Waarnemingen bij een actief nest van de Blauwkeel ara’s - DOC

Document Sample
Waarnemingen bij een actief nest van de Blauwkeel ara’s - DOC Powered By Docstoc
					Waarnemingen bij een actief nest van de Blauwkeel ara’s Ara glaucogularis in de
provincie Beni van Bolivia. (pag.2-3)
Tekst en foto‟s van Bent en Birthe Pedersen

We waren zojuist uit Santa    doorrijden. Echter, vanwege    gemaakt in een motacú palm    Het grootste probleem voor
Cruz in midden Bolivia      de overvloed aan wildlife     Attalea phalerata.        het fotograferen was het
vertrokken nadat we er enige   onderweg deden we er veel     Het „Isla Paraba‟ (ara eiland)  aantal en variëteit aan uiterst
tijd de Roodoor ara‟s hadden   langer over teneinde        was 300x250m groot en      agressieve insecten die de
geobserveerd. Het        nandoes, ooievaars,        werd overheerst door Attalea   onbedekte delen van ons
wondermooie gezicht van     parkieten, capybara‟s,       phalerata palmen.        lichaam in ontelbare
deze prachtige vogels was    kaaimannen en vele andere     De nestpalm stond 25m van    steekplekken veranderden.
nog vers in ons geheugen,    soorten. De Blauwkeel ara is    de ringweg van het eiland en   Het paar bracht een groot
toen we landen in de stad    endemisch in dit gebied, de    was vrijstaand behalve met    deel van de tijd bijelkaar
Trinidad, hoofdstad van de    Llanos de Mojos wat een      zijn punten van de bladeren   zittend door of in een
provincie Beni en gelegen in   savanne is die per seizoen     van naburige palmen. Van     „observatieboom‟ zo‟n 50m
het noordelijk deel van     onder water staat met       hieruit hoefden de ara‟s maar  van de nestboom waarbij ze
Bolivia.             grotere en kleinere bossen     een paar vleugelslagen te    de omgeving overzagen, of in
Het was 11 oktober 2001, de   als „eilanden‟ van         doen om de nestpalm te      palmbladeren in de nabijheid
tijd 1 uur ‟s morgens en het   verschillende palmsoorten en    bereiken. De bovenste twee    van de nestpalm. Ze
weer warm en vochtig toen    gemixte vegetatie, rivieren,    meter van de nestpalm was    poetsten vaak hun veren
we bij aankomst werden      stromen en plassen. Grote     hol, met twee ingangen op    maar altijd alert en reagerend
begroet door dhr Fellman     ranches omringen          één meter hoogte naar het    op alle ongebruikelijke
Bogarth. Dhr.Bogarth is     gedeeltelijk de gebieden en    oosten en westen. We       aanblikken of geluiden als ze
verbonden met „Green       hebben een intensieve       schatten een diameter van    de palm verlieten en terwijl
Bolivia‟ en met zijn gedegen   veehouderij. In het algemeen    55cm op nestkamer niveau.    ze cirkelden over het gebied
kennis van het gebied ten    gaan veehouderij en wildlife    Observaties van de        hun typische schreeuw het
noorden van Trinidad was hij   in dit gebied goed samen.     Blauwkeel ara’s         bos binnendrong.
de perfecte gids voor onze    Echter, een groot ecologisch    Blauwkeel ara‟s broeden     Als ze het nestgebied
observaties van de        probleem tijdens het droge     tijdens de laatste helft van   verlieten om te foerageren
Blauwkeel ara‟s.         seizoen (augustus-oktober)     het droge seizoen        deden ze dit meestal met
Savannen, wildlife en      is het afbranden van gras om    (september-november) en     veel lawaai en bleven ½ tot 2
veeranches            de kwaliteit van weidegrond,    toen onze observaties      uur per keer weg. Bij hun
Vanuit Trinidad reden we     als het regenseizoen rond     plaatsvonden midden       terugkeer arriveerden ze stil
richting de ranch San Miguel   december begint, te        oktober waren de kuikens al   in hun „observatieboom‟ en
die gedurende onze        bevorderen.            „groot‟. We hoorden duidelijk  vervolgens of direct naar de
observaties van de        De nestplaats           twee grotere kuikens tijdens   nestpalm of naar de
Blauwkeel ara‟s onze basis    Elke morgen verlieten we de    het voeren. Vanachter ons    palmbladeren erboven. Ze
was. Een betrouwbare 4x4     ranch bij ochtendgloren      scherm, 20m van de        rustten dar altijd even uit
pick-up truck is essentieel   (5.30u) en hadden 50min      nestpalm af (naar het oosten)  voordat de pop naar de
voor het rijden op kleiachtige  nodig om langs een         en 6m boven de bosbodem,     oostelijke ingang kroop,
„wegen‟, die snel in een zee   gravelpad en door de        hadden we een uitstekend     terwijl de man meestal in de
van modder verandert als het   savanne te komen naar een     uitzicht op de vogels terwijl  palmbladeren bleef boven
gaat regenen.          „palmeiland‟, waar een paar    ze rondvlogen in het gebied   het nest.
De afstand naar de ranch is   Blauwkeel ara's twee kuikens    bij het nest en op het nest   Voordat ze het nest inging
120km en neemt meestal 3½    grootbracht in een nest      zelf.              kokhalsde ze een paar keer
uur in beslag bij non-stop                                      en bleef dan zo‟n 20-30 min

                                1
weg om te voeren en bij de     nestpalm. Ze keken naar       broedpaar naar de         groot aantal Dwergara‟s en
kuikens te zijn. Na het      beneden naar de kuikens en      „observatieboom‟ vlogen. Na    Geelnek ara‟s. Toevallig
voeren verliet ze het nest via   kauwden wat palmmateriaal      deze succesvolle verdediging   konden we Dwergara‟s
het de westelijke holte en     op de top van het nest. Toen     lieten de Blauwgele zich niet   bekijken op een paar
vloog weg met de man. De      vlogen beide ouders naar het     meer zien.            nestplaatsen.
kuikens werden iedere 3-4     nest en joegen de indringers     Terug naar Trinidad        Na een opwindende periode
uur per dag gevoerd.        weg terwijl ze landden.       Naast de spanning op de      van observaties en
‘Aanval’ door een paar       De ouders zaten rustig zij      nestplaats door de Blauwgele   fotograferen op de nestplaats
Blauwgele ara’s          aan zij op de nestpalm terwijl    ara‟s ondervonden we ook     van de Blauwkeel ara‟s, plus
Op een morgen arriveerden     de Blauwgele ara‟s in een      houtkap op een palmeiland     een heleboel „birding‟
er plotseling een groter en    naburige boom 20           en gras afbranden, wat      keerden we terug naar
krachtiger paar Blauwgele     minutenlang zaten te         beiden een klaarblijkelijke    Trinidad waar we genoten
ara‟s op de nestpalm terwijl    schreeuwen voordat beide       mogelijke bedreiging lijkt te   van het zien van
de Blauwkeel ara‟s in de      paren wegvlogen terwijl ze      zijn voor succesvolle broed    verschillende actieve nesten
„observatieboom‟ zaten.      „luidkeels schreeuwend‟ over     van de Blauwkeel ara‟s.      van de Witoog aratinga en de
De Blauwgele ara‟s brachten    het gebied cirkelden.        Andere geobserveerde ara     Grijskopconure net buiten de
zo‟n 5 minuten door met het    Vervolgens verdwenen de       soorten waaronder de       stad.
op en neer kruipen langs de    Blauwgele ara‟s terwijl het     Groenvleugel ara‟s en een

Vliegende ara’s (pag.4-5)

