili              pujú do krajského kola.
                           Dňa 7. marca sa uskutočnili v telocvični
  Postup jarných prác na PD Senica hod-     SOU Senica Majstrovstvá okresu v marató-
notil jeho predseda Ing. Jozef Marenčík     ne športového aerobicu stredných škôl.
ako podstatne priaznivejší než po minulé     Podujatia sa zúčastnilo 61 súťažiach (59
roky. Vďaka podmienkam prakticky         dievčat a 2 chlapci) zo senických stredných
o mesiac skôr mohli vojsť do polí. K 18.     škôl – Gymnázia, OA, SOU, Súkromnej
marcu mali zasiaty všetok sladovnícky jač-    strednej školy podnikania a športového
meň na ploche 980 ha. Veľmi dobre        klubu Aerobik s Andy.
                         Výsledky:
postupovali v i prihnojovaní ozimín.
                         1. Natália Blahová       gymnázium
Prihnojená bola celá plocha ozimnej       2. Stanislava Dermeková     gymnázium
repky olejnej (180 ha), na polovici plôch    3. Erika Hanzalíková      Športový klub
boli dodané živiny ozimnému jačmeňu       4. Denisa Šimová        Športový klub
(celá výmera 98 ha) a na štvrtine plôch     5. Dominika Pavlíková      OA
ozimnej pšenice (celá výmera 470 ha).      6. Lenka Joríková        OA
Prihnojovanie robia družstevníci letecky,    7. Zuzana Juráčková       OA
čo je nielen rýchlejšie, ale neutláča sa     8. Zuzana Jurkovičová      Športový klub
pôda. Družstevníci mali v čase našej uzá-    9. Lenka Mizeráková       Športový klub
vierky ošetrené jarné viacročné krmoviny     10. Viktória Vraštiaková    gymnázium
a pokračovali sejbou lucerky a cukrovej       Tieto dievčatá postúpili do krajského kola
repy, ktorú tento rok budú pestovať na      tejto súťaže, ktoré sa konalo 26. marca.
320 ha.                       Do pozornosti učiteľom hudobnej       Na galakoncerte Senického kľúčika očaril
                   bar    výchovy, rodičom – hudobníkom a spievaj-     publikum pár z tanečnej skupiny Petronella.

                                                                       9
  Deťom


Zápis do XI. mat ersk ej šk oly                               Vesmír očami detí
   U veselého šaša vás čakajú                                V Múzeu L. Novomeského bola v záve-
  Chladné mesiace sa pomaly míňajú     coch sánkovanie priamo v areáli MŠ      re marca sprístupnená verejnosti výstava
a slniečko nielenže opatrne prebúdza      - časté vychádzky do prírody zamera-    prác žiakov materských, základných škôl a
                                              ZUŠ pod názvom Vesmír očami detí, orga-
prírodu, ale akoby svojím čoraz milším    né na sezónne aktivity
                                              nizovanej Hornozáhorským osvetovým
úsmevom sprevádzalo v uliciach kroky      - umiestnenie práčky vzduchu, ktorá
                                              strediskom. Do súťaže bolo zaslaných 411
mamičiek a oteckov, ktorí hľadajú pre    zbavuje ovzdušie nečistôt a bacilov, do
                                              prác z 36 škôl okresov Senica a Skalica.
svoje ratolesti to pravé, príjemné pros-   skupiny najmenších detí, kde je predpo-
                                              Porota v jednotlivých kategóriách vybrala
tredie, často prvého detského kolektívu.   klad najväčšej chorobnosti
                                              po 5 prác, ktoré budú zaslané do celoslo-
Práve nastáva čas, kedy materské školy     - výchovný program pre deti predškol-   venského kola v Hurbanove. Vybrali sme
mesta Senica pozývajú rodičov na zápis    ského veku zameraný na prevenciu závis-    ocenené výtvarné práce detí senických
detí a ponúkajú svoje kvality a prednos-   losti pod odborným vedením psycholo-     škôl.
ti. Jednou z týchto materských škôl je aj  gičky z pedagogicko – psychologickej       Deti predškolského veku: M. Jašková,
XI. materská škola „U veselého šaša".    poradne v Senici, práca s deťmi pod      Hviezdna planéta, XI. MŠ, M. Kovačičová,
  Svojím vzhľadom, vybavením i veľký-   vedením zaškolených pedagogických       Rodina ufónov, MŠ Novomeského ul., M.
mi priestormi a priestranným školským    pracovníčok vo vzdelávacom celku: „Maj    Kolényová, Farebný vesmír, V. MŠ, A.
dvorom plným zelene patrí medzi naj-     rád seba aj iných"              Krišák, Cesta do vesmíru, V. MŠ
novšie materské školy v meste. Každý rok    - komplexnú poradenskú službu rodi-       5. – 9.ročník ZŠ: M. Kohút, Vesmírna
sú v prevádzke štyri oddelenia s plným    čom s možnosťou zabezpečenia priame-     brána, K. Pátková, Rozprávka o vesmíre, I.
počtom detí, ktoré tu nájdu nielen      ho kontaktu s lekárom, psychológom.      Jobová, Život vo vesmíre, (všetci II. ZŠ)
dobrých kamarátov a obetavú starostli-     Okrem činností zameraných na zdra-       ZUŠ 1. – 4. ročník: M. Vojtek, Štart
vosť, ale aj mnoho zaujímavých činností.   vie detí a šport má však MŠ „U veselého    rakety, P. Pavešic, Vesmírna sonda,
Aj pre nasledujúci školský rok je v tomto  šaša" v ponuke aj iné zaujímavosti:        ZUŠ 5. – 9. ročník: R. Klvač,
predškolskom zariadení pripravených       - výuka anglického jazyka v skupine    Mimozemšťania, N. Nečasová, Planéta „X",
veľa aktivít zameraných na všestranný    najstarších detí pod vedením kvalifikova-   M. Dermíšková, Supernova, M. Dobrucká,
rozvoj schopností detí.           nej lektorky, možnosť pokračovania v štú-   Kométa, M. Bachura, Ufo.
  V rámci projektu „Škola podporujúca   diu jazyka na ZŠ bez zmeny vyučujúceho
zdravie":                    - oboznamovanie sa s prácou na troch
  - pravidelná logopedická starostlivosť
o deti s nesprávnou výslovnosťou priamo
                       moderných počítačoch umiestnených v
                       oddeleniach najstarších detí
                                               Po prestávke opäť
v priestoroch MŠ, vykonávaná v dopo-
ludňajších hodinách kvalifikovanou logo-
                        - rozvoj tanečných pohybov a spevu
                       prácou vo folklórnom súbore Kolovrátok,
                                               Challenge day 2002
pédkou                    pod vedením lektorky tanca, vystúpenia      Po kratšej prestávke sa Senica opäť
  - cvičenie „Jóga v dennom živote",    v ľudových krojoch na rôznych kultúr-     zapája do Challenge day alebo
vedené vyškolenou pedagogickou pra-     nych akciách a súťažiach poriadaných     Vyzývacieho dňa, počas ktorého máme
covníčkou, aromaterpia, muzikoterapia,    HOS Senica, možnosť pokračovať        svojou 15 minútovou pohybovou aktivi-
cvičenia na špeciálnych balančných lop-   v súbore Rovinka pri CVČ v Senici       tou dokázať, že nám záleží na vlastnom
tách, dychové a pitné programy         - úzka spolupráca s detským časopi-    zdraví, dobrej kondícii, ale v rámci tohto
  - odborný plavecký výcvik pre deti    som BOBI.                   dňa pomôžeme aj svojmu súťažiacemu
dvoch starších oddelení (4-6 ročné)       O kvalite práce a zaujímavosti rôznych   mestu. Meno nášho partnerského mesta
s možnosťou výberu do detského plavec-    akcií tejto MŠ svedčia aj články v det-    prezradíme až v budúcom čísle.
kého oddielu                 ských časopisoch, v Záhoráku, Našej       Vyzývací deň ako podnet na premenu
  - pravidelné návštevy klziska pre deti  Senici, ako aj krátke vysielania TV SEN.   svojich návykov sa bude konať v stredu
predškolského veku, možnosť výberu       Milí rodičia, ak sa rozhodnete pre XI.   29. mája od skorých ranných hodín do 20.
talentov do detskej hokejovej ligy      MŠ „U veselého šaša", nebude vás hriať    hod. Ako po minulé roky aj teraz budú k
  - otužovanie detí slnkom a vodou –    iba jarné slniečko, ale aj úsmevy vašich   dispozícii všetky športoviská v meste.
v letných mesiacoch kúpanie v otvore-    detí, ktoré tu nájdu starostlivosť, spokoj-  Námestie oslobodenia bude centrom
nom bazéne                  nosť i zábavu. Ste srdečne vítaní!      aktivít. Podrobný program sa dozviete aj
  - otužovanie detí pobytom a pohybom                  Eva Sládková  na plagátoch.
na čerstvom vzduchu – v zimných mesia-                  riaditeľka MŠ                Erika Mášiková
10
                                                           Mozaika z mesta


