การใช้ Microsoft Word 2003

Document Sample
การใช้ Microsoft Word 2003 Powered By Docstoc
					การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน        1              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


                 การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน
                                  โดย นาวาอากาศเอก อนุตตร จิตตินันทน
                             ผูอํานวยการ กองวิทยาการ กรมแพทยทหารอากาศ
• การเขาสูโปรแกรม Microsoft Word                                     3.คลิก Microsoft office                                     4.คลิก Microsoft Word                                       2.คลิก All Programs
                                       1.คลิก Start
                                        เขาสูโปรแกรม Word                                (Minimize) ปุมยอวินโดวใหเหลือเพียงชื่อบนทาสกบาร
                             •   (Maximize) เพื่อขยายวินโดวใหเต็มจอภาพ
                                (Restore) ปุมกลับขนาดวินโดว

• หนาตางการทํางานหลักของ Word                                     เมนูบาร และแถบเครื่องมือหลัก เพื่อ
                                     เลือกทํางานกับเอกสาร
                                     คลิกเพื่อเริ่มสรางเอกสารใหม

                                     คลิกเพื่อสรางเอกสารใหมจากตนแบบ
                                   •
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน               2              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การสรางเอกสารใหม
  1.เลือกเมนู แฟม>สราง หรือคลิก              2.บานหนาตาง เอกสารใหม สําหรับเลือกสรางเอกสารใหม
                                                  สรางเอกสารในรูป
                 สรางเอกสารเปลา
                                                  • จดหมายและแฟกซ
                 สรางไฟลเอกสารเว็บเพจ
                                                  • เอกสารที่แนบไปกับอีเมล
                 สรางเอกสารพรอมสงอีเมล
                                                  • เมโมเอกสาร
                 สรางเอกสารจากไฟลเดิมที่มีอยู
                                                  • รายงาน
                                                  • สื่อสิ่งพิมพแบบตางๆ
• การบันทึกเอกสารที่สราง
  1.เลือกคําสั่ง แฟม > บันทึก หรือคลิก    หรือกด < Ctrl + S >  2.ระบุตําแหนงเก็บขอมูล
                                                  4.คลิกเมาส                              3. ตั้งชื่อและชนิดใหกับไฟลที่ตองการบันทึก
• การบันทึกเอกสารเปนชื่อใหม

                            1.เลือกคําสั่ง แฟม > บันทึกเปน
                            2.เมื่อหนาตางของการบันทึกเปนปรากฏขึ้น ใหเปลี่ยนชื่อแฟมเปนชื่อ
                             ที่ตองการและทําขั้นตอนเชนเดียวกับการบันทึกเอกสารที่สราง
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน            3              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การเปดเอกสารที่บันทึกไวกลับมาใชงาน
  1.เลือกคําสั่ง แฟม > เปด หรือคลิก   หรือกด <Ctrl+O> 2.ระบุตําแหนงที่เก็บเอกสาร   3.คลิกเมาสเลือกไฟล
                                               4. คลิกเมาส หรือกด enter
• การปดเอกสาร
 1.เลือกคําสั่ง แฟม > ปด หรือ คลิก   บริเวณมุมขวามือ
  2.เลือกคําสั่งสําหรับจัดการกับไฟลในกรณีที่
ยังไมมีการบันทึกเอกสาร
   - ใช ถาตองการบันทึกเอกสาร
   - ไมใช ถาไมตองการบันทึกเอกสาร
   - ยกเลิก เพื่อยกเลิกคําสั่งปดเอกสาร

• การออกจากโปรแกรม เลือกคําสั่ง แฟม > จบการทํางาน หรือคลิก         ที่อยูดานขวาบนสุดของหนาตาง
• การใชมุมมองตางๆใน Word
 1.เลือกคําสั่ง มุมมอง แลวเลือกมุมมองที่ตองการ หรือคลิกแถบเครื่องมือ        ที่มุมลางซายของหนาตาง
                         - มุมมองปกติ (Normal View) – มุมมองพื้นฐานสําหรับสราง แกไข
                            และปรับแตงขอความ
                         - มุมมองเคาโครงเว็บ (Web Layout View) – เหมาะสําหรับการอาน
                            เอกสารในเว็บ
                         - มุมมองเคาโครงเหมือนพิมพ (Print Layout View) – มุมมองที่
                            แสดงผลลัพธเหมือนกับเอกสารที่พิมพออกจากเครื่องพิมพจริงๆ
  - มุมมองเคาโครงการอาน - แสดงเอกสารในลักษณะของหนาหนังสือ
  - มุมมองเคาราง (Outline View) – แสดงเฉพาะขอความในเอกสารเทานั้น
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน           4              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


