Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ SP ZOZ

VIEWS: 35 PAGES: 41

									CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA
         MARYNARKI WOJENNEJ RP

                    Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008

     ZATWIERDZAM
      KOMENDANT
    CENTRUM WSPARCIA
TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA
    MARYNARKI WOJENNEJ  kmdr Waldemar KORNATOWSKI
     ……….11.2008 r.
      SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

       DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SIECIOWEGO DLA ZAUTOMATYZOWANEGO
         SYSTEMU DOWODZENIA MW ŁEBA
             WEJHEROWO
                2008
                    Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
               SPIS TREŚCI
1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO                   4
2.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA                   4
3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                   4
4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA                   5
5.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU     5
   DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
6.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ       5
   DOSTARCZYĆ W CELU POTWIEDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
   UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI      7
   ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
8.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.                   7
9.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.                    7
10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.                7
11.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.          8
12.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.                  9
13.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.                  9
14.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ       10
   DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
   SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
15.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
   UMOWY.                             10
16.  ISTOTNE DLA  STRON  POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ
   WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
   ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  ALBO  WZÓR UMOWY,  JEŻELI
   ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ   Z NIM     10
   UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
   WARUNKACH.
17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH      10
   WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
18.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI   ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA  11
   SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
19.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
   ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE       11
   ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.
20.  INFORMACJE    O     PRZEWIDYWANYCH   ZAMÓWIENIACH
   UZUPEŁNIAJACYCH.                        11
21.  OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
   WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI   11
   ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
22.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ
   ZAMAWIAJĄCEGO.                         11
23.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
   PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.    11
                                  Str.2/41
                   Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
24.  INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.             11
25.  WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
   ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.              11
26.  ZAŁĄCZNIKI                          12
                                 Str.3/41
                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW
84-200 WEJHEROWO
ul. Sobieskiego 277
tel.: (058) 6765555
fax.: (058) 6765787
www.mw.mil.pl
e-mail: pmiler@mw.mil.pl


2.    TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
Przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 €.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. Nr 223, poz.1655
z 2007 ze zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
     Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego dla zautomatyzowanego systemu
dowodzenia MW ŁEBA. Szczegółowy zakres zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia sprzętu,
należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub
standardów jakościowych.
Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować części komputerowe, sprzęt i oprogramowanie
równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych
lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia, że dostawy
oferowane spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone odpowiednio w zał. Nr 2 do SIWZ
należy załączyć załącznik nr 3 do SIWZ oraz karty katalogowe producenta lub inny dokument
potwierdzający spełnienie wymagań technicznych.
     Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy i wyprodukowany w 2008
roku, sprzęt elektroniczny był oznaczony znakiem CE oraz zgodny z dyrektywą 2002/95/WE
(RoHS).
     Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt posiadał co najmniej okres gwarancji producenta
i został wpisany w kolumnie Gwarancja załącznika nr 3 do SIWZ.
   KOD CPV: 32552320-6 Multipleksery, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 30231300-0
Monitory ekranowe, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30213000-5 Komputery osobiste, 30213100-6
Komputery przenośne, 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów
osobistych (PC), 30231300-0 Monitory ekranowe, 30216110-0 Skanery komputerowe, 30232140-7
Plotery
                                              Str.4/41
                              Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
4.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
   20 dni od dnia podpisania umowy.


5.    OPIS   WARUNKÓW     UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU    ORAZ   OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1.1. Spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   1.2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
     1.2.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
          przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
          uprawnień.
     1.2.2.  Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem
          technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
     1.2.3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
          zamówienia. Wykonawca w okresie trwania umowy musi być ubezpieczony od
          odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
          kwotę minimum 100 000 zł.
     1.2.4.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
          podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   1.3. Akceptują 30 dniowy termin płatności.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu
   zamówienia oraz ogólnymi warunkami umowy.
3.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły
   spełnia – nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń. Z treści
   załączonych dokumentów musi wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
   postępowania.
5. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego
   postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
   Wykonawca nie znający języka polskiego zobowiązany jest, na czas realizacji przedmiotu
   zamówienia, zatrudnić tłumacza na własny koszt.   6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W
   CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
   1) Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym
     (załącznik nr 4).
   2) Oświadczenie (zał. Nr 5 do SIWZ).
   3) Oświadczenie (zał. Nr 6 do SIWZ)
                                                 Str.5/41
                            Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
    ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej, niż   6 miesięcy przed
    upływem terminu składania ofert.
  5) Poświadczona przez wykonawcę kserokopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
    zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000 zł.
  6) Umowa spółki cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeśli
    składającym ofertę jest spółka cywilna (jeżeli dotyczy).
  7) Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, w którym Wykonawcy zobowiązują się do
    m. in.:

      a) solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów w razie
         nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

      b) nie rozwiązywania umowy przez któregokolwiek z Wykonawców, przed wykonaniem
         zobowiązań wynikających z umowy,

      c) niedokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiających,

      d) przedstawienia   podziału  usług/dostaw   wykonywanych  przez  poszczególnych
         Wykonawców.

  Zamawiający może zażądać okazania oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6, ppkt. 3 składa dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
UWAGA:

1) Jeśli składającym ofertę jest spółka cywilna – dokumenty wymienione:
  a) w punkcie 2 wymagane są od spółki i od każdego ze wspólników,
  b) w punkcie 4 wymagane są od każdego ze wspólników,
2) Jeśli składającym ofertę jest spółka osobowa - jawna, partnerska, komandytowa i
  komandytowo – akcyjna, dokumenty wymienione:
  a) w punkcie 2 wymagane są od spółki i od każdego ze wspólników.
                                               Str.6/41
                            Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
7.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA     OŚWIADCZEŃ      I  DOKUMENTÓW,   A  TAKŻE    WSKAZANIE  OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Pytania do SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują
sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą
elektroniczną każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.
Numer faksu Zamawiającego (058) 6765787, e-mail: pmiler@mw.mil.pl
W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji uważa się ją za niebyłą, należy jednak
pamiętać że w niektórych przypadkach może to skutkować odrzuceniem oferty (np w konsekwencji
niezgodność treści oferty z treścią SIWZ).
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że protesty muszą być wnoszone z zachowaniem formy
pisemnej.
Zamawiający zawiadamia, że wszelkie informacje przekazane poprzez fax. będą mogły być odebrane
tylko w dni robocze od godz. 07:30 do godz. 15:30. Przesłane informacje w/w sposobem komunikacji
po godz. 15:30 będą mogły być skutecznie odebrane przez zamawiającego w następnym dniu
roboczym. Okoliczność powyższa wynika z regulaminu wewnętrznego zamawiającego, w którym
określono godziny pracy.
     Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej
niż 6 dni przed terminem składania ofert.