Až raz budem veľká… Jubilant J. Fritz:
  Odmalička som sa rada hrala „na
                        Obetovali sa pre dnešok
školu". Bábiky som posadila okolo seba       V nedeľu 17. marca oslávil predseda OV
na zem a čítala im krátke rozprávky.      Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
Potom som pred každú položila papier,     kov v Senici Jozef Fritz 80. narodeniny. O dva
do ruky jej strčila ceruzku a pridŕžajúc jej  dni si jeho krásne životné jubileum pripome-
ruku, niečo načarbala na papier.        nuli i na zasadnutí predstavenstva OV SZPB,
Napokon som zhodnotila, ktorá „práca"     ktorého sa zúčastnili podpredseda ÚR SZPB
je najkrajšia. Asi takto som si predstavo-   Oto Wagner, tajomník ÚR SZPB Jozef
vala vyučovanie v škole, veď o ozajstnej    Halapin, zástupca primátora mesta Ondrej
som nemala ani potuchy. Táto hra sa mi     Krajči a predseda OV SDĽ Ján Sadloň.
                        Okrúhle jubileum sme využili na krátky roz-
tak zapáčila, že som každému hovorila:
                        hovor.
„Až budem veľká, budem pani učiteľka!"       Ste priamym účastníkom SNP. Ťažkých
Každý sa nad mojimi rečami pousmial      bojových akcií ste sa zúčastnili napríklad pri
alebo skonštatoval: „Veď teba to prejde."   Telgárte. Od týchto udalostí uplynulo 57     Podpredseda ÚR SZPB Oto Wagner odo-
  Zrazu tu bola naozajstná škola. Taká, v   rokov. Ako ich hodnotíte s odstupom času?    vzdal Jozefovi Fritzovi (vľavo) medailu
ktorej som nebola učiteľkou, ale posluš-      - Častokrát sa v myšlienkach vraciam do   Zaslúžilý bojovník proti fašizmu.
nou žiačkou. Mala som ale šťastie.       tých čias a zamýšľam sa nad touto kapitolou
                                                dve ďalšie podobné organizácie Zväz zahra-
Dostala som sa do triedy, kde som väčši-    dejín slovenského národa. Kto zažil utrpenie
                                                ničných vojakov a Zväz partizánov. Pretože
nu kamarátov poznala a všetci boli milí,    a zverstvá fašizmu sa rozhodol bojovať za
                                                všetci bojovali za jeden cieľ, ktorým bola
ba aj pani učiteľka. Obdivovala som ju,    spravodlivosť a ľudské práva so zbraňou
                                                porážka fašizmu, o niekoľko rokov neskôr
veď na chvíľu bola našou druhou        proti tyranstvu. Pretože fašizmus znamenal
                                                vznikla jedna organizácia Československý
mamou. Čo pani učiteľka povedala, bolo     porobu národa, rozhodol som sa i ja dobro-
                                                zväz protifašistických bojovníkov. V tomto
                        voľne nastúpiť do boja. Je veľkou chybou,
sväté. Dala nám základy do budúcnosti,                             zväze bolo zaregistrovaných 60 000 členov
                        že správna podstata tejto doby nie je náleži-
za čo som jej veľmi vďačná.                                   v rámci Slovenska. Teraz po 50 rokoch je
                        te a pravdivo vysvetlená našej mládeži v ško-
  Roky ubiehali, ale túžba stať sa učiteľ-                           súčasný stav 38 000 členov. OV SZPB
                        lách. Slovenský národ môže byť hrdý na roz-
kou ma neopustila. Kým som sa stala                               Senica a Skalica eviduje 440 členov.
                        hodný boj proti fašizmu, pretože sa zaradil
deviatačkou, kľučku v našej triede si                              Pracoval som ako tajomník SVOJPOV.
                        medzi víťazné mocnosti.
podalo viacej učiteliek. Tak som mala                              V roku 1989 som nastúpil do funkcie pred-
                          V čase SNP ste mali 22 rokov a život
                                                sedu ZO SZPB v Senici, čo vykonávam
možnosť porovnávať učiteľky pri práci,     pred sebou. Aké je vaše posolstvo na zákla-
                                                doteraz. Od roku 1995 som bol tri a pol
ich profesionalitu a zodpovedný prístup k   de prežitého a poznaného dnešným mla-
                                                roka tajomníkom OV SZPB a potom ma
často nedocenenej a veľmi náročnej       dým ľuďom? Aké máte spomienky zo zaja-
                                                zvolili do funkcie predsedu.
práci. O každej z nich som si vytvorila    teckého tábora?
                                                  Ústredná rada SZPB iniciovala ešte
svoj vlastný názor a zhodnotila som, že      - Koncom roka 1944 fašistická armáda
                                                v roku 1991 zákon o odškodnení všetkých,
všetky majú veľmi náročné povolanie.      nasadila do bojov proti povstaleckej armáde
                                                ktorí počas II. svetovej vojny boli odvleče-
                        silne vyzbrojené jednotky a použila ťažkú
Veď aj od učiteľa závisí, akú budúcnosť                             ní do zajateckých alebo koncentračných
