Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

FLASH 8 WEB UYGULAMALARI#20EF1C by bmd18385

VIEWS: 90 PAGES: 4

									‹çindekiler

I.  TEMEL FLASH UYGULAMALARI
1. Flash Kullan›c› Arayüzü ve Paneller      3
  Çal›flma Sahnesi                4
  Timeline                    5
  Özellikler Paneli               6
  ActionScript Editörü              7
  Kütüphane                   8
  Araçlar                    9
2. Butonlar                   13
  Sabit Butonlar                13
  Kullan›m fiekilleri              14
  Dinamik Butonlar               20
3. Movie Clip’ler                29
  Movie Clip’ler Aras› Etkileflim        29
  Movie Clip’lerin Biçim ve Konum Kontrolleri  47
4. Klavye Uygulamalar›              53
  Klavye Girdileri               53
  Klavyeden Girilen Tuflu Alg›lamak54
  Ok Tufllar› ile Nesne Kontrolleri       57
5. Fare Uygulamalar›               71
  Fare ‹flaretçileri               72
  Fare Takipçileri               75
  Fare Efektleri                79
  Sa¤ Tufl Menüsü                83
II. ‹STEMC‹ TARAFLI UYGULAMALAR
6. Diziler                    89
  Dizilerin Özellikleri             89

                         vii
   Dizi Oluflturmak                  90
   Dizilerin Kontrolleri               94
 7. Zaman Uygulamalar›                101
    Tarih                     101
    Dijital Saat                  106
    Analog Saat                  108
 8. Metinler                     113
   Metin Filtrelemek                113
   Metin Format› Belirlemek             117
 9. Renk Uygulamalar›                121
    Renk Uygulamalar› Örne¤i            121

 10. Yazd›rma ‹fllemleri               129
    Yazd›rma ‹fllemleri Uygulama Örne¤i       129

 11. Kameradan Görüntü Almak             139
    Kameradan Görüntü Almak Uygulama Örne¤i    139

 12. Mikrofondan Ses Almak              145
    Mikrofondan Ses Almak Uygulama Örne¤i     145

 13. FLV Video Oynat›c›lar              151
    Haz›r FLV Video Oynat›c›lar          152
    Kiflisellefltirilmifl FLV Video Oynat›c› Yap›m›  157

 III. SUNUCU TARAFLI UYGULAMALAR
 14. Ön Yükleyiciler                 167
    Ön Yükleyiciler Uygulama Örne¤i        167

 15. Ziyaretçi Sayac›                175
    Ziyaretçi Sayac› Uygulama Örne¤i        175

 16. E-Mail Gönderme Formlar›            185
    E-Mail Gönderme Formlar› Uygulama Örne¤i    185

 17. Siparifl Formlar›                195
    Siparifl Formlar› Uygulama Örne¤i        196

 18. Anketler                    207
    Anketler Uygulama Örne¤i            208


viii
19. Arkadafl›ma Tavsiye Et                221
  Arkadafl›ma Tavsiye Et Uygulama Örne¤i        222
20. Dosya Transferi                   229
  Dosya Transferi Uygulama Örne¤i           230

21. Site ‹çi Sohbet                   239
  Site ‹çi Sohbet Uygulamas› Örne¤i          240
IV. ‹STEMC‹-SUNUCU VER‹ TRANSFER‹ VE DENET‹MLER‹
22. Metin Tabanl› Veriler                253
  Verileri Yüklemek                  253
  Verileri Kaydetmek                  257
23. ‹stemci Tarafl› Veri Kay›t ve Okuma         261
  Flash ile Veri Kaydetmek ve Okumak          261
  Flash-PHP ile Veri Kaydetmek ve Okumak        265

24. XML Tabanl› Veriler                 269
  XML’den Veri Yüklemek                269
  Menü Yapmak                     274
  Resim Galerisi Haz›rlamak              282
V. S‹TEY‹ YAYIMA SUNMAK
25. Yay›mlama Ayarlar›                 295
  SWF Yay›mlama                    295
  Version (Versiyon)                  296
  Load Order (Yükleme Düzeni)             297
  ActionScript Version (ActionScript Versiyonu)    297
  Options (Ayarlar)                  298
  JPEG Quality (JPEG Kalitesi)             299
  Audio Stream (Ses Ak›fl›)               300
  Audio Event (Ses Olaylar›)              301
  Local Playback Security (Yerel Ba¤lant› Güvenli¤i)  302
  HTML Yay›mlama                    302
  Template (fiablon)                  303
  Detect Version (Versiyon Bul)            304
  Dimensions (Boyutlar)                305


                               ix
  Playback (Oynatma)                        307
  Quality (Kalite)                         308
  Window Mode (Pencere Modu)                    308
  HTML Alignment (HTML Hizas›)                   309
  Scale (Ölçü)                           309
  Flash Alignment (Flash Hizas›)                  310
  Show Warning Messages (Tehlike Mesajlar›n› Göster)        311

26. Siteyi Yay›mlamak                        313
  Site ‹smi Al›m›                         313
  Domain Name Nedir?                        313
  Kaç Çeflit Domain Name Vard›r?                  313
  Kaç Adet Domain Name Al›nabilir?                 315
  Nereden Domain Name Al›n›r?                   315
  Al›nan Domain Name’in Geçerlilik Süresi Ne Kadard›r?       315
  Ülke Adl› Domain Name Almak ‹çin Gerekli Belgeler Nelerdir?   316
  DNS Nedir?                            321
  NS1 ve NS2 Kavramlar› Nelerdir?                 321
  Domain Name Al›nd›ktan Sonra Yap›lmas› Gereken Ayarlar Nelerdir? 322
  Sunucu Kiralamak                         322
  Hosting Nedir?                          322
  Bir Hosting Hizmetinde Aranmas› Gereken Özellikler Nelerdir?   323
  Hosting Kontrol Program› ve Yetkileri              324
  Hosting Türleri Nelerdir?                    324
  Nereden Hosting Al›n›r?                     325
  Kaç Adet Hosting Al›nabilir?                   325
  Hosting Yönetim Panelleri Nelerdir?               325
  Siteyi Sunucuya Yüklemek                     326
  FTP Nedir?                            327
  Web Sitesi Hesab› Oluflturmak ve Dosya Transferini Gerçeklefltirmek 330
  Ekler                              335
  Klavye Tufl Kodlar›                        335
  Flash K›sayol Tufllar›                      339
  Sözlük                              347


x

								
To top