CAFR a participat la ECONOMICFEST 2009 by ProQuest

VIEWS: 5 PAGES: 2

More Info
									   ªtiri     ªtiri     ªtiri     ªtiri    ªtiri    ªtiri      ªtiri    ªtiri

Numirea doamnei Carmen Mataragiu                Auditorilor Financiari din România pentru nomi-
                                nalizarea trimisã ºi pentru sprijinul pe care îl acordã
 - membru al Consiliului Camerei,               Federaþiei Internaþionale a Contabililor.
  în Comitetul pentru Naþiuni
                                               *
  în Curs de Dezvoltare al IFAC
                                             *    *
În calitatea sa de membru cu drepturi depline al
Federaþiei Internaþionale a Contabililor, în luna aprilie   Comitetul pentru Naþiuni în Curs de Dezvoltare din
2009, Camera Auditorilor Financiari din România a       cadrul IFAC sprijinã dezvoltarea profesiei contabile în
înaintat propunerile sale de nominalizãri în comi-       toate regiunile lumii.
tetele ºi consiliile IFAC.                   Acest Comitet reprezintã interesele aferente dez-
                                voltãrii profesiei, furnizeazã îndrumãri ºi alte resurse
Procesul de numire a membrilor individuali în con-
                                în vederea îndeplinirii obiectivelor ºi cautã asistenþã
silii ºi comitete este un proces complex, gestionat de
                                în vederea dezvoltãrii din partea donatorilor ºi spon-
Comitetul pentru Nominalizãri din cadrul IFAC.
                                sorilor în vederea întãririi profesiei contabile în þãrile
În urma analizãrii fiecãrei candidaturi, a solicitãrii de   în curs de dezvoltare. [Adriana Coºa, expert relaþii
informaþii suplimentare ºi a organizãrii de interviuri     internaþionale]
cu diferiþi candidaþi, dupã caz, acest comitet transmite
recomandãrile sale, spre aprobare, Board-ului IFAC.
ªi în anul 2009, Comitetul pentru Nominalizãri a pri-            CAFR a participat
mit un numãr foarte mare de candidaturi din partea           la ECONOMICFEST 2009
unor persoane cu experienþã ºi calificãri impresio-      Camera Auditorilor Financiari din România a partici-
nante.                             pat la Târgul Economico-Juridic ECONOMICFEST
Cu toate acestea, în recomandãrile sale, Comitetul       2009, care a avut loc, în perioada 15-18 octombrie
pentru Nominalizãri a fost atent atât la criteriile can-  
								
To top