Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

การติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 by lyi14701

VIEWS: 13 PAGES: 17

									              การติดตั้ง Windows XP Service Pack 2
Step1
ใสแผน CD Windows XP SP2 เขาไป แลว boot เครื่องใหม
                  
ระหวางรอพอบูธเครื่องใหม มันจะมีชวงเวลาสั้นๆ 5-10 วินาที ที่ขึ้นคําวา "press any key to boot
from CD-ROM...." (ถา BIOS ของเครื่องคุณตั้งมาไวให boot จาก CD-ROM ได)
           ั
ใหกด space bar ใหทนกอนขอความนั้นจะหายไป
จากนั้น รอสักครู มันจะเปนหนาจอสีฟาๆ detect เพื่อตรวจสอบ hardware ของเครื่อง
พอมาถึงหนาจอแสดงชื่อไดรฟ เปนการบอกใหเตรียมพรอมวาจะใหลง Windows XP ไวที่ ไดรฟ
           ้
ไหน ก็ใหเลือกไดรฟนันๆ (ปกติควรเปนไดรฟ C แตภาพขางลางเปนการเลือกไดรฟ F)
                                       
หากตองการจะจัด partition ใหมของฮารดดิสก (แบงขนาดฮารดดิสกใหม) ก็ใหกดปุม D (delete
partition)
Step2
ในกรณีที่ตองการแบง partition ใหม
       
หลังจากกดปุม D (delete partition) มันจะขึ้นหนาจอยืนยันวาจะลบ partition นั้นจริงๆ หรือไม
ถา ok ก็ใหกดปุม L (delete) เพื่อยืนยันการลบ partition
จากนั้นคุณจะเห็นหนาจอที่แสดงวา partition ถูกลบออกเรียบรอยแลว
(แสดง Unpartitioned space 6144MB)
หากคุณตองการจะลบทุกๆ partition ที่มีบนฮารดดิสก ในที่นี้คือไดรฟ D หากตองการลบไดรฟ D
ออกดวย ก็ใหเลื่อน cursor มาไวที่ไดรฟ D แลวกดปุม D เพื่อ delete partition D ดวย
จากนั้นคุณเห็นหนาจอย้ําถามวาจะลบ partition D อีกดวยหรือไม ก็ใหกดปุม L ยืนยันไป
เหมือนเดิม
คราวนี้หนาจอจะแสดงวาไมมีการกําหนด partition ใดๆ เหลืออยู
Step3
                    ี้
พอไดลบทุก partition ออกหมดแลว ทีนจะเหลือแค partition เดียว คราวนี้เราก็จะทําการแบง
partition ออกใหม จากภาพตัวอยางคือฮารดดิสกขนาด 8GB หากเราจะแบงเปน 2 ไดรฟ*
                     ้
ใหกดปุม C (Create Partion) จากนั้นจะขึนหนาจอถามวาจะสราง partition ขนาดเทาไร สมมุติวา
ตองการใหไดรฟ C มีขนาด 6GB และ ไดรฟ D ขนาด 2GB เราจะตั้งขนาดไดรฟ C กอน คือใส
ขนาดวา 6144 MB (1024MB x 6 = 6144MB หรือ 6GB) และตั้งขนาดไดรฟ D เปน 2048MB (1024
MB x 2 = 2048MB หรือ 2GB)
*แนะนําวาควรเปน 2 ไดรฟ คือ C และ D เพื่อให C เก็บโปรแกรม สวน D เก็บขอมูล เวลาเครื่องมี
ปญหาฉุกเฉิน เราจะได format ไดรฟ C ได โดยที่ไมตองมานั่งวุนวายกับการกังวลเรื่องการหาที่ถาย
                                         ้
ขอมูล เพราะมันอยูในไดรฟ D ในภาพตัวอยางนี้ สมมุติวาเครื่องติดไวรัสอยางหนักทัง 2 ไดรฟ และ
เราตองการจัด partition ใหเปนเหมือนแบบเดิม
แบงเสร็จ โปรแกรมจะขึ้นวาเปน [New (Raw)] หมายถึงเปน partition วางๆ ที่พึ่งไดรับการจัดแบง
ใหม
เลื่อน cursor มาที่อีก partition (วางไวบนขอความ Unpartitioned space) แลวกดปุม C (create
partition)
ก็จะเขามาหนาจอกําหนด partition อีกไดรฟ (คือไดรฟ D) ใหกรอกจํานวนขนาดพื้นที่ ที่เหลือเขา
ไป ในที่นี้ฮารดดิสกเหลือ 1919MB ก็ใหกรอก 1919
                         ี่
เสร็จแลวก็จะออกมาเปนแบบนี้ ใหเอา cursor วางไวทไดรฟ C กอนจะกดปุม Enter
Step 4
              ้
หลังจากกดปุม Enter จากนันโปรแกรมจะถามวาจะให format แบบไหน ถาเราไมไดใชอะไรเปน
                                      ี
พิเศษ ก็ใหเลือกบรรทัดที่ 3 คือให format แบบ NTFS เพราะมันจะทํางานไดดกับ Windows XP
(แตหากจะงานรวมกับระบบปฏิบัติการเกาๆ เชน window 98, Window 95 หรือกระทั่ง DOS ให
เลือกแบบ FAT ) สวนตัวเลือกของ NTFS และ FAT ที่มี option ที่เขียนดานหลังวา (Quick) จะใช
สําหรับ partition ที่ผานการ format มากอนแลว แลวเราจะ format ซ้ําอีกรอบ ก็ใหเลือกแบบ Quick
        ี
ได แตถาไมรบรอนจนเกินไป ใหเลือก format แบบปกติดีกวา (คือตัวเลือกบรรทัดที่ 3)
                                         ั
โปรแกรมเริ่ม format partition ไดรฟ C ใหเปนแบบ NTFS สวนจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกบขนาดของ
ฮารดดิสก
หลังจาก format เสร็จ โปรแกรมจะเริ่ม copy ไฟลที่ใชในการติดตั้ง สําคัญๆ ลงใน เครื่อง
(รอจนกวาจะครบ 100%)
พอครบ 100% เครื่องจะ boot ใหมเองอัตโนมัติ
หนาจอแบบนี้ คือการเตรียมจะ boot เครื่องใหมแลว
Step 5
                          ั
พอ boot ใหมเสร็จ จะเขามาหนาจอ ติดตั้งโปรแกรมใหอตโนมัติ
รอสักครุก็จะเขาสูโหมด Installing Devices (ดูมุมซายลาง) ขั้นตอนนี้สําคัญ หนาจออาจมีการ
กระพริบๆ หลายครั้ง ระหวางที่โปรแกรมพยายามตรวจสอบ hardware ของเครื่องคุณ ถือเปนเรื่อง
                     ้
ปกติ และใหรอไปจนกวาโปรแกรมจะติดตังอุปกรณตางๆ ในเครื่องคุณจนเสร็จ
                         ุ
หากเครื่องคางในขั้นตอน Installing Devices ใหคณ boot เครื่องใหม โดยที่ยังใสแผน cd-rom ติดตั้ง
windows คางไวอยู (อยาพึ่งเอาออก) พอ boot เครื่องใหม ตัวโปรแกรมจะจัดหา drive ที่เหมาะสม
ใหมใหเอง แตหาก boot เครื่องใหมแลวเครื่องคาง ก็ใหไปทําตั้งแตขั้นตอนที่ 2 ใหม ถาทําใหมแลว
ยังแลวมีปญหาเครื่องคางขณะติดตั้งอุปกรณอีกแสดงวาอุปกรณในเครื่องคุณมีปญหาทางฮารดแวร
หรือไมก็ cd-rom แผนติดตั้ง windows มีปญหา (เชน แผนเปนรอยมาก ๆ ทําใหการอานไฟลไดไม
สมบูรณ)
* กรณีเจอปญหาในระหวางติดตั้ง วิธแกปญหาในเบื้องตนใหลองถอดอุปกรณ USB ที่ตอกับเครื่อง
                   ี
       
