Docstoc

RE – ENGAGE

Document Sample
RE – ENGAGE Powered By Docstoc
					               Rhestr Llyfrau Cymraeg – 9-11 oed                     FFEITHIOL 9-11

                     Gwybodaeth Gyffredinol


                 TEITL                   Awdur/ISBN     Pris


Mae'n wlad i mi : cip ar blant Cymru heddiw
Cyfrol ddifyr sy'n llawn ffotograffau pwrpasol ac apelgar. Ceir cip ar   Ann Saer golygydd  £5.99
fywydau 25 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy'n siarad yn hollol agored   9781843234258
am eu teuluoedd a'u ffrindiau, am yr ysgol, a'u hathrawon, am eu
hofnau a'u breuddwydion, ac am ei hoff fannau a diddordebau. Ceir
hefyd blychau gwybodaeth "A wyddost ti" i gyd-fynd â'r hyn y mae'r
plant yn ei ddweud.
A lively book including appealing photographs. It offers an insight into
the lives of 25 children across Wales, in which they speak candidly
about their families, friends, schools, teachers, fears and dreams, and
also about their favourite places and pursuits. Includes "Did you know"
boxes providing interesting facts about the subjects discussed.
                       PYNCIOL
                 Ar gyfer Dysgu, Hamdden a Phleser


Ffeithiau Ffwtbol 2: 100 o Ffeithiau Pêl-droed               Gary Pritchard   £2.99
Cant o ffeithiau difyr am gemau a chystadlaethau pêl-droed.        9781855967236
Facts about football games and competitions.

Ffeithiau Rygbi 2:100 o Ffeithiau Rygbi
Ffeithiau difyr am y gêm rygbi, timau a chwaraewyr ar draws y byd.     Gary Pritchard   £2.99
Facts about rugby, games and players.                   9781855967632

Hwyl Gŵyl: Dathlu Rygbi Cymru                       Elin Meek      £6.95
Llyfr am draddodiad, hanes campau ac arwyr rygbi Cymru.          9781845271114
A book about the tradition, heroes and successes of Welsh rugby.
                          1
Cyfres Byd Gomer
Cyfres atyniadol a lliwgar yn cyflwyno gwybodaeth mewn dull pytiog a
hawdd ei darllen ac yn cynnwys lluniau lliw llawn drwyddi draw.
A colourful and attractive series presenting information in an accessible
format with full colour illustrations.


Byd Deinosoriaid                              Michael Benton   £5.99
                                      9781843236344

Byd Llongau                                 Philip Wilkinson  £5.99
                                      9781843236313

Byd Môr-Ladron                               Philip Steele   £5.99
                                      9781843236290

Byd y Pyramidiau                              Anne Millard    £5.99
                                      9781843236283

Byd Trychinebau                               Ned Halley     £5.99
                                      9781843236337

Cyfres Hyd Yr Eithaf
Cyfres am chwaraeon eithafol wedi eu cyflwyno trwy ffotograffau lliw
llawn a gwybodaeth bytiog. Testun ymestynnol ar gyfer darllenwyr
hyderus. Ar gael gyda thestun symlach yn y gyfres Campau Eithafol.
A series on extreme sports presented through full colour photographs
and bite size information. Available in differentiated text, with Campau
Eithafol being the simplest to read.


Beicio Mynydd                                Paul Mason     £4.99
                                      9780861745272

Eirfyrddio - archebir yn ol y galw/ordered on request            Paul Mason     £4.99
                                      9780861745258
                                                £4.99
Sglefrfyrddio                                Andy Horsley
                                      9780861745265

Cyfres Campau Eithafol
Testun symlach na chyfres Hyd yr Eithaf.
Simpler text than Hyd yr Eithaf series.

Beicio Mynydd - archebir yn ol y galw/ordered on request          Steve Behr     £5.99
                                      9780861745241

Eirfyrddio - archebir yn ol y galw/ordered on request            Becci Malthouse  £5.99
                                      9780861745227

Sglefrfyrddio - archebir yn ol y galw/ordered on request          9780861745234   £5.99
                                      Ben Powell

Syrffio - archebir yn ol y galw/ordered on request             Tim Gainger    £5.99
                                      9780861745364
                           2
Cyfres Hanes Atgas
Cyfres hollol wreiddiol yn Gymraeg wedi ei seilio ar fformat llwyddiannus y gyfres Saesneg „Horrible
Histories‟ yn cynnwys ffeithiau erchyll am yr oesoedd a fu wedi eu hadrodd mewn dull bywiog a llawn
hiwmor. Lluniau du a gwyn.
A wholly original series in Welsh based on the hugely successful English series „Horrible Histories‟
containing horrible facts about times past presented in a humorous and light hearted way. Black and
white illustrations.Hanes Atgas: Oes Ofnadwy Victoria                      Catrin Stevens   £5.99
                                      9781843236757

