Predavanje_5_dokumentacija - Pomorski fakultet u Splitu - Home by sofiaie

VIEWS: 215 PAGES: 35

									Brodovi u opasnosti
Sprječavanje onečišćenja
/zagađenja s plovnih objekata


             Poglavlje 5
U slučaju brodova u opasnosti, može se razmotriti nekoliko
  mogućih rješenja. Na primjer:

  prekrcati brod,
  potopiti brod,
  zapaliti brodski teret,
  djelovati na neki drugi način.
Prekrcaj broda

Prekrcaj broda u većini slučajeva nije složen, ako brod nije u
  opasnosti i uglavnom su to rutinski poslovi. Odluka o prekrcaju
  ovisi o:
   vrsti broda,
   sposobnost prekrcajne opreme i broda koji prima teret
   sposobnost djelatnog osoblja


Odluku o prekrcaju brodskog tereta donosi brod s kojeg se
 prekrcava i brod na koji se prekrcava, te se mora uzeti u obzir
 spomenute parametre, kao i podatke iz izvora:
   vlasnik broda,
   brodski menadžment,
   zapovjednik broda,
   osiguravajuće društvo
Sredstva kojima možemo prekrcati brod:
   sredstva dostupna na brodu,
   korištenjem broda za spašavanje.

Gdje uskladištiti prekrcanu kemikaliju:
   u drugi brod koji je opremljen za prijevoz te vrste tvari,
   u uljni prekrcivač (sposoban za samostalnu plovidbu tj. bez tegljača,
   opremljenog vlastitim pumpama kao i sigurnosnim sustavom),
   u spremišta barže (teglenice),
   u spremišta na kopnu (ako postoji propisan cjevovod za transport tvari na
   kopno).

Ako brod prevozi kemikalije, najvažnije je:
   zaustaviti izljev,
   prepumpati preostale kemikalije u drugi tank ili neki drugi skladišni prostor
   broda u opasnosti,
   prepumpati preostale kemikalije u drugi brod.
Potrebno je poznavanje osnovnih sigurnosnih uvjeta:
    svojstva kemikalija s kojima se dolazi u doticaj u svrhu procjenjivanja rizika
    problema nekompatibilnosti između prekrcavanih tvari i opreme
    sposobnost održavanja stabilnosti i plovnosti broda koji se prekrcava
    kvalitetu zraka unutar i van broda, koju možemo dobiti neprekidnom
    kontrolom kvalitete zraka na palubi i u unutrašnjosti broda – inertiranje
    zbog smanjenja rizika od eksplozije (80% N2, 13% CO2 i manje od 5%
    kisika)

Prije same operacije prekrcaja tereta treba uzeti u obzir različite
  opasnosti:
 u svezi s trenutnim stanjem broda u opasnosti:
    ako je brod prevrnut,
    ako brod tone,
    ako je brod oštećen,
    ako je brod izgubio svu ili dio sposobnosti manevriranja, pogona...
  u svezi s prevoženom kemikalijom:
    opasnost od trovanja (posebno udisanjem),
    opasnost od požara,
    opasnost od eksplozije,
    problem kompatibilnosti između kemikalija, prekrcajne opreme i materijala
    skladišta koja primaju prekrcanu kemikaliju


  u svezi s uvjetima okoliša:
    gdje se brod nalazi,
    uvjete pomorskog prometa,
    klimatske i morske uvjete,
    odgovarajući prostor za djelovanje.

Tegljenja broda u opasnosti do mjesta gdje se prekrcajne operacije mogu izvršiti
  na uobičajen način (luka, mirno more, zaštićeno područje) može biti korisno u
  svrhu uklanjanja zagađivača sa gospodarski i ekološki osjetljivog područja.
Potapanje broda

Odluka o potapanju broda može se donijeti nakon što je uvrđeno
 da je nemoguće otegliti, prekrcati ili usidriti brod u opasnosti, te
 da brod u opasnosti predstavlja prijetnju, kao i činjenica da će
 potapanje broda umanjiti tu prijetnju i neće stvoriti veći problem
 kada brod bude potopljen.

Prijetnje koje bi mogle opravdati potapanje broda su:
 opasnost od zagađenja ili eksplozije u slučaju dodira kemikalije sa
  zrakom, npr. ukapljeni plinovi koji u slučaju potapanja imaju
  neznatan utjecaj na okoliš,
 eventualna opasnost koju brod u opasnosti može predstavljati za
  ostali pomorski promet.
Spaljivanje tereta

Mogućnost spaljivanja tereta valja razmotriti ukoliko:
 je nemoguće prekrcati ili otegliti brod,

 želimo izbjeći trajni oblik onečišćenja (kao što je izljev nafte),

 želimo potopiti brod koji sadrži tvari opasne za morski okoliš,

 želimo smanjiti rizik od eventualnog zagađenja smanjujući
 količinu zagađivača u vodi.

