Ministerul Educatiei_ Cercetarii si Tineretului by sofiaie

VIEWS: 404 PAGES: 58

									 MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
   INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD
      DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREPENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE LABORATOARE TIC PENTRU
UNITATILE SCOLARE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR


Lotul 1 – Achizitia de Statii de lucru pentru laborator – PC,
Servere, Notebook-uri, UPS, Scannere
Lotul 2 – Achizitia de Copiatoare si Aparate telefon-fax
Lotul 3 – Achizitia de Video-proiectoare si Ecrane proiectie          LICITATIE DESCHISA
            IUNIE 2007
                              1
                Informatii generale

A. INTRODUCERE

A. 1. Informatii privind autoritatea contractanta
A. 1. 1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare
asigurate pentru indeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate in Fisa de
date a achizitiei.

A. 2. Scopul aplicarii procedurii
A. 2. 1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa
depuna oferta in scopul atribuirii contractului de furnizare a produselor descrise in
Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.
A. 2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura
indicata in Fisa de date a achizitiei.

A. 3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitate
f) eficienta utilizarii fondurilor publice;
g) asumarea raspunderii.

A.4. Legislatie aplicabila
Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu
prevederile:
   O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
    contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
    de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   H.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
    referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.
    34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
    concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
    modificarile si completarile ulterioare;
   Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
    Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
    contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
    de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
   H. G. nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea
    Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
    referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
    urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

                                             2
  publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
  concesiune de servicii;
  O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
  aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
  H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.
  30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
  procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.
  H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
  functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
  Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
  organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a
  Contestatiilor;
  Legea nr. 128/5.05.2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a
  Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
                                        3
            FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

 Denumire: Inspectoratul Scolar al Judetului Arad

 Adresa: B-dul Decebal, nr. 32

 Localitate:                 Cod postal:   Tara:
 Arad                    310124      Romania
 Persoana de contact:            Telefon: 0257-280008
 Miloş Florea
 Tel. 0723179298
 E-mail: milos_florea@yahoo.com       Fax: 0257-214746

 Adresa/ele de internet (daca este cazul)
 Adresa autoritatii contractante: www.isjarad.roI.b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

 □ministere ori alte autoritati publice centrale  □ servicii publice centrale
 inclusiv cele subordonate la nivel regional    □ aparare
 sau local                     □ ordine publica/siguranta nationala
 □ agentii nationale                □ mediu
 ■ autoritati locale                □ economico-financiare
 □ alte institutii guvernate de legea publica   □ sanatate
 □ institutie europeana/organizatie        □ constructii si amenajarea teritoriului
 internationala                  □ protectie sociala
 □ altele (specificati)              □ cultura, religie si actv. recreative
                          ■ educatie
                          □ activitati relevante
                            □ energie
                            □ apa
                            □ posta
                            □ transport
                          □ altele
                          (specificati)________________


 Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante

                               DA □    NU■


                                             4
 Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
                         ■ la adresa mai sus mentionata
                         □ altele: (specificati / adresa/fax/interval
                         orar)
 Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
         Data:01.08.2007
         Ora limita : 12:00
         Adresa : Arad, B-dul Decebal, nr. 32
 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 03.08.2007


I. c. Cai de atac

 Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a
 Contestaţiilor.
 Denumire:
 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

 Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
 Localitate: Bucuresti       Cod postal: 030084      Tara: Romania
 E-mail: office@cnsc.ro             Telefon: 021 310 46 41
 Adresa internet: http://www.cnsc.ro       Fax:  021 310 46 42
 Denumire instanta completa: Curtea de Apel Timisoara
 Adresa: Piata Tepes Voda, nr. 2a
 Localitatea: Timisoara    Cod postal:         Tara ROMANIA
 e-mail: bolcean@just.ro   Telefon: 0256/494.650;
               0256/498.054
 Adresa internet:       Fax: 0256/498.092

I.d.Sursa de finantare :

 Se specifica sursele de finantare ale    Dupa caz, proiect/program finantat din
 contractului ce urmeaza a fi atribuit:    fonduri comunitare
 bugetul de stat.
                        DA □       NU ■


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
 II.1.1) Denumire contract:
 Achizitie de laboratoare TIC pentru unitatile din invatamantul preuniversitar din
 judetul Arad conform listei inclusa in caietul de sarcini. Achizitia este impartita pe trei
 loturi dupa cum urmeaza:
 Lotul 1 – Achizitia de Statii de lucru pentru laborator – PC, Servere, Notebook-uri,
 UPS, Scannere
 Lotul 2 – Achizitia de Copiatoare si Aparate telefon-fax
                                                5
Lotul 3 – Achizitia de Video-proiectoare si Ecrane proiectie
II. 1.2) Denumire contract, locul de livrare

(a) Lucrari         □    (b) Produse      ■   (c) Servicii         □

Executie            □  Cumparare       ■   Categoria serviciului
                                2A □
Proiectare si executie   □    Leasing        □   2B □

Realizare prin orice mijloace Inchiriere         □   (Se specifica din care
corespunzatoare cerintelor                   categorie de servicii
specificate de autoritate   Cumparare in rate      □   apartine obiectul
contractanta        □                  contractului: fie din Anexa
                                2A , fie din Anexa 2B)
Principala locatie a lucrarii    Principalul loc de     Principalul loc de prestare
                  livrare

                  Unitatile de invatamant
                  din judetul ARAD
                  conform listei inclusa in
                  caietul de sarcini.


Cod CPV             Cod CPV          Cod CPV
                30231100-8
                (Computere)
                30260000-9 (Servere)
                30213200-7
                (Computere personale
                de tip laptop)
                30216110-0 (Scanere
                informatice)
                30121100-4
                (Fotocopiatoare)
                30191300-7 (Faxuri)
                32333300-9 (Aparate
                de redare video)
                33453400-4 (Ecrane
                pentru proiecţii)
                31154000-0 (Surse de
                alimentare electrică
                continuă)
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
                       Contract de achizitie publica: ■

                         Incheierea unui acord cadru: □


                                               6
 II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica

 Ani :   □      luni ■  7 luni    zile □ (de la atribuirea contractului)
 II.1.6) Divizare pe loturi

     DA ■          NU □

 Ofertele se depun pe:
 un singur lot □       unul sau mai multe ■       toate loturile □

 Alte informaţii referitoare la loturi:
 Lotul 1 – Achizitia de Statii de lucru pentru laborator – PC, Servere, Notebook-uri,
 UPS, Scannere
 Lotul 2 – Achizitia de Copiatoare si Aparate telefon-fax
 Lotul 3 – Achizitia de Video-proiectoare si Ecrane proiectie
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

     DA □          NU ■

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

 II. 2.1) Total cantitati:

 Conform caietului de sarcini.

 II.2.2. Opţiuni
     DA □       NU ■
 Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III. Conditii specifice contractului

III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract

III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )       DA □      NU ■

III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)                DA □      NU ■


IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa             ■  Negociere cu anunt de participare     □

Licitatie restransa            □  Negociere fara anunt de participare    □

Licitatie restransa accelerata       □  Cerere de oferte             □

                                               7
Dialog competitiv           □   Concurs de solutii          □


IV.2) Etapa finala de licitatie electronica   DA □    NU ■


Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica


IV.4.) Legislatia aplicata:

  –  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
    contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
    de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  –  H.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
    referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006
    privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
    concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
    modificarile si completarile ulterioare;
  –  Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
    Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
    contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
    de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
  –  H. G. nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea
    Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
    referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
    urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
    publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
    concesiune de servicii;
  –  O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
    aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
  –  H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.
    30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
    procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.
  –  H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
    functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
  –  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
  –  Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
    organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
  –  Legea nr. 128/05.05.2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
    urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
    publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
    concesiune de servicii
                                            8
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