Tekst en foto‟s door Phil Digney en Ryan Watson, Adelaide Zoo.
De collectie vogels in       het tentoonstellen van 180      als ze erop stapten. Dit is het  informatieborden op hun
dierentuinen en wildlife      vogelsoorten, terwijl het een    positieve versterking       plaats en de media was
instituten is de laatste 20 jaar  enorm succesvolle          principe, waarbij een vogel    uitgenodigd voor de officiële
een activiteit in ontwikkeling,  publiekstrekker is voor zowel    vlug een gewenst gedrag      opening. Alle vier de
gedreven door een         de promotie van           leert, wetende dat er een     commerciële televisiestations
gemeenschap met          bescherming van de ara‟s als     beloning zal volgen. De      en de provinciale krant waren
toenemende bewustzijn voor     fondsenwerving voor de        verdere training, met       op het evenement en de
het milieu. De traditionele    World Parrot Trust.         beloningen voor het verlaten   vogels vlogen perfect voor
„kooibenadering‟, waar men     Onze Blauwgele ara‟s         van de uitgang en vliegen     een menigte van 200
door gaas loerden om een      werden in februari 2000       naar het gebied op de       mensen, hen hypnotiserend
paar vogels treurig op een     aangeschaft als zes weken      centrale wei, daarna naar     met hun schoonheid en
kale tak te zien zitten,      oude kuikens en met de        verschillende punten rond het   elegantie in vlucht.
vergezeld van allen maar een    hand grootgebracht door de      weidegebied. De dagelijkse    De resultaten
water- en voerbak, is       vogelafdeling met als        gewichtscontrole is belangrijk  Dus op welke manier draagt
tegenwoordig nauwelijks      specifiek doel om jonge       bij vogels in vrije vlucht    de show, dagelijks vanaf 11
toegestaan. Met deze        vogels te krijgen die geschikt    training omdat het inhoud om   december 2000, bij aan
veranderde verwachting, is     waren om vrij te vliegen. Ze     het gewicht van de vogels     educatie en bescherming?
het tentoonstellen van vogels   werden Charlie en Madidi       naar een punt te verlagen,    Het eerste deel van de 10
een meer natuurlijke,       genoemd, naar Charlie Munn      waarbij ze gemotiveerd zijn    minuten durende presentatie
landschapstentoonstelling     de ara onderzoeker en Alto      en gericht op begeerte naar    informeert het publiek over
geworden, die groter zijn en    Madidi National Park in het     voedsel. Ze toestaan teveel    de achtergrond van Charlie
een aantal gemengde        noordwesten van Bolivia.       gewicht te verliezen, kan     en Madidi en gaat dan over
soorten huisvest. Dan als     Eenmaal overgewend,         gezondheidsproblemen       op de toestand van de
verdieping hiervan, ofwel     begonnen Phil Ghamraoui en      veroorzaken, terwijl als ze    bedreigde ara‟s in Zuid-
„dichtbij en persoonlijk‟     Ryan Watson, vogeltrainers      niet genoeg gewicht verliezen   Amerika zoals de Lear‟s
concept doorloopkooien       hier in de dierentuin, met de    zijn ze moeilijk te trainen.   Anodorhynchus leari,
gerealiseerd. Tegenwoordig     training waarbij ze de        Wanneer de training is      Blauwkeel ara Ara
bewijzen vrije vlucht shows    basisvoedsel-motivatie en      afgerond en als de vogels     glaucogularis en de Spix
niet alleen populair te zijn    positieve versterking        volwassen worden, kunnen     Cyanopsitta spixii en de
maar ook bijzonder effectief    technieken toepasten.        ze op normaal           impact van de illegale
om milieubewustzijn en de     Aanvankelijk werden de        lichaamsgewicht gehouden     handel, vernietiging van het
nadruk op bescherming.       vogels getraind zich dagelijks    worden.              regenwoud etc. Daarna, in
Nieuwe show            te laten wegen, dit werd       Uiteindelijk, op 11 december   het laatste deel van het
Hier in Adelaide Zoo heeft,    bereikt door een T-vormige      2000 waren de vogels       praatje, worden mensen
een kortgeleden ingestelde     zitstok aan de set schalen te    volledig getraind en klaar    verteld over het prachtige
vrije vlucht show, waarbij     bevestigen en de vogels te      voor publieke shows. Het     werk wat de World Parrot
Blauwgele ara‟s te zien zijn,   belonen met een           presentatiegebied op de      Trust voor ogen staat; er
een andere dimensie        versnapering zoals een pinda     centrale weide was klaar,     worden inschrijfformulieren
gebracht aan                                               van de WPT uitgedeeld en

                                  2
aangemoedigd om lid te     brochures en              dit artikel schrijven (oktober  hebben ca. 45.000 mensen
worden. Uiteindelijk worden  inschrijfformulieren. Het       2001) had de show A$6.000    genoten van een ara
de mensen uitgenodigd naar   vliegen met de vogels, terwijl     opgebracht. Dit staat gelijk   „ervaring‟ en zijn zich nu
het presentatiegebied te    de mensen gewezen wordt        aan ca. $10.000 in het eerste  meer bewust en bekend met
komen waar tegen betaling   op de èchte bedreigingen die      jaar. Al het ingekomen geld   bescherming van ara‟s. Dit
van een goudstuk ($1-2) ze   de ara‟s in het wild het hoofd     gaat rechtstreeks naar de    alles draagt bij aan de
Charlie en Madidi mogen    moeten bieden, heeft          WPT om in het Great Green    toenemende populariteit van
voeren en een foto met ze   bewezen hoogst effectief te      Macaw fond te storten.      het publiek voor steun wat zo
laten maken. Donaties     zijn om steun aan te krijgen.     De show is een goed       noodzakelijk is als we de
worden verzameld in twee    In de 7 maanden van dat we       voorbeeld hoe vogels in     ara‟s werkelijk willen
WPT donatieblikken, die we   een beroep doen op de         gevangenschap een        behoeden voor uitsterven
aan de WPT gevraagd      mensen voor donaties aan        belangrijke rol spelen voor   d.m.v. veranderd gedrag en
hebben tezamen met       WPT op het moment dat we        bescherming. Tot op heden    waarden


Ecotoerisme lodge
Hoe beschermingsgroepen gewerkt hebben om een prachtig meer in het
regenwoud van Tambopata, Peru te redden. (pag.6-7)
Door Charles Munn
Dit artikel verteld het verhaal   wildgebieden beheren of        lodge te bouwen       Sandoval Lake. Mrs Mejia is
van Sandoval Lake Lodge       hoe ze recreëren. Als je        vandaan, wat voor soort   van zuiver Amazonian
(SLL), de enige jungle lodge    geluk hebt, kan er een         eten bieden we aan, hoe   Indiaans bloed oorspronkelijk
in Tambopata, Peru. Dat       win-win oplossing           gaan we om met stroom,   uit het Ixiamas gebied
zowel warme bronnen,        gevonden worden en de         water en verspillingen.   precies ten noorden van het
uitzicht op het meer, of een    belangrijkste handeling is       Het verhaal van       Madidi National Park in
groot moeras met palmen vol     dit winstscenario           Sandoval belicht de     Bolivia. De hadden velen
met honderden Roodbuik       simpelweg te              historie van de plaats en  kinderen en gedijden er met
ara‟s Ara manilata. Het meer    presenteren aan de           waarom het werd       het verzamelen van
bezit het meest gevarieerde     hoofdspelers. Steeds          gebouwd door de       Braziliaanse noten, vissen,
en overvloedige wildlife in het   vaker, jammer genoeg,         families die het bouwden.  jagen en het bouwrijp maken
Tambopata gebied,          houdt het beschermen        En de derde boodschap     van landbouwgrond voor hun
waaronder een familie van 8-    van soorten of een plaats       is dat we trips       bestaan.
11 Reuzenotters, 400-800      in sommige mensen           organiseren naar dit deel  De eerste jungle toer naar
kakelende Roodbuik ara‟s,      ongelukkig te maken.          van Peru dit en volgend   lodges begon in het zuidelijke
meestal tientallen of        Het Sandoval verhaal is        jaar voor de WPT-leden.   Amazonegebied van Peru in
zwermen grote ara‟s per dag     een goed voorbeeld van         Dus hopen we dat nu je   Puerto Maldonado gebied in
(Blauwgele, Geelvleugel en     hoe dit heeft gewerkt bij       de kans hebt kennis op   1975 en 1977, de eerste op
Groenvleugel), zes soorten     een echt scenario,           te doen over de historie  de Tambopata rivier en de
apen en honderden gekuifde     waaronder het verhaal         van de plaats, zul je    tweede zo‟n 30 minuten in
Hoatzins. Ik heb nog nooit in    van de betrokken            enthousiast zijn om     een motorboot
mijn leven zoveel Roodbuik     families, de lokale en         Sandoval Lake te      stroomafwaarts op de Madre
ara‟s gezien op één plaats en    regionale politiek en zelfs      bezoeken en het       de Dios rivier van de
ze zijn komisch en overmatig    de legale strijd achter het      spectaculaire meer en de  oorsprong van de rivier tot
communicatief.           behouden van het            enorme troepen       het spoor van Sandoval
 Er zittten drie          spectaculaire meer.          Roodbuik ara‟s die elke   Lake. Deze laatste lodge
   boodschappen in het      De tweede boodschap          morgen uit de        ontwikkelde een reisplan wat
   volgende artikel die van    gaat over ecotoerisme en        palmmoerassen        in zijn twee nachten pakket
   belang zijn voor lezers    hoe het wordt uitgevoerd.       opduiken en over je     als belangrijkste excursie
   van PsittaScene. De      Er zijn veel manieren om        hoofd vliegen als je    een ochtendwandeling en
   eerste gaat over hoe      mensen naar natuurlijke        vredig voortglijdt op een  een boottrip op Sandoval
   effectief bescherming     gebieden te krijgen en         handbediende        inhoudt. Tot 1979 bezochten
   eigenlijk aan de basis is.   hen wat ecologie te laten       catamaran. We weten     duizenden toeristen elk jaar
   Waardevolle          zien, maar de vraag is         zeker dat je instemt met,  lodges op de Madre de Dios
   bescherming op lange      hoe „groen‟ is jouw          wat een oord!        rivier en iedereen bezocht
   termijn houdt bijna altijd   ecotoerisme komt vaak       Begin jaren 50 besloot      het Sandoval Lake voor één
   in verandering van       neer op details als, wie     dhr.Cesar Mejia, die komt uit  ochtend. De Mejia clan
   gedrag van de mensen,     bezit de lodge, waar       Pucallpa, zich met zijn jonge  profiteerde nauwelijks van
   of dat is op het gebied    komen de werknemers        vrouw, Marcelina te vestigen   deze toerismestroom naar
   van hoe ze hun eten      vandaan, waar kwamen       op de onbezette oevers van    hun meer. Tussen 1988 en
   verkrijgen, hoe ze hun     de materialen om de        het twee mijlen lange      1990 probeerde een