Međutim, ova tehnika uklanjanja onečišćenja primjenjuje se vrlo
 rijetko, u slučajevima gdje se utvrdi da je to jedina mogućnost.
 Ona do sada u pravilu nikad nije bila primijenjena u slučajevima
 pružanja pomoći kod prevoženja kemikalija.
Pospješivanje izlijevanja
Kod rješavanja posljedica izljeva kemikalija u more postoji i
 mogućnost probijanja oplate broda zbog pospješivanja izlijevanja
 zbog:
 možemo izbjeći isprekidan izljev koji stvara brojne male mrlje -
 pospješivanja stvaranja tankog sloja zagađivača na površini mora
 - bolje obiranje zagađivača,
 onemogućavanja potonuća zagađivača na dno ako brodu prijeti
 opasnost od potapanja - ako je brod već potonuo, probijanje
 oplate će omogućiti isplivavanje kemikalije na vodenu površinu,
 pospješivanje isparavanja, otapanja ili raspršivanja zagađivača u
 okolišu.
Sprječavanje zagađenja mora s brodova
MARPOL 73/78:
 Sprječavanje onečišćenja uljima

 Sprječavanje zagađenja štetnim tekućim tvarima

 Sprječavanje zagađenja štetnim tvarima koje se prevoze morem u
 pakiranom obliku
 Sprječavanje zagađenja sanitarnim otpadnim vodama

 Sprječavanje zagađenja smećem

 Sprječavanje zagađenja emisijom štetnih plinova
Sprječavanje onečišćenja uljima

  Tankeri za ulja:
    Tankovi odvojenog balasta – posebni tankovi za balast – ne koristi
    tankove za teret kao balastne tankove
    Konstrukcija dvostrukog trupa – cjelokupna duljina tanka za teret zaštićuje
    se balastnim tankovima
    Tankovi za mješavine (slop tankovi) – sabire ostatke mješavina od ispiranja
    tankova
    Ograničenje veličine i rasporeda tankova tereta
    Sustav za pranje sirovom naftom
    Sustav za posušivanje
    Cjevovodi za balast
Na ostalim brodovima:
   Uređaj za odvajanje ulja od vode (separator) – kaljuža u strojarnici smije se
   prazniti ako je sadržaj ulja manji od 15 ppm
   Sustav za upravljanje i nadziranje ispuštanja uljem onečišćene balastne
   vode i tekućina za ispiranje tankova
   Sustavi cjevovoda za pretakanje i ispuštanje zauljene vode – svaki brod
   mora imati cjevovod za pretakanje zauljene vode iz strojarskih prostora u
   opremu za prihvat (na kopnu) – međunarodna priključnica mora se nalaziti
   na oba boka broda
   Kaljužni tankovi – svaki brod veći od 400 BRT – za odlaganje ostataka ulja
   – prema MARPOLu – na oba boka priključnica za pražnjenje
Sprječavanje zagađenja štetnim tekućim tvarima

  Tankeri za kemikalije
  Oprema za sprječavanje zagađenja:
    Sustav za prozračivanje
    Oprema za pranje tankova tereta
    Sustav za upravljanje i nadziranje ispuštanje ostataka štetnih tekućih tvari
    Sustavi za ispuštanje ostataka štetnih tekućih tvari
    Sustavi tereta
    Podvodni ispusti
  Prijevoz i ispuštanje uljima sličnih tvari
Sprječavanje zagađenja sanitarnim otpadnim vodama
Prema MARPOL-u – oprema za sprječavanje zagađenja:
   Uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda
   Sabirni tankovi
   Instrumenti za nadzor i upravljanje


Sprječavanje zagađenja štetnim tvarima koje se prevoze
  morem u pakiranom obliku
Prema Popisu opasnih tvari u pomorskom prometu (International
  Maritime Dangerous Goods Code IMDGS) - njihov se prijevoz
  zabranjuje osim ako je to u skladu s odredbama MARPOLa
Sprječavanje zagađenja smećem
Svaki brod mora imati jedan od uređaja:
    Za spaljivanje otpada (incinerator)
    Za sakupljanje smeća – ugrađuju se u brodsku konstrukciju i moraju biti
    od čelika
    Za obradu smeća – za usitnjavanje i zbijanje smeća (na min 12 puta manji
    obujam)