V.1) Situatia personala a candidatului /ofertantului

Declaratii privind eligibilitatea     Cerinta minima:
                     Declaratie   pe   propria   raspundere.
    Solicitat ■    Nesolicitat □  Completata in conformitate cu FORMULAR
                     12A din capitolul de Formulare - original.
                     Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180
                     din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
                     atrage    excluderea   ofertantului  din
                     procedura aplicată pentru atribuirea
                     contractului de achiziţie publică.
Declaratie privind neincadrarea in    Cerinta minima:
situatiile prevazute la art. 181 din   1. Declaratie privind neincadrarea in
Ordonanta de urgenta a Guvernului       situatiile prevazute la art. 181 din
nr.34/2006                   Ordonanta de urgenta a Guvernului
                        nr.34/2006, conform FORMULAR 12B
                        din capitolul de Formulare - original.
   Solicitat ■     Nesolicitat □  2. Certificate constatatoare in original
                        sau    copie   legalizata    pentru
                        indeplinirea obligatiilor exigibile privind
                        plata impozitelor si taxelor catre stat,
                        inclusiv cele locale, emise cu cel mult
                        30 de zile inainte de data depunerii
                        ofertelor si valabile la data depunerii
                        (formulare tip eliberate de autoritatile
                        competente) astfel:
                         o certificat de sarcini fiscale emis de
                          catre organele competente ale
                          Ministerului Finantelor Publice,
                          privind plata obligatiilor bugetare
                          catre bugetul general consolidat,
                          care sa ateste inexistenta de
                          obligatii bugetare restante;
                         o certificat de sarcini fiscale emis de
                          catre organismele competente ale
                          Administratiei Publice Locale,
                          privind plata obligatiilor bugetare
                          catre   bugetul   administratiei
                          publice locale, care sa ateste
                          inexistenta de obligatii bugetare
                          restante.
                     În situaţia în care din documentele
                     solicitate reiese că ofertantul se află într-
                     una din situaţiile prevăzute de art. 181 din
                     OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la
                     procedura pentru atribuirea contractului de
                                            9
                     achiziţie publică.
                     În situaţia în care din documentele
                     solicitate reiese că ofertantul are obligaţii
                     restante neachitate la bugetul statului,
                     acesta va fi exclus de la procedura pentru
                     atribuirea contractului de achiziţie publică.
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice / fizice romane      Cerinta minima obligatorie:
                       Certificatul de înregistrare fiscală eliberat
  Solicitat ■   Nesolicitat □      de Oficiul Registrului Comerţului, de pe
                       lângă instanţa competentă, în copie
                       legalizată sau xerocopie certificată
                       pentru conformitate cu originalul cu
                       semnătură şi ştampilă din care să rezulte
                       adresa actuală şi obiectul de activitate al
                       societăţii.
                       Certificat constatator emis de Oficiul
                       Registrului Comertului de pe langa Camera
                       de Comert si Industrie Nationala, cu cel
                       mult 30 de zile inainte de data depunerii
                       ofertei, si valabil la data depunerii ofertei, in
                       original sau copie legalizata.
                       Autorizatie de distributie a produselor.
                       Certificate de calitate a produselor
Persoane juridice / fizice straine      Documente    edificatoare    care   sa
                       dovedeasca o forma de inregistrare ca
  Solicitat ■   Nesolicitat □      persoana juridica sau de inregistrare /
                       atestare ori apartenenta din punct de
                       vedere profesional in conformitate cu
                       prevederile legale din tara in care
                       candidatul/ofertantul este rezident, in
                       original sau copie legalizata.
V. 3) Situatia economico-financiara

  Informatii privind cifra de afaceri pe  Cerinta minima:
  ultimii 3 ani.               Fisa de informatii generale (Formularul
                        2B din capitolul de Formulare) - original
  Solicitat ■      Nesolicitat □    Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii
                        3 ani a contractantului principal sa fie de
                        cel putin 2.110.000 lei pentru lotul 1.
                        Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii
                        3 ani a contractantului principal sa fie de
                        cel putin 150.000 pentru lotul 2.
                        Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii
                        3 ani a contractantului principal sa fie de
                        cel putin 150.000 pentru lotul 3.

                                             10
                          In cazul in care operatorul economic va
                          depune oferta pentru doua sau trei loturi,
                          va trebui sa prezinte cifra de afaceri
                          cumulata pentru respectivele loturi.
    Bilantul contabil             Cerinta minima:

     Solicitat ■     Nesolicitat □
                    Bilantul contabil pe ultimii trei ani financiari
                    (2004, 2005, 2006), insotit de anexele
                    explicative, vizat si inregistrat de organele
                    competente si /sau dupa caz, rapoarte
                    anuale, scrisori de bonitate din partea
                    bancilor sau a unor societati recunoscute
                    de audit financiar si contabil precum si
                    orice alte documente edificatoare prin care
                    ofertantul/candidatul isi poate dovedi
                    capacitatea economico-financiara.
V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

     Lista principalelor livrari in ultimii  Cerinta minima:
     3 ani                  Completarea fomularului-tabel, cuprinzand
                          valori, perioade prestare, beneficiari /
     Solicitat ■     Nesolicitat □    cantitati, dupa caz, conform FORMULAR
                          12D din capitolul de Formulare- original.
     Experienta similara           Cerinte minime:

     Solicitat ■     Nesolicitat □    Se solicită încheierea şi îndeplinirea în
                          ultimii 3 ani a cel puţin unui contract al cărui
                          obiect a fost furnizarea de produse similare
                          şi care a avut o valoare egala sau mare de:
                            633.000 lei pentru lotul 1.
                            45.000 lei pentru lotul 2.
                            45.000 lei pentru lotul 3.
                          (sa se completeze de catre ISJ cu
                          contravaloarea in RON a 30% din valoarea
                          estimata a contractului).
                          In cazul in care operatorul economic va
                          depune oferta pentru doua sau trei loturi,
                          va trebui sa prezinte informatii despre cel
                          putin un contract a carui valoare va fi egala
                          sau mai mare cu valoarea cumulata pentru
                          respectivele loturi.

                          Pentru fiecare contract de experienta
                          similara trebuie completat cate un exemplar
                          de FORMULAR B3 din capitolul de
                          Formulare - original.


                                                11
                     Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate
                     instrui la nivel judetean administratorii de
                     sistem in perioada si numarul solicitat de
                     autoritatea contractuala

                     Se vor prezenta autorizatiile de livrare, de
                     la producator pentru componenta de
                     hardware
  Informatii privind personalul    Se vor prezenta urmatoarele:
  tehnic de specialitate si de      Informaţii referitoare la personalul
  asigurarea calitatii           de specialitate. Ofertantul va prezenta
                       lista cu personalul de specialitate care
Solicitat ■    Nesolicitat □       va   fi insarcinat  cu  derularea
                       contractului conform Formularului 9 din
                       sectiunea Formulare - original.

  Informaţii privind standarde de   Documente,    emise   de  organisme
  asigurare a calitatii        acreditate, care confirma certificarea
                     sistemului calitatii. Ofertantul va prezenta
  Solicitat ■     Nesolicitat □  documente care sa ateste conformitatea cu
                     standardele si normele de calitate impuse
                     de Uniunea Europeana (cel putin ISO 9001
                     sau alte documente echivalente).
  Informatii privind          Se va prezenta Formularul 2B (original)
  subcontractantii           din capitolul de Formulare, completat de
                     catre contractant si de toti subcontractantii
  Solicitat ■     Nesolicitat □  care vor avea o pondere de peste 10% la
                     indeplinirea contractului si:
                      Lista    cuprinzand   subcontractantii,
                      conform FORMULAR 12G din capitolul
                      de Formulare - original
                      Declaratie    privind  calitatea  de
                      participant   la   pocedura   conform
                      FORMULAR 12C din capitolul de
                      Formulare - original
                      Descrierea     modului    in  care
                      contractantul principal va monitoriza si
                      conduce subcontractantii pentru a
                      asigura realizarea in timpul stabilit a
                      activitatilor subcontractate.
                      Declaratie privind neincadrarea in
                      situatiile prevazute la art. 181 din
                      Ordonanta de urgenta a Guvernului
                      nr.34/2006, conform FORMULAR 12B
                      din capitolul de Formulare - original
                      Declaratie pe propria raspundere.
                      Completata    in   conformitate  cu

                                          12
                    FORMULAR 12A din      capitolul  de
                    Formulare - original


VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei  Limba romana

VI.2) Perioada de valabilitate a   90 de zile de la data depunerii. In situatii
ofertei               exceptionale, comisia de evaluare poate
                   solicita acordul ofertantilor de extindere a
                   perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea
                   si raspunsurile vor fi facute in scris.
                   Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un
                   ofertant care accepta cererea de extindere
                   a valabilitatii ofertei nu-si poate modifica
                   oferta.
                                        13
VI.3) Garantie de participare        Garantia de participare va fi de
                      42.200 lei pentru lotul 1
  Solicitat ■   Nesolicitat □     Garantia de participare va fi de
                      3.000 lei pentru lotul 2
                      Garantia de participare va fi de
                      3.000 lei pentru lotul 3
                    (sa se completeze cu contravaloarea in
                   RON a 2 % din valoarea estimata a
                   contractului, fara TVA).
                   In cazul in care operatorul economic va
                   depune oferta pentru doua sau trei loturi,
                   va trebui sa prezinte scrisoarea de garantie
                   bancara pentru valoarea cumulata a
                   respectivelor loturi sau cate o scrisoare
                   bancara separat pentru fiecare lot in parte.

