Docstoc

Filosofie umění – bibliografie

Document Sample
Filosofie umění – bibliografie Powered By Docstoc
					                                            Filosofie umění 1

Filosofie umění – bibliografie v češtině

Alberti, Leone Battista: O malbě. O soše, Praha 1947
Aristotelés : Poetika, přeloţila Julie Nováková, Praha 1964, nebo Antonín Kříţ, Praha 1948
Borchgrave de, Helen, přel. Ladislav Šenkyřík, Praha, Kniţní klub 2002
Cassirer, Ernst: Filozofie symbolických forem I. Jazyk a II. Mytické myšlení, Praha, Oikumené 1996
Croce, Benedetto: Brevíř estetiky, přel. J. Bartoš, Praha, Orbis 1927
Čep, Jan: Umění a milost, Brno, Vetus Via 2001
Černý, Václav: Osobnost, tvorba a boj, Praha, Václav Petr 1947
Eco, Umberto: Umění a krása ve středověké estetice, Praha 1998
Dempsey, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí, Praha 2002
Derrida, Jacques: Texty k dekonstrukci, přel. M. Petříček jr., Bratislava, Archa 1993
Duby, Georges: Umění a společnost, Praha-Litomyšl 2002
Duby, Georges: Věk katedrál, umění a společnost, Praha 1997
Foucault, Michel: Sen a obraznost, Praha-Liberec, Dauphin 1995
Foucault, Michel: Slová a věci, Bratislava, Kalligram 2000
Gadamer, H. G.: Aktualita krásneho, přel. O. Bakoš, Bratislava, Archa 1995
Gilbertová, K. E.-Kuhn, H.: Dějiny esteetiky, Praha, SNKLU 1965
Gombrich, E. H.: Příběh umění, přel. Miroslava Tůmová, Praha, Mladá fronta 1998
Gombrich, E. H. : Umění a iluze, přel. Miroslava Tůmová, Praha, Odeon 1985
Goodman, N.: Způsoby světatvorby, přel. V. Zuzka, Bratislava, Archa 1996
Graham, Gordon: Filosofie umění, Brno, Barrister/Principal 2000
Guardini, Romano: O posvátných znameních, Řím, Křesťanská akademie 1968
Hegel, G. W. F. : Estetika, 2 sv., přel. Jan Patočka, Praha, Odeon 1966
Hegel, G. W. F. : Fenomenologie ducha, Praha, Filosofický ústav ČSAV 1960
Heidegger, Martin: Zrození uměleckého díla, Praha, Orientace 1968, č. 5-6 a 1969, č. 1
Heidegger, Martin: Básnicky bydlí člověk, Praha, Oikumené 2006
Hruška, Radomil: Umění a společnost, Praha 1976
Chalumeau, Jean-Luc: Přehled teorií umění, Praha, Portál 2003
Jan Pavel: Ještě jednou k otázce morálky a umění, in: Britské listy 23.9.2003
Kandinsky, W.: O duchovnosti v umění, přel. A. Pelikánová, Praha, Triáda 1998
Kant, Immanuel: Kritika soudnosti, přel. Vladimír Špaček a Walter Hansel, Praha, Odeon 1975
Kulka, Tomáš: Umění a kýč, Praha 1994
Locke, John: Esej o lidském rozumu, přel. Anna Dokulilová, Praha, Svoboda 1984
Maritain, Jacques: Umění a scholastika, přel. Václav Renč, Olomouc, Knihovna filosofické revue
   1933


                                                    1
Marx, Karl: Rukopisy „Grundrisse“ I, pře. M. a A. Hrbkovi, Praha, Svoboda 1997
Mašín, J.: Giacomo Manzu, Praha 1966
Merleau-Ponty, Maurice: Viditelní a neviditelné, Praha, OIKOYMENH 1998
Merleau-Ponty, Maurice: Oko a duch a jiné eseje, přel. Oldřich Kuba, Praha, Obelisk 1971
Mokrejš, Antonín: Filosofie a ţivot – ţivot a umění, Praha 1995
Mukařovský, J.: Cestami poetiky a estetiky, Praha, Čs. spisovatel 1971
Novák, Mirko: Česká estetika: Od Palackého po dobu současnou, Praha, Borový 1941
Otto, R.: Posvátno: iracionalita v idei boţství a její poměr k racionalitě, přel. J. J. Škoda, Praha,
   Vyšehrad 1998
Panofsky, Erwin: Význam ve výtvarném umění, přel. Lubomír Konečný, Praha, Odeon 1981
Petříček, Miroslav jr.: Současné umění, Praha, Galerie hlavního města Prahy 1998
Platón: Filébos, přel. František Novotný, Praha, OIKOYMENH 1994
Platón: Ústava, přel. František Novotný, Praha, OIKOYMENH 1994
Rezek, Petr: K teorii plastičnosti, Praha, Triada 2004
Scruton, Roger: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, Praha, Academia 2002
Scruton, Roger: Estetické porozumění, přel. Jiří Ogrocký, Brno, Barrister/Prinncipal 2005
Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa, přel. Milan Váňa, Nová tiskárna Pelhřimov 1998
Stark, Stanislav: Filosofie a umění, Plzeň, ZU/Práv. fakulta 1994
Tolstoy, L. N.: Co je umění, Spisy, sv. 13, přel. V. Jungmannová, Praha, Odeon 1990
Umlauf, Václav: Evropské cesty k vlastnímu já, Brno, CKD 2002
Vacková, Růţena: Věda o slohu, Praha, Aula 1993
Vacková, Růţena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha, nakl. Dr. Václav Tomsa 1948
Vasari, Giorgio: Ţivoty nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, Praha, Mladá fronta 1998
Vinci, Leonardo da: Úvahy o malířství, přel. F. Topinka, Praha, Gryf, 1994
Vodička, Timoteus: Filosofie umění, Brno, Brněnské tiskárny 1948
Volek, Emil: Znak – funkce – hodnota, Praha, Paseka 2004
Vrána, Karel: Křesťanství a kultura, Svitavy, Trinitas 2004
Vrána, Karel: Poslání a pokušení spisovatele, Svitavy, Trinitas 2000
                                                    2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:7/1/2010
language:Czech
pages:2