Corporate Design PowerPoint-Templates CSP by wiy19586

VIEWS: 14 PAGES: 20

									     RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI
          V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE
                           hottmar@seznam.cz
                     Schutzvermerk / Copyright-Vermerk optional
Seite 1  Juni-06  Autor    Corporate Supply Chain and Procurement / Ihre Abteilung
      RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI

               OBECNÁ DEFINICE


Schopnost vykonávat pohyb maximální moţnou rychlostí (do 10-15s)
                 ROZVOJ


   Obtíţnější (oproti ostatním schopnostem)
   Dlouhodobá záleţitost


              GENETICKÁ PODMÍNĚNOST
    (obecné rychlosti - nikoliv rychlosti v r. kanoistice, která není
                 „rychlostí“)


   Vysoká (oproti ostatním schopnostem)
   uváděno, ţe aţ z 80% vrozené
   Dáno % rychlých sv. vláken (bílá – Fast Glykolitic -
   FG)
                na sluchový podnět

        REAKCE      na zrakový podnět

                na dotek
RYCHLOST  JEDNOTLIVÝ POHYB
                specifické (pádlovaní)

       LOKOMOCE      částečně specifické

                nespecifické
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST
     RYCHLOST
      POHYBU
  ADAPTAČNÍ ZMĚNY PŘI ROZVOJI RYCHLOSTI

A  Vyšší energetické rezervy ATP, CP a glykogenu ve svalech
B  Vyšší rychlost a pohyblivost nervových dějů podráţdění a útlumu
C  Vyšší rychlost svalové kontrakce a relaxace
D  Uplatnění silových schopností ve velmi krátkých časových intervalech
E  Lepší koordinace svalových skupin a aktivace většího mnoţství sval. vláken
VĚK ZAČÁTKU CÍLENÉHO RYCHLOSTNÍHO TRÉNINKU

 12 -13 LET - ŽACTVO

 Formuje se nervový základ rychlostních projevů
 Proto rozvíjet především obratnost a pohyblivost
 Vhodný rozvoj „čisté“ rychlosti (především frekvence)
 Vhodné je co nejširší spektrum dovedností souvisejících s rychlostí
 (hry, atletika, překáţkové dráhy, štafety, šplh na tyči, ručkování na nářadí…)
 VYTRVALOST LZE ROZVINOUT DO MAXIMÁLNÍCH HODNOT V POZDĚJŠÍM VĚKU
 MOŢNOST ROZVOJE RYCHLOSTI ALE LZE V MLÁDÍ PROMARNIT
 KE STIMULACI RYCHLOSTI JE URČITÁ ÚROVEŇ VYTRVALOSTI A SÍLY NICMÉNĚ NUTNÁ
           TECHNIKA      X  RYCHLOST


ZÁKLADY správné TECHNIKY pádlování PODMÍNKOU smysluplného rozvoje rychlosti
SNAHA O RYCHLÉ PROVÁDĚNÍ TECHNICKY NEDOSTATEČNĚ OSVOJENÝCH POHYBŮ JE
KONTATRAPRODUKTIVNÍ JAK Z HLEDISKA RYCHLOSTI, TAK TECHNIKYJednotlivé druhy rychlostních schopností jsou na sobě relativně málo závislé
Rozvoj rychlosti je efektivní v těch činnostech, ve kterých chceme dosáhnout výkonnosti
Základy techniky pádlování je třeba zvládnout co nejdříve (cca do 12-13 let)    *Raue
  RYCHLOSTNÍ TRÉNINK S ROSTOUCÍM VĚKEM

 DOROST, JUNIOŘI
 ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI LOKOMOCE PŘEDEVŠÍM NA ZÁKLADĚ:
 Rozvoji silových schopností
 Zvýšením anaerobní kapacity
 MAXIMUM ROZVOJE RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ       18-21 LET
 S věkem klesá elasticita vazivových a svalových struktur
 Přesto lze systematickým zatěţováním získanou úroveň rychlosti udrţet i v pozdějším věku
                   TRÉNINK RYCHLOSTI

          ZATÍŢENÍ                      ODPOČINEK

 5-15 úseků
 je dáno trénovaností, udržením intenzity      2-5min

 při neudržení intenzity jde o rychl.vytrvalost    obnova energetických zdrojů ve svalech

 možno dělit do sérií, PESTROST            vyrovnání kyslíkového dluhu

 Čistě rychlostní – do 10s              zachování dostatečné aktivace CNS

 alaktátové, bez tuhnutí               lehce aktivní

 Rychlostně laktátové - 10-40s            vyšší rychlost zotavných procesů

 od 20s značné nároky na LA systém          udržuje dráždivost nervosvalového systému

 max. intenzitou lze absolvovat méně úseků
           RYCHLOSTNÍ BARIÉRA
FIXACE DOSAŢENÉ ÚROVNĚ RYCHLOSTI - mámo obměňovaný, standardní způsob tréninku
obtíţné stupňování síly tréninkového podnětu


