ร่างไว้ก่อน by sofiaie

VIEWS: 59 PAGES: 49

									                   ขอบเขตของงาน
                  (Terms Of Reference : TOR)
               ครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 8 รายการ
               สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
                   ------------------------------------
1. ความเป็นมา
        สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนภารกิจหลักของวิทยาเขตสมุทรสาคร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ความสะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์
         สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จานวน 8 รายการ ดังรายการต่อไปนี้
         กลุ่มที่ 1
            1. คันธนูแข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับ จานวน 8 ชุดๆ ละ 130,000.-บาท
               รวมเป็นเงิน 1,040,000.-บาท
         กลุ่มที่ 2
            1. เครื่องขึ้นเอ็นไม้เทนนิส จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000.-บาท
            2. ชุดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000.-บาท
            3. ชุดอุปกรณ์บาสเกตบอล จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 200,000.-บาท
            4. ชุดอุปกรณ์ค่ายพักแรม กีฬาและนันทนาการ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 150,000.-บาท
            5. เตียงสาหรับนวด จานวน 10 เตียงๆ ละ 12,000.-บาท รวมเป็นเงิน 120,000.-บาท
            6. หุ่นสาธิตการคลอดขั้นพื้นฐาน จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 29,000.-บาท
         กลุ่มที่ 3
            1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ชุด
              เป็นเงิน 15,000,000.-บาท
3. วงเงินที่จะจัดซื้อ
           ภายในวงเงินงบประมาณ 16,714,000.-บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยมีขอบเขตของงาน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อให้ได้สิ่งของที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ

                                      /3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา...
                       - 2 -
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
      3.1 ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      3.2
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2)
      3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      3.5 ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของวิทยาเขตสมุทรสาคร
4. ขอบเขตของงาน มีดังนี้
  รายการครุภัณฑ์ คันธนูแข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับ จานวน 8 ชุด
  ประกอบด้วยอุปกรณ์และรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
    1. คันธนู (Handle or Riser)
       - ทาด้วยอลูมิเนียมอัลลอยชนิดพิเศษอย่างดี
       - ในตัวคันถือมีรู ที่อากาศสามารถผ่านได้ จานวน 6 – 12 รู
       - ตรงจุดเสียบคันธนู
          หรือตัวล็อคปีกคันธนูมีลักษณะเป็นบู๊ดสามารถปรับแต่งความนักเบาและสามารถปรับแต่งคว
          ามเบี่ยงเบนซ้าย ขวาได้
       - รับประกันการหัก แตก บิด ไม่น้อยกว่า 10 ปี
    2. ปีกคันธนู จานวน 2 คู่
       - มีความยาว 68 นิ้ว (ความยาวขนาดกลาง)และมีความหนักการดึง 36 ปอนด์ ถึง 40 ปอนด์
       - ผลิตจากคาร์บอน + โฟม เรียงตัวเป็นชั้น ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น รุ่นใหม่ล่าสุด
          มีสปริงสูงและมีความนุ่มนวลในการใช้งาน ,ไม่มีส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้
       - ทาจากวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อน หนาวและทนต่อสภาพอากาศชื้นสูง
    3. ปุ่มปรับลูกธนู
       - เกรด เอ มีคุณภาพอย่างดี พร้อมอะไหล่สารองมีสปริงขนาดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 อัน และ
         ความแข็งของสปริง 2 ระดับ
       - แกนกลางทาจากวัสดุที่ทนทานต่อการเสียดสีสูง (ไม่เป็นโลหะ)
    4. ขาตั้งคันธนู
-       ทาด้วยสแตนเลตสหรืออลูมิเนียมเคลือบสีชนิดพิเศษตรงปลายที่พักคันและก้านถ่วงยาวทา
        ด้วยพลาสติกแข็ง มีความยาว 15 – 30 นิว้
                                        /5. ที่ป้องกันอก...
                   - 3 -

  5. ที่ป้องกันอก
-        ทาด้วยตาข่ายพลาสติกอ่อน หรือวัสดุสังเคราะห์ บุด้วยหนังเทียมบริเวณขอบโดยรอบ
-        มีลักษณะเป็นตาข่ายขนาดเล็ก
  6. ที่ป้องกันนิ้ว
-        ทาด้วยหนังหน้ามันเรียบ เกรดเอ อย่างดี , มีที่คั้นกลางระหว่างนิ้ว,มีแผ่นรองคาง
  7. ที่ป้องกันแขน
-        ทาด้วยพลาสติก มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกบางหรือพลาสติกที่มีส่วนแนบท่อนแขน
         มีสายรัดเข้ากับแขนผู้ยิงคันธนู
  8. กล่องใส่คันธนู
-        สามารถใส่อุปกรณ์กีฬายิงธนูได้ครบชุด
-        ทาด้วยพลาสติกหรือแผ่นอลูมิเนียมหรือไฟเบอร์ อย่างดี
  9. ซองใส่ลูกธนู
-       ทาด้วยหนังแท้หรือหนังเทียมชนิดหนาพิเศษ
      - มีช่องสาหรับใส่ลูกธนู ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-       มีซิปอยู่ข้างซองใส่ลูกธนูเมื่อใส่อุปกรณ์เสริม เช่น หกเหลี่ยมตัว L ที่รองนิ้วสารองและน๊อก
  10. ศูนย์เล็ง
      - มีสเกลบอก สาหรับการปรับแต่งระยะการยิงได้ และปรับเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลังได้
      - ทาด้วยอลูมิเนียมคาร์หรือคาร์บอนน้าหนักเบา ที่ได้มาตรฐานสาหรับคันแข่งขัน
      - มีความยาว 6 - 10 นิ้ว ทาด้วยอลูมิเนียมหรือคาร์บอน
      - ปรับสูงต่าด้วยเกลียวตัวหนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 8/32 นิ้ว
  11. ชุดถ่วง
      - ทาด้วยอลูมิเนียมคาร์บอนเคลือบสีหนา
      - มีลูกต้มสาหรับใส่ตรงปลายของก้านถ่วง
                              ้
      - มีก้านถ่วงยาว 1 อัน ยาวไม่น้อยกว่า 28 นิว และมีก้านถ่วงสั้น 1 คู่ ยาวไม่น้อยกว่า 11 นิว ้
      - มีวีบาร์ 1 อัน
      - มีข้อต่อวีบาร์ 1 อัน และก้านต่อระหว่างวีบาร์กับคันธนู 1 อัน ยาวไม่น้อยกว่า 5 นิว  ้
  12. กล้องส่องทางไกล
      - เป็นกล้องส่องที่ส่องด้วยตาข้างเดียว (กาลังขยายไม่น้อยกว่า 20-60 เท่า)
      - มีขาตั้งกล้องส่อง 1 ชุด
      - เป็นกล้องรุ่นใหม่และเป็นที่นิยมใช้ในการแข่งขันกีฬายิงธนูกันอย่างแพร่หลาย
  13. คิกเกอร์
       - ทาด้วยสแตนเลตส เป็นแผ่นบางๆ อย่างดี
       - มีตัวหมุนล็อคเป็นพลาสติกแบบแข็ง ตรงส่วนปลายมีพลาสติกแข็งหุ้ม
                                   /14.ที่พาดลูกธนู 10 อัน...

                    - 4 -
   14. ที่พาดลูกธนู 10 อัน
        - ทาด้วยพลาสติกแผ่นบางๆ สีขาว
        - มีกาวแผ่น 2 หน้า สาหรับติดกับคันธนู แบบบางและแบบหนา จานวน 10 อัน
   15. ที่สแควสาหรับวัดความห่างของสายธนู
        - ทาด้วยอลูมิเนียมหรือพลาสติกอย่างดี, มีลักษณะเป็นรูปตัว T
        - มีหมายเลขบอกระยะ ความห่างด้านหนึ่งเป็นเซนติเมตรและอีกด้านหนึ่งเป็นนิ้ว
   16. ลูกธนูแข่งขัน จานวน 1 โหล
        - ทาจากอลูมิเนียมเป็นแกนกลาง และเคลือบด้วยคาร์บอนด้านนอก หัวท้ายเล็ก ตรงกลางโต
           พร้อมหัวลูกธนู น๊อกและปีกลูกธนู
รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วยอุปกรณ์และรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
    1. เครื่องขึ้นเอ็นไม้เทนนิส จานวน 1 เครื่อง
        - ควบคุมความตึงของเอ็นด้วยคอมพิวเตอร์
        - มีปุ่มยืดไม้ 6 จุด ตั้งน้าหนักความตึงด้วยไฟฟ้า
        - ที่จับเอ็นเมื่อคลายการจับเอ็นแล้วจะปลดล๊อคโดยอัตโนมัติ และสามารถหมุนได้
          รอบตัว 360 องศา จับเอ็นทั้งเส้นตั้งและนอนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแกน
        - สามารถขึ้นไม้เทนนิสได้ทุกรุ่น
    2. ชุดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
      2.1 เก้าอี้กรรมการ
        - โครงเก้าอี้ทาด้วยเหล็กกลมขนาด 6 หุน
        - เก้าอี้มีความสูง 1.50 ม.
        - ฐานเก้าอี้มีความกว้าง 70 ซม. x 90 ซม.
        - ที่นั่งพลาสติกมีพนักพิง
        - มีที่วางสาหรับจดคะแนน สามารถเปิด-ปิดได้
      2.2 เสาแบดมินตันโลหะมีล้อเลื่อน จานวน 2 คู่
         - ปรับความตึงของเชือกขึงตาข่ายด้วยชุดเฟืองหมุนล็อคมีเหล็กถ่วงหลัง
         - น้าหนักโดยประมาณ 85 กิโลกรัม
         - เสาทาด้วยเหล็ก ขนาด 1.5” , ความสูงของเสา 61 นิว ้
         - ฐานถ่วงน้าหนักขนาด กว้าง 12” ยาว 34”
         - ตาข่าย จานวน 2 ผืน
      2.3 ป้ายบอกคะแนน
        - ทาด้วยเหล็กกลมหรือเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว สูง 1.55 เมตร
    - ทาด้วยไม้อัดอย่างดี กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ,ป้ายคะแนนทาด้วยพลาสติก
    - สามารถพลิกได้และมีช่องสาหรับเขียนหรือสอดชื่อทีมได้ 2 ทีม
                                     /3. ชุดอุปกรณ์...