Hanes Atgas: Yr Oesoedd Canol Cythryblus                  Catrin Stevens   £5.99
                                      9781843234234
                                                £5.99
Hanes Atgas: Y Tuduriaid Trafferthus a'r Stiwartiaid Syrffedus       Catrin Stevens
                                      9781843235163


Cyfres Yr Hen Ffordd Gymreig                        Catrin Stevens

Y Môr a Morwyr                               9781845212407   £4.99
Cymeriadau                                 9781845212810
Terfysg a Phrotest                             9781845212827
Campau a Chwaraeon                             9781845212834
Cartrefi                                  9781905255627

Rhai teitlau mewn cyfres yn llawn gwybodaeth ddifyr a darllenadwy.
Lliw llawn a gwybodaeth bytiog.

Selected titles in a series full of interesting and readable information.
Full colour.


Jôcs Gwirion Gwyn a Dai                           Gwyn Morgan    £4.15
Casgliad o jôcs.                              9781845270605
A collection of jokes.Llyfr Mawr y Pants                             Daniel a Matthew  £4.95
Casgliad o gerddi dwl, ffeithiau, a jocs.                  Glyn
A book of humour, facts and funny poems.                  9780862439316

Llyfr Mawr y Pants 2 – heb ei gyhoeddi/not yet published          9780862439958
Yr ail gasgliad.
The second collection.


Ych! Maen Nhw'n Neis                            Gol. Myrddin ap  £3.75
                                      Dafydd
Dan Deimlad, Dan Chwerthin                         9780863814914

Arwyr!                                   9781845270575   £4.50

Cyfres o farddoniaeth ysgafn.                        9781845271152   £4.50
Series of light-hearted poetry.
                           3
Abracadabra                                         £3.95
Casgliad o gerddi hwyliog a doniol yn cyflwyno pob math o gymeriadau    Gwyn Morgan
eithafol.                                  9781855965126
A collection of humorous poems.
                                      9781855965058
Psst!
Cerddi doniol a dwys am gymeriadau hynod.
Humorous and sensitive poems.CYFRES FFEITHIAU! ANIFEILIAID                        Paul McEvoy   £3.99

Adar                                    9781905255085
Mamaliaid                                  9781905255092
Trychfilod                                 9781905255108
Ymlusgiaid                                 9781905255115

Cyfres liwgar am wahanol anifeiliaid yn esbonio sut y maen nhw‟n hela
a bwyta, a'r ffordd y maen nhw‟n byw ac yn tyfu.
Go Facts Series.


Ar Noson Calan Gaeaf Oer                          Morgan Tomos  £2.95
                                      9780862439200
Llyfr dychrynllyd ar gyfer nos galan gaeaf am Draciwla, y wrach a'r
Sombi...

A scary book for Halloween about Dracula, the witch and the Zombie...


Hwyl Gŵyl – Dathlu Calan Gaeaf                       9780863819377  £6.95

Cyfrol lawn hwyl a sbri yn benodol ar gyfer Calan Gaeaf, yn cynnwys
gweithgareddau coginio, ryseitiau, gemau, syniadau am wisgoedd a
chrefftau, cerddi, straeon ysbryd a ffeithiau difyr.

A fun-packed book specifically for Halloween, including cooking
activities, recipes, games, ideas for costumes and crafts, poems, ghost
stories and interesting facts.


Rhyfedd o Fyd                                Gareth F.    £6.95
Llyfr difyr am y creaduriaid (neu'r bwystfilod) rhyfedd yr honnir gan rai  Williams
eu bod nhw'n byw ar ein daear.                       9780860742487
Strange creatures – or monsters – are said to have been sighted on
Earth.
                           4
                       FFUGLEN 9-11

Cyfresi a Llyfrau Hawdd eu Darllen

CYFRES GWALCH BALCH                             Rose Impey

Ci Hyll a Llyffant Llithrig                         9781845272197     £4.25
Siôn Slei-Slei a Marged Mewn Basged                     9781845272081     £4.25
Dros y gamfa ac i Mewn i’r Sach                       9781845271572     £4.25
Rowlio-Powlio a Sboncio-Sgipio                       9781845271138     £3.99
Bodyn Blewog a Sgerbwd Cegog                        9780863819292     £3.99
Giaman Gasgan ac Ellyll Erchyll                       9781845270131     £3.99
Dymuniad Mewn Eiliad                            9780863819124     £3.99

