eKSA Kastam Di Raja Malaysia Negeri Terengganu by gzn12524

VIEWS: 0 PAGES: 43

									SISTEM e-KSA


 Versi 2.0
   1
            Senarai Kandungan


NO             PERKARA     MUKASURAT
1  PENGENALAN                 3
2  RINGKASAN PROSES KERJA VERSI 1       4
3  RINGKASAN PROSES KERJA VERSI 2       6
4  MENU BAHAGIAN PENGURUSAN          8
5  BAHAGIAN PENGURUSAN e-KSA         9
6  TAMBAH ADMIN               10
7  TAMBAH CALON               11
8  BANK SOALAN                12
9  PAPAR SOALAN               14
10  BORANG MASUKKAN SOALAN OBJEKTIF      15
11  BORANG MASUKKAN SOALAN SUBJEKTIF     16
12  BINA SET SOALAN OBJEKTIF         18
13  BINA SET SOALAN SUBJEKTIF         20
14  PEPERIKSAAN                22
15  PEPERIKSAAN BULANAN            23
16  PEPERIKSAAN KHAS             24
17  SEMAKAN KEHADIRAN             25
18  TAMBAH NOTA                26
19  TETAPAN                  27
20  ARKIB SOALAN               28
21  KATA LALUAN                30
22  MENU PENGGUNA : Login           31
23  PEPERIKSAAN                32
24  PEPERIKSAAN e-KSA 2008          33
25  SOALAN                  34
26  SEMAK                   35
27  HANTAR                  36
28  SPESIFIKASI KOMPUTER           37
                 2
e-KSA Kastam Di Raja Malaysia
Pengenalan
Sistem eKSA KDRM merupakan sebuah sistem peperiksaan
online  yang  dibangunkan   atas    ilham  Pengarah   KDRM
Terengganu Tuan Haji Salleh Md Said. Sistem ini bertujuan
untuk menguji pengetahuan kakitangan KDRM mengenai
bidang tugas mereka secara khasnya dan maklumat terkini
KDRM secara amnya. Dengan adanya e-KSA, peperiksaan
dapat dilakukan dengan kerap, dan secara tidak langsung,
dapat   memastikan  kakitangan    KDRM    sentiasa  prihatin
terhadap perkembangan terkini.


Sistem ini meliputi soalan objektif dan subjektif. Walau
bagaimanapun, fasa pertama sistem ini hanyalah meliputi
bahagian   objektif  sahaja.    Fasa  ini  bertujuan  untuk
membantu pihak KDRM memperjelaskan keperluan mereka
terhadap sistem peperiksaan online. Oleh yang demikian,
eKSA Fasa 1 merupakan asas kepada sebuah sistem eKSA
yang lebih besar dan lengkap.


Fasa 1 meliputi modul pangkalan data soalan, memilih
soalan untuk membina set peperiksaan, memilih calon yang
akan terlibat dengan peperiksaan, menyemak markah calon,
arkib soalan, info peperiksaan serta pendaftaran pengurus
sistem.


                 3
Ringkasan Proses Kerja Fasa 1


Sebelum sesuatu peperiksaan boleh dijalankan, proses
pertama yang perlu dilakukan adalah seperti berikut:


 1) mendaftarkan    pengurus      sistem  untuk   mentadbir
   modul-modul tertentu
 2) memasukkan data soalan ke dalam sistem
 3) mendaftarkan    nama  kakitangan      ke  dalam   sistem
   maklumat kakitangan di dalam eNAMPAK.


Setelah sistem mempunyai soalan-soalan yang mencukupi,
pihak  KDRM    boleh   membina     set  peperiksaan.   Set
peperiksaan merupakan satu koleksi soalan yang telah
ditetapkan tarikh serta peratus markah untuk lulus. Soalan-
soalan ini perlu dipilih setiap kali pihak KDRM ingin
menjalankan  peperiksaan.     Proses   yang   terlibat  adalah
seperti berikut:


 1) membina    set   soalan    –  pengurus    sistem  akan
   menentukan tarikh peperiksaan, tempoh menjawab,
   peratus kelulusan serta tempat peperiksaan.
                  4
2) Memilih soalan – memilih soalan yang diperlukan
 daripada  pangkalan   data  mengikut    jumlah  yang
 diperlukan.


3) Mengesahkan set soalan – set yang telah pasti akan
 digunakan perlu disahkan untuk mendapatkan nombor
 siri peperiksaan.


