Nhấp vào đây xem bảng giá - Mua bán rao vặt Giới thiệu sản phẩm

Document Sample
Nhấp vào đây xem bảng giá - Mua bán rao vặt Giới thiệu sản phẩm Powered By Docstoc
					      COÂNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MAÙY TÍNH PHAÙT LOÄC
            269/4 Nguyeãn Traõi - P.Nguyeãn Cö Trinh - Q.1- Tp. HCM
             ÑT: 62912018 - 62912023 - 22102948 Fax: 38361053
              www.phatloc.vn ; Email: plc_269@hcm.fpt.vn
     Ñoïc kyõ "QUY ÑÒNH BAÛO HAØNH" taïi coâng ty tröôùc khi mua haøng

           BAÛNG BAÙO GIAÙ SÆ
       AÙp duïng khi thanh toaùn baèng tieàn maët
                                          Đơn vị tính : 1,000 VNĐ
                 Thiết bị truy cập Internet không dây tốc độ cao sử dụng mạng
PL38.5      USB 3G                3G (Viettel, Vina, Mobi).           1 Năm  739
                 Tốc độ truyền số liệu: 7.2Mbps download và 2.0Mbps upload.


    Mainboard Socket 370 & 478 ( Bảo haønh 12 thaùng)
        Linh Kiện                  Đặc Tính                 SL<10 SL>10
                 Intel 845GV, S/P Presscott, Vga + Sound + LAN Onboard, Slot
PL24.6  SAIRSHIP 845GV                                        491  472
                 AGP 4X, PCI, FSB 533, 2 x DDRAM

                 Intel 865EB, Socket 478, Vga+Sound + Lan Onboard, AGP 8X,
PL26   SAIRSHIP 865EB                                        516  497
                 3PCI, FSB 533, 2 x DDRAM, Sata 150.

                 Intel 865GV, Socket 478, Vga+Sound + Lan Onboard, AGP 8X,
PL29.5  SAIRSHIP 865GV                                        585  566
                 3PCI, FSB 800 , 2 x DDRAM, Sata 150.

                 Intel 945G, Support CPU 478, HT, FSB 800 Vga (Share 128MB)
PL34   SAIRSHIP 945G-LM4                                      672  653
                 + Sound+ Lan Onboard, PCI Ex 16x, 2PCI, 2 x DDR2 , 2 xSata.
                 Intel 945GC, Support CPU Duo Core, Vga(Share 128MB) +
PL36   SAIRSHIP 945GC     Sound+ LAN Onboard, PCI Ex 16x, 3PCI, FSB 800, 2xDDR2         710  691
                 800/667/533, 4xSata ATA 133

       MAINBOARD SAIRSHIP ( Phaân phoái ñoäc quyeàn )
 Mainboard Sairship ñöôïc baûo haønh 3 naêm keå caû noå chipset, phuø tụ (
               Trừ chaùy maïch)
               MAINBOARD SAIRSHIP SOCKET 775
        Linh Kiện                  Đặc Tính                 SL<10 SL>10
                 Intel G31,FSB 1333, Support CPU Core2 Duo/ Duo Core, VGA +
PL36   SAIRSHIP G31-LM     Sound + LAN Onboard, PCI Ex 16x, 2 PCI, 2 x DDR2 800/ 667      709  691
                 Dual channel , 2 x Sata. 1 X ATA, 6 x USB 2.0

                 Intel G41/ ICH7 ,FSB 1066(OC) 1333/1066 , Support CPU Core2
                 Duo/ Duo Core, VGA GMA 4500 + Sound + LAN Onboard,
PL41   SAIRSHIP G41-BM                                       818  800
                 PCI Ex 16x, 2 PCI, 2 x DDR2 800/ 667 Dual channel , 4 x Sata. 1 X
                 ATA, 6 x USB 2.0

                 Intel P35 + ICH9 Chipset , Support CPU Core2 Duo/ Duo Core/
     SAIRSHIP ZX-P35G    Pentium 4 HT, Sound (8Ch) + LAN 1000Mbps Onboard, PCI Ex
PL51                                                 1,013  995
            New !!!  16x, 3PCI, 4 x DDR2 800 / 667 Dual channel , 4 x Sata. 1 X ATA,
                 10 x USB 2.0

                      MAINBOARD
                Intel G31 & ICH 7,FSB 1333, Vga + Sound+LAN Onboard, PCI
PL39.5  ASROCK G31MS                                      768   758
                Ex 16x, 3PCI, 2 x DDR2 , Sata 150.

                Intel G31 & ICH 7,FSB 1333, Vga + Sound+LAN Onboard, PCI
PL39.9  Foxxonn G31MV                                     776   766
                Ex 16x, 3PCI, 2 x DDR2 , Sata 150.

                Intel G31 & ICH 7,FSB 1333, Vga + Sound+LAN Onboard, PCI
PL47.5  ASUS P5KL-AM SE                                    935   917
                Ex 16x, 3PCI, 2 x DDR2 , 4 x Sata 150.