                   Garantia de participare poate fi constituita
                   prin OP in contul autoritatii contractante
                   sau prin chitanta la concesia acestuia, conf.
                   art. 86 alin. (1) si (3) din H.G. 925/2006.
                   Modul de constituire a garantiei pentru
                   participare:
                   Garantia pentru participare se exprima in
                   lei sau intr-o valuta liber convertibila si
                   poate fi constituita in sub forma descrisoare
                   de garantie bancara in favoarea autoritatii
                   contractante; se va utiliza modelul indicat in
                   capitolul de Formulare (Formularul 4),
                   scrisoarea de garantie bancara de
                   participare se va prezenta in original;
                   Scrisorile de garantie bancara vor fi
                   eliberate de o banca din Romania sau de o
                   banca din strainatate cu corespondent in
                   Romania.
VI.4) Modul de prezentare a     Ofertantul va prezenta propunerea sa
propunerii tehnice          tehnică în funcţie de solicitările din caietul
                   de sarcini. Propunerea tehnica va contine
                   un comentariu, articol cu articol, al tuturor
                   specificatiilor continute in caietul de sarcini,
                   prin care ofertantul va demonstra
                   corespondenta propunerii tehnice cu
                   specificatiile respective.
                   Oferta operatorilor economici trebuie sa
                   îndeplineasca conditiile tehnice minime
                   specificate în caietul de sarcini din cadrul
                   documentatiei.
                   Propunerea tehnică se întocmeşte astfel

                                         14
                    încât procesul de evaluare şi informaţiile
                    cuprinse în aceasta să permită identificarea
                    facilă a corespondenţei cu specificaţiile
                    tehnice minime din caietul de sarcini.
VI.5) Modul de prezentare a      Propunerea financiara se intocmeste
propunerii financiare         conform FORMULAR 10A din capitolul de
                    Formulare - original. Preţul ofertat se va
                    exprima in lei, sau în EURO. Data pentru
                    care se determină echivalenţa leu/euro in
                    vederea facilitariii evaluarii ofertelor este
                    data limită de depunere a ofertelor, iar
                    cursul de schimb pentru cele doua monede
                    este cursul de schimb afisat de BNR si
                    valabil pentru data depunerii ofertelor.
                    Nu este acceptata oferta alternativa.
VI.6) Modul de prezentare a ofertei:
                    1. Adresa de depunere a ofertelor:
                     Arad, B-dul Decebal, nr. 32
                    2. Data şi ora limită pentru depunerea
                     ofertei:
                     10.08.2007,ora 12 AM

                     Oferta va fi prezentată în 2 (două)
                     exemplare, un original şi o copie,
                     ambele exemplare vor fi introduse într-un
                     plic exterior închis, sigilat şi ştampilat
                     care va fi inscripţionat astfel: „OFERTA
                     PENTRU       ACHIZITIA       DE
                     LABORATOARE       TIC    PENTRU
                     UNITATILE      SCOLARE      DIN
                     INVATAMANTUL      PREUNIVERSITAR
                     Lotul _____(se completeaza numarul de
                     ordine al lotului) A NU SE DESCHIDE
                     ÎNAINTE DE DATA DE 10.08.2007,
                     ORA 13 Plicul trebuie să fie marcat cu
                     denumirea    şi  adresa   autorităţii
                     contractante, cu denumirea şi adresa
                     ofertantului, pentru a permite returnarea
                     ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care
                     oferta   respectivă   este   declarată
                     întârziată.  În  eventualitatea   unei
                     discrepanţe între original şi copie va
                     prevala originalul. Ofertantul trebuie să
                     sigileze originalul şi copia în plicuri
                     separate,   marcând    corespunzător
                     plicurile cu „ORIGINAL” şi respectiv
                     „COPIE”. Fiecare dintre cele doua
                     exemplare, originalul şi copia va conţine
                                          15
                  documentele de calificare, propunerea
                  tehnica si propunerea financiară. Dacă
                  plicul exterior nu este marcat conform
                  prevederilor de mai sus, autoritatea
                  contractantă nu îşi asumă răspunderea
                  pentru rătăcirea documentelor sau pentru
                  deschiderea prematură a ofertei.
                 3. Oferta se va putea depune prin poştă
                   sau    direct  la  sediul   autorităţii
                   contractante.
                 4. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau
                   financiare are ca efect descalificarea
                   ofertantului.
                 5. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente
                   privind situaţa personală, capacitatea de
                   exercitare a    activităţii profesionale,
                   situaţia economică şi financiară precum
                   şi capacitatea tehnică şi profesională,
                   solicitate prin documentaţia de atribuire
                   duce la respingerea ofertei.
                 6. Necompletarea unui document lipsă
                   dintre cele solicitate, în termen de 48 ore
                   de la momentul solicitării are drept
                   consecinţă respingerea ofertei ca
                   neconformă.
                 7. În cazul documentelor emise de
                   instituţii/organisme oficiale abilitate în
                   acest sens, documentele respective
                   trebuie să fie semnate şi parafate
                   conform prevederilor legale. Ofertanţii au
                   obligaţia de a numerota şi de a semna
                   fiecare pagină a ofertei, precum şi de a
                   anexa un opis al documentelor
                   prezentate.
                    Oferta va fi insotita de o scrisoare de
                    inaintare (FORMULAR 2A).
VI.7) Data limita de depunere a  10.08.2007 12:00 (Zz/ll/aaaa/ora)
ofertelor

VI.8) Cursul de schimb Leu/Euro  Data pentru care se determină echivalenţa
                 leu/euro in vederea facilitariii evaluarii
                 ofertelor este data de 01/08/2007, iar cursul
                 de schimb pentru cele doua monede este
                 cursul de schimb afisat de BNR si valabil
                 pentru data mentionata mai sus (ziua
                 anterioara datei limită de depunere a
                 ofertei).