4) Memilih calon peperiksaan – pegawai latihan akan
 memilih  calon-calon  yang  akan  terlibat  di  dalam
 peperiksaan.  Masa   peperiksaan  setiap  calon  akan
 ditentukan di sini. Angka giliran akan dijana oleh
 sistem.


5) Mencetak senarai calon yang terlibat.
               5
Setelah senarai calon diedarkan, calon perlu menjawab
peperiksaan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
Berikut adalah proses menjawab peperiksaan :


 1) login ke dalam sistem menggunakan nombor kad
  pengenalan
 2) sekiranya calon telah bersedia, sistem akan memulakan
  pemasa dan memaparkan soalan peperiksaan secara
  rawak. Susunan soalan adalah berbeza untuk setiap
  calon.
 3) Setelah calon habis menjawab, mereka perlu klik
  butang HANTAR dan sistem akan merekod jawapan
  mereka. Calon yang telah menghantar jawapan tidak
  boleh  lagi  menyemak    dan  membetulkan  jawapan
  mereka.


Di bahagian pengurusan pula, pihak pentadbir boleh melihat
senarai  calon   yang  telah   menjawab   peperiksaan.
Berdasarkan permintaan pihak KDRM Terengganu semasa
kajian sistem, pihak pentadbir perlu melakukan semakan
jawapan sebelum markah boleh diperolehi. Oleh itu, pihak
pentadbir perlu menyemak markah setiap calon yang telah
menjawab peperiksaan, dan jika disahkan, markah akan
dikira oleh sistem. Setelah markah dikira, senarai markah
boleh dicetak oleh pihak pengurusan.


                6
Seterusnya, setelah tarikh peperiksaan telah lepas, set
soalan ini akan dimasukkan ke dalam Arkib Soalan. Tujuan
arkib soalan ini adalah untuk membolehkan calon membuat
ulangkaji.

Ringkasan Proses Kerja Versi 2


No                Perkara


1  Set  soalan  boleh  digunakan  berulangkali  dalam  beberapa
   peperiksaan.


2  Peperiksaan boleh dijalankan beberapa hari.


3  Daftar Calon - Pendaftaran kakitangan Kastam ke dalam sistem
   berdasarkan stesen dan negeri untuk menduduki peperiksaan.


4  Peperiksaan Objektif dan Subjektif.


5  Kemasukan soalan – memasukkan soalan ke dalam bank soalan.


6  Kemaskini soalan – memaparkan dan mengemaskini soalan.


7  Bina Set Soalan – membina set soalan untuk digunakan
   berulangkali di dalam peperiksaan berlainan.
                  7
8  Set Peperiksaan – menentukan peperiksaan bulanan atau khas,
   tarikh mula dan tamat peperiksaan, negeri yang terlibat, markah
   lulus, nama atau no siri peperiksaan serta memilih set soalan
   yang akan digunakan.


9  Pilih calon – untuk peperiksaan khas, calon-calon boleh dipilih
   daripada senarai kakitangan yang ada di dalam pangkalan data.


10  Jawab Peperiksaan – calon akan login ke dalam lobi peperiksaan.
   Sekiranya peperiksaan telah tamat tempoh menjawab, maka
   markah untuk percubaan pertama dikira sebagai 0. percubaan
   seterusnya dianggap sebagai latihan.


11  Semak Kehadiran - pengiraan markah objektif dilakukan secara
   automatik oleh sistem. Calon boleh mendapat markah sebaik
   sahaja selesai menjawab. Untuk subjektif pula, markah akan
   dikira berdasarkan markah yang diberi pemeriksa.


12  Arkib soalan - memaparkan senarai peperiksaan lalu, dan slide
   perbincangan soalan-soalan peperiksaan eKSA yang telah lepas.


13  Nota - admin boleh memuatnaik nota untuk rujukan kakitangan
   Kastam menghadapi peperiksaan eKSA disamping meningkatkan
   pengetahuan dalam bidang tugas.


14  Tambah Admin - admin boleh dipilih dari kalangan kakitangan
   untuk membantu menguruskan peperiksaan berdasarkan skop
   tugas yang diberikan.                 8
15  Tukar Katalaluan - admin boleh menukar sendiri katalaluan.


16  Semakan Markah – admin boleh membuat semakan markah
   percubaan   pertama  kakitangan    yang  telah  menjawab
   peperiksaan.