                  - 5 -

3. ชุดอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล ประกอบด้วย
  3.1 อุปกรณ์แสดงผลการฟาว์ล
    - ตัวเลขการฟาว์ลของนักกีฬา
    - ตัวเลขการฟาว์ลของทีม
    - ธงเหลือง ธงแดง สาหรับ 24 วินาที
    - อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่อง สะดวกในการพกพา
  3.2 เครื่องจับเวลาแสดงผลการแข่งขัน
    - เครื่องจับเวลาดิจิตอล ขนาด 61 x 20 x 36 ซ.ม. น้าหนัก 4.5 ก.ก. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลล์
    - ตัวเครื่องทาด้วยวัสดุ ABS มี Remote Control ใช้ในระยะไม่เกิน 30 เมตร สะดวกในการใช้งาน
    - หลอดไฟชนิด LEO-Top90xR สามารถเชื่อมต่อระบบแลนได้โดยมีสายเชื่อมต่อ
    - มีโปรแกรมใช้งาน 12 ประเภท
  3.3 เครื่องจับเวลา 24 วินาที พร้อมขาตั้ง
    - ตัวควบคุม 1 ยูนิค (BBSC BxP)
    - จอแสดงผล 2 ยูนิค (BBSCOP)
    - สายไฟยาว 40 เมตร 2 เส้น สาหรับเชื่อมต่อตัวควบคุมและจอแสดงผลใช้ไฟฟ้า 220 V
    - ขาตั้งเครื่องจับเวลา
  3.4 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
     - CPU Intel Pentium Dual Core ไม่ต่ากว่า 2.0 GHZ
     - Hardisk ไม่ต่ากว่า 160 GB ,RAM 1 GB. ,DVD RW,MONITOR 14.1 นิว    ้
     - Wireless,Card Reader
 4. ชุดอุปกรณ์ค่ายพักแรม กีฬาและนันทนาการ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
   4.1 เต็นท์กระโจมอานวยการ
                                    ้
      - โครงสร้างทาจากเหล็กกลมแป๊บประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 นิว หลังคาแบบโค้ง
      - ผ้าใบแบบคูนิล่อน เบอร์ 6000 เลือกสีได้ มีผ้าใบคลุมรอบด้านแบบปลดได้เป็นพลาสติกใส
       มีประตูเข้าออก 2 ทาง
      - เสาสูง 2.50 เมตร จานวน 8 ต้น ขนาดเต้นท์กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร
   4.2 เต็นท์โดมขนาด 8 คน นอน 10 หลัง
      - ขนาด 2.50 x 3.50 x 1.80 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
      - ผลิตจากผ้าร่มกันน้า
      - ผ้ามุ้งตาละเอียดกันยุง และแมลง
   - พร้อมผ้าฟลายซีทและที่นอนฟองน้า

                                /เครื่องขยายเสียง...

                - 6 -

4.3 เครื่องขยายเสียงภาคสนามพร้อมลาโพงไมโครโฟนและอุปกรณ์ไวท์เรส ประกอบ 1 ชุด
   (ชนิดพกพา)
  - เป็นชุดเครื่องขยายเสียงในตัวพร้อมลาโพงขนาดไม่ต่ากว่า 6 นิ้ว กาลังขยายเสียง
   ไม่น้อยกว่า 40 Watts. RMS
  - สามารถเล่น CD, VCD, DVD, CD-RW, MP3
  - มีช่องเสียบ USB สาหรับ Handy Drive
  - มีช่องเสียบ Memory Card ของกล้องถ่ายรูปแบบ Digital
  - ใช้ไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าประธานโดยตรง AC220V./50Hz โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟ
  - ใช้ไฟ DC 12V จากรถยนต์ผ่านที่จุดบุหรี่ได้
  - ระบบสารองไฟภายในจากแบตเตอรี่ในตัว DC 12V ชาร์ทเต็มใช้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
   ประจุไฟได้อัตโนมัติในตัว เมื่อเสียบใช้ไฟฟ้าจากบ้านหรือจากรถยนต์ มีไฟสัญญาณเตือน
   แบตเตอรี่อ่อนด้วยไฟกระพริบ และมีไฟสัญญาณแบตเตอรี่ประจุเต็ม
  - มีไมโครโฟนชนิดไร้สาย 2 ชุด เครื่องรับในตัวแบบมีเสาอากาศ ความถี่ย่าน VHF/FM 165-210 MHz
   ใช้ถ่านไฟฉายทั่วไป 1.5 V. 2 ก้อน กาลังส่งไม่เกิน 10 Milliwatt ใช้ห่างจากตัวเครื่องได้
   ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เป็นไมโครโฟนแบบหนีบ มีสวิทช์เลื่อนปรับสัญญาณ Hi-Lo ได้
  - มีช่อง Phone-Jack ใช้เสียบไมโครโฟนแบบสายและเครื่องเล่นอื่น ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
   พร้อมไมโครโฟนสายยาว 2 เมตร 1 ตัว
  - มีระบบปิดเสียงเครื่องเล่น CD, VCD, DVD, CD-RW, MP3 อัตโนมัติได้ โดยการเปิด
   ไมโครโฟนขึ้นพูด และเมื่อหยุดพูดปิดไมโครโฟน เครื่องเสียงก็จะเปิดดังต่อโดยอัตโนมัติ
  - มีช่อง Line Out ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อต่อเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ภายนอก
  - เป็นเครื่องขยายเสียงที่สามารถต่อระบบกระจายเสียงมวลชนได้ (Public Address)
  - มีสัญญาณไฟแสดงค่าการใช้ของเครื่องทุกระบบ และมีรีโมทควบคุมจากภายนอกได้ทั้งระบบ
  - มีปุ่มสัมผัสแบบดิจิตอล เพิ่ม-ลดเสียง เสียงทุ้ม เสียงแหลม เสียงหลัก เสียงแอคโค่ เสียง
   ไมโครโฟนแบบสาย ไร้สาย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  - มีปุ่มสัมผัสแบบดิจิตอลสาหรับงานแอโรบิคหรือคาราโอเกะ
  - น้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม มีหูหิ้ว มีล้อลากติดตัวเครื่องขยายเสียง และขาลากล้อกดเก็บได้
  - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
  - เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
                                 /4.4 จอรับภาพ...

               - 7 -

4.4 จอรับภาพขนาดใหญ่พร้อมโครงเหล็กติดตั้ง (ภาคสนาม 1 ชุด)
   - จอฉายภาพแบบขาตั้ง ขนาด 70” x 70”
4.5 กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล
   - CCD ความละเอียดสูงไม่ต่ากว่า 800,000 พิกเซล
   - ออพติคอลซูม 35 เท่า และดิจิตอลซูม 1,000 เท่า
   - เพิ่มความเร็วในการประมวลผลภาพด้วย DIGIC DV II
   - หลอดไฟบันทึกภาพในที่มืด ให้ความสว่างกว่าหลอดไฟในตัวกล้องสามเท่า
   - บันทึกภาพได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี Dual Layer
   - บันทึกภาพนิ่งลงการ์ด miniSD ได้ตลอดเวลา แม้ขณะที่กาลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว
   - ระบบป้องกันการสั่นไหวภาพแบบอิเล็คทรอนิกส์
   - บันทึกภาพในฟอร์แมต 16:9 อย่างแท้จริง ด้วย CCD ที่ออกแบบมาเฉพาะ
   - จอ LCD ขนาดใหญ่ 2.7 นิว ้
   - พร้อมทางานรวดเร็วภายในเวลา 1 วินาที
  - เมนูภาษาไทย
4.6 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
  - เซ็นเซอร์: CCD 1/23
  - ความละเอียด: 10 ล้านพิกเซล
  - สื่อบันทึกข้อมูล: SD/SDHC/MMC Card
  - ความเร็วชัตเตอร์: Min shutter 15 sec , Max shutter 1/1500 sec
  - ความไวแสง: AUTO, 80, 100, 200,400, 800, 1600 High ISO Auto (incorporating Motion
    Detection Technology)
   - ชดเชยแสง: Evaluative (linked to Face Detection AF frame), Center-weighted average,
    Spot (center)
- สมดุลแสงสีขาว: Auto (including Face Detection WB), Daylight, Cloudy, Tungsten,
  Fluorescent, Fluorescent H, Custom
- ชนิดไฟล์ที่บันทึก: JPEG (EXIF 2.2)
- โหมดแฟลซ: Auto, Manual Flash On / Off, Slow Sync Speed , Red-Eye Reduction, Flash
  Exposure Compensation, Flash Exposure Lock , Flash range: 30cm - 3.5m (W) / 2.0m (T)
- การเชื่อมต่อ: USB 2.0 Hi-Speed (mini-B jack)
- เลนส์: Zoom wide (W) 35 mm , Zoom tele (T) 105 mm, Digital zoom 4X
                                     /- โฟกัส:YesyES…                   - 8 -   - โฟกัส: YesyES
   - ภาพเคลื่อนไหวและเสียง: 640 x 480, 30fps/30fps, 320 x 240, 30fps , 160 x 120, 15fps ,
      640 x 480, 0.5/1fps (Playback 15fps)
   - ขนาดไฟล์: 3648 x 2736, 2816 x 2112, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480 , 3648 x 2736
   - คุณสมบัติอื่นๆ: Weight (inc. batteries) น้าหนักไม่รวมแบตเตอรี่ 155g
      Dimensions (ขนาด) 91.6 x 56.8 x 20.9mm
  4.7 กลองปองโก้พร้อมขาตั้งและไม้ตี
  4.8 กลองทรัมบ้าตัวถังไฟเบอร์การ์ด
  4.9 กีต้าร์โป่ง
  4.10 กลองฉิ่ง (แทมบุรีน) ไฟเบอร์การ์ด
  4.11 ฉาบทองเหลือง
  4.12 ฉิ่งลงหินขนาดใหญ่
  4.13 โหม่ง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมไม้ตี
  4.14 ลูกซัด
5. เตียงสาหรับนวด จานวน 10 เตียง
  - ขนาดของเตียง กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 180 ซม.
  - ความหนาของเบาะ เบาะที่ใช้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิว  ้
  - ความสูงของเตียง สามารถปรับระดับความสูงของเตียงได้ สูง ตั้งแต่ 60,70,80,90 ซม.
  - พื้นของเตียง ด้านบนหรือด้านล่างต้องเจาะสาหรับรองรับใบหน้า
  - สามารถรับแรงได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
  - สามารถพับครึ่งและเก็บขาเตียง พร้อมทั้งหูหิ้วด้านข้างเตียง
  - มีถุงสาหรับใส่เตียงเพื่อเคลื่อนย้ายได้ พร้อมทั้งสายสะพาย
  - มีขาตั้งรองรับน้าหนัก 4 ขา
 - ขอบด้านตรงข้ามกับหูหิ้วต้องมียางกันกระแทก 4 จุด
 - วัสดุที่ใช้เป็นมีความทนทานต่อการใช้งาน ในการพับเก็บ และการขนย้าย
                                        /6.หุ่นสาธิต...                   -9 -6. หุ่นสาธิตการคลอดขั้นพื้นฐาน
  - เป็นหุ่นจาลองช่วงเชิงกรานพร้อมกับทารก และสายรก เพื่อใช้ในการฝึกทาคลอด
   และสาธิตฝึกหัดการปฏิบัติการพยาบาลทางสูติกรรม
  - ทาด้วยวัสดุพิเศษที่แข็งแรงทนทาน
  - เป็นแบบจาลองเชิงกรานที่มีลักษณะถูกต้องถามกายวิภาคศาสตร์ ขนาดเท่าของจริง
  - สามารถทาคลอดปกติ ทาคลอดเมื่อทารกใช้ก้นเป็นส่วนนาทาคลอดเมื่อทารกอยู่ในท่าเงยหน้า
   และสามารถทาคลอดเมื่อมีสายสะดือโผล่ออกมาร่วมด้วย
  - มีแผ่นกระบังลม ที่สามารถถอดออกได้เพื่อใช้จัดท่าทารกในครรภ์
  - ส่วนของผนังช่องคลอดต่อกับฝีเข็ม (VULVA) มีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ เพื่อใช้ฝึกการทา PISIOTOMY
  - มีภาพระบายสีแสดงขอบเขตของกระดูกเชิงกราน
  - ตัวหุ่นทารกพร้อมรกขนาดเท่าของจริงพร้อมสายสะดือ
  - อุปกรณ์ประกอบ
    - หุ่นเชิงกรานแม่ 1 ตัว
    - หุ่นทารกพร้อมรก 2 ตัว
    - แผ่นผนังหน้าท้องแบบธรรมชาติ 1 แผ่น
    - VULVA 2 ชิ้น
    - คู่มือการใช้หุ่น
    - กระเป๋าบรรจุ
                                    /รายการครุภัณฑ์...                - 10 -