                                        16
VI.9) Posibilitatea retragerii sau  1.  Ofertantul are dreptul de a-şi retrage
modificarii ofertei            oferta, prin solicitare scrisă adresată
                     autorităţii contractante până la data şi
                     ora deschiderii ofertelor.
                   2.  Ofertantul poate modifica conţinutul
                     ofertei, până la data şi ora stabilită
                     pentru depunerea ofertelor, adresând
                     pentru aceasta autorităţii contractante o
                     cerere de retragere a ofertei în vederea
                     modificării. Autoritatea contractantă nu
                     este răspunzătoare în legătură cu
                     posibilitatea ofertantului de a depune
                     noua ofertă, modificată, până la data şi
                     ora limită, stabilită în documentaţia de
                     atribuire. În cazul în care ofertantul
                     doreşte să opereze modificări în oferta
                     deja depusă, acesta are obligaţia de a
                     asigura   primirea   şi  înregistrarea
                     modificărilor   respective   de  către
                     autoritatea contractantă până la data
                     limită pentru depunerea ofertelor. Pentru
                     a fi considerate parte a ofertei
                     modificările   trebuie   prezentate   în
                     conformitate cu prevederile pct. VI.6) de
                     mai sus, cu amendamentul că pe plicul
                     exterior se va marca, în mod obligatoriu,
                     şi inscripţia "MODIFICĂRI".
                   3.  Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa
                     majoră, cad în sarcina operatorului
                     economic.
                   4.  Oferta depusă la o altă adresă decât cea
                     stabilită sau oferta depusă după data şi
                     ora limită precizate mai sus este
                     considerată întârziată şi se returnează
                     nedeschisă.
                   5.  Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage
                     sau de a-şi modifica oferta după
                     expirarea datei limită pentru depunerea
                     ofertelor, sub sancţiunea excluderii
                     acestuia de la procedura pentru
                     atribuirea contractului de achiziţie publică
                     şi a pierderii garanţiei pentru participare.
                                          17
VI.10) Deschiderea ofertelor       Data, ora si locul deschiderii ofertelor:
                     10.08.2007 ora 13:00 sediul ISJ Arad b-dul
                     Decebal nr.32
                     Conditii pentru participantii la sedinta de
                     deschidere a ofertelor:
                       Participantii la sedinta de deschidere
                        a ofertelor trebuie sa prezinte
                        imputernicire/ delegatie semnata de
                        persoana autorizata sa semneze
                        formularul de oferta.VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Factor de evaluare             Pondere
  1. PRETUL OFERTEI             1. 60%
  2. CARACTERISTICI TEHNICE         2. 40%Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Algoritmul de calcul utilizat:
metoda cost/calitate pentru criteriul “Cea mai avantajoasa oferta economica”.

Metoda presupune clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor
combinate, tehnic si financiar, avand in vedere ponderile indicate pentru fiecare din
punctajele respective.
Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

           Ptotal = Pfinanciar x F% + Ptehnic x T%

unde
F% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului financiar – 60%;
T% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului tehnic – 40%

  1. Punctajul financiar, P financiar, se acorda astfel :
    a. Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertei se acorda 100 de puncte;
    b. Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctaj astfel:

              P financiar = (Pmin / Pev) x 100

unde Pmin si Pev reprezinta:
Pmin = cel mai mic pret din ofertele prezentate;
Pev = pretul ofertei pentru care se face evaluarea
                                          18
Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate
pentru furnizarea integrala a produselor, exclusiv TVA. Se va evalua valoarea pentru
intreaga cantitate solicitata.

  2. Punctajul tehnic se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii
   obiective efectuate de catre membrii acesteia, apreciere care se raporteaza in
   totalitate la urmatoarele criterii:

Tabel Punctaj:

Criteriul       Specificatia precizata   Punctaj minim   Punctaj maxim
            in caietul de sarcini
            pentru care se acorda
            punctajul minim
                   LOTUL 1
PC
Hard disk       Minim 80GB             10         30
Cititor card      Minim 8 in 1            3         10
Placa video      Minim 128MB             7         20
Timp de raspuns    Maxim 8 ore             7         20
Timp de remediere   Maxim 16 ore            7         20
SERVER
Hard disk       Minim      2x300GB      10         30
            configurate in RAID 1
Cititor card      Minim 8 in 1            3         10
Placa video      Minim 128MB            7         20
Timp de raspuns    Maxim 8 ore            7         20
Timp de remediere   Maxim 16 ore            7         20
NOTEBOOK
Hard disk       Minim 80GB SATA           7         20
Video     Adapter Minim 64MB             10         30
Memory
Procesor       Minim Intel Dual core1,6      3         10
           Ghz sau echivalent
Timp de raspuns    Maxim 8 ore             7         20
Timp de remediere   Maxim 16 ore            7         20
SCANNER
Rezolutie       Minim 1200x2400 dpi 48       10         30
           bit
Viteza de scanare Maxim 45 sec              10         30
color 1200dpi
Timp de raspuns    Maxim 8 ore             7         20
Timp de remediere   Maxim 16 ore            7         20
                  LOTUL 2
COPIATOR
Memorie imprimare   Minim 100MB             8         25
Viteza de copiere   Minim 16ppm             8         25
                                         19
Criteriul        Specificatia precizata    Punctaj minim   Punctaj maxim
            in caietul de sarcini
            pentru care se acorda
            punctajul minim
Timp de incalzire    Maxim 30 sec            3         10
Timp de raspuns     Maxim 12 ore            7         20
Timp de remediere    Maxim 24 ore            7         20
FAX
Memorie fax       Minim 100 pagini          13         40
Capacitate       Minim 20 pagini           7         20
alimentare originale
Timp de raspuns     Maxim 8 ore             7         20
Timp de remediere    Maxim 16 ore            7         20
                    LOTUL 3
VIDEOPROIECTOR
Luminozitate      Minim 2000 ANSI lumeni       10         30
Durata  de  viata  Minim 3000 ore de          10         30
lampa          functionare
Timp de raspuns     Maxim 8 ore             7         20
Timp de remediere    Maxim 16 ore            7         20

Acordarea punctajului tehnic:

Ofertele tehnice vor fi evaluate comparativ, separat pe baza fiecarui criteriu
specificat mai sus.
Pentru fiecare dintre criteriile enumerate mai sus, pentru specificatia cea mai
scazuta oferita (conform tabelului), se vor acorda punctajele minime specificate.
Pentru fiecare dintre criteriile enumerate mai sus, pentru specificatia cea mai buna
oferita se vor acorda punctajele maxime specificate in tabelul de Punctaj.
Pentru valori ale specificatiilor care se incadreaza intre cele doua limite, punctajele
vor fi acordate proportional fata de oferta cea mai buna.
Punctajul tehnic total pe fiecare lot in parte se va obtine prin media aritmetica a
totalurilor punctajelor obtinute pentru echipamentele evaluate care fac parte din lorul
respectiv. Aceasta medie se va inmulti cu ponderea corespunzatoare punctajului
tehnic.
                                          20
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii
procedurii in cel mult doua zile lucratoare de la data la care comisia de evaluare a
stabilit oferta castigatoare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte de
data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si
numai in urmatoarele cazuri:
  a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv
   numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut,
   pentru fiecare procedura, de OUG nr.34/2006;
  b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau
   necorespunzatoare;
  c) au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi
   comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau
   financiare;
  d) abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de
   atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de
ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei de participare.
In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achizitie publica, autoritatea contractanta va comunica in scris tuturor ofertantilor
atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte,
cat si motivul anularii.
Produsele care trebuie livrate sunt cele precizate in Caietul de sarcini.

VIII. 1) Ajustarea pretului contractului
                       Nu se accepta actualizarea pretului
  DA □         NU ■        contractului

VIII. 2) Garantia de buna executie a     Cuantumul   garantiei  de  buna
contractului                 executie a contractului de livrari
                       produse este de 5% din valoarea
  Solicitat ■      Nesolicitat □    contractului de livrare produse, fara
                       TVA;
                       Modul de constituire a garantiei de
                       bunã executie a contractului de
                       livrare produse: pe baza de scrisoare
                       de garantie de buna executie conform
                       FORMULAR 5 din      capitolul de
                       Formulare - original.
                                          21
Ofertantii care participa la procedura de licitatie deschisa, trebuie sa citeasca si sa-
si insuseasca regulile si termenii acestui caiet de sarcini. Orice participant la
licitatie poate formula intrebari in temenul declarat, iar apoi, raspunsurile vor fi
transmise tuturor participantilor. Nu vor fi aceptate modificari ale caietului de
sarcini.
                                           22
               Caiet de sarcini

        Cerinte minimale – echipamente si retea
       Prin prezenta documentaţie de atribuire, Inspectoratul Scolar al Judetului
   Arad invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de
   laboratoare TIC în conformitate cu cerinţele incluse in prezentul document.
       Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie
   respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică
   corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
       Echipamente si produse software necesare pentru fiecare scoala din proiect
   – cerinte minimale:

                                     Cantitate
Nr.               Descriere
                                   (bucati/scoala)
 Lotul 1 – Achizitia de Statii de lucru pentru laborator – PC, Servere,
 Notebook-uri, UPS, Scannere
1 Statie de lucru pentru laborator - PC               10 respectiv 15
 Procesor min. Intel Dual Core CPU 3.0 GHz sau echivalent, bucati care vor fi
 1024 kB cache, FSB 800 MHz, Chipset placa de baza Intel repartizate in
 Q965 Express sau echivalent; 80 GB HDD, 2 GB memorie          functie de
 DDR2, 4 sloturi de memorie pe placa de baza, DVD-RW, numarul de elevi
 Cititor card 8 in 1, 2 sloturi PCI, 1 slot PCI Express x1, 1 slot pe scoala, astfel:
 PCI Express x16 , placa retea 10/100/1000 Ethernet, 8 USB, - 10 calc/scoala
 2 PS/2, 1 interfata paralela si 1 seriala;             pentru scolile cu
 Placa video dedicata, slot PCI Expres 16x, min. 128 MB un numar de
 DDR2, compatibila Windows Vista Business OEM;            elevi cuprins
 Placa de sunet on board, casti cu microfon;             intre 50-100
 Carcasa Microtower cu sursa min 360W, minim 2 bay-uri de - 15 calc/scoala
 3.5” si 2 de 5.25“                         pentru scolile cu
 Tastatura, mouse optic, fabricate sub acelasi nume cu un numar de
 sistemul de calcul                          elevi cuprins
 Modul de securitate ( tip TPM/TCPA 1.2) integrat pe placa de intre 100-200
 baza.                               Numarul statiilor
 - Drivere pentru toate componentele sistemului          reiese     din
 - aplicatie software a producatorului unitatii centrale care sa tabelul      cu
 permita readucerea sistemului in starea initiala si producerea unitatile     de
 de CD-uri/DVD-uri de tip “recovery”                invatamint
 - software de monitorizare si management pentru:         beneficiare (21
     - monitorizarea functionalitatii sistemului;        statii  cu  10
     - actualizarea driverelor si BIOS-ului remote;       calculatoare şi
 - software de recuperare a datelor: atat a fisierelor de sistem 18 statii cu 15
 cat si a celor de date.                      calculatoare)


                                             23
                                    Cantitate
Nr.             Descriere
                                   (bucati/scoala)
 Monitor de 17” LCD, fabricat sub acelasi nume cu sistemul de
 calcul, 1280x1024, 8ms, min. 300 cd/m2, standarde: ENERGY
 Star, TCO 03, MPR II, TUV, Aplicatie software a
 producatorului care sa permita management-ul consumului de
 energie
 Sistem de operare preinstalat Windows Vista Business OEM
 Timp de raspuns: 8 ore
 Timp de remediere: 16 ore
2 Server                                  1
 Procesor min. Intel Dual Core 3.0 GHz sau echivalent, 2x2
 MB cache, 2x300 GB HDD (configurate in RAID 1), 3 GB
 memorie DDR2, 4 sloturi de memorie pe placa de baza, DVD-
 RW, Cititor card 8 in 1, 2 sloturi PCI, 1 slot PCI Express x1, 1
 slot PCI Express x16, placa retea 100/1000 Ethernet, 8 USB,
 2 PS/2, 1 interfata paralela si 1 seriala;
 Placa video dedicata, slot PCI Expres 16x, min. 128 MB
 DDR2, compatibila Windows Vista Business OEM;
 Placa de sunet on board, casti cu microfon;
 Carcasa Microtower cu sursa min 360W, minim 2 bay-uri de
 3.5” si 2 de 5.25“
 Unitate floppy disk FDD 1.44”
 Tastatura, mouse optic fabricate sub acelasi nume cu
 sistemul de calcul
 Modul de securitate ( tip TPM/TCPA 1.2) integrat pe placa de
 baza.
 - Drivere pentru toate componentele sistemului
 - aplicatie software a producatorului unitatii centrale care sa
 permita readucerea sistemului in starea initiala si producerea
 de CD-uri/DVD-uri de tip “recovery”
 - software de monitorizare si management pentru:
     - monitorizarea functionalitatii sistemului;
     - actualizarea driverelor si BIOS-ului remote;
 - software de recuperare a datelor: atat a fisierelor de sistem
 cat si a celor de date.
 Monitor de 17” LCD, fabricat sub acelasi nume cu sistemul de
 calcul, 1280x1024, 8ms, min. 300 cd/m2, standarde: ENERGY
 Star, TCO 03, MPR II, TUV, Aplicatie software a
 producatorului care sa permita management-ul consumului de
 energie
 Timp de raspuns: 8 ore
 Timp de remediere: 16 ore
 UPS                                   1
 min 750 VA, 500W, smart UPS
 Autonomie la incarcare 50%: 16.4 min
 Autonomie la incarcare 100%: 4.8 min

                                            24
                                       Cantitate
Nr.               Descriere
                                     (bucati/scoala)
   Porturi comunicare PC: USB, RS232, smart slot
   Conectori iesire: min 6
   Plaja tensiunii de intrare: 160 - 285 V
   Notebook                                 1
   Procesor – Intel Core 2 Duo Min 1.8 GHz sau echivalent
   Memorie - Min 1GB DDR2, un slot memorie liber
   Hard Disk Drive - Min. 80GB SATA
   Unitate Optica - DVD RW dual layer
   Monitor - Min 15,4” TFT WXGA, 1280 x 800, antiglare
   Video Adapter Memory - Min 384MB (shared or external)
   Network Interface - 10/100/1000
   Modem integrat, Wireles LAN, Bluetooth
   Audio Interface – Integrata
   Dual pointing: touchpad with scroll zone and Pointstick
   Connectors – 4 x USB, 1xVGA, 1x Audio Out, 1 x IEEE 1394
   Autonomie baterie: 4 ore, sa existe posibilitatea adaugarii
   unei baterii suplimentare pt. o autonomie extinsa

   Securitate:
      - Chip/modul de securitate integrat pe placa de baza tip
       TPM/TCPA
      - Cititor/scanner de amprenta digitala integrat in carcasa
      - Sistem de protectie a datelor de pe HDD atat software
       cat si hardware (cu posibilitatea parcarii automate a
       capetelor HDD-ului la bruscarea notebook-ului )
      - Solutie dedicata (diferita de simpla stergere a datelor
       sau formatarea HDD-ului) capabila sa stearga
       informatiile critice de pe HDD.
   Software solicitat:
   - Drivere pentru toate componentele sistemului
   - software al producatorului capabil sa genereze CD-uri/DVD-
   uri de tip „recovery” (pentru readucerea sistemului in starea
   initiala)
   - Software de monitorizare si management pentru: furnizarea
   de informatii despre processor, memorie, monitorizarea
   functionalitatii sistemului, actualizarea driverelor si BIOS-ului
   remote;
   - Software de recuperare a datelor (atat a fisierelor de sistem
   cat si a celor de date)
   Sistem de operare preinstalat Windows Vista Business OEM
   Greutate: max. 2.6 Kg
   Garantie - min 3 ani pentru sistem (asigurata la nivelul
   Inspectoratului Scolar General)
   Manual utilizare & Recovery CD
   Timp de raspuns: 8 ore

                                              25
                                        Cantitate
Nr.               Descriere
                                      (bucati/scoala)
   Timp de remediere: 16 ore
   Scanner                                   1
   Tip - flatbed A4
   Rezolutie - 1200 x 2400 dpi 48 bit; porturi USB 2.0
   Software scanare inclusiv OCR (ABBYY FINEREADER),
   software scanare si lipire documente A3
   Zgomot mai putin de 45db
   Greutate: max 2.2 Kg.
   Garantie - min 3 ani (asigurata la nivelul Inspectoratului
   Scolar General),
   Timp de raspuns: 8 ore
   Timp de remediere: 16 ore
   Switch si cablare structurata pentru comunicatie de 100           1
   Mbps intre toate statiile si server, plus minim 4 porturi libere in
   switch
   Instalarea si configurarea calculatoarelor si retelei
   Livrarea, instalarea si receptia finala se va face la fiecare
   unitate de invatamant beneficiara.