            PŘEKONÁNÍ BARIÉRY

   PŘERUŠENÍ RYCHLOSTNÍHO TRÉNINKU


   ZAMĚŘENÍ NA SILOVOU PŘÍPRAVU


   ROZVOJ RYCHLOSTNÍ VYTRVALOSTI


   PRINCIP RYCHLOSTNÍHO KONTRASTU (OBMĚŇOVANÝ ODPOR)


   IDEOMOTORICKÝ TRÉNINK,    např. při volné uvolněné procítěné jízdě


   POSÁDKY, oproti singlu lehčí dynamičtější záběr, „převzetí“ rytmu
                    START


REAKCE - nejvíce geneticky podmíněná, obtíţné zrychlování reakce
Samovolný trénink od mládí, zlepšování řádově setiny, podstatnější je soustředěnost,
taktika, technika,           pokyny startéra, význam bloků
POZICE - pádlo před nejúčinnější fází záběru, pootoč., kanoe 20-30, kajak 10-15st, točná ruka


                    nádech


AKCELERACE - síla klesá, záběr prodluţován, dosaţení frekvence, prodluţ. bezoporové fáze
           UVOLNĚNOST, SÍLA, TECHNIKA, FREKVENCE,
                 LETMÝ START

Ne tak vysoké frekvence - odpadá akcelerace z 0, včasnější vyuţití delšího švihového záběru
s relaxací v bezoporové fázi
ÚSEKY Z JÍZDY A Z MÍSTA STŘÍDÁME A KOMBINUJEME
U MLADŠÍCH PREFERUJEME USEKY Z JÍDY - méně silově náročné
         UVOLNĚNOST, SÍLA, TECHNIKA, FREKVENCE,
              ROZCVIČENÍ

Nutná podmínka účinné stimulace


Zahřátí zkracuje rychlost vedení nervových vzruchů


NEZBYTNÉ PRO PŘEDEJITÍ ZRANĚNÍM


Stoupající rytmus     Trénink rychlosti X teplotní podmínky


Ideální 25-30, pod 10 nevhodné


Klimatické podmínky v ČR cca březen – listopad, paralelně s TT
            PSYCHIKA X RYCHLOST
                     ÚVANA
 optimální naladění
                     nechuť, apatie
 svěţest, chuť
                     nízká motivace
 dráţdivost, vzrušivost
                     nezájem
 maximální úsilí
 koncentrace        RYCHLOST
 soutěţivost
       MĚŘENÍ RYCHLOSTI PŘI TRÉNINKU

A  ČAS  X teplota, vítr, hloubka, proud
                                       Motivační efekt
B  FREKVENCE PÁDLOVÁNÍ individuální,    (TEPOVÁ FREKVENCE – nemá smysl)
C  RYCHLOST (GPS)
                Frekvence pádlování

  EFEKTIVNÍ FP, posádky vyšší, 200m - uţ ne maximální, cca kajak 160, kanoe 90
            SPECIFIKA RYCHLOSTI NA VODĚ


 Značný odpor vodního prostředí   v kanoistice jde o rychlostně silový výkon
 Význam tréninku výbušné a rychlé síly a jejich spojení s technikou pádlovaní             Metody rozvoje spec. síly

   Jízda se závaţím          Jízda na mělčině         Pádlovací bazén   Jízda s brzdou         Pádlovací trenaţéry        Rumpály, tahadla
Individuální přístup, především před soutěţí, riziko narušení zaţité techniky (rytmu)

   Nevhodné pro děti, naopak čistou rychlost, malá pádla,…cit
   PODMÍNKA POHYBLIVOSTI A ELASTICITY


Dostatečná svalová pruţnost a kloubní rozsah podmínkou
ekonomičnosti pohybuSystematické kompenzační cvičení, strečink jako prevenceDysbalance a tuhost limitem rychlostních schopností
Rychlostní disciplíny v kanoistice ne zrovna rychlostí


Závod na 200m 30-40s – krytí převáţně anaerobní glykolýzou

Přirovnání – běh 300m do kopce - nejde o rychlost, obzvlášť kanoe
(nízká FP)


Nestěţejní zastoupení rychlých vláken, ale síla+technika+frekvenceAnaerobní kapacita, odolnost LA, udrţení techniky, rytmu  Rychlostní kanoistika = silově vytrvalostní sport

Rychlost v kanoistice vyuţití především jako rychlostní rezerva, LA


200m na MS aţ od 1994, specializace aţ od roku 2010 (zařazení na OH)
  Rychlostní trénink na vodě ne zrovna rychlostí


Náročný LA trénink není z pohledu ST ani fyziol. rychlostní tréninkNapř. po 30s (150-200m) max. intenzitou je třeba mnohonásobně delší
pauza neţ při úseku např. 10-15s (bez zakyselení)
Úmyslné nezotavení – LA trénink, blízký přípravě na 500m, variabilitaCÍLENÝ NÁROČNÝ LA TRÉNINK NEVHODNÝ PRO DĚTI, vhodné do 15sEnzym, v průběhu dospívání se zvyšuje tolerance na LA
           ZPOMALENÍ SVALŮ

Trvalejší absence rychlostního zatíţení vyvolává zpomalení svaluNejde o objem, ale systematičnost, pravidelnost a intenzitu
V RK se absenci rychlosti je třeba vyvarovat hlavně u mládeţe

								
To top