Mae pob teitl yn cynnwys dwy stori draddodiadol a thro digri yn ei
chynffon.
Every title comprises of two traditional stories, all with a funny twist.
CYFRES GWREICHION                              Scoular Anderson
                                      9781843235057     £3.99
Y Panto Penwit                               9781843235040
Parti Posh                                 9781843234944
Y Pitsa Perffaith                              9781843234951
Yr Anghenfilod Anwybodus
                                      Michaela Morgan
                                      9781843235507
Selsig a’r Ysbrydion                            9781843235484
Ysgol i Selsig                               9781843235491
Selsig a’r Bochdew                             9781843235477
Selsig mewn Trafferth

Cyfres sy‟n cynnwys testun a lluniau stribed du a gwyn.
Stories containing text and black and white pictures with speech
bubbles.Dewi Dwpsi a’r Dreigiau                           Dewi (Pws) Morris   £4.95
Mae‟r dreigiau yn diflannu oddi ar faneri Cymru yn Stadiwm y        9781845271169
Mileniwm a rhaid i Dewi ddod o hyd iddyn nhw cyn y gêm fawr.
The red dragons are disappearing from all the Welsh flags and it‟s up
to Dewi to find them in time before the big match.


                     FFUGLEN – NOFELAU IAU


Cyfres Plant Blwyddyn Pedwar                        Elgan Philip Davies

Cawl Cynnen                                 9780948930645     £3.75
Llyfr Lloffion Plant Blwyddyn Pedwar                    9780948930690
Dewch at eich Gilydd                            9780948930096
Panig! A.E.M.                                9780948930140
                            5
Mynd ar ôl Tri                             9780948930386   £3.50
Cyfres hwyliog a doniol yn dilyn helyntion criw o blant dosbarth
Blwyddyn 4.
A lively and warm-hearted series following the exploits of a group of
children from a Year 4 class.


                                              £3.99
Nadolig Bob Dydd                            Christopher
Stori am Berwyn, y bachgen mwyaf barus yn y byd sy‟n gweld       Meredith
gwireddu ei ddymuniad iddi droi yn Nadolig bob dydd.          9781843238829

A story about Berwyn, the most greedy boy in the world who gets his
wish that it should be Christmas every day.


Brenhines Ddu                              Michael Morpurgo  £4.50
Mae bachgen 9 oed yn ceisio canfod beth yw cyfrinach y wraig ryfedd   9781845120399
sy'n byw yn y tŷ drws nesaf.

A 9 year old boy tries to discover what is the secret of the strange
woman who lives next door.


Babi Ben                                Gwyn Morgan    £4.50
Mwy o anturiaethau Ben D. Geidfran, y cawr o Gaerdydd.         9781855966116
The adventures of Ben, the giant from Cardiff.


Ysgol Lol                                Nicholas Daniels  £4.50
Arwyddair Ysgol Lol yw Dysgu Gorau Dysgu Dwli, ac mae pob math o    9781855966246
bethau‟n digwydd yn yr ysgol ryfedd hon!
A story about a school full of tricks.Melltith y Fenyw Ginio                         Nicholas Daniels  £4.50
Stori am dri ffrind a dynes ginio garedig yn llwyddo i drechu      9781855966499
cynllwynion cyn-ddynes ginio greulon.
Three friends and a kind dinner lady succeed in defeating a cruel ex-
dinner lady.


                                    Catherine Aran   £3.95
Idris y Cawr                              9780860742081
Ganthrig Bwt y Wrach                          9780860742265

Tywysoges y Tŵr                             9780860742463   £4.95

Cyfres o straeon am gymeriadau hud a lledrith wedi eu hadrodd mewn
dull bywiog a doniol.
A series of stories about fairy-tale characters with a lively and
humorous narrative.
                           6
Cyfres Tudur Budr                            Alan MacDonald    £3.99

Ych a Fi!                                9781848510401
Torri Gwynt                               9781848510371
Pants                                  9781843239338
Chwain                                 9781843239314
Mwydod                                 9781843239321
Bachgen yn llawn arferion afiach yw Tudur Budr ac mae ei gynlluniau
gwallgo yn ei roi mewn pob math o helyntion
Welsh adaptation of Dirty Bertie, a boy with very unhygienic habits!
CYFRES AR WIB
                                    Mair Wynn Hughes £3.99
Ai Ysbryd                                9781843234777

Gwepsgodyn                               Martin Waddell
                                    9781843234821

Robin Stiltskin a’r Neidr Filtroed                   Jenny Ninmo
                                    9781843235088

Rhieni Hanner Call                           Brian Patten
Rhieni Hanner Call a Gwyrdd                       9781843234838
                                    9781843235132
Pen Mawr                                Jean Ure
                                    9781843235118
Straeon gyda phenodau byrion.
Stories with short chapters.