•  การปอนขอความลงบนเอกสาร
   เราจะกําหนดจุดเริ่มตนของการปอนขอความไดโดยเลื่อนปุมบนคียบอรด หรือใชเมาสคลิกลงบนเอกสารเพื่อกําหนด
 ตําแหนง ซึ่งจะมีสัญลักษณกระพริบ        อยู
         ั
• สัญลักษณตวชี้เมาส เมื่อเรานําตัวชี้เมาสไปวางตามบริเวณตางๆ รูปรางตัวชี้เมาสจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้
    ตัวชี้เมาสอยูในพื้นที่เอกสาร
    ตัวชี้เมาสอยูบริเวณแถบเครื่องมือ ซึ่งอยูนอกพื้นที่เอกสาร
    ตัวชี้เมาสอยูบริเวณพื้นที่ที่วางดานซายของเอกสาร (Selection bar)
    ตัวชี้เมาสอยูบริเวณยอหนาของบรรทัด
    ตัวชี้เมาสอยูบริเวณขอบดานซายของบรรทัด
     ตัวชี้เมาสอยูบริเวณกึ่งกลางบรรทัด
     ตัวชี้เมาสอยูบริเวณขอบดานขวาของบรรทัด
•  การเลือกตัวอักษรหรือขอความ
   -  การใชเมาสเลือกขอความ 1.คลิกที่ตําแหนงเริ่มตน 2.ลากเมาสใหเกิดแถบสีดําทับขอความ แลวปลอยเมาส
   -  การเลือกเฉพาะคํา ใหดับเบิลคลิกที่คําที่ตองการเลือก จะเกิดแถบสีดําทับคํานั้น
   -  การเลือกทั้งบรรทัด 1.เลื่อนเมาสไปทางดานซายของหนากระดาษ 2.คลิกเมาสใหตรงกับบรรทัดที่ตองการเลือก
   -  การเลือกทั้งยอหนา 1.เลื่อนเมาสไปบริเวณดานซายของยอหนาที่ตองการ 2.ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกยอหนานั้นๆ
   -  การเลือกขอความทั้งหมดในเอกสาร 1.เลือกคําสั่ง แกไข > เลือกทั้งหมด หรือกด <Ctrl+A> 2.จะเกิดแถบสี
     ดําทับขอความทั้งหมดในเอกสาร
   -  การยกเลิกการเลือกขอความ หากตองการยกเลิกขอความที่ไดเลือกไว ทําไดโดยคลิกเมาสที่ตําแหนงใดๆของ
     เอกสารที่ไมมีแถบสีดําอยู
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน             5              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


•  การคัดลอกขอความ
  1.ใชเมาสเลือกขอความ   2.คลิกเมาสปุมขวา แลวเลือกคําสั่งคัดลอก หรือคลิกเมนู แกไข>คัดลอก หรือคลิก    หรือ
                                         กด< Ctrl+C >
                                         3.ไปยังตําแหนงที่ตองการวางขอความ
  4. คลิกเมาสปุมขวา แลวเลือกคําสั่งวาง หรือคลิก
  เมนู แกไข>วาง หรือคลิก หรือกด<Ctrl+V>

•  การยายขอความ
  1.ใชเมาสเลือกขอความ 2.คลิกเมาสปุมขวา แลวเลือก
  คําสั่งตัด หรือคลิกเมนู แกไข>ตัด หรือคลิก   หรือกด<Ctrl+X>

                                   3.ไปยังตําแหนงที่ตองการยายขอความไป
  4. คลิกเมาสปุมขวา แลวเลือกคําสั่งวาง หรือคลิกเมนู
  แกไข>วาง หรือคลิก หรือกด<Ctrl+V>