                        vojenskú techniku, čím chcela docieliť
bude ten žiak či žiačka mať, či ho dosta-                            táborov…
                        porážku povstaleckej armády. Žiaľ, v tomto
točne pripravila na zvládnutie skúšok na                              - Až vyše 50 rokov po skončení II. sveto-
                        úsilí ich podporovali aj zradcovia slovenské-
strednú školu, ... často musí byť učiteľ                            vej vojny sa jej účastníkom dostalo náležité
                        ho národa v radoch POHG. Veľká časť
psychológom a liečiteľom detskej duše.                             ocenenie. Vďaka poslancom SDĽ v parla-
                        povstalcov sa stiahla do hôr, aby pokračova-
Aby si učiteľ získal svojich žiakov, mal by                           mente bol prijatý zákon č.305/99. Žiaľ,
                        la v začatom boji. V tejto situácii som sa
                                                tohoto uznania sa dožíva už len jedna treti-
byť spravodlivý, milý, trpezlivý, úprimný,   dostal do nemeckého zajatia v oblasti
                                                na zaslúžilých bojovníkov proti fašizmu.
ale hlavne – nijakému žiakovi nesmie      Slovenskej Ľupče. I dnes si spomínam na
                                                Preto nám dnes musí ísť o to, aby odkaz
ukrivdiť. Iba vtedy ho budú žiaci rešpek-   prežité trpké chvíle, utrpenie, ktoré som
                                                SNP - udržať a zabezpečiť u nás slobodu,
tovať a zároveň ho budú mať radi. Veď     zakúsil už v mladosti. V zajateckom tábore
                                                demokraciu, a mierový rozvoj našej vlasti -
kto sa môže medzi žiakmi cítiť lepšie ako   som bol od decembra 1944 do apríla 1945,
                                                neupadol do zabudnutia.
ich obľúbený učiteľ? Ale aby sa medzi     najskôr v Molsdorfe a potom ma previezli aj
                                                              Viera Barošková
                        s ostatnými na nútené práce do Erfurtu.
žiakmi a učiteľmi vytvoril kladný vzťah,                                            Foto autorka
                        Neprajem mladým ľuďom takúto hrôzu,
takisto aj žiaci musia byť svedomití v     pretože to bol skutočne boj o prežitie.
práci, pripravovať sa na vyučovanie, ale
hlavne rešpektovať pedagóga. Učiteľské
                        Ťažká robota od rána do večera, veľmi bied-
                        na strava, zlé ubytovanie, neustály dozor
                                                Posviacka obnoveného chrámu
povolanie je veľmi náročné, vyžaduje si    brutálnych príslušníkov nemeckej armády,       Kvetná nedeľa tohto roka sa stala skutoč-
vysokú dávku trpezlivosti, no i napriek    psychické utrpenie. Častokrát ma pochytila    ne požehnanou nielen pre členov cirkevného
všetkým nástrahám, ktoré toto povolanie    i slabosť, že už neuvidím svojich rodičov,    zboru Čáčov, ale i pre všetkých ľudí dobrej
prináša, ma stále veľmi láka.         svoju domovinu, v ktorej som tak rád chcel    vôle zo Senice i bližšieho okolia. Práve 24.
  Tento rok končím základnú školu a pri-   žiť. Preto odkazujem mladým ľuďom, aby si    marca privítal miestny pán farár Mgr.
pravujem sa na skúšky na strednú školu.    spomenuli na tých, ktorí sa pričinili s nasa-  Miroslav Hvožďara st. v miestnom kostole
Uvedomujem si, že bez prísnosti, nároč-    dením vlastných životov o zabezpečenie      výnimočných hostí pri príležitosti posviacky
nosti a svedomitej prípravy, ktorú učitelia  mierového dneška a vytvorenie podmienok     obnoveného chrámu Božieho spojeného
                        na slobodný a radostný život bez strachu,    s kňažskou seniorálnou spoveďou a spove-
od nás požadujú, by som mala určite
                        utrpenia, hrôzy, ktorá ničí šťastie ľudstva.   ďou domáceho zboru. Slávnostné služby
väčší strach, ako mám.               Krátko po skončení II. svetovej vojny    Božie začali o 16 hod. privítaním hostí miest-
  Týmto by som chcela poďakovať všet-     vznikol SZPB, ktorý zjednotil všetkých      nym bratom farárom. Pozvanie na ne prijal
kým pedagógom, ktorí ma učili alebo      účastníkov v boji proti fašizmu. Odkedy sa    i pán generálny biskup ECAV na Slovensku
učia, za vzornú prípravu do budúcnosti.    angažujete v organizácii?            doc. ThDr. Július Filo, senior Myjavského seni-
Dostala som od nich krásny dar.          - V roku 1946 som bol iniciátorom zalo-   orátu Mgr. Samuel Mišiak, senický zborový
Vzdávam im úctu a stále obdivujem ich     ženia organizácie SVOJPOV (Zväz bojovní-     farár Mgr. Juraj Šefčík i všetky sestry farárky
prácu. Sú pre mňa vzorom do života.      kov SNP), ktorá združovala všetkých účast-    a bratia farári i kapláni Myjavského seniorátu.
      Monika Zelenková, 9.B 4. ZŠ    níkov SNP. V tom období existovali taktiež                  Teológ Peter Maca