                Intel G31 & ICH 7,FSB 1333, Vga + Sound+LAN Onboard, PCI
PL53.5  Gigabyte G31-S2C                                   1,061  1,043
                Ex 16x, 3PCI, 2 x DDR2 , 4 x Sata 150.

                CARD ÑOÀ HOÏA SAIRSHIP
PL19   FX5500-256MB      Sairship FX5200 DDR, 256MB, 64bit, TV Out           381   363
PL25   FX5500-256MB      Sairship FX5200 DDR, 256MB, 128bit, TV Out           496   478
PL25.5  GF9600GT - 1GB     Sairship GeForce 9600GT, 1GB/ DDR2, 64bit, DVI+ TV Out     505   487
PL28   GF9800GT - 1GB     Sairship GeForce 9800GT, 1GB, DDR2, 64bit DVI+ TV Out     553   535

            Case SAIRSHIP ( Baûo haønh 02 Naêm)
PL15.5  510F          Maët naï maøu Ñen + cam. Nguoàn 550w Fan 8cm,1sata      1 Naêm   304
PL16.5  510B          Maët naï maøu Ñen + baïc . Nguoàn 500w Fan 8cm,1sata     2 Naêm   323
PL17   X-01BR         Maët naï sôn boùng maøu Ñen + ñoû . Nguoàn 500w Fan 8cm,1sata 2 Naêm   333
PL17   X-01BS         Maët naï sôn boùng maøu Ñen + Baïc. Nguoàn 500w Fan 8cm,1sata 2 Naêm   333
PL17   X-01BYO        Maët naï sôn boùng maøu Ñen + Cam. Nguoàn 500w Fan 8cm,1sata 2 Naêm   333
PL17   X-01BB         Maët naï sôn boùng maøu Ñen + Xanh . Nguoàn 500w Fan 8cm,1sata Naêm
                                               2      333
PL17   X-02 - X03- X07    Maët naï sôn boùng maøu Ñen. Nguoàn 500w Fan 8cm,1 sata   2 Naêm   333
PL17.5  Happy -11H / 13 /7H  Thaân ñen + maët naï ñen. Nguoàn 500w Fan 8cm, 1 sata    2 Naêm   341
PL17.5  Happy -22H / 28H    Thaân ñen + maët naï baïc. Nguoàn 500w Fan 8cm, 1 sata    2 Naêm   341
PL19   Happy -25BS      Trong suoát + Fan 8cm black .Nguoàn 500W, Fan 80mm, 1 Sata  2 Naêm   371
PL19   Happy -27BR      Trong suoát + Fan 8cm black .Nguoàn 500W, Fan 80mm, 1 Sata  2 Naêm   371
PL20   Happy -31B       Trong suoát + Fan 8cm .Nguoàn 500W, Fan 80mm, 1 Sata     2 Naêm   390
PL7.5  Nguoàn Samsung 550W  500W 20 + 4 Pin, 4 ñaàu caáp nguoàn + 1 Sata, Fan 80cm    1 Naêm   145
PL9.5  Nguoàn Sairship 500W  500W 20 + 4 Pin, 4 ñaàu caáp nguoàn + 1 Sata, Fan 80cm    2 Naêm   183
PL11  Nguoàn Sairship 500W 500W 20 + 4 Pin, 4 ñaàu caáp nguoàn + 1 Sata, Fan 12cm     2 Naêm   212
PL15.5 Nguoàn Sairship 600W  600W 20 + 4 Pin, 4 ñaàu caáp nguoàn + 1 Sata, Fan 12cm     2 Naêm   299
Đoåi nguoàn 500W Fan 80cm Sang 500W Fan 12 coäng theâm 1$
                           CPU
PL14   Pentium 4 2.8Ghz    Socket 478, 512 Cache, Bus 800       No Fan      1 Thaùng  273
PL25   Pentium 4 2.8Ghz    Socket 775, 1MB Cache, Bus 800       No Fan      1 Thaùng  488
PL32   Pentium 4 3.0Ghz    Socket 775, 1MB Cache, Bus 800       No Fan      1 Thaùng  624
PL35   Celeron D430      Socket 775, 1.8Ghz,  512Cache, Bus 800           3 Naêm   683
PL62.5  Duo core E5300     Socket 775, 2.66 Ghz, 2 MB L2, Bus 800  Tray        3 Naêm   1,219
PL63.5  Duo core E5400     Socket 775, 2.66 Ghz, 2 MB L2, Bus 800  Tray        3 Naêm   1,238
PL104.5 Core2 Duo - 7400    Socket 775, 2.8 Ghz, 3 MB, Bus 1066        Tray    3 Naêm   2,038
PL110  Core2 Duo - 7500    Socket 775, 3.0 Ghz, 3 MB, Bus 1066        Tray    3 Naêm   2,145
PL1.8  Fan 775        Số lượng > 10 giảm 3.000/ chiếc               3 Naêm    35

