Service contract - Contract notice - 038065-2009 - CS by lju84865

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Úř. Vĕst./S S26
07/02/2009               Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,            1/4
38065-2009-CS              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízení                     CZ-Praha: Opravy a údržba lokomotiv
                          2009/S 26-038065


                   OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE – VEŘEJNÉ SLUŽBY


                             Služby


ODDÍL I: ZADAVATEL
I.1)   NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA:
     České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, Kontakt: ČD, a.s., Odbor investiční, K rukám: pan David Efler,
     CZ-110 15 Praha 1. Tel.: +420 972233814. E-mail: efler@gr.cd.cz. Fax: +420 972232234.
     Internetová adresa:
     Všeobecná adresa zadavatele: www.cd.cz.
     Další informace k dispozici: na výše uvedených kontaktních místech.
     Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze
     získat: na výše uvedených kontaktních místech.
     Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa.
I.2)   HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI ZADAVATELE:
     Železniční služby.
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1)  POPIS
II.1.1)  Název přidělený zakázce zadavatelem:
     Periodické opravy elektrických lokomotiv - trakce 10.
II.1.2)  Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
     Služby.
     Kategorie služeb: č. 1.
     Hlavní místo plnění: Česká republika.
     kód NUTS: CZ0.
II.1.3)  Toto oznámení se týká:
     Veřejné zakázky.
II.1.4)  Informace o rámcové smlouvě:
II.1.5)  Stručný popis zakázky:
     Provedení periodických oprav ve stupni hlavní opravy elektrických lokomotiv řady 151, 162 a 163 majetku
     zadavatele v celkovém počtu 42 oprav a v počtech dle jednotlivých řad dle zadávací dokumentace
     včetně provedení případných jednotlivých víceprací a případných jednotlivých změn schváleného stavu
     specifikovaných v zadávací dokumentaci.
II.1.6)  Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
     50221000.
II.1.7)  Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):
     Ano.
II.1.8)  Rozdělení zakázek na části:
     Ne.
07/02/2009  S26           Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,            1/4
ted.europa.eu              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízení
                      Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie
Úř. Vĕst./S S26
07/02/2009               Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,              2/4
38065-2009-CS              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízeníII.1.9)  Budou přijímány varianty:
      Ne.
II.2)   MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1)  Celkové množství nebo rozsah:
      Celkem 42 periodických oprav.
      Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 331 500 000 CZK.
II.2.2)  Opce:
      Ne.
II.3)   DOBA TRVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ:
      Doba v měsících: 32 (ode dne zadání zakázky).
ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1)  PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1)  Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)  Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto
      podmínky upravují:
      Vystavení faktur dnem protokolárního převzetí každé jednotlivé opravené lokomotivy se splatností 90 dnů od
      dne doručení zadavateli. Podrobné platební podmínky viz zadávací dokumentace.
III.1.3)  Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)  Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:
      Ne.
III.2)   PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1)  Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních
      nebo obchodních rejstřících:
      Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel požaduje, aby uchazeč
      prokázal základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm a), b) zákona č. 137/2006 Sb., v platném
      znění (dále jen zákon) výpisem z evidence Rejstříku trestů. Dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g) zákona
      předložením čestných prohlášení. Dle § 53 odst. 1 písm. f) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu
      ke spotřební dani čestným prohlášením. Dle § 53 odst. 1 písm h) zákona potvrzením příslušného orgánu či
      instituce. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona výpisem z
      obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Dle § 54 písm. b) zákona dokladem o oprávnění k podnikání v
      rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či
      licenci. Pravost a stáří dokladů dodloží uchazeč dle § 57 odst. 1 a 2 zákona. Blíže viz zadávací dokumentace.
III.2.2)  Ekonomická a finanční způsobilost:
      Originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona s limitem pojistného
      plnění min. ve výši 50 000 000,- CZK (nebo ekvivalentu v jiné měně). Originál vyjádření banky, u níž má
      uchazeč veden běžný účet, o schopnosti uchazeče plnit své finanční závazky. Výroční zpráva uchazeče za rok
      2007 včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena. Blíže viz zadávací dokumentace.
III.2.3)  Technická způsobilost:
      Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč doloží, že v posledních
      třech letech realizoval alespoň jednu dodávku související s předmětem veřejné zakázky v segmentu hnacích
      železničních kolejových vozidel s min. finančním objemem 150 000 000,- CZK (nebo ekvivalentu v jiné měně).
      Uchazeč předloží seznam takových dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Blíže viz zadávací
      dokumentace.

07/02/2009  S26           Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,              2/4
ted.europa.eu              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízení
                      Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie
Úř. Vĕst./S S26
07/02/2009               Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,            3/4
38065-2009-CS              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízeníIII.2.4)  Vyhrazené zakázky:
      Ne.
III.3)   PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1)  Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:
      Ne.
III.3.2)  Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení
      dané zakázky:
      Ne.
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1)  DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1)  Druh řízení:
      Otevřené.
IV.2)   KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1)  Kritéria pro zadání zakázky:
      Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k
      podání nabídky nebo k vyjednávání.
IV.2.2)  Bude použita elektronická dražba:
      Ne.
IV.3)   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1)  Spisové číslo přidělené zadavatelem:
      55128a/2009-O3.
IV.3.2)  Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:
      Ne.
IV.3.3)  Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů:
      Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 11.3.2009 - 16:00.
      Dokumentace za úplatu: ne.
IV.3.4)  Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
      23.3.2009 - 16:00.
IV.3.5)  Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
      Čeština.
IV.3.6)  Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
      Do: 31.5.2009.
IV.3.7)  Podmínky pro otevírání nabídek:
      Datum: 25.3.2009 - 10:00.
      Místo: ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, místnost č. 91, 1. patro.
      Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
      Za zadavatele jmenovaní členové hodnotící komise nebo jejich náhradníci. Za uchazeče osoby oprávněné
      jednat nebo osoby jím pověřené k jednání plnou mocí.
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1)  JDE SE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU:
    Ne.


07/02/2009  S26           Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,            3/4
ted.europa.eu              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízení
                      Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie
Úř. Vĕst./S S26
07/02/2009               Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,              4/4
38065-2009-CS              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízeníVI.2)   ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ
     SPOLEČENSTVÍ:
     Ne.
VI.3)   DALŠÍ INFORMACE:
     Zadávací dokumentace bude poskytována dle § 48 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na
     základě písemné žádosti doručené do sídla zadavatele. V případě osobního doručení po předchozí tel. dohodě
     v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod v kanceláři č. 89 ve 3. patře sídle zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo
     zrušit zadávací řízení dle § 84 odst. 5 zákona, a to až do doby uzavření smlouvy.
VI.4)   ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1)  Subjekt odpovědný za odvolací řízení:
     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, CZ-604 55 Brno. E-mail: posta@compet.cz. Tel.:
     +420 542167811. URL: www.compet.cz. Fax: +420 542167115.
VI.4.2)  Podání odvolání:
     Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek
     k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který
     napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů
     od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o
     námitkách nerozhodl.
VI.4.3)  Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:
VI.5)   DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
     30.1.2009.
07/02/2009  S26           Evropská společenství – Vodohospodářský, energetický,              4/4
ted.europa.eu              dopravní a telekomunikační sektor – Otevřené řízení
                      Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

								
To top