17  Cetakan  -  cetakan  senarai  calon  berdasarkan  stesen(bagi
   peperiksaan khas), serta cetakan keputusan peperiksaan secara
   keseluruhan atau berdasarkan stesen.
                  9
MENU BAHAGIAN PENGURUSAN
MUKA DEPAN

 1. Log  masuk  e-KSA   untuk  calon  hanya  perlu
  memasukkan No. K/P dan kata laluan.
 2. Log masuk e-KSA untuk admin perlu memasukkan ID
  admin dan kata laluan.
 3. Di bahagian atas sistem ini terdapat pautan untuk ke
  Web Kastam, Utama, Nota, info Peperiksaan, manual
  dan login.
 4. Untuk login kali pertama, katalaluan baru perlu ditukar.

               10
BAHAGIAN PENGURUSAN e-KSA.

 1. Laman  utama   ini  dapat   dilihat  setelah  admin
  memasukkan ID admin dan kata laluan yang betul.
 2. Di bahagian ini terdapat menu-menu utama iaitu
  Tambah  Admin,     Tambah   Calon,  Bank   Soalan,
  Peperiksaan,  Semakan     Kehadiran,  Tambah   Nota,
  Tetapan, Arkib Soalan dan Tukar Katalaluan.
 3. Bahagian Pengurusan hanya perlu klik pada menu-
  menu tersebut untuk masuk ke bahagian menu yang
  diperlukan. Seperti contoh sekiranya pihak pengurusan
  ingin menambah admin, ianya hanya perlu ke menu
  tambah admin dan seterusnya.
               11
TAMBAH ADMIN

 1. Setelah Pihak pengurusan klik pada menu Tambah
  Admin, Pihak Pengurusan akan masuk ke halaman ini
  iaitu halaman Tambah Admin.


 2. Di halaman ini, Pihak Pengurusan perlu mengisi nama
  Negeri, Nama Pegawai, Login ID, Kata Laluan dan
  Fungsi untuk menambah admin.


 3. Bagi Nama Negeri dan Fungsi, Pihak Pengurusan hanya
  perlu memilih dari senarai yang telah terdapat dalam
  sistem ini.
             12
4. Setelah  semua  diisi  Pihak  Pengurusan  perlu  klik
 Simpan. Ianya adalah untuk menyimpan semua data
 yang telah diisi tadi.


5. Butang  Reset  adalah    untuk  Pihak  Pengurusan
 mengemaskini semula data tersebut sebelum ianya
 disimpan. Butang Reset digunakan sekiranya Pihak
 Pengurusan membuat kesilapan semasa memasukkan
 data-data tersebut.
               13
TAMBAH CALON


 1. Halaman Tambah Calon, Untuk ke halaman ini Pihak
  Pengurusan hanya perlu klik pada menu Tambah Calon
  di halaman Utama.

 2. Di dalam halaman ini Pihak Pengurusan boleh membuat
  carian calon, mendaftar calon dan juga boleh melihat
  senarai calon.

 3. Untuk membuat carian calon, Pihak pengurusan boleh
  membuat carian dengan memasukkan nama negeri dan
  memasukkan kata kunci nama.

 4. Pihak pengurusan hanya perlu memilih nama negeri
  yang terdapat dalam sistem ini. Pihak Pengurusan juga
  boleh membuat carian untuk semua negeri dengan
  memilih semua.

 5. Bagi mendaftar Calon,Pihak Pengurusan perlu mengisi
  data berkaitan Calon seperti Nama Negeri, Stesen,
  Nama Penuh Pegawai, No. Kad Pengenalan Baru, No.
  Kakitangan dan Kumpulan Pegawai.

 6. Nama Negeri, Stesen dan Kumpulan Pegawai, Pihak
  Pengurusan hanya perlu memilih dari data yang
  bersesuaian yang telah terdapat dalam sistem tersebut.