    หากตองการยายขอความไปตําแหนงที่อยูใกลเคียงกัน ทําได โดยการใชเมาสเลือกขอความนั้น แลวลากเมาสไป
  ตําแหนงที่ตองการยาย เมื่อปลอยเมาส ขอความที่เลือกจะยายมาอยูตําแหนงใหมในทันที
•  การยกเลิกการใชคําสั่งครั้งที่ผานมา
  1.คลิกเมาสที่   (Undo) หรือคลิกเมนู แกไข> เลิกทํา หรือกด <Ctrl+Z>    2.เลือกจํานวนคําสั่งที่ตองการยอนกลับ
    ถาหากไมตองการยกเลิกคําสั่งนั้น ภายหลังจากใชคําสั่งUndoไปแลว ใหใชคําสั่งRedo (ทําซ้ํา) โดยคลิก    หรือ
  คลิกเมนู แกไข>ทําซ้ํา หรือกด<Ctrl+Y>
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน           6              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน

•  การคนหาขอความ
  1.เลือกคําสั่ง แกไข > คนหา หรือกด <Ctrl+F>  2.กรอกคํา/ขอความที่ตองการคนหา
                                       3.คลิกเมาส
                      4.หากมีคําที่คนหาอยูในเอกสาร จะปรากฏแถบแรเงาทับคํานั้นๆอยู
•       
  การแทนที่ขอความ
  1.เลือกคําสั่ง แกไข > แทนที่ หรือกด <Ctrl+H>
  2.กรอกคําที่ตองการคนหา
  3.กรอกคําที่จะมาแทนที่ ซึ่งจะปรากฏแถบแรเงาทับขอความที่ตองการแทนที่
  4.เลือกรูปแบบการแทนที่ โดยอาจแทนที่ขอความที่พบ แลวคนหาคําตอไป หรืออาจแทนที่ทั้งหมด

•  การจัดขอความใหอยูกึ่งกลาง ชิดซาย หรือชิดขวา
  1.คลิกเมาสเลือกยอหนาที่ตองการจัด       2.คลิกเมาสเลือกการวางขอความ                                            วางขอความใหชิดซาย
                                            วางขอความใหอยูตรงกลาง
                                            วางขอความใหชิดขวา
                                            วางขอความใหเต็มบรรทัด
   วางขอความใหชิดขอบซาย/ขวา โดยใหระยะหางระหวางแตละตัวอักษรเทาๆกัน
   กําหนดระยะหางระหวางบรรทัด
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน            7               โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การปรับแตงหนากระดาษ
 1.คลิกเมนู แฟม> ตั้งคาหนากระดาษ      2.เขาสูการตั้งคาหนากระดาษ

                                 ระบุระยะขอบ

                        ตั้งแนวการวางของกระดาษ
                             แนวตั้ง/แนวนอน• การตั้งกั้นหนาและกั้นหลัง
 1.คลิกเลือกยอหนาที่ตองการ 2.กําหนดระยะยอหนา/กั้นหนา/กั้นหลัง
คลิกเมาสแลวลากเพื่อตั้งระยะของยอหนา                     คลิกเมาสแลวลากเพื่อตั้งระยะกั้นหลัง

          คลิกเมาสแลวลากเพื่อตั้งระยะกั้นหนา

• การกําหนดตําแหนงแท็บหยุด
 1.คลิกเมาสที่ปุม บริเวณดานซายของไมบรรทัด จนเปนสัญลักษณแท็บที่ตองการใช
    Left Tab จัดขอความชิดซายของแท็บ มักจะใชกับขอความโดยทั่วไป
    Right Tab จัดขอความชิดขวาของแท็บ มักจะใชกับขอมูลที่เปนตัวเลข
    Center Tab จัดขอความใหอยูกึ่งกลางของแท็บ
    Decimal Tab จัดตัวเลขใหจุดทศนิยมอยูตรงตําแหนงของแท็บหยุด
    Bar Tab การใสเสนแนวตั้ง
 2.คลิกเมาสที่ไมบรรทัดตรงจุดที่ตองการกําหนดแท็บ
• การแบงขอความในเอกสารเปนหลายคอลัมน
  1.คลิกเมนู รูปแบบ>คอลัมน หรือคลิก      2.ลากเมาสกําหนดจํานวนคอลัมนที่ตองการ
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน                8                โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การปรับแตงตัวอักษรในเอกสาร
 1.ใชเมาสเลือกขอความ 2.คลิก                 หรือคลิกเมนู รูปแบบ > แบบอักษร 3.เลือกรูปแบบอักษร
                                     4.คลิกเมาสที่   และเลือกขนาดตัวอักษรที่ตองการ
                                     5.คลิกเมาสเลือกปรับลักษณะของขอความ
                                        ตัวหนา (Bold)
                                        ตัวเอียง (Italic)
                                        ขีดเสนใต (Underline)• การกําหนดลักษณะพิเศษใหตัวอักษร
 1.ใชเมาสเลือกขอความ 2.เลือกคําสั่ง รูปแบบ > แบบอักษร หรือคลิกเมาสปุมขวา แลวเลือกแบบอักษร
  3.คลิกเมาสเลือกกําหนดรูปแบบ
  ขีดทับ / ขีดทับคู / ตัวยก / ตัวหอย / เงา / เคาราง / นูนขึ้น / รอย
  จารึก / ตัวพิมพใหญขนาดเล็ก / ตัวพิมพใหญทั้งหมด / ซอน
             4.คลิก        หรือกด enter