Brodske svjedodžbe prema MARPOL konvenciji
  Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem – IOPP
  (International Oil Pollution Protection)
  Svjedodžba o sprječavanju onečišćenja fekalijama
  Svjedodžba o sprječavanju onečišćenja smećem
Knjiga o uljima (Oil record book)
Prema konvenciji svaki tanker veći od 150 BRT-a i svaki brod veći
  od 400BRT-a, svaki brod u međunarodnoj plovidbi, te svi
  brodovi veći bez obzira na tonažu ako kao pogonsko gorivo
  koriste ulje. Za hrvatske brodove izdaje je Hrvatski registar
  brodova.
Vodi je osoblje stroja - podatke o ukrcanom i utrošenom gorivu,
  mazivu, stanju kaljuža, strojarnice i o postupcima s otpadnim
  uljima.
U koliko se podaci o potrošnji goriva i ostatku taloga ne slažu s
  podacima unesenim u knjigu, brod plaća kaznu prilikom lučkih
  pregleda.
Tankeri za ulja moraju voditi i Knjigu o uljima drugi dio - vodi je
  osoblje palube - podaci o ukrcanom teretu, razmještaju tog tereta
  po tankovima, o njegovom premještanju i iskrcaju.
Podatke koje valja unositi svrstani su u 9 skupina:
  Balastiranje ili pranje tankova goriva
  Izlijevanje nečistog balasta ili vode za pranje tankova
  Skupljanje i uklanjanje uljnih ostataka
  Neautomatizirano ispuštanje izvan broda ili uklanjanje kaljužne vode koja
   se skuplja u strojarskom prostoru
  Automatizirano ispuštanje izvan broda ili uklanjanje kaljužne vode koja se
   skuplja u strojarskom prostoru
  Stanje sustava za nadzor i upravljane ispuštanjem ulja
  Slučajna ili druga izvanredne ispuštanja
  Krcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanje
  Dodatni radni postupci i općenite primjedbe
Knjiga o smeću
Mora je imati svaki brod veći od 400 BRT-a, te brodovi ovlašteni za
 prijevoz više od 15 putnika (duže od 1 sata). Za naše brodare
 izdaje je i ovjerava Hrvatski registar brodova.
Smeće se na brodu mora skupiti i skladištiti, a odlaže su u lučke
 uređaje za prihvat. Prema MARPOL-u mora se upisati svako
 odlaganje smeća s broda. Uz knjigu potrebno je držati
 pohranjene i priznanice o predanom smeću u lukama. Potvrde se
 čuvaju najmanje 2 godine, kako bi u svakom trenutku bile
 dostupne za pregled lučkim vlastima.
Smeće je razvrstano u 5 kategorija:
   Plastika
   Plutajuće daske i ambalaža
   Usitnjeni papir, krpe, staklo, metal, boce, posude i dr.
   Otpaci hrane
   Pepeo
Brodski plan u slučaju opasnosti od onečišćenja uljem SOPER
Mora imati svaki tanker veći od 150 BRT-a i svaki brod veći od 400 BRT-
   a. Plan predstavlja vodič zapovjedniku o postupanju u kritični
   situacijama na logičan i brz način.
Sadržaj brodskog plana ne može se mijenjati bez suglasnosti mjerodavnih
   tijela u državi. Brodski plan je napisan dvojezično, na hrvatskom i
   engleskom jeziku.

Brod mora obavezno uspostaviti vezu s pomorskim službama države u
  čijim teritorijalnim vodama se dogodio incident (s najbližom
  državom ako se radi o međunarodnim vodama).
Zapovjednik mora poslati izvješće o incidentu pomorskim službama
  države, te svim zainteresiranim stranama (brodar, osiguravatelj...).
Brodska posada postupa prema Planu – rasporedi i upute za svakog člana
  posade u raznim situacijama.
Plan sadrži:
 Obavezne zahtjeve: prema MARPOL-u:
    Opis načina na koji zapovjednik mora prijaviti incident
    Popis osoba i službi s kojima se mora uspostaviti veza
    Detaljan opis radnji i postupaka radi smanjenja ili primjerenog nadziranja
    istjecanja ulja
    Uputa o postupanju u uspostavljanju i održavanju veze s obalnim
    službama radi usklađivanja


  Neobavezne zahtjeve – postavljaju ih zainteresirane strane, a
  odnose se na vođenje zapisnika o događaju, spašavanju broda i
  tereta...
Sustav upravljanja sigurnošću i zaštite okoliša na brodu (SUS)
- Pravilnik brodara
sustav uspostavljen na hrvatskim brodovima određene kompanije
  sukladno:
Osnovne definicije

Opasne okolnosti su sve one okolnosti pri kojim, prema mišljenju zapovjednika,
 postoji ili bi mogla postojati opasnost po sigurnost broda i ljudi na njemu ili
 opasnost onečišćenja mora i okoliša.