 7. Untuk senarai Calon, Pihak Pengurusan boleh edit dan
  hapus data tersebut.
              14
BANK SOALAN

 1. Bank Soalan adalah halaman untuk Pihak Pengurusan
  memaparkan soalan dan menambah soalan.
 2. Soalan terbahagi kepada 2 jenis iaitu KSA Umum dan
  KSA Perkastaman. Setiap jenis terbahagi kepada 2 iaitu
  Objektif dan Subjektif.
 3. Di halaman ini juga terdapat menu untuk Bina Set
  Soalan.
               15
BANK SOALAN

 1. Di dalam paparan yang sama dengan Bank Soalan juga
  terdapat menu Kemaskini Soalan dan Bina Set Soalan.


 2. Menu ini adalah untuk paparan yang lebih kasar dan
  terperinci.


 3. Di dalam menu Kemaskini Soalan, Terdapat sub-sub
  menu  iaitu  Soalan  Objektif  KSA  Umum,   Soalan
  Subjektif    KSA  Umum,   Soalan  Objektif   KSA
  Perkastaman dan Soalan Subjektif KSA Perkastaman.
               16
4. Untuk setiap sub menu tersebut, pihak pengurusan
 boleh melakukan Paparan Soalan dan Tambah Soalan.


5. Pihak Pengurusan hanya perlu klik pada Papar Soalan
 untuk  Memaparkan   Soalan  dan  sekiranya  untuk
 menambah soalan, Pihak Pengurusan hanya perlu klik
 pada butang Tambah Soalan.


6. Bagi menu Bina Set Soalan, terdapat 2 sub menu iaitu
 Set Soalan Objektif dan Set Soalan Subjektif.


7. Untuk Membina Set Soalan, Pihak Pengurusan hanya
 perlu klik pada butang Bina Soalan yang terdapat
 dalam setiap sub menu tersebut.
             17
PAPAR SOALAN

 1. Apabila Pihak Pengurusan Klik Pada butang Papar
  soalan yang terdapat dalam sub menu kemaskini
  soalan di dalam halaman Bank Soalan maka halaman
  ini akan muncul


 2. Di dalam halaman ini membolehkan Pihak Pengurusan
  melihat  kesemua  soalan  yang  telah  dimasukkan
  mengikut kategori. Seperti contoh sekiranya Pihak
  Pengurusan Klik papar soalan pada menu Soalan
  Objektif KSA umum, maka kesemua soalan yang
  terdapat dalam menu tersebut akan dapat dilihat oleh


             18
 Pihak Pengurusan. Ini juga sama untuk menu-menu
 yang lain.


3. Untuk memaparkan soalan tersebut, Pihak Pengurusan
 perlu memilih katakunci yang terdapat di bahagian atas
 halaman ini. Terdapat 3 katakunci dan apabila Pihak
 Pengurusan telah pilih katakunci tersebut, klik pada
 butang Papar Mengikut Katakunci.


4. Maka soalan akan dipaparkan.
             19
BORANG MASUKKAN SOALAN OBJEKTIF

 1. Untuk ke halaman ini, Pihak Pengurusan perlulah klik
  pada butang Tambah Soalan yang terdapat dalam sub
  menu kemaskini Soalan.

 2. Halaman ini adalah untuk menambah soalan, Pihak
  Pengurusan hanya perlu kata kunci yang terdapat di
  bahagian atas. Ini adalah untuk mengklasifikasikan
  setiap soalan tersebut.

 3. Seterusnya Pihak Pengurusan boleh membina soalan
  dengan menaip soalan di dalam kotak soalan tersebut.
  Sekiranya Pihak pengurusan ingin edit tulisan dan
  sebagainya, dibahagian atas tersebut terdapat ikon-
  ikon untuk editing.

 4. Di bahagian bawah kotak soalan tersebut, Pihak
  Pengurusan perlulah mengisi pilihan jawapan. Iaitu
  sebanyak 4 pilihan jawapan.

 5. Pihak pengurusan juga perlu mengisi pilihan jawapan
  yang di bahagian pilih jawapan dengan hanya perlu klik
  pada jawapan yang betul bagi soalan tersebut.

 6. Sekiranya soalan itu sudah selesai, Pihak Pengurusan
  perlulah Klik pada butang Tambah Soalan KSA Umum.
              20
BORANG MASUKKAN SOALAN SUBJEKTIF

 1. Apabila Pihak Pengurusan klik pada Tambah soalan di
  sub menu Kemaskini Soalan untuk bahagian Soalan
  Subjektif, maka paparan ini akan muncul.
 2. Langkah untuk bahagian ini adalah sama dengan
  bahagian  objektif.  Iaitu  memilih  kata  kunci,  dan
  mengisi soalan.
               21
1. Paparan ini adalah dalam halaman yang sama dengan
 borang masukkan soalan subjektif.
2. Untuk bahagian ini Pihak Pengurusan hanya perlu
 mengisi katakunci jawapan bagi solan yang di atas.
3. seterusnya setelah selesai, Pihak Pengurusan perlulah
 klik pada butang Tambah soalan.
             22
BINA SET SOALAN OBJEKTIF

