Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

thac si, cao hoc, phd, master

VIEWS: 295 PAGES: 116

luan van, luan an, thac si, cao hoc, tai lieu, khoa luan, bao cao thuc tap, do an tot nghiep, tieu luan, de tai tot nghiep

More Info
									 Mã số                                 Tên đề tài                               Trang  Chuyên ngành - Khoa
                                       ơ
LA0001 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Th - Thực trạng giải pháp                      71  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                     ương trong khu chế xuất - Khu công nghiệp trênđịa bàn TP.HCM
LA0002 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Công th                                  99   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0003  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ Ngân hàng quốc tế               144   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0004  Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020                   92   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0005  Giải pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam                                92   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0006                                 ư
     Kiểm soát tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Th ơng mại Cổ phần Quânđội - chi nhánh TP.HCM                99   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0007  Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015          123   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0008  Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam                        146   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0009                           ư
     Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu vào thị tr ờng chứng khoán Việt Nam                               86   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0010  Phương hướng phát triển Ngân hàng Th   ương mại cổ phần trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập Kinh tế quốc tế ở Việt Nam   109   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0011                                                  ư
     Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch II - Ngân hàng Công th ơng Việt Nam             124   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0012  Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương ở Việt Nam                                  212   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0013  Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế                      95   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0014  Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hoà giữa chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế                96   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0015                                  c
     Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trên ơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp                   117   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0016  Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp                                              70   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0017  Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020                        112   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0018  Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam                                         84   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0019  Vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giaiđoạn hội nhập                                  85   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0020  Giải pháp phát triển kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2015           86   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0021  Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam                                     98   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0022  Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - TP.HCM          97   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0023  Tín dụng Bất động sản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM - Thực trạng và giải pháp                   77   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0024  Đo lường sự thỏa mãn của dịch vụ bán hàng đa cấp                                           109   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0025  Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank                                        126   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0026  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng th  ương mại Việt Nam thông qua hoạtđộng sáp nhập và mua lại            108   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0027                                                 ư
     Phát triển sản phẩm tài chính giao dịch ký quỹ chứng khoán trong hệ thống Ngân hàng Công th ơnGiáo viêniệt Nam            72   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0028  Vận dụng công cụ quyền chọnđể kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong Thị tr   ường chứng khoán Việt Nam               97   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0029  Phát triển hiệu quả thị trường tín dụng Bất động sản của Việt Nam                                   88   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0030  Xây dựng và giải pháp phát triển th ương hiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định                         98   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0031                                               ổ
     Xây dựng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành tập đoàn tài chính - Ngân hàng sau c phần hóa                     111   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0032  Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai  đoạn 2008 – 2015                     94    Quản trị nhân sự
                               ư
LA0033 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà n ớc tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giaiđoạn 2006 - 2010  71   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0034  Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long                 116   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0035  Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi xuất tại Ngân hàng Eximbank                                   84   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0036  Hoàn thiện phương thức huy động vốn tín dụng nhà nước bằng trái phiếu chính phủ ở Việt Nam                      202   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0037  Phát triển dịch vụ Ngân hàng Việt Nam trong giaiđoạn 2006 - 2010                                   96   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0038  Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015                                      80   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0039  Xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt đến năm 2015                                             100   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0040  Vận dụng Kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở TP.HCM          107   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0041  Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập       104   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0042  Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2006 và dự báo đến năm 2015              106   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0043  Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015                               199   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0044 Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn đề phòng ngừa rủi ro biếnđộng giá nguyên liệu cà phê tại Công ty cà phê Trung Nguyên      99   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0045  Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO                          103   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0046  Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng Thương mại điện tử ở Việt Nam                      115   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0047  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Th ương mại cổ phần Đông Á                                128   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0048  Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ của tỉnhĐồng Nai sang thị trường EU đến năm 2015                119   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0049 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Nai                                           106  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0050 Xây dựng quỹ tín thác đầu tư Bất động sản tại TP.HCM                                            99  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0051 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của TP.HCMđến năm 2020                              80   Quản trị nhân sự
                                                ương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
LA0052 Mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng th                        100  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0053                                  ăn
     Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nuôi ch cá tra - basa tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh An Giang       79  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0054  Phân tích đóng góp của vốn xã hội vào sự cải tiến doanh nghiệp: trường hợp nghiên cứu ngành dệt may trên địa bàn TP.HCM         63  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0055  Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Th ương mại cổ phần Gia Định                            84  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0056  Các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận                               118  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0057  Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Tiền Giang                         81  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                          ường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam và các nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển
LA0058 Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình Thị tr                                              89  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0059  Xây dựng chiến lược tài chính cho Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Toàn Tâm trong giaiđoạn hội nhập                     79  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0060  Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV                             122  Luận văn thạc sĩ QTKD
LA0061  Áp dụng UCP600 trong giao dịch thanh toán chứng từ trong thanh toán Xuất nhập khẩu                            66  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0062  Một số giải pháp nhằm thúc đẩy mức tăng trưởng cho sản phẩm nước đóng bao của Vinamilk đến năm 2015                   118  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0063  Nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam                        92  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0064  Những yếu tố tác động đến nghèo ở Tỉnh Bình Phước và một số giải pháp                                  108  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0065  Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm Kế toán doanh nghiệp Việt Nam                       239  Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0066  Phát triển dịch vụ chứng khoán của Công ty chứng khoán Ngân hàng   đầu tư và Phát triển Việt Nam                   235  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0067                             ư
     Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ph ơng diện mở rộng cung tín dụng                           88  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0068                                          đ
     Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp Logictics Việt Nam giai oạn hậu WTO                       144  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0069  Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên Thị trường chứng khoán Việt Nam                           157  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0070  Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường Bất động sản tại TP.HCM                                108  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0071  Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng th   ương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh                   90  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0072  Chính sách cổ tức - Lý thuyết và thực tiễn tại một số Công ty cổ phần khu vực TP.HCM                          118  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0073  Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Th ương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam                    93  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0074  Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty Kiểm toán Việt Nam                      161  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0075                                              ăm
     Giải pháp hỗ trợ tài chínhđối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam từ nay tới n 2010                        86  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0076 Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2007 - 2015 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II hoạchđịnh chiến lược theo quá trình  104  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0077                               x
     Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh ăng dầu Việt Nam đến năm 2015                          82  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0078                        ư
     Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên Thị tr ờng chứng khoán Việt Nam                                  91  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0079  Ứng dụng mô hình APV trong phân tích hoạt động sáp nhập và mua lại Công ty (M&A) tại Việt Nam                      90  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0080  Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận                                     76  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0081  Định hướng phát triển của Ngân hàng Th  ương mại cổ phần Á Châu đến năm 2015                              91  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0082  Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam                     97  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0083  Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường                                    243  Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0084  Chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử: so sánh giữa mô hình Servqual và Gronross                             107  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0085  Chính sách tài chính phát triển thị trường Bất động sản Việt Nam                                     84  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0086                                                 n
     Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà ước tại tỉnh Tiền Giang            100  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0087  Giải pháp để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam                                                93  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0088  Nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở Giao Dịch II - Ngân hàng Công thương Việt Nam                            78  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0089  Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹđầu tư chứng khoán trên Thị trường chứng khoán Việt Nam                   102  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0090  Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạtđộng dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàngđầu tư và phát triển Việt Nam             97  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0091  Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam                           73  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0092                         l
     Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện và chiến ược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông tin Di Động Khu Vực II              75   Quản trị nhân sự
LA0093  Hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế                                 209  Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0094  Huy động các nguồn lực phát triển Thành phốĐà Lạt trở thành Thành phố tri thức                             120  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0095  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng phát triển nhàĐồng Bằng Sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và phát triển          89  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0096                                       ư
     Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công Th ơng Bình Dương                         92  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0097  Giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh tại Ngân hàng ngoại th ương - chi nhánh TP.HCM       59  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0098 Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạtđộng kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam                    76   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                                ược phẩm SANOFI - AVENTIS Việt Nam
LA0099 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty LD d                         70   Luận văn Thạc sĩ kinh tế

                                     ương mại cổ phần Á Châu trong quá trình hội nhập quốc tế
LA0100 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Th                                    103  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0101 Nâng cao chất lượng phương thức tín dụng chứng từ và phương thức nhờ thu tại Bangkok Bank PCL chi nhánh TP.HCM               100  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0102 Nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập                                         72  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0103 Nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Lâm Đồng                             63  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                                                            Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0104 Những giải pháp chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Hà Nội                                  173
                                                                                 cấp T.Phố
LA0105  Phân tích hệ thống chấm điểm doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Quốc doanh trênđịa bàn tỉnh Lâm Đồng                85  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0106  Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020                                                 101  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0107  Phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam trong giaiđoạn hội nhập                                      135  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0108  Phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giaiđoạn hội nhập đến năm 2010                             274   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0109                                     ư
     Quyền chọn chứng khoán và quyền áp dụng chọn chứng khoán vào Thị tr ờng chứng khoán Việt Nam                       80  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
     Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ - Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển
LA0110                                                                      108  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
     nông thôn Việt Nam
LA0111  Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam                  147  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
     Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuổi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công ty TNHH DIETHELM
LA0112                                                                      122  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
     Việt Nam
LA0113  Nâng cao năng lực hệ thống cảng container Việt Nam đảm bảo sự phát triển của dịch vụ logistics                      66  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0114  Hợp nhất - thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính                                         100  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0115  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại Viễn thông TP.HCM                            78  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0116  Định hướng phát triển Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn Resco đến năm 2020                                   56  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                                             ạ
LA0117 Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại Ngân hàng theođịnh hướng hình thành tập đoàn tài chính Ngân hàng t i Việt Nam       110  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0118 Nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn             81   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0119 Tác động của cơ chế huy động vốn và cho vay đến kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam                    74   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0120 Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàngđầu tư và Phát triển Việt Nam                                  94     Quản trị vốn
                              ư
LA0121 Phát triển nghiệp vụ thanh toán Xuất nhập khẩu bằng ph ơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thươngchi nhánh Trà Vinh       73   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0122 Tìm hiểu luật chống bán phá giá và Bài học kinh nghiệm cho ngành hàng Đèn cầy xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ                 0   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0123 Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam                                           74   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực canh tranh của Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - chi nhánh TP.HCM thông qua huy
LA0124                                                                      60   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    động vốn từ kiều hối
LA0125 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên TP.HCM               86  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0126 Tác động của một số yếu tố chínhđến thu nhập của hộ sản xuất hồ tiêu Việt Nam - Trường hợp điển hình vùng Đông Nam bộ           103  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0127 Phát triển thị trường Bất động sản tại TP.HCM trong giai đoạn hiện nay thông qua các giải pháp tài chính                  78  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0128 Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch tài chính tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam                            106  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0129 Vai trò của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố Việt Nam                             110   Đề tài KH&CN cấp bộ
LA0130 Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán TP.HCM                         89  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0131 Nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM                106  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                   ư
LA0132 Giải pháp gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ ở các Ngân hàng th ơng mại Việt Nam                               93  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0133 Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu                         80  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0134 Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và PT tỉnh Ninh Thuận                          94  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0135 Giải pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà n ước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam         84  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0136 Phát triển tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai                              88  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                đ
    Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt ộng kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn
LA0137                                                                      88   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    TP.HCM
LA0138 Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020                                      130  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0139 Triển khai quyền chọn cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam                                     85  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0140 Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giaiđoạn 2008 - 2020                                       97  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0141  Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc vốn ở Công ty Cổ phần Niêm yết ở Việt Nam                          131   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0142  Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng thực hiện                              128   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0143  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Th   ương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO              145   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0144  Hiệu quả quản lý đầu tư công tại TP.HCM: Vấn đề và giải pháp                                     84   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0145  Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạtđộng tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam                  142   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0146  Thâu tóm và sáp nhập - Giải pháp nâng cao n  ăng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập    103   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0147  Chính sách cổ tức của các Công ty niêm yết trên Thị tr ường chứng khoán Việt Nam                          157   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0148  Đẩy mạnh hoạt động cho vay Bất động sản tại chi nhánh Ngân hàng Công th   ương Việt Nam tỉnh Đồng Nai               85   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0149  Hàng không Việt Nam - Định hướng phát triển theo mô hình tậpđoàn kinh tế                              260   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0150  Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam                                    118   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0151  Một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch theo "con đường huyền thoại" ở khu vực Bình - Trị - Thiên                40   Luận văn Thạc sĩ QTKD
LA0152  Chính sách hỗ trợ phát triển phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long          227   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0153                    ư
     Phát triển công cụ Option trên Thị tr ờng chứng khoán Việt Nam                                   111   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0154  Phát triển song hành dịch vụ Ngân hàng bán buôn và Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh TP.HCM           100   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0155  Nâng cao sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trongđiều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế       206   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0156  Thực trạng và giải pháp phát triển hoạtđộng của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam                         216   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0157  Tăng cường quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam                                             169   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0158  Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu                     129   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0159  Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong Ngành Điện lực Việt Nam                                203   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0160  Giải pháp phát hành trái phiếu đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ                                 99   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0161  Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trênđịa bàn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ                        275   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0162  Hoàn thiện cơ chế tài chính các Công ty xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam                              95   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0163  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quanđiểm phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Việt Nam             265   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0164 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông - tin học của VNPT (Trình chiếu)  4    Luận văn Thạc sĩ QTKD
LA0165 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình vàĐầu tư Địa ốc Hồng Quang                 76    Quản trị nhân sự
                             ư
LA0166 Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị tr ờng cho Công ty Prudential Việt Nam                        115   Luận văn Thạc sĩ QTKD
LA0167 Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ bán hàngđa cấp                                    109   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0168 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Th                          ương mại thế giới (WTO)
                            ương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức th                85   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0169  Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM                  90   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0170  Thực trạng và giải pháp - Du lịch quốc tế và vấnđề thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam                         129   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0171  Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam                                  197   Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0172  Nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam                         174   Luận án tiến sĩ kinh tế
                                   ường ở Việt Nam
LA0173 Phương pháp xác định lãi xuất Ngân hàng trong nền kinh tế thị tr                                   158  Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế
LA0174 Phương hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế                     214    Luận án tiến sĩ kinh tế
                            ương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
LA0175 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng th                                           220    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0176 Một số giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Cửu Long                           157  Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế
LA0177 Biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngoại hối ở Việt Nam                                   218    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0178 Đảm bảo an toàn trong hoạtđộng tín dụng của các Ngân hàng th ương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM                  189    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0179 Hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay                            166  Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế
LA0180                                           ư
     Các giải pháp nhằm mở rộng nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế tại Ngân hàng Công Th ơng Việt Nam                      172    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0181  Giải pháp hoàn thiện quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp ở Việt Nam                   218    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0182  Các giải pháp tăng cường tín dụng trung - dài hạn của Ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam           200    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0183  Vấn đề lựa chọn cơ chế tỷ giá trong chính sách kinh tế vĩ mô ở nước ta                               148    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0184  Phát triển dịch vụ Ngân hàng thương mại trên thị trường tài chính                                  164    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0185                             ương mại Việt Nam
     Giải pháp hoàn thiện quản trị lãi xuất tại Ngân hàng th                                       213    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0186  Giải pháp tín dụng Ngân hàng nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Tây Nguyên                       181    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0187                                                  đồng bằng sông Cửu Long
     Tác động của chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng                  197    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0188 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống các đảm bảo bảo hiểm cho các rủi ro con người trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam  185    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0189 Giải pháp tài chính nâng cao khả năng cạnh tranh nông thủy sản xuất khẩu khu vực đồng bằng sông Cửu Long                   185    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0190 Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng góp phần thực hiện công nghiệp hóa - hiệnđại hóa kinh tế tỉnh Bình Phước                150    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0191 Lạm phát và một số biện pháp kiềm chế lạm phát trong tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam                           142  Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế
LA0192 Xây dựng mô hình Công ty chứng khoán trong hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam                           164    Luận án tiến sĩ kinh tế
                                                       th
LA0193 Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp trong phân tích tín dụng của các Ngân hàng ương mại tại Việt Nam         192    Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0194  Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giaiđoạn hội nhập đến năm 2020                         208   Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0195  Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM                166   Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0196  Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các Ngân hàng th   ương mại Việt Nam đến năm 2010               217   Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0197  Các giải pháp nhằm mở rộng sử dụng thẻ thanh toán tại Việt Nam                                       179   Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0198  Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong nền kinh tế thị trường                                      143   Luận án tiến sĩ kinh tế
LA0199  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam                       198   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0200  Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001 - 2010              232   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0201  Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trongđiều kiện hội nhập quốc tế                           205   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0202  Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay                        217   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0203  Phát triển du lịch bền vững ở Phong Nha - Kẻ Bàng                                             163   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0204  Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay                                     210   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0205  Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam trong quá trình hội nhập                                212   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0206  Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trongđiều kiện hội nhập quốc tế. Thực trạng và giải pháp               203   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0207  Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam                                 205   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0208  Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế                               153   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0209  Một số giải pháp phát triển thị trường Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam                                    182   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0210  Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số - Kinh tế Việt Nam                          170   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0211  Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong  điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế                      244   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0212  Quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên Bang Nga trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế               197   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0213  Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước                                    226   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0214  Chiến lược Marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam đến năm 2010                         195   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0215  Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam hiện nay                            168   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0216  Cầu về tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam                                        230   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0217  Các biện pháp vượt rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam              223   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0218  Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt đông của Kiểm toán nhà nước Việt Nam                                    195   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0219  Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam                                            249   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0220  Phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình giáo dục -đào tạo ở các trường sỹ quan quânđội                          226   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0221  Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh                            205   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0222  Đầu tư phát triển các khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam hiện nay                                     233   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0223  Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ                                     261   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0224  Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam           229   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0225  Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam                                  249   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0226                           l
     Chất lượng dịch vụ hàng không và quản trị chất ượng dịch vụ hàng không tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA)             199   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0227 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các Tổng Công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay         191  Luận án Tiến sĩ Kinh tế đầu tư