8.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


9.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.


10.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną
techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego
podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.
     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć
z zachowaniem formy pisemnej – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do
niej. Zamawiający wymaga załączania dokumentów sporządzonych
w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę. Każda
zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymaga parafowania przez wykonawcę.
                                              Str.7/41
                             Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
     Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem sprawdzenia jej
kompletności, stworzenia spisu treści oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie
ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.
Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w
obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS- rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub
zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika
wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa.

     Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem:
ZMIANA.
   Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania   ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  lub  do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy
załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze
skutkiem dla mocodawców.
   Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami, co do których Wykonawca zastrzegł, nie
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą:
NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część
niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.11.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
   Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych opakowaniach w Kancelarii jawnej
CWTiD MW ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo pok. nr 8 w terminie do dnia 01.12.2008r.
godz. 10:00.

Zamknięte opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę wykonawcy winno być opisane:


                    PRZETARG
        – dostawa sprzętu sieciowego dla zautomatyzowanego systemu
                   dowodzenia MW ŁEBA
           Nie otwierać przed (01.12.2008r. o godz. 10:30)                                               Str.8/41
                                  Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
Na kopercie wewnętrznej należy ponadto umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2008r. o godz. 10:30 w pokoju nr 13, budynek nr 4, ul.
Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo.


12.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Aby prawidłowo obliczyć cenę brutto należy wypełnić cenami jednostkowymi brutto kolumnę nr 5
„Formularza cenowego” (załącznik nr 4), a następnie w celu obliczenia wartości brutto
poszczególnych produktów należy pomnożyć kolumnę            3 i 4 . Otrzymaną w ten sposób wartość
wpisać do kolumny nr 6. Obliczone wartości należy zsumować i wpisać w pozycji „Razem” formularza
cenowego. Otrzymaną w ten sposób cenę podaną do dwóch miejsc po przecinku należy przenieść do
formularza oferty ( załącznik nr 1). Zamawiający informuje, że „Formularz cenowy” jest jedynie
dokumentem pomocniczym do obliczenia ceny, jednakże wymaga jego dołączenia do oferty.
Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki
miary w treści złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych dostosowując ich treść
do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ, brak jakiejkolwiek pozycji w
złożonych przez wykonawcę formularzach cenowych nie będzie poprawiony i skutkować będzie
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający poprawi omyłki polegające
na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzach cenowych w następujący sposób:
     Zamawiający wykreśli z formularz cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną
     z nich;
     po    wykreśleniu  zdublowanych     pozycji   Zamawiający  zsumuje  wartości  podane
     pozostawionych formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.
Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i
uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.


13.    OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem i sposobem
             a) Cena oferty brutto waga – 100% wg wzoru:
          Cena najniższa wg złożonych ofert
       C= -------------------------------------------------- x 100
            Cena oferty badanej
   Maksymalna ilość punktów, jaką wykonawca może uzyskać w wyniku oceny oferty wynosi 100.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
                                                    Str.9/41
                            Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
14.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
     wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została
     oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
     Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców,
     którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi
     miejsce i termin podpisania umowy,
     Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i
     terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi     Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:

     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres
     (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie
     jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze
     streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
     w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

     Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
     Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
     uzasadnienie faktyczne i prawne.


15.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


16.    ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.


„Akceptuję warunki umowy zawarte w projekcie umowy (zał. Nr 6) i w razie wybrania
mojej/naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego”

17.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IV tejże ustawy.


                                              Str.10/41
                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
18.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


19.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.


20.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.
Zamawiający nie przewiduje zawierania zamówień uzupełniających.


21.  OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.


22.  ADRES    POCZTY    ELEKTRONICZNEJ      LUB   STRONY    INTERNETROWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mw.mil.pl
e-mail: pmiler@mw.mil.pl


23.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych z Wykonawcami.


24.  INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


25.  WYSOKOŚĆ     ZWROTU    KOSZTÓW    UDZIAŁU   W  POSTĘPOWANIU,     JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.OPRACOWAŁ:mgr inż. Janusz NOWARA - …………………….                                              Str.11/41
                                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                                                              Załącznik nr 1 do SIWZ                         FORMULARZ OFERTY

1   Przedmiot Zamówienia: dostawa sprzętu sieciowego dla zautomatyzowanego systemu
   dowodzenia MW ŁEBA – wg oferty cenowej

ZNAK 102/CWTiD/ŁĄCZ/2008
                                                   DATA…...................................


                                            CENTRUM WSPARCIA
                                            TELEINFORMATYCZNEGO I
                                            DOWODZENIA MW.


W celu ułatwienia wprowadzania danych do formularzy prosimy o wypełnienie następujących
danych:

1.   Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
    na dostawę sprzętu sieciowego dla zautomatyzowanego systemu dowodzenia MW ŁEBA,
    zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ podajemy:

2   Dane Wykonawcy:
   Pełna nazwa Wykonawcy, adres..............................................................................

   …...............................................................................................................................
   KRS nr …………………………..
   lub nr ………………wpisu działalności gospodarczej Urzędu…...........................
   …...............................................................................................................................
   reprezentowane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania umów
    Imię Nazwisko - funkcja:
    …........................................... …...........................................
   …........................................... …...........................................

   NIP…............................................................
   REGON…........................................

   Województwo….............................................

   Nr FAX     (    umieszczony na umowie w sprawie zamówień/a) FAX…........................
   TEL…........................
   Osoba upoważniona do kontaktów…............................................................

   Strona WWW…........................................................(jeśli dotyczy)

   e-mail …....................................................................

Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy
…................................................................................................................................
                                                                      Str.12/41
                         Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
3  Cena kompletnej dostawy sprzętu sieciowego dla zautomatyzowanego systemu dowodzenia MW
  ŁEBA w terminie 20 dni od podpisania umowy

  wartość brutto ………………………….. zł( w tym ………………………)
                        (podać stawkę VAT)

Słownie: …………………………………………………………………………zł


Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione

przez Wykonawcę.
                             …........................................
                             podpis i pieczęć oferenta
                                                   Str.13/41
                                                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                                                                   Załącznik nr 2 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I POŻĄDANE

 I.   Przełącznik sieciowy Typ A – 4 szt.
 Przełącznik typu A
                                           Ilość zestawów      4
 Numer produktu      Opis                                       Ilość
 WS-C2960-24PC-L     Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image                 1
 CAB-ACE         Power Cord Europe                                  1

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
Architektura
  1. Urządzenie o stałej konfiguracji
  2. Minimum 64MB pamięci DRAM oraz 32MB pamięci Flash
  3. wydajność przełączania co najmniej 16Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych;
  4. Wymagana jest obsługa co najmniej 20 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100 BaseTX oraz 2 porty typu combo mogące pracować jako 10/100/1000BASE-T
    oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne
  5. Wymaga się obsługi funkcji PoE na wszystkich 24 portach FastEthernet