                                 3
eigenaar van een lodge om   hebben kunnen leiden tot      uniek is in de wereld. Het    De laatste zakendeal met de
stukken van de hoge      opzettelijke jacht nabij de     gebruik van dit ecologische    Mejias is eigenlijk een milde
gronden bewoont en       lodge van de hotelier als een    „cedro‟ kost tientallen      lening – meer een gift dan
eigendom van de Mejia clan,  vorm van sabotage. Als een     duizenden dollars meer dan    een lening. Selva Sur bezit
waaronder vele families die  non-profit organisatie kon     wanneer simpelweg dit hout    51% van de lodge, terwijl 5
zich over drie generaties   Selva Sur geen geld lenen      van gevelde bomen was       volwassen leden van de
hadden vermeerderd, over te  voor landaankoop tenzij de     gekocht – de „normale‟ bron    Mejias clan (en hun vrouwen)
nemen. Deze clan woonde    aankoop een garantie voor      die bij alle andere lodges zijn  49% bezitten, of 9,8% voor
praktisch langs alle hoge   bescherming bood. Selva       gebruikt.             ieder persoonlijk. De
grondbezittingen rond het   Sur vroeg de Mejias of ze      Van 1996 tot aan het abrupte   overeenkomst vermeldt dat
meer. De pogingen van de    graag wilden dat Selva Sur     einde van de Fujimori       de Mejias alleen maar hun
ondernemers om land te     dat land van de vertrekkende    regering in november 2000,    hoofdrenteleningen hoeven
verkrijgen was niet op     ex-schoonzoon kocht en       spanden eigenaren van       te betalen als de lodge winst
eerlijke basis ten opzichte  daar een lodge zouden        verschillende lodges samen    maakt. Dus als Sandoval
van landaankoop of huur,    bouwen, waarbij de Mejia      met een corrupte         Lake Lodge winst maakt (wat
maar simpelweg pogingen    clan een partnerschap van      regeringsminister om zonder    het voor eerst in 2001 zal
om land te verkrijgen door   49% door ze een           succes te proberen Selva     doen), dan zal de helft van
beïnvloeding van        gelijkwaardige lening aan te    Sur te stoppen met bouwen     het familieaandeel
regeringsambtenaren in     bieden op US handels        en SLL in gebruik te nemen.    terugstromen in hun zakken
Puerto Maldonado en Lima.   voorwaarden. De Mejias       Hun motieven in elk geval     en de andere helft zal
Geen enkel poging had     stemden met dit voorstel in,    waren simpelweg angst voor    worden gebruikt om hun
succes, omdat de Mejias    waarop Selva Sur een        de superieure locatie en     schuld bij Selva Sur af te
elke keer hulp kregen en hun  subsidie kreeg van de World     observeren van wildlife die    lossen. Als de lodge failliet
land verdedigden tegen     Parks Endowment en kocht      door Sandoval Lake werd      gaat, verliezen de Mejias niks
onrechtmatige toe-eigening.  het land van de ex-         geboden. Deze pogingen om     omdat de leningen
Deze hulp kwam meerdere    schoonzoon. Getrouw aan       SLL te saboteren, heeft      onafhankelijk zijn- d.w.z. ze
keren van de Selva Sur     zijn woord bouwde Selva Sur     Selva Sur veel meer gekost    zijn niet gegarandeerd op de
beschermingsgroep in      in 1995-1997 Sandoval Lake     aan legale honoraria en      huizen of de landerijen of
Cusco.             Lodge (SLL), een lodge met     gerelateerde           ander bezittingen van de
In 1994 benaderden de     50 bedden met eigen         verdedigingsmaatregelen      Mejias dan op de lodge zelf.
Mejias Selva Sur omdat de   badkamers en hete douches      dan de totale kosten van     In 2001 verdiende Sandoval
man van een van de       precies op de oevers van      deze $200.000 lodge – een     Lake Lodge een groter
volwassen dochters van de   Sandoval Lake. De locatie is    verschrikkelijke verspilling   aandeel in de
dhr en mw Mejia de clan    duidelijk de meest         van gelden die beter hadden    toeristenmarktvan
wilde verlaten en zijn 40   schilderachtige en rijk aan     kunnen worden gebruikt voor    Tambopata dan enige
hectaren eigendom aan het   wildlife van welke van de 15    bescherming van het milieu    andere oorspronkelijke lodge
meer wilde verkopen aan    regenwoud lodges in         of om meer banen te        (26-en24 jaar oud) in het
een hoteleigenaar uit Puerto  Tambopata. Bovendien        scheppen in het Maldonado     gebied, ze ontvingen 2.500
Maldonado. De hotelier wilde  gebruikte Selva Sur, die in     gebied dan te betalen voor    gasten en verdiende in totaal
een lodge bouwen op de     1990 de Peruaanse regering     het leger advocaten. Als     zo‟n $200.000, waarvan 12%
oevers van Sandoval Lake,   ervan overtuigde om het 1,47    resultaat van deze        winst was. Peru Verde,
waarvan men zegt dat het de  miljoen hectaren tellende      ogenopenende ervaring       Tropical Nature en Selva Sur
meest prachtige plek is van  (10% groter dan Connecticut)    hebben Selva Sur, zijn      werken nu voor bescherming
de vijf lakes in het grotere  te creëren de Tambopata-      partnergroep Peru Verde en    i.p.v. voor persoonlijke winst
Tambopata gebied. De      Candamo Reserved Zone,       zijn internationale        een netwerk van 12
Mejias vroegen Selva Sur om  de meest ecologische        partnergroep Tropic Nature    leidinggevende ecolodges in
een lening om de        bronnen voor deze lodge;      een belangrijke les geleerd.   de tropische bossen van
vertrekkende ex-schoonzoon   natuurlijk drijfhout mahonie    Deze les is dat banen       Peru, Brazilië en Ecuador.
uit te kopen. De Mejias    („cedro‟-Cedrela odorata,      scheppen voor lokale       Voor meer informatie, neem
waren bezorgd dat als de    Meliaceae) helemaal vanuit     mensen om het regenwoud      contact op met Tropical
hotelier een lodge op hun   Manu National Park naar       te behouden is een goede     Nature:
lake zou bouwen, ze      Puerto Maldonado. Geen       daad die alleen ongestraft    www.Penglish@tropicaklnatu
ondergeschikt en        enkel andere lodge in        blijft zolang je uit de buurt   re.org of
gedwarsboomd zouden      Tambopata is in principe      blijft van belangrijke mensen,  www.tropicalnaturetravel.com
worden. Wrevel over deze    gebouwd van dit ecologische     die proberen geld te
situatie zou gemakkelijk    geproduceerd hout, wat       verdienen.
                                4
Bijten: je lokte het uit of leerde het. (pag. 8-9)