LA0228 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đạo tạo quốc tế  212     Quản trị nhân sự
LA0229  Chính sách tài chính nhà ở trên địa bàn đô thị Thủ đô Hà Nội                                        286   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0230                                         ư
     Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các tr ờng đại học ở Việt Nam                  219   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0231  Phát triển dịch vụ tài chính trong Tậpđoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam                                  192   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0232  Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam                        207   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0233  Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà n  ước tỉnh Hải Dương                                193   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0234  Giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốnđầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010                         190   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0235  Cơ cấu lại Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay                                 203   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0236  Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam                                             0   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0237  Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón URÊ)                  163   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0238  Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam                       204   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0239 Định hướng đổi mới đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa      208   Luận án Tiến sĩ kinh tế

LA0240 Vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Tổng Công ty điện lực Việt Nam    218   Luận án Tiến sĩ kinh tế
                                                 n
LA0241 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa và sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà ước ở Việt Nam                    220   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0242 Tổ chức thương mại thế giới và vấn đề gia nhập của Việt Nam                                          211   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0243 Thực trạng và giải pháp nhằm tạo động lực cho lao động quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội đến năm 2020             235   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0244 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam        230   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0245 Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định                                     174   Luận án Tiến sĩ kinh tế
                                        ư
LA0246 Xây dựng mô hình Kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất d ợc phẩm Việt Nam                          215   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0247 Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: Thực trạng, Kinh nghiệm và Giải pháp    198   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0248 Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải củađội tàu biển Việt Nam                              238   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0249 Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng                                       216   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0250 Sử dụng công cụ giá cảđể cạnh tranh trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam         242   Luận án Tiến sĩ kinh tế

LA0251 Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lýđầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam       222   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0252  Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giám sát từ xa của Bảo hiểm tiền gửi Việt Namđối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi            74  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0253  Các giải pháp tài chính nhằm thúcđẩy sự phát triển thị trường phát triển Việt Nam                              158   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0254  Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trênđịa bàn tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2010                        55  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0255  Định hướng chiến lược phát triển Công ty Gạch Đồng Tâm đến năm 2010                                     69  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0256  Một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế của bên Việt Nam tại các liên doanh n  ước ngoài                           67  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0257  Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP.HCMđến năm 2010                                      55  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0258  Một số giải pháp phát triển Logistics trong các Công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn TP.HCM                        89  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0259  Một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện hoạt động sản xuất và xuất khẩu cà phê của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010               71  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0260  Biện pháp hoàn thiện chiến lược phân phối tại Trung tâm Thông tin Diđộng Khu vực II (VMS)                          60  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0261  Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng mua vé máy bay điện tử                                           80  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0262                     ư
     Một số giải pháp nhằm phát triển thị tr ờng tiêu thụ trái cây tỉnh Bến Tre                                  56  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0263  Đo lường chất lượng dịch vụ và chi phí tác động đến sự thỏa mãn của người sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến tại TP. HCM.          67  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0264  Hoàn thiện nội dung quản lý nhà n ước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020                       176   Luận án Tiến sĩ kinh tế
     Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin Kế toánđối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt
LA0265                                                                        96   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
     Nam
LA0266  Chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp Bất động sản góp phần tạo hàng hóa cho Thị trường chứng khoán Việt Nam                88  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0267  Ảnh hưởng của các yếu tốđầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông                                82  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0268  Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin Báo cáo tài chính các Công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM          179  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0269  Phát huy hiệu quả vốn đầu tư mạo hiểm đối với các doanh nghiệp Việt Nam                                   83  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0270  Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank                       83  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0271  Phát triển con người Việt Nam 1999 - 2004: Những thayđổi và xu hướng chủ yếu                                114    Báo cáo quốc gia
LA0272  Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã góp phần thực hiện chương trình phát triển nông thôn Cà Mau                      91  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0273 Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vửa và nhỏ ở Tỉnh LâmĐồng hiện nay     99   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0274 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ, trường hợp nghiên cứu ở quận Ô Môn                       103  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0275 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su                  86    Quản trị nhân sự
                     ương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị tr ờng Việt Nam
LA0276 Một số giải pháp nâng cao giá trị th                    ư                                 89  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    Đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề thông tin không cân xứng, lựa chọn đối nghịch và rủi rođạo đức trên Thị trường chứng khoán Việt
LA0277                                                                        82   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    Nam
LA0278  Xây dựng và phát triển thương hiệu "Việt NamGAS" cho Công ty Shinpetrol                                     65   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0279  Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của AIRPORT Taxiđến năm 2010                                 54   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0280  Quản lý những vùng đất ngập nước ở Việt Nam                                                   93  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0281  Cở sở khoa học và giải pháp chủ yếu thúcđẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùngđồng bằng sông Cửu Long                 206   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0282  Đánh giá năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng th ương mại tại Tây Ninh                                    69   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0283  Quản lý vay nợ nước ngoài tại Việt Nam                                                     93   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0284  Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam                                       78   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0285  Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam                        106   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0286  Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam                                       128  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0287 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiệnđại hóa                                  294
                                                                                     cấp NN
                                                                               BCTK Đề tài Nghiên cứu khoa
LA0288 Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ caođáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiệnđại hóa của Việt Nam, thực trạng và giải pháp       138
                                                                                    học cấp bộ
                                           Đà
LA0289 Chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài công nghệ thông tin thành phố Nẵng                              52      Quản trị nhân sự
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0290 Chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp                                     232
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0291 Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)                      169
                                                                                     cấp bộ
     Các giải pháp để Việt Nam khai thác tốiđa những lợi ích thương mại từ chương trình "thu hoạch sớm" trong khu mậu dịch tự do Asean - Trung       Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0292                                                                         122
     Quốc                                                                               cấp bộ
                                        đ                           điểm
LA0293 Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội dãi ven biển Việt Nam, ề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng        255     BCTK KH&CN
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                ương mại cổ phần ở Việt Nam
LA0294 Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sắp xếp lại và xu thế phát triển hệ thống Ngân hàng Th                           138
                                                                                    cấp ngành
LA0295  Tăng cường vai trò quản lý của nhà n  ước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hà Nội                    205   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0296  Tác động của toàn cầu hóa kinh tế với dòng vồnđầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam                             199   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0297  Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaixia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam                         211   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0298  Tập trung phát triển công nghệ -Động lực thúc đẩy kinh tế xã hội                                        65    Báo cáo Bộ KH&CN
LA0299  Ước lượng giá trị kinh tế vận tải thủy. Nghiên cứu điển hình: Sông Thị Vải                                   95   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                t
LA0300 Hoàn thiện kiểm tra phân tích Báo cáo tài chính với việc ăng cường quản trị tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam        296   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0301  Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi ng  ười tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy                         210   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0302  Rủi ro lãi xuất trong hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng Th ương mại cổ phần Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp              103   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0303  Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam                                              91   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0304  Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phốĐà Nẵng                              82   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0305  Một số giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa                              110   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0306  Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài                                                    62   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0307  Quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam                                          76   Luận án Tiến sĩ kinh tế
     Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh        BCTT Đề tài Nghiên cứu khoa
LA0308                                                                         204
     tra                                                                                học
LA0309  Phát triển dịch vụ Ngân hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa                                    98   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0310  Đánh giá tình hình hoạt động giao nhận và thanh toán trong xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang hiện nay            52  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0311  Đổi mới mô hình tổ chức giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta hiện nay                                  106    Luận văn thạc sĩ HC
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                             ư
LA0312 Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng th viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của kiểm toán nhà nước        114
                                                                                     cấp bộ
     Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị
LA0313                                                                         171  Đề tài Nghiên cứu khoa học
     kinh tế nhà nước
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0314 Cơ sở lý luận và thực tiễn xácđịnh giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán nhà nước            66
                                                                                    cấp cơ sở
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                         l
LA0315 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến ược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2001 - 2010                        175
                                                                                     cấp bộ
     Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà     Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0316                                                                         84
     nước                                                                              cấp bộ
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                    ước
LA0317 Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của kiểm toán nhà n                        127
                                                                                     cấp bộ
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0318 Các giải pháp phát triển kinh tế vùng miền núi bắc miền trung (Qua khảo sát các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế)          163
                                                                                     cấp bộ
     Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nhằmđáp ứng những yêu cầu của xu hướng hội nhập và toàn
LA0319                                                                         182    Quản trị nhân sự
     cầu hóa nền kinh tế
LA0320  Phát triển dịch vụ Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam                                     176   Luận án Tiến sĩ kinh tế
LA0321  Hoàn thiện mô hình kinh tế quốc tế trong các doanh nghiệp D ược phẩm                                      96  Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0322  Chính sách và giải pháp phát triển thị trường hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 2001 - 2010, tầm nhìnđến 2020                  229   Đề tài KHCN cấp NN
     Cơ sở khoa học của vấnđề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong
LA0323                                                                         127   BCKH cấp bộ nhánh 4
     tương lai
     Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn          Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0324                                                                         65
     ngân sách nhà nước                                                                      cấp cơ sở
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0325 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng nhà nước Việt Nam                      154
                                                                                     cấp bộ
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                           tr
LA0326 Giải pháp hoàn thiện hoạtđộng giám sát thanh tra các tổ chức niêm yết trên Thị ường chứng khoán Việt Nam                     106
                                                                                     cấp bộ
LA0327 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng th ương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM                              95    Báo cáo tổng hợp
LA0328 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa Công ty chứng khoán và khác hàng                               113  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0329 Giải pháp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền vềđổi mới hoạt động Ngân hàng                         93  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0330 Các giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam                      106
                                                                                    cấp cơ sở
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0331 Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định thị trường chứng khoán                                            68
                                                                                    cấp cơ sở
                                ư
LA0332 Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong th ơng mại điện tử                                    262   Báo cáo đề tài nhánh
    Sự thống nhất biện chứng giữa năng lực lãnh đạo, quản lý với bản lĩnh chính trị trong hoạtđộng của người cán bộ chủ chốt của hệ thống chính      Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0333                                                                         117
    trị ở nước ta hiện nay                                                                      cấp bộ
LA0334 Nghiên cứu đổi mới hệ thống đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam                        337   Đề tài độc lập cấp NN
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0335 Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu Hợp tác quốc tế                 77
                                                                                    cấp cơ sở
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0336 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê, tháng, quý, năm do các Cục thống kê thực hiện       157
                                                                                   cấp tổng cục
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0337 Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam                     63
                                                                                    cấp cơ sở
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0338 Quan điểm và chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng              116
                                                                                     cấp bộ
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0339 Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng ở Việt Nam                 98
                                                                                   cấp tổng cục
LA0340 Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm                      357    Đề tài KHCN cấp NN
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0341 Nghiên cứu hoàn thiện bản phân loại giáo dục -đào tạo và danh mục nghề nghiệp                                  72
                                                                                   cấp tổng cục
LA0342 Nghiên cứu một số công nghệ kỹ thuật chủ yếu của thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm                            465    BCTH Đề tài nhánh
LA0343 Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa            447    Đề tài KHCN cấp NN
LA0344 Nghiên cứu giải pháp thực hiện chiến lược tổng thể phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam giaiđoạn 2001 - 2010                   152  Đề tài Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại     Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0345                                                                         401
    Việt Nam                                                                             cấp NN
    Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
LA0346                                                                         590   Báo cáo đề tài nhánh
    ở nước ta
                                                                               Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0347 Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải phápđối với Việt Nam                             164
                                                                                     cấp bộ
LA0348 Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới           368     BCTK Khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0349 Mô hình Ngân hàng chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạtđộng của Ngân hàng chính sách                        89
                                                                                 cấp ngành
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0350 Khái niệm nội dung phương pháp tính một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia                        84
                                                                                 cấp cơ sở
                                    ười
LA0351 Luận cứ và giải pháp củng cố, phát triển Ngân hàng phục vụ ng nghèo                                     73  Đề tài Nghiên cứu khoa học
    Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hóa     Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0352                                                                       139
    và dịch vụ thế giới                                                                     cấp bộ
LA0353 Một số giải pháp hình thành và phát triển dịch vụ tài chính thành phốĐà Nẵng đến năm 2010                          75    Báo cáo KH cấp sở
LA0354 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển ven bờ Việt Nam       321      BCTK KH&CN
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0355 Quan điểm giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Vấn đề và giải pháp                   135
                                                                                  cấp bộ
LA0356 Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010                     60  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0357 Mở rộng cạnh tranh trong khu vực côngđể nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay               203
                                                                                  cấp bộ
LA0358 Một số vấn đề phương pháp luận thống kê                                                   109     Sách tham khảo
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0359 Một số vấn đề chủ yếu cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệpđịnh thương mại Việt Nam - Mỹ và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam  120
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0360 Phát triển kinh tế tư nhân ỏ các tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta hiện nay                                   145
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0361 Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳđến năm 2010                      174
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0362 Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế                   106
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0363 Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng          186
                                                                                  cấp bộ
LA0364 Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng                 121    Báo cáo khoa học
                            ưới
LA0365 Một mô hình thực tiễn trong lãnh vực Ngân hàng d sự điều tiết của nhà nước xã hội chủ nghĩa                         109  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0366 Mối quan hệ giữa cán cân thanh toán với việcđiều hành tiền cung ứng của Ngân hàng trungương                         123  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0367 Khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại một số tỉnh phía Nam ở nước ta hiện nay                       244
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0368 Lịch sử và truyền thông ngành thanh tra Việt Nam - Các chuyênđề nghiên cứu                                 297
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0369 Khu vực mậu dịch tự do Asean - Trung Quốc                                                  129
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0370 Phát triển và hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam                                           146
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                ường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và triển vọng
LA0371 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị tr                                          283
                                                                                  cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0372 Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiệnđại hóa                                    317
                                                                                  cấp NN
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0373 Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống QTD ở Việt Nam                                145
                                                                                 cấp ngành
    Hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và ph                ệ
                                           ương pháp chuyên môn nghi p vụ kiểm toán của kiểm toán       Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0374                                                                       56
    nhà nước                                                                          cấp cơ sở
    Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộđơn vị và việc xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm toán của     Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0375                                                                       163
    kiểm toán nhà nước                                                                      cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0376 Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước             117
                                                                                  cấp bộ
LA0377 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng                         110    Báo cáo khoa học
                                         ư
LA0378 Nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam trên thị tr ờng chứng khoán (giai đoạn 2000 - 2010)               104  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0379 Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (hệ thống chợ)                                   134
                                                                                      cấp bộ
LA0380 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở Nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp       127    Báo cáo khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0381 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chođội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận tại TP.HCM                      161
                                                                                      cấp bộ
LA0382 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước                                  64  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                     ư
LA0383 Những giải pháp tăng cường vai trò của giới nữ trong quản lý nhà tr ờng đại học                                  118  Đề tài Nghiên cứu khoa học
    Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng n ăm của kiểm
LA0384                                                                          155  Đề tài Nghiên cứu khoa học
    toán nhà nước
LA0385 Hoàn thiện hệ thống Kế toán Ngân hàng thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế                                   60  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0386 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sáchđối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoản chi                        135  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0387 Hoàn thiện hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng Việt Nam                                134  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0388 Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kiểm toán                                                   117
                                                                                      cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0389 Những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ,đảng viên ở nước ta hiện nay           212
                                                                                      cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                       ư
LA0390 Hoàn thiện cơ chế tổ chức thanh toán trong điều kiện nền kinh tế thị tr ờng ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2005                   136
                                                                                     cấp ngành
LA0391 Hoàn thiện cơ chế cho vay hộ gia đình sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp ở Việt Nam                             96   Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0392 Các giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chínhđầu tư và thị trường chứng khoán Việt Nam                               123
                                                                                      cấp bộ
                                    ă                     ơ
LA0393 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị t ng thêm của các ngành kinh tế theo giá c bản                  138  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                   d
LA0394 Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ cho trung tâm khoa học và bồi ưỡng cán bộ                                    47
                                                                                     cấp cơ sở
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0395 Định hướng phát triển thương mại trong quá trình hình thành nền kinh tế tri thức của Việt Nam                           144
                                                                                      cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0396 Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của Kiểm toán nhà nước                                60
                                                                                     cấp cơ sở
LA0397 Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam                                            98   Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                 ư
LA0398 Nhận thức và thực tiễn vận dụng quanđiểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà n ớc trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay)      188
                                                                                      cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0399 Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện luật ngân sách nhà nước sửa đổi          127
                                                                                      cấp bộ
LA0400 Định hướng và giải pháp mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010                103  Đề tài Nghiên cứu khoa học
    Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí ban quản lý dự án trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm        Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0401                                                                          72
    toán nhà nước                                                                           cấp cơ sở
    Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ trungương đến
LA0402                                                                          83   Đề tài Nghiên cứu khoa học
    địa phương
LA0403 Đề án thực hành thanh toán quốc tế tại trường cho sinh viên ngành tài chính - Ngân hàng                              125 Công trình Nghiên cứu khoa học
LA0404 Xây dựng mô hình Ngân hàng thực hành và cácđiều kiện triển khai thực hiện tại các học viện Ngân hàng                       52   Đề tài Nghiên cứu khoa học
    Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía tây      Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0405                                                                          409
    từ Thanh Hóa đến Kon Tum                                                                      cấp NN
LA0406 Đầu tư hợp tác quốc tế và chủ quyền quốc gia trong các doanh nghiệp có vốn  đầu tư nước ngoài tại TP.HCM                    111  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                    ơ
    Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội thiết lập c sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số
LA0407                                                                          433     Báo cáo tổng kết
    huyện đảo
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0408 Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm:định hướng phát triển đến năm 2010                    319
                                                                                     cấp T.Phố
LA0409 Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn                    64    Báo cáo đề tài nhánh 6
    Điều tra đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình 135 và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đầu tư phát triển của các xã đặc biệt khó
LA0410                                                                          131    BCTK Dự án KHCN
    khăn giai đoạn 2006 - 2010
LA0411 Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu                     155  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                   S
LA0412 Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại sở nội vụ tỉnh ơn La       44     Quản trị chất lượng
LA0413 Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của kiểm toán nhà nước                                  53   Đề tài Nghiên cứu khoa học
    Ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý trongđội ngũ cán bộ công chức đến cải cách hành chính ở một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Thực           Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0414                                                                         152
    trạng và giải pháp                                                                         cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0415 Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếuđiều tra thống kê                                   78
                                                                                    cấp cơ sở
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                            n
LA0416 Nghiên cứu xác định nội dung và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế xã hội thời kỳ kế hoạch 5ăm                127
                                                                                    cấp tổng cục
     Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tácđộng của nó đến sự phát triển và sự lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa, hiệnđại hóa của Việt     Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0417                                                                         460
     Nam                                                                               cấp NN
                      t
LA0418 Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia ăng qua qua mạng internet                                          116  Báo cáo tổng kết đề tài nhánh
                                 đ
    Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách trong hoạt ộng kiểm toán của các đơn vị sự nghiệp có thu của Kiểm toán nhà nước các khu        Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0419                                                                         55
    vực                                                                               cấp cơ sở
                                                    n
LA0420 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhàước                        149  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0421 Vai trò của kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩmđịnh dự toán ngân sách nhà nước                                105
                                                                                     cấp bộ
    Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự ánđầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa
LA0422                                                                         62   Đề tài Nghiên cứu khoa học
    phương
    Về tiền đề "cần" và "đủ" và bước đi để đưa đồng Việt Nam trở thànhđồng tiền tự do chuyển đổi trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thị trường tài     Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0423                                                                         132
    chính quốc tế                                                                           cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0424 Tài chính nhà nước - Một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam                          142