                ิ
รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
   1. เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
     1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราชีพจรขณะพักแบบอัตโนมัติ
       รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

         1. เป็นอุปกรณ์วัดความดันโลหิตและอัตราชีพจรได้
         2. สามารถวัดความดันได้ตั้งแต่ 30 – 280 มิลลิเมตร.ปรอท และวัดอัตราชีพจรได้ตั้งแต่
          40 – 200 ครั้ง ต่อนาที
         3. ใช้ระบบเพิ่มความดันของผ้าพันแขนโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีควบคุมแรงดันลมแบ
          บ Smart Inflate
         4. ปล่อยลมจากผ้าพันแขนโดยอัตโนมัติ
         5. มีจอภาพแสดงค่าความดันทั้งซิสโตลิกและไดแอสติกและอัตราชีพจร
          โดยวัดค่าความดันค่าต่าก่อน
         6. มีระบบปิดการทางานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
         7. สามารถบันทึกความจาครั้งล่าสุดได้
         8. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
         9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย
     1.2 เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล
       รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
         1. ใช้วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปลายแขนและแขนท่อนล่าง
         2. แสดงผลด้วยระบบตัวเลขเรืองแสง 3 หลัก บนจอ LCD
         3. สามารถวัดได้ตั้งแต่ 5 – 100 กิโลกรัม
         4. มีความละเอียดในการวัด 0.1 กิโลกรัม
         5. ความแม่นยา +/- 2.0 กิโลกรัม
         6. มีระบบปิดการทางานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
         7. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขนาดตัวเครื่องกว้างไม่น้อยกว่า 40 ถึง 154 มม.
           ยาวไม่น้อยกว่า 230 ถึง 235 มม. และสูงไม่น้อยกว่า 60 มม.
         8. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                     /1.3 เครื่องวัด...


             - 11 -

 1.3 เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบดิจิตอล
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
    1. ใช้วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหลัง
    2. แสดงผลด้วยระบบตัวเลขเรืองแสง 4 หลักบนจอ LCD
    3. สามารถวัดได้ตั้งแต่ 20 – 300 กิโลกรัม
    4. ความแม่นยา +/- 6.0 กิโลกรัม
    5. มีระบบปิดการทางานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
    6. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
    7. มีโซ่ปรับระดับความสูง มีคานจับยาวไม่น้อยกว่า 300 มม.
    8. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
1.4 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบดิจิตอล
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. ใช้วัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลังและต้นขา
     2. แสดงผลด้วยระบบตัวเลขเรืองแสง 3 หลักบนจอ LCD
     3. สามารถวัดได้ตั้งแต่ –20 ถึง +35 ซม. มีความแม่นยา +/-0.5 ซม.
     4. มีระบบปิดการทางานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
     5. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
     6. ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า 26 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 36 ซม. แกนวัดยาว
       ไม่น้อยกว่า 60 ซม. จรดวัดกว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม.
     7. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
 1.5 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบดิจิตอล
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. ใช้วัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
     2. แสดงผลด้วยระบบตัวเลขเรืองแสง 3 หลัก บนจอ LCD
     3. สามารถวัดได้ตั้งแต่ 10 ถึง 80 ซม. มีความละเอียดในการวัดได้ไม่น้อยกว่า 0.1 ซม.
     4. ความแม่นยา +/-5.0 ซม.
     5. มีระบบปิดการทางานอัตโนมัติภายใน 1 นาที หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
     6. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
     7. ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า 16 ซม. คานที่จอยาวไม่น้อยกว่า 16 ซม.
       แกนวัดยาว ไม่น้อยกว่า 80 ซม. จรดวัดกว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม.
     8. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                               /1.6 เครื่องวัดความจุปอด...


              - 12 -1.6 เครื่องวัดความจุปอดแบบแห้ง
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
  1. ใช้วัดความสามารถของปอดในการสูดลมหายใจเข้า – ออก อย่างเต็มที่
    ทางานด้วยใบพัดหมุน
  2. สามารถวัดค่าได้ระหว่าง 1,000 – 7,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  3. มีความละเอียดในการวัดอย่างน้อย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  4. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 66 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 85 ม.ม.
  5. มีอุปกรณ์ที่เป็นหลอดพลาสติกสาหรับเป่า จานวน 100 หลอดต่อเครื่อง
  6. รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.7 เครื่องชั่งน้าหนัก วิเคราะห์ไขมันและน้า
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
  1. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถชั่งน้าหนักและวัดเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายในเวลาเดียวกัน
  2. สามารถเลือกชั่งน้าหนักตัวเพียงอย่างเดียวได้
  3. สามารถชั่งน้าหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ หรือ 136 กิโลกรัม
  4. สามารถวัดเปอร์เซนต์น้าในร่างกาย (Total Body Water)
  5. ในการชั่งน้าหนักมีความละเอียดในการวัดช่วงตั้งแต่ 0 – 330 ปอนด์ หรือมากกว่า
  6. วัดระดับไขมันอวัยวะภายในบริเวณช่องท้อง (Visceral Fat)
  7. มีความละเอียดในการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 0.1 เปอร์เซ็นต์
  8. วัดมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อ (Bone Mass & Muscle Mass)
  9. เก็บบันทึกข้อมูลและสามารถเรียกดูผลย้อนหลังได้ ไม่น้อยกว่า 4 คน
  10. บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียบ (BMR MetabolicAge)
  11. มีที่วางเท้าแบบพิเศษที่มีแผ่นโลหะเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าในร่างกาย
     ในเปอร์เซ็นต์ไขมัน
  12. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                           /1.8 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ...