Opasni događaj je svaki događaj koji bi svojim daljnjim razvojem mogao
 dovesti do pomorske nezgode i/ili teže povrede osoba na brodu.

Pomorska nezgoda je svaki neočekivani događaj koji ima za posljedicu ozlijede
 ili stradavanje osoba, štetu okolišu, brodu ili teretu.

Odgovornost za primjenu je ustanovljena odgovornost zapovjednika,
 upravitelja stroja, časnika palube i posade da djeluju sukladno utvrđenim
 postupcima SUS-a.
Odgovornost za primjenu SUS-a na brodu
Zapovjednik broda odgovoran je za sigurnost ljudi, broda i zaštite okoliša, te
  posebice za provedbu svih mjera propisanih SUS-om
Upravitelj stroja odgovoran je zapovjedniku za tehničku ispravnost uređaja i
  strojeva, za rad posade stroja i primjenu postupaka SUS-a
Časnik plovidbene straže odgovoran je zapovjedniku da tijekom obnašanja
  plovidbene straže i svojom dužnosti shodno radnom mjestu primjenjuje sve
  mjere sigurnosti propisane SUS-om
Član posade palube i opće službe odgovoran je zapovjedniku da tijekom
  obavljanja svoje dužnosti shodno radnom mjestu primjenjuje sve mjere
  sigurnosti propisane SUS-om
Časnik plovidbene straže za stroj odgovoran je upravitelju stroja za tehničku
  ispravnost uređaja i strojeva, za rad posade stroja i primjenu postupaka SUS-a
Član plovidbene straže za stroj odgovoran je časniku stroja i upravitelju stroja za
  primjenu svih mjera sigurnosti navedenih u SUS-u.
Opća ovlaštenja i odgovornosti zapovjednika

1.  Zapovjednik upravlja brodom i prema zakonski ovlaštenjima svim ljudima
   na brodu i svim operacijama broda na moru i u luci. Svoja krajnja ovlaštenja
   upravljanja brodom on ne može prenijeti na druge časnike

2.  Zapovjednik mora pomagati i surađivati sa svim državnim organima koji
   službeno dođu na brod

3.  Zapovjednik mora izraditi Raspored za uzbunu prema Pravilima za tehnički
   nadzor pomorskih brodova HRBa shodno broju članova posade i
   sredstvima na brodu

4.  Zapovjednik mora čestim vježbama osposobiti posadu za odgovarajuće
   akcije. Sve takve vježbe potrebno je unijeti u brodski dnevnik i posebne
   kontrolne (check) liste, koje se redovito dostavljaju u sjedište brodara
Plovidba i dnevno upravljanje brodom

1.  Zapovjednik je odgovoran za sigurnu plovidbu broda uzimajući
   u obzir sigurnost posade, broda, tereta i zaštite okoline
2.  Zapovjednik mora osobno upravljati brodom svaki put kada je
   sigurnost broda u opasnosti
3.  Zapovjednik mora pregledati brod tjedno, a rezultate pregleda
   upisuje u Brodski dnevnik
4.  Zapovjednik mora svaka 4 mjeseca pregledati brod i poslati
   izvješće o stanju i održanju broda
5.  Zapovjednik mora svakodnevno kontrolirati Brodski dnevnik, a
   ostale dnevnike najmanje jednom mjesečno
Uvježbavanje za djelovanja u slučaju opasnosti

Zapovjednik na obrascu “Plan vježbi i obuke časnika i članova
 posade” upisuje svaku vježbu i obuku tijekom tekućeg mjeseca.
 Zapovjednik je dužan planirati i obaviti slijedeće vježbe:
   Napuštanje broda
   Čovjek u moru
   Požar na brodu
   Onečišćenje mora
   Prodor vode

Smotre i vježbe
Zapovjednik je odgovoran da se smotre i vježbe provode prema
 zahtjevima konvencija, a bilješku o provedenoj vježbi zapisuju u
 Brodski dnevnik. Izvješće o provedenim vježbama sastavlja
 inspektor broda.
Predaja zauljenih voda i otpada
Zauljene vode su vode koje u sebi sadrže makar i tragove ulja iznad 15 ppm. Za
  provedbu ovog postupka odgovoran je zapovjednik broda, a za primjenu
  postupka upravitelj stroja.
Za predaju smeća odgovoran je časnik palube. Svaki član posade odgovoran je za
  postupanje s otpadom (pravilno pakiranje, odlaganje na brodu ili obali)

