Docstoc

ZAMAWIAJĄCY

Document Sample
ZAMAWIAJĄCY Powered By Docstoc
					ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Częstochowska
Ul. Dąbrowskiego 69
42 – 200 Częstochowa          SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
                 NIEOGRANICZONEGO NA:


   Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Procesowej,
         Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
Zadanie 1. Macierz dyskowa do serwerów Blade
Zadanie 2. Akcesoria i części sieciowe
Zadanie 3. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (notebook – 6 szt., zestaw: dysk HDD
      SATA + obudowa sieciowa dysku – 1 szt., router WiFi – 1 szt., drukarka laserowa – 1
      szt.) do budowy mobilnego systemu rejestracji, archiwizacji, wizualizacji i przetwarzania
      wyników badań.
Zadanie 4. Oprogramowanie wizualizacyjne (licencja na 6 stanowisk) do budowy mobilnego
      systemu rejestracji, archiwizacji, wizualizacji i przetwarzania wyników badań.
Zadanie 5. Notebook + drukarka + skaner
Zadanie 6. Monitor LCD
Zadanie 7. Dysk zewnętrzny
Zadanie 8. 3 standardowe komputery PC + monitory LCD
Zadanie. 9. Dyski zewnętrzne, 1 sz. monitora LCD, pendrive
Zadanie 10. 2 szt. drukarka laserowa kolorowa
Zadanie 11. 2 moduły drukarki do kserokopiarek i kieszeń na papier A3
SPRAWA NR
ZP/DK- 10/10
                   Częstochowa, luty 2010r.
                                                1 / 19
Spis treści


Rozdział 1              3
Instrukcja dla Wykonawcy

Rozdział 2              7
Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3              18
Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 4              18
Kryteria oceny ofert, wybór oferty

Rozdział 5              19
Umowa
                     2 / 19
ROZDZIAŁ 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
  odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Zawartość oferty, sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej
  specyfikacji oraz ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z
  póź. zm.)
4. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem
  formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Dokumenty załączone do oferty sporządzone w języku innym niż język polski muszą być złożone wraz z
  tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty (druk w załączeniu).
7. Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest wskazać
  w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wówczas należy zmodyfikować
  formularz oferty zamawiającego poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść,
  opis będą odpowiadać formularzom określonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu pkt. 7.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
12. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Jeżeli Zamawiający określając w SIWZ produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się
  wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie dopuszcza składania ofert równoważnych.
14. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie towaru producenta innego aniżeli wskazany przez
  Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co
  najmniej takie same parametry techniczno - eksploatacyjne oraz musi posiadać gwarancję nie krótszą od
  gwarancji jakiej udziela wymieniony producent.
15. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16. Podpisy winny być złożone własnoręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem przez osobę
  upoważnioną. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy
  opatrzone stemplem imiennym.
17. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
  zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów
  dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
  poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
18. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane
  przez Wykonawcę.
19. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji.
20. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
  zgodność z oryginałem notarialnie lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem
  pkt 17. Poświadczona za zgodność z oryginałem mysi być każda zapisana strona kopii dokumentu.
21. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
  techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
  gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności),
  Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji
  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej
  kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki
  sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałych części oferty (należy zachować ciągłość numeracji
  stron oferty).
22. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na:
  Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69, pok. nr 28
  42-200 Częstochowa
  oraz posiadającej następujące oznaczenia:
  ……………………………………………..
  (nazwa Wykonawcy)
  ……………………………………………..
  (adres Wykonawcy)
  „Oferta w sprawie nr rej.: ZP/DK –10/10, Nie otwierać przed 15.04.2010r. godz.10:30”
23. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
                                                     3 / 19
24. Oświadczenie o wprowadzeniu zmiany winno być złożone na piśmie, opakowane tak jak oferta, a koperta
  winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
    nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
    zakresie,
 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
    zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie niniejszego zamówienia – Zamawiający
    nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 1.5. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
  łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
  będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
  celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
  korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w punkcie 1 w
  oparciu o dokumenty, oświadczenia, o których mowa w części III pkt. 1 niniejszego rozdziału, według formuły
  spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy, Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów, oświadczeń
  z części III pkt. 1, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu
  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców, którzy spełniają przesłanki z art. 24 ust. 2
  upzp.

III.   DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o
   których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
   mowa w art. 24 ust.1. W tym celu Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
 1.1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
     w rozdziale 1 części II punkt od 1.1. do 1.4. SIWZ, w art. 22 ust. 1 upzp. oraz, że brak jest podstaw do
     wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
     art. 24 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu). Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
     postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
     technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
     podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
     do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
     podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
     wykonaniu zamówienia.
 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawionego nie
     wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
     oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp.
 1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
     zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
     właściwego organu. Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
     terminu składania ofert.
 1.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
     Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
     ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
     właściwego organu. Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
     terminu składania ofert.
 1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy
     prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
     składania ofert.
                                                      4 / 19
 1.6.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy
    prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
    składania ofert.

 1.7.  Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
    których mowa w punkcie 1.5, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    Wykonawca, składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
    administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
    24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
    ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
    zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
    organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
    zamieszkania tych osób.
 1.8.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2-1.4 i 1.6, składa dokument lub dokumenty
    wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6
     miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
     uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
     wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu(dokument wystawiony nie wcześniej niż 3
     miesiące przed upływem terminu składania ofert),
    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej
     niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
    lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
    zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
    upływem terminu składania ofert).
 1.9.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
    zamieszkania, nie wydaje się dokumentów z pkt. 1.8 zastępuje się je dokumentem zawierającym
    oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
    organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
    kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy z pkt. 1.8 stosuje się
    odpowiednio.

2. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt zgodny jest z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w
  SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (na
  każde oferowane zadanie). Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów,
  funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie
  przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka
  oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia.
3. Pełnomocnictwo (zgodnie z pkt. 17 cz. I i pkt. 2 cz. IV ).
Dokumenty winny być złożone zgodnie z postanowieniami części I i IV niniejszego rozdziału.