                     Cyfres yr Hebog
       Nofelau byr wedi eu haddasu o gyfres Barrington Stoke ar gyfer darllenwyr iau.
       Short novels adapted from the Barrington Stoke series for younger readers.

Gwarchae
Mae Leningrad dan warchae gan fyddin yr Almaen, ac mae Ivan yn       Ann Jungman     £4.99
ceisio gofalu am ei chwaer a‟i frawd bach ond mae bywyd yn anodd.     9781843239741
Leningrad is under siege by the German army and Ivan is trying to
care for his sister and little brother but life is grim.

Byw gyda Fampirod
Mae gan Bleddyn rieni rhyfedd iawn, ac maen nhw‟n bygwth mynd i      Jeremy Strong
ddisgo‟r ysgol gydag ef!                         9781843239819
Bleddyn has some very strange parents, who are threatening to come
to the school disco with him!

Brad
Mae Hannah a Freida yn ffrindiau gorau er mai Iddewon yw teulu
Hannah a Natsïaid yw teulu Freida, ac mae hynny yn anodd ac yn       Ann Jungman
beryglus yng nghyfnod yr ail ryfel byd.                  9781843239840
Hannah and Freida are best friend despite Hannah‟s family being
Jewish and Freida‟s family being Nazis, and that is difficult and
dangerous during the second world war.
                         7
Y Tŷ Dienw
Mae rhywbeth rhyfedd iawn ynghylch y tŷ dienw sy‟n wag ers          Pippa Goodhart
blynyddoedd nes i dad Rhodri ei brynu.                    9781843239857
There is something odd about the house that has lain empy for years
before Rhodri‟s father buys it.

Wmba-Bwmba o’r Gofod                              Eric Brown
Fel arfer bwli'r pentref yw problem fwyaf Pwtyn. Ond un diwrnod caiff    9781843239994
ei gipio gan long ofod.
Usually it is the local bully who makes life difficult for Pwtyn, but one
day he is abducted by a spaceship.

Taro’r Targed                                John Townsend
Mae Bleddyn, bachgen 13 oed, yn dod i wybod am gynllwyn gan         9781848510005
derfysgwyr i ffrwydro awyren yn llawn o bobl, ond a all gael pobl i‟w
gredu mewn pryd?.
Bleddyn hears of a plot by terrorists to blow up a plane full of
passengers, but can he get people to believe him in time?
                                       Jeremy Strong
Dilys Ddwl                                  9781848510180
Mae Huw yn ceisio achub estrys sy'n brasgamu ar hyd iard yr ysgol
rhag dynion sy'n ceisio ei lladd.
Huw tries to save a runaway ostrich.

Peidiwch â Mynd i’r Selar Tachwedd/November 2009               Jeremy Strong
Mae rhybudd ar bared ystafell wely Jac yn dweud wrtho am beidio â      9781843239888
mynd i'r seler, ond a yw Jac am wrando ar y rhybudd?
A message on Jac‟s bedroom wall warns him not to go into the cellar,
but does Jac listen?

Tair Gol i Al Tachwedd/November 2009                      Terry Deary
Mae'n ddiwrnod y gêm fawr rhwng Ysgol Cwmbwrla ac Ysgol           9781843239932
Bronaber.
It‟s the day of the big game between Ysgol Cwmbwrla and Ysgol
Bronaber.

Dilys Ddwl ar Goll Tachwedd/November 2009                  Jeremy Strong
Mae Ysgol Pencnwc wedi herwgipio Dilys Ddwl, yr estrys, a dydi hi      9781848510289
ddim yn hapus!
Ysgol Pencnwc has kidnapped Dilys Ddwl the ostrich, and she isn‟t at
all happy!

Y Ddau Jac Tachwedd/November 2009                      Tony Bradman
Mae athrawes newydd yn cymysgu rhwng Jac Rosser yr hogyn           9781848510319
perffaith a Jac Prosses, yr hogyn drygionus.
A new teacher mixes up perfect pupil Jac Rosser with Jac Prosser, the
troublesome one.
                    FFUGLEN GYFFREDINOL


BYD O BERYGLON                               Gary Paulsen   £2.99

Yr Arth Grisli                               9780863816826
Craig y Diafol                               9780863816840
Gêm Wallgo                                 9780863818653
Y Llong Drysor                               9780863816864                           8
Perygl ar Afon Lloer                              9780863816819
Perygl Perffaith                                9780863818660
Plygu Amser                                  9780863816833

Storïau antur cyffrous byr, ar gyfer bechgyn yn bennaf.
Adventure stories, aimed mainly at boys.