                         RAM
PL3   SDRAM 256MB      Bus 133 Samsung, MT          Seconhand       1 Thaùng   57
PL14.5  DDR 512MB        Bus 400 Kingston                         3 Naêm   283
PL24.5  DDR2 1 GB        Bus 800 VDATA                           3 Naêm   470
PL25   DDR2 1 GB        Bus 800 Kingston                         3 Naêm   480
PL56   DDR2 2GB Kingston    Bus 800     Chính haõng                   3 Naêm  1,086
PL30.5  DDR2 1GB Kingmax    Bus 800                              3 Naêm   583
PL57   DDR2 2GB Kingmax    Bus 800     Chính haõng                   3 Naêm  1,089
                            HDD
PL16.7  40GB Seagate ATA    7200 rpm, ATA                           1 Naêm   326
PL28.5  80GB Seagate ATA    7200 rpm, ATA                           1 Naêm   553
PL28.5  80GB Western SATA    7200 rpm, SATA                          1 Naêm   556
PL35   320GB Western SATA   7200 rpm, SATA                          1 Naêm   683
PL41.5  250GB Seagate SATA   7200 rpm, Sata II                         3 Naêm   809
PL56.5  500GB Seagate SATA   7200 rpm, Sata II                         3 Naêm  1,085
PL88   1TB Seagate SATA    7200 rpm, Sata II                         1 Naêm  1,716
PL98   1TB Seagate SATA    7200 rpm, Sata II                         3 Naêm  1,911

                     FLASH DRIVER
PL7.1  USB 2GB         USB 2.0 , Kingston                        2 Naêm   136
PL10   USB 4GB         USB 2.0 , Kingston                        2 Naêm   193
PL42   USB 120GB Hitachi    USB 2.0 , 2.5 inch Hitachi                    1 Naêm   811
PL68   USB 250GB Western    USB 2.0 , 2.5 inch  Western                  2 Naêm  1,312
PL58   USB 160GB Transcend   USB 2.0 , 2.5 inch  Trancend                  2 Naêm  1,119
PL62   USB 250GB Western    USB 2.0 , 2.5 inch  Trancend                  2 Naêm  1,197

                     MONITOR LCD
PL116  17" LG 1742S       17" 1280 x 1024 , Vuoâng                     2 Naêm  2,216
PL116  19" LG 1943S       18.5" 1366 x 768, Widescreen                   2 Naêm  2,216
PL129  19" LG 1942S       19" 1280 x 1024 , Vuoâng                     2 Naêm  2,503
PL123  17" Samsung 743AE    17" 1280 x 1024 , Vuoâng                     2 Naêm  2,386
PL118  19" Samsung B192    19" 1366 x 768, Widescreen                    2 Naêm  2,289

                   THIEÁT BÒ MAÏNG
PL25.5  ADSL D-Link 520T    ADSL Modem Router, 1 Port RJ45                  1 Naêm   492
PL32   ADSL D-Link 2542B    ADSL Modem Router, 4 Port RJ45                  1 Naêm   618
PL56   D-LINK 2640T      802.11G, 54Mbps ,Router ADSL Wireless,4 Port RJ45         1 Naêm  1,081
PL39   D-LINK DIR 300     802.11G, 54Mbps ,Wireless,4 Port RJ45               1 Naêm   753
PL15.3  Switch 8 port D-Link  8 Port,10/100,Box                         2 Naêm   295
PL34.5  Switch 16 port D-Link  16 Port,10/100,Box                        2 Naêm   666
PL50   Switch 24 port D-Link  24 Port,10/100,Box                        2 Naêm   955
PL2.8  Lan card    JCG   10/100, Realtek 8139D                       1 Naêm   54
PL8   Switch 8 port TENDA   8 Port,10/100,Box                         1 Naêm  154
PL8   Switch 8 port JCG    9 Port,10/100,Box                         1 Naêm  154
PL17   Cable AMP        5E, Thuøng 305m.   0520                      Test  326
PL22   Cable AMP        5E, Thuøng 305m.   0238                      Test
                                 Chaïy toát ôû khoaûng caùch 80m->100m    425
PL36   Cable AMP        5E, Thuøng 305m    STP    Choáng Nhieãu, boïc nhoâm      Test  695
PL38   Cable AMP        6E, Thuøng 305m    Loại B                     Test  733
PL3.5  Đầu RJ45        100 Đầu/ Hộp                             Test   68

                   WIRELESS ROUTER
PL85   Draytek V2700      Router ADSL2/2 + Rounter                     1 Naêm  1,641
PL103  Draytek V2700G      Router ADSL, wireless Access point                1 Naêm  1,988
PL57   D-LINK 2640T      802.11G 54 Mbps, 4 RJ45, Router ADSL wireless           1 Naêm  1,100
PL27   USB Wireless D-Link   802.11G 108 Mbps, USB 2.0 Söû duïng cho laptop vaø PC       1 Naêm   521
PL23   USB Wireless TP-Link  802.11G 108 Mbps, USB 2.0 Söû duïng cho laptop vaø PC      1 Naêm   444
                         Maùy In
PL131.5 Canon 2900        In Laser, A4 2400 x 600dpi 16 Trang/ Phuùt, USB, Boä nhôù 8MB  1 Naêm   2,538
PL82  Samsung 1640       Laserjet, A4 2400 x 600dpi 16 Trang/ Phuùt,USB         1 Naêm   1,566