คอมพิวเตอรตางๆ ออกใหหมดกอน แลวคอยเริ่มติดตั้ง windows ใหม
                                          ่
เสร็จจาก installing Device ก็มาถึงขั้นตอน Installing Network คือการติดตั้งการตอเชือม
       ุ           
คอมพิวเตอรคณเขากับระบบเน็ตเวิรก เชน เน็ตเวิรกแบบติดตอกันภายใน (LAN) หรือการเชื่อม
ออกไปสูโลกอินเทอรเน็ต
เสร็จจาก installing Network ก็มาถึงขั้นตอน Copying files...
             ้
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมติดตังจะ copy ไฟลตางๆ ของโปรแกรม Windows ลงสูฮารดดิสกของคุณ
Step 6
  ขั้นตอนการ Installing Start menu items คือการติดตั้งเมนูตางๆ เวลาเราคลิ้กปุม Start ที่มุมซาย
  ลางในระบบปฏิบัติการ Windows XP
  ถึงขั้นตอน Registering components
 พอเสร็จจาก Registering components ก็จะ boot เครื่องใหม
Step 7
ระหวางรอ boot เครื่องใหมในครั้งแรก เราจะเห็นหนาจอขางลางนี้คางนานนิดนึง
เขาสูหนาจอ Applying your personal settings หมายถึงการเตรียมจัดรูปแบบ layout icon บน
        ่
desktop และอืนๆ ในการใชงานเริ่มแรก
พอ boot เครื่องใหมเสร็จ โปรแกรมจะติดตัง ้
- Windows Mediay Player 10
- Winamp v5.08 Professional
- WinRAR v3.42 Corporate Edition
- TweakUI 2.1Powertoy
- Task Switcher Powertoy
- MSN Messagener 6.2.0602
- Final Security UPdates for Windows XP
- Malicious Software Removal Tool
- Importing Reg Tweaks
                    ่
รายชื่อโปรแกรมอาจเพิ่ม หรือลดไปกวาทีแสดงขางตน ตัวอยางนี้คือการติดตั้งโดยใช Windows XP
Service Pack 2
ในกรณีที่คุณใช Windows XP ธรรมดา (ไมใช Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 ) ก็จะไมมี
ขั้นตอนดังหนาจอขางลางปรากฏใหเห็น
พอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตางๆ เสร็จเครื่องจะ shut down ใหอัตโนมัติ
พอ boot เครื่องใหมอีกครั้งก็เปนอันวาการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 สําเร็จเรียบรอย

								
To top