IV. SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
(w tym przedsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (w przypadku spółki
  cywilnej może być to umowa spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji).

V. WADIUM
1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości:
  Zadanie 1: 400 zł (czterysta złotych)
  Zadanie 2: 100 zł (sto złotych)
  Zadanie 3: 200 zł (dwieście złotych)
  Zadanie 4: 10 zł (dziesięć złotych)
  Zadanie 5: 100 zł (sto złotych)
  Zadanie 6: 10 zł (dziesięć złotych)
  Zadanie 7: 10 zł (dziesięć złotych)
  Zadanie 8: 100 zł (sto złotych)
  Zadanie 9: 100 zł (sto złotych)                                                    5 / 19
   Zadanie 10: 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
   Zadanie 11: 50 zł (pięćdziesiąt złotych)

2.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
      - pieniądzu,
      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
       poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
      - gwarancjach bankowych
      - gwarancjach ubezpieczeniowych,
      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
       listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z
       późn. zm.).
4.  Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno być złożone w formie oryginału w kasie
   zamawiającego. Kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentu
   stwierdzającego wniesienie wadium (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winna być dołączona do oferty. Kasa
   mieści się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa i jest czynna w godzinach :
   9.00 – 12.00.
5.  W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota oznaczona w pkt. 1 musi być przelana na konto
   zamawiającego nr 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia
   przelewu (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wadium wniesione w pieniądzu
   zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.  Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego.

VI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.  Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni.
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.  Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą.
   Przedłużenie terminu związania ofertą określają przepisy art. 85 ust. 2- 4 upzp.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69,
  Sekretariat Kanclerza, pok. 28, 42-200 Częstochowa. Godziny pracy Sekretariatu: w dni robocze od
  poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:00.
2. Termin składania ofert upływa dnia 15.04.2010r. o godz.10:00. Oferty złożone po terminie zostaną
  zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi 15.04.2010r. o godz.10:30 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul.
  Dąbrowskiego 69, pok. 32.

VIII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie,
  faksem lub droga elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
  bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzona fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:
  1) Tel.: 0 – 34 3250 – 254;
  2) fax: 0 – 34 3250 – 415;
  3) adres poczty elektronicznej: jpodsiadlik@adm.pcz.czest.pl
  4) adres strony internetowej: www.dzp.pcz.pl
4. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami uprawnieni są:
  Pracownik Działu Zamówień Publicznych – Joanna Podsiadlik
  Dni i godziny udzielania informacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00. – 14.00.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
  upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
  warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
  wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał
  specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na własnej
  stronie internetowej.
8.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
   SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym
   przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.
                                                       6 / 19
IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (ART. 179 – 198 UPZP)
1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
  lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Pzp,
  przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy p.z.p., tj. odwołanie (art. 180 - 198
  upzp.), skarga do sądu (art. 198a – 198g upzp.).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp. prowadzoną przez
  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego           sprzętu i oprogramowania
  komputerowego dla Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej      i Fizyki Stosowanej Politechniki
  Częstochowskiej. CPV: 30260000
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części - zadań opisanych   poniżej. Wykonawca może złożyć
  ofertę na wybrane przez siebie zadanie / zadania. Przedmiot zamówienia  został opisany poprzez wskazanie
  wymagań minimalnych.

ZADANIE 1. MACIERZ DYSKOWA DO SERWERÓW BLADE, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej do serwerów Blade oraz 12 dysków 300GB

Macierz dyskowa:
System Storage Dual Controller + 12 dysków 300GB 15K 3.5in HS SAS HDD do obudowy IBM eServer
BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2900W PSU UltraSlim Enhanced Multi-Burner

Parametry techniczne
Kontroler RAID - Podwójny aktywny Podwójny aktywny
Pamięć podręczna kontrolera - 512MB, podtrzymywana bateryjnie z możliwościa rozszerzenia do 1GB
Podłączenie serwerów - 1 lub 3 porty na kontroler, Serial Attached SCSI (SAS) 3Gbps
Interfejs napędów dyskowych - Serial Attached SCSI (SAS)
Rodzaje napędów dyskowych - Dyski 3 Gbps SAS 10,000rpm oraz 15,000rpm o pojemności 76 GB, 146 GB
lub 300 GB oraz dyski 3Gbps SATA 7,200rpm o pojemności 500 GB lub 1.0 TB
Poziomy RAID - 0, 1, 3, 5, 10
Liczna partycji storage - 4, 16
Maksymalna liczba napędów dyskowych - 48 dysków SAS i/lub SATA (przy wykorzystaniu 3 modułów
rozszerzających EXP3000)
Zasilanie i moduły chłodzące - Dwa redundantne, wymienialne podczas pracy
Obsługa stelaży - 19-calowe standardowe stelaże przemysłowe
12 dysków - 300GB 15K 3.5in HS SAS HDD
Oprogramowanie zarządzające - System Storage Storage Manager
Gwarancja – min. 36miesięcy