              - 13 -

1.8 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ แบบไร้สาย
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. วัดอัตราการเต้นหัวใจโดยหลักของ ECG แบบไร้สาย
   2. ส่งสัญญาณการเต้นหัวใจแบบไร้สายไปยังเครื่องรับสัญญาณ โดยใช้เครื่อง
      ส่งสัญญาณแบบรหัสส่วนบุคคล เพื่อป้องกันสัญญาณแทรกจาก Polar เครื่องอื่น
   3. ตั้งโปรแกรมออกกาลังกายแบบสลับหนักเบาได้ (Interval Training) 5 โปรแกรม
   4. คานวณพลังงานที่ใช้ขณะฝึกซ้อม (OwnCalS)
   5. สามารถส่งค่าการตั้งต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์เข้าสู่นาฬิการับสัญญาณได้ให้สามารถ
   6. ตั้งค่าต่าง ๆ โดยไม่ต้องกดปุ่มที่นาฬิการับสัญญาณ
   7. สามารถเลือกการบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจที่ช่วง 5, 15 หรือ 60 วินาที
   8. สามารถบันทึกเวลาที่ HR มีค่ามากกว่า น้อยกว่า และอยู่ในช่วงเป้าหมาย
   9. แสดงเวลาที่ใช้ไปในการออกกาลังกายทั้งหมด สามารถรับส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลและคานวณ
      โปรแกรมฝึกซ้อมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
  10. สามารถบันทึกเวลาย่อยได้ไม่จากัดจานวนครั้ง พร้อมแสดงค่าเฉลี่ยของ HR แต่ละช่วงเวลาย่อย
  11. สามารถเรียกข้อมูลในระบบความจาออกมาดูที่หน้าปัด และส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้
  12. นาฬิกาสามารถบันทึกข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดช่วงการออกกาลังกาย
     ของแต่ละคนได้
  13. สามารถตั้งสัญญาณเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจ ต่าหรือสูงกว่าเป้าหมาย
  14. สามารถแสดงวัน วันที่ เวลา เวลารวมของการออกกาลังกาย
  15. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
1.9 อุปกรณ์ถ่ายข้อมูลสัญญาณอินฟาเรด
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. ควบคุมการส่งข้อมูลจากเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจผ่านเครื่องส่ง (Interface)
     ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
   2. ใช้ได้กับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ ในรุ่นที่สามารถถ่ายข้อมูลอินฟาเรดโดยต่อ
      กับพอร์ตสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ต USB
 1.10 เครื่องวัดส่วนสูงแบบพกพา
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. วัดความสูงได้ถึง 200 ซม.
    2. พกพาได้สะดวก ใช้ยึดติดกับผนังแล้วดึงลงทาบกับศีรษะ
3. ฉากวัดเป็นพลาสติก ด้านหน้าใสมีขีดอ่านค่าตัวเลขได้ชัดเจน
4. แถบวัดเป็นแผ่นโลหะแบบกลับ
                               /1.11 ชุดประเมินผล...
                - 14 -
 1.11 ชุดประเมินผลองค์ประกอบร่างกายและสภาวะโภชนาการ
    รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
                                  ่
    1. เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่า Bioelectrical Impedance เพือวิเคราะห์ค่าปริมาณ
       และร้อยละของไขมัน น้าทั้งหมด น้าภายในเซล น้าภายนอกเซล มวลของเซล
       กล้ามเนื้อและปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อสภาวะโภชนาการในร่างกาย
    2. ใช้หลักการทางานวิเคราะห์ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับในร่างกาย ด้วย
       คลื่นความถี่ 50 KHz โดยวัดทั้งความต้านทานรวม (Impedance) มุม (Phase)
       ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง (Resistance) และความต้านทาน สนามแม่
       เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ (Reactance)
    3. ช่วงการวัดความต้านทานไฟฟ้กระแสตรง (Resistance) 100 – 1000 โอห์ม
       โดยมีความละเอียดในการวัด 1 โอห์ม
    4. ช่วงการวัดมุม 1.5 – 30.0 องศา โดยมีความละเอียด ในการวัด 0.1 องศา
    5. ช่วงการวัดความต้านทานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ (Reactance) 8R
      200R โดยมีความละเอียดในการวัด 0.1R
    6. แสดงผลการวัด :
    i. Z Impedance, Xc Reactance, Phase Angle, Resistance series,
       Capacitance series,
    ii. Body Mass Index, Resting Metabolic Rate, Fat Free Mass Fat Free Mass %
    iii. Fat Mass, Fat %, Total Body Water Volume, Total Body Water %,
    iv. Extracellular Water Volume, Extracellular Water Volume %, Intracellular
       Water Volume, Intracellular Water Volume %, ECW/ICW, Interstitial fluid
       Extravascular
    v. Extracellular Fluid, Body Cell Mass ECM,
    vi. Extracellular Mass, Target Fat %, Minrral Mass, Muscle Mass, Total Body
       Potassium,
    Vii Glycogen Mass, Dry Weight, Plasma Fluid Intravascular, Total Body
       Calcium Mass,Body Volume
      7. ใช้ตัวขั้วไฟฟ้าติดที่มือและเท้าข้างขวา เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าวัดค่า
      8. สามารถเก็บบันทึกข้อมูลภายในเครื่องโดยอัตโนมัติ พร้อมซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผล
        และพิมพ์รายงานการวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย สภาวะโภชนาการ
             9. สามารถแนะนาโภชนาการ และโปรแกรมการออกกาลังกาย และการฝึกซ้อมที่
               เหมาะสม
             10. มีแผ่นขั้วสัญญาณ 50 ชุด
                                /1.12 เครื่องวัดการกระโดด...

                    - 15 -

          1.12 เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบตัวเลข
             รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
              1. ใช้วัดความสูงที่กระโดดได้ในแนวดิ่ง เป็นการวัดกาลังกล้ามเนื้อขา ด้วยการ
                กระโดดได้ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความสามารถของร่างกาย โดยความสูง
                ของการกระโดดจะแสดงขึ้นที่เครื่องแสดงผลโดยอัตโนมัติ
              2. ช่วงที่วัดได้ 10 ถึง 181 ซ.ม.
              3. มีความละเอียดในการวัด 1 ซ.ม.
              4. มีการแสดงผล ค่าที่วัดได้ LED อย่างน้อย 3 หลัก และจานวนครั้งของการ
               ทดสอบเป็น LED จานวน 1 หลัก
              5. แสดงผลค่าที่วัดได้แต่ละค่า และค่าสูงสุดของการวัดได้จากการวัด
              6. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
          1.13 เครื่องทดสอบและฝึกความสัมพันธ์ตากับมือ
             รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
              1. เป็นเครื่องมือสาหรับฝึก และทดสอบการมองเห็น และการเคลื่อนไหวแบบ
                 อัตโนมัติระหว่างตากับมือ
              2. สามารถกาหนดรูปแบบในการฝึกตามความต้องการของผู้ทดสอบในแต่ละ
                 ประเภทกีฬาได้ มีรูปแบบการฝึกและทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ ได้แก่
                 Proaction และ Reaction
              3. อุปกรณ์ประกอบด้วย
                - แผงบอร์ดวงจรไฟฟ้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ขนาด 98 x 125 ซม.
ในการแสดงตาแหน่งต่าง ๆ ของดวงไฟไม่น้อยกว่า 80 ดวง ที่วางเรียงกันแบบตารางเมทริก
ซึ่งในดวงไฟแต่ละดวงประกอบด้วยดวงไฟย่อย จานวน 19 ดวง วางเรียงกันเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
ล้อมรอบด้วยวงกลมสีดา พร้อมสวิทซ์ปิด – เปิด ความไวสูง แบบสัมผัสติดตั้งในแต่ละดวง
และเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างดวงไฟสามารถแสดงข้อมูลของปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายระหว่างตากับมือ
              4. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ พร้อมระบบปฏิบัติการ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    - หน่วยประมลผลกลางเป็นรุ่นที่ไม่ต่ากว่า Intel Core TM 2 Duo
                     Processor T5600
                     ความเร็วไม่น้อยกว่า 1.83 GHz, 2MB L2 Cache, 667MHz FEB. Intel
                     945PM Express chipset
          - มีระบบปฏิบัติการ Windows
          - หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 512 MB, ความจุ Hard disk
           ไม่ต่ากว่า 200 GB
                                    /- มี DVD…
               - 16 -
            - มี DVD SuperMulti Double Layer Drive พร้อม 5 in 1 Card Reader
            - มีขนาดจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
            - มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ แบบ Parallel, USB Port
            - มีช่องแจ๊คเสียบหูฟัง, ไมล์, Lan, 10/100Mbps Ethernet, 56Kbps
             Modem และ S-Video
            - แป้นพิมพ์ระบบภาษาไทยและอังกฤษ
            - พร้อมการรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 5. โปรแกรมทดสอบและการฝึกสัมพันธ์ในการทางานของตากับมือ (SVT eye hand coordination
   trainer) บนระบบปฏิบัติการ Window
 6. สามารถบันทึกรายละเอียดของข้อมูลส่วนตัว มีโปรแกรมแสดงภาพจาลองแผงบอร์ด แสดง
   ตาแหน่งของดวงไฟ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยวงกลมแสดงตาแหน่งไฟ
  จานวน 20 วง วางเรียงกันแบบ 4 x 5 แสดงจานวนของตาแหน่งที่กาหนดหมวดแสดงผลสัมฤทธิ์
  ในการสัมผัสแต่ละครั้ง และแสดงระดับหนัก – เบา ของการสัมผัสอย่างถูกต้องและแม่นยา
 7. สามารถใช้ในการฝึก ทดสอบ และประมวลผลการเคลื่อนไหวของร่างกายเฉพาะส่วน
   สามารถแสดงจุดอ่อนของปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายระหว่างตากับมือ
   และพัฒนาความสัมพันธ์พร้อมกับการแก้ไขจุอ่อนในการทางานของตากับมือในช่วงเวลาการฝึ
   กปกติ หรือในช่วงเวลา ที่กาหนด
 8. สามารถฝึกและทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองจากตาแหน่งที่ตรงกับสายตา
   และทิศทางโดยรอบของสายตา
 9. มีขาตั้งแผงบอร์ดวงจรไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับความสูง – ต่า
   ให้เหมาะสมกับผู้รับการทดสอบ และสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกพร้อมมีที่ล็อคล้อ
 10. สามารถแสดงผลบนหน้าจอ และสามารถเรียกดูผลที่บันทึกไว้บน spread sheet ได้
 11. มีคู่มือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม พร้อมให้การอบรมวิธีใช้
 12. รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.14 เครื่องวัดประสิทธิภาพการแข่งขัน
    รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) จานวน 1 เครื่อง
       มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
        1.1 Apple MacBook
        1.2 มีหน่วยความจา (RAM) 1 GB
      1.3 มีความจุของ Hard Disk 160 GB
      1.4 มี DVD - ROM, CD-RW
      1.5 หน้าจอ LCD ขนาด 13.3 นิว้
                                /2. โปรแกรมวิเคระห์...