door Steve Martin


“Bijten hoort bij het hebben zoals het opzetten van de      Echter maar weinig mensen     moedigt meer bijtincidenten
van een papegaai als     kopveren of een           zien de vluchtige oogopslag    aan omdat vogels worden
huisdier”. Klinkt dat niet  doordringende blik. Soms       of bijna onmerkbare        gedwongen te bijten om
bekend? Het zou moeten.    escaleert de agressie tot      spanning van de veren op de    zichzelf te uiten aan hun
Het is een heel normaal    gebruik van de stem zoals      kop van de papegaai, die      vrijmoedige en ongevoelige
gedrag dat bij het houden   grommen of zelfs meer        zoveel informatie over zijn    eigenaren.
van een papegaai als     openlijke lichaamstaal zoals     gedachten en gevoelens       Papegaaien bijten om de
gezelschapsdier. Echter, ik  de bek naar voren steken als     bevatten. Welbeschouwd       volgende hoofdoorzaken:
denk dat het tegendeel waar  bij een steekspel. In het wild    menselijke communicatie is     Spel; het is een prikkelend of
is. Een papegaaieneigenaar  is deze lichaamstaal meestal     over het algemeen erg       instinctief gedrag voor
zou er naar moeten streven  voldoende om de indringer af     brutaal en doorzichtig met als   papegaaien om een
nooit gebeten te worden. Dat te schrikken en negatief       gevolg dat er meer nadruk     mensenvinger of andere
is een stevige uitspraak voor lichamelijk contact te        ligt op verbale communicatie    lichaamsdelen te
zo‟n alledaags probleem. Het vermijden met de bezitter.      i.p.v. lichaamstaal. Vele, zo   onderzoeken met hun sterke
feit is dat bijten iet is dat Dus waarom bijten          niet de meeste,          bek. Dit is de manier waarbij
papegaaien leren doen in   papegaaien in            papegaaienbezitters zijn zich   de natuur informatie
gevangenschap en niet iets  gevangenschap?            niet bewust van de subtiele    prijsgeeft aan een jonge
               1. als je een dier in een
dat normaal is in het wild. Dat                  pogingen van hun          vogel over het milieu. Het is
is waar, ze bijten elkaar niet   onnatuurlijke omgeving     papegaaien tot           de plicht van de eigenaar aan
in het wild, althans niet hard   zet, kun je enig        communicatie. Ze verzuimen     te geven aan de vogel hoe
genoeg dat een andere        onnatuurlijk gedrag      te letten op de gladde veren    hard hij de vingers of andere
papegaai gaat bloeden.       verwachten.          of snelle kopbewegingen als    objecten mag „onderzoeken‟.
               2. alle gedragingen zijn een     de nerveuze vogel instinctief   Een luid en duidelijk „NEE‟
In de afgelopen 15 jaar of zo    product van instinct of    uitkijkt naar een vluchtweg,    heeft hetzelfde effect als het
heb ik veel veldonderzoekers    ervaring.           een normaal uitwijkgedrag.     geluid wat een volwassen
van papegaaien (persoonlijk Een beet van een papegaai       Meestal zijn de eerste       papegaai in het wild zou
met: Brice, februari 1994;  valt in één van deze         tekenen van nervositeit die    gebruiken om met een jong
Munn, januari 1998; Gilardi, categorieën. Sommige         de papegaaienbezitters       te communiceren dat hij over
februari 1999; English,    bijtincidenten zijn         opmerken duidelijke        zijn grenzen is heengegaan.
november 2000; May, mei    aangeboren en sommige        vluchtpogingen of grommen     Territoriale agressie;
2001) over bijten en     aangeleerd. Veel papegaaien     en ander vocaalvertoon van     papegaaien verdedigen
dominantie. Met een totaal  zijn gedwongen tot bijten uit    onbehaaglijkheid en angst.     instinctief hun territoria zowel
van meer dan 35 jaar     angst, of zelfverdediging.      Tegen die tijd hebben ze al    in het wild als in
veldonderzoek, hebben     Mensen lijken agressief te      de ontelbare signalen gemist,   gevangenschap. In het wild
slechts twee onderzoekers   zijn op de manier waarop ze     die dit overduidelijke vertoon   verbindt een papegaai zich
ooit gezien of gehoord dat  hun papegaaien benaderen       van ongenoegen is         met een andere papegaai en
een papegaai een andere    en oppakken. Deze          voorafgegaan en de vogel op    zal hun nestterritorium
papegaai hard genoeg beet onbeschaamde, agressieve         de grens van agressie heeft    beschermen tegen
dat hij ging bloeden. Beiden actie kan de reden zijn dat      gebracht.             indringers. Papegaaien in
incidenten hadden te maken een vogel uit angst bijt. De      Een ander belangrijk punt     gevangenschap verbinden
met nestholtes. Bij één    meeste papegaaien zijn niet     van overweging hierbij is dat   zich ook aan een persoon,
incident waren twee vogels  van plan om weg te vliegen      de meeste informatie die      meestal een mens. Als dit
aan het vechten om een    zoals hun wilde evenbeelden     tegenwoordig beschikbaar is    gebeurt, kunnen ze op een
nestholte en het andere    en worden soms ertoe         voor papegaaienbezitters      agressieve manier een
waarbij een papegaai een   gedreven waarbij bijten de      gevoeligheid aanmoedigt. In    territorium verdedigen tegen
jonge vogel aanviel in een  enige manier is die ze        feite de huidige meest       indringers. Ze kunnen
poging het nest over te    kennen om zich te          normale lessen moedigen      gemakkelijk leren dat bijten
nemen.            verdedigen of hun          dominantie en agressie aan     de enige, of tenminste de
Papegaaien bijten zelden   ongenoegen kenbaar te        t.o.v. een papegaai. Het is    beste, manier is om
elkaar in het wild. Echter ze maken.                normaal te horen en te lezen    menselijke indringers weg te
tonen vaak agressie om hun Voordat ze gaan bijten,         dingen als: „ laat zien wie de   jagen van hun territorium.
bronnen zoals territorium,  vertonen de meeste          baas is‟ en „niet toelaten‟ etc.  Angstagressie; zoals al
partners, begeerde      papegaaien in            De algemene tendens is       eerder genoemd, hebben
zitstokken,          gevangenschap lichaamstaal      dominant gedrag t.o.v.       veel papegaaien gebeten uit
voedselbestanddelen etc.   en geluiden om hun          huiskamerpapegaaien i.p.v.     angst omdat een persoon
Deze interacties beperken   gevoelens uit te drukken,      partnerschap. Deze         zich aan de nerveuze vogel
zich meestal tot lichaamstaal precies als wilde papegaaien.    agressieve benadering       opdringt. Dit is tevens een
                                5
instinctieve reactie die wordt  iemand, zelfs al heeft hij tijd    domineren van andere       een papegaai in het wild iets,
geassocieerd met overleven.    genoeg om een stok of tak te      dieren, zoals honden en zelfs  behalve een vijand, ooit
Als de vogel in het wild was   pakken om de vogel mee op       andere mensen. Het is een    dwingen iets te doen wat
zou hij eenvoudigweg       te pakken. Wanneer een         communicatie strategie dat    hij/zij niet wil doen.
wegvliegen. Echter, de      vogel iemand eenmaal begint      lijkt, althans voor hen, dat   Nog iets dat een
meeste vogels in         te bijten, kan dit het begin      goed werkt. Door tegen deze   partnerschap met een
gevangenschap worden deze     zijn hem te leren dat dit een     natuurlijke tendens in te gaan  papegaaieneigenaar met zijn
mogelijkheid ontnomen en     normale manier is om met        en te werken aan een       papegaai zal bevorderen:
blijft niets anders over dan te  mensen te communiceren.        partnerschap met de vogel    Neem verantwoording voor
bijten.              Elk gedrag dat wordt          die gebouwd is op positieve   elke beet.
Aangeleerde agressie;       versterkt, wordt meestal        interacties, is de eerste stap  Papegaaieneigenaren
Sommige papegaaien leren     herhaald.               naar een partnerschap met    moeten begrijpen dat bijten
te bijten om gewenste       Vermijden te worden          een papegaai.          iets is waartoe ze hem
reacties te krijgen. Deze     gebeten:                Vervolgens moet de        hebben gedwongen of
aangeleerde agressie wordt    Begin met het ontwikkelen       vogeleigenaar gevoelens     geleerd hebben te doen. Als
op diverse manieren        van een positieve relatie met     ontwikkelen om met de vogel   ze deze verantwoording
getoond. Een vogel kan leren   de vogel. Probeer te          te communiceren. Hij/zij zou   accepteren zullen ze inzien
dat een zachte beet in de     vermijden de vogel te         moeten leren hoe de       dat hun krassen geen
arm van zijn eigenaar als     dwingen iets te doen dat hij      lichaamstaal te lezen en     tekenen zijn ongevoeligheid
hij/zij een donut eet, als    niet wil. Dit is een moelijk      luisteren naar wat deze     en geen insignes van moed.
resultaat heeft dat hem/haar   concept voor veel           zeggen. Dan moeten ze      Ze zullen tevens beginnen
een stukje van het lekkers    papegaaienbezitters om te       gevolg hieraan geven en de    met het leggen van de
wordt aangeboden om het      begrijpen, vooral als de        vogel toestaan om een      grondslagen voor een meer
irritante geknabbel te      beschikbare informatie voor      partner in de relatie te zijn  voldoeninggevend
stoppen. Een andere vogel     papegaaienbezitters          i.p.v. een object. Ze moeten   partnerschap met hun
kan leren dat een beet in de   suggereert de vogel te         leren de vogel te vragen iets  gezelschapsvogel.
vinger kan uitmonden dat hij   domineren. Plus, vele         te doen en vermijden ze te
op de kooi mag blijven zitten   personen hebben een          vertellen wat te doen.
of op de schouder van       voorgeschiedenis m.b.t. het      Welbeschouwd doet zelden

50 miljoen papegaaien in gevangenschap en 50 miljoen wilde papegaaien; wat
kunnen we van iedere populatie leren om de gezonde toekomst van alle
papegaaien te verzekeren? (pag. 10-11)
door Jamie Gilardi