                      Ổ ĐĨA QUANG
PL4.2  CD 52X ASUS       Read 52X, Black                         1 Naêm    81
PL18.5  DVD Pioneer       Đọc DVD 18X                           1 Naêm   357
PL15.5  DVD LG SATA       Đọc DVD 22X, CD 52X                       1 Naêm   299
PL25   DVD-RW LG        Ñoïc/ Ghi DVD                          1 Naêm   483

               Ổ ĐĨA QUANG DUØNG CHO LAPTOP
PL13   CD IBM         Ñoc CD , Gaén ngoøai duøng cho LAPTOP              6 Thaùng  251
PL17   CD-RW IBM        Ñoc / ghi CD , Gaén ngoøai duøng cho LAPTOP           6 Thaùng  328
PL40   DVD-RW IBM       Ñoc + Ghi DVD/CD , Gaén ngoøai duøng cho LAPTOP         6 Thaùng  772
                   Keyboard                          SL<10SL>10
PL4.5  Keyboard DELL      PS/2                                93    88
PL3.2  Keyboard Mitsumi    PS/2 Made in China                         67    62
PL7.2  Keyboard Mitsumi    USB Made in Malaysia                        145   140
PL6.6  Keyboard Mitsumi    PS/2 Made in Malaysia                       134   129
PL4   Keyboard Philips    PS/2 Multimedia, Mini                        83    78
PL7.2  Keyboard + Mouse    Genius        Haøng chính haõng              145   140
                         Mouse
PL2.1  Laptec         PS/2 Optical,    KHOÂNG DAÂY                  45    40
PL1.3  HP           Optical, USB Mini , 03 maøu : Hoàng, cam, xanh BH 6 Thaùng     30    25
PL1.5  Sony/ DELL/HP/ IBM   Optical, USB       SL > 20       BH 6 Thaùng      34    29
PL1.3  Mitsumi Optical     Optical, USB       SL > 20       BH 6 Thaùng      30    25
PL1.3  Mitsumi Optical     Optical, USB       SL > 20       BH 6 Thaùng      30    25
PL5.4  Mitsumi Optical 6703  6703, USB, Ñen       Made in Malaysia            109   104
PL5.4  Mitsumi Optical 6602  6602, Mini , PS/2, Ñen   Made in Malaysia            109   104
PL5.5  Mitsumi Optical 6603  6603, Mini , USB, Ñen    Made in Malaysia            111   106
PL2.5  Philips         Optical, 800dpi, Maøu ñen. Söû duïng toát cho game vaø ñoà hoa   53    48
PL3.9  Logitech Optical    USB 1000dpi     Daây Ruùt, duøng cho Laptop           80    75
PL3.0  Logitech Optical V120  USB 1200dpi       Saûn phaåm cao caáp            63    58
PL10   Logitech Optical    USB 2.4Ghz,   Nuùt ñieàu chænh DPI     Khoâng daây     198   193
PL5   Sony 601- 609      USB ,Mini, Daây ruùt , Duøng cho Laptop              102    97

                   Thieát Bò Ngoaïi Vi
PL7   Tuùi xaùch laptop    Dell, HP , Sony Vaio, Acer                      -   135
PL27   Tay Laùi BETOP     Baøn ñaïp + Voâ Laêng , Keát noái USB, Duøng ñeå Ñua Xe     1 Thaùng  521
PL5   Game Pad        USB 1400dpi         Saûn phaåm cao caáp        1 Thaùng   97
PL15.5  TVBox GADMEI 3820E   TVBOX ( Thieát bò duøng xem TIVI baèng maøn hình vi tính)    6 Thaùng  299
PL3.6  Colorvis 2005 ( Tray)  640 X 480, 6 ñeøn hoàng ngoaïi+ Micro phone Töï nhaän Driver 6 Thaùng    69
PL5.8  Colorvis 1001 Robot   640 X 480, 6 ñeøn hoàng ngoaïi+ Micro phone Töï nhaän Driver 6 Thaùng    112
PL5.6  Webcame Robot      640 X 480, 6 ñeøn hoàng ngoaïi+ Micro phone Töï nhaän Driver 6 Thaùng    108
PL1.5  Headphone V80      Heaphone + Microphone, Tray                   Test     29
PL2.2  Headphone Somic 440   Heaphone + Microphone, Tray                    Test    42
PL3.2  Headphone Somic 360   Heaphone + Microphone, Tray                    Test    62
PL2   Headphone Somic 301   Heaphone + Microphone, Tray                    Test    39
PL0.5  Fan Case        Quaït taûn nhieät duøng cho thuøng maùy              Test    10
PL2.5  Fan HDD         Quaït taûn nhieät duøng cho HDD 3.5"               Test    48
PL1.8  Fan CPU 775       Intel                   SL> 20         Test    35
PL2.3  Fan CPU 478       Dùuøng cho CPU Socket 478                    Test   44
PL1.5  Fan CPU PIII      Quaït taûn nhieät duøng cho CPU 370               Test   29
PL0.3  Cable CD/HDD      IDE                               Test   6
PL0.3  Cable nguoàn Sata    Sata                               Test   6
PL0.3  Cable Sata       Sata                               Test   6
PL2.3  Card Reader       Ñoïc taát caû caùc theå nhôù ( All in one)            Test   44
PL3   Hub USB 1-4       Hub chuyeån 1 USB port ra 4 USB port               Test   58
PL19   Pin CMOS        Hộp 100 PCS, Maxell, Sony                    Test  367
PL1.5  Pin CMOS        1 vỉ 5 pcs                            Test   29
PL11   Adaptor 90W       Söû duïng cho taát caû maùy xaùch tay              3T   212
PL13   Adaptor 120W      Söû duïng cho taát caû maùy xaùch tay              3T   251
PL7.5  HDD BOX 2.5" ATA                                     3T
                 Söû duïng cho oå cöùng maùy Notebook chuaån ATA , External , USB 2.0   146
PL8.5  HDD BOX 2.5" SATA    Söû duïng cho oå cöùng maùy Notebook Chuaån SATA, External ,USB 3 T
                                                  2.0  164
PL9.5  HDD BOX 3.5" ATA    Söû duïng cho oå cöùng maùy PC chuaån ATA , External, USB 2.0  3T   183
PL18   HDD BOX 3.5" SATA    Söû duïng cho oå cöùng maùy PC chuaån SATA , External, USB 2.1 3 T    347