Zasilanie
  6. Zasilanie 230V AC – nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych zasilaczy

Obudowa
  7. pasywny system chłodzenia (bez wentylatorów)
  8. Musi być możliwość zastosowania przystawki umożliwiającej instalację w szafie
    rack 19”
  9. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie
   plastikowej

Oprogramowanie – funkcjonalność
  10. Musi zapewniać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC
  11. Musi być dostępne automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych
  12. Musi obsługiwać ramki Jumbo
  13. Przełącznik musi posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector)
  14. Musi obsługiwać co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID


                                                                           Str.14/41
                                                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  15. Musi obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami
  16. Musi obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami:
      a. IEEE 802.1x
      b. IEEE 802.1s
      c. IEEE 802.1w
      d. IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX
      e. IEEE 802.3ad
      f. IEEE 802.1D
      g. IEEE 802.1p
      h. IEEE 802.1Q
      i. IEEE 802.3 10BASE-T
      j. IEEE 802.3u 100BASE-TX
      k. IEEE 802.3z 1000BASE-X
      l. IEEE 802.3ab 100BASE-T
  17. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
      a. obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu
      b. mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP
      c. możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego
  18. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
      a. dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3
      b. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+
      c. możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem
        nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu)
      d. monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)
      e. możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci
        VLAN z lokalnego przełącznika
      f. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
      g. obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia
      h. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)
      i. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
  19. Musi obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3
  20. Musi obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP

Zarządzanie i konfiguracja
  21. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym
    na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci
    nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie
    dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.                                                                               Str.15/41
                                                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
   22. Przełącznik musi umożliwiać łączenia przełączników we wspólnie zarządzanie klastry

II.    Przełącznik sieciowy Typ B – 3 szt.
 Przełącznik typu B
                                             Ilość zestawów    3
 Numer produktu      Opis                                       Ilość
 WS-C2960-24LT-L     Catalyst2960 24 10/100 (8 PoE)+ 2 1000BT LAN Base Image               1
 CAB-ACE         Power Cord Europe                                  1Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:Architektura
  1. Urządzenie o stałej konfiguracji
  2. Minimum 64MB pamięci DRAM oraz 32MB pamięci Flash
  3. wydajność przełączania co najmniej 16Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych;
  4. Wymagana jest obsługa co najmniej 20 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100 BaseTX oraz 2 porty mogące pracować jako 10/100/1000BASE-T
  5. Wymaga się obsługi funkcji PoE na wszystkich 8 portach FastEthernet

Zasilanie
  6. Zasilanie 230V AC – nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych zasilaczy

Obudowa
  7. pasywny system chłodzenia (bez wentylatorów)
  8. Musi być możliwość zastosowania przystawki umożliwiającej instalację w szafie
    rack 19”
  9. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie
   plastikowej

Oprogramowanie – funkcjonalność
  10. Musi zapewniać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC
  11. Musi być dostępne automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych
  12. Musi obsługiwać ramki Jumbo
  13. Przełącznik musi posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector)


                                                                           Str.16/41
                                                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  14. Musi obsługiwać co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID
  15. Musi obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami
  16. Musi obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami:
      m. IEEE 802.1x
      n. IEEE 802.1s
      o. IEEE 802.1w
      p. IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX
      q. IEEE 802.3ad
      r. IEEE 802.1D
      s. IEEE 802.1p
      t. IEEE 802.1Q
      u. IEEE 802.3 10BASE-T
      v. IEEE 802.3u 100BASE-TX
      w. IEEE 802.3z 1000BASE-X
      x. IEEE 802.3ab 100BASE-T
  17. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
      d. obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu
      e. mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP
      f. możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego
  18. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
      a. dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3
      b. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+
      c. możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem
        nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu)
      d. monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)
      e. możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci
        VLAN z lokalnego przełącznika
      f. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
      g. obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia
      h. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)
      i. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
  19. Musi obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3
  20. Musi obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP

Zarządzanie i konfiguracja
  21. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym
    na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci
                                                                               Str.17/41
                                                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
    nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie
    dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
  22. Przełącznik musi umożliwiać łączenia przełączników we wspólnie zarządzanie klastry
III. Router typu A - szt. 2

   Router Typu A
                                        Ilość kompletów   2
   Produkt          Opis                                Sztuk
                2811 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL
   CISCO2811-HSEC/K9     lic,64F/256D                                1
   HWIC-4ESW         Four port 10/100 Ethernet switch interface card              1
   CAB-ACE          Power Cord Europe                             1

Dopuszcza się system równoważny, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

Architektura
  1. Urządzenie modularne posiadające możliwość instalacji co najmniej:
    a. 1 modułów sieciowych z interfejsami lub modułów Voice over IP
    b. 4 karty sieciowej z interfejsami lub kart Voice over IP
    c. 2 modułów funkcyjnych
    d. 2 modułów z układami DSP
  2. W urządzeniu musi być zainstalowana karta sieciowa z czterema portami przełączanymi 10/100 Ethernet
  3. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej dwa interfejsy FastEthernet 10/100 dla realizacji podłączenia do sieci LAN
  4. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł sieciowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami:
    a. Z portami szeregowymi – o gęstości co najmniej 4 porty na moduł
    b. Ze zintegrowanymi modemami V.90 – o gęstości co najmniej 8 portów na moduł
    c. Z interfejsami ISDN BRI (styk S/T) – o gęstości co najmniej 4 porty na moduł
    d. Z interfejsami ISDN PRI
    e. Z przełącznikiem Ethernet – o gęstości co najmniej 16 portów na moduł
    f. Z interfejsem HSSI
    g. Z interfejsem ATM E3
  5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami:


                                                                             Str.18/41
                                                         Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
     a. Z portami szeregowymi
     b. Ze zintegrowanym modemem V.90
     c. Ze zintegrowanym modemem ADSL
     d. Ze zintegrowanym modemem SHDSL
     e. Z interfejsem ISDN BRI (styk S/T)
     f. Z przełacznikiem Ethernet – o gęstości co najmniej 4 portów na moduł
  6.  Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny muszą mieć możliwość obsadzenia modułami:
     a. Sprzętowego modułu wsparcia szyfracji
  7.  Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami:
     a. O gęstości nie mniejszej niż 8 kanałów
     b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transcoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP
  8.  Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256
  9.  Urządzenie musi być wyposażone w dodatkowy wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 instalowany w slocie
     dla modułów funkcyjnych.
  10.  Urzadzenie musi minimum dwa porty dedykowane do zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla podłączenia modemu
  11.  Urzadzenie musi posiadać minimum 2 porty USB
  12.  Urzadzenie musi posiadać co najmniej 64 MB pamięci FLASH i możliwość jej rozbudowy do minimum 256 MB
  13.  Urzadzenie musi posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM i możliwość jej rozbudowy do minimum 1024 MB

Zasilanie
  14. Wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V
  15. Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet – w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia – bez stosowania dodatkowych
    zewnętrznych urządzeń (zasilacz, panele, etc.)