   Unitatea de invatamant va asigura spatiul necesar instalarii si
   configurarii sistemelor livrate.
   Sistemele vor fi instalate in 1 sau maxim 2 sali alaturate, in
   functie de spatiul pus la dispozitie de unitatea de invatamant.
   Oferta va include cablare pentru conectarea la reteaua
   interna de energie electrica si retea de date min. Ethernet 100
   Mbps pentru toate statiile si pentru server. Ofertantul va
   asigura verificarea, testarea si predarea cablarii catre
   reprezentantii unitatii de invatamant. Pozitionarea
   echipamentelor in sala (salile) dedicate se va face cu
   aprobarea reprezentatilor unitatii de invatamant.
   Ofertantul va configura reteaua si va instala si configura
   softwareul de management de retea.
   Ofertantul va livra echipamentele, va realiza instalarea si
   configurarea acestora, testarea si receptia finala a sistemului
   catre reprezentantii unitatii de invatamant.

   Ofertantul va asigura o perioada de garantie de minim 3 ani
   (service si suport tehnic) pentru toate componentele livrate.
   Toate statiile trebuie sa fie livrate cu sistem de operare
   preinstalat Windows Vista Business OEM.

   Sistemele ofertate vor avea acelasi producator pentru
   unitatea centrala, monitor, tastatura si mouse.
   Se va demonstra inscrierea sistemului ofertat in Windows


                                               26
                               Cantitate
Nr.              Descriere
                             (bucati/scoala)
   Hardware Compatibility List (HCL)
   (http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx).
                                      27
                                       Cantitate
Nr.               Descriere
                                      (bucati/scoala)
   Lotul 2 – Achizitia de Copiatoare si Aparate telefon-fax
   Copiator                                  1
   Tehnologie – laser, alb/negru cu toner si cilindru separat
   Memorie copiere/imprimare - 100 MB
   Dimensiuni hartie –A3 – A5R
   Viteza copiere A4 -  16 ppm A4,  10 ppm A3
   Rezolutie copiere/imprimare - min 600x600 dpi
   Capacitate hartie – 2 tavi x minim 250 pagini
   Tava manuala: min 100 pagini din by-pass
   Zoom: 50%-200% in pasi de 1%
   Sortare electronica: sortare prin alternare
   Copiere si imprimare fata-verso automata
   Alimentator automat reversibil de originale capacitate minim
   100 pagini, Duplex
   Timp incalzire - ≤ 30 sec
   Limbaj de imprimare : PCL 6, imprimare in retea
   Conectori: USB 2.0, Ethernet 10/100
   Copii multiple: 1-250
   Display: alfa-numeric
   Sisteme de operare suportate: Windows Vista Business OEM
   1 toner inclus - pentru min. 5000 copies (acoperire 5% hartie
   A4)
   Garantie - min 3 ani sau 100.000 formate A4 (asigurata la
   sediul beneficiarului aparatului). Pentru perioada de garantie,
   in pretul ofertat se vor include atat instalarea cat si piesele de
   schimb (garantiale si de uzura normata) si manopera aferenta
   inlocuirii lor, astfel incat in aceasta perioada (3 ani sau
   100.000 formate A4) sa nu intervina costuri suplimentare
   pentru beneficiar (cu exceptia tonerului si cilindrului).
   Instalare – instalarea echipamentului la destinatia finala si
   furnizarea manualelor de utilizare
   Timp de raspuns: 12 ore
   Timp de remediere: 24 ore
   Aparat telefon-fax                             1
   Tip - Aparat fax
   Tehnologie de imprimare - Laser
   Rezolutie – min. 600 dpi x 600dpi
   Memorie fax - ≥ 100 pagini
   Format hartie - A4
   Viteza de transmisie - ≥ 3 secunde / pagina
   Viteza modem - 33.6 kbps
   Capacitate alimentare originale - ≥ 50 pagini
   Alimentare cu hartie - ≥ 250 pagini


                                            28
                                      Cantitate
Nr.               Descriere
                                     (bucati/scoala)
   Comutare telefon / fax - Da
   Formare automata - ≥ 10 one-touch, ≥ 100 speed dial
   Functie telefon - Da
   Garantie - min 3 ani (asigurata la nivelul Inspectoratului
   Scolar General)
   Timp de raspuns: 8 ore
   Timp de remediere: 16 ore
   Livrarea, instalarea si receptia finala se va face la fiecare
   unitate de invatamant beneficiara.

   Unitatea de invatamant va asigura spatiul necesar instalarii si
   configurarii sistemelor livrate.
   Sistemele vor fi instalate in 1 sau maxim 2 sali alaturate, in
   functie de spatiul pus la dispozitie de unitatea de invatamant.
   Oferta va include cablare pentru conectarea la reteaua
   interna de energie electrica. Ofertantul va asigura verificarea,
   testarea si predarea cablarii catre reprezentantii unitatii de
   invatamant. Pozitionarea echipamentelor in sala (salile)
   dedicate se va face cu aprobarea reprezentatilor unitatii de
   invatamant.
   Ofertantul va livra echipamentele, va realiza instalarea si
   configurarea acestora, testarea si receptia finala a sistemului
   catre reprezentantii unitatii de invatamant.

   Ofertantul va asigura o perioada de garantie de minim 3 ani
   (service si suport tehnic) pentru toate componentele livrate.
                                           29
                                      Cantitate
Nr.               Descriere
                                     (bucati/scoala)
   Lotul 3 – Achizitia de Video-proiectoare si Ecrane proiectie
   Video-proiector                             1
   Tip echipament – Proiector multimedia
   Tehnologie - LCD / DLP
   Luminozitate - ≥ 2000 ANSI Lumeni
   Contrast: min 600:1
   Rezolutie - ≥ 1024 x 768 dpi
   Durata de viata lampa: minim 3000 de ore de functionare
   Diagonala proiectie: intre 0.80m-7.6m
   Distanta proiectie: 1m-8.8m
   Speaker - da
   Corectie trapez – Auto Vertical +/- 30 grade
   Zoom / focus - Manual
   Conectori intrare – DVI, VGA computer cable, USB
   Telecomanda – Mouse remote control cu laserpoint
   Oprire rapida: in max 5 secunde
   Greutate - ≤ 2,8 kg
   Mouse remote control cu laserpoint
   Garantie min 3 ani (asigurata la nivelul Inspectoratului Scolar
   General)
   Furnizarea manualelor de utilizare
   Timp de raspuns: 8 ore
   Timp de remediere: 16 ore
   Ecran proiectie                             1
   Portabil
   Dimensiuni - ≥ 1.50m x 1.50m
   Tripod
   Culoare suprafata proiectie - alba
   Garantie min 3 ani (asigurata la nivelul Inspectoratului Scolar
   General)
   Livrarea, instalarea si receptia finala se va face la fiecare
   unitate de invatamant beneficiara.
   Unitatea de invatamant va asigura spatiul necesar instalarii si
   configurarii sistemelor livrate.
   Sistemele vor fi instalate in 1 sau maxim 2 sali alaturate, in
   functie de spatiul pus la dispozitie de unitatea de invatamant.
   Oferta va include cablare pentru conectarea la reteaua
   interna de energie electrica. Ofertantul va asigura verificarea,
   testarea si predarea cablarii catre reprezentantii unitatii de
   invatamant. Pozitionarea echipamentelor in sala (salile)
   dedicate se va face cu aprobarea reprezentatilor unitatii de
   invatamant.
   Ofertantul va livra echipamentele, va realiza instalarea si


                                           30
                                        Cantitate
    Nr.              Descriere
                                      (bucati/scoala)
     configurarea acestora, testarea si receptia finala catre
     reprezentantii unitatii de invatamant.
     Ofertantul va asigura o perioada de garantie de minim 3 ani
     (service si suport tehnic) pentru toate componentele livrate.
    Lista unitatilor de invatamantul preuniversitar din judetul ARAD care vor fi dotate
                     cu echipamente IT