 1. Untuk ke halaman ini Pihak Pengurusan hanya perlu klik pada butang Bina
   Set Soalan yang terdapat dalam sub menu Bina Soalan.
 2. Di dalam halaman ini Pihak Pengurusan perlu mengisi nama set, keterangan
   berkaitan dengan set tersebut, Jumlah soalan KSA Umum dan Jumlah Soalan
   KSA Perkastaman.
 3. Setelah semuanya diisi Pihak Pengurusan perlu klik pada butang Bina Set
   Soalan untuk membina set soalan tersebut.
                   23
BINA SET SOALAN OBJEKTIF

1. Setelah Pihak Pengurusan Klik Bina Set Soalan, halaman ini akan dipaparkan.
2. Di halaman ini, Pihak Pengurusan akan memilih soalan- soalan yang akan diisi
  dalam set soalan tersebut.
3. Di bahagian halaman ini terdapat keterangan berkaitan dengan soalan-soalan.
  seperti jumlah soalan yang perlu diisi, Jumlah soalan yang telah dimasukkan dan
  seterusnya.
4. Untuk memilih soalan, Pihak Pengurusan perlu memilih kata kunci soalan dan klik
  pada butang Papar Mengikut Katakunci.
5. Setelah soalan dipaparkan, Pihak pengurusan pilih soalan dengan tick pada
  soalan yang dikehendaki di bahagian kanan soalan iaitu bahagian pilih soalan.
6. Setelah semua soalan dimasukkan, sistem akan menyenaraikan kesemua soalan
  yang telah diisi untuk set soalan tersebut.
                    24
BINA SET SOALAN SUBJEKTIF

 1. Untuk membina set soalan subjektif, Pihak Pengurusan hanya perlu klik pada
   butang Bina Set Soalan yang terdapat dalam sub menu Bina Set soalan iaitu
   di bahagian Set Soalan Subjektif.
 2. Setelah terdapat paparan ini, Pihak Pengurusan perlu mengisi Nama Set,
   Keterangan Set, Jumlah Soalan KSA Umum dan Jumlah Soalan KSA
   Perkastaman.
 3. Seterusnya, Klik Pada Butang Bina Set Soalan.
                     25
1. Apabila Pihak pengurusan Klik Butang Bina Set Soalan pada halaman sebelum
  maka akan ke paparan seterusnya iaitu halaman ini.
2. Di halaman ini Pihak Pengurusan akan dapat melihat detail soalan dan arahan
  yang perlu dilakukan.
3. Untuk membina set soalan, Pihak Pengurusan perlulah memilih kata kunci
  terlebih dahulu dan klik pada butang Papar Mengikut Katakunci.
4. Soalan-soalan yang terkandung dalam katakunci akan disenarai dalam
  senarai soalan dibahagian bawah.
5. Pihak Pengurusan hanya perlu tick soalan yang hendak dimasukkan ke dalam
  set soalan tersebut di bahagian Pilih Soalan.
                   26
PEPERIKSAAN

 1. Untuk Ke halaman ini, Pihak Pengurusan perlu klik pada menu Peperiksaan di
   halaman Utama.
 2. Di dalam halaman ini Pihak Pengurusan boleh memilih kategori Peperiksaan.
 3. Di dalam halaman ini juga terdapat senarai Peperiksaan Objektif Bulanan,
   Peperiksaan Objektif Khas dan Peperiksaan Subjektif.
                   27
PEPERIKSAAN BULANAN

 1. Setelah Pihak Pengurusan memilih Bulanan Pada Kategori Peperiksaan maka
   halaman ini akan dipaparkan.
 2. Pihak Pengurusan perlu mengisi data-data dalam ruang kategori yang telah
   ditetapkan.
 3. Untuk Kategori Peperiksaan, Bulan/Tahun Peperiksaan dan Jenis Peperiksaan
   Pihak Pengurusan hanya perlu memilih data yang terdapat dalam sistem.
 4. Setelah lengkap diisi, Pihak Pengurusan akan Klik Pada Bina Peperiksaan.
                    28
PEPERIKSAAN KHAS