ZADANIE 2. AKCESORIA I CZĘŚCI SIECIOWE, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Akcesoria sieciowe
 - Kabel UTP kat. 5e (4 pudełka po 305m) Teleinformatyczny kabel UTP 4x2x24AWG (8 żyłowa skrętka
nieekranowana) kategorii 5e. 305 metrów kabla. Średnica żyły min 0,55mm, drut . Znacznik długości kabla co
metr.
- Listwa zasilająca - 19" 8 gniazd sieci energetycznej (2 sztuki)
- Karta sieciowa 10/100 (Mbps) (20 sztuk)
Interfejs PCI
Rodzaj Przewodowa
Standard przewodowy 10 (Mbps) - 802.3 Ethernet , 10/100 (Mbps) - 802.3u Fast Ethernet
Zgodność ze standardem IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet, IEEE
802.3x - Flow Control, half/full duplex, PCI v.2.2 - Peripheral Component Interconnect, 5/3.3V
Ilość wyjść 1 szt.
Kompatybilność Sterowniki na CD: Windows 95/98SE/2k/ME/NT4/XP/VISTA, Linux, Unix, Dos
Gwarancja 24 miesięcy gwarancji
- Karta sieciowa 10/100/1000 (Mbps) (6 sztuk)
Interfejs PCI
Rodzaj Przewodowa
Standard przewodowy 10/100/1000 (Mbps) - 802.3ab Gigabit Ethernet
Zgodność ze standardem Giga Ethernet, Jumbo Frame
Gwarancja 24 miesięcy gwarancji                                                     7 / 19
- Karta sieciowa bezprzewodowa (4 sztuki)
Interfejs PCI
Rodzaj Bezprzewodowa
Standard bezprzewodowy 54 (Mbps) - 802.11g
Zgodność ze standardem 802.11b / 802.11g
Ilość wyjść 1 szt.
Kompatybilność Windows 98SE / ME / 2000 / XP i Vista
Zabezpieczenia 64 / 128-bit WEP, WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2
Gwarancja 24 miesięcy gwarancji
- Karta sieciowa PCMCIA (4 sztuki)
Typ portu CardBus PCMCIA Type II Wi-Fi ( 54, 11, 5.5, 2, 1 Mbps)
Obsługiwany standard IEEE-802.11g & IEEE- 802.11b., WPA, WEP, AES. Wsparcie dla systemów Windows
98SE / Me / 2000 / XP
Opis Radiowa karta sieciowa typu PCMCIA. Zgodność ze standardem IEEE802.11b/g.
Częstotliwoć pracy: 2.4000-2.4835GHz. Moc: 16dBm-18dBm.
Gwarancja 24 miesięcy gwarancji


ZADANIE 3. SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (NOTEBOOK – 6 SZT., ZESTAW:
DYSK HDD SATA + OBUDOWA SIECIOWA DYSKU – 1 SZT., ROUTER WIFI – 1 SZT., DRUKARKA
LASEROWA – 1 SZT.) DO BUDOWY MOBILNEGO SYSTEMU REJESTRACJI, ARCHIWIZACJI,
WIZUALIZACJI I PRZETWARZANIA WYNIKÓW BADAŃ. , WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (notebook – 6 sztuk, zestaw: dysk HDD SATA +
obudowa sieciowa dysku – 1szt, router WiFi - 1szt, drukarka laserowa kolorowa – 1szt.) do budowy mobilnego
systemu rejestracji, archiwizacji, wizualizacji i przetwarzania wyników badań. Przedmiotem zamówienia w zadaniu
jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do budowy mobilnego systemu rejestracji, archiwizacji, wizualizacji i
przetwarzania wyników badań. Przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie wymagań minimalnych
dla poszczególnych urządzeń.
   Minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt oferowany w ramach zadania:
Urządzenie       Parametr              Wymagania
Laptop 15”       Sztuk:               5
            Procesor:              w technologii x86, technologia mobilna, dwurdzeniowa,
                              osiągający wynik w teście Passmark CPU Mark minimum
                              1230 (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
            Matryca:              15,6 cale, WXGA 1366 x 768 (16:9) LED HD,

            Pamięć zainstalowana:       3GB DDR3 (1066 MHz)

            Dysk twardy:           320GB SATA 5400 obr/min

            Napęd optyczny:          DVD-REC (Dual Layer)

            Wielkość   pamięci   karty  512 MB RAM
            graficznej:
            Karta dźwiękowa:         stereo, Line In, Line Out

            Głośniki wbudowane:        tak

            Wbudowany mikrofon:        tak

            Wbudowana karta sieciowa     10/100 Mbps Ethernet
            przewodowa:
            Wbudowana karta sieciowa     Wireless LAN (802.11a/g/n)
            bezprzewodowa:
            Wbudowana      łączność   tak
            Bluetooth:
            Komunikacja USB 2.0:       tak - min 3 złącza,

            Wbudowana kamera:         tak, o rozdzielczości min 1,3 MP

            Urządzenie wskazujące:      TouchPad

            Akumulator:            min. 6-celowy, 2200mAh, czas pracy min. 3,5h                                                      8 / 19
       Zainstalowany      system  Microsoft Windows Vista Home: polska wersja językowa
       operacyjny:
       Waga:               maksymalnie 3,0 kg
       Dodatki:             Torba na notebooka; mysz przewodowa, optyczna, USB
                        do notebooka, zasilacz 230V
       Gwarancja:            - minimum 2 lata na laptop,
                        - minimum 6 miesięcy na baterięUrządzenie  Parametr             Wymagania
Laptop 13”  Sztuk               1
       Procesor:             w technologii x86, technologia mobilna, dwurdzeniowa,
                        osiągający wynik w teście Passmark CPU Mark minimum
                        950 (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
       Matryca              13,3 cale, 1366 x 768 (16:9),

       Typ ekranu:            TFT HD [LED] VibrantView (glossy),
       Pamięć zainstalowana:       3GB DDR3 (1066 MHz)

       Dysk twardy:           320GB SATA 5400 obr/min
       Pamięć karty graficznej:     przydzielana dynamicznie
       Karta dźwiękowa:         stereo,

       Złącza zewnętrzne:        - 3x USB 2.0
                        - 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
                        - 1 x HDMI,
                        - 1x RJ-45 (LAN),
                        - wyjście słuchawkowe
                        - wejście na mikrofon
                        - wejście zasilania (DC-in)
       Wbudowana karta sieciowa     1x10/100/1000BaseT GigabitEthernet (RJ45)
       przewodowa:
       Wbudowana karta sieciowa     Wireless LAN (IEEE 802.11b/g)
       bezprzewodowa:
       Wbudowana łączność        tak
       Bluetooth:

       Czytnik kart pamieci:       tak:
                        - SecureDigital Card,
                        - MemoryStick,
                        - MemoryStick Pro,
                        - MultiMedia Card
       Urządzenie wskazujące:      TouchPad
       Zintegrowana kamera:       tak
       Głośniki:             tak

       Akumulator:            min. 4-celowy, 2200mAh, czas pracy min. 4h
       Zainstalowany      system  Microsoft Windows 7 Home; polska wersja językowa
       operacyjny:
       Waga:               maksymalnie 2,5 kg

       Dodatkowo:            Torba na notebooka; mysz przewodowa, optyczna, USB
                        do notebook, zasilacz 230V
       Gwarancja:            - minimum 2 lata na laptop
                        - na baterię min. 6 miesięcy


Urządzenie  Parametr             Wymagania
Router WIFI  Sztuk               1
       Porty:              - WAN (RJ 45) – 1 sztuka,
                                                9 / 19
                           - LAN (RJ 45) – 4 sztuki,
          Możliwość wyboru pracy punkt   tak
          dostępowy Wi-Fi / router:
          Obsługiwany Standard WiFi:    IEEE 802.11b/g/n

          Przepustowość:          100Mbps,
          Dodatkowe opcje:         Strefa DMZ; Możliwość połączenia VPN pass-through;
                           Virtual Server; Protokoły routingu min. RIP v1; Zapora
                           ogniowa; Filtrowanie dostępu do internetu poprzez filtry
                           adresów IP, MAC; Serwer / klient DHCP; Zarządzanie:
                           poprzez przeglądarkę WWW - lokalna oraz zdalna,
          Waga:              maks. 1,5kg

          Zasilanie:            zasilacz zewnętrzny 230V

          Maksymalne wymiary:       200mm x 60mm x 200mm

          Gwarancja:            minimum 24 miesiące


Urządzenie     Parametr             Wymagania
Dysk HDD      Sztuk              1
          Typ i wielkość:         Wewnętrzny, 3,5”
          Pojemność:            min. 500GB
          Interfejs:,           SATA
          Bufor pamięci:          tak – min. 32MB
          Prędkość obrotowa:        7200obr/min,
          Waga:              max. 1.0kg,
          Gwarancja            min. 36 miesięcy
Obudowa: sieciowa  Sztuk:              1
dysku HDD
            Interfejs do komunikacji     - 1x10/100/1000 BaseTX (RJ45),
            zewnętrznej:           - USB 2.0

          Wielkość dysku twardego do     3,5”,
          montażu:
          Interfejs dla dysku twardego:  SATA
          Obsługiwane      systemy  Microsoft Widows: Microsoft XP, Microsoft Vista, 2000
          operacyjne:           SP4          Dodatkowe informacje:      - wbudowany serwer FTP,
                           - oprogramowanie archiwizujące w zestawie,
                           - zarządzanie energią w celu oszczędzania energii,
                           wydłużenia czasu eksploatacji dysku twardego,
                           - konfiguracja przez przeglądarkę WWW,
          Wymiary maksymalne:       250mm x 135mm x 70mm,

          Waga:              maksymalnie 2kg – bez dysku twardego

Urządzenie     Parametr             Wymagania
Drukarka        Sztuk            1
          Interfejs Ethernet        Tak
          Praca w sieci          Tak
          Klasa produktu:         Drukarka laserowa
          Druk w kolorze:         tak
          Rozdzielczość wydruku mono:   600 dpi
          Rozdzielczość wydruku kolor:   600 dpi
          Maks. szybkość druku mono:    20 str/min
          Maks. szybkość druku kolor:   20 str/min
          Wydajność:            40000 str/mies                                                     10 / 19
            Gramatura papieru:        60-220 g/m2 - g/m2
            Maks. format nośnika:      A4
            Pojemność podajnika papieru:
                             250 szt.
            Pojemność tacy odbiorczej:
                             150 szt.
            Maks. pojemność podajników:
                             500 szt.
            Zainstalowana pamięć:
                             128 MB
            Kabel PC:
                             Tak
            Obsługiwane systemy       MAC OS Xv10.2 lub nowsza,Microsoft Windows 2000,
            operacyjne:           2003 Server, XP, Vista
                             - Podajnik na 250 arkuszy
            Zainstalowane opcje:       - Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy
                             - Tacka odbiorcza na 150 arkuszy

                             - 1 x RJ45 (10/100BaseTX)
            Złącza zewnętrzne:
                             - USB 2.0                             - PCL 5e
            Obsługiwane języki drukarek:   - PCL 6
                             - PS3


            Obsługiwane formaty
                             A4
            nośników:
            Wysokość max.:          350 mm
            Szerokość max.:         450 mm
            Głębokość max.:         470 mm
            Waga               max. 23 kg