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0425 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra                                                    73
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                       l                                     ước
LA0426 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất ượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà n                65
                                                                                    cấp cơ sở
     Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh        Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0427                                                                         225
     tra                                                                               cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0428 Tài chính nhà nước - Một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam (Kỷ yếu)                     320
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0429 Thực trạng và giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính đảng                                             49
                                                                                    cấp cơ sở
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0430 Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Những vấnđề lý luận và thực tiễn                             301
                                                                                     cấp bộ
LA0431 Đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn giaiđoạn sau đổi mới                          390   Báo cáo đề tài nhánh 2
LA0432 Thử nghiệm mua bán hàng hóa trên mạng                                                      33  Báo cáo tổng kết đề tài nhánh
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
                               đề
LA0433 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra - Các chuyên nghiên cứu                                        288
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0434 Tăng cường năng lực lập pháp của quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay           177
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0435 Tìm hiểu thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của người cán bộ nữ với công tác quản lý trong ngành giáo dục & đào tạo   187
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0436 Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam                                192
                                                                                     cấp bộ
                                                                                Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0437 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tếđến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam                             484
                                                                                     cấp NN
                           ương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải phápđặt ra đối với kiểm
     Thực trạng về tham những lãng phí trong các ch                                                    BCTK Đề tài Nghiên cứu khoa
LA0438                                                                         88
     toán nhà nước                                                                           học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0439 Tiếp tục đổi mới chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010                   147
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0440 Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong đoạn hiện nay                              167
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0441 Thực trạng và giải pháp tín dụng Ngân hàng hỗ trợ công cuộc xóađói giảm nghèo                                121
                                                                                  cấp ngành
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                       l
LA0442 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất ượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của kiểm toán nhà nước             73
                                                                                   cấp sở
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0443 Thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn                                 213
                                                                                   cấp bộ
LA0444 Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa - Hiện đại hóa                                     645   Báo cáo đề tài nhánh
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0445 Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn trong hoạtđộng của Ngân hàng thương mại Việt Nam           104
                                                                                  cấp ngành
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                      ăng kiểm toán của kiểm toán nhà nước
LA0446 Sự hình thành và phát triển các chức n                                                    71
                                                                                  cấp cơ sở
LA0447 Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước                     117  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0448 Nghiên cứu kinh tế quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam                        156
                                                                                   cấp bộ
LA0449 Phương hướng và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước                       158  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0450 Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thủy sản                         434
                                                                                  cấp NN
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0451 Nghiên cứu xác định nội dung phạm vi tính chỉ tiêu vốnđầu tư và tích lũy tài sản ở nước ta hiện nay                     82
                                                                                  cấp cơ sở
     Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung
LA0452                                                                       94  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                 ước
     quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà n
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0453 Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam                  63
                                                                                  cấp cơ sở
    Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do     Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0454                                                                       144
    Asean - Trung Quốc                                                                      cấp bộ
LA0455 Nâng cao vai trò tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế các tỉnh Nam Bộ                              185  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0456 Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước           62
                                                                                  cấp cơ sở
                                                                   n
     Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhàước của       Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0457                                                                       85
     Kiểm toán nhà nước                                                                    cấp cơ sở
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                 ư
LA0458 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà n ớc trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta      175
                                                                                   cấp bộ
    Những vấn đề cơ bản về đổi mới công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với hoạtđộng Ngân hàng trong nền kinh tế thị
LA0459                                                                       136  Đề tài Nghiên cứu khoa học
    trường
                          ơ
LA0460 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và c sở dữ liệu tổng thanh tra kinh tế xã hội                             294  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0461 Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang                                     47  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0462 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang                        61
                                                                                  cấp trường
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0463 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trong Hợp tác xã nông nghiệp tại An Giang                           60
                                                                                  cấp trường
LA0464 Điều tra nhu cầu nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp ở An Giang                                      48     Quản trị nhân sự
LA0465 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang                  42  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0466 Sử dụng thang đo Servperf để đánh giá chất lượng đào tạo ĐH tại trường ĐH An Giang                              62  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0467 Tình hình thực hiện hai luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ở An Giang và một số giải pháp khắc phục          50
                                                                                  cấp trường
LA0468 Quản lý nguồn nhân lực xã hội                                                        127     Quản trị nhân sự
LA0469 Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức                                                   111     Quản trị nhân sự
LA0470 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước  252    Quản trị nhân sự
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0471 Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu nông, thuỷ sản và hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật Bản                      149
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0472 Cơ sở khoa học xác định mức độ hạn chế của các thoả thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong luật cạnh tranh              118
                                                                                   cấp bộ
                                                  ướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch
     Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu nhằm phát triển Xuất nhập khẩu Việt Nam phù hợp với xu h                           Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0473                                                                       139
     vụ thế giới                                                                         cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0474 Các giải pháp nhằm phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn             108
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0475 Xác định nội dung và phương thức công nghiệp hóa, hiệnđại hóa trong thương mại ở nước ta thời kỳ tới 2010                  110
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0476 Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế                    123
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0477 Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, Thực trạng và giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam     174
                                                                                   cấp bộ
    Nâng cao năng lực hoạt động của hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế         Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0478                                                                       118
    quốc tế                                                                            cấp bộ
                                                             ư
    Các giải pháp áp dụng phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang Kinh tế thị tr ờng và hội nhập Kinh      Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0479                                                                       84
    tế quốc tế                                                                          cấp bộ
LA0480 Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I-O vá áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu                          269  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0481 Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nuớc ta                  104
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                               v
LA0482 Xây dựng thể chế trong lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh ăn hoá phẩm hiện thời ở nước ta                            106
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                          ước ta phù hợp với thông lệ quốc tế
LA0483 Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quanđể bảo hộ một số nông sản chủ yếu của n                                182
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0484 Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển Hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta hiện nay                     162
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0485 Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam                            194
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0486 Giải pháp nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thống máy tính tại Trung tâm giao dịch chứng khoán                        83
                                                                                  cấp cơ sở
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                       ư
LA0487 Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên Thị tr ờng chứng khoán Việt Nam                      106
                                                                                  cấp cơ sở
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0488 Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam                      81
                                                                                  cấp cơ sở
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0489 Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau - kinh nghiệm quốc tế và một sốđề xuất cho Việt Nam                       78
                                                                                  cấp cơ sở
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0490 Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán trên thị trường chúng khoán Việt Nam                           104
                                                                                  cấp cơ sở
LA0491 Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội                    106  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0492 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM                            123
                                                                                   cấp bộ
                                    ư
LA0493 Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên Thị tr ờng chứng khoán Việt Nam                         154  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                 tr
LA0494 Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát triển và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên Thị ường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập     135
                                                                                   cấp bộ
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0495 Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chínhđầu tư vào Thị trường chứng khoán Việt Nam                              123
                                                                                   cấp bộ
LA0496 Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác                            108  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                                                             Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0497 Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trongđiều kiện hội nhập              123
                                                                                   cấp bộ
LA0498 Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán                              125  Đề tài Nghiên cứu khoa học
                                              ăm
LA0499 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng khi mua hóa mỹ phẩm ch sóc tóc                      100  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0500 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam                                 65     Báo cáo dự thảo 2
                                                                           Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0501 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới.                      277
                                                                                 cấp NN
                                                                           BCTK Đề tài Nghiên cứu khoa
                                               địa
LA0502 Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân và hợp tác xã nông nghiệp trên bàn thành phố Đà Nẵng              135
                                                                                  học
                                                                           Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0503 Kinh tế công hữu trong nền kinh tế nhiều thành phầnđịnh hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay - Thực trạng và Giải pháp       238
                                                                                 cấp bộ
LA0504 Kinh tế hộ nông dân và các tổ chức hợp tác cơ sở                                            110   BCTK đề tài KX 08 - 05
                                                                           Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0505 Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam                  103
                                                                                 cấp bộ
LA0506 Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của Kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI  233   BCTH Đề tài KX08 - 02
                                                                           Đề án Nghiên cứu khoa học
LA0507 Những vấn đề xã hội - nhân văn khu vực Nam Bộ giai đoạn 2005 - 2010                                   46
                                                                                trọng điểm
LA0508  Xây dựng và phát triển thương hiệu trái cây Việt Nam                                          59  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0509  Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP.HCM                    80     Công trình dự thi
LA0510  Hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá hốiđoái cho mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam                         61  Đề tài Nghiên cứu khoa học
LA0511  Xây dựng mô hình kinh doanh nh  ượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng bán lẻ CoopMart tại TP. HCM                   79   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0512  Một số biện pháp gia tăng vốn tự có của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam                         83   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0513  Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành xây dựng của khu vực Nhà nước ở Việt Nam                          77   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0514  Gia tăng năng lực tài chính nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần nông d ược Hai                     90   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0515  Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam                                     89   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0516  Quản trị rủi ro trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam                                        115   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0517  Chuyển đổi PMU sang mô hình Công ty - giải pháp huy động vốn phát triển hạ tầng giao thông vận tải                   82   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0518  Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Long An                   87   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0519  Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Bitexcoland                                      79   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0520  Kiểm soát rủi ro trong cho vay bấtđộng sản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM                      77   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0521  Rủi ro trong tín dụng chứng từ tại VPBANK và các biện pháp phòng ngừa                                 107   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0522  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập             82   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0523  Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam                          86   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0524 Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Long An    87   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0525  Phát triển dịch vụ Ngân hàngđiện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu                              95   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0526  Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam                          190   Luận văn Tiến sĩ kinh tế
LA0527  Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam                         241   Luận văn Tiến sĩ kinh tế
LA0528  Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng th    ương mại Việt Nam                       0   Luận văn Tiến sĩ kinh tế
LA0529  Thương hiệu Sacombank trong nền kinh tế hội nhập. Thực trạng và giải pháp                               82   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0530  Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang dến năm 2020                   105    Quản trị nhân sự
LA0531  Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các Công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM     135   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0532  Chiến lược xuất khẩu của Công ty cổ phần dệt may Thành Công sang thị trường Mỹ giai đoạn 2008 - 2005                 107   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0533  Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh Long An           79   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0534  Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trongđiều kiện hội nhập quốc tế                         205   Luận văn Tiến sĩ kinh tế
LA0535  Định hướng chiến lược kinh doanh xuất khẩu cà phê cho Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam đến năm 2015                    79   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0536  Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Chi nhánh Hồ Chí Minh                   63   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0537  Quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam                         101   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0538                         ư
     Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị tr ờng chứng khoán Việt Nam                                  85   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0539  Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam                             106   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0540  Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh Kiên Giang                                         86   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0541                                        đ
     Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty truyền tải iện 4                           115    Quản trị nhân sự
LA0542  Vận dụng lý thuyết để hoàn thiện hệ thống Kế toán chi phí tại Công ty điện tử SamSung Vina                      138   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                    ư                                ương Việt
    Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán xuất khẩu bằng ph ơng thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch II - Ngân hàng Công th
LA0543                                                                       70    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    Nam
LA0544 Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc xây dựng giá trị thương hiệu kem đánh răng tại thị trường TP. HCM            94   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0545 Xây dựng quỹ đầu tư phát triển nhằm tăng cường phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An                            77   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0546 Ước lượng suất sinh lợi của Giáo dục ở Việt Nam                                               115   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0547 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực TPHCM     95    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0548  Hoàn thiện cho vay ngoại tệđối với Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Đồng Nai           123   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0549  Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng th ương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam                     81   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0550  Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre                                        82   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0551  Xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ FPT                                     74   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0552  Giải pháp nhân sự Công ty Hệ thống thông tin FPT                                              51   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0553  Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Th  ương mại cổ phần Sài Gòn - thực trạng và các biện pháp cải thiện                  84   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0554  Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh TP.HCM        84   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0555 Hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích của cá nhân người lao động trong nông nghiệp                               126  Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế
LA0556 Hoạch định chiến lược phát triển tổng Công ty lương thự miền Nam đến năm 2015                                161   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0557 Giải pháp điều hành chính sách tỷ giá ở Việt Nam                                               91   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    Ứng dụng nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (Hedging) bằng hợp đồng giao sau trên sàn giao dịch kim loại London (LME) trong kinh doanh của
LA0558                                                                       70    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
    Công ty Gia Kim
LA0559 Xây dựng chính sách thuế tài sản ở Việt Nam                                                 79    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0560 Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời trang nữ - khu vực Tp. HCM                         90    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0561 Tác động Đầu tư công đến tăng trưởng của Tỉnh Long An                                            76    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                                           ương mại VINAMILK
LA0562 Đo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ giao nhận hàng không tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và th               124   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                                                             Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0563 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Sài Gòn đến năm 2015                   96
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
                                              ư
LA0564 Giải pháp mở rộng khai thác đường bay Tp HCM – Bangkok của Vietnam Airlines tại thị tr ờng Việt Nam                     121
                                                                                  doanh
LA0565 Hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam           118   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0566 Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà n  ước sau cổ phần hóa trênđịa bàn tỉnh Tiền Giang                     97   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0567 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyểnđổi từ Ngân hàng nông thôn lênđô thị      100   Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0568                                               đ
     Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc tại khu vực kinh tế trọngiểm phía Nam trong hội nhập WTO          77    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0569                                 đến năm 2015
     Chiến lược phát triển các doanh nghiệp in trong Tp. Hồ Chí Minh                                      81    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0570  Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế                        77    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
LA0571  Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu                   80    Luận văn Thạc sĩ kinh tế
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0572 Giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu                         101
                                                                                 Ngân hàng
                    àng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
LA0573 Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân h                                                     91    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                             Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0574 Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Tổng đại lý Chuyển phát nhanh FedEx đến năm 2015                             99
                                                                                  doanh
                              ình
LA0575 Một số định hướng cho Kế toán Việt Nam trong tiến tr hội tụ kế toán quốc tế                                 78    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                            ê
    Ảnh hưởng của văn hóa Công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân vi n ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước tại         Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0576                                                                       66
    TP.HCM                                                                            doanh
LA0577 Thực trạng và những giải pháp phát triển Logistics trong giao nhận vận tải biển quốc tế tại Việt Nam đến năm 2015              0    Luận văn thạc sĩ kinh tế
LA0578 Giải pháp xây dựng thương hiệu VIFON giai đoạn 2008- 2012                                          115   Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                       ực
LA0579 Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên Công ty Dragon Logistics khu v phía Nam                 140   Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                             Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0580 Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thừa thiên huế đến 2015                                          94
                                                                                  doanh
LA0581 Phát triển dịch vụ Ngân hàng tại chi nhánh NHCT Đồng Nai                                          83    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0582 Định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam                                 94
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0583 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại tổng Công ty lắp máy Việt Nam                                     91
                                                                                doanh
LA0584 Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường khung trần - vạch ngăn thạch cao của công VTJ tại Cambodia                 62    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0585 Chuyển giá của các Công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế                             115
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0586 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán                                   103
                                                                                doanh
LA0587 Nghiên cứu hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ    82    Luận văn thạc sĩ kinh tế
LA0588 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn                    78    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         ên
LA0589 Hoàn thiện công tác quản lý hải quan đối với hoạt động gia công xuất khẩu tr địa bàn tỉnh Đồng Nai                   98
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0590 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Decotex đối với mặt hàng rèm cửa tại thị trường Việt Nam đến 2015              127
                                                                                 doanh
                        ệ
LA0591 Giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghi p nhỏ và vừa tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bến Thành             75    Luận văn thạc sĩ kinh tế
LA0592 Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ của các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM                70    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                           Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
                           ên
LA0593 Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuy viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của hãng hàng không               62
                                                                                 doanh
LA0594 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty xây dựng Thăng Long                      126   Luận văn thạc sĩ kinh tế
LA0595 Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Tiền Giang                         74   Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                            àng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
LA0596 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Ngân h                                            131
                                                                               Ngân hàng
LA0597 Huy động vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp và dịch vụ tỉnh Phú Yên                                 80    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                 ương mại Giấc Mơ Dễ Dàng (Easy)
LA0598 Chiến lược Marketing dịch vụ trả góp tại Công ty cổ phần th                                       70    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                              ê
LA0599 Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp tr n địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015                    76    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0600 Các giải pháp phát triển bảo hiểm tiền gửi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long                              95
                                                                               Ngân hàng
                            à
LA0601 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảng biển v sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng tại Tp. HCM                     99   Luận văn thạc sĩ kinh tế
LA0602 Giải pháp năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở tỉnh Long An                          91   Luận văn thạc sĩ kinh tế
LA0603 Quá trình hòa hợp, hội tụ kế toán quốc tế và phương hướng, giải pháp của Việt Nam                            147   Luận văn thạc sĩ Kế toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0604 Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam                                        124
                                                                                Kiểm toán
                                                                           Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0605 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020                             82
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0606 Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới của Công ty Dịch vụ du lịch Phú Thọ                                96
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0607 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp máy nén khí tại Công ty Atlas Copco Việt Nam                 81
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                 ê
LA0608 Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán ni m yết tại Sở giao dịch chưng khoán TP.HCM  188
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                              ơ
LA0609 Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Cần Th - Hậu Giang                    146
                                                                               Ngân hàng
                                         ướng tự cân đối
LA0610 Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo h                               92    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0611 Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam                               82
                                                                               Ngân hàng
                                   ã
LA0612 Giải pháp tài chính nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm x hội tại Viêt Nam                            98    Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                      àng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
LA0613 Hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại hệ thống Ngân h                                 133  Luận văn thạc sĩ Thương Mại
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0614 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ Ngân hàng nông thôn lên đô thị   100
                                                                               Ngân hàng
                                            ư
LA0615 Những chiến lược và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam sang thị tr ờng Nhật Bản giai đoạn từ năm 2009-2015           133  Luận văn thạc sĩ Thương Mại
LA0616 Thu hút và quản lý rủi ro vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài                                           86    Luận văn thạc sĩ kinh tế
    Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị Ngân hàng Đầu tư và       Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0617                                                                        77
    phát triển Việt Nam                                                                     Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0618 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam                     140
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0619 Nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện cấu trúc vốn chho các Công ty cổ phần Việt Nam                          82
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0620 Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam                            84
                                                                                  Ngân hàng
LA0621 Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam                            112   Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                              Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
LA0622 Giải pháp hoàn thiện năng lực chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu điện                                      109
                                                                                    doanh
LA0623 Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng                               158   Luận văn thạc sĩ kinh tế
                              à
LA0624 Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục - đ o tạo ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp                       111   Luận văn thạc sĩ kinh tế