Izvješća i bilješke
Nakon svakog prekrcavanja zauljenih voda i predaje smeća zapovjednik upisuje u
  Brodski dnevnik.
U Knjigu o uljima upravitelj upisuje količinu predanih zauljenih voda, te
  pohranjuje potvrdu o predočenoj zauljenoj vodi koju izdaje ustanova, koja je
  ovlaštena za preuzimanje zauljenih voda.
Predaja smeća evidentira se u Knjizi o smeću zajedno s zaprimljenom potvrdom
  o predanom smeću. Ukoliko se svakodnevno ne prima potvrda potrebno je
  zatražiti zbirnu potvrdu za tekući mjesec i pohraniti je u Knjizi o smeću.
Postupak predaje zauljenih voda
 Tijekom pripreme kao i za vrijeme predaje moraju se poduzeti sve mjere
 propisane “Brodskim planom u slučaju zagađenja mora uljem” kao i
 postupak za slučaj nezgode “Onečišćenje mora”

Postupak predaje otpada
 Sve službe na brodu koje proizvode otpad moraju biti upoznate s načinom
  pakiranja i njegova odlaganja na brodu, te sankcijama u slučaju nepoštivanja
  propisa
 U lukama se otpad predaje ovlaštenim službama s tim da se zadrži kopija
  ovjerene predaje otpada
 U lukama gdje nije omogućena predaja otpada ovlaštenim službama on se
  odlaže u za to postavljene kontejnere na obali. Ukoliko odgovorna služba nije
  postavila kontejner, zapovjednik je tada dužan pozvati rukovoditelja linije radi
  uskladištenja otpada
Postupak na brodu u slučaju opasnosti za ljude, brod i/ili
okoliš
Zapovjednik prvo obavještava posadu, potom uzbunjuje zadužene službe na
  kopnu.
Brodska posada za djelovanje u opasnosti utvrđena je brodskim Rasporedom za
  uzbunu kojeg prema sastavu posade i Tehničkim pravilima HRBa utvrđuje,
  procjenjuje učinkovitost i ovjerava zapovjednik.

Prijavljivanje pomorske nezgode ili opasnog događaja
U slučaju opasnosti onečišćenja okoliša zapovjednik je dužan izvijestiti najprije
  Lučku kapetaniju, te potom nadležni Centar za zaštitu od onečišćenja,
  sukladno zahtjevima konvencije MARPOL 73/78. Pored obvezatnog
  prijavljivanja Lučkoj kapetaniji zapovjednik je za svaku pomorsku nezgodu u
  roku 24 sata dužan sastaviti izvješće s kritičkim osvrtom
Izvješća i bilješke
Zapovjednik mora zapisati bilješke u Brodski dnevnik i popuniti obrasce koji se
  zahtijevaju zakonskim propisima (Prijava pomorske nesreće broda...), te
  sastaviti cjelovito izvješće o događaju (za kompaniju).
Pitanja za ponavljanje
1.  Koje sve mogućnosti djelovanja postoje ukoliko brod predstavlja opasnost za
   okoliš?
2.  Kad se donosi odluka o potapanju broda?
3.  Kad se donosi odluka o spaljivanju broda?
4.  Zašto se nekad nastoji pospješiti izlijevanje s brodova?
5.  Navedite opremu i konstrukcijska rješenja na tankerima za sprječavanje zagađenja
   mora uljima!
6.  Navedite opremu na brodovima namijenjenu sprječavanju zagađenja mora uljima!
7.  Navedite uređaje za zbrinjavanje smeća na brodovima.
8.  Koje tri svjedodžbe mora posjedovati brod prema MARPOLu?
9.  Što se upisuje u Knjigu o uljima – dio 1? Koji brodovi moraju posjedovati Knjigu o
   uljima – dio 2 i što se u njega upisuje?
10.  Što se upisuje u knjigu o smeću?
11.  Što sadrži brodski plan intervencije u slučaju onečišćenja?
12.  Nabrojite ovlaštenja i odgovornosti zapovjednika prema SUSu!
13.  Tko je na brodu odgovoran za predaju zauljenih voda i smeća i u koje se sve
   brodske dokumente predaja upisuje?
14.  Kako teče postupak na brodu u slučaju opasnosti za ljude, brod i/ili okoliš, koga je
   zapovjednik dužan izvijestiti i koje dokumente je obavezan ispuniti nakon događaja?

								
To top