Oprogramowanie – funkcjonalność:
  16. Możliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP4, PIM
  17. Wsparcie Policy Based Routingu
  18. Musi mieć oprogramowanie z funkcjami bezpieczeństwa:
    a. Szyfrowanie połączeń 3DES oraz AES
    b. Sondy IPS – wymagane jest wsparcie dla minimum 700 sygnatur ataków
    c. Firewall (w trybie routed oraz transparent)
    d. Ochrona samego urządzenia (Control-Plane) przed atakami DDoS i nadużyciami
    Funkcje opisane w tym punkcie powinny działać jednocześnie
  19. Możliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection,
    Network Admission Control, etc.
  20. Wsparcie dla protokołu IGMPv3
  21. Obsługa funkcjonalności Network Address Translation
  22. Możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia)                                                                            Str.19/41
                                                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  23. Możliwość obsługi połączeń VoIP
  24. Obsługa tzw. routingu między sieciami VLAN w oparciu o 802.1q
  25. Wydajność proponowanego urządzenia nie może być mniejsza niż 360 Kpps
Zarządzanie i konfiguracja
  26. Zarządzanie minimum przez SNMP
  27. Możliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik
  28. Możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS+
  29. Konfiguracja przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.)
  30. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym
    na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nielotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej
    musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjny (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą
    być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
Obudowa
  31. Obudowa wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie
    plastikowej
  32. Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”
IV. Router typu B - szt. 3

   Router Typu B
                                        Ilość kompletów     3
   Produkt          Opis                                 Sztuk
   CISCO1841         Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR               1
   HWIC-4ESW         Four port 10/100 Ethernet switch interface card                1
   CAB-ACE          Power Cord Europe                               1

Dopuszcza się system równoważny, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

Architektura
  1. Urządzenie modularne posiadające możliwość instalacji co najmniej:
    e. 2 modułów sieciowych z interfejsami lub modułów Voice over IP
    f. 2 modułów funkcyjnych
  2. W urządzeniu musi być zainstalowana karta sieciowa z czterema portami przełączanymi 10/100 Ethernet
  3. Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej dwa interfejsy FastEthernet 10/100 dla realizacji podłączenia do sieci LAN                                                                               Str.20/41
                                                         Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  4.  Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami:
     a. Z portami szeregowymi
     b. Ze zintegrowanym modemem V.90
     c. Ze zintegrowanym modemem ADSL
     d. Ze zintegrowanym modemem SHDSL
     e. Z interfejsem ISDN BRI (styk S/T)
     f. Z przełacznikiem Ethernet – o gęstości co najmniej 4 portów na moduł
  5.  Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny muszą mieć możliwość obsadzenia modułami:
     a. Sprzętowego modułu wsparcia szyfracji
  6.  Urzadzenie musi minimum dwa porty dedykowane do zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla podłączenia modemu
  7.  Urzadzenie musi posiadać minimum 2 porty USB
  8.  Urzadzenie musi posiadać co najmniej 32 MB pamięci FLASH i możliwość jej rozbudowy do minimum 128 MB
  9.  Urzadzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM i możliwość jej rozbudowy do minimum 256 MB

Zasilanie
  10. Wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V

Oprogramowanie – funkcjonalność:
  11. Możliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP4, PIM
  12. Wsparcie Policy Based Routingu
  13. Musi mieć oprogramowanie z funkcjami bezpieczeństwa:
    e. Szyfrowanie połączeń 3DES oraz AES
    f. Sondy IPS – wymagane jest wsparcie dla minimum 700 sygnatur ataków
    g. Firewall (w trybie routed oraz transparent)
    h. Ochrona samego urządzenia (Control-Plane) przed atakami DDoS i nadużyciami
    Funkcje opisane w tym punkcie powinny działać jednocześnie
  14. Możliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection,
    Network Admission Control, etc.
  15. Wsparcie dla protokołu IGMPv3
  16. Obsługa funkcjonalności Network Address Translation
  17. Możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia)
  18. Możliwość obsługi połączeń VoIP
  19. Obsługa tzw. routingu między sieciami VLAN w oparciu o 802.1q
  20. Wydajność proponowanego urządzenia nie może być mniejsza niż 360 Kpps
Zarządzanie i konfiguracja
  21. Zarządzanie minimum przez SNMP
  22. Możliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik
  23. Możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS+                                                                            Str.21/41
                                                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  24. Konfiguracja przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.)
  25. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym
    na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nielotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej
    musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjny (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą
    być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
Obudowa
  26. Obudowa wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie
    plastikowej
  27. Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19” poprzez zastosowanie odpowiednich prowadnic.
V. Multiplekser inwersyjny – 8 szt.

 Multiplekser inwersyjny
                                             Ilość zestawów      8
 Numer produktu      Opis                                        Ilość
 TM-141          MULTIPLEKSER INWERSYJNY Ethernet/ 4xE1                         1
              Zasilacz impulsowy                                   1

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

Multiplekser musi pozwalać na inwersyjną multipleksację strumienia Ethernet 10/100 Mbit/s przez 4 linie G.703(704) 2,048 Mbit/s. Optymalizować swoją przepływność w
zależności od liczby wykorzystywanych strumieni n × E1 (n = 1 ÷ 4), gdzie maksymalna sumaryczna prędkość
transmisji po stronie liniowej wynosi 8,192 Mbit/s.

Musi spełniać następujące parametry techniczne:
  1. Parametry portów liniowych
        4x E1/ G.703(704)
        120 Ω/sym, RJ-45
        Maksymalna tłumienność kabla stacyjnego 32 dB
  2. Parametry portu lokalnego Ethernet:
        10/100 Base-T/FX, RJ-45 (full/half duplex)


                                                                               Str.22/41
                                                        Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  3.  Zasilacz zintegrowany:
        36÷60 V DC
        110÷230 V AC
  4.  Zarządzanie:
        VT-100
        Telnet
VI. Modem/Router xDSL – 12 szt.

