4916TCHQ-GSQL - BỘ TÀI CHÍNH

Document Sample
4916TCHQ-GSQL - BỘ TÀI CHÍNH Powered By Docstoc
					     BỘ TÀI CHÍNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỔNG CỤC HẢI QUAN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       -------                     ---------
Số: 4916/TCHQ-GSQL                     Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008
V/v phân loại hàng hoá              Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

  Trả lời công văn số 1725/HQTP-NV ngày 25/6/2007 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí
Minh về việc phân loại mặt hàng Modem router switch, căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu,
nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế xuất
khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày
28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban
hành kèm theo quyết định số 106/2007?QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính, căn cứ công văn số
1956/BTTTT-KHCN ngày 23/6/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng cục Hải quan có ý
kiến như sau:
  1. Trước ngày 01.01.2008: Mặt hàng là modem ADSL loại hữu tuyến thì phân loại vào mã
số 8517.50.10.00; mặt hàng là router phân loại vào mã số 8471.80.40.00.
  2. Từ ngày 01.01.2008: Modem ADSL loại hữu tuyến được phân loại vào mã số
8517.62.41.00; nếu là router thì phân loại vào mã số 8517.62.21.00.

   Trường hợp hàng hoá là ADSL router là thiết bị bao gồm 2 phần: phần modem và phần
router. Theo công văn số 1956/BTTTT-KHCN nêu trên thì về hình thức bề ngoài, thiết bị có đầu
tín hiệu vào là cổng RJ11, đầu tín hiệu ra là cổng RJ45. Thiết bị tích hợp đa năng như trên giúp
người sử dụng vừa có khả năng tách ghép luồng dữ liệu, kết nối Internet, vừa dễ dàng thiết lập,
chia sẻ luồng dữ liệu qua Mạng. Đối với thiết bị này, do liên quan đến việc xác định hợp chuẩn
để nhập khẩu và hiện nay các cơ quan giám định chưa xác định rõ chức năng chính nên yêu cầu
các đơn vị Hải quan gửi các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ thông tin truyền thông để
xác định chức năng chính và căn cứ kết quả đó để phân loại theo chức năng chính (là modem
ADSL hay Router). Trường hợp Bộ chuyên ngành không xác định được chức năng thì căn cứ
quy tắc 3(c) phân loại vào nhóm có thứ tự sau cùng là modem ADSL.


  Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.
 Nơi nhận :                      KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                      PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Các trung tâm PTPL;
- Vụ KTTT, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ;                 (đã kí)
- Công ty TNHH Thương mại đỉnh cao
mới;
- Lưu:VT, GSQL (3b).                     Vũ Ngọc Anh

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:7/2/2010
language:Vietnamese
pages:1