Er is een doorlopend en een    totaal van alle 350 soorten!      gevangenschap zijn. Hoe zijn   regenwouden van de wereld.
wat luchthartig argument     We aarzelden een tijdje onze      deze populaties vergelijkbaar  Als we willen weten hoe we
onder ornithologen over      mening te geven, het eens       – delen ze hetzelfde lot,    het beste voor iedere soort in
welke vogelsoort het meest    zijnd over welke de meest       delen ze dezelfde        gevangenschap kunnen
voorkomt in de wereld?      voorkomende soort is en wat      behandelingen en misschien    zorgen, is het erg handig te
Verschillende partijen      ruw geschat hun aantallen       belangrijker, hoe kunnen we   weten waar de vogel uit het
hebben natuurlijk hun       waren en kwamen met een        zeker stellen dat wat we     wild vandaan kwam, omdat
verschillende theorieën –     beetje geleerde – maar nog       leren van elke populatie de   in de meeste gevallen, deze
vaak wordt gezegd een       maar een vermoeden –          ander helpt redden?       vogels niet verder dan één of
spreeuw of een stormvogel –    schatting van 50 miljoen        Laten we beginnen door te    twee generaties afstaan van
en gegeven de vaagheid van    wilde papegaaien. Wat me        vragen hoe kennis van de     de wilde staat.
de populatieschattingen,     toentertijd trof was het feit     wilde vogels kan helpen om    Dus een eerste stap om uit te
raast het argument voort     dat dit cijfer een getal schijnt    om te gaan met vogels in     vinden is het natuurlijke
zonder einde in zicht. Kort    te zijn dat ik vaak gehoord      gevangenschap in elk       milieu van de vogel – of het
nadat ik ging werken voor de   heb als een schatting van het     verband, zoals kweken,      een Conure van de
Trust, vroeg Mike Reynolds    aantal papegaaien in kooien      trainen, huisdierverzorging   hooglanden van Peru is of
me ineens hoeveel wilde      over de hele wereld (een        en redding. Zoals we       een Senegal van de
papegaaien er in de wereld    aantal dat net zo moeilijk te     allemaal weten, die zich     savannen van Afrika. Om dit
waren. Zonder twijfel was hij   schatten is, om hele          ontwikkelen in een specifiek   milieu te begrijpen, vraag
geamuseerd door mijn       verschillende redenen). Maar      deel van de wereld en in een   jezelf af wat zijn de uitersten
verwarde reactie, doordat ik   wat voor schatting dan ook       specifiek type habitat. Deze   van warmte en koude, hoe
nog nooit over zo‟n vraag     van welke populatie dan ook,      habitats verbazende reeks    vochtig is de plaats op
had nagedacht. Natuurlijk is   het interessante hiervan voor     milieus, van de droogste     verschillende tijden van het
het moeilijk genoeg het      mij is dat er ruwweg          woestijnen tot het hoge     jaar, wanneer in dat jaar
aantal van iedere soort te    hetzelfde aantal papegaaien      Andes- en Hymalagebergte,    hebben de vogels er regen,
raden, met minder dan een     in het wild als dat er in       naar al de belangrijkste     hoelang zijn de dagen en
                                   6
nachten het hele jaar door?   dat dit onderzoek de diëten      gevangenschap‟?         ze zien vliegen van horizon
Dit zijn de grondfactoren die  van vogels in             Waarschijnlijk de snelste    naar horizon kan je slechts
eennatuurlijk milieu voor een  gevangenschap overal zou       manier is beginnen met het    een nieuw perspectief bieden
dier vormen en het kan      helpen verbeteren. Maar de      zorgvuldig lezen van de juiste  op je eigen vogel thuis. En
kritiek zijn voor zijn      vraag bleek complexer dan ik     secties van Parrots of the    een paar dagen doorbrengen
                                                 e
welbevinden. Natuurlijk     dacht – ja ik leerde veel over    World van Forshaw (3       in zijn omgeving spreken
kunnen we de exacte habitat   de diëten van de wilde        editie) en een meer recente   boekdelen over waar je vogel
van deze vogels in ons huis   papegaaien en ik kan je        tekst door Tony Juper en     voor is „geschapen‟, zowel
en onze tuin niet nabootsen,   nauwkeurig vertellen wat hun     Mike Parr, Parrots: a Guide   als het onderkennen van de
maar een duidelijk begrip van  wilde voedsel bevatten aan      to the Parrots of the World.   bedreigingen die deze dieren
het wilde milieu van de     proteïnen, vet, natrium en      Dit zijn maar algemene      van dag tot dag onder ogen
vogels kan gedrag- en      calcium etc., maar het        verwijzingen die je een heel   zien: van het weer, vijanden,
reproductie kwesties in     sleutelwoord is „wild‟. Als      eind op weg helpen en je op   ziektes en natuurlijk mensen.
gevangenschap verklaren en    wilde vogels vliegen, doen ze     het goede spoor zetten voor   Dus waarom zouden we naar
oplossen.            dat over grote afstanden en      verwijzingen voor jouw soort.  de wilde vogels kijken om
Twee andere vragen richten    ze doen het met            En nu de meeste van ons     wat te leren en onze vogels
zich op de ecologie van de    ogenschijnlijk weinig         internetaansluiting hebben,   in gevangschap te helpen?
vogels zelf – hun sociale en   inspanning. Daarentegen kan      probeer of de gewone naam    Simpelweg onze „gevangen
voedselbiologie. Vliegen de   ik me als kind herinneren, dat    of de Latijnse in een van de   vogels‟ zijn eigenlijk wilde
vogels in het wild van plaats  mijn Grasparkieten uit de       zoekmachines te typen, zoals   vogels, meestal één of twee
naar plaats in grote groepen   kooi glipten, de kamer        Google.com.           generaties terug verwijderd
zoals Grasparkieten en      overvlogen en daar hijgende      Als de soort bedreigd is met   uit het wild. Met uitzondering
Valkparkieten, of vliegen ze   aankwamen alsof ze zojuist      uitsterven, is er tevens een   van de Grasparkieten,
in familieverband zoals de    een marathon hadden          sectie van het Parrot Action   Valkparkieten en een paar
ara‟s? Rusten ze in grote    gelopen. Laten we eerlijk zijn    Plan gewijd aan de status    andere soorten, zijn de
groepen, zoals Grijze      maar weinig vogels in         van de vogel in het wild en de  papegaaien geen
roodstaarten en veel       gevangenschap hebben de        stappen die nodig zijn voor   gedomesticeerde dieren, in
amazones? Wat betekent dit    gelegenheid om de           zijn herstel (beschikbaar om   de zin van dat ze een
voor hoe je je vogels      lichamelijk topfitheid van      gratis te downloaden of het   honderden generaties
huisvest: zitten ze in een    wilde vogels in stand te       boek te kopen bij        selectieve kweek achter de
groep, per paar, of solitair?  houden. Dus is het weinig       www.worldparrottrust.org).    rug heeft om met de mens
En hoewel de meeste       zinvol om ze hetzelfde super     Als je een vogel hebt die niet  samen te leven. Ze zijn niet
papegaaien monogaam zijn,    hoge krachtvoedsel te geven      algemeen is in          gevormd om in onze
lijken sommigen interesse te   waar de wilde vogels op        gevangenschap, zul je      levenstijl te passen, simpele
hebben voor sociaal gedrag    gedijen. Dus is de specifieke     waarschijnlijke dieper      diëten te eten, allen te leven
bij het nest, zoals de      informatie over het dieet       moeten graven en misschien    in een kooi terwijl we de
Goudparkieten en de       vanuit het wild niet direct      zoeken bij een beter       meeste tijd van de dag naar
Edelpapegaai, dus een      bruikbaar.              bestudeerde vogel die innig   ons werk zijn, te leven
broedpoging kan meer       Maar veel onderzoeken van       verwant is. Natuurlijk zijn   zonder vliegen en te leven
inhouden dan alleen een     diëten van wilde papegaaien      deze verwijzingen maar een    zonder gezelschap, hun
volwassen paar. Alweer wat    zijn nuttig als leidraad hoe we    eerste aanzet. Daarna moet    familie en hun groep.
betekent dit voor het sociale  onze vogels voeren. Veel       je iets leren over zijn     Ik vraag mensen graag:
milieu van jouw vogels, zowel  vogels bijvoorbeeld eten       verspreiding en wat       „hoeveel soorten
binnen als buiten het      bloemen, hout, schors, aarde     onderzoek doen naar het     gedomesticeerde honden zijn
broedseizoen?          en insectenlarven – niet       natuurlijke milieu daar, zodat  er in de wereld?‟ Het
Natuurlijk is één van de     precies de dingen die je zou     je beter kunt nadenken over   antwoord is natuurlijk maar
huidige onderwerpen bij het   verwachten van een fruiteter,     de eisen van je vogels en je   één. Paarden 1. Koeien 1.
verzorgen van vogels hoe ze   maar misschien het weten       mogelijkheden om dat milieu   Kippen 1. Papegaaien 350!
te voeren met een gezond     waard als interpretatie        thuis na te bootsen. Maar de   Deze gedomesticeerde
dieet. Terwijl veel van de    wanneer je vogels           uiteindelijke stap en vooral   dieren worden al eeuwen
             ste
voedingseisen in de 20      verschillende delen van je      de meest opwindende stap     gefokt om in een menselijke
eeuw bij de kweek van      huis en tuin consumeren. En      van allemaal is om de wilde   omgeving te gedijen;
vogels in gevangenschap     we leren ook veel over wat      vogels op hun eigen       papegaaien niet. D.w.z. dat
gelukkig achter ons liggen, is  de ouders hun jongen voeren      racebaan te zien. Hoewel dit   papegaaien flexibele vogels
er nog steeds veel te leren   en de omgeving van het        niet altijd mogelijk is, meer  zijn en veel soorten zijn
over hoe voeren we onze     grootbrengen van kuikens is      niet dan wel, is een trip om   duidelijk in staat deze
papegaaien – vooral als we    op beide plaatsen bijna        de wilde vogels in het wild te  aanpassingen goed te
van ze verwachten dat ze     identiek. Dus weinigen van      zien, blijkt een eenmalige    doorstaan. Maar als we er
vele tientallen jaren leven.   ons gaan terug naar school      ervaring te zijn, wat de     aan denken dat deze vogels
Als afstudeerder         om een papegaaienbioloog       moeite waard is om er voor    wilde dieren zijn die een zich
bestudeerde ik in Peru de    te worden, hoe leert men dan     te sparen. Alleen al ze van   paar grote aanpassingen
voedingsaspecten van       over de wilde equivalenten      voor naar achteren door het   hebben getroost om met ons
papegaaiendiëten en hoopte    van zijn „vogels in          bos te horen schreeuwen of    te leven, zijn we beter in