 1. Untuk ke halaman Khas Peperiksaan, Pihak Pengurusan hanya perlu pilih khas
   pada kategori Peperiksaan.
 2. Langkah-langkah yang perlu dijalan oleh Pihak Pengurusan adalah sama
   dengan   langkah-langkah  yang  dijalankan  dalam  halaman  Peperiksaan
   Bulanan.
 3. Pihak Pengurusan perlu menentukan Jenis Peperiksaan,Penglibatan, Tarikh
   Peperiksaan dan Senarai Tempat dengan memilih pilihan yang telah terdapat
   dalam sistem tersebut.
 4. Untuk Tarikh Peperiksaan, Pihak Pengurusan hanya perlu klik pada ikon yang
   terdapat di bahagian Tarikh Peperiksaan.
                     29
SEMAKAN KEHADIRAN

 1. Semakan Kehadiran Untuk membuat semakan dan pengesahan untuk
   Peperiksaan Objektif Bulanan, Peperiksaan Objektif Khas dan Set Peperiksaan
   Subjektif.
 2. Untuk Menyemak Bahagian Pengurusan klik pada ‘Semak’ Di bahagian kanan
   senarai.
                   30
TAMBAH NOTA

 1. Tambah Nota, Bahagian Pengurusan hanya perlu klik pada menu Tambah
   Nota di laman utama.
 2. Di halaman ini Bahagian Pengurusan dikehendaki mengisi tajuk, tarikh,
   penulis, sinopsis dan Bahagian Pengurusan boleh memuat naik fail dalam
   bentuk pdf.
                  31
TETAPAN

 1. Tetapan adalah halaman untuk menetapkan Nama dan Kod Negeri.
 2. Bahagian Pengurusan hanya perlu memasukkan Nama Negeri dan Kod Negeri
   (tidak lebih 5 huruf).
 3. Setelah itu klik pada butang Simpan.
 4. Untuk menetapkan Nama Stesen, masukkan maklumat Stesen iaitu nama
   stesen dan pilih Negeri yang terdapat di bawah senarai negeri.
 5. Klik pada butang simpan untuk simpan dan klik butang reset untuk reset
   semula maklumat.
                    32
ARKIB SOALAN

 1. Apabila Pihak Pengurusan Klik pada menu Arkib soalan di menu utama
   dengan itu Pihak Pengurusan akan ke halaman ini.
 2. Di halaman ini terdapat senarai soalan-soalan yang telah dijawab.
 3. Pihak Pengurusan boleh memilih Jenis Peperiksaan yang ingin dipaparkan
   iaitu samada objektif ataupun subjektif.
 4. Sekiranya ingin memaparkan soalan, Pihak Pengurusan hanya perlu klik pada
   Papar di bahagian Slide Persembahan.
                    33
1. Perbincangan Soalan Peperiksaan e-KSA akan dipaparkan setelah link papar
  diklik.
2. Di halaman ini soalan dan jawapan dipaparkan mengikut Kod Peperiksaan
  yang telah dipilh.
                 34
KATA LALUAN

1. Tukar kata laluan, adalah untuk Bahagian Pengurusan menukar kata laluan.
2. Untuk menukar kata laluan Bahagian Pengurusan hanya perlu mengisi Login ID,
  Katalaluan dan ulang Katalaluan.
3. Untuk keluar dari sistem bahagian pengurusan perlulah klik pada menu KELUAR
  yang terdapat di bahagian atas halaman tersebut.
                    35
MENU PENGGUNA
LOGIN

1. Log Masuk e-KSA pengguna hanya perlu masukkan No. KP dan katalaluan.
2. Seterusnya klik pada Log Masuk.
                   36
PEPERIKSAAN

  1. Setelah pengguna Log Masuk ke dalam sistem, maka dengan ini pengguna
    akan boleh mengakses ke halaman seterusnya iaitu halaman peperiksaan.
  2. Halaman ini membolehkan pengguna untuk menukar kata laluan dan
    detail peperiksaan serta untuk ke menu utama.
  3. Untuk menjawab soalan peperiksaan, pengguna hanya perlu klik pada
    JAWAB.
                  37
PEPERIKSAAN e-KSA 2008

   1. Dalam Halaman ini pengguna akan dapat melihat maklumat peribadi dan
    maklumat untuk peperiksaan yang akan diambil.
   2. Untuk mula menjawab pengguna perlu klik pada butang Mula Menjawab
    dan sekiranya pengguna hendak ke menu utama klik pada butang Kembali
    ke Lobi.
                  38
SOALAN