 Modem/Router xDSL
                                            Ilość zestawów    4
 Numer produktu     Opis                                      Ilość
 AM-8          Modem xDSL z SHDSL na Ethernet                           1
            Zasilacz impulsowy                                 1

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

Modem AM8 lub inny równoważny spełniający poniższe kryteria:
Dane Techniczne:

Routing
•IP Routing
•Routing Statyczny i RIPv1/RIPv2
•IP Masquerading NAT/PAT
•DHCP Server
•DNS Relay and Caching

Bridging
•IEEE 802.1D Transparent Bridging

Konfiguracja                                                                      Str.23/41
                      Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
•Konsola (RS232)
•Połączenie Telnet
•Interfejs WEB (HTTP)
•Hasło
•Network Management
•SNMPv1/SNMPv2 Agent
•MIB II

Aktualizacja oprogramowania
•TFTP

ATM
•do 8 PVCs
•Traffic Shaping UBR
•AAL5
•OAM F5 Loopback
•ATM Forum UNI 4.0

Enkapsulacja AAL5
•VCMultiplexing i SNAP/LLC
•Ethernet over ATM (RFC 1483)
•PPP over ATM (RFC 2364)
•Classical IP over ATM (RFC 1577)

PPP
•PPP over Ethernet (RFC 2516)
•PPP over ATM (RFC 2364)
•Autentykacja z PAP/CHAP/MS-CHAP

Interfejs WAN
•SHDSL: ITU-T G.991.2 (Annex A, Annex B)
•Kodowanie: 16-TCPAM
•Data Rate: N x 64Kbps (N=1~72)
•Impedance: 135 ohms

Interfejsy
•WAN: RJ-11
•LAN: 4xRJ-45                                   Str.24/41
                                                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
•Konsola: RS232

Wskaźniki
•Ogólne: PWR
•WAN: LNK, ACT
•LAN: LNK/ACT, 100M


VII. Punkt dostępowy typu A                - szt. 2

Punkt dostępowy CISCO AIR-LAP1232AG-E-K9 lub inny równoważny spełniający poniższe kryteria (parametry minimalne)::
  1. Obsługa dwóch nadajników: 2,4 GHz i 5GHz ze standardami 802.11a i 802.11g;
  2. Możliwość podłączenie anten ze złaczem RP-TNC dla obu częstotliwości;
  3. Możliwość pracy jako autonomiczny access points lub jako access point lub bridże;
  4. Możliwość zarządzania radiem z danego Access pointa lub z innego nadrzędnego urządzenia zarządzającego (inny Access point, inny bridge, urządzenie sterujące
    pracą Access pointów);
  5. Możliwość współpracy z sondami IDS/IPS;
  6. Dwa rodzaje zasilania: standardowe i in line power – zasilanie przez port Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.1af PoE;
  7. Możliwość autentykacji poprzez:
      a. WPA
      b. WPA2 (802.11i)
      c. TKIP
      d. Cisco message integrity check (MIC)
      e. IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits
      f. 802.1X EAP :
           i. EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST)
           ii. Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC)
          iii. PEAP-Microsoft Challenge Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAP)
          iv. EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS)
           v. EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS)
          vi. EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM)
  8. Możliwość zabezpieczenia transmisji (szyfrowania) poprzez:
      a. AES-CCMP encryption (WPA2)
      b. TKIP (WPA)                                                                              Str.25/41
                                                       Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
      c. WPA TKIP
      d. · IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits
    Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące realizowana u dostawcy lub przez producenta urządzeniaVIII. Antena dookólna, zewnętrzna z konektorem RP/TNC z kablem niskostratnym - szt. 2

Antena dookólna CISCO AIR-ANT24120 lub inna równoważna spełniająca poniższe kryteria (parametry minimalne):
    antena zewnętrzna, dookólna,
    wzmocnienie: 12 dBi,
    działająca w paśmie 2,4 GHz,
    wyposażona w konektor RP/TNC,
    do anteny dołączony komplet uchwytów mocujących.
    Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy realizowana u dostawcy lub przez producenta urządzenia

Kabel niskostratny z konektorem RP/TNC typu B spełniający poniższe kryteria (parametry minimalne):
    kabel obustronnie zakończony konektorami RP/TNC,
    pasujący do oferowanej anteny dookolnej
    pasujący do oferowanego punktu dostępowego typu B z pozycji 9
    długość kabla: 10 metrów
  Uwaga: do każdej anteny dookólnej należy dołączyć jeden kabel.
                                                                     Str.26/41
                                                      Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
IX. Stacja robocza SD zgodna z „Wykazem obowiązujących standardów sprzętu komputerowego do stosowania w
resorcie Obrony Narodowej” wersja 2.50a z dnia 30.06.2008r. - 8 zest. a w tym:
   pamięć RAM      4GB DDR2 SDRAM 667 MHz, pracująca w trybie Dual Chanel
              z możliwością rozbudowy do min. 8 GB
   karta graficzna    PCI Express z pamięcią 256 MB DDR2, złącza D-Sub i DVI,
              nie może być zintegrowana z płyta główną
   dysk HDD       2 x 250 GB SATA II, 7200 RPM, min. 8 MB cache, w tym jeden w aluminiowej
              kieszeni SATA z wentylatorem;
   karta I/O       4 porty RS232/422/485, w tym minimum 2 porty RS-232
   programowalna
   monitor        2x 22” LCD (matryca w klasie I – certyfikat producenta sprzętu bazowego),
              rozdzielczość 1600x1200 (75Hz), jasność 300 cd/m2, współczynnik kontrastu
              1000:1, czas odpowiedzi 8ms, wejście DVI
   dodatkowo       Głośniki, komplet kabli połączeniowych i zasilających, komplet sterowników na
              płycie CD, dokumentacja użytkownikaX. Monitor LCD min 22” M2 zgodny z „Wykazem obowiązujących standardów sprzętu komputerowego do stosowania w
resorcie Obrony Narodowej” wersja 2.50a z dnia 30.06.2008r. - 10 szt.;
XI. Notebook NB z 4 GB SODIMM, DDR2 SDRAM 667 MHz oraz dyskiem SATA 120GB zgodny z „Wykazem
obowiązujących standardów sprzętu komputerowego do stosowania w resorcie Obrony Narodowej” wersja 2.50a z dnia
30.06.2008r. - 60 szt.
Klasa procesora: Intel Core 2 Duo
Kod procesora : P7350
Prędkość procesora: 2 GHz
Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz
Pojemność pamięci podręcznej : 3 MB
T echnologia Hyperthreading : Nie
Technologia Centrino: Nie
Technologia Centrino Duo: Tak
Pojemność dysku: 250 GB                                                                   Str.27/41
                                                      Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
Zainstalowana pamięć: 4096 MB
Rodzaj pamięci: SODIMM DDR2 Częstotliwość szyny pamięci 667 MHz
Maksymalna wielkość pamięci: 4096 MB
Ilość banków pamięc:i 2 szt.
Przekątna ekranu LCD: 16 cali
Typ ekranu: TFT WXGA
Maksymalna rozdzielczość LCD : 1280 x 800
Typ karty graficznej: ATI Mobility Radeon HD3470
Zainstalowana pamięć wideo: 256 MB
Karta dźwiękowa: High Definition Audio
Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer
Typ gniazda rozszerzeń: 1 x Express Card 54/34
Urządzenia wskazujące: Touchpad
All-in-one : Tak
Rodzaj baterii: Li-Ion (6 Cells)
 Złącza zewn.: • 1 x HDMI • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) • 1x eSATA • 1x FireWire (IEEE1394) • 1x RJ-11 (modem) • 1x RJ-45 (LAN) • 3x USB 2.0
 • wejście na mikrofon • Wejście zasilania (DC-in) • wyjście słuchawkowe
 Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth: Tak
Zainstalowany moduł WWAN: Nie
IR (podczerwień): Nie
Czytnik kart pamięci: Tak
Typy odczytywanych kart pamięci:
 • MemoryStick
 • MemoryStick Pro
 • MultiMedia Card
 • SecureDigital Card
Wyposażenie standardowe:
 • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
 • Czytnik linii papilarnych
 • głośniki stereo
 • Modem 56K V.92
 • Zintegrowana kamera 2,0 Mpix
 • torba
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Premium PL
Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 24 msc
Masa netto: 2,8 kg                                                                         Str.28/41
                                                                Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
XII. Palmtop – komputer przenośny - 10 szt.