                                              Nr.
Nr.
    Judet     Denumire unitate scolara beneficiara       Tip dotare     PC
crt.
                                             /scoala
1   AR   SCOALA GENERALA PLESCUTA               Laborator PC 10+1     10
2   AR   SCOALA GENERALA TAUT                 Laborator PC 10+1     10
3   AR   SCOALA GENERALA PEREGU MIC              Laborator PC 10+1     10
4   AR   SCOALA GENERALA HALMAGEL               Laborator PC 10+1     10
5   AR   SCOALA GENERALA SILINDIA               Laborator PC 10+1     10
6   AR   SCOALA GENERALA "GHEORGHE GROZA" MONEASA       Laborator PC 10+1     10
7   AR   SCOALA GENERALA ZIMANDU NOU              Laborator PC 10+1     10
8   AR   SCOALA GENERALA IACOBINI               Laborator PC 10+1     10
9   AR   SCOALA GENERALA "PATRICHIE POPESCU" BATA       Laborator PC 10+1     10
10   AR   SCOALA GENERALA HASMAS                Laborator PC 10+1     10
11   AR   SCOALA GENERALA PEREGU MARE              Laborator PC 10+1     10
12   AR   SCOALA GENERALA CHISINDIA               Laborator PC 10+1     10
13   AR   SCOALA GENERALA DEZNA                 Laborator PC 10+1     10
14   AR   SCOALA GENERALA MAILAT                Laborator PC 10+1     10
15   AR   SCOALA GENERALA "TABAJDI KAROLY" ZERIND        Laborator PC 10+1     10
16   AR   SCOALA GENERALA GROSENI                Laborator PC 10+1     10
17   AR   SCOALA GENERALA BIRSA                 Laborator PC 10+1     10
18   AR   SCOALA GENERALA "SIMONYI IMRE" SATU NOU        Laborator PC 10+1     10
19   AR   SCOALA GENERALA DIECI                 Laborator PC 10+1     10
20   AR   SCOALA GENERALA BIRCHIS                Laborator PC 10+1     10
21   AR   SCOALA GENERALA FISCUT                Laborator PC 10+1     10
22   AR   SCOALA GENERALA VARADIA DE MURES           Laborator PC 15+1     15
23   AR   SCOALA GENERALA TURNU                 Laborator PC 15+1     15
24   AR   SCOALA GENERALA PETRIS                Laborator PC 15+1     15
25   AR   SCOALA GENERALA ZARAND                Laborator PC 15+1     15
26   AR   SCOALA GENERALA USUSAU                Laborator PC 15+1     15
27   AR   SCOALA GENERALA CAPALNAS               Laborator PC 15+1     15
28   AR   SCOALA GENERALA "OLOSZ LAJOS" ADEA          Laborator PC 15+1     15
29   AR   SCOALA GENERALA TIPAR                 Laborator PC 15+1     15
30   AR   SCOALA GENERALA "TITUS POPOVICI" MISCA        Laborator PC 15+1     15
31   AR   SCOALA GENERALA IRATOSU                Laborator PC 15+1     15
32   AR   SCOALA GENERALA CHIER                 Laborator PC 15+1     15
33   AR   SCOALA GENERALA MADERAT                Laborator PC 15+1     15
34   AR   SCOALA GENERALA SINTEA MARE              Laborator PC 15+1     15
35   AR   SCOALA GENERALA FRUMUSENI               Laborator PC 15+1     15
36   AR   SCOALA GENERALA "STEFAN AUGUSTIN DOINAS"       Laborator PC 15+1     15


                                             31
     CAPORAL ALEXA
37  AR  SCOALA GENERALA VINATORI   Laborator PC 15+1     15
38  AR  SCOALA GENERALA PILU     Laborator PC 15+1     15
39  AR  SCOALA GENERALA AGRISU MARE  Laborator PC 15+1     15
                TOTAL               480
                              32
                    Formulare

                                      FORMULARUL 2A


  CANDIDATUL                         Inregistrat la sediul autoritatii
contractante

  ....................                          nr. .......... / ..........
 (denumirea/numele)


                  SCRISOARE DE INAINTARE


      Catre .....................................................
       (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Ca urmare a anuntului de participare aparut in …………… nr. ..... din
........./(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
.........../(denumirea contractului de achizitie publica),

 noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

 1. Documentul ................../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
 2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de .......
copii:
 a) oferta;
 b) documentele care insotesc oferta.

 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.


  Data completarii .....................                 Cu stima,


Ofertant,
..................
(semnatura autorizata)
                                                     1
                                           FORMULAR 12A
 OPERATOR ECONOMIC
 ____________________
   (denumirea/numele)
               DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________,
                       (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
    De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca
subcontractant in cadrul unei alte oferte.
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
     Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________________ .
                       (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
  Data completarii ......................Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)
                                                       2
                                            FORMULAR 12B

OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
  (denumirea/numele)
     DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

      Subsemnatul(a)..................................................     [se  insereaza  numele
operatorului economic-persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de ......................... [ se mentioneaza procedura] pentru achizitia de
........................................................................... [se insereaza, dupa caz, denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [se insereaza data],
organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii
contractante], declar pe proprie raspundere ca:
   a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
      administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu
      fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie
      similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
   b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
      prevazute la lit. a);
   c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
      asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
      conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este
      stabilit pana la data solicitata.................
   d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante
      judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
      comiterea unei greseli in materie profesionala.

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
    Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

                                      Operator economic,

                                      ………………………….

                                      (semnatura autorizata )
                                                      3
                                                    FORMULAR 2B
CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)
                        INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4.Telefon:
 Fax:
 E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .........................................................................
                                 (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: .............................................................................
                              (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul ...................................................
                        (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

                    Cifra de afaceri anuala la 31         Cifra de afaceri anuala la 31
         Anul
                       decembrie (RON)             decembrie (echivalent euro)
 1.     2004
 2.     2005
 3.     2006
      Media anuala:

Data:

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
_________________
                                                               4
                                              FORMULAR 12D

CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)


    DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE SI
             SERVICII IN ULTIMII 3 ANI


    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

      Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)

_________________
                                                      5
                    Denumirea/numele                             Procent
                                               Pretul total                      Perioada de
Nr.    Obiectul            beneficiarului/          Calitatea              indeplinit   Cantitatea
               Codul CPV                              al                         derulare a
crt.   contractului           clientului          furnizorului*)            de furnizor    (U.M.)
                                               contractului                     contractului**)
                      Adresa                                (%)
        1        2       3                4         5        6         7           8
 1

 2

 …
                                                                     Operator economic,
                                                               ............................................
                                                                   (semnatura autorizata)
___________________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);
contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si finalizare a livrarii.
                                                                                    6
                                            FORMULAR 12G

OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
(denumirea/numele)


          DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII
      (PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
        SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA)


      Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .........................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
      Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
      Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
      Prezenta       declaratie       este     valabila pana la  data      de
……………………………………………….... (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei)

Nr. Denumire             Partea/partile din  Procentul din       Acord
Crt. subcontractant         contract ce      valoarea          subcontractor cu
                   urmeaza a fi     contractului ce      specimen de
                   subcontractate    urmeaza a fi        semnatura
                              subcontractat
Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)
                                                      7
                                                FORMULAR 12C
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)


                   DECLARATIE
          PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...............................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data
de ....... (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea autoritatii
contractante), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint
in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
..................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)
                                                     8
FORMULAR 12I


                         DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI
          AL CADRELOR DE CONDUCERE


   Subsemnatul,    reprezentant  imputernicit al   ..................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

      Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.


               Anul 1          Anul 2      Anul 3
 Personal angajat
 Din care personal
 de conducereData completarii ..............................
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)
                                               9
                                    FORMULAR 9

     OPERATOR ECONOMIC
     __________________
      (denumirea/numele)

            9. LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE

       Functia (in cadrul Nume si prenume  Ani de experienta in
       firmei)                specialitate
       (a)

       (b)Anexez la declaratie CV -urile personalului de conducere, precum si ale
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.


Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)
                                         10
                     FORMULAR 9A
                    CURRICULUM VITAE

1. Functia propusa pentru contract:

2. Nume:

3. Prenume:

4. Nationalitate:

5. Data nasterii ( ziua/luna/anul):

6. Studii:

7. Abilitati lingvistice

8. Membru al asociatiilor profesionale:

9. Alte abilitati:

10. Pozitia actuala:

11. Numarul de ani in firma:

12. Calificari relevante pentru contract:

13. Experienta profesionala:

14. Limbi cunoscute : ( descrise prin calificativele excelent, bine , satisfacator,
  slab)

         Vorbit ,     Citit,    Scris,

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca datele biografice descrise mai sus
sunt corecte si ca ele descriu calificarea si experienta mea profesionala.