  1. Setelah pengguna klik pada butang mula menjawab, maka halaman
     soalan akan dipaparkan.
  2. Dengan ini pengguna boleh menjawab soalan-soalan yang disediakan.
  3. Masa menjawab telah ditetapkan di oleh Pihak Pengurusan.
  4. Pengguna harus menjawab dalam masa yang telah ditetapkan.
  5. Masa yang ditetapkan terdapat di bahagian atas halaman tersebut.
  6. Di bahagian senarai soalan, akan disenaraikan soalan yang wajib dijawab
     oleh pengguna.
  7. Warna pada senarai soalan tersebut akan berubah sekiranya pengguna
     telah  menjawab  soalan-soalan  tersebut.  Seperti  contoh  sekiranya
     pengguna menjawab soalan nombor satu maka warna pada nombor di
     senarai soalan akan berubah dari warna hijau kepada warna jingga.
  8. Sekiranya pengguna telah selesai menjawab, maka pengguna boleh
     menyemak soalan dengan klik pada butang SEMAK di bahagian bawah
     halaman tersebut.
  9. Untuk menghantar soalan, pengguna perlu klik pada butang HANTAR.
                    39
SEMAK

  1. Setelah pengguna klik pada Butang SEMAK, halaman senarai soalan-
    soalan yang telah dijawab oleh pengguna akan dipaparkan.
  2. Di halaman ini pengguna hanya dibenarkan untuk menyemak tanpa boleh
    mengemaskini atau sebagainya.
  3. Setelah menyemak, Pengguna harus menghantar jawapan tersebut
    dengan klik pada butang HANTAR.
                   40
HANTAR

  1. Untuk ke halaman ini, pengguna haruslah klik butang Hantar pada
     halaman sebelumnya.
  2. Di halaman ini akan dipaparkan keputusan terhadap peperiksaan yang
     telah diambil oleh pengguna tersebut.
  3. Selain itu, halaman ini memaparkan Bil. Percubaan, Markah Pertama dan
     Markah Tertinggi pengguna.
  4. Untuk log keluar, pengguna perlulah klik pada menu Login yang terdapat
     di bahagian atas halaman tersebut.
                    41
Keperluan Minimum1. Pelayan

Perkakasan
Intel® Dual Core Processor
1024MB DDR2 SDRam Memory
80GB SATA HDD
Network Card
Monitor
Papan kekunci
Tetikus

Perisian
Sistem Pengoperasian : Linux / Windows Server 2003
Pelayan Web : Apache 2.0 / IIS 6.0
Lain-lain : MySql Server 4.3, Php 4.0


2. Pelanggan

Perkakasan
Intel® Dual Core Processor
512MB DDR2 SDRam Memory
80GB SATA HDD
Network Card
Monitor
Papan kekunci
Tetikus

Perisian
Sistem Pengoperasian: Windows XP
Lain-lain : Internet Explorer 6.0 (Java enable) , Firefox 2.0
                      42
LESEN DAN JAMINANJaminan


Jaminan yang diberikan untuk Sistem e-KSA ini adalah meliputi pepijat (bugs) yang
terdapat pada sistem. Jika terdapat masalah pada sistem maka kami akan
memperbetulkan kesilapan tersebut tanpa bayaran berkuatkuasa pada 1 Jun 2008
sehingga 31 Disember 2008 . Jaminan in adalah selama 6 bulan. Jika terdapat
pembetulan perlu dilaukan selepas tarikh tersebut di atas , maka pihak kami berhak
untuk mengenakan bayaran berdasarkan kerja yang dilakukan. Jika terdapat
penambahan  modul  maka  pihak  kami  berhak  untuk  mengenakan  bayaran
berdasarkan kerja yang dilakukan.


Lesen


Lesen untuk sistem e-KSA adalah hanya untuk Kastam Diraja Malaysia dan hanya
boleh diinstall pada satu server/pelayan.   Penggunaannya pula terhad untuk
kegunaan Pegawai Kastam Diraja Malaysia sahaja. Jika terdapat keperluan untuk
install di server yang berlainan , maka pihak Kastam Diraja Malaysia perlu
memaklumkan kepada pihak kami. Pihak kami berhak mengenakan bayaran jika
pihak kami perlu menginstall semula sistem tersebut.
                    43

								
To top