Klasa produktu            Palmtop (komputer kieszonkowy)
Częstotliwość procesora       400 MHz
Wbudowana pamięć RAM         256 MB
Wbudowana pamięć ROM         64 MB
Typ wyświetlacza LCD         3,5-calowy, jasny, odblaskowo-przezroczysty panel LCD TFT, 65tys. kolorów (16-bitowa głębia), rozdzielczość QVGA (240X320) z ekranem dotykowym
Przekątna wyświetlacza        3,5 cali
Rozdzielczość wyświetlacza LCD    240x320 px
Wyświetlacz dotykowy         Tak
Bezprzewodowa karta sieciowa     Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej  IEEE 802.11b/g
Bluetooth 2             Tak
Obsługa standardu SIR 115.2kb/s   Tak
Wbudowany odbiornik GPS       Tak
Czytnik kart pamięci         Tak
Typy odczytywanych kart pamięci   SecureDigital Card
Interfejsy              1 x mini USB, 1 x wyjście na słuchawki
Wbudowana klawiatura         Nie
Funkcja telefonu komórkowego     Nie
UMTS                 Nie
Wbudowany aparat cyfrowy       Nie
Typ baterii             Li-Ion
Pojemność dołączonej baterii     1200 mAh
System operacyjny          Microsoft Windows Mobile 5,0 Pocket PC
Szerokość              80 mm
Wysokość               120 mm
Głębokość              17 mm
                   Futerał, kabel USB, ładowarka samochodowa, podręczny przewodnik, rysik, słuchawki, uchwyt samochodowy, zasilacz
W zestawie
                   Automapa 5.x.x Europa
                                                                                     Str.29/41
                                                        Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
XII. Skaner dokumentów – 6 szt.


   Typ skanera: jednoprzebiegowy, A4, duplex
   Rozdzielczość optyczna: 600 dpi, 1200 dpi przy zastosowaniu opcjonalnego modułu skanera płaskiego
   Rozdzielczości skanowania: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi i 1200 dpi
   Źródło światła: zimna lampa katodowa
   Technologia skanowania: podwójny układ CCD
   Obszar skanowania:
     Maksymalny rozmiar dokumentu: 215x863 mm
     Minimalny rozmiar dokumentu: 50x63,5 mm
   Tryby skanowania:
    Kolor: wew. 48 bit, wyjście 24 bit
    Skala szarości: 8 bit
   Tekst: 1 bit
   Symultaniczne skanowanie w trybie kolor i czarno-białym lub skali szarości i czarno-białym
   Prędkości skanowania
   Tryb czarno-biały i skala szarości: do 30 str/min (w trybie duplex do 60 str/min) przy 200 dpi
   Tryb kolor: do 30 str/min (w trybie duplex do 60 str/min) przy 200 dpi
   Interfejs: USB 2.0
   Podajnik: maks. 50 stron przy gramaturze papieru 75 g/m2, możliwość skanowania również małych dokumentów jak wizytówki lub prawo jazdy - max grubość
   takiego dokumentu - 1,25 mm
   Format plików: RTF, TIFF, JPEG, PDF
   Gramatura papieru: 34-413 g/m2, małe dokumenty typu wizytówki do grubości 1,25 mm
   Obciążenie dzienne: max. 1500 stron
   Obsługiwane systemy operacyjne: Win /2000/XP/XP-64bit
   Gwarancja: 36 miesięcy
                                                                            Str.30/41
                                                            Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
XII. Ploter – 2 szt.
    technologia druku: termiczna
    szybkość druku fast: 7,9 m²/h
    szybkość druku best: 2 m²/h
    maks. rozdzielczość: 1200 x 600 Dpi
    nośniki: folia Clear film; folia Matte film; Papier (zwykły, inkjet, coated, heavyweight coated, o wysokim połysku, lekko błyszczący, natural tracing, fotograficzny)
    podawanie papieru: podstawa drukarki; odbiornik nośników; automatyczna obcinarka; Podawanie pojedynczych arkuszy; podawanie z roli
    maks. szerokość arkuszy: 106,7 cm
    maks. szerokość roli: 106,7 cm
    minimalna grubość linii: 0,042 mm
    zaintalowana pamięć: 32 MB
    maksymalna pamięć: 160 MB
    sterowniki: sterowniki dla Macintosha (OS X w wersji10.2.3 lub nowszej); Microsoft® Windows® (98, 2000, XP) z USB; Microsoft® Windows® (95, NT® 4.0)
    bez USB
    interfejsy: port równoległy Centronics zgodny z normą IEEE 1284 (ECP); USB (zgodny ze specyfikacją USB 2 0) Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP oraz
    Mac OS X w wersji 10.2.3 lub nowszej
                                                                                  Str.31/41
                                            Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ

                  SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

                      Spełnienie
Lp.    Nazwa produktu      Ilość  parametru  Gwarancja  Opis produktu równoważnego
                      Tak  Nie
1   Przełącznik sieciowy Typ A   4
2   Przełącznik sieciowy Typ B   3
3      Router typu A      2
4      Router typu B      3
5   Multiplekser inwersyjny    8
6    Modem/Router xDSL     12
7   Punkt dostępowy typu A    12
     Antena dookólna,
8   zewnętrzna z konektorem
     RP/TNC z kablem
      niskostratnym      2
 9    Stacja robocza SD     2
10  Monitor LCD min 22” M2    10
     Notebook NB z 4 GB
   SODIMM, DDR2 SDRAM
11
    667 MHz oraz dyskiem
      SATA 120GB       60
12       Palmtop       10
13    Skaner dokumentów      6
14       Ploter        2