                                                                     11
  Mozaika z mesta


   Parkovací systém              Úspešný rok družstevníkov             Vďaka za každé
   v centre mesta                „Bol to za posledné štyri roky náš naj-     nové ráno
                        úspešnejší rok," konštatoval na výročnej
  Už sme viackrát avizovali, že Senica,    členskej schôdzi Poľnohospodárskeho        Tieto slová odzneli po minúte ticha za
podobne ako iné slovenské mestá, chce      družstva Senica jeho predseda Ing. Jozef    zosnulých na výročnej schôdzi Jednoty
komplexnejšie riešiť systém parkovania     Marenčík. K takémuto konštatovaniu ho     dôchodcov na Slovensku v Senici.
v centre mesta.                 okrem dosiahnutého zisku oprávňuje via-    Začiatkom marca sa stretli senickí dôchod-
  Popri doteraz fungujúcich troch strá-    cero faktov. Podarilo sa udržať stabilitu   covia, aby zhodnotili činnosť svojej organi-
žených parkoviskách (pred OD CIEĽ, pri     družstva, čo je v tejto zložitej dobe pomer-  zácie za rok 2001. Prišlo 386 členov z cel-
MsÚ Senica a pri predajni domáce potre-     ne rýchlo sa meniacich zákonov, naria-     kového počtu 645.
by) a trvale vyhradených parkovacích      dení a predpisov veľmi významné. PD        V úvode prítomných pozdravili žiaci IV.
miestach začne sa v meste v druhom pol-     Senica tak potvrdilo svoje opodstatnenie    ZŠ – členovia súboru Hviezdička a malí
roku realizovať aj systém dočasného par-    byť v skupine stovky TOP podnikov agro-    tanečníci skupiny Clis. Časť svojho progra-
kovania. Systém dočasného parkovania      sektoru. Je to vlastne jediné PD z bývalého  mu venovali sviatku žien.
schválilo MsZ na svojom 22. riadnom       veľkého Senického okresu, ktoré zostalo      Celoročnú prácu organizácie zhodnotila
zasadnutí 21. marca 2002 ako doplnok      v pôvodnej podobe a má za sebou 26       predsedníčka B. Hradská. Zhrnula všetky
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3       rokov spoločného hospodárenia a rozvoj     aktivity a poďakovala všetkým sponzorom
o miestnych poplatkoch. Zóna dočasného     v nezmenenej podobe chcú zachovať.       za finančnú podporu. Milými hosťami boli
parkovania v meste Senica sa bude týkať       Družstvo hospodári na takmer 4 800     primátor mesta RNDr. Ľ. Parízek a jeho
nasledovných parkovísk a ulíc:         ha ornej pôdy, na ktorej dominuje pesto-    zástupca Mgr. O. Krajči. Primátor nás vo
                        vanie obilnín, kukurice a cukrovej repy.    svojom príhovore oboznámil s problémami
Parkoviská:                   Do roku 1998 tvorila základnú časť zisku    prechodu kompetencií na mesto a zablaho-
- Robotnícka ul. pri dome súp. č. 57, 58, 63  družstva rastlinná výroba, no po vypraco-   želal ženám k sviatku MDŽ. Viceprimátor
- Hviezdoslavova ul. pri potravinách Jed-    vaní koncepcie a úspešnej realizácii sa    poďakoval dôchodcom za prácu, ktorú
 nota súp. č. 311               ňou stala živočíšna výroba. „Základným     vykonávajú pre prospech svojich rodín
- Moyzesova ul. pred domom súp. č. 839     pilierom zisku živočíšnej výroby je mlieko.  i spoločnosť. Vyzval nás na účasť pri jarnom
- Hurbanova ul. pred halou Kolónia súp.     Dosahujeme ročnú úžitkovosť 6 103 litrov    upratovaní, aby naše mesto privítalo jar
 č. 542                    na kus. Vzťahy s naším odberateľom       čisté. Na diskusné príspevky týkajúce sa čis-
- Továrenská ul. pred športovou halou súp.   Senickou mliekarňou sú veľmi dobré       toty mesta a zrušenia predaja zeleniny na
 č. 467                    a platby za naše dodávky plynulé. Zvyšné    trhovisku na Hviezdoslavovej ulici odpove-
- Štefánikova ul. pri Poliklinike súp. č. 700  kategórie hovädzieho dobytka boli strato-   dal primátor.
- J. Kráľa pri dome súp. č. 736         vé, čo bolo spôsobené nepriaznivou situá-     Pracovnú časť schôdze ukončilo prianie
- parkovisko za OD Cieľ             ciou na trhu s hovädzím mäsom. Oveľa      „Radšej nech nám pribudne ďalšia vráska na
- parkovisko za VÚB               lepšie sme na tom boli vo výkrme ošípa-    tvári, ako keby sa nám mala vytvoriť na
                        ných i plemennom chove ošípaných. Vlani    duši". Poslednú časť vyplnilo občerstvenie
Ulice :                     sme napríklad získali na Agrokomplexe 1.    a už tradičný tanec i počúvanie dychovky
- Robotnícka ul. od súp. č. 54 - 63       cenu za kolekciu plemenných kančekov      Seničanka.
- Moyzesova ul. súp. č. 828 - 834        Slovenské biele mäsové," zhrnul predseda.     Vďaka všetkým jednotlivcom i organizá-
- J. Kráľa súp. č. 734, 735; 738, 739        Ako však dodal, neuspokojivé výsledky   ciám, ktorí nás finančne podporili a tým, ktorí
- Hollého ul. súp. č. 752, 753         rastlinnej výroby podrobia analýze, pre-    aktívne pracovali v MsO JDS po celý rok.
                        hodnotia nákladovosť jednotlivých plodín,                  Mária Slivková
  Občan bude mať možnosť zakúpiť si      nutnosť ich pestovania, správnosť osevné-
buď celoročnú parkovaciu známku alebo      ho postupu, aby dosiahli stabilnejšie a lep-
kupovať parkovacie lístky. Zvýhodnení      šie výsledky. Pritom napríklad vlani do-    Atlas slovenských miest
budú občania, ktorí majú trvalý pobyt      siahli od roku 1997 (5,45) druhú najvyššiu
                        priemernú úrodu hustosiatych obilnín        Vydavateľstvo MAPA Slovakia Bratislava
v zóne dočasného parkovania a sú maji-                             knižne vydalo ojedinelé kartografické dielo
teľmi motorového vozidla, nakoľko cena     5,26 tony po hektári. Jedine jačmeň ozim-
                        ný priniesol vyššie úrody, pšenica ozimná   - veľký Atlas slovenských miest, obsahujúci
celoročnej parkovacej známky bude                               podrobné orientačné mapy všetkých 138
v danom prípade 200 Sk/rok. Ostatní       a jačmeň jarný nenaplnili očakávania druž-
                                                obcí SR, ktoré majú štatút mesta. Do roz-
občania a právnické osoby si budú môcť     stevníkov. Výpadok v produkcii rastlinnej
                                                siahleho reprezentatívneho diela sú zara-
zakúpiť celoročnú parkovaciu známku za     výroby bol vlani takmer 8 miliónov Sk,
                                                dené aj dve najmladšie mestá na
cenu 500 Sk. Jednorazový parkovací lís-     najviac v cukrovej repe, ktorá v minulom
                                                Slovensku, ktoré štatút mesta získali k 1.
tok bude stáť 10 Sk/hod.            roku prekvapila v zápornom slova zmysle.
                                                septembru 2001 – Šaštín-Stráže a Krásno
  Systém dočasného parkovania na        Dlhodobo stratovou sa ukazuje pestova-
                                                nad Kysucou. Mapy spracované digitálnou
vyhradených priestoroch sa začne realizo-    nie repky olejnej, a preto chcú veľmi
                                                technológiou sú doplnené o register ulíc
vať od 1. júla 2002 po doriešení všetkých    dobre zvážiť jej ďalšie zaraďovanie do
                                                a námestí s vyznačením súradníc, čo uľah-
súvisiacich náležitostí.            osevného plánu.
                                                čuje pohotovejšie vyhľadávanie. V atlase
  V ostatných častiach mesta bude mať       Celkove sa družstvu, ktoré zamestnáva
                                                nájde používateľ aj základné historické
občan naďalej možnosť užívať parkova-      435 pracovníkov, v minulom roku darilo     a turistické údaje o jednotlivých mestách,
cie miesto na trvalé parkovanie vyhra-     dobre, čo sa prejavuje v ďalších ukazova-   ich erby a množstvo ilustrácií.
dené pre konkrétne motorové vozidlo.      teľoch a spokojnosti pracovníkov.         Orientačné mapy všetkých slovenských
  Cieľom zavedenia komplexného systé-     Napríklad priemerná mesačná mzda na      miest s možnosťou vyhľadávať rôzne údaje
mu parkovania v meste Senica je zabez-     pracovníka dosiahla výšku 12 354 Sk.      sú uverejnené na internete www.atlas.sk,
pečiť dostupnosť parkovacích miest       I tento údaj vypovedá o správne zvolenej    ďalej sa stali súčasťou projektu
v centre mesta širokej verejnosti za pri-    ceste rozvoja poľnohospodárskeho podni-    www.mesto.sk internetového portálu
jateľnú cenu. Vybrané finančné prostried-    ku. „Rozhodujúci je človek, jeho postoj    Superzoznam. Z knihy sa dočítame, že
ky z poplatkov za trvalé a dočasné par-     k práci. Pracovná disciplína a zodpoved-    podľa počtu obyvateľov (21 253) sme 38.
kovanie bude mesto využívať na opravu      nosť pracovníkov sú tým, čo nás posúva     mestom na Slovensku, podľa rozlohy 52
miestnych komunikácií.             vždy o krok vpred," odpovedal na otázku    (50,31 m2). Informácie o Senici nájdete na
          Mgr. Jana Hromádková     v čom tkvie tajomstvo úspechu predseda     stranách 218 a 219. Atlas slovenských
             právnička mesta    družstva J. Marenčík.             miest sa dostal už i do distribúcie.
                                      Viera Barošková                      bar