• การตกแตงขอความดวยสี
        ั
  กําหนดสีใหกบตัวอักษร          1.เลือกขอความที่ตองการกําหนดสี         2.คลิก

                                                      3.เลือกสีที่ตองการ
                                                      กําหนดใหกับขอความ
  การเนนสวนสําคัญดวยการไฮไลทตัวอักษร
                                1.คลิก          3.ลากเมาสทับขอความที่ตองการเนน
                                2.เลือกสีไฮไลทที่
                                ตองการ
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน             9             โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การตีกรอบเอกสาร
 1. คลิกเมนู รูปแบบ > เสนขอบและแรเงา               2.เลือกไปที่เสนขอบหนากระดาษ
                         3.คลิกเมาสเลือก
                         รูปแบบ
                         4.เลือกลักษณะเสน
                         5.เลือกสี
                         ความกวาง และ
                         ลวดลาย
                         6.คลิก
• การแสดงBullet หรือเลขลําดับหนาขอความ
 1.ใชเมาสเลือกขอความที่ตองการ
  2.คลิก    จะปรากฎเลขลําดับ หรือคลิก      จะปรากฏสัญลักษณ Bullet
                                      3.หากตองการเปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ
                                      หรือเลขลําดับใหคลิกเมนู รูปแบบ>
                                      สัญลักษณแสดงหัวขอยอยและลําดับเลข
                     4.เลือกประเภทของสัญลักษณที่ใช
                     5.เลือกรูปแบบสัญลักษณที่ตองการ
                     6.คลิก

• การสรางเอกสารใหมจากเทมเพลต
 1.เลือกคําสั่ง แฟม > สราง

                                           2.คลิกเมาสเลือก บนคอมพิวเตอร
                                           ของฉัน
                                           3.เลือกประเภทเอกสาร
                                           4.คลิกเลือกเทมเพลตที่ตองการ                                           5.คลิกเมาส
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน             10                 โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การสรางเทมเพลตไวใชงานเอง
 1.เปดหรือสรางเอกสารที่ตองการสรางเปนเทมเพลต แลวบันทึกเปน โดยหนาตางบันทึกเปนที่ชอง “บันทึกใน:”ใหกําหนด
 ตําแหนงสําหรับบันทึกเทมเพลตโดยใหเลือกโฟลเดอรหัวขอใหตรงกับเทมเพลตที่เราสราง
 2.เลือกชนิดของไฟลที่จัดเก็บในชอง “เก็บเปนชนิด:” เปน Document Template
 3.คลิกบันทึก หรือกด enter

                               4.เทมเพลตที่เราสรางจะอยูใน แมแบบ และเราสามารถ
                               นํามาใชในเอกสารที่เราตองการได
• การวาดรูปลงในเอกสาร
 รูปวาด รูปรางอัตโนมัติ        สี่เหลี่ยม วงรี          สีเติม สีเสน    ขนาดเสน    เงา 3มิติ
               เสน     ลูกศร                  ลักษณะเสน         ลักษณะลูกศร
  1.คลิกเมาสเลือกเครื่องมือวาดรูป จะปรากฏ ขึ้นมา