ZADANIE 4. OPROGRAMOWANIE WIZUALIZACYJNE (LICENCJA NA 6 STANOWISK) DO BUDOWY
MOBILNEGO SYSTEMU REJESTRACJI, ARCHIWIZACJI, WIZUALIZACJI I PRZETWARZANIA
WYNIKÓW BADAŃ. , WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Dostawa oprogramowania wizualizacyjnego (licencja na 6 stanowisk) do budowy mobilnego systemu rejestracji,
archiwizacji, wizualizacji i przetwarzania wyników badań. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania
na 6 stanowisk komputerowych do budowy mobilnego systemu rejestracji, archiwizacji, wizualizacji i
przetwarzania wyników badań. Przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie wymagań minimalnych
dla poszczególnych urządzeń. Minimalne wymagania jakie musi spełniać oprogramowanie oferowane w ramach
zadania:
Nazwa           Parametr            Wymagania
Oprogramowanie do Sztuk:                 6 licencji, w tym jedna z uprawnieniami administratora
wizualizacji
monitorowania     i
archiwizacji wyników
badań oraz pracy
laptopów w sieci
LAN
             Zastosowanie          Oprogramowanie    zostanie  zainstalowane  na  6
             oprogramowania:         komputerach w celu interaktywnej wymiany danych
                             pomiędzy komputerem zarządzającym a pozostałymi
                             użytkownikami
             Struktura pracy programu:    1 komputer zarządzający (master) oraz max. do 5
                             użytkowników (slave),
             Praca w sieci lokalnej LAN:   Tak
             Możliwości   oprogramowania - podgląd na żywo pełnoekranowy ekranu monitora na
             na         komputerze pozostałych użytkowników,
             zarządzającym:         -  możliwość   robienia  zrzutów   ekranowych  i
                             archiwizowania danych na dysku sieciowym,                                                      11 / 19
                            - przeglądarka zrzutów ekranowych,
                            - automatyczne odświeżanie obrazu, pozwalające na
                            prace w trybie rzeczywistym,
                            - współpraca z projektorem multimedialnym,
                            - podział użytkowników na grupy,
                            -   automatyczne    wyszukiwanie   komputerów
                            użytkowników pracujących w sieci LAN,
                            - możliwość tworzenia grup użytkowników
            Możliwości  oprogramowania   - oprogramowanie nie może przeszkadzać w normalnej
            na       komputerach   pracy komputera,
            użytkowników:
            Minimalne     wymagania   Komputer z systemem Windows XP SP2, procesor
            techniczne  do  poprawnej  jednordzeniowy o częstotliwości pracy 1,2GHz, pamięć
            pracy oprogramowania      RAM 256MB, pojemność dysku twardego niezbędna na
                            zainstalowanie oprogramowania max. 35MB,
            Gwarancja   na  poprawne  Minimum 2 lata.
            działanie programu:
            Serwis techniczny:       Bezpłatny serwis min. 1 rok polegający na:
                            - opiece technicznej przez email lub telefon,
                            - bezpłatne aktualizacje lub upgrade do wyższych wersji.


ZADANIE 5. NOTEBOOK + DRUKARKA + SKANER, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
 Specyfikacja techniczna Laptopa
 Procesor mobilny, dwurdzeniowy w technologii x86, o min. Wydajności: Specint2006=20
 Specint_base2006=18
 Zainstalowana pamięć : 4,096 (2,048 + 2,048) MB, maksymalna rozbudowa : 8,192 MB, Technologia :
 DDR2 RAM (800 MHz)
 Zainstalowany dysk twardy : 500 (250 + 250) GB S.M.A.R.T.
 Napęd optyczny: DVD Super Multi drive (Double Layer)
 Matryca : 17.0 " typ: WXGA+ TFT High Brightness display
 Nominalna rozdzielczość : 1,440 x 900
 Karta graficzna: nie zintegrowana, 512 MB GDDR2 (500 MHz) Video RAM , 16x PCI Express
 Maksymalna zewnętrzna rozdzielczość : 2,048 x 1,536 przy 85 Hz (bez przeplotu: 1,600 x 1,200)
 Złącza:
     1 x DC-in
     1 x zewnętrzny monitor
     1 x RJ-11
     1 x RJ-45
     1 x TV-out (S-video)
     1 x IEEE 1394
     1 x gniazdo mikrofon
     1 x gnizado słuchawkowe (stereo)
     1 x S/PDIF (optical) dzielone z gniazdem słuchawkowym
     1 x wbudowana kamera 1.3 Megapixels z wbudowanym mikrofonem
     1 x HDMI-CEC wspierające format 1080p
     1 (dzielone z jednym portem USB) eSATA
     1 x 5-in-1 czytnik kart obsługujący karty: SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card i xD-
     Picture Card)
     4 x USB 2.0 (porty USB wspierające technologię Sleep-and-Charge)
     1 x slot Express Card
 Wbudowane karty do komunikacji:
     Bluetooth® 2.1 with EDR
     Karta sieciowa Wireless LAN (802.11a/b/g/Draft-N)
     Fast Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX
     V.90 modem (V.92 ready) , 56 Kbps data i 14.4 Kbps fax
 Wbudowana karta dźwiękowa ze wsparciem dla 24-bit stereo, HD Audio
 Wbudowane 2 głośniki stereo
 Wbudowana klawiatura : 105 + standardowa klawiatura numeryczna
 Wskaźnik: Touch Pad lub równoważny o takiej samej funkcjonalności
 Zabezpieczenie Kensington Cable Lock
 Bateria : lithium-ion, do1h 30min (w teście Mobile Mark 2007)
 Zasilacz AC: z funkcją autowykrywania napięcia (100/240 V)
                                                    12 / 19
  waga startowa do 3.5 kg
  zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows XP prof. Pl
  zainstalowane oprogramowanie: MS Office dostępna najnowsza wersja, Kaspersky Antyvirus 2009 lub
  równoważny o tej samej lub wyższej skuteczności wykrywania zagrożeń, licencja na uaktualnienia min. na 3
  lata
  Dodatkowo:
  Torba na notebooka.
  Mysz przewodowa USB, laserowa do notebooka.
  2x karta Memory Stick up to 256MB.
  Gwarancja: 24 miesiące.

