CODING METODE SIMPLEKS

Document Sample
CODING METODE SIMPLEKS Powered By Docstoc
					CODING METODE SIMPLEKS


Private Sub Command1_Click()
txt_cb.Text = NK3
txt_pr.Text = NK2
End Sub

Private Sub DISS_Click()
'kolom pivot
If Int(X1A) < Int(X2A) Then
kk1 = X1A
KK2 = X1B
KK3 = X1C
KK4 = X1D
Label21.Caption = "CB"
VGANTI_BP = "CB"
  Else
   kk1 = X2A
   KK2 = X2B
   KK3 = X2C
   KK4 = X2D
   Label22.Caption = "PR"
   VGANTI_BP = "PR"
  End If

  'mencari baris pivot
 If KK2 = 0 Then
    A=0
    Else
   A = NK2 / KK2
   If KK3 = 0 Then
     B=0
    Else
      B = NK3 / KK3
    If KK4 = 0 Then
      C=0
     Else
      C = NK4 / KK4

  End If
 End If
 End If


  'baris baru
 If A < B And B < C And A < C Then
 x=A
 F = KK2
  P = Z2 / F
  Q = X1B / F
  R = X2B / F
  S = S1B / F
  T = S2B / F
  U = S3B / F
  V = NK2 / F
 Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
 X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
 X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
 S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
 S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
 S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
 NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
  Z3.Text = Z1 - (KK3 * P)
  X1C.Text = X1C - (KK3 * Q)
  X2C.Text = X2C - (KK3 * R)
  S1C.Text = S1C - (KK3 * S)
  S2C.Text = S2C - (KK3 * T)
  S3C.Text = S3C - (KK3 * U)
  NK3.Text = NK3 - (KK3 * V)
 Z4.Text = Z4 - (KK4 * P)
 X1D.Text = X1D - (KK4 * Q)
 X2D.Text = X2D - (KK4 * R)
 S1D.Text = S1D - (KK4 * S)
 S2D.Text = S2D - (KK4 * T)
 S3D.Text = S3D - (KK4 * U)
 NK4.Text = NK4 - (KK4 * V)
  Z2.Text = P
  X1B.Text = Q
  X2B.Text = R
  S1B.Text = S
  S2B.Text = T
  S3B.Text = U
  NK2.Text = V
s1_pr.Caption = VGANTI_BP
         'menampilkan hasil akhir
         If s1_pr.Caption = PR Then
            txt_pr.Text = NK2
         End If
       'If a < b And b < c And a = c Then'
       'tak mungkin'


    ElseIf A < B And B > C And A > C Then
    x=C
    F = KK4
     P = Z4 / F
     Q = X1D / F
     R = X2D / F
     S = S1D / F
     T = S2D / F
     U = S3D / F
     V = NK4 / F
    Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
    X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
    X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
    S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
    S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
    S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
    NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
     Z2.Text = Z2 - (KK2 * P)
     X1B.Text = X1B - (KK2 * Q)
     X2B.Text = X2B - (KK2 * R)
     S1B.Text = S1B - (KK2 * S)
     S2B.Text = S2B - (KK2 * T)
     S3B.Text = S3B - (KK2 * U)
     NK2.Text = NK2 - (KK2 * V)
    Z3.Text = Z1 - (KK3 * P)
    X1C.Text = X1C - (KK3 * Q)
    X2C.Text = X2C - (KK3 * R)
    S1C.Text = S1C - (KK3 * S)
    S2C.Text = S2C - (KK3 * T)
    S3C.Text = S3C - (KK3 * U)
    NK3.Text = NK3 - (KK3 * V)
     Z4.Text = P
     X1D.Text = Q
     X2D.Text = R
     S1D.Text = S
     S2D.Text = T
     S3D.Text = U
     NK4.Text = V
    Label19.Caption = "CB"
ElseIf A < B And B > C And A < C Then
x=A
F = KK2
 P = Z2 / F
 Q = X1B / F
 R = X2B / F
 S = S1B / F
 T = S2B / F
 U = S3B / F
 V = NK2 / F
Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
 Z3.Text = Z1 - (KK3 * P)
 X1C.Text = X1C - (KK3 * Q)
 X2C.Text = X2C - (KK3 * R)
 S1C.Text = S1C - (KK3 * S)
 S2C.Text = S2C - (KK3 * T)
 S3C.Text = S3C - (KK3 * U)
 NK3.Text = NK3 - (KK3 * V)
Z4.Text = Z4 - (KK4 * P)
X1D.Text = X1D - (KK4 * Q)
X2D.Text = X2D - (KK4 * R)
S1D.Text = S1D - (KK4 * S)
S2D.Text = S2D - (KK4 * T)
S3D.Text = S3D - (KK4 * U)
NK4.Text = NK4 - (KK4 * V)
  Z2.Text = P
 X1B.Text = Q
 X2B.Text = R
 S1B.Text = S
 S2B.Text = T
 S3B.Text = U
 NK2.Text = V
s1_pr.Caption = VGANTI_BP