Y Cawr Mawr Hyll
Stori anarferol am fachgen dewr yn meiddio herio cawr hyll mewn gêm gardiau  Malachy Doyle   £4.50
beryglus iawn.                                 9781845120016
The Ugly Great Giant. A young boy decides to take on a fearsome giant in a
game of cards.
Y Bwystfil Blewog                               Sandra Glover   £4.50
Addasiad Cymraeg o stori fywiog a doniol am “fwystfil blewog” sy'n       9781902416991
crwydro'r fro.
A Welsh adaptation of a lively and humorous story about a “hairy
monster” roaming the streets.


Cyfres Ysbrydion ac Ati                                      £2.99
                                        Mair Wynn Hughes
Gwesty Moethus Modryb Mali                           9781904845737
Cadi Drws Nesa                                 9781904845744
Wy Ifan                                    9781904845751
Cyfres Ysbrydion ac Ati: Ewinedd Pwy?                     9781904845638
Dim Ots Pwy!                                  9781904845645
Cyfres Ysbrydion ac Ati: B-B-Bwgan!                      9781904845652
Cyfres o straeon bwganod.
A series of ghost stories.


                                        Roald Dahl     £5.99
Yr CMM                                     9781904357032
James a’r Eirinen                               9781904357025
Charlie a’r Ffatri Siocled                           9781904357018
Matilda                                    9781904357056
Y Gwrachod                                   9781904357049
Moddion Rhyfeddol George                            9781904357063
Rhai o hoff lyfrau Roald Dahl ar gael yn Gymraeg.
Welsh adaptations of some of Roald Dahl‟s best stories.Yr Hen Dŵr                                  Gary Crew      £5.99
Stori arswyd ar ffurf llyfr lluniau i blant hŷn.
Creepy tale in a picture book format for older readers.


Noson y Llygaid Llachar                            Sonia Edwards   £4.99
Nofel am ddau ffrind yn eu harddegau yn datrys dirgelwch diflaniad       9781843234005
anifeiliaid duon o un pentref, gan gyffwrdd â phwnc cynnal arbrofion
gwyddonol ar anifeiliaid.
 A novel about two friends who unravel the mystery of the
disappearance of black animals from one village which touches on the
subject of scientific experimenting on animals.                           9
Dianc                                    Jac Jones     £5.99
Stori iasoer gyda lluniau llawn awyrgylch gan arlunydd dawnus am yr     9781843233725
efeilliaid Sara a Gwion yn gorchfygu grymoedd tywyll sy'n effeithio ar
fywydau'r pentrefwyr lleol wedi i wal cylch cerrig hynafol gael ei bylchu.
Ar gael ar CD.
A chilling story with atmospheric illustrations by a talented artist about
the twins Sara and Gwion who overcome dark forces that affect the
lives of the local villagers when the wall of an ancient stone circle is
breached. Available on CD.


Tarandon
Y gyntaf yn y gyfres o nofelau am Alecs Rider, bachgen 14 oed sy'n      Anthony Horowitz  £5.99
cael ei ricriwtio'n ysbïwr. Mae cyfrifiaduron y Tarandon yn cael eu     9781855967342
dosbarthu i bob ysgol ym Mhrydain - ond a oes yna reswm sinistr y tu
ôl i rodd hael Herod? Mae‟r cloc yn tician, mae'r Tarandon ar fin dod
ar-lein - ac mae Alecs yn darganfod y gwirionedd erchyll.

The first in a series of novels about Alecs Rider, a 14 year old boy who
is recruited as a spy. The Tarandon computers are being distributed to
every school in Britain, but as Tarandon is about to go online, Alecs
makes a startling discovery.


Crisial y Pharo
Nofel ddirgelwch gyffrous am fachgen a merch yn cael eu tynnu i       Aled O. Richards  £4.95
mewn i gêm gyfrifiadurol. Maen nhw‟n llwyddo i ddatrys pos er mwyn      9781843231660
canfod crisial hud gan rwystro dewin creulon rhag dinistrio'r
creaduriaid diniwed sy'n byw yn y cyfrifiadur.

An exciting novel about a boy and a girl drawn into a computer game.
They succeed in solving a puzzle in order to recover a magic crystal
and prevent a cruel magician from destroying innocent creatures that
live in the computer.Y Griffin a Gwilym ap Huw                          Michael Lawrence  £4.50
Mae Gwilym ap Huw wrth ei fodd pan ddaw o hyd i hen griffin carreg o     9781845120474
dan chwyn ac eiddew.
Gwilym ap Huw is delighted to find a talking stone griffin in his
overgrown garden.