12
                                                                Šport

Aj vďaka pomoci mesta Senica
      Historický úspech hokejových dorastencov
  O historický úspech senického mlá-     naše očakávania. Všetky tréningové jed-      V polovici barážovej časti však na
dežníckeho hokeja sa postarali dorasten-    notky mužstvo zodpovedne odtrénovalo      mužstvo doľahla kríza. Ako ste riešili túto
ci, keď si v baráži o extraligu vybojovali   a začiatkom augusta sme vyšli po prvýkrát   situáciu?
postup do najvyššej slovenskej súťaže     na ľad. Zohrali sme viacero prípravných      - Kríza nastala v období, keď sme
v tejto kategórii. V sobotu 9. marca odo-   stretnutí, a keďže výsledky v nich boli    nešťastne prehrali zápas v Žiline. Potom
hrali svoje posledné stretnutie na domá-    uspokojivé, dávali nám optimizmus pred     prišli dve vysoké prehry s Topoľčanmi
cej pôde so Skalicou, a hoci ho tesne pre-   sezónou. Tréner Šulla vedel, čo môže od    a Skalicou 9:1. Túto situáciu vedenie klubu
hrali 3:4, nemala táto prehra žiadny      svojich zverencov očakávať, nakoľko      riešilo posilnením trénerského kolektívu
význam, pretože účasť v extralige mali už   s nimi pôsobí už dlhšie obdobie. Je úcty-   človekom, ktorý má skúsenosti z ťažkých
zabezpečenú tri kolá pred koncom bará-     hodné, že postup do extraligy si vybojova-   súbojov. Podarilo sa nám od 1. februára
že. Záverečný zápas, ktorý ukončil úspeš-   li všetko odchovanci senického mládež-     angažovať trénera Slavomíra Chlebeca,
nú sezónu 2001/2002 odohrali v sobotu     níckeho hokeja. Čo sa týka systému súťa-    ktorý je u senických fanúšikov veľmi obľú-
16. marca s výberom Chorvátska 18.       že, v 1. lige pôsobilo 14 mužstiev a hralo   bený. Koniec baráže už bol takmer podľa
Stretnutie vyhrali 6:1 po dvoch góloch     sa každý s každým doma i vonku. Pre      našich predstáv a nakoniec sme skončili na
Hrnčiríka, po jednom pridali Vaškovič,     chlapcov to bolo dosť náročné po fyzickej   poslednom šiestom postupovom mieste.
Slezák, Michalička a E. Rusňák. Po tomto    i psychickej stránke, pretože zápasy sa hrá-    Ktorí hráči boli ťahúňmi mužstva?
prípravnom stretnutí sme požiadali       vali v sobotu a nedeľu a okrem trénovania     - Dôležité bolo, že dorastenci hrali
manažéra HC SH Senica Karola Slezáka      chodili všetci cez týždeň do školy.      v stabilnej zostave takmer celú sezónu.
o nasledujúci rozhovor:            Posledné zápasy 1. ligy sme odohrali kon-   Najväčším ťahúňom pri mužstve bol určite
   Môžete nám zhodnotiť celú sezónu,     com decembra so Skalicou (oba zápasy      Peter Šefčík, ktorého sme si pred sezónou
systém, akým sa hralo?             vyhrali 6:5) a v základnej časti chlapci    stiahli z hosťovania v Trenčíne a bol plat-
  - Už začiatok hokejovej sezóny       skončili na druhom mieste za prvom       nou posilou. Ďalšími boli T. Hrnčirík, B.
2001/2002 sa niesol v snahe, aby sme      Prievidzou. Tretia skončila Skalica a štvrtá  Záhumenský, E. Rusňák, R. Výleta, ale aj
mužstvo dorastu dostali do extraligy. Celú   Trnava. Všetky tieto mužstvá postúpili do   ďalší, ako napríklad minuloroční deviataci.
prípravu a činnosť klubu sme podriadili    baráže o extraligu. K nim sa pridalo šesť   Z nich treba vyzdvihnúť P. Čobrdu, ale aj
tomuto cieľu. Chlapci vytvorili dobrý     extraligových mužstiev, a to L. Mikuláš, S.  ôsmaka P. Michaličku. Je škoda, že mužs-
kolektív, nakoľko spolu hrali ešte minulý   N. Ves, Dubnica, Piešťany, Topoľčany      tvu v ťažkých bojoch o extraligu nepomo-
rok a boli doplnení o niektorých deviata-   a Žilina. Opäť sa hralo v sobotu a v nede-   hol ďalší odchovanec Ľubomír Vaškovič,
kov. 25 chlapcov absolvovalo celú letnú    ľu každý s každým. Baráž sme začali      ktorý hráva za družstvo Krokodíl Brno.
prípravu pod vedením trénera Jaroslava     dvoma výhrami na súperových klziskách       Prvá liga a aj barážová časť bola
Šullu a jeho asistenta Mgr. Ľubomíra      v Trnave a v Piešťanoch. Tieto výsledky    finančne veľmi náročná, ako ste to všetko
Zavadila. Koncom júla sa zúčastnilo sústre-  nás utvrdili v tom, že mužstvo má reálne    zvládli?
denia v Liptovskom Jáne, ktoré splnilo     šance na postup.                  - Zvládli sme to vďaka hlavnému spon-
                                               zorovi mládežníckeho hokeja Alfonzovi
                                               Hrnčiríkovi z firmy Alchem. Samozrejme
                                               treba poďakovať i mestu Senica, ktoré
                                               nám pomohlo s prenájmom hokejového
                                               štadióna. Mohli sme tak odohrať súťaž
                                               bez väčších problémov.
                                                 Zostane mužstvo pred extraligou
                                               spolu, alebo niektorí chlapci odídu?
                                                 - Do budúcej sezóny zostávajú doras-
                                               tenci takmer všetci pohromade, až na šty-
                                               roch hráčov, ktorí sa stanú vekovo už ju-
                                               niormi. Ide o hráčov J. Juricu, S. Kubíka, V.
                                               Huťana a P. Šefčíka, ktorý by sa mal vrátiť
                                               do Trenčína a hrávať tam extraligu junio-
                                               rov. Mužstvo doplníme o šikovných devia-
                                               takov a chceme, aby sme mali opäť k dis-
                                               pozícii 25 hráčov, aby bola v družstve kon-
                                               kurencia.
                                                   Za rozhovor poďakoval Ivan Tobiáš


                                                 Pohár zostal v Senici
                                                 Reštaurácia Malina sa v sobotu 23.
  Na foto hokejový club Slovenský hodváb, nový účastník extraligy dorastu          marca stala miestom konania 2. ročníka
  Horný rad zľava: Juraj Hučko, Peter Čobrda, Juraj Jurica, Peter Šefčík, Stanislav Kubík,  Mariášového turnaja, ktorý organizoval
Erik Rusňák, Vladimír Huťan, Roman Výleta, Milan Polkoráb, Richard Reissmüller, Eduard    Miroslav Jurovatý a skupina priateľov mari-
Šimek                                             ášu zo Senice. Zúčastnilo sa ho 39 súťaži-
  Stredný rad: Karol Slezák - manažér klubu, Peter Michalička, Peter Mareček, Michal     acich. Ocenených bolo 11 hráčov, no najvi-
Vandelia, Karol Slezák ml., Tomáš Hrnčirík, Dávid Otočka, Jozef Šimek, Michal Dudáš,     ac sa tešili prví traja. Milan Mikušovič
Erik Jozéfek, MUDr. Vladimír Huťan - lekár mužstva                      z Jablonice bol tretí, Branislav Šimlinger zo
  Dolný rad: Mgr. Ľubomír Zavadil, Jaroslav Šulla - asistenti trénera, Tomáš Kubík, Ing.   Senice druhý a pohár primátora Senice si
Miloslav Malinka - predseda klubu, Boris Záhumenský - kapitán, Alfonz Hrnčirík - hlavný    odniesol Stanislav Daniš zo Senice.
sponzor, Juraj Hušek, Slavomír Chlebec - tréner, Eduard Šimek - vedúci mužstva.                             bar