      'menampilkan hasil akhir
        If s1_pr.Caption = PR Then
          txt_pr.Text = NK2
        End If


       'ElseIf a < B And B > c And a = c Then'
      'tak mungkin'
       'ElseIf a < b And b = c And a > c Then
   'tak mungkin'
ElseIf A < B And B = C And A < C Then
x=A
F = KK2
 P = Z2 / F
 Q = X1B / F
 R = X2B / F
 S = S1B / F
 T = S2B / F
 U = S3B / F
 V = NK2 / F
Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
 Z3.Text = Z1 - (KK3 * P)
 X1C.Text = X1C - (KK3 * Q)
 X2C.Text = X2C - (KK3 * R)
 S1C.Text = S1C - (KK3 * S)
 S2C.Text = S2C - (KK3 * T)
 S3C.Text = S3C - (KK3 * U)
 NK3.Text = NK3 - (KK3 * V)

Z4.Text = Z4 - (KK4 * P)
X1D.Text = X1D - (KK4 * Q)
X2D.Text = X2D - (KK4 * R)
S1D.Text = S1D - (KK4 * S)
S2D.Text = S2D - (KK4 * T)
S3D.Text = S3D - (KK4 * U)
NK4.Text = NK4 - (KK4 * V)
 Z2.Text = P
 X1B.Text = Q
 X2B.Text = R
 S1B.Text = S
 S2B.Text = T
 S3B.Text = U
 NK2.Text = V
s1_pr.Caption = VGANTI_BP
   'menampilkan hasil akhir
   If s1_pr.Caption = PR Then
      txt_pr.Text = NK2
   End If
        'ElseIf a < b And b = c And a = c Then
        'tak mungkin'
ElseIf A > B And B < C And A > C Then
x=B
F = KK3
P = Z3 / F
 Q = X1C / F
 R = X2C / F
 S = S1C / F
 T = S2C / F
 U = S3C / F
 V = NK3 / F
Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
 Z2.Text = Z2 - (KK2 * P)
 X1B.Text = X1B - (KK2 * Q)
 X2B.Text = X2B - (KK2 * R)
 S1B.Text = S1B - (KK2 * S)
 S2B.Text = S2B - (KK2 * T)
 S3B.Text = S3B - (KK2 * U)
 NK2.Text = NK2 - (KK2 * V)
Z4.Text = Z4 - (KK4 * P)
X1D.Text = X1D - (KK4 * Q)
X2D.Text = X2D - (KK4 * R)
S1D.Text = S1D - (KK4 * S)
S2D.Text = S2D - (KK4 * T)
S3D.Text = S3D - (KK4 * U)
NK4.Text = NK4 - (KK4 * V)
 Z3.Text = P
 X1C.Text = Q
 X2C.Text = R
 S1C.Text = S
 S2C.Text = T
 S3C.Text = U
 NK3.Text = V
s2_cb.Caption = VGANTI_BP
      'manampilkan hasil aKhir
       If s2_cb.Caption = CB Then
         txt_cb.Text = NK3
       End If
     ElseIf A > B And B < C And A < C Then
     x=B
     F = KK3
      P = Z3 / F
      Q = X1C / F
      R = X2C / F
      S = S1C / F
      T = S2C / F
      U = S3C / F
      V = NK3 / F
     Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
     X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
     X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
     S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
     S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
     S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
     NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
      Z2.Text = Z2 - (KK2 * P)
      X1B.Text = X1B - (KK2 * Q)