Specyfikacja skanera
Typ skanera                Stolikowy
Optyczna rozdzielczość skanowania     Min. 1200 dpi
Kodowanie koloru             48-bitowa
Poziomy skali szarości          256
Maks. format skanowania (skaner płaski)  21,6 x 29,7 cm
Nośniki                  Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, gazety,
                     artykuły w czasopismach), folie, obiekty trójwymiarowe
Format pliku zawierającego zeskanowany Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX,
obraz                 FlashPix (FPX), PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, HTM,
                    TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, zwykły tekst, PDF,
                    HTML, RTF
Prędkość skanowania w trybie podglądu   < 10 s
Standardowe rozwiązania       USB 2.0
komunikacyjne
Minimalne wymagania systemowe    Dostosowany min. do systemu Microsoft Windows XP prof.Pl
Obsługiwane systemy operacyjne    Dostosowany min. do systemu WindowsXP prof.Pl
Dołączone oprogramowanie       Oprogramowanie min. do systemu WindowsXP prof.Pl
Inne                 Przewód zasilający, zasilacz, kabel USB 2.0 min. 2m, instrukcja
                   dotycząca konfiguracji i pomocy technicznej, instrukcja obsługi
Gwarancja              24 miesiące

                Drukarka laserowa A4 monochromatyczna

Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal): Do 30 str./min
Jakość druku (w czerni, tryb best): Do 600 x 600 dpi
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 500 do 2500
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do 25000 stron
Druk dwustronny: Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Maksymalna liczba podajników papieru: 2 (1 plus podajnik uniwersalny na 50 arkuszy)
Druk: laserowy
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal): Do 30 str./min
Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): < 8 s (z trybu "gotowości")
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 500 do 2500
Standardowa liczba podajników papieru: 2 (1 plus podajnik uniwersalny na 50 arkuszy)
Nośniki: papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety,
kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze
Standardowy podajnik papieru: podajnik na 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Standardowy odbiornik papieru: Odbiornik papieru na 150 arkuszy
Standardowe wymiary nośników:
Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL);
Podajnik 2: A4, A5, A6
Niestandardowe wymiary nośników
Podajnik 1: 76 x 127 — 216 x 356 mm;                                                     13 / 19
Podajnik 2: od 105 x 148 do 216 x 356 mm
Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru)
Podajnik 1: od 60 do 163 g/m2 (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośnikowspecjalnych);
Podajnik 2: od 60 do 120 g/m˛
Standardowa pamięć: 16 MB
Standardowe języki drukarki: W komputerze, sterownik UPD (PCL5e)
Kroje czcionek 45 skalowalnych czcionek TrueType
Standardowe rozwiązania komunikacyjne:
USB 2.0 Hi-Speed, port równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284
Obsługiwane systemy operacyjne:
MicrosoftR WindowsR 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server
2003, NT 4.0, Windows VistaR, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX
Zużycie energii w trybie aktywnym: Do 550 W (aktywność/drukowanie), do 7 W (gotowość/uśpienie), do 0,5 W
(drukarka wyłączona)
Zawartość opakowania: Drukarka, fabrycznie zainstalowana próbna kaseta z tonerem o wydajności do 1000 stron
(zgodnie z normą ISO/IEC 19752), instrukcja wprowadzająca, płyta CD (podręcznik użytkownika,
oprogramowanie drukarki), kabel zasilania, kabel USB min 2m
Gwarancja: 24 miesiące


ZADANIE 6. MONITOR LCD, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Monitor LCD
Przekątna ekranu: 22 "
Format ekranu monitora: Panoramiczny
Typ panela LCD: TFT TN
Technologia podświetlenia: CCFL
Wielkość plamki: max. 0,277 mm
Zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
jasność: 300 cd/m2
Kontrast: 5000:1
Czas reakcji matrycy: max 5 ms
Kąt widzenia poziomy: 170 °
Kąt widzenia pionowy: 160 °
Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub
Możliwość pochylenia panela
Obrotowa podstawa monitora
Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm
regulacja cyfrowa (OSD)
Pobór mocy (praca): 45 Wat
Pobór mocy (spoczynek): 1 Wat
Spełniane normy jakościowe: CE, EPA Energy Star, FCC-B, GOST, SEMKO, TCO-03, UL


ZADANIE 7. DYSK ZEWNĘTRZNY, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Specyfikacja dysku zewnętrznego:
   format szerokości: 3.5 cala
   typ: magnetyczny
   pojemność min.: 1000.00 GB
   interfejs: USB
   wersja interfejsu: USB 2.0
   prędkość obrotowa: 7200.00 obr./min.
   pamięć cache min.: 32768.00 kb
   Gwarancja: min 2 lata


ZADANIE 8. 3 STANDARDOWE KOMPUTERY PC + MONITORY LCD, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Specyfikacja standardowa na komputery biurowe - 3 sztuki
Procesor:
Procesor klasy x86,minimum dwurdzeniowy, który w testach osiągnął wyniki nie mniejsze niż:
SYSmark 2007 Preview – 147
SPEC CPU2006
 SPECint_base2006 – 18,3                                                   14 / 19
 SPECfp_base2006 – 17,1
 SPECint_rate_base2006 2 copies – 31,5
 SPECfp_rate_base2006 2 copies – 27,7
3DMark06 CPU – 2377
PCMark05 CPU – 6786

Płyta główna:
Chipset płyty głównej : Chipset obsługujący zainstalowany procesor, ze wsparciem dla procesorów
czterordzeniowych
Gniazda Rozszerzeń: 1X PCI Express x16, 2x PCI-Express x1, 3 x PCI
Porty: Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe
dostępne z tyłu obudowy: 6x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x DVI, wyjście audio,
wejście audio, RJ-45
dostępne wewnątrz; 2 x USB 2.0
Wnęki rozszerzeń: Min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, 2 wnęki 3.5"
dostępne wewnątrz obudowy
Karta dźwiękowa: Zintegrowana czterokanałowa kart High Definition, zgodna z AC’97, głośnik wewnątrz obudowy
Karta sieciowa: Zintegrowana karta, 10/100/1000 (RJ-45), wsparcie dla technologii AMT 3.0

Karta graficzna:
PCI-Express x 16, obsługująca min 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera (w
przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na pamięć video),
rozdzielczość min. 1280x1024 @85Hz

Pamięć RAM:
Pamięć RAM: 2048MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w dwóch modułach, Duall Chanel , 4 gniazda DIMM,
możliwość dalszej rozbudowy do 8GB

