Meer informatie Vraag dan naar onze folder over privacy

Document Sample
Meer informatie Vraag dan naar onze folder over privacy Powered By Docstoc
					Meer informatie? Vraag dan naar onze
folder over privacy en klachten. Ook kunt
u onze klachtenprocedure inzien op
www.hds.nl.


VISIE
Onze medewerkers zijn professionele
maatschappelijk werkers die vanuit een
christelijke levensovertuiging willen wer-
ken. Dat betekent dat begrippen als        • Inloopspreekuur:
naastenliefde en respect een belangrijke       ° Hoofdkantoor HdS,
rol spelen in onze hulpverlening. U kunt        Amersfoortsestraat 18, Barneveld
met de maatschappelijk werkers spreken          op werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur;
over zaken die nauw verweven zijn met         ° Gezondheidscentrum,
uw geloofsovertuiging. Zij zullen daarom        Gaffel 2, Voorthuizen
ook, als dat van belang is, graag contact        op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur;
opnemen of samenwerken met uw voor-          ° Huisartsencentrum Het Juk,
ganger of ambtsdrager. Uiteraard alleen         Paltrokstraat 2 Kootwijkerbroek                                   Algemeen
als u daar ook mee instemt.               op maandag 13.30 tot 14.30 uur;
                          • Buiten kantooruren in geval van crisis-
                                                                           Maatschappelijk Werk
BEREIKBAARHEID
• Telefonisch spreekuur maatschappelijk
                           situaties via het crisisnummer:
                           0900-2300230.
                                                 HdS Christelijke organisatie voor Zorg en Welzijn  Blijf er niet mee zitten
                                                 • thuiszorg
 werkers op werkdagen van 8.30 tot 9.30      • U kunt het AMW van de HdS ook mai-
                                                 • algemeen maatschappelijk werk
 uur (telefoonnummer: 0342-417641);         len: maatschappelijkwerk@hds.nl
                                                 • kwadraat
                                                 • servicebureau zorg en welzijn

                                                 Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld
                                                 Postbus 120, 3770 AC Barneveld
                                                 Tel: 0342 - 41 76 41  Fax: 0342 - 42 02 54
                                                 E-mail: info@hds.nl  Internet: www.hds.nl        Aan de tekst van deze folder kan geen rechtsgeldigheid worden ontleend.
Algemeen
Maatschappelijk Werk
Blijf er niet mee zitten
Iedereen krijgt wel eens met proble-                          AANMELDEN                                        Iedereen die in aanmerking komt voor     thuissituatie vast. Ook met deze infor-
men te maken. Dat hoort bij het leven.                         U kunt zich op eigen initiatief aanmelden                        maatschappelijk werk van de HdS krijgt    matie wordt zeer zorgvuldig en vertrou-
Vaak helpt het als u erover praat met                          bij de HdS; een verwijsbriefje is niet                          altijd  vijf  gesprekken  aangeboden.   welijk omgegaan. Wilt u hier meer over
familie, buren of vrienden. Het kan                           nodig. Vervolgens wordt u uitgenodigd                          Zonder wachttijd! In deze vijf gesprekken  weten? Vraag dan naar onze folder over
ook zijn dat u er samen niet uitkomt.                          voor een intakegesprek. Hierin brengt de                         wordt de aandacht gericht op het oplos-   privacy en klachten. Ook kunt u ons pri-
Of dat er niemand is met wie u kunt of                         maatschappelijk werker samen met u het                          sen van het probleem of het leren      vacyreglement inzien op www.hds.nl.
durft te praten. In zo'n geval kunt u                          probleem in kaart. Na het intakegesprek                         omgaan met de lastige situatie.
gebruik maken van de deskundige                             wordt gekeken welke begeleiding hier het                                               K L AC H T E N ?
hulp van het Algemeen Maatschap-                            beste bij aansluit. Soms kunnen we u in                         Natuurlijk zijn vijf gesprekken niet voor  Bent u ontevreden over de hulpverle-
pelijk Werk van de HdS.                                 contact brengen met een instelling die                          iedereen voldoende en is verdere begelei-  ning, dan is het belangrijk dat u dit aan-
                                            hulp biedt die beter past bij uw vraag. Of                        ding in sommige gevallen gewenst. Die    geeft. Zowel uzelf als HdS zijn immers
H U L P V R AG E N              u in gesprek, om samen met u de proble-  wellicht zijn groepsgesprekken voor u een  als de stap naar de hulpverlening eenmaal  mogelijkheid is er, maar dit kan wel bete-  gebaat bij een goede afhandeling. U kunt
Het AMW van de HdS staat open voor      men in kaart te brengen.          betere keus. Maar deze beslissingen wor-   is gezet, geconfronteerd te worden met   kenen dat u na de vijf gesprekken een    uw klacht het beste als eerste met de
allerlei problemen. U kunt daarbij denken                        den altijd in samenspraak met u genomen.   een wachtlijst. Toch is de hoeveelheid   aantal weken op de wachtlijst komt.     maatschappelijk werker zelf bespreken.
aan relatieproblemen of een gevoel van    G E E N KO ST E N                                    aanmeldingen soms erg groot. Wachttij-   Uiteraard probeert de HdS deze tijdsduur   Biedt dat geen oplossing, dan is er een
eenzaamheid na het overlijden van een    U gaat vervolgens samen met de maat-    HOE VERDER?                 den zijn dan helaas onoverkomelijk. Om u  zo kort mogelijk te houden.         speciale klachtenregeling beschikbaar.
partner. Maar de HdS krijgt ook vragen    schappelijk werker op zoek naar handvat-  De HdS wil u graag direct van dienst kun-  toch direct van dienst te kunnen zijn,
over omgaan met financiën of schulden,    ten en mogelijke oplossingen. Deze     nen zijn. Het is immers erg vervelend om,  heeft de HdS een oplossing bedacht.     P R I VAC Y
functioneren op het werk, arbeidsonge-    gesprekken vinden veelal plaats op het                                               Vertrouwelijk omgaan met informatie
schiktheid, burn-out, onzekerheid, faal-   kantoor van de HdS. In sommige gevallen                                               speelt een belangrijke rol   binnen de
angst, geloof, verslaving en incest. Voor  kan het ook van belang zijn dat de maat-                                              HdS. De maatschappelijk werkers hebben
eigenlijk alle problemen kunt u bij de HdS  schappelijk werker bij u thuis komt. Die                                              een beroepsgeheim. Alles wat u vertelt,
terecht.                   mogelijkheid biedt de HdS. Er zijn geen                                               blijft dus binnen de muren van de HdS.
Onze maatschappelijk werkers gaan op     kosten voor u verbonden aan de hulpver-               Algemeen                            Gedurende de hulpverlening legt de HdS
vertrouwelijke en deskundige manier met   lening.                                                               verschillende gegevens over u en uw
                                                     maatschappelijk werk
                                                     Blijf er niet mee zitten