                 Phaàn meàm dieät virus
PL10.5  Kaspersky 2009     Internet Security         (Mệnh giaù thẻ 290.000 VNĐ)      205
PL7.7  Kaspersky 2009     Anti-Virus            (Mệnh giaù thẻ 200.000 VNĐ)      150

                           MAÙY FAX
     Panasonic KX-FT 983 Söû duïng cuoän giaáy nhieät: Töï ñoäng caét giaáy - Fax Lieân
                            tuïc 10 baûn
               Boä nhôù 28 Trang khi heát giaáy - Fax theo trình töï 20 ñòa chæ
PL98             cuøng luùc. Ñoä phaân giaûi khi nhaän Fax vaø Photo : 600dpi - 1 naêm   1,891
               Töï ñoäng chuyeån Tel/Fax - Danh baï löu teân 100 ngöôøi vaø
               soá ñieän thoaïi - Boä nhôù soá quay nhanh 10 soá ñieän thoaïi -
                  Hieån thò vaø löu 30 soá goïi ñeán vaø 10 soá goïi ñi
     Panasonic KX-FP 701      Söû duïng giaáy A4, Fax Lieân tuïc 10 baûn
               Boä nhôù 28 Trang khi heát giaáy . Ñoä phaân giaûi khi nhaän Fax
                vaø Photo : 600dpi - Töï ñoäng chuyeån Tel/Fax - Danh baï löu
PL98                                             1 naêm   1,891
               teân 100 ngöôøi vaø soá ñieän thoaïi - Boä nhôù soá quay nhanh
               10 soá ñieän thoaïi - Hieån thò vaø löu 30 soá goïi ñeán vaø 10
                    soá goïi thay ñoåi theo töøng linh
     Baûng baùo giaù treân coù theåñi . Cuoän Film daøi 70m (KT-FA57) kieän vaø
     soá löôïng moãi ñôn haøng. heä phoøng kinh doanh: 62912018 -
     Moïi chi tieát vui loøng lieân
     62912023
>10
>10
>10
            COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÛN XUAÁT MAÙY TÍNH PHAÙT LOÄC
                    269/4 Nguyeãn Traõi - P.Nguyeãn Cö Trinh - Q.1- Tp. HCM
                     ÑT: 62912018 - 62912023 - 22102948 Fax: 38361053
                      www.phatloc.vn ; Email: plc_269@hcm.fpt.vn

                        LCD    RAM
 NO     Model       CPU                 ODD  Battery   OS    Other  Colour  Price
                        VGA    HDD

               EMACHINES BY ACER (Giaù ñaõ bao goàmVAT)
                Tặng tuùi xaùch + Phaàn meàm Kaspersky
                                                 WLan
    Acer ASPIRE 4736Z Intel Dual Core    14"     1GB   DVD-   6 cell
T451                                         Free Dos  802.11  Blue   8,795
     Tặng KasperSky  T4400- 2.2GHz   VGA X4500   320GB   RW   Li-Ion
                                                 b/gn

                                                 WLan
    Acer ASPIRE 4736Z Intel Dual Core    14"     2GB   DVD-   6 cell
T480                                         Free Dos  802.11  Blue   9,360
     Tặng KasperSky  T4400- 2.2GHz   VGA X4500   320GB   RW   Li-Ion
                                                 b/gn