                                                                    13
  Šport / knihy

Veľkonočné preteky               dení v prvej a poslednej kategórii plávajú  reprezentačný výjazd do zahraničia sa
                        50 metrov, ostatní 100 metrov voľným     skončil zlatým triumfom, keď v kategórii
v športovom kalendári             spôsobom. V porovnaní s predchádzajúci-   kata žiačky nenašla premožiteľku a stala
                        mi ročníkmi je zmena v tom, že členovia   sa majsterkou Holandska.
Vyskúšate si svoje sily?            Plaveckého klubu budú hodnotení zvlášť.     Reprezentácia Slovenska získala celko-
                        Preteky sa začínajú o 9.30 a potrvajú do   vo 5 prvých miest a patrila medzi najús-
  V roku 1977 na športovej mape mesta     12. hod. Vyhodnotenie súťaže bude      pešnejšie na šampionáte. Čerstvá šampi-
k mnohým športovým odvetviam pribud-      o 12.30 hod. Každý pretekár dostane     ónka z Holandska i ďalší pretekári
lo i plávanie v podobe plaveckého krúž-    účastnícky diplom, najlepší odmeny. Štar-  z Hanko kai sa teraz pripravujú na jeden
ku, najprv organizovanom pri CVČ. Ten     tovné je 10 Sk.               z najväčších turnajov v Európe - KROKOY-
sa v nasledujúcom roku už pretrasformo-                 Viera Barošková   AMA CUP v nemeckom Koblenzi 27. aprí-
val na Plavecký klub Záhorák a domov-                            la. V modernej športovej hale Oberwald
ské miesto našiel – kde inde – v krytej                           sa každoročne stretáva výkvet karatistov
plavárni. Na jeho čele pri zrode stál     Zlato z Rotterdamu              z celej Európy. Špičkový turnaj a obrovská
veľký nadšenec vodných športov Milan                            konkurencia vyše 1 100 pretekárov z klu-
Jamrich. Ústrednou postavou je stále      Medzinárodnou majsterkou          bov od Estónska po Portugalsko, sú tou
a vďaka jeho neutíchajúcej aktivite,
elánu a obetavosti je Plavecký klub      Holandska senická karatistka         pravou skúškou ohňom pre mladých
                                              senických karatistov a nezaplatiteľnou
Záhorák stále viac skloňovaný medzi pla-                          školou pre ich ďalší rozvoj. Forma by mala
veckou verejnosťou, ale i medzi laikmi,      Veľkým úspechom skončili Medziná-
                        rodné majstrovstvá Holandska žiakov 16.   kulminovať na Majstrovstvách Slovenska
ktorým sa do uší stále častejšie dostávajú                         žiakov 11. mája v Spišskej Novej Vsi. Tu by
informácie o úspechoch plavcov.        marca v Rotterdame. Na neoficiálných
                        Majstrovstvách Európy žiakov štartovali   mali Seničania zúročiť náročnú prípravu
V posledných dvoch ročníkoch vyhlaso-                            a tréning a pretaviť ich do medailovej
vania najlepších športovcov mesta figu-    reprezentácie 15 krajín. Medzi nimi
                        i reprezentácia Slovenska a v jej strede   podoby.
rovali už i plavci, ktorí sa presadili na                                           E. Jareč
celoštátnych podujatiach.           i jedna z najmladších pretekárok, 11 ročná
  Plavecký klub sa do povedomia verej-    vicemajsterka Slovenska Gabriela Lišková
                        (na foto) z Hanko kai Senica. Gabikin prvý
nosti dostáva aj podujatiami organizova-
nými pre verejnosť. Kým v roku 2000
                                               Nábor medzi plavcov
robili Veľkonočné plavecké preteky len                             O význame plávania pre ľudský orga-
pre svojich členov, už vtedy sa objavila
                                              nizmus netreba hádam nikoho presvied-
myšlienka, urobiť ich pre verejnosť – pri-
                                              čať. Z vlastných skúseností by to mohli
tiahnuť do bazéna čo najviac ľudí. Po nul-
tom ročníku vlani už zapojili „plávajúcich"                         potvrdiť rodičia mnohých detí, ktoré
všetkých vekových kategórií. Do krytej                           mali oslabený imunitný systém, boli
plavárne prišlo asi 80 účastníkov.                             alergikmi, s chybným držaním tela, či
  Druhý ročník Veľkonočných plavec-                            len jednoducho vyvážiť pohybom sede-
kých pretekov pre občanov Senice a okolia                          nie v škole, pri počítači. Niektorí využí-
sa uskutoční v sobotu 30. marca. Predseda                          vajú služby plavárne individuálne, iní
Plaveckého klubu Milan Jamrich pozýva                            svoje deti prihlásili do Plaveckého klubu
do krytej plavárne všetkých, ktorí chcú čosi                        Záhorák. Klub v apríli robí nábor do svo-
urobiť pre svoje zdravie, porovnať svoju                          jich radov, privítajú najmä deti od 5 do
kondíciu s inými, jednoducho zúčastniť sa                          7 rokov.
a mať dobrý pocit zo stretnutia ľudí rovna-                          Klub má v súčasnosti vyše 50 členov.
kého zmýšľania. Súťaž je otvorená pre                            Tí najlepší pravidelne trénujú a niektorí
všetkých záujemcov v šiestich vekových                           z nich už dosahujú veľmi dobré výkony
kategóriách. Deti súťažia v troch kategó-                          a presadzujú sa na majstrovstvách SR.
riách: od 6 do 10, od 11 do 13, a od 14                           K talentom senickej plaveckej liahne
do 17 rokov. Ďalšie kategórie sú od 18 do                          patria napríklad Lukáš Súkup, Martin
40, nad 40 a nad 50 rokov. Pretekári zara-                         Štefečka, Miroslava Parízková, Janka
                                              Svrčková, Filip Guľáš, Ján Križánek
                                              a ďalší.
                                                                 bar


                           Rebríček najpredávanejších kníh
                           kníhkupectva Arkus v Záhorskej knižnici - MAREC
                        autor:           názov:                vydavateľ:
                        1. Tolkien, J. R. R.    Pán prsteňov I., II.         Slovart
                        2. Rowlingová, J.      Harry Potter IV.           Ikar
                        3. Richtáriková, S.     Matematika pre maturantov      Enigma
                        4. Lukačková, R.      Budem vedieť pravopis        Didaktis
                        5. Kallmannová, M.     Angličtina pre samoukov       SPN
                        6. Jamnická, V.       Sny a videnia            Ikar
                        7. Vanoyekeová, V.     Tajomná Egypťanka          Epos
                        8. Däniken, E.       Bohovia boli astronauti       Ikar
                        9. kol.           Detské doplňovačky indiánske     Arkus
                        10. Pawlowská, H.      Charakter mlčel a mluvilo tělo    Motto
                        11. Lansky, B.       O lásce s úsměvem          Vyšehrad
                        12. Carlson, R.       Netrápte sa pre maličkosti      Sofa
Ján Križánek patrí k veľkým talentom senic-
kého plávania.                 Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i v našej internetovej predajni www.vydarkus.sk.
               Foto archív PK