      X2B.Text = X2B - (KK2 * R)
      S1B.Text = S1B - (KK2 * S)
      S2B.Text = S2B - (KK2 * T)
      S3B.Text = S3B - (KK2 * U)
      NK2.Text = NK2 - (KK2 * V)
     Z4.Text = Z4 - (KK4 * P)
     X1D.Text = X1D - (KK4 * Q)
     X2D.Text = X2D - (KK4 * R)
     S1D.Text = S1D - (KK4 * S)
     S2D.Text = S2D - (KK4 * T)
     S3D.Text = S3D - (KK4 * U)
     NK4.Text = NK4 - (KK4 * V)
      Z3.Text = P
      X1C.Text = Q
      X2C.Text = R
      S1C.Text = S
      S2C.Text = T
      S3C.Text = U
      NK3.Text = V
    s2_cb.Caption = VGANTI_BP
    'manampilkan hasil aKhir
       If s2_cb.Caption = CB Then
       txt_cb.Text = NK3
       End If
ElseIf A > B And B < C And A = C Then
x=B
F = KK3
 P = Z3 / F
 Q = X1C / F
 R = X2C / F
 S = S1C / F
 T = S2C / F
 U = S3C / F
 V = NK3 / F
Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
 Z2.Text = Z2 - (KK2 * P)
 X1B.Text = X1B - (KK2 * Q)
 X2B.Text = X2B - (KK2 * R)
 S1B.Text = S1B - (KK2 * S)
 S2B.Text = S2B - (KK2 * T)
 S3B.Text = S3B - (KK2 * U)
 NK2.Text = NK2 - (KK2 * V)
Z4.Text = Z4 - (KK4 * P)
X1D.Text = X1D - (KK4 * Q)
X2D.Text = X2D - (KK4 * R)
S1D.Text = S1D - (KK4 * S)
S2D.Text = S2D - (KK4 * T)
S3D.Text = S3D - (KK4 * U)
NK4.Text = NK4 - (KK4 * V)
 Z3.Text = P
 X1C.Text = Q
 X2C.Text = R
 S1C.Text = S
 S2C.Text = T
 S3C.Text = U
 NK3.Text = V
 s2_cb.Caption = VGANTI_BP
    'manampilkan hasil aKhir
       If s2_cb.Caption = CB Then
       txt_cb.Text = NK3
       End If

     ElseIf A > B And B > C And A > C Then
     x=C
     F = KK4
    P = Z4 / F
     Q = X1D / F
     R = X2D / F
     S = S1D / F
     T = S2D / F
     U = S3D / F
     V = NK4 / F
   Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
   X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
   X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
   S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
   S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
   S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
   NK1.Text = NK1 - (kk1 * V)
   Z2.Text = Z2 - (KK2 * P)
     X1B.Text = X1B - (KK2 * Q)
     X2B.Text = X2B - (KK2 * R)
     S1B.Text = S1B - (KK2 * S)
     S2B.Text = S2B - (KK2 * T)
     S3B.Text = S3B - (KK2 * U)
     NK2.Text = NK2 - (KK2 * V)
   Z3.Text = Z1 - (KK3 * P)
   X1C.Text = X1C - (KK3 * Q)
   X2C.Text = X2C - (KK3 * R)
   S1C.Text = S1C - (KK3 * S)
   S2C.Text = S2C - (KK3 * T)
   S3C.Text = S3C - (KK3 * U)
   NK3.Text = NK3 - (KK3 * V)
     Z4.Text = P
     X1D.Text = Q
     X2D.Text = R
     S1D.Text = S
     S2D.Text = T
     S3D.Text = U
     NK4.Text = V
  Label19.Caption = VGANTI_BP