             - 17 -    2. โปรแกรมวิเคราะห์เกมการแข่งขัน ทางานบนระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS
       Version 10.4 ขึ้นไป มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       2.1 วิเคราะห์ภาพต่อภาพ ซ้อนภาพ สามารถวิเคราะห์เกมส์การเล่นในขณะนั้น
         แบบหลังเกมส์การเล่นจากวิดีโอเทป รายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หรือ
          เครื่องถ่ายวิดีโอได้
       2.2 แสดงสถิติในรูปของจานวนครั้ง เวลาเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ของแต่ละหัวข้อที่
         กาหนดได้
       2.3 เลือกเฟรมที่ต้องการและพิมพ์ภาพออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้
       2.4 กาหนด แก้ไขหรือปรับปรุงหัวข้อที่ต้องการวิเคราะห์สาหรับตัวบุคคลหรือทีม
         หรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการจะบันทึกได้โดยไม่จากัดได้ด้วยตัวเอง
       2.5 วิเคราะห์มุม ระยะทาง และจับเวลาได้
    3. ลงทะเบียนเพื่อใช้งานในโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์
    4. พร้อมอุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อภาพจากเครื่องเล่นวิดีโอ โทรทัศน์และกล้องถ่ายวิดีโอ
       จานวน 1 เครื่อง
    5. ขาตั้งกล้อง จานวน 1 ตัว
    6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
1.15 เครื่องวัดการทรงตัว
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. โครงทาด้วยเหล็กอย่างดี แข็งแรงและปลอดสนิม
   2. มีแผ่นฟอร์ไมก้าสาหรับยืนทดสอบ
   3. ฐานสาหรับแผ่นกระดานกระดก มีแกนเหล็กตรงกลางเพื่อให้หมุนได้พร้อม
       สวิทซ์สาหรับตรวจเช็คความเอียงของแผ่นกระดาน
   4. มีความละเอียดในการวัดได้ 0.01 วินาที
   5. มีเครื่องจับเวลาแบบตัวเลขอย่างน้อย 2 หลัก
   6. หน้าจอเป็นแบบ LED พร้อมปุ่มเริ่มและหยุดจับเวลาในตัวเดียวกัน
   7. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                    / เครื่องมือ...              - 18 -2. เครื่องมือ/อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพของระบบกล้ามเนื้อ
   2.1 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อขาและ
     น่องแบบ Seated Leg Press
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
       1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อสะโพก ขา
         และน่อง
       2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
         Electrostatic Powder Coat
       3. ใช้ระบบส่งกาลังด้วยสายพานทาด้วยวัสดุชั้นดีจากเคฟล่า (Kevlar) หุม ้
         ด้วยยูรีเทน(Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
       4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 500
         ปอนด์
       5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
       6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่
         ต้องการ
       7. ให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลาง
         และช่วงปลาย
       8. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่
         เหมาะสม รวมทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และ
         อัตราการเต้นหัวใจ
       9. มีเบาะพิงหลังทาด้วยวัสดุอย่างดีและทนทาน สามารถปรับมุม และ
         ตาแหน่งให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
       10. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
       11. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                 /2.2 เครื่องมือเสริมสร้าง...                - 19 -2.2 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อต้นขา ด้านหน้า
   แบบ Seated Leg Extension
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
     2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
       Electrostatic Powder Coat
     3. ใช้ระบบส่งกาลังด้วยสายพานทาด้วยวัสดุชั้นดีจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
       (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
     4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 256 ปอนด์
     5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
     6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่ต้องการ
       ให้ออกแรง สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลางและ
       ช่วงปลาย
     7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
        ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
     8. มีเบาะพิงหลังทาด้วยวัสดุอย่างดีและทนทาน สามารถปรับมุม และตาแหน่งให้
       เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
     9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
     10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                               /2.3 เครื่องมือเสริมสร้าง...              - 20 -2.3 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อต้นขา
   ด้านหลังแบบ Prone Leg Curl
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
      (Hamstring)
     2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
       Electrostatic Powder Coat
     3. มีสายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน (Urethane) เพื่อความแข็งแรง
       และทนทาน
     4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 265 ปอนด์
     5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
     6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่ต้องการ
       ให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลางและช่วง
       ปลาย
     7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวมทั้ง
       แสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
     8. มีเบาะพิงทาด้วยวัสดุอย่างดีและทนทาน สามารถปรับให้กระชับตามขนาดความ
       ยาวของขาของ ผู้ฝึกแต่ละคน
     9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
    10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                 /2.4 เครื่องมือเสริมสร้าง...
                - 21 -2.4 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อขาด้าน ในและนอก
  แบบ Hip Adduction/Abduction หรือ แบบ Inner / Outer Thigh

 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
      1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้าน
       ในและด้านนอก
      2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
       Electrostatic Powder Coat
      3. ใช้ระบบส่งกาลังด้วยสายพานทาด้วยวัสดุชั้นดีจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
       (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
      4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 265 ปอนด์
      5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
      6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่ต้องการ
       ให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลางและช่วง
       ปลาย
      7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวมทั้ง
       แสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
      8. มีเบาะพิงหลังทาด้วยวัสดุอย่างดีและทนทาน สามารถปรับมุม และตาแหน่งและ
       ระยะความยาวให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
      9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
     10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                /เครื่องมือเสริมสร้าง...
             - 22 -2.5 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าอกและแขนแบบ
   Chest Press
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
      1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้ออก หัวไหล่และแขน
        โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า Electrostatic
        Powder Coat
      2. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
        (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
      3. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 365 ปอนด์
      4. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
      5. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่ต้องการ
        ให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลางและช่วง
        ปลาย
      6. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวมทั้ง
        แสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
      7. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
      8. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                             /2.6 เครื่องมือเสริมสร้าง...           - 23 -2.6
   เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อแขนและลาตัวด้า
   นข้างแบบ Diverging Lat Pulldown
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
      1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่ และ
        หลังท่อนบน
      2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
        Electrostatic Powder Coat
      3. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
        (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
      4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 265 ปอนด์
      5. สามารถเพิ่ม– ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
      6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่
        ต้องการให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วง
        กลางและช่วงปลาย
      7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
        ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
      8. มีเบาะพิงทาด้วยวัสดุอย่างดีและทนทาน สามารถปรับมุม และตาแหน่งให้
        เหมาะสมและความยาวให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
      9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
      10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                /2.7 เครื่องมือเสริมสร้าง...
               - 24 -2.7 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหลังแบบ Row back
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
      1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและ
        สะโพก (Erector Spinae and Gluteus Maximus)
      2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
        Electrostatic Powder Coat
      3. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
        (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
      4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 265 ปอนด์
      5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
      6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่ต้องการ
        ให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลางและช่วง
        ปลาย
      7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวมทั้ง
         แสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
      8. มีเบาะทาด้วยวัสดุอย่างดีและ ทนทาน สามารถปรับและระยะความยาวให้เหมาะ
         สมกับขนาด ร่างกายของผู้ฝึก
      9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
      10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                           /2.8 เครื่องมือเสริมสร้าง...
              - 25 -2.8 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อบริเวณลาตัว
  แบบ Rotary Torso
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
        1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อต้นเอวและข้าง
          (Internal and External Obliques)
        2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
          Electrostatic Powder Coat
        3. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
          (Urethane) เพื่อความ แข็งแรงและทนทาน
        4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 165 ปอนด์
        5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
        6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่
          ต้องการให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วง
           กลางและช่วงปลาย
        7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
          ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
        8. มีเบาะทาด้วยวัสดุอย่างดีและ ทนทาน สามารถปรับตาแหน่ง และระยะความ
          ยาวให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
        9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
       10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                 / 2.9 เครื่องมือเสริมสร้าง...
                   - 26 -2.9 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อสะโพกแบบ Muti Hip
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
        1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและ
          สะโพกแบบ Glute
        2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
          Electrostatic Powder Coat
        3. มีสายเคเบิล และ/หรือ สานพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
          (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนความร้อน ปราศจากเสียงรบกวนขณะใช้
          งาน
        4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 165 ปอนด์
        5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
        6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่ต้องการ
        7. ให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลางและช่วง
          ปลาย
        8. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
          ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
        9. แกนหมุนและนวมดันขาสามารถปรับตาแหน่งและระยะความยาวให้ เหมาะสมกับ
          ขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้
        10. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
        11. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                  /2.10 เครื่องมือเสริมสร้าง...
                 - 27 -2.10 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าอกแบบ Pec Fly
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
          1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้ออก (Pectoralis)
            โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
            Electrostatic Powder Coat หรือระบบที่มีคุณภาพสูงกว่า พร้อมมียางรองฐา
          2. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
            (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
          3. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 265 ปอนด์
          4. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
          5. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่
            ต้องการให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วง
            กลางและช่วงปลาย หรือระบบที่มีคุณภาพสูงกว่า
          6. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
            ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
          7. มีเบาะทาด้วยวัสดุอย่างดีและทนทาน มีแขนจับสามารถปรับตาแหน่งและระยะ
            ความยาวให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
          8. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
          9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                              /2.11 เครื่องมือเสริมสร้าง...
                   - 28 -2.11 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อท้อง แบบ Abdominal crunch
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
         1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อท้อง แบบ
             Abdominal crunch
         2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
             Electrostatic Powder Coat
         3. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
             (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
         4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 265 ปอนด์
         5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
         6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่
           ต้องการให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วง
           กลางและช่วงปลาย
         7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
           ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
         8. มีเบาะทาด้วยวัสดุอย่างดีและ ทนทาน สามารถปรับตาแหน่งและระยะความยาว
          ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
         9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
         10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                               /2.12 เครื่องมือเสริมสร้าง...                  - 29 -

2.12 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อไหล่และแขน

   แบบ Shoulder Press
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อไหล่และแขน แบบ
       Shoulder Press
     โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า Electrostatic
     Powder Coat
     มีสายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน ( Urethane ) เพื่อความแข็งแรง
      และทนทาน
     มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์
     สามารถเพิ่มน้าหนักได้อย่างละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
     มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่ต้องการให้
       ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือตาแหน่งช่วงต้น ช่วงกลางและช่วงปลาย
     มีเบาะทาด้วยวัสดุอย่างดีและทนทาน สามารถปรับตาแหน่งและระยะความยาวให้
      เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้
     9. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซทในการยกที่เหมาะสม รวมทั้ง
       แสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยกและอัตราการเต้นของหัวใจ
     10.มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
     11.รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                /2.13 เครื่องมือเสริมสร้าง...
                  - 30 -2.13 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อแขนแบบ Arm Curl
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
          1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าแบบ
            Arm Curl
          2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
            Electrostatic Powder Coat
          3. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
            (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
          4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 165 ปอนด์
          5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
          6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่
            ต้องการให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วง
            กลางและช่วงปลาย
          7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
            ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
           8. มีเบาะทาด้วยวัสดุอย่างดีและ ทนทาน สามารถปรับตาแหน่ง ระยะความยาวให้
             เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
           9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
          10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                               /2.14 เครื่องมือเสริมสร้าง...
                 - 31 -2.14 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อแขนแบบ Arm Extension
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
           1. เป็นเครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวของกล้ามเนื้อแขนด้านหลังแบบ
             Arm Extension
           2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี พ่นสีด้วยระบบการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
             Electrostatic Powder Coat
           3. มีสายเคเบิล และ /หรือ สายพานทาจากเคฟล่า (Kevlar) หุ้มด้วยยูรีเทน
             (Urethane) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน
           4. มีแผ่นน้าหนักทาด้วยเหล็กเกรดเอ และมีน้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 165 ปอนด์
           5. สามารถเพิ่ม – ลดน้าหนักได้ละเอียดครั้งละ 5 ปอนด์
           6. มีลูกเบี้ยว (cam) ที่สามารถหมุนปรับมุมเพื่อเลือกตาแหน่งมุมของข้อต่อที่
            ต้องการให้ออกแรงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 3 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งช่วงต้น ช่วง
            กลางและช่วงปลาย
           7. มีระบบสาหรับคานวณน้าหนัก จานวนครั้ง จานวนเซท ในการยกที่เหมะสม รวม
            ทั้งแสดงจานวนครั้ง จานวนเซท ตาแหน่งในการยก และอัตราการเต้นหัวใจ
           8. มีเบาะทาด้วยวัสดุอย่างดีและ ทนทาน สามารถปรับตาแหน่งและระยะความ
            ยาวให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
           9. มีคาอธิบายวิธีการใช้ติดกับตัวเครื่อง
          10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                   /2.15 เครื่องมือเสริมสร้าง...                  - 32 -2.15 เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อรวมแบบดึงหลาย ระดับ