Confirm ca, daca [insereaza numele firmei] va fi castigatorul acestui contract, sunt
disponibil sa preiau sarcinile tehnice descrise in oferta

Nume prenume si semnatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnatura autorizata a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                     11
                                   FORMULAR B3
OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
  (denumirea/numele)
                EXPERIENTA SIMILARA


1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
    Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
    Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
    Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(se bifeaza optiunea
corespunzatoare)
     contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
     contractant asociat
     subcontractant
4. Valoarea contractului:
                 exprimata in moneda in exprimata          in
                 care s-a incheiat contractul  echivalent EURO
 a) initiala (la data semnarii _________            ___________
 contractului):
 b) finala (la data finalizarii _________           ___________
 contractului):


5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor
de solutionare: ___________________________.
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului,
precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine
experienta similara:
_______________________________.
                               Operator economic
                               _______________
                              (semnatura autorizata)


                                           12
                                                  FORMULAR 10A
     OPERATOR ECONOMIC
     __________________
       (denumirea/numele)
                    FORMULAR DE OFERTA
     Catre ....................................................................................................
                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
    Domnilor,
    Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului __________________________________, ne oferim ca, in
conformitate
               (denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
prestam _____________________________ pentru suma de/la un tarif/la un tarif
mediu de      (denumirea produsului )
(se elimina optiunile neaplicabile) __________________________________ (moneda ofertei)
                         (suma in litere si in cifre)
la care se adauga             taxa    pe   valoarea      adaugata     in   valoare     de
___________________ .
                                               (suma in litere si in cifre)
    Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in graficul de timp anexat.
    Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
______________ zile, respectiv pana la data de _______________, si ea va
ramane
(durata in litere si cifre)                         (ziua/luna/anul)
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
    Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
    Precizam ca:
  |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular
de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
  |_| nu depunem oferta alternativa.
      (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca
fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
    Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret
sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

   Data _____/_____/_____
   _____________, in calitate de _______________, legal autorizat sa
semnez
         (semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
                          (denumire/nume operator economic)
                                                              13
                                                 FORMULAR 4
BANCA
 ___________________
       (denumirea)
           SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
  pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie
                    publica

      Catre ___________________________________________
              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
 Cu   privire la  procedura                pentru      atribuirea     contractului
_______________________,
                                     (denumirea   contractului  de  achizitie
publica)
noi  ____________________,                avand      sediul      inregistrat      la
______________________,
       (denumirea bancii)                                 (adresa bancii)
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma
de
                     (denumirea autoritatii contractante)
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa
aiba
        (in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

 a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de
valabilitate
                 (denumirea/numele)
a acesteia;

 b)  oferta  sa   fiind               stabilita      castigatoare,      ofertantul
___________________________
                                             (denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

 c)  oferta  sa  fiind               stabilita       castigatoare,      ofertantul
___________________________
                                             (denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a
ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

          (semnatura autorizata)                                                          14
                                              FORMULAR 5
BANCA
 ___________________
      (denumirea)
        SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE


    Catre ___________________________________________
             (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

   Cu   privire  la  contractul                de      achizitie     publica
___________________________,
                                          (denumirea contractului)
incheiat intre _______________ , in calitate de contractant, si
_________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in
favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand
______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima
sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica
mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta
formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
    In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada
de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au
efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz
contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

    Parafata de Banca ______________ in ziua _____ luna ________ anul
_____


    (semnatura autorizata)
                                                       15
                Contract de furnizare
            nr.______________data_______________

Preambul

    In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

........................................................................................... denumire autoritate
contractanta adresa sediu ..................................................................... telefon/fax
..............................................         numar            de      inmatriculare
.................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................         reprezentata   prin
.......................................................................................................  (denumirea
conducatorului), functia...............................................
in calitate de achizitor, pe de o parte
si

……...      ................   ...................   denumire           operatorul     economic
...............................................          adresa        sediu       …………………
....................................... telefon/fax .......................................... numar de
inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont
(trezorerie,                                                    banca)
.............................................................................................................. reprezentat
prin ................................................................................................     (denumirea
conducatorului) functia..........................................
in calitate de furnizor, pe de alta parte.


2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa
le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in


                                                           16
functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea
obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt
fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora
si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care
este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 –
Camera Internationala de Comert (CIC).
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru
contract)


3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este
permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit.


                   Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz,
sa instaleze si sa intretina .................................................(denumirea produselor si
cantitatea), in perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul
contract.
                                                  17
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca
pretul convenit in prezentul contract.


5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii
prestate, este de ………. lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ………
TVA.


6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de …….
 (se inscrie perioada si data)

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ....
( se inscrie data la care inceteaza contractul)


7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie,
la data de ......(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)


8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau
performantele prezentate in propunerea tehnica.

9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in
propunerea tehnica, anexa la contract.

9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
     i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
       proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate
       de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
       sau in legatura cu produsele achizitionate, si
                                            18
     ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu
      exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea
      caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.


10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in
termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor
efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de
plata)

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de
a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va
relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.


11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din
pretul contractului.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor)

11.2 - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
(se precizeaza aceiasi cota procentuala prevazuta la 11.1 pentru fiecare
zi/saptamana de intarziere, pina la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti, in mod culpabil ti repetat, da dreptul partii lezate de a considera
contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare
scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul
la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a
                                          19
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana
la data denuntarii unilaterale a contractului.


                 Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a
contractului in cuantum de ……., pentru perioada …… si, oricum, pana la intrarea
in efectivitate a contractului.
( se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a
garantiei de buna executie)

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita
ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi
executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie …… in termen
de ….. de la indeplinirea obligatiilor asumate.
( se precizeaza modul de restituire si termenul)

12.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.


13. Receptie, inspectii si teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la
contract.

13.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in
anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea
reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.                                           20
13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale
(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor.
(se precizeaza destinatia finala a produselor)

13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde
specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara
a modifica pretul contractului:
   a) de a inlocui produsele refuzate, sau
   b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda
specificatiilor lor tehnice.

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a
respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost
inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia
asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.


14. Ambalare si marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca
fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si
expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara
in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna
stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in
considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor
si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

14.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor
va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele
suplimentare.
(se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni
ulterioare cerute de catre achizitor)

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele
necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in
proprietatea achizitorului.


15. Livrarea si documentele care insotesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de
achizitor respectand:                                            21
   a) datele din graficul de livrare, si
   b) termenul comercial stabilit;
dupa primirea ordinului de incepere.

15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in
scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de
expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de
incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
(se precizeaza documentele care vor insoti produsele)

15.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial
sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru
livrare.

15.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt
indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.


16. Asigurari

16.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin
contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport,
depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaza termenul comercial de livrare)


17. Servicii

17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta
si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.

17.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp
convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o
obligatie de garantie asumata prin contract.
(se precizeaza perioada de timp convenita pentru prestarea serviciilor)


18. Perioada de garantie acordata produselor

18.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract
sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile
recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are
obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului                                          22
cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau
oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii
normale de functionare.

18.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea
declarata in propunerea tehnica.
(se precizeaza perioada de garantie acordata produselor)
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa
livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.

18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

18.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia
defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le
inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge
de la data inlocuirii produsului.
(se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului)

18.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul
in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe
riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi
pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.


19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de
achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la
contract.

19.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.
(se precizeaza formula de ajustare)


20. Amendamente

20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul
aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.


21. Subcontractanti
                                           23
21.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le
subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care
isi indeplineste partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca
acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba
pretul contractului si va fi notificata achizitorului.


22. Intarzieri in indeplinirea contractului

22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in
perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.

22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util,
achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de
livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a
termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.


23. Cesiunea

23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.


24. Forta majora                                           24
24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.

24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri
care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti
incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.


25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre
ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si
furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si
Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)


26 Limba care guverneaza contractul

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.


27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
                                           25
27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau
e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


    Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
( se precizeaza data semnarii de catre parti)

    Achizitor                           Furnizor

(semnatura autorizata)                 (semnatura autorizata)
   LS                                  LS
                                          26

								
To top