                                  7
staat te interpreteren en     niet-importeur van wilde      deze wildlife bronnen te     beschermingsprojecten van
gepaster te reageren als we    vogels, bijna van de ene op     „gebruiken‟ dan ze        papegaaien. Of dat nu een
met een van de regelmatig     de andere dag. Maar het       eenvoudigweg te „oogsten‟.    dierenarts is die de ziekten
voorkomende eisen worden     wonderlijke deel hiervan voor    Als maar 5% van de        van wilde papegaaien
geconfronteerd die bij het    mij is dat deze Wet alleen     vogelbezitters elk jaar de    onderzoekt of een
gelukkig en gezond houden     ontstond omdat een coalitie     wilde tropische vogels gaat    voedingsspecialist die helpt
van vogels voorkomen.       van mensen waaronder        bekijken, zou dit letterlijk   bij de diëten van tijdelijk
Maar hoe staat het met het    beschermers, voorstanders      miljarden dollars voor de     gevangen vogels die op het
lot van de vogels; staat dat   van het welzijn van dieren en    bescherming van deze       punt staan vrijgelaten te
op een of andere manier in    vogel enthousiastelingen      vogels in het wild opbrengen.   worden, of raadgever over
verband met het lot van de    samenwerkten voor een        Als ecotoerisme gedaan      methoden hoe wilde legsels
50 miljoen vogels in kooien    ommekeer.              wordt op een manier waar de    moeten worden
over de hele wereld? Mijn     Maar er is een           lokale bevolking profijt van   gemanipuleerd worden voor
antwoord zou een         „vervolgverhaal‟ dat maar      heeft, creëert het duidelijk en  een maximum reproductie
ondubbelzinnig, JA zijn!     weinig mensen hebben        effectief economische       uitkomst, kennis uit het rijk
Misschien de meest voor de    gehoord. Aan het eind van de    motieven voor deze mensen,    van de gevangen
handliggende reden is dat     laatste Senaatbehandelingen     als ze zien dat „rijke‟ mensen  papegaaien is een integraal
deze gevangen vogels       over deze Wet, sloot de       van over de hele wereld in    deel geworden van veel
bijzonder belangrijk zijn voor  comitévoorzitter de discussie    hun achtertuin naar deze     beschermingsprojecten.
de mensen die er voor       omdat hij zei dat hij        grote schreeuwende vogels     Zoals in elke
zorgen, dus creëren ze een    onverwijld iemand moest       komen kijken – zal de lokale   multidisciplinaire
breed en natuurlijk gevoel    treffen. Hij wendde zich tot    bevolking op een andere      samenwerking is het niet
van bezorgdheid voor alle     een uiterst tamme Goffini      manier tegen hun wildlife     makkelijk voor mensen uit
papegaaien, zowel gevangen    kaketoe in de kamer, die      beginnen aan te kijken en op   zulke verschillende
als in het wild. Meer dan wie   rustig had zitten luisteren.    waarde te schatten.        achtergronden samen te
dan ook weten zij die leven    Toen de vogel doorging met     En natuurlijk is het voor     werken in complete harmonie
met papegaaien wat een      wandelen van senator naar      biologen die deze vogels     en vele van deze
opmerkelijke dieren deze     senator, rollende over hun     zowel willen bestuderen als    samenwerkingsverbanden
papegaaien zijn, wat een     schoten, en daarbij duidelijk    redden van belang ze te      hebben een dikke huid
prestaties van intelligentie en  hun harten veroverde op een     observeren en er van leren.    gevraagd, maar over het
gratie ze dagelijks leveren.   manier die menselijke        Jammer genoeg zijn veel      geheel wint het uiteindelijke
Als we aan de wilde        getuigenissen nooit zouden     wilde vogels moeilijk te     doel „ wat is het beste voor
papegaaien denken, zijn er    kunnen. Niet alleen werd de     observeren en bovendien      de vogels‟ meestal.
letterlijk tientallen miljoenen  Wet aangenomen, hij         moeilijk te bestuderen bij    Tenslotte iedereen die bereid
mensen over de wereld die     passeerde met algemene       gebruik van standaard       is zijn leven te delen met een
een directe link naar deze    stem in beide parlementen!     ornithologische methoden.     dier zo kleurrijk, intelligent,
vogels hebben. In het       Dus het simpele feit dat      Maar bij papegaaien hebben    vernielzuchtig, luidruchtig,
verleden hebben          zoveel van ons hun leven      we de mogelijkheid om       ontwapenend en vrolijk als
papegaaienbeschermers       delen met papegaaien        tussen deze „wilde‟ dieren te   een papegaai moet wel een
vogeleigenaren beschouwd     betekent dat deze gevangen     leven, uit eerste hand hun    goedhartig en genereus
als de laatste stap in de     vogels een kritische factor     dagelijkse ritme en rituelen te  mens zijn. En het is deze
„dierenhandel‟ die vele wilde   zijn bij alle            ervaren en diep te integreren   edelmoedigheid, die de
soorten hebben bedreigd.     papegaaienpolitiek – deze      in hun complexe sociale      World Parrot Trust heeft
Dus was het doel te werken    vogels te negeren door te      systemen. Voor degenen die    gemaakt en gesteund, het
aan een afname of uitroeiing   proberen de wilde vogels te     de moeite hebben gedaan de    welzijn- en beschermingwerk
van deze handel. Er schuilt    beschermen zou zijn de baby     wilde papegaaien te        wat we de laatste twaalf jaar
zeker een kern van waarheid    met het badwater weggooien.     bestuderen en over het      hebben bewerkstelligd.
in dit vooruitzicht en er zijn  Maar er zijn verschillende     algemeen blij is als hij zelfs  Zonder gevangen vogels zou
redelijke schattingen dat er   evenredige dringende        maar vogels heeft gezien,     er geen Trust zijn. Onze taak
per jaar meer dan een       redenen voor mensen die de     geven deze gevangen vogels    bij de Trust is overduidelijk
miljoen wildvang vogels      wilde papegaaien willen       een blik op de sociale wereld   deze sterke links tussen de
worden gekocht en verkocht.    redden om links te trekken     van de papegaai die een      gevangen en wilde vogels op
Als je weet dat er een      naar de gevangen dieren en     paar wildlife onderzoekers    te lossen en op te bouwen in
opmerkelijke poging gedaan    hun verzorgers – redenen die    hebben.              de hoop alle papegaaien te
is om hier in de USA de      een toenemende rol spelen      Een andere nuttige link is dat  beschermen. Bedankt voor
handel te beteugelen. In     in bescherming.           de wijsheid over de kweek     de steun aan ons in onze
1992 bekeerde de Wild Bird    Dollars van toerisme        met papegaaien, dat door de    pogingen dit waar te maken.
Conservation Wet in de USA    Natuurlijk denken we dat er     jaren heen is toegenomen
de grootste importeur van     een betere manier is om       een essentieel deel is gaan
wildvang vogels naar een                       uitmaken van de veleBrief uit Fiji
                                 8
Roodkeel lori Charmosyna amabilis             (pag. 12)


door Kirsty Swinnerton

Iedereen een Gelukkig       maar de laatste betrouwbare     we hebben nog vele andere     bos door brand en vrijmaken
Nieuwjaar vanuit een tropisch   waarneming was in 1993.       gebieden te inspecteren dus    voor landbouw en plantage
eiland Fiji.           Maar het leek een goede       de tijd zal het leren.       bomen.
Aleksandra Maljkovic       plaats om te beginnen. Het      Buiten het uitkijken naar de    We zijn blij met Alifereti
(assistente) en ik zijn nu twee  gebied dat we onderzochten      lori hebben we ons         (Alfred in Fiji taal) Naikatini,
maanden op Fiji en we zijn    heeft een bereik van 700 tot     afgevraagd waarom hij zo      die werkt voor de universiteit
zojuist terug uit het veld. We  1300m en is het natste deel     zeldzaam is. Fiji heeft het    van South Pacific van Suva
landden op het hoofdeiland,    van het eiland, met een       bekende scala aan         en die ons door de
Viti Levu en maakten een     regenval van meer dan        geïntroduceerde soorten:      traditionele gebruiken van Fiji
basis in de hoofdstad Suva.    9.000mm regen per jaar. In      ratten, kleine Indiase maki,    heeft geloodst. Het meeste
We werken met de National     het midden ligt een         wilde katten, wilde zwijnen,    land op Fiji is in bezit van de
Trust van Fiji samen en onze   elektrische krachtcentrale die    spreeuwen (twee soorten      dorpen en, voordat je enig
eerste twee weken ging      60% van alle elektriciteit op    hier), roodstuit bulbul en zelfs  stuk land kunt betreden,
voorbij met het ontmoeten     Viti Levu levert. Deze was zo    wilde geiten en herten op     voeren we een „sevusevu‟ uit
van mensen en het         goed uitgerust (hete         sommige eilanden. Van de      met het dorpshoofd en de
organiseren van al het      douches, wasmachine,         ratten wordt gezegd dat ze     ouderen om toestemming te
noodzakelijke voor een      droger, magnetron!) dat we      de oorzaak zijn van de       vragen. Dit wordt gevolgd
veldonderzoek van de       eigenlijk niet voelden dat het    zeldzaamheid van de lori‟s,    door een drinksessie van
Roodkeel lori. We haalden     veldwerk was. Gedurende de      vooral de zwarte rat die een    kava met de dorpsbewoners.
onze twee off-road        maandelijkse inspecties       boombewoner is. Maar de      Kava is de wortel van een
motorfietsen op, die we      kampeerden we ook in         meeste eilanden in de Stille    peperboom, die tot
tweedehands hadden kunnen     gebieden verder weg het veld     Zuidzee hebben een         narcotische drank is
kopen hoewel ze tamelijk     in om meer grond te         oorspronkelijke rat, de      verwerkt. Het wordt
nieuw waren en trokken op     overlappen. Om onze         Polynesische rat, die al      tegenwoordig in het West en
23 november het veld in.     inspecties te kunnen         duizenden jaren op Fiji      verkocht als medicinale
Onze eerste bestemming      uitvoeren, deden we         woont. Het is een beetje      drank tegen stress en
was het centrale hoogland     boomtop bewaken vanuit        moeilijk te zien hoe ratten    slapeloosheid! Deze
van Viti Levu naar een plaats   gunstige posities waarbij we     invloed hebben op de        ceremonies kunnen
Monasavu geheten, waar we     het bos konden overzien.       inheemse vogels, als ze al     meerdere uren duren maar
de daaropvolgende maanden     Omdat de lori‟s eten in de      zolang de effecten van       zijn een goede manier om
doorbrachten. De trip op de    boomtoppen en snelle         predatie door ratten hebben    informatie over de vogels te
motoren er naartoe deed een    vliegers zijn, verloren we      doorstaan. Maar we hebben     krijgen.
beetje je haren ten berge     enige dagen door regen en      ratten gevangen in de       Nu dat de Kerst en
rijzen. Het duurde vijf uur en  dikke, lage bewolking waarbij    inheemse bossen om uit te     Nieuwjaarsvakanties voorbij
100km van zwaar rijden op     het zicht daalde tot ca.10m.     vinden welke soorten er daar    zijn, gaan we opnieuw het
modderige grond die van tijd   We hebben de meeste         leven en de dichtheid in      veld in. De komende twee
en wijlen meer leek op een    inheemse vogels van Fiji       verschillende bostypes       weken inspecteren we een
bloembed omdat de modder     gezien, met inbegrip van veel    onderling te vergelijken. We    ander gebied in Viti Levu en
zo dik was en tegen het eind   Gekraagde lori‟s,          ontdekten dat maki‟s en      dan gaan we richting het
was het als rijden op de kant   Zwartmasker parkieten en       wilde katten de overhand      derde grote eiland van Fiji,
van een gladde tegel.       zelfs de Slechtvalk van Fiji,    hebben, zelfs in het hoge     Taveuni. Taveuni heeft de
Het centrale hoogland heeft    die tegenwoordig wordt        inheemse bos. De          naam „Garden Island‟ van Fiji
een van de beste natuurlijke   geschat op zo‟n 50 paren.      zeldzaamheid van de lori kan    te zijn en ik hoop dat in mijn
bossen die er nog op Fiji zijn  Maar we moeten tot onze       misschien niet te wijten zijn   volgende brief, we meer
en is het enige gebied waar    spijt zeggen dat we geen       aan één ding, maar aan een     positief nieuws zullen
de Roodkeel lori met       enkele Roodkeel lori gezien,     reeks factoren waaronder      hebben.
regelmaat is gezien.       hebben, nog één enkel geluid     geïntroduceerde soorten en
Regelmaat is een beetje een    van ze gehoord hebben. Dit      een regelmatig verlies en
verkeerde benaming hier,     was erg teleurstellend, maar     achteruitgang van inheems

