Sample ParentGuardian Letter - NCLB Report Card, Haitian - DOC by jib24063

VIEWS: 4 PAGES: 1

									                                                  MODÈL
Premye Avril, lane 2004

Chè Paran oswa Gadyen:

Prezidan Bush te siyen jou ki te 8 Janvye lane 2002-a, Lwa ki pa Kite Okenn Timoun Dèyè [No Child Left
Behind Act of 2001 (NCLB)] . Lwa-a mande pou chanjman rapid fèt nan edikasyon piblik. Pami chanjman sa yo,
genyen yon nouvèl obligasyon federal ki mande pou tout eta yo ak tout distrik lekòl yo soumèt “kanè lekòl”
chak ane ba paran. N’ap ajoute “kanè lekòl” pou distrik nou-an ki genyen enfòmasyon sou lekòl nou-an ak lòt
lekòl nan distrik nou-an. Enfòmasyon-an divize an twa pati:

         Premye Pati: Kalifikasyon Pwofesè
         Dezyèm Pati: Randman Lekòl la nan Matematik ak Lekti
         Twazyèm Pati: Evalyasyon Randman Lekòl la

Premye Pati-a bay enfòmasyon sou kalifikasyon pwofesè yo nan distrik nou-an. Enfòmasyon-an separe an de
seksyon: (1) pousantaj pwofesè ki sètifye oswa otorize pou anseye nan Masachosèt, epi (2) pousantaj klas
pwofesè ki kalifye nan wo nivo bay lè y’ap anseye nan matyè prensipal yo: matematik, syans, lekti, listwa, lang
Angle, lang etranje, ekonomi, enstriksyon sivik ak gouvènman, jeyografi epi lèza.

Enfòmasyon ki nan Dezyèm Pati-a fè yon rezime sou jan distrik nou-an te degaje li nan dènye seri egzamen
MCAS yo. Li divize dapre nivo klas, matyè ak pèfòmans diferan ti gwoup oswa ti kategori moun anndan lekòl
la, tankou elèv ki konprann on ti kal Angle, elèv ki andikape, epi gwoup ras moun ak gwoup etnik. Lwa No
Child Left Behind la mande pou yo rapòte rezilta tès pou lekti ak matematk chak lane nan fason sa-a.

Twazyèm Pati-a bay enfòmasyon sou jan Anytown School la ap byen degaje li parapò ak lòt lekòl nan distrik lan
epi an konparezon ak randman nou pandan lane ki sot pase la yo. Nòt Endis Melanje sou Randman (CPI) pou
matematik ak lang Angle fè pati Sistèm Evalyasyon Pèfòmans Lekòl nan Masachosèts. Sistèm sa-a mande pou
chak lekòl fè “bon jan pwogrè chak lane” (AYP) nan chache satisfè objektif pou tout elèv vin “maton” nan
matematik ak Angle pou lane 2013-2014 la. Rezilta CPI yo ansanm ak sa AYP yo va montre, fèt pou siyale si
lekòl nou-an sou bon chimen pou satisfè objektif sa-a osinon si li fè bak epitou si li “bezwen amelyorasyon”
oswa “mezi koreksyon.”

Enfòmasyon nan kanè lekòl la ki dekri pèfòmans lekòl nou-an montre Anytown School fè/pa fè bon jan pwogrè
nan matyè ak ti gwoup sila yo: (Site matyè yo ak ti gwoup yo pi ba la-a)
1.
2.
 An konsekans, Anytown School, gen/pa gen “bezwen pou amelyorasyon” oswa “mezi koreksyon.” (Adapte
kòmsadwa)

Rezilta sa yo se yon moso enpòtan nan dwa ou pou ou konnen jan Anytown ap degaje li byen epi ki mezi ou ka
pran si li pa ap fè bon jan pwogrè. Yo mande lekòl ki bezwen amelyorasyon yo pandan de lane youn dèyè lòt
pou yo fasilite paran yo transfere timoun li yo nan yon lòt lekòl ki ap bay bon jan randman anndan distrik la. Si
yon lekòl bezwen amelyorasyon pandan twa lane youn dèyè lòt, oswa ap sibi mezi koreksyon, li dwe pèmèt
paran yo chwazi transfere timoun li nan yon lòt lekòl oswa resevwa sèvis anplis pou timoun li-an. Sèvis anplis
yo va pèmèt timoun ki kalifye jwenn pwofesè prive apre lekòl oswa patisipe nan klas yo prevwa pou pouse
randman lekòl yo nan matematik, lekti, ak lang Angle.

Yo ka elimine oswa revize paragraf nou fèk ekri la-a si lekòl ou an te fè bon jan pwogrè (AYP) nan tout
kategori. Adapte kòmsadwa.

Pou fini, n’ap fè ou konnen nou pare pou ede ou plis toujou si ou gen plis kesyon sou sa kanè lekòl sa-a vle di.
Tanpri pa jennen pou ou rele mwen dirèkteman si mwen ka ede ou pi plis. Nou ajoute tou yon ti livrè Kesyon ak
Repons pou ou.

Byen sensèman,
Non Direktè-a

								
To top