LA0625 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TOCONTAP đến năm 2010                                118   Luận văn thạc sĩ kinh tế
                                                                              Luận văn thạc sĩ kinh tế Bảo
LA0626 Hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái nhằm tăng cường xuất khẩu của việt nam hiện nay                             144
                                                                                    hiểm
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0627 Nâng cao năng lực tài chính Của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong xu thế hội nhập                         105
                                                                                  Ngân hàng
                                                                               Luận án Tiến sĩ Kinh tế Kế
LA0628 Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện                                 222
                                                                              toán, Kiểm toán và Phân tích

                                                                               Luận án Tiến sĩ Kinh tế Kế
LA0629 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế               212
                                                                              toán, Kiểm toán và Phân tích

                                                                               Luận án Tiến sĩ Kinh tế Kế
LA0630 Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam                   197
                                                                              toán, Kiểm toán và Phân tích
                                                                               Luận án Tiến sĩ Kinh tế
                                          ành khách của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam
LA0631 Các giải pháp marketing nhằm tăng sức cạnh tranh trong kinh doanh vận chuyển h                                233
                                                                                  Marketing
                                                                              Luận án Tiến sĩ Kinh tế Đối
LA0632 Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và khả năng vận dụng tại Việt Nam                           210
                                                                                   Ngoại
                                               ội
    Vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình h nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học
LA0633                                                                        223  Luận án Tiến sĩ Lịch sử Kinh tế
    kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam
                                                                       v
    Quá trình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003 - Thực trạng, kinh nghiệmà giải
LA0634                                                                        186  Luận án Tiến sĩ Lịch sử Kinh tế
    pháp
                                                                              Luận án Tiến sĩ Kinh tế Đối
                 à
LA0635 Hội nhập kinh tế quốc tế v chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia                                      175
                                                                                   Ngoại
                                                                                          à
                                                                              Luận án Tiến sĩ Kinh tế t i
LA0636 Nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam                            189
                                                                                 chính Ngân hàng
     Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và
LA0637                                                                        194  Luận án Tiến sĩ Lịch sử Kinh tế
     giải pháp
                                                                              Luận án Tiến sĩ Kinh tế Phân
                               ức
     Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá m độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam
LA0638                                                                        199  bố lực lượng sản xuất và Phân
     đến năm 2020, (VD: Hà Nội)
                                                                                   vùng kinh tế
                                                                                Luận án Tiến sĩ Kinh tế
LA0639 Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam                                               239
                                                                                   Marketing
                                                                              Luận án Tiến sĩ Kinh tế Điều
LA0640 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới              224
                                                                                 khiển học Kinh tế
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                     ài
LA0641 Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự h hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế                      96
                                                                                    Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0642 Các giải pháp kiểm soát an ninh tài chính trong tiến trình tự do hóa tài chính của Việt Nam hiện nay                      108
                                                                                   Ngân hàng
LA0643 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam                      154  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kiểm soát
LA0644 Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ               67
                                                                                    Ngân sách
     Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn          Đề tài nghiên cứu khoa học -
LA0645                                                                         65
     ngân sách nhà nước                                                                   Kiểm toán nhà nước
LA0646                                                    à
     Cơ sở lý luận và thuật tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của Kiểm toán Nh nước                     127  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                             ì
     Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm k đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị
LA0647                                                                         171  Đề tài nghiên cứu khoa học
     kinh tế nhà nước
LA0648  Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán Nhà nước           66  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0649  Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010                      175  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                t
     Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáoài chính doanh nghiệp Nhà
LA0650                                                                         84  Đề tài nghiên cứu khoa học
     nước
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0651 Giải pháp hoàn thiện cơ chế cấp phát và kiểm soát thanh toán ngân sách Nhà nước theo dự toán qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận        80
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0652 Giải pháp hoàn thiện hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp                                            90
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                         h
LA0653 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại Ngân àng Công thương Việt Nam                       85
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0654 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Công                      158
                                                                                   Kiểm toán
     Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phi sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí        Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0655                                                                         150
     Minh                                                                            Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0656 Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty phân bón Miền Nam                                       145
                                                                                   Kiểm toán
    Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt
LA0657                                                                         163  Đề tài nghiên cứu khoa học
    động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
                  à                                       ệ
    Hoàn thiện công tác quản lý v tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghi p vụ kiểm toán của Kiểm toán
LA0658                                                                         56  Đề tài nghiên cứu khoa học
    Nhà nước
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0659 Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp tr ên địa bàn TP.HCM                                 77
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0660 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông - Vận tải phía Nam                          121
                                                                                   Kiểm toán
LA0661 Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kiểm toán                                                  117  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0662 Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế                           97
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0663 Hoàn thiện hệ thống kế toán Nhà nước                                                      151
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0664 Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I                                    116
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0665 Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ tại Việt Nam                              67
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0666 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện nay                                      72
                                                                                   Kiểm toán
                                                                               Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0667 Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các Công ty sổ số kiến thiết ở các tỉnh Nam Trung Bộ   132
                                                                                   Kiểm toán
LA0668 Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập và công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán Nhà nước                55  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0669 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi                      135  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0670 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự sự nghiệp                               135  Đề tài nghiên cứu khoa học
     Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm
LA0671                                                                       155  Đề tài nghiên cứu khoa học
     toán Nhà nước
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0672 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước                               64
                                                                                 Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0673 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty kiểm toán Việt Nam                        161
                                                                                 Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0674 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty liên doanh bao bì UNITED                              72
                                                                                 Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0675 Hoàn thiện việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam     61
                                                                                 Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0676 Hoàn thiện địa ốc kế toán tại tổng Công ty địa ốc Sài Gòn                                          73
                                                                                 Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0677 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp                                                  70
                                                                                 Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                           à
LA0678 Kế toán thuế thu nhập oanh nghiệp – Thực trạng v giải pháp hoàn thiện                                    92
                                                                                 Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0679 Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam                 89
                                                                                 Kiểm toán
LA0680 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam                         239   Luận án Tiến sĩ Kinh tế
    Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình
LA0681                                                                       94  Đề tài nghiên cứu khoa học
    kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà nước
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0682 Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam           127
                                                                                  Kiểm toán
LA0683 Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các ch ương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước            117  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                         t                   à
LA0684 Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ đối với các dự án đầu ư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nh nước            62  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                                            ên
LA0685 Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Thương mại – Du lịch có qui mô lớn tr địa bàn Tiền Giang     75
                                                                                  Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0686 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam                       122
                                                                                  Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                            ệ
LA0687 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghi p Việt Nam                         105
                                                                                  Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0688 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay                        80
                                                                                  Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                   l
LA0689 Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chấtượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam                 92
                                                                                  Kiểm toán
                                                            à
     Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận v sai sót trong cuộc kiểm     Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0690                                                                       118
     toán báo cáo tài chính                                                                  Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                                  à
LA0691 Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nh nước                     117
                                                                                  Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0692 Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành in thuộc Thành phố Hồ Chí Minh              102
                                                                                  Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0693 Phương pháp và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp                                    70
                                                                                  Kiểm toán
                                                à
LA0694 Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của kiểm toán nh nước                        158  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0695 Quản trị khoản phải thu tại các doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam                                     75
                                                                                  Kiểm toán
                                     à
LA0696 Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của kiểm toán nh nước                                  71  Đề tài nghiên cứu khoa học
                  à                                              à
LA0697 Sự kết hợp kiểm toán báo cáo t i chính kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động trong một cuộc kiểm toán của kiểm toán nh nước       38  Đề tài nghiên cứu khoa học
                           à
LA0698 Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán t i chính Đảng                                         49  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                           ơn
LA0699 Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách trong hoạt động kiểm toán các đ vị sự nghiệp có thu của kiểm toán nhà nước các khu vực   55  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0700 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước                    149  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                           à
LA0701 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của kiểm toán nh nước            65  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0702 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của kiểm toán nhà nước            73  Đề tài nghiên cứu khoa học
                     l
    Thực trạng về những tham nhũng ãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đặt ra đối với
LA0703                                                                      88  Đề tài nghiên cứu khoa học
    kiểm toán nhà nước
LA0704 Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam                                134  Đề tài nghiên cứu khoa học
                              à
LA0705 Tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách Nh nước tỉnh Đồng Nai                                    53  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                             V
LA0706 Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụà Xuất Nhập Khẩu quận 1 (FIMEXCO)             135
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0707 Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam                                   114
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                    à
LA0708 Tổ chức hệ thống kế toán chi phí v tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty Bao Bì Nhựa Sài Gòn           64
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                             à
LA0709 Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ v vừa ở Việt Nam                                     102
                                                                                 Kiểm toán
LA0710 Vai trò của kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán ngân sách nhà nước                            105  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0711 Vấn đề vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán tài chính ở Việt Nam                                    71
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                                    ày
LA0712 Vận dung kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất gi dép ở Thành phố Hồ Chí Minh       107
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0713 Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh đường tại Tp. HCM     77
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0714 Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas                              124
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0715 Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP. HCM                            115
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0716 Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp                                           88
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0717 Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo                             77
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                     t
LA0718 Vận dụng một cách hợp lý hệ thống ài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất nông nghiệp tại An Giang      82
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0719 Vận dụng phương pháp ABC trong phân bổ chi phí tại Công ty Cổ phần kem Ki Do                                55
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                                                  à
LA0720 Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nh nước     62
                                                                                 Kiểm toán
     Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa     Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0721                                                                      62
     phương                                                                         Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0722 Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong   73
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0723 Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Samyang Việt Nam                                      88
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0724 Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty điện tử Samsung Vina                               92
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                     ình
LA0725 Xây dựng hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh B Dương                                 80
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0726 Xây dựng kế toán báo cáo quản trị cho hệ thống siêu thị Madicare                                      160
                                                                                 Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0727 Xây dựng mô hình tích hợp ABC – và – EVA trong quản lý chi phí tại Dutch Lady Việt Nam (DLV)                        134
                                                                                 Kiểm toán
LA0728 Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của kiểm toán nhà nước                                53  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0729 Xây dựng quy trình kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước                                             162  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0730 Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của kiểm toán nhà nước                             60  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0731 Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu                  155  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0732 Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015                              101
                                                                                 Kiểm toán
                                                            t
     Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí Ban quản lý dự án trong kiểm toán các Dự án đầu ư xây dựng cơ bản của
LA0733                                                                      72  Đề tài nghiên cứu khoa học
     Kiểm toán nhà nước
LA0734 Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện luật Ngân sách nhà nước sửa đổi      127  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0735 Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán Nhà nước                       50
                                                                                Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
LA0736 Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam                               92
                                                                                Kiểm toán
                                                                             Luận văn thạc sĩ Kế toán -
                                                     à
LA0737 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo t i chính DNNN của kiểm toán Nhà nước  85
                                                                                Kiểm toán
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0738 Banker’s acceptance – phương thức tài trợ xuất nhập khẩu mới của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam đối với doanh nghiệp          77
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0739 Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam           83
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0740 Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh                                  96
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    ài
LA0741 Biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung – d hạn tại Sở Giao dịch II Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam      74
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                               ên
LA0742 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập tr địa bàn thành phố Cần Thơ             79
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0743 Biện pháp quản lý và chống thất thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh                      118
                                                                                Ngân hàng
                    ì
LA0744 Báo cáo tổng hợp dự án: Điều tra tnh hình vay và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội của đồng bào các xã đặc biệt khó khăn  94   Báo cáo tổng hợp dự án
LA0745 Báo cáo tổng hợp đề tài cơ sở: Nghiên cứu các hình thức đầu tư tài chính cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKH&CN)         61  Đề tài nghiên cứu khoa học
    Báo cáo tổng hợp đề tài cơ sở: Nghiên cứu giải pháp chính sách tăng cường hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
LA0746                                                                      85  Đề tài nghiên cứu khoa học
    cho KH&CN ở Việt Nam
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0747 Cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam: nghiên cứu so sánh với Trung Quốc                                  106
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0748 Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định                           109
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0749 Chiến lược phát triển tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đến năm 2015                                      87
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                              àng thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế trong thời k hội nhập
LA0750 Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân h                               ì           140
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0751 Chiến lược phát tiển của ngân hàng liên doanh Việt Thái đến năm 2010                                    58
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0752 Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam đến năm 2010                        67
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0753 Chiến lược tài chính của G7MART – Nhà bán lẻ số 1 Việt Nam giai đoạn khởi sự 2007 - 2009                          122
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                   ì
LA0754 Chiến lược tài chính của Tổng Công ty thép Việt Nam trong quá trnh hội nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN - AFTA              73
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                        l
LA0755 Chiến lược và giải pháp thực hiện chiến ược tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015           108
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0756 Chiến lược và giải pháp để phát triển Vietcombank Tân Thuận đến năm 2010                                  89
                                                                                Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                   à
LA0757 Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNN & PTNT – Thực trạng v giải pháp                  82
                                                                                 Ngân hàng
                                                                    ương phát
     Chuyển đổi cơ cấu tín dụng trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thúc đẩy kinh tế địa ph         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0758                                                                       76
     triển                                                                          Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0759 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                       120
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                   ê
LA0760 Chính sách cổ tức - lý thuyết và thực tiễn tại một số Công ty tr n địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh                       118
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0761 Chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế                             94
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0762 Chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam                                      84
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                     à
LA0763 Chặng đường 6 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng v giải pháp                                117
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                 àn
LA0764 Các giải pháp cơ bản để tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế to dân                                       139
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0765 Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại NHCTV – CN4                              78
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0766 Các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ phát triển DNVVN ở Việt Nam                               68
                                                                                 Ngân hàng
                                            ành phố Hồ Chí Minh
LA0767 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại trung tâm giao dịch chứng khoán Th                              123  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0768 Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam                             123
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0769 Các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi tiêu công qua hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam                           74
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0770 Các giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam          73
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0771 Các giải pháp hoàn thiện thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế                                128
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                    t
LA0772 Các giải pháp huy động nguồn lực ài chính cho đầu tư phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010                          71
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                       à
LA0773 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng v nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  78
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0774 Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam                              82
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         àng Công thương – chi nhánh 6 TP. HCM ừ nay đến năm 2010
LA0775 Các giải pháp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Ngân h                   t              70
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0776 Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam                                    91
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0777 Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai                              66
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  à
LA0778 Các giải pháp nhẳm huy động v sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh            89
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0779 Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn        73
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0780 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt                      93
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0781 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư Bình Thuận thời kỳ 2005 - 2010                              86
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                àng CPTM trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 – 2015
LA0782 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân h                                          83
                                                                                 Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0783 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập              123
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                       àng Ngoại thương Việt Nam
LA0784 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân h                  143
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0785 Các giải pháp TDNH đối với việc phát triển DNNVV góp phần thúc đẩy quá trình CNH – HĐH ở Đồng Nai                     59
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                            ư
LA0786 Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của quỹ đầu t trên thị trường chứng khoán Việt Nam                          105
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0787 Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO                             103
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0788 Các giải pháp tài chính phát triển thủy sản tỉnh An Giang                                         90
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0789 Các giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Thuận theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa           85
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0790 Các giải pháp tài chính thực hiện chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang                 125
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0791 Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh                      108
                                                                                Ngân hàng
LA0792 Các giải pháp tăng thu quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn từ nay đến 2010                                     84  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0793 Các giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó ở Việt Nam                87
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                         à
LA0794 Các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý v đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA ở Việt Nam                      90
                                                                                Ngân hàng
LA0795 Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chúc cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập            123  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0796 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình cho hoạt động thể dục thể thao ở Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 – 2004           78
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0797 Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác cổ phần hóa và chuyển giao doanh nghiệp                   150
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0798 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm Bảo hiểm Nhân Thọ tên địa bàn TP. HCM                         79
                                                                                Ngân hàng
                                                                             Luận án tiến sĩ Tài chính -
LA0799 Cân đối ngân sách Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường                                      243
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          ã
LA0800 Công tác thi đua, khen thưởng của bảo hiểm x hội VIệt Nam - thực trạng và giải pháp                            111
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0801 Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế                          101
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0802 Cơ cấu vốn tối ưu cho Công ty TNHH chế biến bột mỳ Mê Kông                                         68
                                                                                Ngân hàng
LA0803  Cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các trường đại học dân lập                             136  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0804                                à
     Cơ sơ khoa học và luận cứ cho việc hoạch định chính sách v xây dựng cơ chế tài chính điều chỉnh tỷ giá hoái đối ở nước ta        249  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0805                                     ối
     Cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu phục vụ cho mục tiêu tính toán, cân đ quỹ bảo hiểm xã hội                        192  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0806                 ê
     Cơ sở khoa học xây dựng hệ ti u thức quản lý bảo hiểm xã hội                                       189  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0807  Cơ sở khoa học xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2010                  140  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0808  Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam                              117  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0809 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng những qui đinh áp dụng cơ chế tự chủ quản tài chính trong tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm toán  64  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0810 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long                  101
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0811 Cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam                                            112
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0812 Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh               128
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0813 Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020                      92
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0814 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long            91
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0815 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Sài Gòn Công thương Ngân hàng                                  112
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0816 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện cấu trúc vốn cho các Công ty cổ phần Việt Nam                    82
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0817 Giải pháp phát triển chứng khoán vốn Công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa                                   105
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0818 Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang                              128
                                                                                Ngân hàng
    Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế Quốc
    t                                                                        Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0819                                                                      89