                         15.6"                      WLan
     Acer Aspire 5740  Core i5 430M -         3GB   DVD-   6 cell
T630                     VGA X4500                Free Dos  802.11  Blue  12,285
     Tặng KasperSky    2.26 Ghz           320GB   RW   Li-Ion
                       upto 1164MB                     b/gn

                        HP PAVILION- Compaq
     Compaq CQ40-     Dual Core    14.1"    1GB   DVD-   6 cell
HP483                                         Free Dos  WL b/g  Black   9,322
      630TU      T4300 2.1 Ghz  VGA X4500   320GB   RW   Li-Ion

     Compaq CQ40-     Dual Core    14.1"    2GB   DVD-   6 cell
HP505                                         Free Dos  WL b/g  Black   9,747
      630TU      T4300 2.1 Ghz  VGA X4500   320GB   RW   Li-Ion
    Compaq CQ 510-    Core 2 Duo    14.1"    1GB   DVD-   6 cell
HP503                                         Free Dos  WL b/g  Black   9,708
       941      T5870 2.0 Ghz  VGA X4500   160GB   RW   Li-Ion
               Core 2 Duo    14.1"    2GB   DVD-   6 cell
HP528   Compaq C510                                 Free Dos  WL b/g  Black  10,190
              T5870 2.0 Ghz  VGA X4500   160GB   RW   Li-Ion
               Core 2 Duo    14.1"    2GB   DVD-   6 cell
HP540   Compaq C510                                 Free Dos  WL b/g  Black  10,314
              T5870 2.0 Ghz  VGA X4500   250GB   RW   Li-Ion
                Intel Core i3    15.6"    3GB  DVD-  6 cell        WL b/g
HP690  HP Pavilion G62T                                Win 7        Black  13,179
               330M 2.13 Ghz   VGA X4500   320GB  RW  Li-Ion       WebCam


    HP Pavilion DV4T    Intel Core i3    14.1"    4GB  DVD-  6 cell        WL b/g Espresso
HP740                                          Win 7            14,134
       2100       330M 2.13 Ghz   VGA X4500   320GB  RW  Li-Ion       WebCam  Black                                DELL
    Dell Vostro 1014
               Intel Celeron 900   14.1"    1GB  DVD-  6 cell        WL b/g
D416   Giaù ñaõ bao                                 Free Dos       Black   8,112
                  2.2Ghz    VGA X4500   160GB  RW  Li-Ion       WebCam
      goàm VAT

               Core i3-330M     14" LED
    Dell Inspiron 14R
                (2.13Ghz, 4    ATI Radeon   2GB  DVD-  6 cell        WL b/g
PL751  Giaù ñaõ bao                                 Free Dos       Black  14,269
               Threads, 3M     HD 5470 -  320GB  RW  Li-Ion       WebCam
      goàm VAT
                 cache)      1024MB

    Dell Vostro 1088    Core2 Duo      14" LED
                         ATI Radeon   1GB  DVD-  6 cell        WL b/g
M595   Giaù ñaõ bao      T6570 ( 2*                       Free Dos       Black  11,543
                         HD 4330 -  250GB  RW  Li-Ion       WebCam
      goàm VAT      2.1GHz, 2MB)     512MB

    Dell Vostro 1088    Core2 Duo      14" LED
                         ATI Radeon   3GB  DVD-  6 cell        WL b/g
M635   Giaù ñaõ bao      T6570 ( 2*                       Free Dos       Black  12,319
                         HD 4330 -  250GB  RW  Li-Ion       WebCam
      goàm VAT      2.1GHz, 2MB)     512MB


               Intel Core 2 Duo   15.6"    4GB  DVD-  6 cell  Vista   WL b/g
D735  Dell Studio 1555                                          Black  14,333
               T6600 2.0GHz    VGA X4500   500GB  RW  Li-Ion  Home   WebCam


                Core 2 Duo     14" LED   2GB  DVD-  6 cell        WL b/g  Blue
GP645  Dell Inspiron 1440            Intel® GMA              Free Dos           12,320
               T6600 2.2GHz     X4500MHD
                                320GB  RW  Li-Ion       WebCam  Black

               Core i3-330M
                (2.13Ghz, 4     14" LED   2GB  DVD-  6 cell        WL b/g  Black/
PL685  Dell Inspiron 1464            Intel® GMA              Free Dos           13,084
               Threads, 3M           250GB  RW  Li-Ion       WebCam   Red
                          X4500MHD
                 cache)
               Core i3-330M     14" LED
    Dell Inspiron 1464
               (2.13Ghz, 4    ATI Radeon   2GB  DVD-  6 cell        WL b/g   Black/
PL730  Giaù ñaõ bao                                 Free Dos            14,235
               Threads, 3M     HD 4330 -  250GB  RW  Li-Ion       WebCam    Red
      goàm VAT               512MB
                 cache)
                           LENOVO- ASUS
                          14.1"
     LENOVO B450     Intel Dual Core   Nvidia    2GB  DVD-  6 cell        WL b/g
S510                                         Free Dos        Black   9,945
      T4300      T4300 - 2.1GHz   Geforce   250GB  RW  Li-Ion       WebCam
                         512MB
                          14.1"
     LENOVO B450     Intel Core 2 Duo   Nvidia    2GB  DVD-  6 cell        WL b/g
S575                                         Free Dos        Black  11,213
      T6600      T6600 - 2.2GHz   Geforce   250GB  RW  Li-Ion       WebCam
                         512MB
                          14.1"
     LENOVO B450     Intel Core 2 Duo   Nvidia    2GB  DVD-  6 cell        WL b/g
S640                                         Free Dos        Black  12,480
      P8400      P8400 - 2.2GHz   Geforce   250GB  RW  Li-Ion       WebCam
                         512MB