14
                                                               Info kútik


 Spoločenská kronika                          PODUJATIA v Dome kultúry Senica
                                     5.4. od 12.-20.hod.
Uzavreté manželstvá                           Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Ľubomír Mikulka a Silvia Sovová                     a videotvorby okresov Senica a Skalica
Robert Preč a Mgr. Jana Bernátová                    6.4. od 22.-06 hod.
Pavol Slezák a Alexandra Oláhová                     PARADOG, techno-dj plus, jerry, mischa a hubbiss, lucash, kvad,
Jozef Papp a Silvia Jamrišková                      dexter, house-javas, baltazar, shakerj, snip
Peter Hiža a Simona Tlstovičová                     Vstupné: 150 Sk, v predpredaji 120 Sk
Martin Florek a Michaela Blatnická                    12.4. od 8. hod.
Marek Sás a Adriána Benková                       MISS A BOY - Okresné kolo súťaže
Miroslav Kalný a Gabriela Oslejová                    15.4. o 19.30 hod.
Narodili sa                               ŽENSKÉ ODDELENIE - Divadelné predstavenie Radošinského
Denis Obuch, Bottova 1167               5.  2.  2002   naivného divadla s hrou Stanislava Štepku, v hlavnej úlohe
Simona Štvrtecká, Dlhá 238              5.  2.  2002   Katarína Kolníková.
Valéria Mrázová, Záhradná 1045            11.  2.  2002   16.4. o 10. hod.
Karolína Muchová, S. Jurkoviča 1208         12.  2.  2002   ČAJ U PÁNA SENÁTORA - Divadelné predstavenie Divadla Trnava
Mário Filip, L. Novomeského 1213           15.  2.  2002   pre študentov Obchodnej akadémie v Senici s hrou od Aurela
Kristína Malá, Hviezdoslavova 314          20.  2.  2002   Stodolu.
Katarína Šrámková, J. Kráľa 728           22.  2.  2002   22.4. od 8. do 16. hod.
Lenka Szabóová, L. Novomeského 1210         25.  2.  2002   SENICKÁ DIVADELNÁ JAR - Malá krajská scénická žatva detskej
Kristína Sliepková, Fajnorova 805          28.  2.  2002   dramatickej tvorivosti Trnavského kraja.
                                     23.4. od 8. do 15. hod.
Opustili nás                               INŠTRUKTÁŽNE ŠKOLENIE RECITÁTOROV
Ferdinand Keller, Palárikova 305            2. 2. 2002    27.4. o 16. hod.
vo veku 59 rokov                             VOLÁ MELBOURNE - Divadlo Aloisa Jiráska Úpice - Jednota
Anton Malík, Gen. L. Svobodu 1359           7. 2. 2002    divadelných ochotníkov sa predstaví s hrou od Artura Watkyna.
vo veku 50 rokov                             Je to komédia v štyroch dejstvách.
Štefan Piroha, Hollého 746               7. 2. 2002
vo veku 66 rokov
Mária Dömeová, Štefánikova 704            12. 2. 2002    PODUJATIA v Dome kultúry Kunov
vo veku 45 rokov                             20.4. o 20. hod.
Mária Žáková, Košútovec 1028             15. 2. 2002     DISCO ZÁBAVA
vo veku 70 rokov
Ľudmila Čaganová, Palárikova 293           16. 2. 2002
vo veku 76 rokov
                                    PODUJATIA v Múzeu L. Novomeského
Anna Bartoňová, Čáčov 229              17. 2. 2002     8.4. o 17. hod.
vo veku 90 rokov                             KLUB PROFESIONÁLNYCH ŽIEN
Mária Krajčírová, Komenského 958           21. 2. 2002     9.4. o 17. hod.
vo veku 81 rokov                             KLUB ABSTINENTOV (stretávanie sa členov klubu 1x mesačne)
Zita Čulenová, Štefánikova 1377           27. 2. 2002     10.4. o 18. hod.
vo veku 85 rokov                             OZ ŽIVOT A ZDRAVIE - ďalšia prednáška ako byť fit a udržať si
                                     ideálnu hmotnosť (prednáša Anna Závodská)
 Predchádzajme požiarom
  Začiatok jari býva poznačený suchým počasím sprevádzaným
                                        Máte strach z vody?
vetrom. Vtedy sa v prírode vyskytuje veľa vyschnutej hmoty –        V krytej plavárni sa v bazéne nestretávajú len plavci, ale raz do
suchá tráva, lístie, suché konáre, časti vyschnutých stromov, suché  roka sa do neho odvážia aj neplavci, aby skúsili prekonať bariéru
popínavé rastliny - to všetko sú veľmi dobré horľavé látky na vznik  strachu z dotyku s vodou. V tom im na kurze plaveckej gramotnos-
a šírenie požiarov v prírode. Preto je potrebné v tomto období     ti účinne pomáhajú plavčíci, ktorí sa každému záujemcovi venujú
správať sa veľmi opatrne a ohľaduplne. Zvlášť dôrazne upozorňu-    osobitne. Výcvik sa koná vždy večer dve hodiny s vylúčením verej-
jeme občanov i právnické osoby, že vypaľovanie porastov aké-      nosti, takže netreba mať ostych. Kto by už na tohtoročnej dovo-
hokoľvek druhu je zákonom zakázané, začo zákon stanovuje aj      lenke chcel svoje okolie ohúriť plaveckým výkonom, nemal by váhať
pokuty.                                a mal by sa prihlásiť do kurzu, ktorý sa začne v apríli a ukončený
  Každoročne vznikne v jarnom období pri vypaľovaní veľa po-     bude začiatkom júna. Prihlásiť sa treba v krytej plavárni.
žiarov, ktoré spôsobia veľké materiálne a ekologické škody. V okre-                                   bar
se Senica bolo vlani šesť lesných požiarov s priamou škodou 11
200 Sk a ich najčastejšími príčinami boli nedbalosť a neopatrnosť
fajčiarov, zakladanie ohňa v prírode a spaľovanie odpadu.         Neodkladajte výmenu!
                     npor. PO Jarmila Drinková
                       samostatný inšpektor     Okresný dopravný inšpektorát v Senici OR PZ oznamuje držite-
                                    ľom vodičských preukazov vydaných do 31. 12. 1992, že tieto vodič-
                                    ské preukazy zostávajú v platnosti do 31. 12. 2002. Po uplynutí tohto
  Prezentácia v Moskve                        termínu sú vodičské preukazy vydané do 31. 12. 1992 neplatné a
                                    nebude možné nimi preukazovať oprávnenie na vedenie motorové-
  Na pozvanie veľvyslanca SR v Ruskej federácii Igora Furdíka     ho vozidla pri kontrolách v cestnej premávke.
a vojenského atašé SR Milana Podhorániho navštívil primátor        Z dôvodu zabezpečenia plynulej výmeny žiadame držiteľom
mesta RNDr. Ľ. Parízek v dňoch 9. až 11. marca Moskvu. Spolu      takýchto vodičských preukazov, aby ich výmenu neodkladali na
s prednostom OÚ Ing. Š. Mikulom a ďalšími členmi delegácie       koniec roku 2002, kedy bude predpoklad zvýšeného počtu žiadate-
tvorili reprezentáciu Slovenska na Slovenskom dni v Moskve.      ľov o ich výmenu.
Veľvyslanec poriadal prezentačné podujatie pre ambasádorov         Na výmenu vodičských preukazov vydaných do 31. 12. 1992 je
európskych krajín. Naša delegácia predstavila Záhorie ako       potrebné predložiť vyplnenú žiadosť, platný doklad totožnosti, zapla-
perspektívnu časť SR, kde sa realizujú niektoré zaujímavé aktivi-   tiť správny poplatok vo výške 100 Sk, odovzdať pôvodný vodičský
ty a jeho rozvojové zámery, medzi ktoré patrí napríklad rozvoj     preukaz a so žiadosťou predložiť 1 ks neretušovanej farebnej alebo
hospodárskych parkov.                    bar    čiernobielej fotografie s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm.