Dysk twardy (HDD):
HDD: Dysk 160GB, SATAII, 7200 rpm z technologią SMART IV

Napęd optyczny:
Napędy: DVD+/-RW Dual Layer i SuperMulti

Obudowa z zasilaczem:
Obudowa: MidiTower, fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie umożliwiające zmianę położenia
napędu optycznego w zależności od trybu pracy.
Zasilacz: Min 350W Active PFC zgodny z normą 80PLUS
Głośność: Poniżej 24 dB, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego
certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura z myszą:
Klawiatura: USB, układ klawiszy US–international, przewód min 1,8m
Mysz: USB optyczna z rolką, podkładka, przewód min 1,8m

Wyposażenie dodatkowe:

Bezpieczeństwo: hasło użytkownika i administratora w BIOS, możliwość startu systemu z urządzeń USB, układ
szyfrujący na płycie głównej pozwalającego m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze
specyfikacją TCG 1.2 zapewniający blokowanie sekwencji startowej komputera i inicjalizacji BIOS, możliwość
blokowania zapisu i odczytu na dyskietkę, port LPT, porty szeregowe i porty USB,
możliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub dysk USB (oraz ich wczytania)
Zarządzanie: Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE, AMT 3.0, agent zdalnego
zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie, inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i
upgrade BIOS, Technologia pozwalająca na zdalną kontrolę, inwentaryzację i zarządzanie komputerem w
przypadku kiedy komputer jest wyłączony lub nie ma systemu operacyjnego
Certyfikaty:
- Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub
równoważny,
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu,
Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym
systemem operacyjnym,
Dokumentacja techniczna: Papierowa i elektroniczna na CD/DVD
                                                    15 / 19
Czytnik kart pamięci odczytujący standardy kart - paięciSecureDigital Card High-Capacity (miniSDHC),
MultiMediaCard,, MultiMediaCard micro, MultiMediaCard Mobile, RS MultiMedia Card, SecureDigital, SecureDigital
Card High-Capacity (SDHC), xD-Picture Card
Patch cord kategorii 6 o długości minimum 5m

Listwa zasilająca: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25 ns
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe 230 V
Ilość gniazd sieciowych 5 szt.
Typ gniazd sieciowych Standard polski
Długość kabla minimum 3 m
Maks. prąd wyładowczy 6000 A
System ochrony przeciwporażeniowej 2P+Z
Bezpieczniki 1 x WTA 10 A/250
Prąd znamionowy obciążenia 10 A

Monitor LCD:
Typ matrycy TN
Format obrazu 16:10
Przekątna ekranu 19 cale
Nominalna rozdzielczość 1440 x 900
Jasność 300 cd/m2
Kontrast 8000 :1
Czas reakcji matrycy nie więcej niż 5 ms
Plamka max 0,3mm
Kąt widzenia w pionie min. 170 Stopni
Kąt widzenia w poziomie min. 170 Stopni
Ilość wyświetlanych kolorów 16 mln
Gniazdo D-Sub 1 szt.
Gniazdo DVI 1 szt.
Wbudowany zasilacz Tak
Możliwość zawieszenia na ścianie Tak
Zgodność z normami TCO'03,ISO 13406-2 klasa II
Pobór mocy Wł./Wył. 36/1 W
Informacje dodatkowe ARC 4:3 w panoramie, HDCP

Gwarancja:
36 miesięcy, onsite (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy. Warunki gwarancji muszą
zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.
Dostarczony monitor LCD w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać martwych pikseli i
subpikseli.

DODATKOWE WYMAGANIA
Wymagane jest aby był zainstalowany oryginalny system operacyjny Windows XP prof. z wszystkimi krytycznymi
poprawkami do systemu oraz aktualnymi sterownikami i w dnu odbioru.
Dodatkowo należy także zainstalować następujące oprogramowanie: Adobe Reader; Open Office; Firefox ; plugin
flash; GIMP Dostępny z nagrywarką program do nagrywania płyt oraz odtwarzania filmów DVD,
Kaspersky Antyvirus – wersja minimum 2009 lub równoważny o tej samej lub wyższej skuteczności wykrywania
zagrożeń. Aktualizacja bazy wirusów minimum na 3 lata,
Microsoft Office Standard EDU PL MOLP
 – wszystkie programy o ile są dostępne należy zainstalować w wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej
wersji


ZADANIE. 9. DYSKI ZEWNĘTRZNE, 1 SZ. MONITORA LCD, PENDRIVE, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Specyfikacja techniczna dysków zewnętrznych (6 sztuk)
Format - 2,5 cali
Pojemność - 1000 GB
Interfejs USB
 Prędkość obrotowa min. - 5400 rpm
Technologia przechowywania HDD
Wersja interfejsu USB 2,0
Minimalny transfer zewnętrzny 60 Mbps lub więcej
Waga maksimum 0,30 kg                                                     16 / 19
Kabel USB 2.0
Gwarancja min 24miesiące

Pamięć przenośna pendrive (8 sztuk)
Pojemność - 64 GB
InterfejsUSB 2,0
Szybkość odczytu min 20 MB/s
Szybkość zapisu min10 MB/s
Blokada zapisu
Gwarancja 60 miesięcy

Monitor LCD (1 sztuka) służący jako panel informacyjno-reklamowy promujący Wydział IPMiFS
Charakterystyka produktu
Typ matrycy S-IPS
Format obrazu 16:9
Przekątna ekranu 42cale
Rozmiar plamki 0,648mm
Nominalna rozdzielczość 1920x1080
Jasność 500cd/m2
Kontrast 800:1
Czas reakcji matrycy 9ms
Kąt widzenia w pionie 178Stopni
Kąt widzenia w poziomie 178Stopni
Ilość wyświetlanych kolorów 16,77mln
Gniazdo D-Sub 1szt.
Gniazdo DVI 1szt.
Gniazdo RGB 1szt.
Wejście audio 2
Wyjście audio 1
Wbudowany zasilacz
Możliwość zawieszenia na ścianie
Zgodność z normami CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Szerokość maksimum 1200mm
Głębokość maksimum 135mm
Waga maksimum 30kg
Pobór mocy maksimum Wł./Wył. 350W