  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
         1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสาหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้ออก หลังส่วนบน ไหล่ ต้น
          แขนส่วนหน้า/หลัง และขา แบบ Core-Sport Trainer ด้วยการดึงมือจากที่จับระดับ
          ต่าง ๆ ด้วยแขนทั้งสองข้างหรือทีละข้าง ต้าน หรือสวมอุปกรณ์คล้องกับตัวฝึก
          กระโดดต้านกับแผ่นน้าหนักที่ถูกดึงรั้งไว้
        2. สามารถปรับน้าหนักการฝึกเริ่มที่น้าหนัก 7.5 ปอนด์ โดยมีจานวนแผ่นน้าหนักแผ่น
          บน 1.5 ปอนด์ แผ่นน้าหนักที่เลือกได้ ประกอบด้วย น้าหนัก 2.5 ปอนด์ 10 แผ่น, น้า
          หนัก 5 ปอนด์ 10 แผ่น, น้าหนัก 10 ปอนด์ 5 แผ่น และน้าหนัก 20 ปอนด์ 5 แผ่น
        3. ใช้ระบบรอกดึงน้าหนักได้ตลอดช่วง และมีอุปกรณ์ดึงรั้ง แผ่นน้าหนัก
          (XcelleratorTM) เพื่อให้การฝึกกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วสูงสุด ตลอดช่วงการ
          เคลื่อนไหว โดยทาให้ไม่มีการสะบัดของแผ่นน้าหนัก
        4. มือจับหุ้มด้วยวัสดุพิเศษ ป้องกันการลื่นจากเหงื่อ ไม่นิ่มมากเกินไป สามารถใช้ดึง
          ได้ทันที จานวน 7 อัน ที่ระดับมุม 0, 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 องศา
        5. รอกทนแรงดึงสูง มีสายสลิงหุ้มวัสดุที่รับแรงดึง 2000 ปอนด์ ขนาด 3/16 นิ้ว และ
          อุปกรณ์ที่เป็นจุดหมุนได้ถูกออกแบบเพื่อการดึงอย่างดี
        6. มีลูกบอลพยุงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 ซ.ม. เพื่อประกอบการฝึก
        7. มีบริเวณพื้นที่สาหรับคนพิการที่นั่งรถเข็นเข้ามาใช้ออกกาลังกายได้อย่างสะดวก
          และปลอดภัย
         8. มีฝาครอบชุดแผ่นน้าหนัก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันเด็ก
         9. เหมาะสาหรับใช้ฝึกกับกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อที่รวดเร็ว เช่น มวย เทนนิส กรีฑา
          ว่ายน้า เป็นต้น
        10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                  /2.16 อุปกรณ์เสริมสร้าง...                   - 33 -2.16 อุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แบบ Barbell
   รวมแผ่นน้าหนักและม้านั่งสาหรับฝึกยกน้าหนัก
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
          1. ประกอบด้วยคานมาตรฐานโอลิมปิกทาจากเหล็กอย่างดี ปลอดสนิม แข็งแรง
            และทนทาน มีเส้น ผ่าศูนย์กลางรูแกนกลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือขนาดมาตร
            ฐานโอลิมปิคพร้อมด้วยตัวล็อคคาน 2 ชิ้น
          2. มีแผ่นน้าหนักรวม 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
          3. แผ่นเหล็กทาด้วยเหล็กอย่างดีหุ้มยาง (Rubber Disc) ที่ไม่ผ่านการงานมาก่อน
            หรือขบวนการ รีไซเคิล ไม่ทาให้พื้นเสียหาย ลดการเกิดเสียงจากการกระแทก
            ของแผ่นน้าหนัก ไม่ต้องทาสีใหม่ และไม่ก่อให้เกิดสนิมมีน้าหนักรวมไม่น้อยกว่า
            140 กิโลกรัม และมีแผ่นเหล็ก (Metal Disc) น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 15
            กิโลกรัม
          4. มีฐานวางแผ่นน้าหนัก 1 ชุด
          5. มีม้านั่งสาหรับฝึกยกน้าหนักขนาดมาตรฐานสาหรับฝึกร่วมกับบาร์เบล ที่
            ประกอบด้วย :
                                                 ้
             5.1 เก้าอี้สาหรับยกบาร์เบล มีช่วงห่างของที่พักแกนกว้าง ไม่น้อยกว่า 42 นิว
             5.2 เก้าอี้บุด้วยฟองน้าอย่างดี แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนเบาะพักหลังสามารถ
                ปรับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และส่วนเบาะนั่งสามารถปรับเลื่อนได้ ไม่
                น้อยกว่า 5 ระดับ
             5.3 โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิมและเคลือบสี
             5.4 ความยาวไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ความกว้างของเก้าอี้ ไม่น้อยกว่า 1.25
                 เมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร
  2.16.1 มีม้านั่งฝึกบาร์เบลล์แบบโอลิมปิค
                             /2.17 อุปกรณ์เสริมสร้าง…
                - 34 -

2.17 อุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แบบ Dumbell พร้อมม้านั่ง
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
       1. Dumbell ทาด้วยเหล็กเกรดเออย่างดี
       2. มีแกนจับเป็นเหล็กชุบโครเมียมกลึงลวดลายเป็นร่อง
       3. หนักตั้งแต่ 0.5-10 กิโลกรัม จานวน 1 ชุด
       4. มีม้านั่งแบบปรับความลาดเอียงได้ มีโครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิม
         และพ่นสีด้วยระบบเหนี่ยวนาของไฟฟ้า (Electrostatic Powder Coating)
         สามารถปรับพนักพิงหลังเอียงขึ้น – ลง ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ม้านั่งเป็นแบบเบาะ
         ฟองน้า ชนิดแข็งแยกเป็น 2 ชิ้น คือ ใช้สาหรับรองนั่งและพนักพิง หุ้มด้วยวัสดุ
         อย่างดี ม้านั่งมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 0.25 x 1.70 x 0.50 เมตร

2.18 ชั้นวางลูกน้าหนัก Dumbell
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
        1. ด้วยโครงเหล็กอย่างดี แข็งแรง ปลอดสนิม
        2. สามารถวางดัมเบลล์ได้ไม่น้อยกว่า 10 คู่ ในแต่ละชุด

2.19 ม้านั่งแบบราบสาหรับฝึกยกน้าหนัก Dumbell
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
        1. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิมและพ่นสีด้วยระบบเหนี่ยวนาของไฟฟ้า
         (Electrostatic Powder Coating)
        2. เก้าอี้แบบเบาะฟองน้าชนิดแข็งชิ้นเดียวหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์
        3. ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 0.25 x 1.20 x 0.45 เมตร

2.20 อุปกรณ์แขวนแผ่นน้าหนัก
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
       1. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิม แข็งแรงทนทาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
        ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม. และมีฐานที่แข็งแรง
       2. ที่แขวนน้าหนักไม่น้อยกว่า 4 แห่ง
                                  /2.21 อุปกรณ์ยืดเหยียด...
                 - 35 -
  2.21 อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
     รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
         1. เป็นเครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประกอบด้วยเบาะนั่ง เบาะรองขาแฮนด์จับโฟม
           รองขา
         2. สามารถใช้ฝึกท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า 10 ท่า โดยฝึกกล้ามเนื้ออก
           หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง และน่อง
         3. เบาะนั่งและเบาะรองขาขนาดใหญ่ ใช้วัสดุโฟมหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม
           อย่างดี
         4. จับหุ้มด้วยวัสดุพิเศษ ป้องกันการลื่นจากเหงื่อ ไม่นิ่มมากเกินไปทาให้จับใช้สะดวก
         5. สายคล้องข้อมือ ป้องกันมือหลุดจากแฮนด์จับ
         6. โฟมรองข้อเท้าด้านหน้า เพื่อฝึกท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ พร้อมภาพประกอบติดตัว
            อุปกรณ์
3 เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด
     3.1 ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill)
       รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
            1.มีกาลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3.0 แรงม้า มอเตอร์ขับสายพานมีกาลังทางาน
             ต่อเนื่อง
            2.ลูกกลิ้งขับสายพานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิว ้
            3.สามารถปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 17 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
            4.สามารถปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15%
            5.สามารถรับน้าหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 180 กิโลกรัม หรือมากกว่า
            6.มีระบบรับแรงกระแทกขณะวิ่งอย่างดี
            7. มีราวจับทางด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
            8.พื้นที่ในการวิ่ง (สายพาน) มีขนาดไม่น้อย 50 x 145 ซม.และมีความหนาของ
             สายพานไม่น้อยกว่า 2 มม. มีกระดานไม้รองหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ,มีระบบ
             ลดแรงกระแทก
     9. มีระบบวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ (Grip HR) และ แบบไร้สายด้วยสาย
      คาดหัวใจ(Telemetric Strap)
                                 /10 มีโปรแกรม...            - 36 -