Een nieuw Kakapo broedseizoen (pag.13)
door Rosemary Low and Don Merton
De grootste, niet vliegende    uniek van alle papegaaien,      meest vertederende. Het is levende vogels en de
vogel, de kakapo Strigops     misschien de meest          ook één van de meest    laagste reproductiecijfers van
habroptilus is het meest     charismatische, zelfs de       bedreigde. Met maar zo‟n 60 alle papegaaien, is ieder ei

                                  9
een wonder. Dus dit jaar op   laatste keer dat ze broedde,    nummer. Laten we allemaal     voedsel te herkennen en
7 januari, was er reden tot   was de holte onbereikbaar en    ervoor duimen!           te eten en erbij te
juichen toe van de pop „Lisa‟  haar twee kuikens stierven.     Kakapo‟s broeden niet      kunnen door het optillen
werd ontdekt dat ze twee     Andere poppen met eieren        elk jaar maar met       van een deksel van
eieren aan het uitbroeden    zijn Wendy (een legsel van 4)     tussenpozen van 2-5      gesloten voedsel
was. Ze stond op het punt    en Margaret Maree en Nora,       jaar. Men denkt dat ze de   containers – iets wat
een derde ei te leggen om    die voor het laatste in 1992      laagste reproductie      deze hoogst intelligente
het legsel compleet te maken   hadden gebroed. Het is         cijfers hebben van alle    vogels snel leren te
en dit zou worden bevestigd   belangwekkend te vertellen       vogels. Het laatste      doen! Dit is belangrijk om
door het installeren van een   dat vijf van de eerste zeven      broedsel was in 1999.     broedende poppen te
camera.             poppen die gelegd hebben,      Remu bomen op          steunen (het zijn
Men denkt dat ze op       diegenen waren die           Codfish/Whenua Hou       allemaal alleenstaande
Kerstavond heeft gepaard     afgelopen winter waren         Island n/w van Stewart     moeders) als de
met „Basil‟, een man van     overgebracht naar Maud         Island hebben een       natuurlijke voedselbron
onbekende vruchtbaarheid.    Island vooruitlopend op dit      ongewoon zware oogst      mislukt, zoals gebeurd is
Dit was het vroegste nest ooit  meesterstukje,             van groen fruit (twee     tijdens de laatste
gevonden. Eveneens op 7     Problemen uit het verleden       keer de omvang van het     broedseizoenen. In 1992
januari paarde een pop,     Omdat ze nachtdieren zijn en      fruit wat in voorgaande    hebben we wanhopig
waarbij de hoop is gevestigd   niet kunnen vliegen, werden      topjaren werd gezien!),    geprobeerd één pop te
dat 2002 het meest        Kakapo‟s bijna uitgeroeid       wat rijp moet zijn in     voeren, maar ze
productieve broedseizoen     door geïntroduceerde          maart/april 2002.       bebroedde simpelweg de
sinds het begin van intensief  vijanden zoals katten,        Sinds eind jaren 80 toen     zoete aardappel die we
management in 1989. „Lisa‟    hermelijnen en ratten. Deze      de Kakapo voor het eerst    bij haar nest legden,
was de moeder van de       naïeve papegaaien werden        naar Whenua Hou        terwijl zij en haar
laatste drie vrouwelijke     twee of drie eeuwen geleden      werden overgebracht,      pleegkind (Hoki) bijna
Kakapo groot geworden in     met duizenden gedood, voor       zijn er drie van deze     doodgingen van de
1999 (PsittaScene May      hun huid, als voedsel en zelfs     topjaren geweest en elk    honger!
1999). Dit legsel, als      om de honden te voeren. De       heeft gezorgd dat de      De pop Hoki, in 1992
vrouwelijke versterking voor   dreiging van zoogdier         Kakapo ging broeden.      gered als bijna
de populatie nihil was, was   vijanden was de reden voor       Maar dit beloofd de      uitgehongerd kuiken uit
misschien de meest        verhuizing van het paar        zwaarste oogst te zijn en   een nest van Codfish
belangrijke in de        overgebleven vogels naar        dit is de eerste keer dat   Island en grootgebracht
geschiedenis van de Kakapo.   eilandreservaten buitengaats      medewerkers vooruit      door medewerkers van
Opwindende            die van vijanden waren         konden anticiperen op     Auckland Zoo – de
ontwikkelingen          ontdaan door Ministerie van      deze gebeurtenis en er     eerste Kakapo die ooit
Het nieuws in januari was    Milieu. Er zijn 8 verschillende    gebruik van maken door     met de hand werd
opwindend genoeg! In       eilanden gebruikt. Dus is de      potentiële broedparen     grootgebracht – is nu
februari was het bijzonder    Kakapo officieel uitgestorven     maanden van tevoren te     bijna 10 jaar oud. De
buitengewoon! In de eerste    in het wild, hoewel, ze        verhuizen naar het       Kakapo medewerkers
week in die maand hadden     natuurlijk in volledige vrijheid    eiland. Alle (9) volwassen   denken dat ze nu
19 van de 21 poppen hadden    op het eiland leven.          Kakapo poppen van       geslachtsrijp is.
gepaard of gelegd. Nog nooit   Codfish is een klein eiland      Maud Island werden       Hoewel bijna alle poppen
eerder gebeurd sinds de     net buiten de kust van South      afgelopen april/mei      in uitstekende conditie
kakapo intensief werd      Island. Slechts 4km          verhuisd naar Whenua      zijn, worden er een paar
begeleid. Men kende het     onstuimige oceaan scheidt       Hou. Dus alle (21)       bijgevoerd om hun
bestaan van zes nesten met    het van Stewart Island in het     geregistreerde         lichaamsgewicht wat op
een totaal van 16 eieren.    oosten. Op Stewart Island       overlevende volwassen     te schroeven naar een
Scanner-loggers en tekenen    werd in 1977 de laatste wilde     poppen zijn nu op       niveau waarbij ze beter
op de grond gaven aan      populaties van de Kakapo        Whenua Hou           broeden. Het is ook
wanneer paring had plaats    ontdekt. Daarvoor dacht men      vooruitlopend op een      belangrijk er voor te
gevonden. In zes van deze    dat de soort met resultaat       overvloedig          zorgen dat geen enkele
gevallen was de identiteit van  was uitgeroeid, omdat         broedevenement dit jaar.    pop te zwaar wordt of dat
de pop onbekend. Onder de    bekend was dat er alleen       Kiore ratten, een        ze alleen maar
bekende poppen die hebben    mannen over waren. Poppen       belangrijke vijand van de   mannelijke nakweek
gepaard bevindt zich de tien   zijn vooral kwetsbaar voor       eieren en kuikens van de    heeft. (We hebben meer
jaar oude Hoki. De pop Cindy   vijanden, omdat zij op hun       vogels, werden in 1998     poppen nodig!)
heeft drie eieren (twee bezet)  nesten zitten. Op 14 januari      op Whenua Hou         Gewichtsvermeerdering
In dezelfde boomholte die ze   vertrok don Merton naar        (1400ha) uitgeroeid.      van enkelingen is een
in 1997 gebruikte. Uit      Codfish Island, waar hij de     DOC medewerkers en        moeilijk karwei omdat het
voorzorg maakte Don een     komende zes maanden zal        vrijwilligers zijn op dit   allemaal in vrijheid
gat in de holle boom met een   doorbrengen. We hopen         moment volwassen        levende vogels zijn die
plastic deksel, zodat we er   meer nieuws te hebben van       Kakapo poppen aan het     toegang hebben tot een
snel zouden kunnen. De      Don in het volgende          trainen om aanvullend

                                10
  breed scala aan         Een aantal van de        demonstratieplaats (lek      Island. Met een gepland
  natuurlijk voedsel.       plaatsen waren         of arena).             intensief beleid en
  Veel van de 19          uitgegraven en sporen      Meer dan 80 mensen uit       afluisterprogramma, zijn
  volwassen mannen op       uitgezet voor de balts.     Nieuw Zeeland – en zelfs      vrijwilligers van wezenlijk
  Codfish Island hadden      We hoorden elke nacht      uit Canada – die hebben      belang om de volledig
  hun „track & bowl‟        veel lokroepen, er werd     aangeboden om volgend       Kakapo medewerkers bij
  systeem al klaar – hun      gejaagd en er waren       jaar twee weken te         te staan tijdens het
  traditionele baltsplaatsen    schijngevechten tussen     helpen als onbetaald        hoogtepunt van het
  of hofmakerijen – om in     mannen op de          vrijwillige Kakapo         broedseizoen – februari
  december te gebruiken.                      nestbewakers op Codfish      tot mei.