                                       T. Llew Jones
Un Noson Dywyll
                                       9781859021033   £5.99
Barti Ddu
                                       9781843233176   £5.99
Trysor Plasywernen
                                       9781843235996   £5.95
Cri’r Dylluan
                                       9781843235194   £5.99
Dirgelwch yr Ogof
                                       9780850884173   £5.95
Anturiaethau Twm Sion Cati : Dial o’r Diwedd
                                       9780863834219   £5.99
Anturiaethau Twm Sion Cati : Y Ffordd Beryglus
                                       9781859020975   £5.95
Anturiaethau Twm Sion Cati : Ymysg Lladron                          10
                                     9780863834264    £4.95
Tân ar y Comin
                                     9781859020395    £5.99
Trysor y Môr-Ladron
                                     9780863835629    £5.99
Trysorfa T. Llew
                                     9781843233558    £12.99
Y Gelyn ar y Trên
                                     9781859020340    £4.99


                                     Myrddin ap Dafydd £4.50
CYFRES MEWNWR A MASWR                           9780863819063
Brwydr y Brodyr
                                     Gareth William
Dau Ddewis                                Jones        £4.50
Siom, Syndod a Sws                            9780863819315
Triciau, Taclau a Thaith                         9780863819919
Tân ar Groen                               9781845270124
                                     9781845270421

Ffrainc Amdani!                              9781845271145    £4.95
Ysbryd y Maswr                              9781845271589
Gwisgo’r Crys Coch – Mai/May 09                      9781845272180
Nofelau byrion yn adrodd anturiaethau Llŷr a Llion, efeilliaid sy‟n
gwirioni ar chwarae rygbi.
Short novels about twins who are obsessed with playing rugby.


Cyfres Gwaed Oer
Ysbryd yr Ynys                              9781843230502    £1.50
Gwendeg                                  9781859025314
Bargen y Brenin                              9781859029787Cyfres Straeon Plant Cymru
                                     Myrddin ap Dafydd  £4.50
Gelert: Y Ci ffyddlon                           9780863819803
Draig Goch Cymru                             9781845271107
Ogof y Brenin Arthur                           9780863819797
                                     9780863819810
Barti Ddu: Mor-Leidr o Gymru
                                     9781845271091
Meini Mawr Cymru

Detholiad o straeon am Gymru.
Stories from Wales.


Gwil Bril a’r Gath Ddu                          Sian Lewis
Nofel am fachgen sy‟n dyfeisio peiriant dychryn cathod ond sy‟n cael   9781843230472    £4.50
ei rwystro gan gath ryfedd sy'n ei arwain ar drywydd lleidr.
An entertaining novel about a boy who invents a machine to scare cats
but who is hindered by an unusual cat who leads him on a thief's trail.

Gwil Bril a’r Robot
Y tro yma mae Gwil wedi ennill cystadleuaeth ac mae'r wobr yn       Sian Lewis     £4.99
anhygoel! Ond mae rhywun eisiau difetha'r sioe i gyd!           9781843235545
Gwil has won a fantastic competition but somebody wants to spoil
everything.
                          11
Cyfres Cefn y Rhwyd                            Elgan Philip Davies
                                                 £3.99
Cic o’r Smotyn                               9781902416182
Yn y Baw a’r Llaca                             9781902416199
Cyffro’r Cwpan                               9781902416236

Tacl Hwyr                                 9781902416274
Ar Ddiwedd y Dydd                             9781902416281

Cyfres am BMG Unedig, sef tîm pêl-droed o fechgyn a merched mewn
ysgol gynradd a hyfforddir gan un o'r rhieni.

A series about BMG Unedig, a primary school football team of both
sexes trained by one of the parents.


Creaduriaid Hud Myrddin Ddewin                       Graham Howells    £8.99
Cyfeirlyfr hynod ddiddorol yn disgrifio rhai o fodau a chymeriadau     9781848510197
enwocaf a mwyaf trawiadol byd chwedloniaeth.
An interesting reference book to some of the best-known and
interesting characters and beings in the mythical world.


Y Ffyliaid a phethau ffiaidd eraill                    Daniel Morden     £2.25
Casgliad amrywiol o saith stori werin am gymeriadau rhyfeddol.       (addas. Elin Meek)
Seven folk stories about wonderful characters.Artemis Gwarth                               Eoin Colfer      £6.99
Mae gan y dihiryn deuddeng mlwydd oed gynlluniau troseddol         9781843238430
dyfeisgar iawn.
A Welsh adaptation of Artemis Fowl.
                                                 £6.99
Artemis Gwarth ac Antur yr Arctig                     Eoin Colfer
Yr ail gyfrol sy'n adrodd stori'r dihiryn dyfeisgar, Artemis Gwarth. Mae  9781843238447
Artemis Gwarth wedi darganfod tylwyth teg yn byw o dan ddaear.
A Welsh adaptation of Artemis Fowl and the Arctic Incident.Trwy’r Darlun                               Manon Steffan Ros £5.95
Nofel ffantasi lle mae Cledwyn a‟i chwaer Sian yn chwilio am eu nain    9781847710284
trwy gamu trwy‟r hen ddarlun yn y tŷ i wlad ryfeddol Crug.
A fantasy novel where Cledwyn and his sister Sian find themselves in
the wondrous world of Crug.