    ê                                                                            Ngân hàng
    ́
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0820 Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Phú Quốc                                         167
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0821 Giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam                                  91
                                                                                Ngân hàng
                                    ê
LA0822 Giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát, thanh tra các tổ chức ni m yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam                106  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0823 Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa Công ty chứng khoán và khách hàng                                  113
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0824 Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020                                  88
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0825 Giải pháp hoàn thiện và mở rộng phát hành cổ phiếu lần đầu qua đấu giá tại Việt Nam                            83
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0826 Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP. HCM                     98
                                                                                Ngân hàng
                                                                       tr
     Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán Quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các chi nhánh của NHNN & PTNN Việt Nam ên     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0827                                                                      99
     địa bàn TP. HCM                                                                    Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0828 Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP. HCM đến năm 2010                   117
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    ư
LA0829 Giải pháp huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đầu t phát triển trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk giai đoạn 2006 – 2010        110
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0830 Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ                           62
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                           à
LA0831 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân h ng thương mại tỉnh Bình Phước                               75
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0832 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận                                        76
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                à
LA0833 Giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ v vừa ở Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010                   86
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0834 Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam                     106
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0835 Giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập                               72
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0836 Giải pháp mở rộng cho vay đồng tài trợ tại các ngân hàng Thương mại Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh              102
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                    àng góp phần cung ứng vốn đối với sự nghiệp CNH – HĐH trên địa bàn Tp. HCM từ nay đến 2010
LA0837 Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân h                                                     75
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0838 Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh             106
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  à
LA0839 Giải pháp mở rộng tín dụng v dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Tp. Cần thơ                                  55
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0840 Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chi nhánh tỉnh Tiền Giang       85
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0841 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Công thương trong KCX – KCN trên địa bàn TP. HCM              99
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                        àng thương mại cổ phần Quốc tế - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
LA0842 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNV & N tại Ngân h                                86
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0843 Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống Ngân h                       ình
                                   àng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tiến tr hội nhập kinh tế Quốc tế  76
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          à
LA0844 Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn v hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam      93
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0845 Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hòa đến năm 2010                70
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                          ình
LA0846 Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong tiến tr hội nhập Quốc tế      65
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  ò
LA0847 Giải pháp nhằm nâng cao vai tr của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam                    102
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                   ư
LA0848 Giải pháp nhằm phát triển hình thức Công ty Cổ phần có vốn đầu t nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam              152
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0849 Nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng TM trên địa bàn tỉnh An Giang                               71
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0850 Nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM trên địa bàn TP. HCM                                      60
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                àng Công thương Việt Nam
LA0851 Nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở Giao Dịch II – Ngân h                                         78
                                                                                Ngân hàng
LA0852 Nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra tài chính bảo hiểm xã hội của hệ thống bảo hiểm Việt Nam                       123  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                   x
LA0853 Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm ã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam     64  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               ì
LA0854 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMCP trong quá trnh cạnh tranh và hội nhập                             89
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                           ư
LA0855 Nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ thị tr ờng mở trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam        92
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0856 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Nam Á đến năm 2015                                   123
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                àng Ngoại thương tại Tp. Cần Thơ
LA0857 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân h                                        84
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                àng Công thương An Giang
LA0858 Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân h                                         83
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0859 Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP. HCM                         76
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0860 Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An                            174
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0861 Nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối                                                  80
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0862 Nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2006 – 2010    111
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0863 Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010                                  78
                                                                                Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0864 Nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính phủ đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập     113
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         à
LA0865 Nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ v vừa Việt Nam                  92
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0866 Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng Ngân h                ư
                         àng Phát triển khu vực kinh tế t nhân trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh     112
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0867 Nâng cao khả năng vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010  93
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0868 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007 – 2015              88
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0869 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương Việt Nam                              98
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0870 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế  93
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0871 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập               72
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               à
LA0872 Nâng cao tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ v vừa ở tỉnh Vĩnh long giai đoạn 2005-2010              109
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                       àng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau
LA0873 Nâng cao và mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu thủy sản tại Ngân h                          84
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0874 Giải pháp phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam              102
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0875 Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam                     82
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                       ê
LA0876 Giải pháp phát triển hoạt động cho thu tài chính đối với máy vi tính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận             85
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                         àng Đầu tư và Phát triển Việt Nam áp dụng cho chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
LA0877 Giải pháp phát triển huy động vốn tại Ngân h                                        138
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                 à
LA0878 Giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các Ngân h ng Thương mại Việt Nam                    88
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0879 Giải pháp phát triển ngân hàng điện tử trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam                    81
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0880 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt            94
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                 à
LA0881 Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phát sinh tại Ngân h ng Công thương Việt Nam                    73
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0882 Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCT 2 TP. HCM                         94
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0883 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam                              76
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0884 Giải pháp thu hút các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam                       81
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0885 Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam                     90
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0886 Giải pháp thu hút vốn đầu tư các KCN tỉnh Đồng Nai                                     54
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0887 Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tp. CẦN THƠ                           113
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                     t
LA0888 Giải pháp thúc đẩy các tổ chức đầu ư vào thị trường chứng khoán Việt nam                          123
                                                                        Ngân hàng
                                                                    Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0889 Giải pháp thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển       68
                                                                        Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               à
LA0890 Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ v vừa trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay                76
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0891 Giải pháp tài chính ngân hàng để góp phần thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển trong giai đoạn hiện nay               91
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0892 Giải pháp tái cấu trúc Ngân hàng Thưong mại Sài Gòn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập                 107
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                         àng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
LA0893 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân h                                                  76
                                                                                  Ngân hàng
                               àng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí
     Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách h                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0894                                                                        94
     Minh                                                                            Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0895 Giải pháp tăng cường quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam                             128
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0896 Giải pháp tăng cường tài trợ DNVVN tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Bình Tân                                70
                                                                                  Ngân hàng
     Giải pháp tạo lập nguồn vốn để đầu tư phát triển đội xe vận chuyển hành khách liên tỉnh Mai Linh Express của Công ty cổ phần Mai Linh giai     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0897                                                                        65
     đoạn 2006 – 2010                                                                      Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0898 Giải pháp và phương hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính ở Việt Nam hiện nay                              72
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0899 Giải pháp vận dụng phương thức tài trợ dự án để mở rộng tín dụng trung dài hạn tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay         93
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
              ư
LA0900 Giải pháp về vốn đầu t cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau                                    115
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0901 Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh                   169
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                           ài
LA0902 Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển d hạn của Công ty Cổ phần Thực Phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM        102
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0903 Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng Thương Mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh                        90
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0904 Giải pháp điều hành chính sách tỷ giá hối đoái trong Ngoại thương Việt Nam                                   63
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0905 Giải pháp đẩy mạnh thị trường chứng khoán tập trung TP. HCM                                          97
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0906 Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010                          84
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0907 Giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam                                                   93
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0908 Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam                                 51
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0909 Hoàn thiện phân cấp quản lí ngân sách Nhà nước ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu                                    99
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0910 Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam                 102
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0911 Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015                            90
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0912 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh    106
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0913 Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long                            109
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0914 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập góp phần phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO                      77
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0915 Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong chiến lược cải cách thuế Việt Nam giai đoạn năm 2005 – 2010                      90
                                                                                  Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0916 Hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế                                 209
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0917 Hoàn thiện chính sách và hạn chế rủi ro cấp tín dụng thương mại cho Công ty FPT                             73
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0918 Hoàn thiện chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt Nam                             57
                                                                               Ngân hàng
                                          ước ta phù hợp với thông lệ quốc tế
LA0919 Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của n                             182  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0920 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước                       70
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0921 Hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro tài chính trong tín dụng dự án đầu tư tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam            64
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                h
LA0922 Hoàn thiện công tác xử lí nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân àng Ngoại thương Việt Nam                            91
                                                                               Ngân hàng
LA0923 Hoàn thiện cơ chế chi bảo hiểm xã hội                                                  103  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0924 Hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách Nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương                            88
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         ình
LA0925 Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô h Công ty mẹ - Công ty con                  81
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0926 Hoàn thiện cơ chế xét duyệt, thẩm định và quản lý hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội                        55
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0927 Hoàn thiện cơ cấu chi ngân sách để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Thuận theo hướng CNH - HĐH                 72
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0928 Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty 32                                               65
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0929 Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Phân bón miền Nam                                       159
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               ê
LA0930 Hoàn thiện hoạt động giám sát, thanh tra các tổ chức ni m yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam                   106
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                             t
LA0931 Hoàn thiện hoạt động phân tích hiệu quả dự án đầu ư – Trường hợp Công ty Hàng Hải Đông Đô                        69
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0932 Hoàn thiện hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ DTNT trong quản lý thuế ở cục thuế An Giang                          102
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  ình
LA0933 Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam trong tiến tr hội nhập kinh tế Quốc tế                         94
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                ì
LA0934 Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế Việt Nam trong tiến trnh hội nhập với hệ thống thuế thế giới                    55
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          àng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân h
LA0935 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp loại khách h                           àng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  97
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0936 Hoàn thiện hệ thống công cụ phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính dự án tại EVN                            71
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0937 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương       112
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0938 Hoàn thiện hệ thống thẩm định niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam                               77
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0939 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng                   85
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  h
LA0940 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp các Ngân àng Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh                  98
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         à
LA0941 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn FDI tại th nh phố Đà Nẵng                       115
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0942 Hoàn thiện nội dung xác định giá trị doanh nghiệp cho cổ phần hóa                                    97
                                                                               Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0943 Hoàn thiện phương thức huy động vốn tín dụng nhà nước bằng Trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam                            202
                                                                                   Ngân hàng
LA0944 Hoàn thiện qui chế trong giám định bảo hiểm y tế                                                 0  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0945 Hoàn thiện qui trình giám định và quản lý đối tượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Quảng Ninh                         119  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         ê
LA0946 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Ki n Giang                               87
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0947 Hoàn thiện quản lý tài chính nội bộ tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam                                     97
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0948 Hoàn thiện và hỗ trợ cho quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao ở Việt Nam                                      84
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0949 Hoàn thiện và pháp triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam                           154
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                              ình
LA0950 Hoàn thiện và phát triển dịch vụ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong tiến tr hội nhập                          80
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0951 Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam                                 154
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0952 Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2010                      67
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0953 Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn giai đoạn 2008 – 2013                           104
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0954 Huy động vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam                                       94
                                                                                   Ngân hàng
     Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0955                                                                         89
     năm 2015 theo hướng bền vững                                                                 Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0956 Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020                                 97
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                               ê
LA0957 Huy động vốn cổ phần trên thị trường OTC – một giải pháp về vốn cho các doanh nghiệp tr n địa bàn TP. HCM                    111
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0958 Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam                                         96
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0959 Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM                                   76
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                       ư
LA0960 Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp – một biện pháp nâng cao chất l ợng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam     87
                                                                                   Ngân hàng
LA0961 Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, hợp tác và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập        135  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA0962 Khung quản lý về hoạt động niêm yết cửa sau – kinh nghiệm Quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam                         78  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0963 Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính                                136
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0964 Khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận                                        79
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0965 Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh                                 88
                                                                                   Ngân hàng
                                                                 à
LA0966 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng v triển vọng      283  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0967 Kiểm soát và quản lí hiệu quả chi phí đại diện trong Công ty cổ phần                                       49
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0968 Kiểm soát rủi ro trong thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển bền vững môi trường đầu tư tại Việt Nam                      113
                                                                                   Ngân hàng
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0969 Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng Thương mại địa bàn TP. HCM                 112
                                                                                   Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0970 Liên kết các Ngân hàng Thương mại Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập                       127
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0971 Làm thế nào để thu hút các nhà đầu tư Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam                              76
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0972 Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam                      66
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0973 Lộ trình và giải pháp cho ACU – đồng tiền chung Châu Á                                             54
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0974 Lựa chọn phương pháp giúp doanh nghiệp ra quyết định thuế tài chính                                      75
                                                                                  Ngân hàng
LA0975 Mô hình hệ thống tài chính tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa          57  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0976 Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai                                  102
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                              t
LA0977 Môt số giải pháp tăng cường khả năng thu hút vốn đầu ư trực tiếp nước ngoài tới EU tại Thành phố Hồ Chí Minh                  81
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0978 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam                      102
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               à
LA0979 Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân h ng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM                           90
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0980 Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam                                       70
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0981 Một số giải pháp chuyển đổi Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con                   111
                                                                                  Ngân hàng
     Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0982                                                                        106
     Quốc tế                                                                          Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    ơ
LA0983 Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ĐTXD khu đô thị Nam Cần Th                                       53
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0984 Một số giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với các Ngân hàng Thương mại trên Địa bàn tỉnh Gia Lai            115
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0985 Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam                                           80
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0986 Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010                       60
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0987 Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lí đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng                 121
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0988 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của c ơ chế lãi suất thỏa thuận tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM    74
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0989 Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đến 2015                    102
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  ơ
LA0990 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong c quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh                    92
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0991 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam            182
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                            ư
LA0992 Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu t của các Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa đến năm 2015                  53
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                     t
LA0993 Một số giải pháp huy động vốn đầu ư nhằm phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2010            77
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                     t
LA0994 Một số giải pháp huy động vốn đầu ư phát triển kinh tế Biển Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010                          66
                                                                                  Ngân hàng
                                                                              Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0995 Một số giải pháp hình thành và phát triển dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010                           75
                                                                                  Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                    ã
LA0996 Một số giải pháp hạn chế rủi ro l i suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam                  76
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               àng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM
LA0997 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân h                                         71
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                             àng thương mại cổ phần Đông Á
LA0998 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân h                                           70
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA0999 Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai                                  77
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1000 Một số giải pháp mở rộng cung tính dụng đối với người nghèo nông thôn ở Kompong, CAMPUCHIA                       79
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                    ì
LA1001 Một số giải pháp nhằm cải thiện t nh hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng                 106
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1002 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cổ phần hóa các DNNN tại Thành phố Nha Trang                      73
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1003 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc soạn thảo báo cáo tài chính hợp nhất theo môt hình Công ty mẹ - Công ty con            64
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                           h
LA1004 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng đối với các Ngân àng Thương mại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh    71
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1005 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong TT tiền và chứng khoán trên Thị trường chứng khoán Việt Nam                 77
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1006 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai                                     73
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                h
LA1007 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hoá Ngân àng thương mại cổ phần hoá ở Việt Nam                     81
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1008 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay                       65
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                           h
LA1009 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân àng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam      109
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                        à
LA1010 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hng Ngoại thương Việt Nam                   100
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                t
LA1011 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn tín dụng đầu ư phát triển của Nhà nước qua hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển          112
                                                                               Ngân hàng
                                     à
     Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hng Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh Một số giải pháp nhằm nâng     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1012                                                                     57
     cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh                                   Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                      à                  ình
LA1013 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống Ngân hng thương mại Việt Nam trong tiến tr hội nhập Quốc tế       92
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                  àng Thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang
LA1014 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế tại các Ngân h                      82
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  àng Thương mại Cổ phần Á Châu trong quá trnh hội nhập Quốc tế
LA1015 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân h                    ì                 103
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1016 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập         104
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  àng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến năm 2015
LA1017 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân h                                      85
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  h
LA1018 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân àng Á Châu trong xu thế hội nhập                      69
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                            ê
LA1019 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thu tài chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh                     85
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               l
LA1020 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tiềm năng ên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam                 129
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1021 Một số giải pháp nâng cao chất lượng của quỹ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sài Gòn        63
                                                                               Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                            àng qua nhân viên tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
LA1022 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán h                                             135
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               ình
LA1023 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHNN B Thuận                                       55
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         à
LA1024 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực v thông lệ Quốc tế                        144
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    àng Thương mại Việt Nam
LA1025 Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân h                                      103
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                     à
LA1026 Một số giải pháp nâng cao năng lực t i chính và năng lực cạnh tranh của khu vưc kinh tế Nhà nước trong xu thế hội nhập kinh tế       74
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1027 Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ tại các Công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam                   78
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1028 Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Champasack (CHDCND Lào) đến năm 2020                          103
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                         à
LA1029 Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa v nhỏ niêm yết trên trung tâm GDCK Hà Nội                            106