'ElseIf a > b And b > c And a < c Then
'tak mungkin'
'/ElseIf a > b And b > c And a = c Then
'tak mungkin'
'ElseIf a > b And b = c And a > c Then
'tak mungkin'
'ElseIf a > b And b = c And a < c Then
'tak mungkin'
  'ElseIf a > b And b = c And a = c Then
  'tak mungkin'
  'ElseIf a = b And b < c And a > c Then
  'tak mungkin'
  'ElseIf a = b And b < c And a < c Then
  'tak mungkin'
  'ElseIf a = b And b < c And a = c Then
  'tak mungkin'
Else
If A = B And B > C And A > C Then
x=C
F = KK4
  P = Z4 / F
  Q = X1D / F
  R = X2D / F
  S = S1D / F
  T = S2D / F
  U = S3D / F
  V = NK4 / F
Z1.Text = Z1 - (kk1 * P)
X1A.Text = X1A - (kk1 * Q)
X2A.Text = X2A - (kk1 * R)
S1A.Text = S1A - (kk1 * S)
S2A.Text = S2A - (kk1 * T)
S3A.Text = S3A - (kk1 * U)
NK1.Text = NKZ2.Text = Z2 - (KK2 * P)
  X1B.Text = X1B - (KK2 * Q)
  X2B.Text = X2B - (KK2 * R)
  S1B.Text = S1B - (KK2 * S)
  S2B.Text = S2B - (KK2 * T)
  S3B.Text = S3B - (KK2 * U)
  NK2.Text = NK2 - (KK2 * V)
Z3.Text = Z1 - (KK3 * P)
X1C.Text = X1C - (KK3 * Q)
X2C.Text = X2C - (KK3 * R)
S1C.Text = S1C - (KK3 * S)
S2C.Text = S2C - (KK3 * T)
S3C.Text = S3C - (KK3 * U)
NK3.Text = NK3 - (KK3 * V)
  Z4.Text = P
  X1D.Text = Q
  X2D.Text = R
  S1D.Text = S
  S2D.Text = T
  S3D.Text = U
  NK4.Text = V
  Label19.Caption = VGANTI_BP


  'ElseIf a = b And b > c And a < c Then
  'tak mungkin '
  'ElseIf a = b And b > c And a = c Then
  'tak mungkin'
  'ElseIf a = b And b = c And a > c Then
  'tak mungkin'
  'ElseIf a = b And b = c And a < c Then
   'tak mungkin'
  'ElseIf a = b And b = c And a = c Then
   'tak mungkin'
  'end blok yang benar


   End If


    End If
End SubPrivate Sub HSL_Click()
Z1.Text = 1
Z2.Text = 0
Z3.Text = 0
Z4.Text = 0
X1A.Text = (CB * -1)
X1B.Text = CB1
X1C.Text = CB2
X1D.Text = CB3
 X2A.Text = (PR * -1)
 X2B.Text = PR1
 X2C.Text = PR2
 X2D.Text = PR3
S1A.Text = 0
S1B.Text = 1
S1C.Text = 0
S1D.Text = 0
 S2A.Text = 0
 S2B.Text = 0
 S2C.Text = 1
 S2D.Text = 0
S3A.Text = 0
S3B.Text = 0
S3C.Text = 0
S3D.Text = 1
 NK1.Text = 0
 NK2.Text = TOTAL1
 NK3.Text = TOTAL2
 NK4.Text = TOTAL3


End Sub


Private Sub KELUAR_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub ULANG_Click()
CB.Text = ""
PR.Text = ""
CB1.Text = ""
CB2.Text = ""
CB3.Text = ""
PR1.Text = ""
PR2.Text = ""
PR3.Text = ""
TOTAL1.Text = ""
TOTAL2.Text = ""
TOTAL3.Text = ""

End Sub

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:200
posted:6/28/2010
language:Indonesian
pages:12