Trwy’r Tonnau                               Manon Steffan Ros £5.95
Dilyniant Trwy‟r Darlun, lle datgelir mwy o gyfrinachau am rieni      9781847710758
Cledwyn a Sian.
A sequel to Trwy‟r Darlun, where more secrets about Cledwyn and
Sian‟s parents are revealed.


Teyrnas Kensuke Mai/May 2009                        Michael Morpurgo   £5.99
Ar ôl llongddrylliad mae bachgen ifanc yn deffro ar ynys anghysbell,    9781855968455
ond nid ef yw‟r unig berson sy‟n byw yno.
A Welsh adaptation of Kensuke‟s Kingdom.
                          12
Caeau Fflandrys Mai/May 2009                       Michael Morpurgo  £5.99
Hanes bywyd milwr ifanc a‟i brofiadau yn ystod ymladd erchyll y rhyfel  9781855968462
byd cyntaf.
A Welsh adaptation of Private Peaceful.


Jigi ap Sgiw: Y Pants Marwol Mai/May 2009                Michael Lawrence  £5.99
Antur lawn hiwmor am bants â‟u meddwl eu hunain.             9781843239635
A Welsh adaptation of The Killer Underpants.

Jigi Ap Sgiw: Tŷ Bach Tynged Mai/May 2009
                                     Michael Lawrence  £5.99
Antur yn llawn hiwmor dwl.
                                     9781843239642
Addasiad Cymraeg o The Toilet of Doom.


Dŵr Afon Tirion
Mae rhywbeth rhyfedd ar droed ac mae Huw, Nel a‟i ffrind Deri yn     Manon Wyn     £4.99
benderfynol o ddatrys y dirgelwch a dod o hyd i‟r sawl sy‟n gwenwyno   9781855968035
dŵr afon Tirion.
Someone is poisoning the waters of the river and Huw, Nel and Deri
are determined to solve the mystery.Dirgelwch Gwersyll Glanllyn                       Gareth James    £4.99
Helyntion criw o ffrindiau yng ngwersyll yr Urdd, Glanllyn.       9781848510333
A group of friends have an adventure at the Urdd camp in Glanllyn.


Ta-Ta Tryweryn!
Nofel fer hanesyddol yn adrodd stori'r genhedlaeth olaf o blant Ysgol  Gwenno Hughes   £3.99
Capel Celyn yn ymladd i achub eu cymuned rhag cael ei boddi dan     9781859026885
ddŵr Llyn Tryweryn yn ystod y 1960au.
A short novel about the flooding of Capel Celyn during the sixties to
make way for a water reservoir, told from the perspective of the
children at the threatened primary school.

Straeon Bywyd Cymru
                                     Siân Lewis
Cwymp yn y Chwarel                            9781845271633   £4.50
Capten Dan a’r Ruby Ann                         9781845271640
Y Freuddwyd                               9781845270384
Merch Beca                                9781845270407

Straeon yn seiliedig ar ddigwyddiadau yn hanes Cymru.
Stories based on events from Welsh history.


Siencyn a Dan Draed                           Eurgain Haf    £4.99
Crwydryn yw Siencyn sy‟n dod ar draws Dan Draed, ci bach teircoes    9781855968295
sy'n perfformio mewn syrcas greulon.
Siencyn the tramp comes across a little three legged dog called Dan
Draed who is forced to perform in a circus.
                         13
                     LLYFRAU GRAFFIG

Cawl Lloerig                                 Alastair Graham  £3.99
Llyfr stori weledol fanwl heb eiriau.                    9780948930973
Full Moon Soup, a visually detailed story without words.


Y Triawd Amser a Môr-ladron y Caribî                     Richard Everett,  £9.99
Mae grym hudol cwpan aur yn dwyn y Triawd Amser - Gradlon, Gwion       Julius Grütz,
a Garmon - nôl i'r 18fed ganrif, i fyd môr-ladron y Caribî. Nofel graffig.  Thomas
                                       Platt
An ancient magical gold cup take the threesome - Gradlon, Gwion and     9780955136610
Garmon - back to the 18th century, to the world of Caribbean pirates.
Graphic novel.