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                         ê
LA1030 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thu tài chính tại Việt Nam                                     70
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  ơ                      ình
LA1031 Một số giải pháp thực hiện c chế quản lý tự khai – tự nộp thuế tại tỉnh B Thuận                               76
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                à
LA1032 Một số giải pháp tài chính hoàn thiện hoạt động quản trị t i chính tại các Công ty Cổ phần niêm yết tại TP. HCM               115
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1033 Một số giải pháp tài chính nhằm gia tăng giá trị kinh tế của doanh nghiệp                                  76
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1034 Một số giải pháp tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO                  99
                                                                                 Ngân hàng
     Một số giải pháp về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1035                                                                       221
     thời kỳ chuyển đổi kinh tế                                                               Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  t
LA1036 Một số giải pháp về vốn đầu ư nhằm phát triển ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang                                75
                                                                                 Ngân hàng
                                        t
    Một số giải pháp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu ư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần ở       Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1037                                                                       78
    Việt Nam                                                                         Ngân hàng
                     à
LA1038 Một số kiến nghị nhằm triển khai v phát triển nghiệp vụ cầm cố chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam               60  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1039 Một số phương pháp và giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam              106
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1040 Một số vấn đề hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh tương các doanh nghiệp tại Việt Nam                  85
                                                                                 Ngân hàng
LA1041 Một số vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán Việt Nam                             116  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA1042 Mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng                          87  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  à
LA1043 Mở rộng và nâng cao hiệu tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa v nhỏ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu          76
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                            ì
LA1044 Mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Tp.Hồ Chí Minh thời k hậu WTO          76
                                                                                 Ngân hàng
LA1045 Nghiên cứu chế độ chính sách bảo hiểm xã hội và phương thức thực hiện trong nông, lâm trường nhà nước thực hiện cơ chế khoán đất      132  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                 à
LA1046 Nghiên cứu hoàn thiện phương thức lập dự toán ngân sách nh nước Việt Nam                                  69
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1047 Nghiên cứu khả năng tạo lập thị trường chứng khoán đảm bảo bằng nợ vay cầm cố tại Thành phố Hồ Chí Minh                   92
                                                                                 Ngân hàng
     Nghiên cứu một số vấn đề kĩ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm: Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1048                                                                       465
                       à
     thuật chủ yếu của thanh toán điện tử v hệ thống thử nghiệm                                               Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                      v
LA1049 Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet ào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam                  63
                                                                                Ngân hàng
                           êu
LA1050 Nghiên cứu xác định nội dung phạm vi tính chỉ ti vốn đầu tư và tích lũy tài sản ở nước ta hiện nay                     82  Đề tài nghiên cứu khoa học
LA1051 Nghiên cứu xây dựng lộ trình thực hiện bảo hiểm xã hội đối với mọi người lao động ở Việt Nam                        144  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1052 Nghiên cứu đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam, một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư này             96
                                                                                Ngân hàng
                           ình                            ài
    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: T liệu hướng dẫn sử dụng hệ
LA1053                                                                      71  Đề tài nghiên cứu khoa học
    thống hỗ trợ định giá bất động sản
                           ình
    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Xây dựng cơ quan đăng ký bất
LA1054                                                                      11  Đề tài nghiên cứu khoa học
    động sản
                           ình
LA1055 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Định giá bất động sản       86  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                      t
LA1056 Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí đối ượng tham gia bảo hiểm tại Việt Nam                  126
                                                                                Ngân hàng
LA1057 Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định thị trường chứng khoán                                         68  Đề tài nghiên cứu khoa học
                             ình
    Nguyên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Báo cáo phân tích chính sách
LA1058                                                                      35  Đề tài nghiên cứu khoa học
    pháp luật về đất đai và thị trường bất động sản hiện hành ở Việt Nam
                             ình
    Nguyên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Qui hoạch, kế hoạch sử dụng bất
LA1059                                                                      26  Đề tài nghiên cứu khoa học
    động sản hiện hành ở Việt Nam
                                            ư
LA1060 Ngân hàng Nhà nước-vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ trong nền kinh tế thị tr ờng                           90  Đề tài nghiên cứu khoa học
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1061 Nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng                            63
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         à
LA1062 Những doanh nghiệp nhà nước trong quá trình CPH tại Việt Nam : Thực trạng v giải pháp                           89
                                                                                Ngân hàng
                                                      ành Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt
     Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng Công ty Cao Su Việt Nam th                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1063                                                                      83
     Nam                                                                          Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               ơ
LA1064 Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp. Cần Th                                          85
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1065 Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các Ngân h àng Thương mại Việt Nam                    96
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               h
LA1066 Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân àng Thương mại ở TP. HCM                              71
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                        t                   à
LA1067 Những giải pháp nhằm nâng cao hoạt động ài trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa v nhỏ tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TPHCM       90
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1068 Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch II Ngân hàng Đầu tư &Phát triển Việt Nam      73
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1069 Những giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Công thương Việt Nam                                114
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1070 Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010                     57
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  ư                    ình
LA1071 Những giải pháp đẩy mạnh đầu t ra nước ngoài của Việt Nam trong tiến tr hội nhập kinh tế                          75
                                                                                Ngân hàng
     Những định hướng về quản trị Công ty nhằm nâng cao năng lực báo cáo tài chính của Công ty Niêm Yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1072                                                                      74
     phố Hồ Chí Minh                                                                    Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1073 An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng trong tiến trình hội nhập                              78
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1074 Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam                             157
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1075 Nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam                       169
                                                                                Ngân hàng
                                                                            Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                       àng Thương mại Việt Nam
LA1076 Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân h                                  90
                                                                                Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1077 Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt Việt Nam                                          118
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1078 Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoài quốc doanh - Thành phố Hố Chí Minh      97
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1079 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn                               102
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                  à
LA1080 Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư – trường hợp dự án khách sạn Đ Lạt                       89
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                             à
LA1081 Nâng cao chất lượng phương thức tín dụng chứng từ v phương thức nhờ thu tại Bangkok Bank PCL chi nhánh Hồ Chí Minh              100
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                                ương
LA1082 Nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An để góp phần phát triển kinh tế địa ph          67
                                                                                 Ngân hàng
                                        àng Công thương tỉnh Bến Tre, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
     Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân h                                     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1083                                                                       74
     địa phương                                                                        Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1084 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam                     140
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1085 Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2006 – 2010                               74
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1086 Nâng cao khả năng cạnh tranh của Bảo việt nhân thọ trong xu thế hội nhập                                   76
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1087 Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế                      78
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                   à
LA1088 Nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp vừa v nhỏ                                     114
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          à
LA1089 Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn trung v dài hạn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trước xu thế hội nhập          107
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          àng Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hậu WTO
LA1090 Nâng cao năng lực cạnh tranh chi nhánh Ngân h                                                108
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1091 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế             100
                                                                                 Ngân hàng
     Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1092                                                                       74
     (WTO)                                                                          Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1093 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập                          127
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                       ì
LA1094 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời k hội nhập              98
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1095 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Tp. Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế         82
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                            à
LA1096 Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Nh nước Việt Nam sau khi gia nhập WTO                             92
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1097 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế Quốc tế                       123
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1098 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á                                     128
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1099 Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Nhà TP. HCM                               96
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1100 Nâng cao vai trò của thuế - công cụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam                               202
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1101 Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam          133
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1102 Phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời kì hậu WTO                        81
                                                                                 Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1103 Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam                           198
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               à
LA1104 Phát hành trái phiếu Quốc tế của Việt Nam – Thực trạng v giải pháp                               100
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          àng Thương mại Việt Nam nhằm tài trợ vốn doanh nghiệp xuất khẩu
LA1105 Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân h                                         92
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  ình
LA1106 Phát triển Công ty Bảo hiểm B Dương đến năm 2015                                        95
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1107 Phát triển dịch vụ chứng khoán của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam                 235
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1108 Phát triển dịch vụ Ngân hàng của hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP. HCM thời kỳ hậu WTO              105
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1109 Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SGD II Ngân hàng công thương Việt Nam            83
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                à
LA1110 Phát triển dịch vụ Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế tại chi nhánh Ngân hng Đầu tư & Phát triển TP. HCM    104
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1111 Phát triển dịch vụ Ngân hàng trọn gói tại Sở giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam                    95
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1112 Phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010                                  96
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1113 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động (MOBILE BANKING)                        74
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1114 Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam đến năm 2020             199
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                ê
LA1115 Phát triển hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng tr n địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế   74
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1116 Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring) tại Việt Nam                                  82
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1117 Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam                93
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          àng Công thương Việt Nam
LA1118 Phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Ngân h                                         104
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                             ương Việt Nam
LA1119 Phát triển sản phẩm bao thanh toán tại NHTMCP Kỹ Th                                      89
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                         à                              à
LA1120 Phát triển sản phẩm cho vay trả góp mua nh theo chương trình dự án Sky Gaden của Vietcombank Tân Thuận v Công ty Phú Mỹ Hưng  74
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                    àng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà TP. HCM
LA1121 Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân h                                               98
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1122 Phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam giai đoạn hội nhập                                   135
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1123 Phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế                   198
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1124 Phát triển thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam                                      85
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1125 Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010                        274
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1126 Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương ở Việt Nam                               212
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1127 Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam                                    109
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1128 Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam                                          112
                                                                          Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1129 Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam                                       98
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1130 Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam                         84
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1131 Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam                       129
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1132 Phân tích năng lực phục vụ của Ngân hàng Thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính                    106
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    àng thương mại Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
LA1133 Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các Ngân h                                    85
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1134 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM                    95
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1135 Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Bà Điểm - huyện Hóc Môn -Tp. Hồ Chí Minh                65
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         à
LA1136 Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Si Gòn (SAVICO) sau cổ phần                  88
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1137 Phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập                            89
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1138 Phòng ngừa rủi ro trong thu hút FDI tại thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam gia nhập WTO                         90
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1139 Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay                                          69
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1140 Phương hướng phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam       109
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1141 Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam                    81
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                             à
LA1142 Phương pháp xác định lãi xuất cho vay qua đánh giá tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hng Thương mại Việt Nam                92
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               à
LA1143 Phương pháp định giá các công cụ chứng khoán phái sinh v một số gợi ý cho Việt Nam                            142
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1144 Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam                    80
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1145 Quyền chọn thị trường chứng khoán và một số giải pháp làm tăng khả năng áp dụng công cụ này vào thị trường chứng khoán Việt Nam     68
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1146 Quyền chọn và khả năng áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam                                    84
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    àn
LA1147 Quản lý chi ngân sách Nhà nước Việt Nam trong hội nhập kinh tế to cầu                                  72
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1148 Quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua quỹ HTPT                                         63
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1149 Quản lý khoản vốn của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế                                  106
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1150 Quản lý ngân sách cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng                                                81
                                                                               Ngân hàng
                                     v
     Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa à nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1151                                                                     94
     TP. HCM                                                                       Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1152 Quản lý tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010                                  68
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1153 Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu tại tỉnh Bình Thuận                                    77
                                                                               Ngân hàng
                                                                           Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1154 Quản lý tài chính tại các Công ty cổ phần Việt Nam phù hợp với thông lệ Quốc tế                             75
                                                                               Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                 à
LA1155 Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại TP. HCM - Thực trạng v giải pháp                                    87
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                  àng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
LA1156 Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân h                                        83
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                             àng công thương Việt Nam
LA1157 Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân h                                             96
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1158 Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại Ngân hàng No & PTNN Việt Nam                           111
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    à
LA1159 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Thực trạng v giải pháp                                 101
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1160 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp                       71
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1161 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại tỉnh Luẩng Nặm Thà – Thực trạng và giải pháp                            75
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1162 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Thực trạng và giải pháp phòng ngừa                   147
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                         à
LA1163 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – thực trạng v giải pháp phòng ngừa                       82
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1164 Sử dụng điện SWIFT để hạn chế rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại BIDV                           89
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1165 Thanh toán Quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ - Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại NHN & PTNT Việt Nam           108
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1166 Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam                           112
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1167 Thu hút và quản lý rủi ro vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài                                          86
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1168 Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam                           82
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1169 Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam                                    110
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1170 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Tiền Giang                          91
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1171 Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các Công ty cổ phần ở Việt Nam                            67
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1172 Thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính trong mối liên hệ với các quyết định đầu tư chứng khoán                 215
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1173 Thị trường bất động sản và các chính sách tài chính khai thông thị trường bất động sản ở Việt Nam                      86
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1174 Thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn                                 213
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                         à
LA1175 Thị trường trái phiếu Việt Nam thực trạng v giải pháp phát triển                                      101
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1176 Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet                                         116
                                                                                 Ngân hàng
                                                  l
     Thực trạng công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ và phương hướng xây dựng, naanng cao chất ượng đội ngũ cán bộ quản lý hệ thống bảo       Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1177                                                                       128
     hiểm xã hội VIệt Nam                                                                  Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1178 Thực trạng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã ở tỉnh Hà Tây và các giải pháp hoàn thiện                     99
                                                                                 Ngân hàng
     Thực trạng lao động công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và một số giải pháp nhằm tăng cường thu     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1179                                                                       83
     hút vốn đấu tư trực tiếp nước ngòai                                                           Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                  à                                       àng
LA1180 Thực trạng rủi ro tín dụng v các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch II – Ngân H Công Thương Việt Nam      84
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                        à
LA1181 Thực trạng tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế và xây dụng qui trình thu nộp, cấp thẻ, bảo hiểm y tế ở tỉnh B Rịa-Vũng Tàu           108
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                       ã
LA1182 Thực trạng tổ chức thực hiện bảo hiểm x hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn theo nghị định 09/1998/NĐ-CP tại một số tỉnh phía Nam    55
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1183 Thực trạng và các giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam                                  101
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1184 Thực trạng và giải pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước                                  80
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1185 Thực trạng và giải pháp cho hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam                               66
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1186 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách, chế độ thai sản ở Việt Nam                                  84
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1187 Thực trạng và giải pháp nhằm bảo vệ người đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam                      128
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1188 Thực trạng và giải pháp để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các doanh nghiệp tại Việt Nam                         106
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1189 Thực trạng và định hướng hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long                    84
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1190 Tín dụng ngân hàng chính sách xã hội với công tác xóa đói giảm nghèo tại Lâm Đồng                              99
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1191 Tiếp tục cải cách hành chính trong các nghiệp vụ văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam                             72
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1192 Tài chính nhà nước một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam                        142
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1193 Tài chính Nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường tại Việt Nam                      320
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1194 Tài chính Nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường tại Việt Nam: Kỷ yếu                  142
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1195 Tác động của chính sách quản lý ngoại hối và điều hành tỷ giá hối đoái đến thị trường ngoại hối Việt Nam - thực trang và khuyến nghị    95
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1196 Tác động của dòng vốn và những giải pháp kiểm soát d                ì
                              òng vốn tại Việt Nam trong quá trnh hội nhập                      95
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1197 Tác động và giải pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam                                   82
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1198 Tìm hiểu hoạt động các Quỹ đầu tư tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp                                  107
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                 à
LA1199 Trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hng thương mại cổ phần Đệ Nhất          84
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                           à
LA1200 Tình hình hoạt động của các Công ty chứng khoán trong mối quan hệ giao dịch từ hai khía cạnh: quy định pháp lý v đạo đức          113
                                                                                 Ngân hàng
     Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng tại Ngân hàng Đầu tư và     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1201                                                                       77
     Phát triển Việt Nam                                                                   Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          à
LA1202 Tăng cường huy động vốn TDNN cho Ngân sách nh nước và cho ĐTPT qua việc phát hành TPCP                           85
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1203 Tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế                 83
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1204 Tổ chức báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam                                   114
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                        ư
LA1205 Tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với ng ời nghèo - thực trạng và giải pháp                                128
                                                                                 Ngân hàng
                                                                             Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1206 Tự do hóa dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế tại Việt Nam                             89
                                                                                 Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1207 Tự do hóa dịch vụ tài chính ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO                                     86
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1208 Vận dụng nghiệp vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam                     77
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1209 Vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập                              85
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1210 Vấn đề lạm dụng bảo hiểm y tế và những biện pháp khắc phục                                   72
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                    à
LA1211 Vấn đề quản lý vốn tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam: Thực trạng v giải pháp                          95
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1212 Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010                          146
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                        ê
LA1213 Xác định mức chi trả theo chế độ bảo hiểm y tế cho một số bênh hệ ngoại, sản thường gặp tại tỉnh Thừa Thi n Huế        97
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1214 Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến năm 2015                          83
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1215 Xây dựng chiến lược phát triển của ngân hàng Quốc tế Việt Nam đến năm 2015                           90
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                          ơ
LA1216 Xây dụng mô hình thí điểm khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại c sở y tế tư nhân                 115
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1217 Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo                        80
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1218 Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho Tập đoàn Cao su Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con             131
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1219 Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam giai đoạn 2007 – 2015                93
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                     à
LA1220 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Bảo hiểm Châu Á – Ngân h ng Công thương đến năm 2010                77
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1221 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Phương Nam đến năm 2015                              68
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1222 Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu giai đọan 2006-2015                     63
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1223 Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015                      101
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                      ê
LA1224 Xây dựng Công ty định mức tín nhiệm tr n thị trường chứng khoán Việt Nam                            128
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1225 Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam                                         92
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                          ê
LA1226 Xây dựng cơ cấu vốn cho các Công ty Cổ phần ni m yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam                   91
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               àng Thương mại Cổ phần Á Châu
LA1227 Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp ngân h                                    71
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1228 Xây dựng mô hình Công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam                                     121
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1229 Xây dựng mô hình trung tâm đấu giá hoa và cây kiểng cho Việt Nam                                147
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                             ù
LA1230 Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp ph hợp với Ngân hàng Thương mại Việt Nam   81
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1231 Xây dựng thị trường quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam                                      63
                                                                          Ngân hàng
                                                                      Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                 à
LA1232 Xây dựng tỉ lệ chiết khấu t i chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hào  110
                                                                          Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1233 Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán Quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam                  104
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1234 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Việt Nam hậu WTO                          95
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                  à
LA1235 Đầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Thực trạng v giải pháp              97
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1236 Đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam                                          98
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                t