                                  …........................................
                                   podpis i pieczęć oferenta
                                                               Str.32/41
                                                Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                                                            Załącznik nr 4 do SIWZ


                          FORMULARZ CENOWY
                            Cena
                                  Stawka
 Lp.      Nazwa produktu       Ilość   jednostkowa            Wartość brutto
                                  VAT
                            brutto
   1.         2.         3.      4.     5.             6.
 1     Przełącznik sieciowy Typ A    4
 2     Przełącznik sieciowy Typ B    3
 3        Router typu A       2
 4        Router typu B       3
 5      Multiplekser inwersyjny    8
 6      Modem/Router xDSL      12
 7      Punkt dostępowy typu A    12
      Antena dookólna, zewnętrzna z
 8    konektorem RP/TNC z kablem
          niskostratnym       2
 9        Stacja robocza SD      2
 10     Monitor LCD min 22” M2     10
       Notebook NB z 4 GB
      SODIMM, DDR2 SDRAM 667
 11
       MHz oraz dyskiem SATA
           120GB         60
 12         Palmtop        10
 13      Skaner dokumentów       6
 14         Ploter         2
Razem


                                      …........................................
                                        podpis i pieczęć oferenta                                                                   Str.33/41
                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                                   Załącznik nr 5 do SIWZ
..….........................…..
 (miejscowość, dnia)

                                   …................................


                                    / pieczątka oferenta /                   OŚWIADCZENIE
       (dotyczące spełniania przez oferenta warunków określonych w art. 22 ust. 1
               ustawy Prawo zamówień publicznych )     Oświadczam, że:
     A/ posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
     B/ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
     C/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
     D/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
                                ...........................................
                                / pieczęć i podpis oferenta/
                                               Str.34/41
                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                                      Załącznik nr 6 do SIWZ


….........................…..
 (miejscowość, dnia)

                                   .................................


                                    / pieczątka oferenta /
                   OŚWIADCZENIE
                (dotyczące akceptacji wzoru umowy)    „Akceptuję warunki umowy zawarte w projekcie umowy (zał. Nr 6)
i w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję się do realizacji
zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego”
                               …...........................................
                               / pieczęć i podpis oferenta/
                                                Str.35/41
                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                                       Załącznik nr 7 do SIWZ
                       „Projekt”
                    UMOWA NR ……../2008
                zawarta w dniu …………… w Wejherowie
pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez
……………………………………………. pod numerem 57360, zarejestrowanym podatnikiem podatku
od towarów i usług NIP …………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:


   …………………………………………..              …………………………………….


  jednej strony, a


CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW
W WEJHEROWIE, ul. Sobieskiego 277,
84 – 200 WEJHEROWO,
REGON 220483459,    NIP 588-224-62-88


  zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:


 1. kmdr Waldemar KORNATOWSKI- KOMENDANT
 2. kmdr por. Marek KOWARA- GŁÓWNY KSIĘGOWY


  z drugiej strony o następującej treści:
                   § 1. PRZEDMIOT UMOWY
WYKONAWCA sprzedaje ZAMAWIAJĄCY fabrycznie nowe urządzenia komputerowe (posiadające
Krajową Normę Bezpieczeństwa B i oznakowane znakiem zgodności CE)       wyszczególnione w
specyfikacji ilościowo-jakościowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, będący jej integralną
częścią.


                   § 2. TERMIN WYKONANIA
WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy wymieniony
w § 1 w terminie 30-tu dni od podpisania umowy do Centrum Wsparcia Teleinformatycznego I
Dowodzenia MW w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277.                                             Str.36/41
                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 1-
dniowym wyprzedzeniem.
               § 3. ROZLICZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonaną dostawę ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kwotę brutto w wysokości ……
  PLN, słownie: ……………………………….
2. Wartość umowy jest niezmienna i zawiera w sobie cenę netto oraz wszystkie koszty
  towarzyszące wraz z należnymi podatkami.
3. Rozliczenie realizacji umowy nastąpi po wykonaniu dostawy na podstawie protokółu przychodu
  zewnętrznego PZ przedmiotu umowy oraz faktury VAT.
4. Zapłata   faktury VAT  nastąpi w formie polecenia przelewu z konta ZAMAWIAJĄCEGO na
  rachunek WYKONAWCY , nr konta ……………………. , w terminie 21 dni roboczych od daty
  otrzymania dokumentów rozliczeniowych.
5. W przypadku wykonania umowy przed terminem i dokonania odbioru przedmiotu umowy bez
  wad, ZAMAWIAJĄCY może uregulować zobowiązanie w terminie wcześniejszym w stosunku
  do określonego, jednakże bez obowiązku zachowania 21-dniowego terminu płatności.
6. Za datę zapłaty STRONY ustalają datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.