Y Triawd Amser – Congo                            Hubertus Rufledt  £9.99
Ail antur Y Triawd Amser, sy‟n teithio i grombil jyngl y Congo ar      9780955136672
drywydd stori i'r papurau newydd am y bwci chwedlonol sy'n celu yn
nyffryn N'gomo.
The second adventure of the threesome located in the Congo jungle
searching for the N'gomo valley monster.


Mwg Drwg y Pharo – Cyfres Anturiaethau Tintin                Hergé       £6.99
Mae Tintin a'i gi, Milyn, yn chwilio am feddrod y Pharo Cih-Osgh ar ôl    9781906587024
cyfarfod â'r Eifftolegydd ecsentrig, Philemon Ananaeas.
Tintin and his dog, Milyn, look for the lost tomb of the Pharaoh Cih-
Osgh after a meeting with the eccentric Egyptologist, Philemon
Ananaeas.

                                       Hergé       £6.99
Awyren 714 i Sydney - Cyfres Anturiaethau Tintin               9781906587048
Ar eu ffordd i Sydney yn Awstralia mae Tintin a‟i gi, Milyn, pan gaiff yr
awyren ei herwgipio.
Tintin, and his dog Milyn are en route to Sydney, Australia, when the
plane is hijacked.
                       ATHRAWON

  Safleoedd Gwe i Athrawon


Llythrennedd Bechgyn – Boys’ Literacy
http://www.llythrenneddbechgyncymru.co.uk/cofrestrwch.aspx
http://www.boysliteracywales.co.uk

Sgiliau Sylfaenol Cymru – Basic Skills Cymru
http://www.basic-skills-wales.org

GCaD Cymru NGfL
http://www.ngfl-cymru.org.uk/cym/index-new.htm
                           14
Her y We – Uwchradd
Syniadau am hyrwyddo llyfrau a darllen yn yr ysgol Uwchradd
http://www.herywe.org.uk/uwchradd/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=12&lang=cy

Her y We – Cynradd
Safle hwyliog i blant Cynradd wedi ei seilio ar lyfrgell ar y we.
http://www.herywe.org.uk/cynradd/

Gwasg Gomer
Adnoddau i Athrawon y gellir eu lawrlwytho.
http://www.gomer.co.uk/gomer/cy/TeachingResources


Cyhoeddiadau i Athrawon gan Sgiliau Sylfaenol Cymru – Basic Skills WalesFi’n darllen? Byth Bythoedd! Arweiniad Ymarferol i Wella Llythrennedd Bechgyn
http://www.llythrenneddbechgyncymru.co.uk/resources/46500_D224_Main_Welsh.pdf

Me Read? No Way! A Practical Guide to Improving Boys’ Literacy
http://www.boysliteracywales.co.uk/resources/46500_D224_Main_Eng.pdf


Fi'n Darllen? Byth Bythoedd! 13 o strategaethau i wella llythrennedd bechgyn
http://www.llythrenneddbechgyncymru.co.uk/resources/46502_D224_Abridged_Welsh.pdf%2013%20strate
gies.pdf

Me Read? No Way! 13 strategies to improve boys' literacy
http://www.boysliteracywales.co.uk/resources/46502_D224_Abridged_Eng.pdf%2013%20strategies.pdf

Helpu eich mab gyda'i ddarllen
http://www.llythrenneddbechgyncymru.co.uk/resources/Reading%20Leaflet%20Welsh.pdf

Helping your Son with reading
http://www.boysliteracywales.co.uk/resources/Reading%20Leaflet%20Eng.pdf

Gwella Llythrennedd Benchgyn – Ysgolion Uwchradd
http://www.basic-skills-wales.org/bsastrategy/resources/Boys%20Literacy%20Welsh.1.pdf

Improving Boys’ Literacy – Secondary Schools
http://www.basic-skills-wales.org/bsastrategy/resources/Boys%20L


Comic Criw Amser
Mae‟r comic newydd „Criw Amser‟, a gynhyrchir gan Sgiliau Sylfaenol Cymru, yn gomic difyr a lliwgar.
Cafodd ei ddylunio yn benodol i ysgogi bechgyn i ddarllen. Mae'n cynorthwyo athrawon i hybu llythrennedd
ymhlith bechgyn a‟u hannog i fwynhau darllen, gan fod y dystiolaeth yn dangos bod darllen amrywiaeth o
ddeunydd fel comics a chylchgronau‟n gallu ennyn diddordeb bechgyn ac eraill sy‟n amharod i ddarllen.

Llinell archebu copïau o‟r comic Criw Amser - 0845 603 1108 (Dewis 3)

Time Troop comic produced by Basic Skills Cymru to motivate boys to read.
Order line - 0845 603 1108 (Option 3)
                           15
16
17

				
DOCUMENT INFO