Ponema sa Filipino by rur27363

VIEWS: 16,213 PAGES: 13

									 Ponema
sa Filipino
Filipino 1 – 2nd topic
        Introduksyon
  Ang pag-aaral ng mahalagang yunit ng
  tunog o ponema ay binubuo ng mga
  segmental at suprasegmental.
  Segmental ang mga tunay na tunog at
  ang bawat tunog ay kinakatawan ng isang
  titik sa ating alpabeto.
  Ang suprasegmental ay pag-aaral ng diin
  (stress), pagtaas-pagbaba ng tinig (tune o
  pitch), paghaba (lenghtening) at hinto
  (juncture).
     Ponemang Segmental
  Ang Filipino ay may 21 ponemang
  segmental – 16 sa mga ito ay katinig at
  lima naman ang patinig.
  Mga Katinig - /b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p,
  r, s, t, w, y, ?/
  Sa ating palabaybayan ang /?/ ay hindi
  binigyan ng katumbas na titik. Sa halip,
  isinama ito sa palatuldikan at tinumbasan
  ng tuldik na paiwa /’/ sa dahilang ito’y
  hindi normal na tulad ng ibang ponema.
      Ponemang Segmental
  Mahalaga ang /?/ o tuldik na paiwa /’/ sapagkat
  nakapagpapaiba ito ng kahulugan ng salita
  kapag inilagay sa huling pantig ng salitang
  nagtatapos sa patinig. Ang tawag sa /?/ ay
  glotal o impit na tunog.
  Ang impit na tunog o glotal ay itinuturing na
  isang ponemang katinig sa Filipino bagama’t
  hindi ito ipinakikita sa ortograpiya ng ating wika.
  Mahalaga ito sa isang salita sapagkat
  nakapagbabago ito ng kahulugan ng dalawang
  salita na pareho ang baybay.
  Hal: bata/h/=robe, bata/’/=child
    Ponemang Segmental
  Mga Patinig - /i, e, a, o, u/
  Itinuturing ang mga patinig na siyang
  pinakatampok o pinakaprominenteng
  bahagi ng pantig. Walang pantig sa
  Filipino na walang patinig.
  Halimbawa:
   ba – hay, ba – ba – e, u – lo, di - la
     Ponemang Segmental
  May kani-kaniyang tiyak na dami o bilang
  ng makabuluhang tunog ang bawat wika.
  Makabuluhan ang isang tunog kapag nag-
  iba ang kahulugan nito sa sandaling alisin
  o palitan ito. Halimbawa’y mag-iiba ang
  kahulugan ng salitang baso kapag inalis
  ang /s/ at ito’y nagiging bao. Kapag
  pinalitan naman ang /s/ ng /l/, ito’y
  nagiging balo. Samakatwid, ang /s/ ay
  makabuluhang tunog sa Filipino at
  tinatawag itong ponemang segmental o
  ponema.
   Ponemang Suprasegmental
Ang Diin, bilang ponemang suprasegmental, - ay
  lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa
  pagbigkas ng isang pantig sa salitang
  binibigkas. Halimbawa: sa salitang /kamay/,
  ang diin ay nasa huling pantig na /may/.
  - ay isang ponema sapagkat sa mga salitang
  may iisang tunog, ang pagbabago ng diin ay
  nakapagbabago sa kahulugan nito.
  Halimbawa:
   1. Hiram lamang ang /BUhay/ ng tao.
   2. Sila /LAmang/ ang /buHAY/ sa naganap
  na sakuna, kaya masasabing /laMANG/siya.
   Ponemang Suprasegmental
Tono o intonasyon – pagtaas at pagbaba ng tinig
 na iniuukol sa pagbigkas ng pantig ng isang
 salita, parirala o pangungusap upang higit na
 maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa
 kapwa.
 - Parang musika ang pagsasalita nang may tono
 – may bahaging mababa, katamtaman at
 mataas.
 - Maaaring makapagpahayag ng iba’t ibang
 damdamin, makapagbigay ng kahulugan o
 makapagpahina ng usapan ang pagbabago ng
 tono/tinig.
  Ponemang Suprasegmental
Halimbawa:     3
                Antas ng tono:
Pahayag: 2   ha   2
                4= pinakamataas
    ka       pon
              4
                3= mataas

Patanong:    3    pon   2= katamtaman
      2  ha       1 = mababa
    ka
   Ponemang Suprasegmental
Hinto o Antala – saglit na pagtigil ng ating
  pagsasalita upang higit na maging malinaw
  ang mensaheng ibig nating ipahayag sa ating
  kausap.
Ang hinto ay paghahati ng salita na gumagamit ng
  sumusunod na mga pananda.
  Panloob
a. Maikling hinto: /I/=, (kuwit), /+/= isang krus
  na pananda
b. Mahabang hinto: ;=tuldok-kuwit, :=tutuldok,
  _______=isang mahabang guhit, //=dalawang
  guhit pahilis, >=palaso, -=gitling, …=tulduk-
  tuldok.
   Ponemang Suprasegmental
  Halimbawa:
1.  Padre, Martin, ang tatay ko. (Ipinakikilala
   mo ang iyong ama sa isang pari at sa
   kaibigan mo.)
2.  Hindi, si Cora ang may sala. (ipinaalam
   na si Cora ang may kasalanan.
3.  Magalis (puno ng galis)
   mag-alis (maghubad, magtanggal at iba pa)
  Ponemang Suprasegmental
Haba – paghaba o pag-ikli ng bigkas ng
  nagsasalita sa patinig ng isang pantig sa
  salita. Ginagamit ang ganitong notasyon
  /./ at /:/ na siyang nagsasaad ng
  kahulugan ng salita
1. Likas na haba
Halimbawa:
a. /asoh/ - usok

  /a:soh/ - isang uri ng hayop
b. /pitoh/ - bilang na 7

  /pi:toh/ - silbato
   Ponemang Suprasegmental
2.  Panumbas na haba
   a. /’aywan/ - /e.wan/   c. /tayo nah/- /te.nah/
   b. /taingah/ - /te.nga/  d. /kaunti/ - /kon.ti/
3. Pinagsama na haba
   a. magsasaka = /magsasa : ka/ = magbubukid
    magsasaka = /magsa . sa : ka/ = magtatanim
   b. Mananahi = /manana : hi/ = modista
    mananahi = /mana . na : hi/ = magtatabas at
                  bubuo ng kasuotan.

								
To top