    10. มีโปรแกรมควบคุมด้วยหัวใจไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรมและ โปรแกรมควบคุม
          ่
      หัวใจทีผู้ใช้สร้างเองไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม นอกจากนี้มีโปรแกรมสาเร็จรูปซึ่งไม่
      น้อยกว่า 5 โปรแกรม และโปรแกรมที่ผู้ใช้สร้างเองไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม
    11.มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพหัวใจไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรมโดยมีโปรแกรม
      ทดสอบมาตรฐานBalke และโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพแบบทดสอบสาหรับ
      ทหาร (Army,firefighter)
     12.มีหน้าจอสามารถแสดงข้อมูล ได้แก่ เวลา, ความเร็ว, อัตราการเต้นหัวใจ,
      แคลอรี, ความชัน, ระยะทาง, กิโล แคลอรี/ชั่วโมง, ระยะก้าว, จานวนรอบ และ
       ผลการออกกาลังกาย
     13. ทาจากวัสดุอย่างดี ทนทานไม่เป็นสนิม

3.2 จักรยานออกกาลังกายแบบนั่งตรง
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี เคลือบสี ปลอดสนิม มีความทนทาน
   2. เป็นจักรยานระบบคอมพิวเตอร์
   3. รับความฝืดด้วยระบบเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้า
   4. จดชีพจรขณะออกกาลังกายได้
   5. หน้าปัดแสดงข้อมูลแบบ LCD แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ, พลังงานที่ใช้ในแต่ละ
     ช่วงเวลา, จานวนแคลอรี่ที่ร่างกายเผาผลาญ และความสามารถสูงสุดในการจับ
     ออกซิเจน
   6. โปรแกรมการฝึกไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม
   7. ระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่หัวใจทางานหนักเกินไป
   8. ระบบการตั้งชีพจรเป้าหมายในการฝึก
   9. ล้อเลื่อนสะดวกในการเคลื่อนย้าย
   10. เบาะนั่งสามารถปรับความสูงได้
   11. สายรัดเท้าสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับขนาดของเท้าได้
   12. คู่มือประกอบการใช้งาน
   13. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี                            /3.3 จักรยานออกกาลังกาย...
             - 37 -


3.3 จักรยานออกกาลังกายแบบมีพนักพิง
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. เป็นจักรยานสาหรับใช้ในการปั่นออกกาลังกายแบบอยู่กับที่
   2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
   3. ใช้ระบบสายพาน หรือ ระบบหน่วงนาไฟฟ้าในการปรับความหนักของงาน
   4. หน้าปัด LCD ในการแสดงข้อมูล
   5. เบาะรองนั่งและพิงทาด้วยวัสดุอย่างดี
   6. มีล้อใช้สาหรับการเคลื่อนย้าย
   7. โปรแกรมการออกกาลังกายไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม
   8. ตัว sensor ที่จะรับสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ
   9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
3.4 เครื่องกรรเชียงบก (Rowing Machine)
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. เป็นเครื่องออกกาลังกายแบบกรรเชียงบก
   2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี เคลือบสี ทนทาน ปลอดสนิม
   3. ตัวปรับความฝืดมีตาข่ายเหล็กหุ้ม
   4. โซ่ที่ทาด้วยเหล็กอย่างดีหรือเทียบเท่าคล้องพาดตัวปรับความฝืด
   5. ที่รองนั่งสาหรับเลื่อนไถลไปกลับตัวคานโครงสร้างเหล็ก ได้อย่างราบเรียบ
   6. จอ LCD แสดงเวลาในการออกกาลังกาย จานวนพลังงานที่เผาผลาญ
      ระยะทางที่ดึงได้
   7. อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย
   8. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                /3.5 เครื่องเดิน-วิ่ง...
              - 38 -

 3.5 เครื่องเดิน-วิ่ง แบบ Cross Training
   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. เป็นเครื่องออกกาลังกายที่ผสมการปั่นจักรยานและการวิ่งเข้าด้วยกัน เพิ่มความแข็ง
       แรงทนทาน ให้กล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพให้หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
     2. โครงสร้างทาด้วยเหล็กอย่างดี ปลอดสนิม เคลือบสี มีความทนทาน
     3. หน้าจอ LCD แสดงผลเวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, ความฝืด, จานวนก้าว/นาที และ
       อัตราการเต้นหัวใจ
     4. สามารถปรับระดับความหนักได้ 20 ระดับ ควบคุมการปรับระดับความหนักด้วย
       ระบบแรง เหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า
     5. โปรแกรมการออกกาลังกายไม่น้อยกว่า 8 โปรแกรม
     6. เทคโนโลยีของ My stride TM สามารถปรับความกว้างของช่วงก้าวได้ตั้งแต่ 0 – 76
       ซ.ม. ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสมกับความยาวของขาในแต่ละคน
     7. สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย และแบบสัมผัสได้
     8. สามารถรับน้าหนักตัวผู้ใช้ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 159 กิโลกรัม
     9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
3.6 เครื่องฝึกร่างกายส่วนบน แบบ Windjammer
    รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. เป็นเครื่องสาหรับออกกาลังกายของร่างกายส่วนบน ได้แก่ แขน หัวไหล่ และระบบ
       ไหลเวียนโลหิต
     2. โครงสร้างผลิตด้วยเหล็กอย่างดี พ่นเคลือบอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรงทนทาน
     3. สามารถปรับระดับความหนักด้วยระบบแรงเหนี่ยวนา แม่เหล็กไฟฟ้า
     4. สามารถปรับความกว้างของวงแขนฝึกให้เหมาะสม กับช่วงความยาวแขนของผู้ฝึก
      ได้
     5. แขนฝึกสามารถเคลื่อนที่ได้สองทิศทาง เคลื่อนไปข้างหน้า และข้างหลัง
     6. สามารถเปลี่ยนเบาะนั่งเป็นเก้าอี้วิลแชร์ได้
     7. หน้าจอแสดงเวลา , พลังงานที่เผาผลาญทั้งหมด , พลังงาน ที่เผาผลาญต่อชั่วโมง ,
       ระยะทาง .วัตต์ , วัตต์เป้าหมาย , ความเร็วรอบต่อนาที , ระดับความหนัก
      8. มีโปรแกรมสาหรับออกกาลังกายไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม
      9. เบาะนั่งสามารถปรับระดับสูงต่าได้ตามความเหมาะสมของผู้ฝึก
      10. สามารถรองรับน้าหนักตัวผู้ใช้ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 136 ก.ก.
      11. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                                /4. เครื่องมือ...


              - 39 -


4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก/พัฒนาการกีฬา
   4.1 ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบเป็นทีม
      รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
      1. เป็นการวัดอัตราการเต้นหัวใจโดยหลักของ ECG แบบไร้สาย
      2. สายส่งสัญญาณและเครื่องรับ – บันทึกข้อมูลอยู่ในเครื่องเดียวกัน
      3. สายส่ง – รับสัญญาณ (Transmitter) เป็นแบบชาร์จไฟได้ จานวน 10 สาย
      4. ความถี่การเก็บบันทึกข้อมูลที่ทุก ๆ 5 วินาที สามารถเก็บข้อมูล ได้นานติดต่อกัน
         สูงสุด ไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
      5. อุปกรณ์ในการประจุไฟฟ้าส่ง – รับสัญญาณได้พร้อมกัน 10 สาย
      6. มีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมของนักกีฬา และสามารถบันทึก ชื่อ รหัส ลง
        ในสายส่งสัญญาณได้
      7. ใน 1 ชุด ของเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบทีมประกอบด้วย :
      - กระเป๋าซองสาหรับบรรจุสายรับ – ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าอย่างดี 1 ใบ
      - สายคาดส่ง – รับสัญญาณ 10 เส้น
      - สายรัดทาด้วยยางยืดมีความทนทานอย่างดี 10 เส้น
      - เครื่องประจุไฟฟ้า 1 เครื่อง และปลั๊ก
      8. สายรัด 10 เส้น
      9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                            /4.12 อุปกรณ์ฝึกการกระโดด...
             - 40 -


4.2 อุปกรณ์ฝึกการกระโดด
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. เป็นแท่นฝึกสาหรับการกระโดด
   2. มีสายรัดเอว ข้อมือ และต้นขา เพื่อการฝึกพลังของแขน เอว ขา และความสัมพันธ์
     ของการใช้แรง
   3. มีแรงดึงพร้อมกันไม่น้อยกว่า 6 จุด เพื่อสามารถฝึกพลังงานของกล้ามเนื้อหลาย
     กลุ่มพร้อมกัน
   4. สามารถตั้งค่าแรงดึงให้เหมาะสมของผู้ฝึกแต่ละคน
   5. มีแรงดึงคงที่ตลอดช่วงการกระโดด
   6. มีระบบรับแรงกระแทก โดยมีเบาะและตัวรับแรงกระแทก ที่ด้านล่างแท่นกระโดดได้
     ไม่น้อยกว่า 8 ตาแหน่ง
   7. มีระบบการติดตามการเคลื่อนที่ของสะโพก (hip tracking) ทาให้แรงอยู่ในแนวดิ่ง
     เสมอ
   8. แท่นกระโดดยึดกับพื้นที่อยู่ตลอดเวลาในขณะกระโดด
   9. สามารถปรับแรงดึงของสายรัดได้ไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ โดยปรับเพิ่มได้ครั้งละ ไม่
     น้อยกว่า 5 – 10 ปอนด์
   10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี.
                                /5. ระบบสารสนเทศ...
                 - 41 -

5. ระบบสารสนเทศในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

     5.1 คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
       พร้อมโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
       รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
       1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ 2
         Duo processor
       2. มีความเร็วไม่ต่ากว่า 1.8 GHz, 2MB L2 Cache, 800 MHz FSB
       3. มี Internal Hard disk drive ขนาด 120 GB ,15 in 1 Media reader
       4. DVD RW Super multiDriver
       5. ช่อง USB 2.0 Port 6 ช่อง
       6. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว แบบ Wide-LCD
       7. มีโปรแกรม Internet และ electronic mail
       8. มีซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการบน Windows XP พร้อมแผ่น CD ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
       9. มีโปรแกรมประมวลผลสมรรถภาพทางกายติดตั้งมาพร้อมเครื่อง
       10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
     เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple iMac 1 ชุด
       1. Intel Core 2 Duo ความเร็วสูง 2.0 GHz,
       2. หน่วยความจา SDRAM DDR2 ที่ 667 MHz ขนาดสูงสุดถึง 1 GB,ขึ้นไป
       3. การ์ดจอ ATI Radeon HD 2600 PRO
       4. หน่วยความจา GDDR3 ที่ 256 MB และ ATI Radeon HD 2400 XT
       5. มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล HD 250 GB, ขึ้นไป
       6. มี USB 2.0 = 5 พอร์ท, พอร์ท FireWire 400 = 1 พอร์ท, พอร์ท
         FireWire 800 = 1 พอร์ท,
       7. ขนาดจอแสดงผลขนาด 20 นิว   ้
                                 /5.2 คอมพิวเตอร์...
                - 42 -