                                                                     15
              Info kútik


            na APRÍL 2002                                   súťaž          K t o v i e , o d p ov i e
PROGRAM KINA MLADOSŤ


            Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.
                                                       V druhom kole súťaže odpovedali na naše otázky všetci čita-
            Utorok 2. apríla                                 telia správne. Šťastie sa usmialo tentoraz na Teréziu Ružovú,
            MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO                       Vajanského 20. Výherkyňa si cenu prevezme v Dome kultúry. Na
            Česká filmová komédia pre celú rodinu.                      odpovede čakáme na adrese redakcie do 15. apríla.                 ✃
            Vstupné: 50, 52, 54 Sk, MP, 100 min.
            Streda 3. apríla
            MOULIN ROUGE
                                                      Kupón č. 3
                                                                                         ?
            Americký muzikál. Žiadne zákony. Žiadne obmedzenia. Jediné
            pravidlo. Nikdy sa nezamiluj.
                                                      1. Na koľkých ha ornej pôdy hospodári PD Senica?
                                                                                   ?
            Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 105 min.
            Piatok 5. apríla
            TÍ DRUHÍ
            Franúzsko/Španielsko/USA mysteriózny thriller. Mladá vdova
            Grace sa na sklonku vojny presťahuje s deťmi, ktoré trpia zvlášt-
                                                        ?
                                                      2. Ktorý odchovanec senického hokeja prišiel pomôcť doras-
                                                       tencom pred sezónou z Dukly Trenčín?

                                                      3. Kto bol prvým zodpovedným redaktorom Našej Senice?
            nou chorobou do opusteného domu na malý ostrov...
            Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 101 min., PREMIÉRA
            Sobota 6. a nedeľa 7. apríla
            SPY GAME
            Americká špionážna dráma. Aj veľký hráč si musí dať pozor, aby
                                                      Meno a priezvisko                         ?
            sa protihráči nezahrávali s ním.                          Adresa
            Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA
            Utorok 9. a streda 10. apríla
            HRIEŠNICA
                                                           Čo a kedy vysiela TV SEN
            Americká komédia. Dobrí priatelia vás ochránia aj pred pek-             Premiérové vysielanie spravodajskej relácie TV SEN – SENO
            lom!                                       (Senické noviny) v marci môžete sledovať: 12. 4. a 26. 4. vždy
            Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 99 min.                        o 18. hod.
            Piatok 12. apríla                                 Reprízy:      15. 4. o 18. 30 hod.    17. 4. o 10. hod.
            PRAVÁ BLONDÍNKA                                           29. 4. o 18. 30 hod.     1.5. o 10. hod.
            Americká komédia. Tento rok letia blondínky, ale pozor ...
            Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 95 min., PREMIÉRA                Myjavské tel. noviny:     5. 4. o 18. hod.      19. 4. o 18. hod.
            Sobota 13 a nedeľa 14. apríla                           Skalický magazín:       3. 4. o 18. hod.      17. 4. o 18. hod.
            TRAINING DAY
            Americká dráma. Viac nebezpečné ako prekročiť zákon, je poli-           Správy spod Bradla:                 19. 4. o 18. hod.
                                                                     (po Myjavských televíznych novinách)
            cajt, ktorý ho prekročí!
            Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 120 min., PREMIÉRA
            Utorok 16. a streda 17. apríla
            OCEAN’S ELEVEN
                                                           Posedenie pri hudbe
            STÁVKY PROSÍM                                    Stretnutie dôchodcov pri živej hudobnej produkcii sa bude konať
            Americká komédia. 3 kasína. 11 mužov. 150 miliónov dolárov. Ste          v hoteli Branč vo štvrtok 18. apríla o 15. hod. Jednota dôchodcov
            na to pripravení?                                 Slovenska naň pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov.
            Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 116 min., PREMIÉRA
            Piatok 19. apríla
            HARRY POTTER A KAMEŇ MUDRCOV                                  Ka m n a t u r i s t i ku
            Americký dobrodružno-fantastický film. Slovenský dabing. Čary
            a kúzla si ťa čoskoro nájdu.                             Klub slovenských turistov Senica organizuje 20. apríla Jarný
            Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 142 min.                       prechod Malých Karpát z Plaveckého Mikuláša na Rozbehy.
            Sobota 20. a nedeľa 21. apríla                            Už teraz upozorňujeme vyznavačov turistiky na obľúbený
            ČIERNY JASTRAB ZOSTRELENÝ                             pochod májovou prírodou Sobotištská 15, ktorý si zapíšte do
            Americká vojnová dráma. Pravdivý príbeh, ktorý sa odohral počas          kalendára na 8. mája. Pochod organizujú turisti zo Sobotišťa a je
            somálskej občianskej vojny.                            zaradený do medzinárodného kalendára IVV. Medzinárodný cha-
            Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 131 min., PREMIÉRA               rakter má aj Hasprunská 50, ktorá je naplánovaná na 11. mája.
            Utorok 23. a streda 24. apríla
            KOKAÍN
            Americká kriminálna dráma podľa skutočnej udalosti.                     Chcete oživiť basu?
            Varovanie! Tento film obsahuje sex, drogy a rock and roll!
            Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 124 min., PREMIÉRA                 Ako požiarnici basu pochovali, tak ju chcú aj oživiť. Stane sa
            Piatok 26. apríla                                 tak v nedeľu 31. marca v Dome kultúry. Veľkonočná tanečná
            E.T. - MIMOZEMŠŤAN                                zábava sa začína o 19. hod. a potrvá až do rána. O dobrú náladu
            Americké rodinné sci-fi. Tri milióny svetelných rokov od domova.         sa postará hudobná skupina Orbita. Vstupné 50 Sk.
            Niet pochýb o tom, že i v „novom kabáte“ si malý vráskavý E.T.,
            získa srdcia divákov na celom svete.                       ktoré tam na nás číhajú. Netušili sme však, že oni sa boja nás...
            Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA               Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 95 min., PREMIÉRA
            Sobota 27. a nedeľa 28. apríla                          Utorok 30. apríla
            MONSTERS, A.S.                                  CHLADNÁ POMSTA
            Americký animovaný rodinný film. Slovenský dabing.                Americký akčný thriller. Aj keď vražda nebola namierená proti
            Tvorcovia filmov Toy story a Život chrobáka vás pozývajú do            jeho rodine ..., on sa pomstí.
            sveta za dverami vašich šatníkov. Vždy sme sa báli strašidiel,          Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 115 min., PREMIÉRA
            NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica v MsKS Senica. Adresa redakcie: MsKS, Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 Senica.
            Zodpovedná redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón + záznamník 034/651 5001-4, kl. 129), tajomníčka redakcie Mária Bezdeková (telefón 034/651 2301, klapka 14).
            Jazyková úprava Mgr. Lýdia Repková. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne
            upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií
            obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 22. marca 2002. Náklad 3 000 výtlačkov. Internet:
            URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk                                          NEPREDAJNÉ

            16

								
To top