                                              2.คลิกเมาสเพื่อกําหนดจุดเริ่มตน
                                              ของการวาด แลวลากเมาสเพื่อ
                                              กําหนดขนาดของรูป
                                              3.ปลอยเมาส เมื่อไดรูปที่ตองการ
                                              4.เลือกปรับแตงสีเสนขอบ สีเติม เงา
                                              และ3มิติ ตามตองการ
• การวาดรูปรางอัตโนมัติ                  1.คลิกเมนู แทรก > รูปภาพ > รูปรางอัตโนมัติ
                              2.แถบเครื่องมือรูปรางอัตโนมัติจะปรากฏ


                               เสนแบบตางๆ     ลูกศรแบบบล็อก        คําบรรยายภาพ
                               ตัวเชื่อมตอ     แผนผังลําดับงาน       รูปรางเพิ่มเติม
                               รูปทรงพื้นฐาน     ดาวและปายประกาศ
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน           11              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การแทรกรูปภาพ หรือ Clip Art ลงในเอกสาร
 1.คลิกเมนู แทรก > รูปภาพ > ภาพตัดปะ / จากแฟม หรืออาจคลิก ( แทรกภาพตัดปะ) /         (แทรกรูปภาพ)จากแถบ
                          เครื่องมือวาดรูป                             2.เลือกภาพตัดปะจากClip Art หรือ เลือกภาพที่เราตองการ
                             จากแฟมที่มีอยู โดยการดับเบิลคลิกที่ภาพนั้นๆ
                             หรือกด• การยายรูป 1.คลิกที่รูปภาพ 2.ลากเมาสไปตําแหนงที่ตองการ
• การปรับขนาดรูป 1.คลิกที่รูปภาพ 2.เลือกที่มุมขอบภาพ 3.ลากเมาสจนไดขนาดที่ตองการ จึงปลอยเมาส
• การกําหนดรูปแบบการวางภาพ
  1.คลิกขวาบนรูปที่ตองการกําหนดการวาง
  2.เลือกคําสั่ง จัดแบบรูปภาพ                                       4. เลือก
  3.ไปที่แท็บ เคาโครง                                          รูปแบบการ
  แนวเดียวกับขอความ                                           ตัดขอความ
  จัตุรัส:ใหขอความลอมรอบภาพในรูปแบบสี่เหลี่ยม                             รอบรูป
   ลอมรอบ: ใหขอความลอมรอบภาพตามโครงรูป
ของภาพนั้น
   ขางหลังขอความ: ใหภาพถูกวางไวหลังขอความ
   ขางหนาขอความ: ใหภาพถูกวางไวหนาขอความ
                                           5.คลิก
• การเริ่มตนสรางตาราง
  1.คลิกเมาสที่       2.ลากเมาสเลือกจํานวนชองตาราง   3.คลิกเมาสเมื่อไดจํานวนชองตารางที่ตองการ
                                 หรือ 1.เลือกเมนู ตาราง > แทรก > ตาราง
                                   2.กําหนดจํานวนชองตารางจากหนาตาง
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน              12              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การสรางตารางดวยการวาด
  1.เลือกคําสั่ง มุมมอง > แถบเครื่องมือ > ตารางและเสนขอบ หรือคลิก
  2.แถบเครื่องมือตารางและเสนขอบจะปรากฏขึ้น
     วาดตาราง ยางลบ ลักษณะเสน น้ําหนักเสน สีเสนขอบ เสนขอบนอก สีแรเงา             แทรกตาราง
• การเพิ่มแถวและคอลัมน
 การเพิ่มแถว
 1.คลิกเมาสเลือกแถว
  2.คลิกขวาแลวเลือกแทรกแถว หรือคลิก
  3.หากตองการลบแถวใหคลิกขวาแลวเลือก ลบแถว

  การเพิ่มคอลัมน
  1.คลิกเมาสเลือกคอลัมน
  2.คลิกขวาแลวเลือกแทรกคอลัมน หรือคลิก
  3.หากตองการลบคอลัมนใหคลิกขวาแลวเลือก ลบคอลัมน