                   § 4. PRÓBY I ODBIORY
1. Dostawę uważa się za      wykonaną a ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na
  ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony przez WYKONAWCĘ i
  przyjęty przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. WYKONAWCA odpowiada za kompletną dostawę pod względem ilościowym i jakościowym do
  czasu   zakończenia  wszystkich  czynności  związanych  z  odbiorem  dostawy   przez
  ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W przypadku wystąpienia wad, konieczności wprowadzenia niezbędnych poprawek lub
  uzupełnień przedmiotu wykonanej dostawy, terminy ich usunięcia STRONY ustalą w protokóle
  przyjęcia – przekazania.
4. Wykrycie wad lub usterek przedmiotu umowy w trakcie odbioru stanowi podstawę do odmowy ich
  odbioru.
5. Wykrycie wad lub usterek po odbiorze nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień
  wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia od WYKONAWCY roszczeń na zasadach
  ogólnych.
6. Zapłata faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi w terminie określonym w § 3 pkt 5 licząc
  od daty usunięcia wad przez WYKONAWCĘ, czego potwierdzeniem będzie protokół przychodu
  zewnętrznego PZ .
                                              Str.37/41
                              Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
                       § 5. GWARANCJE
1. Zgodnie z wymogami ZAMAWIAJĄCEGO okres gwarancji liczony od dnia odbioru określono w
  specyfikacji ilościowo-jakościowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy
2. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU pisemną gwarancję jakości na dostarczony
  przedmiot umowy nie później niż w dniu dostawy.
3. Każde urządzenie objęte wymogiem udzielenia gwarancji musi być wyposażone w kartę
  gwarancyjną, wypełnioną w języku polskim. W karcie gwarancyjnej muszą być wyraźnie
  określone:
       a)  miejsce na datę przyjęcia sprzętu przez odbiorcę od której będzie liczony termin
          gwarancji,
       b)  numer fabryczny urządzenia objętego gwarancją,
       c)  numer telefoniczny oraz numer faksu, na który można zgłaszać reklamacje,
       d)  miejsce na adnotacje po przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych,
          obejmujące: datę zgłoszenia reklamacji, datę wykonania naprawy, rodzaj
          wykonanej naprawy, miejsce na adnotacje dotyczące wydłużenia gwarancji na
          element urządzenia objętego naprawą gwarancyjną o czas zgłoszenia reklamacji
          do czasu wykonania naprawy,
4. Roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji     będą przedkładane przez ZAMAWIAJĄCEGO do
  rozpatrzenia przez WYKONAWCĘ wyłącznie w formie protokółu reklamacyjnego w terminie nie
  dłuższym niż 7 /siedem/ dni od daty wykrycia niesprawności. Protokół reklamacyjny może być
  przesłany pocztą lub faksem    (faks Nr 058-305 29 97). W wyjątkowych wypadkach dopuszcza
  się zgłoszenie reklamacji telefonicznie (tel. Nr 058-305 29 97).
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 /czternastu/ dni
  roboczych   od  daty   otrzymania  zgłoszenia  reklamacyjnego.  O   przebiegu  naprawy
  ZAMAWIAJĄCY będzie informowany na bieżąco. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14
  dni WYKONAWCA dostarczy na czas trwania naprawy ,zamienny sprzęt o parametrach nie
  gorszych od naprawianego.
6. W przypadku uszkodzenia dysku twardego zostaje on wymieniony na nowy, zaś uszkodzony
  nośnik lub cały dysk zostaje u użytkownika ze względu na obowiązujące przepisy
  bezpieczeństwa   teleinformatycznego   ,  do   przestrzegania  których  zobowiązany  jest
  ZAMAWIAJĄCY.
7. W razie niedotrzymania terminu naprawy przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ ,
  ZAMAWIAJĄCY        zastrzega sobie prawo podjęcia niezbędnych czynności na koszt
  WYKONAWCY      zmierzających do zrealizowania naprawy. Wszystkie koszty związane z
  reklamacją ponosi WYKONAWCA .
8. W  okresie gwarancji    WYKONAWCA jest     zobowiązany do pisemnego zawiadomienia
  ZAMAWIAJĄCEGO o:
-  zmianie siedziby;
-  złożeniu wniosku o wszczęciu postępowania upadłościowego;
-  ogłoszeniu likwidacji;


                                                 Str.38/41
                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
-  zawieszeniu działalności.

             § 6.RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE


1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za wszelkie wady fizyczne
   przedmiotu umowy.
2.  Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy
   z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za wszelkie wady prawne
   dostawy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
   własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na
   znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku
   z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zwolni ZAMAWIAJĄCEGO od ewentualnych
   roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub
   przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw
   z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem
   przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za to, że jest uprawniony do
   wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie informatycznym
   stanowiących przedmiot umowy oraz za to, że KUPUJĄCY wskutek zawarcia umowy będzie
   upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania
   dostarczonego wraz z przedmiotem umowy.
6. WYKONAWCA zawrze z osobami trzecimi umowy licencyjne upoważniające go do wprowadzenia
   do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu informatycznego będącego
   przedmiotem umowy wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na dostarczony sprzęcie.

7. WYKONAWCA podejmie na swój własny koszt działania prawne związane z roszczeniami osób
   trzecich o zaprzestanie naruszania praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących
   przedmiotów umowy, będącego wynikiem wprowadzenia ich do obrotu na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, pod następującymi warunkami:

   a) ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ o roszczeniu osoby trzeciej,

   b) ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże WYKONAWCY wszelkie informacje i dokumenty
    związane z roszczeniem,

   c) ZAMAWIAJĄCY powstrzyma się od uczestniczenia w sporze i udzieli WYKONAWCY
    wyłącznego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z osobą zgłaszającą roszczenie,

   d) ZAMAWIAJĄCY udzieli pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym
    wskazanym przez WYKONAWCĘ i podejmie inne czynności procesowe zaproponowane
    przez WYKONAWCĘ,                                              Str.39/41
                          Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
  e) ZAMAWIAJĄCY bez porozumienia z WYKONAWCĄ nie uzna roszczenia osoby trzeciej w
    całości lub w części.
9. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO praw osób trzecich
  będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia przedmiotu umowy do obrotu na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej przez WYKONAWCĘ, na żądanie KUPUJĄCEGO WYKONAWCA
  zwolni ZAMAWIAJĄCEGO z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w szczególności
  zrefunduje ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania,
  kary umowne, grzywny i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe.


                    § 7. KARY UMOWNE.
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 15% wartości brutto
  niezrealizowanej umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
  które odpowiada WYKONAWCA.
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1,5 % wartości brutto
  dostawy nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż
  15% wartości brutto tej dostawy.
3. Kary umowne oblicza się od wartości brutto dostawy, którą ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest
  zapłacić w razie należytego wykonania umowy.
4. STRONY zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
  w przypadku powstania szkód przewyższających wysokość odszkodowania z tytułu kar
  umownych.
                 § 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
  okolicznościach bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji prawnych i finansowych.
2. ZAMAWIAJĄCY ma ponadto prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji umowy
  większej niż 10 dni.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi
  przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być
  dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.


           § 9. INNE POSTANOWIENIA I UPRAWNIENIA STRON
1. WYKONAWCA nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
  osoby trzecie bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
2. WYKONAWCA nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄCEGO z
  tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ było
  następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec WYKONAWCY
  przez jego kooperantów.
                                             Str.40/41
                           Znak sprawy Nr 102/CWTID/ŁĄCZ/2008
3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
  informacji publicznej .
4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
  i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. STRONY zgodnie oświadczają, iż tryb przewidziany w
  „Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
  poz.177 z późniejszymi zmianami/ i aktach wykonawczych do tej ustawy został zachowany.
5. Spory mogące wystąpić na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w oparciu o przepisy
  Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących
  zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla
  siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
6. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA
  będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. WYKONAWCA     zobowiązuje  się  nie  dokonywać  cesji  wierzytelności  należnych  od
  ZAMAWIAJĄCEGO bez jego pisemnej zgody.
8. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
  dokonano wyboru WYKONAWCY.
9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody umawiających się STRON wyrażonej na
  piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
10. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na
  prawach oryginału z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.
        ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA
                                              Str.41/41

								
To top