LA1237 Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu ư nước ngoài sang hình thức Công ty cổ phần tại Việt Nam          96
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1238 Đề tài khoa học cơ sở khoa học hoàn thiện quy trình quản lý thu bảo hiểm xã hội                           126
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1239 Đề tài khoa học:Xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với ngân hàng Nhà nước                            110
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1240 Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán                            125
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1241 Định giá tài sản và xác định lợi nhuận trên các báo cáo tài chính                                  144
                                                                             Ngân hàng
     Định hướng chiến lược cạnh tranh vào một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu công     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1242                                                                   70
     nghiệp Biên Hòa đến năm 2010                                                           Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               àn
LA1243 Định hướng hoàn thiện chính sách thuế trong bối cảnh to cầu hóa và hội nhập kinh tế Quốc tế tại Việt Nam              61
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                                                 ình
LA1244 Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến tr hội nhập Quốc tế            86
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1245 Định hướng phát triển của ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu đến năm 2015                             91
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1246 Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào TTCK Việt Nam thời gian tới                      75
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1247 Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập              76
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1248 Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong ,mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác                       108
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1249 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM        83
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1250 Đồng tiền chung Asean sự cần thiết phát triển khu vực                                        126
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1251 Đồng tiền chung ASEAN – Giải pháp cho sự phát triển kinh tế khu vực                                 61
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1252 Đổi mới cơ chế tài chính tập đoàn điện lực Việt Nam                                         99
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                     ư
LA1253 Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi tr ờng cạnh tranh lành mạnh cho các Ngân hàng Thương mại Cổ phần TP. HCM             200
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1254 Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam                        143
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1255 Ứng dụng hiệp ước an toàn vốn Basel trong quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam                           130
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1256 Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán TP.HCM                     89
                                                                             Ngân hàng
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1257 Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010                          48
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             x
LA1258 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác ã Nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015                     92
                                                                              doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                   ành phần kinh tế tư bản Nhà nước
LA1259 Báo cáo khoa học về lý luận - chính sách - giải pháp đối với th                                       165
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1260 Báo cáo khoa học: Đánh giá hiệu quả các đề tài, dụ án khoa học công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 1992-2002 tại Phú Y ên              158
                                                                                   doanh
     Báo cáo khoa học: Đổi mới cơ chế quản lý chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ (nhiệm vụ khoa học và công nghệ) thành phố Đà     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1261                                                                       58
     Nẵng                                                                            doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                               à
LA1262 Báo cáo tổng hợp đề tài cơ sở: Nghiên cứu khía cạnh pháp lý của doanh nghiệp khoa học v công nghệ                      66
                                                                                   doanh
     Báo cáo tổng hợp đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1263                                                                       57
     cao ( NNCNC) ở Việt Nam                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1264 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng                                   96
                                                                                   doanh
     Các nhân tố tác động đến nghề nuôi tôm sú công nghiệp của tỉnh Bến                                        Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1265                                                                       100
     Tre                                                                             doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1266 Chiến lược kinh doanh của xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015                               99
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1267 Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam đến năm 2015                                           81
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1268 Chiến lược cạnh tranh cho Công ty Xi-măng Hà Tiên 1 đến năm 2015                                       147
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1269 Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc tế                   94
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1270 Chiến lược của Công ty Cổ phần Kinh Đô đến năm 2011                                             69
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1271 Chiến lược kinh doanh cho đại lý h                      ìn
                     àng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nh 2020                             112
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1272 Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015                                          80
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                           t
LA1273 Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vật ư – xăng dầu (COMECO) đến năm 2010                               80
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1274 Chiến lược kinh doanh EXIMBANK đến năm 2010                                                 121
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1275 Chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm cao su thiên nhiên Tổng Công ty Cao su Việt Nam                           81
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1276 Chiến lược phát triển Công ty DRAGON-LINE Việt Nam đến năm 2016                                       74
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1277 Chiến lược phát triển Công ty Tường An đến năm 2015                                             112
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1278 Chiến lược phát triển của Công ty cao su Đồng Phú đến năm 2015                                        57
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1279 Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (RUBICO) đến năm 2015                     87
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1280 Chiến lược phát triển của Công ty Dệt may 7 đến năm 2015                                           71
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1281 Chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan (2007 – 2015)                                  87
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1282 Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đến năm 2015                               71
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1283 Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT đến năm 2010                      95
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1284 Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Scacom Việt Nam đến năm 2010                                  69
                                                                                   doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1285 Chiến lược phát triển MAERSK đến năm 2015                                               84
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                    ư
LA1286 Chiến lược phát triển mạng điện thoại di động Mobifone tại thị tr ờng một số tỉnh phía Nam đến năm 2015                105
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                   ên
LA1287 Chiến lược phát triển nguồn nguy liệu giấy Việt Nam                                          84
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1288 Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010               73
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1289 Chiến lược phát triển ngành dịch vụ golf tỉnh Đồng Nai đến năm 2015                                  61
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                    ư
LA1290 Chiến lược phát triển ngành gỗ xuất khẩu tại Việt Nam sang thị tr ờng Mỹ đến năm 2015                         113
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1291 Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010        92
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                           ư
LA1292 Chiến lược xuất khẩu mặt hàng dệt may cho các doanh nghiệp ở TP. HCM sang thị tr ờng Mỹ giai đoạn 2006 – 2010             104
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1293 Chiến lược xây dựng thương hiệu VNPT trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế                             111
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1294 Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Trọng Đức                                        122
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1295 Chiến lược đẩy mạnh hàng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ đến năm 2010                        69
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1296 Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020                93
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1297 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành quận Tân Phú, TP. HCM giai đoạn 2005 – 2020                              120
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1298 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa                             294
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1299 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa                                         106
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                              l
LA1300 Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc àm và sử dụng hợp lý nguồn lao động đồng bằng Sông Hồng đến năm 2000        58
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                     ành các Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án – Trường hợp các Ban Quản lý dự án ngành điện
LA1301 Chuyển đổi các Ban Quản lý dự án th                                                  87
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 êu
LA1302 Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng y cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam - thực trạng và giải pháp  138
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 ệ
LA1303 Chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài công ngh thông tin thành phố Đà Nẵng                        52
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1304 Chính sách và giải pháp phát triển thị trường hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thời kì 2001-2010, tầm nhìn đến 2020           229
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1305 Chính sách xã hội nông thôn                                                      14
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1306 Chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay thực trạng và giải pháp                                 232
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                              ì
LA1307 Chế định thương mại hàng hóa của WTO và khả năng thích ứng của Việt Nam trong tiến trnh gia nhập                    96
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1308 Chỉnh đốn chiến lược xây dựng thương hiệu Calcimex của Dutch Lady Việt Nam                               163
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        ành đến năm 2010
LA1309 Các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Vạn Th                               90
                                                                                doanh
                                                                          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                           à
LA1310 Các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong xuất nhập khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp dệt may vừa v nhỏ Việt Nam     92
                                                                                doanh
                                           à
     Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận gi y dép xuất khẩu bằng Container đường biển vào thị trường Mỹ      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1311                                                                         88
     trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam                                                          doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                       t
LA1312 Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp đầu ư nước ngoài                                98
                                                                                     doanh
     Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại Tổng Công ty Hàng Không       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1313                                                                         89
     Việt Nam                                                                            doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1314 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Tropidane Việt Nam                            84
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1315 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCX – KCN tại TP. HCM                                     108
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1316 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2006 – 2015         68
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                          àng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
LA1317 Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối h                                                  123
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1318 Các giải pháp phát triển kinh tế vùng miền núi Bắc miền Trung ( qua khảo sát các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế)           163
                                                                                     doanh
     Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những nhu cầu của xu hướng hội nhập và toàn         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1319                                                                         182
     cầu hóa nền kinh tế                                                                       doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1320 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010                                       71
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                       t
LA1321 Các giải pháp phát triển phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh ê quốc tế                 123
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1322 Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế của khẩu của nước ta                    104
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                à
LA1323 Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam v Quảng Tây (Trung Quốc)                 169
                                                                                     doanh
    Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập        Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1324                                                                         84
    kinh tế Quốc tế                                                                          doanh
    Các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ giai đoạn          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1325                                                                         118
    2007 – 2015                                                                            doanh
    Các giải pháp để Việt Nam Khai thác tối đa những lợi ích thương mại từ chương trình "thu hoạch sớm" trong khu mậu dịch tự do ASEAN-Trung        Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1326                                                                         122
    Quốc                                                                               doanh
    Các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng ở nước ta hiện nay, thực trạng, xu h ướng và giải pháp       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1327                                                                         116
    phát triển                                                                            doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1328 Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển ĐBSCL giai đoạn 2003 – 2004                                  72
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1329 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên Hợp tác xã Thương mại TP. HCM                          111
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1330 Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin                             143
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                           ưu
LA1331 Công tác quản lí, phát huy nguồn nhân lực tại b điện tỉnh Lâm Đồng                                        100
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1332 Công tác quản trị nguồn nhân lực và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại Trung tâm Thông tin Di động khu vực II        75
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1333 Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số một số khu vực trọng điểm  255
                                                                                     doanh
                        ơ
     Cơ sở khoa học của vấn đề chuyển dịch c cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1334                                                                         127
     tương lai                                                                            doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1335 Cơ sở khoa học về chiến lược hỗ trợ xuất khẩu cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam                     109
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                      à            ễ
LA1336 Cơ sở khoa học xác định mức độ hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận v các tiêu chí cho phép mi n trừ trong luật cạnh tranh           118
                                                                                     doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             àng nhập khẩu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
LA1337 Cơ sở khoa học áp dụng thuế chống trợ cấp đối với h                                              158
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1338 Cơ sở kinh tế và những giải pháp giải quyết đình công tại TP. HCM                                       114
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 l
LA1339 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thangương, bảng lương và phụ cấp mới                           277
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1340 Cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế xã hội các huyện đảo ven bờ Việt Nam  197
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1341 Dự báo tình hình những năm đầu của thế kỷ XXI để làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng phát triển Thủ Đô đến năm 2010             66
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1342 Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015                                 80
                                                                                    doanh
     Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng di động                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1343                                                                        97
     SFONE                                                                             doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1344 Giải pháp về TDNH để phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long                                 78
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1345 Giám đốc doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay                138
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1346 Giám Đốc Tài chính và việc hoạch định chiến lược tài chính trong doanh nghiệp                                 69
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1347 Giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010                 83
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                      èo
LA1348 Giải pháp chiến lược xóa đói giảm ngh phát triển kinh tế bền vững trong vùng dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 – 2015        68
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1349 Giải pháp chuyển đổi mô hình tổng Công ty sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn              129
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 à
LA1350 Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu nông, thủy sản v hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật                          149
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1351 Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam hậu gia nhập WTO                          144
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                     ương mại Quốc tế
LA1352 Giải pháp giúp doanh nghiệp Thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động th                      136
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1353 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                   86
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1354 Giải pháp hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng KTTĐPN đến năm 2010                                238
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1355 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Ngân hàng Ngoại thương khu vực Đông Nam Bộ                            67
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1356 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam                                  135
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                      t
LA1357 Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nhằm góp phần thu hút đầuư trên địa bàn tỉnh Bình Dương      99
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1358 Giải pháp hoàn thiện việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp ở TP. HCM        112
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                          à
LA1359 Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ v vừa trên địa bàn Thành phố                                   82
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1360 Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2010                                    83
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                          à
LA1361 Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đ Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015                                   62
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                     ương thực Tp. Hồ Chí Minh
LA1362 Giải pháp mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Công ty L                                      69
                                                                                    doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                               ã
LA1363 Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm x hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước       95
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                            ê
LA1364 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của si u thị tại TP. HCM                                   55
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1365 Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam                           77
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                          ưu
LA1366 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại B điện Trung tâm Sài Gòn giai đoạn 2005 – 2010                        68
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1367 Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu                               69
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1368 Nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ XNK tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam                              71
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1369 Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty S – TELECOM                                           114
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1370 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng SIHANOUKVILLE                                       63
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1371 Nâng cao hiệu quả sử dụng chính sách hộp xanh lá cây để hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam phát triển giai đoạn 2007 – 2010           96
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1372 Nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường Châu Âu của Công ty Tropicdane Việt Nam trong giai đoạn năm 2006 – 2010   71
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1373 Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (hệ thống chợ)                              134
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1374 Nâng cao kỹ năng kinh doanh trong dịch vụ giao nhận vận tải ở Công ty TNHH Giao nhận Biển Đông                      89
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1375 Nâng cao lợi thế chạnh tranh và phát triển ngành đồ gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Dương sau khi Việt Nam gia nhập WTO              107
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1376 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Lâm Đồng                               72
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1377 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ                        71
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1378 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offet tại Tp. Hồ Chí Minh              82
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                            ình
LA1379 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cao su B Long đến năm 2015                                   101
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1380 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) sau khi gia nhập WTO                   104
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1381 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đến năm 2010                           59
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1382 Nâng cao năng lực cạnh tranh của VIETNAM AIRLINES trong xu thế hội nhập                                 84
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1383 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Airlines                                            69
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1384 Nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của Công ty Vinamilk                               57
                                                                                 doanh
                            ành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế
     Nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội ng                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1385                                                                     118
     quốc tế                                                                         doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1386 Nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2010                        76
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1387 Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay                                     108
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1388 Giải pháp phát triển kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2015            86
                                                                                 doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1389 Giải pháp phát triển ngành chế biên thức ăn chăn nuôi ở nước ta                               64
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1390 Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với một số nước Châu Phi                        130
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                               à
LA1391 Giải pháp phát triển siêu thị ở TP. HCM đến năm 2010 v tầm nhìn đến năm 2020                         167
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1392 Giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhẳm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn         108
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1393 Giải pháp phát triển thị trường giao sau gạo của Việt Nam                                  132
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1394 Giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau tại Việt Nam hậu WTO                            79
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1395 Giải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty may Việt Tiến                            65
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1396 Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010                              197
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 ình
LA1397 Giải pháp tài chính để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh B Dương giai đoạn 2006 – 2010                   75
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         ủa
LA1398 Giải pháp tăng cường và phát huy vai trò c các Công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam           71
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1399 Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho hệ thống NHTMCP tại TP. HCM khi Việt Nam gia nhập WTO            95
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1400 Giải pháp đa dạng hóa hình thức tài trợ xuất khẩu tại các ngân hàng Thương mại Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  97
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1401 Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO                  138
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                   ư
LA1402 Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu t trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010  109
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                ình
LA1403 Giải pháp đẩy mạnh tiến tr CPH các DNNN tại Tp. Cần Thơ                                   56
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1404 Giải pháp đối phó với hiện tượng bán phá giá trong thương mại Quốc tế                            65
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1405 Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính Nhà nước tại tỉnh Tiền Giang      100
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1406 Giải pháp đổi mới chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản Việt Nam cho phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế     76
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1407 Giới thiệu về Công ty Palace                                                 91
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1408 Hiệu quả kinh tế ngành khai thác hải sản tỉnh Cà Mau: Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp phát triển              83
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1409 Hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex – Thực trạng và giải pháp                    125
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1410 Hoạch định chiến lược phát triển Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015   0
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1411 Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc                      85
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1412 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty VMS-MobilFone                              86
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                       tr
LA1413 Hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến ình cổ phần hóa doanh nghiệp hiện nay         89
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1414 Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty Truyền Tải Điện 4                              96
                                                                           doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1415 Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020                         225
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1416 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh                          109
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1417 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty NUPLEX RRESINS                                         93
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1418 Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con             64
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1419 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng                           110
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1420 Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành Hàng không Việt Nam đến năm 2015                                    281
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1421 Hoạch định chiến lược phát triển Công ty SAFOCO đến năm 2010                                           80
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1422 Hoạch định chiến lược phát triển S-FONE đến năm 2015                                               126
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1423 Hoạch định chiến lược phát triển Tổng Công ty Viễn thông II đến năm 2015                                     131
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1424 Hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại tại TP. HCM – Thực trạng và giải pháp                                178
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                     à
LA1425 Hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại ứng dụng trong ngành Thực phẩm ở TP. HCM – Thực trạng v giải pháp hoàn thiện            102
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                            h
LA1426 Hoạt động Marketing với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các Ngân àng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM               87
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1427 Huy động các nguồn lực phát triển thành phố Đà lạt trở thành thành phố tri thức                                 120
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1428 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển kinh tế -xã hội của thành phố Đà Nẵng thực trạng và giải pháp            127
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1429 Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến 2020                                 278
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                       à
LA1430 Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa v nhỏ - trên phương diện mở rộng cung tín dụng                              88
                                                                                     doanh
     Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh     Luận văn thạc sĩ Kinh tế và
LA1431                                                                         414
     Bình                                                                              quản lý
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1432 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc                                                    129
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1433 Khái niệm nội dung phương pháp tính một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia                          84
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1434 Khôi phục và phát triển làng nghề ở vùng Đồng bằng Sông Hồng nước ta hiện nay                                  160
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                          v
LA1435 Khả năng và những giải pháp tổng thể để kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt à vượt 50 tỷ USD và năm 2010                    238
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1436 Khảo sát mức độ hài lòng của hành khách tại nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất                                     133
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 ường hiệu quả ở Việt Nam
LA1437 Khắc phục thất bại của thị trường – tiến tới xây dựng thị tr                                           73
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         ành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp
LA1438 Kinh tế công hữu trong nền kinh tế nhiều th                                                   238
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1439 Kinh tế hộ nông dân và các tổ chức hợp tác cơ sở                                                 110
                                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1440 Kinh tế trang trại tỉnh Bình Dương - Hiệu quả kinh tế và giải pháp phát triển                                  76
                                                                                     doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1441 Kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước thực trạng và giải pháp phát triển                                    93
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1442 Kiểm soát lạm phát góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2006-2010                               99
                                                                                  doanh
LA1443 Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên                       159     Kỷ yếu hội thảo
                                                       ùng biển ven bờ Việt Nam: Luận
    Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc v                      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1444                                                                       321
    chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo Ngọc Vừng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh                              doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1445 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm                          139