Kaapse papegaaien en geelhout bomen (pag.14)
door Mike Perrin
Hoofdoorzaken voor de      toenemende mate zeldzaam    vogels, als het          technieken trainen, vooral
bedreigingen van de Kaapse    worden, de wet van vraag en   oorspronkelijke paar is      RAPDs (random-amplified
papegaai Poicephalus       aanbod dicteert dat de prijs  verkocht; of claimen dat      polymorphic DNA) en
robustus houdt verlies van    hoger wordt. Daarom is het   kuikens uit het wild de      gebruik ervan. (De studenten
hun habitat in, die hun     een grotere verleiding voor   nakweek zijn van een        zullen onder toezicht staan
voedsel verschaft, vooral de   de Afrikanen van het      onproductief paar van       van Professor Annabel
pitten van de vruchten van    platteland om door       gevangenschap vogels. DNA     Fossey en mij om het
het geelhout, en voor      hebzuchtige middenstanders   profielen of vingerafdrukken    onderzoekswerk op de
nestgelegenheid.         te worden overgehaald wilde   zullen uitwijzen dat dit niet zo  individuele identiteit en de
Nestplaatsen bevinden zich    vogels te vangen en de     is.                verwantschap van Kaapse
overwegend in dood en      nesten leeg te halen voor    Gerechtelijk plaatje        papegaaien, wat zal worden
rottende geelhout bomen, die   kuikens. Waarom worden     In juni reisde ik naar de UK    gebruikt als forensisch bewijs
tijdens stormen en door     deze stropers niet in de    om Dr. Jon Wetton te        bij rechtzaken. De methode
kettingzagen verloren gaan.   kraag gegrepen? Is het     ontmoeten, hoofd          zal ook worden gebruikt bij
Ouder bomen worden met      vanwege de onvoldoende     gerechtelijke wetenschap –     kraanvogels i.s.m. de Crane
vergunning geveld als      wetten? Nee het is vanwege   DNA Research of the        Foundation, om het gebruik
boswachters denken dat ze    het onvoldoende uitvoeren    Forensic Scientific Service,    van de R1,5 miljoen
hun maximale rijpheid      van de wetten. Zijn de     die veel aangenomen werk      kostende DNA automated
hebben bereikt en nog weinig   wetsdienaars voldoende     doet voor de British Police    sequenser, te optimaliseren).
aan de productiviteit van het  gemotiveerd? Ja, sommigen    Force en Home Office. Hij is    Een raadgever op het gebied
bos bijdragen, of zijn      zijn heel erg gemotiveerd,   één van de experts in het lab   van milieuwetten wordt ook
vernieuwing, hoewel dit     maar veel aviculturisten en   die deze technieken        geraadpleegd om het
laatste wordt voorkomen     een paar dierenartsen willen  ontwikkelden. Ik ontmoette     effectieve gebruik van deze
door vee en geiten die      hier niet tegen getuigen voor  eveneens Dr. Deborah Pain,     informatie door informanten
grazen op de zaailingen van   het gerecht om bewijs tegen   hoofd International Research    zeker te stellen.
geelhout. De tegenwoordig    de stropers te leveren. Af en  en Dr. Guy Shorrock van de     In het verleden is er slechte
overgebleven bospartijen zijn  toe gaat er bewijsmateriaal   Law Enforcement Section op     samenwerking geweest
verdeeld en wijdverspreid    verloren uit de kantoren van  het RSPB (Royal Society for    tussen
liggend waardoor de       natuurbeschermingsorganisa   the Protection of Birds), die   natuurbeschermingsautoriteit
papegaaien lange afstanden    ties, waardoor rechtzittingen  meewerkten om gerechtelijke    en in de provincies waar de
moeten vliegen tussen hun    werden voorkomen.        acties tegen verschillende     Kaapse papegaaien in het
rust- en voedselplaatsen. Als  Om in de toekomst        handelaren in Slechtvalken in   wild voorkomen en waar ze
tijdens een bepaald seizoen   veroordelingen te doen     de UK. Mij werd verteld dat    worden verhandeld. Deze
het natuurlijke voedsel     slagen worden geavanceerde   alle gerechtelijke stappen     achterdeur wordt verschaft
aanbod laag is of mislukt,    eigentijdse, moleculaire    door dit team tot dusver      door de activiteiten van de
tengevolge van slechte      technieken ingezet. Bijna op  succesvol waren geweest. Ik    Cape Parrot Working Group
weersomstandigheden, eten    dezelfde manier als DNA     heb kortgeleden Dr. Tee      waaronder het
de papegaaien eventueel in    sexen bij papegaaien, het    Taylor in mijn team op het     vertegenwoordigen op
noten- of fruitboomgaarden,   kan gebruikt worden om de    Research Centre for African    topniveau door
waar ze worden blootgesteld   afkomst, verwantschap en    Parrot Conservation op de     natuurbeschermers die zich
aan geweren en vangst.      persoonlijke kenmerken uit te  University of Natal benoemd,    bezig houden met
De vogels worden gevangen    vinden. Een kweker kan niet   die haar doctoraal afrondde    handhaven van de wet.
voor avicultuur, meestal niet  langer hun paar Kaapse     op de ontwikkeling van       Dure operatie
voor huiskamer, de vraag     papegaaien, die jaren      microsatelliet DNA schrijvers   Dit zal een omvangrijke,
hiervoor is dramatisch      geleden met vergunning     voor papegaaien. Zij zal      voortdurende en kostbare
toegenomen. Waarom?       werden aangeschaft,       verschillende doctoraal      operatie zijn, zoals die tegen
Omdat de papegaaien in      vervangen door wildvang     studenten in gelijksoortige    het wereldwijde terrorisme,
                                11
maar er worden fondsen      500 ligt!) Herinner je je wat  snavel is robuust, wat hun de   controleren). Iedere
geworven op verschillende     Birdlife deed aan publiciteit  wetenschappelijke naam       mogelijkheid zal worden
plaatsen door veel        voor de met olie besmeurde    geeft Poicephalus robustus,    onderzocht.
toegewijde mensen,        pinguïns buiten de kust van   maar ze zijn nauwelijks zo     Terwijl ik dit artikel schrijf,
verschillende ter plaatse en   de Kaap? Afgelopen jaar,     krachtig of symbolisch als die   kreeg ik een telefoontje van
sommige van overzee. Jean     toen ik hoorde dat Kaapse    van de rhino‟s. Ik vraag me    Dr. Colleen Downs, die van
Pattison b.v., President van   papegaaien op de oostelijke   af of het is vanwege zijn     meet af aan betrokken is bij
de (Amerikaanse) African     Kaap waren besmet met      nieuw verworven geldelijke     het beschermings-
Parrot Society en bestuurslid   PBFD, wat onbehandelbaar     waarde en vandaar hun       onderzoeksproject van de
van de American Federation    is en erg besmettelijk, dacht  verschijning in de „muthi‟     Kaapse papegaai en die
of Aviculture waar ik lezingen  ik dat dat de laatste strohalm  handel. Men kan moeilijk de    tegenwoordig de jaarlijkse
heb gehouden op hun        was voor de Kaapse        schuld geven aan arme en      Cape Parrot Big Birding Day
nationale congres in Houston   papegaai en misschien is dat   verarmde Afrikanen van het     telling zo voortreffelijk
in juli 2001. De directeur van  ook wel zo. Er is echter nu   platteland. Deze nieuwe      organiseert, om nog meer
Birdlife SA. Dr. Aldo Berruti,  een andere bedreiging, de    aanval op de alsmaar        slecht nieuws te vertellen! Er
heeft de volledige        Kaapse papegaaien worden     afnemende, bedreigde en in     is uitgelekt dat er zo‟n
medewerking van zijn       nu afgeschoten met katapult,   gevaar gebrachte soort , de    honderd volgroeide geelhout
organisatie beloofd. Hij, zoals  ze sterven een pijnvolle     Kaapse papegaai is         bomen gekapt zijn op
zo velen anderen, heeft niet   dood en worden te koop      catastrofaal.           Ntsinkeni Forest waar we
alleen de bedreigde status    aangeboden op de Muthi      Myles en ik zullen         Kaapse papegaaien hebben
van de Kaapse papegaai      markten. Zover ik weet is dit  dierenhandelaren ontmoeten     onderzocht en waar
geaccepteerd, maar zijn      geen onderdeel van een      om dit probleem te         nestplaatsen waren.
waarschijnlijke wereldwijde    traditioneel medicijn of     bespreken en hopelijk op te    De DWAF (Department of
bedreigde soort status. Dit    Afrikaanse cultuur, maar     lossen. Al een paar jaar      Water Affairs Forestry) Hans
zal bijna zeker gevolgd      misbruikt door bedrieglijke   vraagt hij de vogel- en wildlife  Merensky er is waarschijnlijk
worden door het aannemen     schooiers die snel geld willen  autoriteiten om met de       gecontroleerd bos geoogst
van de CITES Appendix I      verdienen.            handelaren samen te gaan      door een freelancende
indeling. De motivatie      Myles Mander van het       werken om deze zaken aan      houthandelaar, die beweerde
hiervoor is aangenomen door    Institute of Natural       te pakken en te kijken naar    dat hij „permissie‟ had van de
KZN Wildlife en ter        Resources vertelt me dat     alternatieve mogelijkheden     plaatselijke autoriteit in het
goedkeuring het nationale     deze gebeurtenissen       e.g. door het gebruik van     gebied. Hoe kan deze soort
comité gestuurd en overleg    opportunistisch zijn, waarbij  onbruikbare dieren of       actie gerechtvaardigd worden
met de internationale       maar op een paar soorten     verkeersslachtoffers. (Een     als „verantwoord gebruik‟ of
meerderheid. Dit zou de      wordt gezocht, waaronder tot   optie voor de Kaapse        optimaal gebruik van
Kaapse papegaai direct op     voor kort de gieren en de    papegaai kan zijn de vogels    bronnen? – het is eerder
een meer bedreigd niveau     grond neushoornvogels. De    die door natuurlijke oorzaken   financiële hebzucht en weer
zetten als b.v. een van de    stropers en bedrieglijke     sterven in gevangenschap      een aanslag op sub-berg
Kraanvogels. (Elk van onze    schooiers weten de        programma‟s). Dr.Mander      bosgebied). De meest
Kraanvogels worden in het     werkelijke waarde van de     zegt dat de mensen die       recente informatie zegt dat
wild vertegenwoordigd door    vogels voor bescherming of    „muthi‟ verhandelen open      het hout in beslag is
een geschat aantal van      geldelijk, niet. Ik ben bezig  staan voor discussie en we     genomen en er wettelijke
10.000 stuks plus dat het     erachter te komen waarom     krijgen misschien wat       stappen zullen worden
geschatte aantal van de      de Kaapse papegaaien als     handelssteun om de handel     ondernomen tegen de
Kaapse papegaaien rond de     „muthi‟ gezien worden. Hun    uit te bannen (of te        houthandelaar.


Vertalingen Ria Vonk
                                12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:24
posted:6/23/2010
language:Dutch
pages:12