                          14.1"
               Intel Core 2 Duo         4GB  DVD-  6 cell  Wista   WL b/g
S705  ASUS X83VM - X1              Nvidia                Home
                                                       Black  13,536
               P8400 - 2.2GHz          320GB  RW  Li-Ion       WebCam
                        Geforce 1GB

                            SONY VAIO
      Sony Vaio     Core 2 Duo     15.5"    4GB  DVD-  6 cell  Vista   BT-FP
S780                                                     Gray   14,898
      NW240      T6600 2.2GHz    VGA X4500   320GB  RW  Li-Ion  Home   WebCam
                                   BLU-
      Sony Vaio     Core 2 Duo     15.5"    4GB      6 cell  Vista   Bluetooth
S760                                 RAY                  Silver  14,516
      NW270F      T6600 2.1GHz    VGA X4500   320GB     Li-Ion  Home   WebCam
                                   ROM
                          15.5"
     Sony Vaio     Core i3 - 330M          4GB  DVD-  6 cell  Windows  Bluetooth
T860                      Intel® GMA                          Silver  16,426
    VPC EB11FM/WI     2.13 Ghz            320GB  RW  Li-Ion   7    WebCam
                         X4500MHD
                          14.1"
      Sony Vaio      Core 2 Duo           4GB  DVD-  6 cell  Windows  Bluetooth
T925                      GF G210M -                          Silver  17,668
      CW17FX/B     T6600 2.20GHz          500GB  RW  Li-Ion   7    WebCam
                         256MB
                            14.1"
       Sony Vaio     Intel Core 2 Duo            4GB   DVD-    6 cell  Vista  Bluetooth
 T940                        GF G210M -                              Red   18,048
       CW14 F/R      T6600 2.20GHz             320GB   RW     Li-Ion  Home  WebCam
                            512MB
                             Phụ kiện Laptop
 T27    DDR2 1GB     1GB, Bus 667                                        1 Năm    513
 T49    DDR2 2GB     2GB, Bus 800                                        1 Năm    936
 T28    DDR3 1GB     1GB, Bus 1066                                        1 Năm    532
 T53    DDR3 2GB     2GB, Bus 1066                                        1 Năm   1,007
 T28    HDD 120GB     120GB Sata 2                                        6 Tháng   532
 T60.5    HDD 320GB     320GB Sata 2                                        3 Năm   1,150
 T6.5     Carry bag    Túi xách , DELL, HP, SONY ,Acer                               Test    124
 T4       Fan      Đế tản nhiệt cho Laptop ( 1 Fan lớn )                            Test    76


  ADAPTER - SONY           ADAPTER DELL               ADAPTER - HP            ADAPTER - ACER
19.5V- 4.7A: 14.5 USD     20V- 4.51A: 16 USD           19V- 4.74A Đầu lớn: 14.5 USD      19V- 3.16A: 11 USD
19.5V- 3.3A: 14.5 USD     20V- 3.5A: 12 USD           18.5V- 3.5A Đầu Lớn: 14 USD       19V- 4.74A: 13 USD
16V- 4A: 11 USD        19.5V- 3.34A: 15 USD          18.5V- 3.5A Đầu nhỏ: 10 USD       19V- 4.72A: 10 USD
16V- 3.75A: 7.5 USD      19.5V- 4.62A: 16.5 USD         19V- 4.74A Đầu nhỏ: 12.5 USD      19V- 3.42A: 11 USD
 ADAPTER - Toshiba         ADAPTER LITEON               ADAPTER - IBM           ADAPTER - Compaq
19.5V- 4.74A: 14 USD      19V- 3.42A: 11 USD           16V- 4.5A : 10.5 USD          19V- 3.16A: 11 USD
19V- 3.42A: 10.5 USD      20V- 3.25A: 14.5USD          20V- 4.5A : 16 USD
15V- 3A: 10.5SD        19V- 6.3A: 18 USD
15V- 4A: 10.5 USD       19V - 4.74A: 12 USD
15V- 5A: 12 USD
15V- 6A: 15 USD
     Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
     Laptop Dell BH, Sony va HP bh 1 năm - pin , adapter BH 6TH
     Tặng Túi xách
     Tỉ giá thanh toán : Tỉ giá Tự Do.