ZADANIE 10. 2 SZT. DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA, WEDŁUG SPECYFIKACJI:
Specyfikacja techniczna drukarki laserowej - kolor
Klasa produktu: Drukarka laserowa
Druk w kolorze: Tak
Szybkość druku (mono): 20 stron/min
Maks. rozmiar nośnika: A4
Rozdzielczość w pionie (mono): min. 600 dpi
Rozdzielczość w poziomie (mono): min. 600 dpi
Rozdzielczość w pionie (kolor): min. 600 dpi
Rozdzielczość w poziomie (kolor): min. 600 dpi
Wydajność: min. 20000 str./mies.
Automatyczny druk dwustronny: tak
Gramatura papieru: 60-220 g/m2 - g/m2
Pojemność podajnika papieru: min. 300 szt.
Pojemność tacy odbiorczej: 125 szt.
Zainstalowana pamięć: min. 256 MB
Kabel PC: Tak
Obsługiwane systemy operacyjne:
MAC OS Xv10.2 lub nowsza,Microsoft Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista
Zainstalowane opcje:
- Podajnik na 300 arkuszy
- Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy
- Tacka odbiorcza na 125 arkuszy
Złącza zewnętrzne:
- 1 x RJ45 (10/100BaseTX)
- USB 2.0                                            17 / 19
Obsługiwane języki drukarek:
- PCL 5c
- PCL 6


ZADANIE 11. 2 MODUŁY DRUKARKI DO KSEROKOPIAREK I KIESZENI NA PAIER A3, WEDŁUG
SPECYFIKACJI:
Moduł drukarki sieciowej do kserokopiarki KM-1620 (1 sztuka)

Prędkość drukowania 16 str./min.
Czas pierwszego wydruku 5,5 sek.
Pamięć 64 MB (max. 320 MB)
Rozdzielczość 2400 x 600 dpi
Zgodne systemy operacyjne Microsoft Windows 95/98/ME , Microsoft Windows NT/2000/XP
Apple Macintosh OS 9.x/10.x , UNIX/Linux
Interfejsy standardowe równoległy - IEEE1284, USB 2.0 , Ethernet 10Base-T/10Base-Tx
Emulacja IBP ProPrinter , Diablo 630 , Epson LQ-850 , PCL6, PostScript 3

Kaseta na papier A3 do kserokopiarki KM-1620 (1 sztuka)

Pojemność 300 arkuszy
Format papieru A5 - A3
Gramatura papieru 64 - 105 g./m2

Moduł drukarki sieciowej do kserokopiarki Ricoch 1018D (1 sztuka)
Rozdzielczość - 600 dpi
interfejs - IEEE1284, Ethernet 10/100TX
procesor - 75MHz
pamięć - 16 MB

  II. WARUNKI REALIZACJI
1. Termin realizacji: 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2. Warunki realizacji dostawy. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Dostawcy na adres:
    Politechnika Częstochowska
    Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
    ul. Armii Krajowej 19
    42-200 Częstochowa.
3. Pozostałe warunki realizacji, warunki płatności zgodnie z projektem umowy załączonym do niniejszej SIWZ i
  stanowiącym jej integralną część.

ROZDZIAŁ 3
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi opisane w niniejszej siwz, zobowiązany jest ująć w cenie
  wszelkie zobowiązania, koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć cenę oferty zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o cenach
  oznacza to, iż cena ofertowa powinna zawierać cenę netto wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%.
3. Zamawiający niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w
  przedmiotowym postępowaniu wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o potwierdzenie
  zastosowania 0% stawki VAT na urządzenia określone w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i
  usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535).
4. Po otrzymaniu przez Wykonawcę zaświadczenia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wykonawca
  stosuje 0 stawkę podatku VAT w odniesieniu do sprzętu objętego załącznikiem nr 8 do ustawy o podatku od
  towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535).
5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia
  pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą.
6. Cena zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i jest ceną ostateczną, stałą i nie będzie podlegała
  waloryzacji.

ROZDZIAŁ 4
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY
I. KRYTERIA I ICH WAGA
Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena brutto                   - waga 100 %
                                                    18 / 19
II. WYBÓR OFERTY
1.  Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających
   odrzuceniu, tj. tę, która zawiera najniższą cenę i w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę
   punktów.
2.  Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100, w ramach każdego z zadań.
3.  Punkty będą wyliczane przy zastosowaniu poniższego wzoru:
             cena _ oferowana _ min ima ln a _ brutto
     Cena brutto =                       100 pkt  100 %
               cena _ badanej _ oferty _ brutto
4.  W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone
   oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
   dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
   ofertach.
5.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie zawiadomi Wykonawców,
   którzy złożyli oferty, o:
    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
     zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy),
     albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
     także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,
    Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
     faktyczne i prawne.
    Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 upzp, po którego upływie umowa w sprawie
     zamówienia publicznego może być zawarta.
6.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
   www.dzp.pcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informację, o których mowa w punkcie
   poprzednim (tj. rozdział 4. II. 5)


ROZDZIAŁ 5
UMOWA
1. W przypadku wyboru Wykonawcy określonemu w art. 23 ust 1 upzp (wykonawcy wspólnie ubiegający się o
  udzielenie zamówienia), Wykonawca ten przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć
  Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
2. Termin i miejsce zawarcia umowy Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty, z tym że nie
  może być ona zawarta wcześniej niż po upływie 10 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia,
  z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 upzp.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.
4. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
                                                      19 / 19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5
posted:7/1/2010
language:Polish
pages:19