• การเพิ่มและลบเซลลในตาราง
 1.คลิกเมาสเลือกเซลล
 2.เลือกคําสั่ง ตาราง > แทรก > เซลล
 3.เลือกรูปแบบการแทรกเซลล
 4.คลิก
• การปรับขนาดของตาราง ทําไดโดยลากเมาสในแนวซาย/ขวา เพื่อเพิ่ม/ลดความกวางของคอลัมน หรือลากเมาส
 ในแนวขึ้น/ลง เพื่อเพิ่ม/ลดความสูงของแถว
• การปรับการจัดวางขอมูลในตาราง
 ปรับใหชิดดานบน/กลาง/ลาง/ซาย/ขวา
    1.เลือกเซลล และคลิก   ที่อยูบนแถบเครื่องมือ
    2.เลือกรูปแบบการจัดวางที่ตองการ
  การจัดแนวการวางของขอความในตาราง
     1.เลือกเซลล และคลิก      ที่อยูบนแถบเครื่องมือ
     2.การกด     แตละครั้งจะทําใหแนวการวางของขอความเปลี่ยนไป ซึ่งเปลี่ยนไดทั้งหมด 4 แนว
• การใสสีสันลงในตาราง
  1.ลากเมาสเลือกชองตารางที่ตองการ 2.คลิก      ถาตองการเติมสีใหเซลลนั้น / คลิก  ถาตองการเปลี่ยนสีเสนขอบ
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน           13           โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การปรับแตงเสนขอบตาราง
  1.คลิกเมาสเลือกเซลลที่ตองการ 2.คลิก     3.เลือกรูปแบบที่ตองการ
• การผสานเซลล และการแยกเซลล
 การผสานเซลล
 1.เลือกกลุมเซลลที่ตองการผสาน
  2.คลิกขวา แลวเลือกผสานเซลล หรือคลิก
  การแยกเซลล
  1.เลือกเซลลที่ตองการแยก
  2.คลิกขวา แลวเลือกแยกเซลล หรือคลิก
  3.กําหนดจํานวนคอลัมนและแถวที่ตองการแยก
  4.คลิก
• การคัดลอกและการยายขอมูลในตาราง
 1.เลือกชองตาราง
 2.ลากเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการ
 3.หากตองการคัดลอกขอมูล ในระหวางการลากเมาส ใหกด <Ctrl> คางไวดวย
• การคํานวณคาในตาราง
 การหาผลรวม 1.คลิกเมาสเลือกชองที่ใชสําหรับหาคาผลรวม 2.คลิก
 การคํานวณอื่นๆ 1.คลิกเมาสเลือกเซลลที่ตองการใชแสดงผลการคํานวณ
       2.เลือกเมนู ตาราง > สูตร
       3.พิมพสูตรที่ตองการใช หรือเลือกสูตรที่ตองการจากชองวางฟงกชั่น

• การเรียงลําดับขอมูลในตาราง
 1.คลิกเมาสเลือกคอลัมน
             2.เลือกคําสั่ง ตาราง > เรียงลําดับ
             3.เลือกการจัดเรียงขอมูลตามตัวอักษร
             4.เลือกเพื่อจัดเรียงจากนอยไปมาก/มากไปนอย
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน            14             โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การใสขอความหัวกระดาษและทายกระดาษ
 1.เลือกคําสั่ง มุมมอง > หัวกระดาษและทายกระดาษ                     2.ขอบเขตของหัวกระดาษและทายกระดาษจะปรากฏขึ้น สามารถใสภาพ
                     และขอความตางๆลงไปได
  3.สามารถปรับแตงหัวกระดาษและทายกระดาษไดจากแถบ
  เครื่องมือ
  4.คลิกปดเพื่อกลับไปยังหนาเอกสารปกติ
• การใสลําดับเลขหนา
 1.เลือกคําสั่ง แทรก > หมายเลขหนา
 2.กําหนดตําแหนงการวางหมายเลขหนา
 3.กําหนดแนวการวาง
 4.เลือกรูปแบบการแสดง
 5.คลิก
• การใสเชิงอรรถ (Footnote)
 1.เลือกขอความที่จะอางอิงเชิงอรรถ
 2.เลือกคําสั่ง แทรก > อางอิง > เชิงอรรถ
• การกําหนด และยกเลิกการแบงสวน
 1.คลิกเมาสเปลี่ยนมุมมองเปนมุมมองปกติ
 2.คลิกเมาสบรรทัดที่ตองการแบงสวน
 3.เลือกคําสั่ง แทรก > ตัวแบง คลิกเลือกตัวแบงที่ตองการ แลวคลิก
• การใสสัญลักษณพิเศษอืนๆ เลือกคําสั่ง แทรก > สัญลักษณ
                 ่
• การสรางจดหมายเวียน
 1.สรางเนื้อความในจดหมาย โดยจัดทํา
 ขอความที่เหมือนกันในแตละฉบับ โดย
 เวนที่วางสําหรับใสชื่อที่อยู หรือขอมูล
 อื่นๆที่จําเปนของผูรับ ซึ่งแตกตางกันไป
 ในแตละบุคคล
                2.เลือกคําสั่ง เครื่องมือ > จดหมายและเมล > จดหมายเวียน
                3.คลิกเมาสไปยังขั้นตอนถัดไป
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน            15              โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน

                                      4.คลิกเมาสเลือกใชเอกสารปจจุบัน
                                      5.เลือกขั้นตอนถัดไป: การเลือกผูรับ
          6.คลิกเลือกพิมพรายการใหม เพื่อสรางตารางขอมูลใหม
          7.คลิกเลือกสราง
          8.กรอกขอมูลของผูรับจดหมายที่ตองการ
  9.คลิกเมาสเพื่อกรอกชื่อใหม

  10.คลิก

                          11.หนาตางสําหรับบันทึกจะปรากฏ ใหตั้งชื่อไฟลสําหรับเก็บ
                          ฐานขอมูล แลวกดบันทึก
                          12.เลือกรายชื่อที่ตองการสงถึง แลวคลิก ตกลง
                          13.หากเราตองการเพิ่มรายชื่อขอมูลในครั้งถัดไป หรือแกไขขอมูล
                          บางสวน เลือกแกไขรายการผูรับ แลวแกไขขอมูลที่ตองการแกไข


• การกําหนดตําแหนงที่จะใสขอมูลในจดหมาย


                                        1.คลิกเมาสเขาสูการแทรกขอมูลใน
                                        จดหมาย โดยคลิก ถัดไป: โปรดเขียน
                                        จดหมายของคุณ
                                        2.คลิกเลือกตําแหนงที่ตองการแทรก
                                        3.เลือก รายการเพิ่มเติม แลวเลือกหัว
                                        ขอมูลที่ตองการแทรกในจดหมาย แลว
                                        เลือก แทรก
                                        4.ดูตัวอยางการแทรก โดยเลือก ถัดไป:
                                        แสดงตัวอยางจดหมายของคุณ
การใช Microsoft Word 2003 ขั้นพื้นฐาน            16             โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน


• การใสขอมูลของผูรับลงในจดหมาย
  1.เมื่อผลลัพธที่ไดถูกตอง ใหคลิก ถัดไป:การผสานเสร็จสมบูรณ
  2.ในขั้นตอนนี้ เราสามารถเลือกรูปแบบการผนวกขอมูลโดย
                       การพิมพ : ใหสั่งพิมพผลลัพธออกทางเครื่องพิมพทันที
                       แกไขแตละจดหมาย : ใหเก็บผลลัพธจากการผนวกขอมูลผูรับกับเอกสารหลักเปน
                       เอกสารฉบับใหม
      ตัวอยาง การเลือกแกไขแตละจดหมาย

                      ทั้งหมด : ใหดึงขอมูลจากตารางฐานขอมูลมาทั้งหมด
                      ระเบียนปจจุบัน : ใหดงขอมูลจากเรคคอรดปจจุบัน
                                 ึ
                      จาก-ถึง : กําหนดชวงของการดึงขอมูล


• การพิมพซองจดหมาย
                         1.สรางเอกสารใหมขึ้นมา
                         2.เลือกคําสั่ง เครื่องมือ > จดหมายและเมล > ซองจดหมายและปายผนึก
                         3.กรอกชื่อ/ที่อยูของผูรับและผูสง

                         4.คลิก
                   5.เลือกขนาดของซองจดหมาย                   6.กําหนดรูปแบบและการวางขอความ
                          7.คลิกเลือก ตัวเลือกการพิมพ
                          8.เลือกวิธีปอนซองจดหมาย
                            ขอขอบคุณ                 นองแมงปอที่ชวยพอทําตนฉบับจนเสร็จสมบูรณ