     Vui loøng lieân heä kinh doanh : 62912018 - 62912023
     Voõ Quyø : 0913.172.362        Bích Huyeàn : 0902.626.809       Kim Anh : 0909.227.927
     Thuùy chaâu : 0909.06.93.97      Kim Ñieàu : 0906.115.691
Mẫu mới
                   Maùy Boä
         PLC 129         BH          PLC I-134         BH
CPU Intel Pentium 4 2.8Ghz           CPU Intel Celeron D430 1.8Ghz
Mainboard Intel 945LM4             Mainboard Intel G31-LM
DDRAM 1GB Bus 800                DDRAM 1GB Bus 800
HDD 80GB Western Sata              HDD 250GB Seagate Sata
VGA Onboard 128MB + PCI EX 16X      06T  VGA Onboard 256MB + PCI EX 16X     06 T
CD 52X Asus                   DVD LG
Case ATX 500W, FAN 80mm             Case ATX 500W, FAN 120mm
Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây        Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây
     Giaù: 2.530.000vnd               Giaù: 3.380.000vnd
        PLC I-165         BH          PLC II-190        BH
CPU Intel Duo Core E5300 ( 2.66Ghz)       CPU Intel Dual Core 5400 ( 2.7Ghz)
Mainboard Intel G31               Mainboard Intel G31-LM
DDRAM 1GB Bus 800               DDRAM 1GB Bus 800
HDD 250GB Seagate Sata            HDD 250GB Seagate Sata
VGA Onboard 256MB + PCI EX 16X    2  naêm Onboard 256MB + PCI EX 16X
                       VGA                   2 naêm
CD 52X Asus                  CD 52X Asus
Case ATX 500W, FAN 120mm           Case ATX 500W, FAN 80mm
Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây       Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây
     Giaù:3.850.000vnđ                Giaù:3.866.000vnđ
        PLC III-192        BH          PLC IV-195        BH
CPU Intel Duo Core 5400 ( 2.7Ghz)        CPU Intel Duo Core 5400 ( 2.7Ghz)
Mainboard ASUS G31KPL-AMSE           Mainboard ASUS G31KPL-AMSE
DDRAM 1GB Bus 800                DDRAM 1GB Bus 800
HDD 250GB Seagate Sata             HDD 250GB Seagate Sata
VGA Onboard 256MB + PCI EX 16X    2 naêm Onboard 256MB + PCI EX 16X
                      VGA                    2 naêm
CD 52X Asus                   CD 52X Asus
Case ATX 500W, FAN 80mm             Case ATX 500W, FAN 80mm
Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây        Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây
     Giaù:4.020.000 vnđ               Giaù:4.020.000 vnđ
       PLC V-196          BH        PLC Pro I-264         BH
CPU Intel Core2 Duo E7400 ( 2.8Ghz)       CPU Intel Core2 Duo E7500 ( 2.93Ghz)
Mainboard Intel G41-BM             Mainboard Intel G41-BM
DDR2 2GB Bus 800                DDR2 2GB Bus 800
HDD 250GB Seagate Sata             HDD 250GB Seagate Sata
VGA Onboard 256MB + PCI EX 16X    2 naêm Onboard 256MB + PCI EX 16X
                      VGA                    2 naêm
CD 52X Asus                   DVD LG
Case ATX 500W, FAN 80mm             Case ATX 500W, FAN 80mm
Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây        Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây
     Giaù: 5.200.000vnd               Giaù: 5.450.000vnd
      PLC Pro II-265       BH       PLC Pro III-279        BH
CPU Intel Core2 Duo E7400 ( 3.0Ghz)     CPU Intel Core2 Duo E7500 ( 2.93Ghz)
Mainboard ASUS G31KPL-AM SE         Mainboard ASUS G31KPL-AM SE
DDR2 2GB Bus 800               DDR2 2GB Bus 800
HDD 250GB Seagate Sata            HDD 250GB Seagate Sata
VGA Onboard 256MB + PCI EX 16X    2 naêm Onboard 256MB + PCI EX 16X
                      VGA                   2 naêm
DVD LG                    DVD LG
Case ATX 500W, FAN 80mm           Case ATX 500W, FAN 80mm
Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây      Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây
     Giaù: 5.528.000vnd             Giaù: 5.620.000vnd
      PLC Pro IV-360       BH       PLC Pro V- 417        BH
CPU Intel Core2 Duo E7400 ( 2.8Ghz)     CPU Intel Core2 Duo E8400 (3.0Ghz)
Mainboard Intel P35 + ICH 9         Mainboard Intel P35 + ICH 9
DDR2 3GB Bus 800               DDR2 3GB Bus 800
HDD 500GB Seagate              HDD 500GB Seagate
nVidia nForce 9800GT - 1GB      2 naêmnVidia nForce 9800GT- 1GB        2 naêm
DVD LG                    DVD Samsung
Case ATX 500W, FAN 120mm           Case ATX 500W, FAN 120mm
Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây      Tặng Keyboard + Mouse Khoâng daây
     Giaù: 6.940.000vnd             Giaù: 7.920.000vnd

Vui loøng lieân heä : 62912018- 62912023 ñeå bieát theâm chi tieát

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:347
posted:7/3/2010
language:Vietnamese
pages:17