  5.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมโปรแกรมประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
     รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
     1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา พร้อมระบบปฏิบัติการ มีคุณสมบัติดังนี้
     2. หน่วยประมลผลกลางเป็นรุ่นที่ไม่ต่ากว่า Intel Core TM 2 Duo Processor
     3. ความเร็วไม่น้อยกว่า 1.8 GHz, 2MB L2 FSB
     4. มีเครือข่ายไร้สายแบบ Wireless
     5. มีระบบปฏิบัติการ Windows XP Pro พร้อมลิขสิทธิ์ถูกต้อง 1 ชุด
     6. หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 512 MB,DDR 2 ความจุ Harddisk ไม่ต่ากว่า 100 GB
     7. มี DVD SuperMulti Double Layer Drive พร้อม 5 in 1 Card Reader,
     8. มีขนาดจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ระบบ WXGA
     9. มีช่องแจ๊คเสียบหูฟัง, ไมล์, Lan, 10/100Mbps Ethernet, 56 Kbps Modem
     10. มีโปรแกรมประมวลผลสมรรถภาพทางกายติดตั้งมาพร้อมเครื่อง
     11. มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษ
     12. พร้อมการรับประกันคุณภาพ 1 ปี

5.3 โปรแกรมประมวลผลสมรรถภาพทางกาย
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

 1. ซอฟท์แวร์ ใช้ได้กับระบบปฎิบัติการ Window 98, 2000 , XP

 2. ใส่ข้อมูลกลุ่มผู้ถูกทดสอบประวัติผู้ถูกทดสอบ ข้อมูลสมรรถภาพทางกาย
   แล้วสามารถพิมพ์รายงานบุคคลได้

 3. การแก้ไขข้อมูล การใส่และแก้ไขข้อมูลทดสอบครั้งต่อไปหรือก่อนหน้าได้สะดวก
   พิมพ์รายงานเท่าที่กรอกข้อมูลการทดสอบเท่านั้น

 4. พิมพ์สถิติข้อมูลกลุ่มหรือองค์กร เป็นค่าสูงสุด ต่าสุด ค่าเฉลี่ย แยกตามเพศ
   และพิมพ์ชื่อผู้ที่ทดสอบได้ค่าสูงสุดต่าสุด
5. พิมพ์สถิติข้อมูลกลุ่มหรือองค์กร เป็นกราฟสรุปตามเพศและค่าเทียบเกณฑ์
  พิมพ์ข้อมูลรายบุคคลสรุปเป็นกลุ่มหรือองค์กร

6. สามารถลงทะเบียนโปรแกรมให้เป็นของหน่วยงานได้ เพื่อความถูกต้องทางลิขสิทธิ์

                                 / 5.4 ทีวีจอ LCD...              - 43 -

 5.4 ทีวีจอ LCD

  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
    1. สามารถรับสัญญาณทีวีได้ทุกระบบทั่วโลก Multi System/ Hyper Band CATV
    2. สามารถตั้งค่าต่าง ๆ/การตั้งชื่อช่องสถานี และอื่น ๆ
    3. ระบบปรับภาพอัตโนมัติ เพิ่มโหมดปรับภาพ Intelligent Picture และ Wide Mode
     (V Compression)
    4. สามารถ เรียงลาดับช่องสถานี (Program Sorting)
    5. สามารถช่องต่อสัญญาณ AV IN และ DVD Component In
    6. มีระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
    7. สามารถปรับอุณหภูมิสีได้
    8. หน้าจอมีขนาด 32 นิ้วขึ้นไป
    9. ความละเอียดของจอภาพ 1024x768 Pixels
    10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี

5.5 เครื่องถ่ายภาพวิดีโอ

   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
    1. สามารถบันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง
    2. CCD ขนาด 1/3" ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3. ล้านพิกเซล
                                        ้
    4. กาลังซูมไม่ต่ากว่า 10 เท่าออพติคอล / 120 เท่าดิจิตอล , จอภาพ LCD 2.5นิว
    5. ไมค์บันทึกเสียงรอบทิศแบบ Built-In ในตัว
    6. มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก ขนาด 1 GB
    7. มีกระเป๋าสาหรับใส่เครื่องถ่ายภาพวิดีโอสามารถป้องกันการกระแทก
    8. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                              /5.6 เครื่องพิมพ์...
           - 44 -5.6 เครื่องพิมพ์ แบบ Laser Printer

  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
   1. ชนิดการพิมพ์แบบเลเซอร์ ( Laser )
   2. ความละเอียดในการพิมพ์ 1200dpi หรือดีกว่า
   3. ความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 อย่างน้อย 14แผ่น/นาที
   4. หน่วยความจาไม่น้อยกว่า 8 MB
   5. มีถาดบรรจุกระดาษรองรับไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
   6. ชนิดของสิ่งพิมพ์ : กระดาษ, ซองจดหมาย, Labels
   7. มีระบบการเชื่อมต่อ Hi Speed USB พร้อมสายพ่วง
   8. สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Window 98, ME, XP, 2000, NT4.0,
     Mac OS 9.x
   10. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี

5.7 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

   รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
    1. มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 7.0 ล้านพิกเซล
    2. มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก (Memory Stick) ขนาด 1 GB
    3. กาลังซูมไม่ต่ากว่า 10 เท่า
    4. จอภาพ LCD 2.5นิว  ้
    5. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
                               /5.8 ชุดระบบสารสนเทศ...              - 45 -


5.8 ชุดระบบสารสนเทศ
  ชุดขยายเสียง จานวน 2 เครื่อง
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
    1. เป็นอุปกรณ์ขยายเสียงและอุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง
    2. ประกอบด้วยช่องสัญญาณ 3 Mic/ 2Aux Input และ
     1 Recording Output
    3. มีชุดควบคุมเสียงของ input แยกแต่ละตัว พร้อมตัวแม่
     (Master) อีก 1 ตัว
    4. มีระบบตัดสัญญาณเสียง ที่ Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input
     ตัวอื่น ๆ ทันที เมื่อระบบทางาน
    5. มีระบบควบคุมไฟเกินการลัดวงจร
    6. กาลังขับเอาท์พุทไม่น้อยกว่า 240 วัตต์
    7.ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 50 – 20,000Hz ( +/-3dB)
    8. ค่าความเพี้ยน น้อยกว่า 2% ที่ 1 kHz
  ลาโพงติดผนัง ชนิด 2 ทาง 4 ลูก
  รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
    1. เป็น High Power PA Box Speaker
    2. สามารถติดตั้งทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
    3. เป็นลาโพงชนิด 2 ทาง มีกาลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
    4. สามารถติดตั้งกับผนังได้พร้อมขายึด
    5. ตัวกล่องทาจากวัสดุอย่างดี
    6. มีกาลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
    7. อิมพีแดนซ์ 30W,20W,15W,10W,5W / 8 Ohms
    8. ความดังของลาโพงที่ 1W/1m. : 90 dB
    9. ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 80 - 20,000 Hz
                           /เครื่องผสมสัญญญาณ...
           - 46 -


เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
  1. มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง สัญญาณ
  2. ช่องต่อสัญญาณเข้า Line Input ไม่น้อยกว่า 10 mono +2 stereo
  3. มีช่องต่อสัญญาออกแบบ REC OUT ( L,R ),
    MONITOR OUT ( L,R) , PHONE OUT
  4. มีช่องต่อสัญญาณ Phone jack, RCA
  5. ตอบสนองความถี่ 20Hz- 20kHz , ที่ -3 dB
  6. มีค่าความเพี้ยนทางฮาร์โมนิค (THD) <= 0.1% , 20Hz-20kHz
  7. มีค่า Crosstalk -70dB
  8. มีไฟแบบ LED แสดงระดับสัญญาณจานวน 2 แถว
  9. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ CONSOLE และใส่ตู้ RACK ขนาดมาตรฐาน
ลาโพงติดผนัง ชนิด 2 ทาง 12 ลูก
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
  1. สามารถติดตั้งทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
  2. เป็นลาโพงชนิด 8 นิ้ว 2 ทาง มีกาลังขับไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
  3. สามารถติดตั้งกับผนังได้พร้อมขายึด
เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง 2 In/4 Out 1 เครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
  1. เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง 2 input / 4 output
  2. สามารถปรับแต่งเสียงในการทางานแบบ EQ
ตู้สาหรับเก็บอุปกรณ์จานวน 1 ตู้
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
  1. ขนาด19 ยู
  2. พร้อมติดตั้งทั้งระบบ
                                       /5. ระยะเวลาดาเนินการ...

                       - 47 -5. ระยะเวลาดาเนินการส่งมอบสิ่งของ
  กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ภายใน 120 วัน
  กลุ่มที่ 3 ภายใน 180 วัน
6. วงเงินในการจัดซื้อ
  กลุ่มที่ 1 ภายในวงเงิน 1,040,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
  กลุ่มที่ 2 ภายในวงเงิน    674,000.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  กลุ่มที่ 3 ภายในวงเงิน 15,000,000.-บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,714,000.-บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ :
      ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ งานที่พัสดุ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร 137 หมู่ 3 ตาบลบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0 - 3441-1719
0 – 3441 – 2309 โทรสาร 0 – 3441 – 2310 ต่อ 103 หรือทางเว็บไซด์ www.ipesk.ac.th
หรือ e –mail ipesk@ipesk.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

    ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551                ลงชื่อ…………………………………ประธานกรรมการ
                    (นายสมบูรณ์ ชิวปรีชา)

                ลงชื่อ…………………………………กรรมการ
                   (นายวิทยา ปัทมะรางกูล)
ลงชื่อ...............................................กรรมการและเลขานุการ
       (นายสมพงค์ ตั้งพงษ์)

								
To top