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1446 Luận cứ khoa học cho việc xây dựng đề án tiền lương mới của lực lượng vũ trang                               77
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1447 Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phát triển kinh tế sinh thái đảo trong nước và thế giới                          101
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1448 Lương hưu của các đối tượng nghỉ hưu thời kỳ trước và sau năm 1995, thực trạng và giải pháp                         149
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1449 Lịch sử và truyền thống ngành thanh tra Việt Nam : Các chuyên đề nghiên cứu                                 297
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                            ê
LA1450 Lịch sử và truyền thống ngành thanh tra Việt Nam: Báo cáo tổng thuật kết quả nghi n cứu                           78
                                                                                  doanh
     Lịch sử và truyền thống ngành thanh tra Việt Nam: Huấn thị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phát biểu của các dồng chí lãnh     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1451                                                                       163
     đạo ngành về công tác thanh tra                                                              doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1452 Mô hình dòng lưu kim chiết khấu trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam - một số đề xuất cải tiến -                   159
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1453 Mô hình lượng hóa rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá                                           80
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                       à
LA1454 Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow v khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam                    103
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1455 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm TV LCD BRAVIA của Công ty SONY Việt Nam đến năm 2010             123
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1456 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty viễn thông liên tỉnh đến năm 2015                 74
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1457 Một số biện pháp Marketing nhằm thâm nhập và phát triển thị trường tại Tp. HCM                               63
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                         ài
LA1458 Một số biện pháp mở rộng cung tín dụng đối với hộ sản xuất cây công nghiệp d ngày tại tỉnh Gia Lai                     75
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                            ường EU đến năm 2015
LA1459 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ của tỉnh Đồng Nai sang thị tr                             119
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1460 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010                                    68
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1461 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010                           60
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1462 Một số giải pháp chiến lược phát triển lĩnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010               66
                                                                                  doanh
                                               ù
     Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam ph hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hóa     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1463                                                                       139
     và dịch vụ thế giới                                                                    doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1464 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2005-2010       101
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1465 Một số giải pháp góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho Công ty may Tây Đô đến năm 2010                         70
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1466 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí thuế                                          140
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1467 Một số giải pháp góp phần phát triển ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2010                              58
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         ì
LA1468 Một số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến trnh tại Công ty Cổ phần hóa tại các DNNN độc quyền ở Việt Nam                   88
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1469 Một số giải pháp hoàn thiện chuẩn mực hợp nhất kinh doanh                                          75
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1470 Một số giải pháp hoàn thiện các hoạt động Marketing của sản phẩm Lốp ô tô Việt Nam                             102
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                            t
LA1471 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ư vấn đầu tư dự án quốc tế (ICC)              51
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1472 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở TP. HCM đến năm 2015                     93
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1473 Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lí của trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan (2006 – 2015)                  73
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1474 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị chiến lược tiếp thị tại Trung tâm điện thoại di động S- TELECOM                    80
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                              l
LA1475 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong các Trung tâm dịch vụ việc àm Nhà nước trên địa bàn Tp. HCM            67
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1476 Một số giải pháp hoàn thiện sản xuất ắc quy tại Công ty pin ắc quy miền Nam theo hệ thống just in time.                   76
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1477 Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta hiện nay                    162
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                à
LA1478 Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân v Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng              135
                                                                                  doanh
                           ư
     Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng tr ởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường quản lý     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1479                                                                       84
                 l
     rủi ro tại doanh nghiệp àm đại lý vận tải biển trong giai đoạn hội nhập WTO                                        doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                   à                      ư
LA1480 Một số giải pháp nhằm củng cố v mở rộng thị trường bột mì của Tổng Công ty l ơng thực miền Nam                       66
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1481 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty dệt Việt Thắng đến năm 2020                       116
                                                                                  doanh
                                               à                ê
     Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực khi doanh nghiệp nh nước chuyển sang cổ phần hóa tr n địa bàn tỉnh      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1482                                                                       226
     Lâm Đồng                                                                          doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1483 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu chuẩn hóa và phương pháp đánh giá cán bộ công chức tại quận 2, TP. HCM            84
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1484 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng Công ty Bến Thành                        73
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1485 Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2010                         71
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1486 Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam                   77
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                ược phẩm SANOFI – AVENTIS Việt Nam
LA1487 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty LD d                          70
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1488 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing trong ngành thép Việt Nam                          163
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1489 Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho Hợp tác xã nông nghiệp An Giang                            67
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        à
LA1490 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH một thnh viên Điện Tử Bình Hòa                     73
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1491 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng Công ty Xây dựng số 1                              52
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                            ê
LA1492 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần Điện tử Bi n Hòa                           77
                                                                                  doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                               ê
LA1493 Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho dịch vụ thông tin di động VinaPhone tr n thị trường Việt Nam        98
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                     ê
LA1494 Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo Sô cô la chocobella của Công ty Cổ phần bánh kẹo Bi n Hòa (Bibica      65
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1495 Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng   186
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                       ư
LA1496 Một số giải pháp nhằm phát triển thị tr ờng xuất nhập khẩu gạo ở Việt Nam đến năm 2010                    58
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1497 Một số giải pháp nhằm phát triển đầu tư trên thị trường bất động sản Việt Nam                        70
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1498 Một số giải pháp nhằm quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.      168
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        ê
LA1499 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp thị của Castrol Việt Nam tr n thị trường nhớt xe gắn máy            64
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1500 Một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM đến năm 2010            60
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1501 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing dịch vụ cho dịch vụ thông tin di động VMS-MobiFone            66
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                            ình
LA1502 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu Gốm sứ B Dương                                   65
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                        àng dệt may mặc vào thị trường Mỹ
LA1503 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu h                                          94
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                ư
LA1504 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định đự án đầu t tại Bình Thuận                          88
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1505 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Điện tử Việt Nam                   92
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                            àng Công thương Việt Nam
LA1506 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động của các chi nhánh Ngân h                      94
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1507 Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đến năm 2010                54
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1508 Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mạng viễn thông đến năm 2010                      124
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                         ài
LA1509 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dệt may S Gòn đến năm 2010                 72
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1510 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dệt may Thành Công đến năm 2015              112
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1511 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhựa Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh            74
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1512 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện thoại di động VinaPhone tại Trung tâm Dịch Vụ Viễn Thông Khu vực II  74
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1513 Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Nam đến năm 2015                    82
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1514 Một số giải pháp phát triển Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) đến năm 2010                         65
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 ê
LA1515 Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các Si u thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010           79
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1516 Một số giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch men phía Nam đến năm 2010              80
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         à
LA1517 Một số giải pháp phát triển khu chế xuất v khu công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020                    104
                                                                           doanh
                                                                     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1518 Một số giải pháp phát triển khu công nghiệp tại Đồng Nai đến năm 2010                            73
                                                                           doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1519 Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam                                                68
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1520 Một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ điện thoại di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2015           95
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1521 Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông cửu long thời kỳ đến năm 2010                      174
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1522 Một số giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu thô của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam                           61
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1523 Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines đến năm 2015                                94
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             ên
LA1524 Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhi của Việt Nam đến năm 2010                                 165
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         à
LA1525 Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt h ng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế                  106
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1526 Một số giải pháp thu hút đầu tư của Anh Quốc vào Việt Nam đến năm 2015                                    117
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1527 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế                 67
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1528 Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu                     143
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1529 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010                         105
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                      à
LA1530 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu c phê tỉnh Đồng Nai                                            85
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1531 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trái cây đồng bằng Sông Cửu Long                                     79
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1532 Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020                       79
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1533 Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô tr ên địa bàn TP. HCM                             92
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1534 Một số giải pháp để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp X ã Đông Thành huyện Ninh Minh Tỉnh Vĩnh Long                   80
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                      v
LA1535 Một số giải pháp để phát triển Công ty Điện lực Tp. HCM đến năm 2010 à 2020                                  70
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1536 Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển Tổng Công ty KHAHOMEX đến năm 2010                             68
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1537 Một số kiến nghị, giải pháp cho các doanh nghiệp Thương mại Việt Nam tồn tại và đứng vững khi Việt Nam gia nhập WTO              74
                                                                                   doanh
                                          ương mại Việt Nam - Hoa kỳ và tiến trình tham gia WTO của Việt
     Một số vấn đề chủ yếu cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệp định th                                   Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1538                                                                        120
     Nam                                                                             doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1539 Một số vấn đề phương pháp luận thống kê                                                    109
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1540 Một số đề xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu bàn chải đánh răng Colgate trên thị trường Việt Nam                     78
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                      àng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay
LA1541 Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng h                                     203
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1542 Nghiên cứu cung cấp thông tin thương mại phục vụ hoạt động xúc tiến xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam                  68
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1543 Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới            368
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1544 Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam                           164
                                                                                   doanh
     Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1545                                                                         590
     ở nước ta                                                                           doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1546 Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam                             194
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                            ư
LA1547 Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP. HCM (Cấp n ớc sạch và quét dọn, thu gom, vận chuyển rác)         191
                                                                                    doanh
    Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1548                                                                         401
    Việt Nam                                                                             doanh
                         ê
    Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng ti u chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1549                                                                         190
    thôn                                                                               doanh
                         ê
    Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng ti u chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1550                                                                         441
    thôn: Phân tích một số xu hướng phát triển nông nghiệp đầu thế kỷ XXI                                              doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                              ê
LA1551 Quyển 1: Nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách li n quan đến nông nghiệp và nông thôn                            460
                                                                                    doanh
                        ê
    Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng ti u chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn: Quyển 3:         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1552                                                                         398
                      ê
    Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng ti u chí, bước đi về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn                           doanh
                        ê
    Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng ti u chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn: Quyển 4:         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1553                                                                         362
    Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn                          doanh
                        ê
    Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng ti u chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1554                                                                         645
                   ình
    thôn: Quyển 5: thuyết minh mô h nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa                                          doanh
    Nghiên cứu hoạch định những giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện cơ chế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác DS-KHHGĐ           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1555                                                                         90
    cấp huyện                                                                            doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1556 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng dầu nhớt xe gắn máy tại Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp marketing cho nhãn hiệu dầu nhớt Solube        74
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1557 Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu                                 167
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                     ê                    êm
LA1558 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ ti u giá trị sản xuất, giá trị gia tăng th của các ngành kinh tế theo giá cơ bản               138
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1559 Nghiên cứu khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chí thống kê khoa học và công nghệ theo yêu cầu cảu ASEAN                    83
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             à
LA1560 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần v những bài học rút ra cho Việt Nam                              156
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                          ơ
LA1561 Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch c cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa            447
                                                                                    doanh
                       ơ
    Cơ sở khoa học của vấn đề chuyển dịch c cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở VIệt Nam trong         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1562                                                                         127
    tương lai                                                                            doanh
    Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1563                                                                         590
    ở nước ta                                                                            doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1564 Tổng kết lý thuyết, cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn                         82
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                          ơ
LA1565 Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch c cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn                64
                                                                                    doanh
                           ơ
    Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch c cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Đánh thực          Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1566                                                                         390
    trạng quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn sau đổi mới                                         doanh
                           ơ
    Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch c cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Đề xuất các         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1567                                                                         67
                                                       t
    giải pháp và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển dichjkinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam trongương lai                          doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1568 Nghiên cứu một số mô hình tái định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu liên quan đến các công trình thủy điện                   133
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1569 Nghiên cứu một số vấn đề kĩ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm                      357
                                                                                    doanh
                                  ư
     Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong th ơng mại điện và triển khai thử nghiệm: Thử nghiệm thương mại điện tử trong       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1570                                                                         32
     kinh doanh một số dịch vụ du lịch                                                               doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1571 Nghiên cứu một số yếu tố chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của đại lý vật liệu xây dựng                         116
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 àn
LA1572 Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đo Công nghiệp Cao su Việt Nam                            140
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 àng hóa trái cây đồng bằng Sông Cửu Long
LA1573 Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu h                                         173
                                                                                   doanh
     Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1574                                                                       144
     do ASEAN – Trung Quốc                                                                    doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1575 Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam              98
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1576 Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam                  63
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1577 Nghiên cứu sở thích xem trò chơi truyền hình cùa người dân TP.HCM                                      81
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1578 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng HSBC, chi nhánh TP. HCM                100
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1579 Nghiên cứu thị trường nhóm sản phẩm chăm sóc da tại Việt Nam và giải pháp Marketing của Công ty Quốc tế Minh Việt              197
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1580 Nghiên cứu thị trường thịt Heo tại TP. Hồ Chí Minh                                              77
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1581 Nghiên cứu thực trạng người khuyết tập để phục vụ cho chương trình phục hồi chức năng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu                49
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1582 Nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ tại TP. HCM của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX)                       127
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 à
LA1583 Nghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý v sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình CNH-HĐH đất nước             252
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1584 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các Cục Thống kê thực hiện     157
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1585 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  252
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1586 Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế                          98
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1587 Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác quốc tế               77
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1588 Nghiên cứu xác định nội dung và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế xã hội thời kì kế hoạch 5 năm             127
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                         ài
LA1589 Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm nội dung phục vụ lĩnh vực y tế cộng đồng:T liệu hỗ trợ chuẩn đoán y tế cộng đồng              68
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                      à
LA1590 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật cơ sở đăng ký kinh doanh cá thể phục vụ công tác quản lý v công tác thống kê           145
                                                                                   doanh
                                                    B
     Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung từ Quảngình - Bình Thuận: Tổng kết mô hình sản       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1591                                                                       238
     xuất nông lâm ngư nghiệp trên dải cát ven biển từ Quảng Bình - Bình Thuận                                          doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                     êu
LA1592 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ ti thống kê về chuyển dịch cơ cấu sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản                   86
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1593 Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và qui trình thiết kế phiếu điều tra thống kê                                 78
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1594 Nghiên cứu điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thủy sản                         434
                                                                                   doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                           ình
LA1595 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam                   337
                                                                                   doanh
                             ình
     Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Báo cáo tổng hợp chính sách đất     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1596                                                                       65
     đai của nước ngoài liên quan đến thị trường bất động sản                                                  doanh
                           ình
    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Hoàn thiện hệ thống đăng ký đất     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1597                                                                       91
    đai và bất động sản                                                                     doanh
                           ình
    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Những vấn đề kinh tế trong thị      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1598                                                                       127
    trường bất động sản                                                                     doanh
                           ình
    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1599                                                                       112
    đai với thị trường bất động sản                                                               doanh
                           ình
    Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để h thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Thiết kê mô hình đăng ký và quản     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1600                                                                       102
    lý bất động sản                                                                       doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                               à
LA1601 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ v thị trường để phục vụ chương trình xuất khẩu rau và hoa               488
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        à
LA1602 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đổi mới (theory invovation) trong đánh giá v dự báo công nghệ ở Việt Nam                   51
                                                                                  doanh
                                                                      ương
     Nguyên cứu một số vấn đề kĩ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm: Trung tâm hỗ trợ xúc tiến th      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1603                                                                       172
     mại điện tử                                                                        doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1604 Nguồn nhân lực trong nước, đánh giá thực trạng và dự báo                                          153
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         ã
LA1605 Nhu cầu hợp tác trong phát triển kinh tế - x hội ở nông thôn miền Bắc nước ta                                89
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1606 Nhân tố ảnh hưởng đến việc làm phi nông nghiệp ở huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp                               74
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                à
LA1607 Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nh nước trong thời kì đổi mới (1986 đến nay)     188
                                                                                  doanh
                                                     ùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm ở
     Những chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm hình thành và phát triển chợ đầu mối nông sản tại các v                       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1608                                                                       147
     nước ta                                                                          doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                      ư
LA1609 Những giải pháp chủ yếu mở rộng thị tr ờng tiêu thụ chè Việt Nam đến năm 2010                                59
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                    à
LA1610 Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng Công ty xây dựng số 1 thnh tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế     97
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                       à
LA1611 Những giải pháp chủ yếu nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp H Nội                                 173
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1612 Những giải pháp cơ bản góp phần hình thành giá đất hợp lý ở An Giang                                    72
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1613 Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển Đà Nẵng                             112
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                     à
LA1614 Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp H Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế              219
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                     ê
LA1615 Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Ki n Giang                                 71
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1616 Những giải pháp phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam trong tiến trình hội nhập                           54
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1617 Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015                                         68
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1618 Những giải pháp tăng cường vai trò của giới nữ trong quản lý nhà trường đại học                               118
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                      à                            ê          ội
LA1619 Những tác động đến doanh nghiệp vừa v nhỏ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh trong 5 năm đầu ti n trong quá trình h nhập WTO        166
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1620 Những yếu tố tác động đến người nghèo ở tỉnh Bình Phước và một số giải pháp                                 108
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1621 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận tại Thành phố Hồ Chí Minh           161
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1622 Nâng cao hiệu quả công tác quản lí tồn kho nguyên vật liệu tại Công ty SANOFI – SYNTHELABO Việt Nam                     107
                                                                                  doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1623 Nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện Hóc Môn            110
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1624 Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức xúc tiến xuất khẩu Chính phủ Việt Nam                            74
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1625 Nâng cao hiệu quả hoạt động của KCX và KCN Thành phố HCM                                      137
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                   àng hóa nhập khẩu của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM
LA1626 Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu h                                   91
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                        l                                  ên
LA1627 Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất ượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Cổ phần thang máy Thi Nam          128
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                à
LA1628 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nh nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta  175
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                               à
LA1629 Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ v vừa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào WTO             94
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1630 Nâng cao khả năng cạnh tranh của cụm cảng hàng không miền Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế               73
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                            èo
LA1631 Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân ngh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long                           79
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1632 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến hạt điều của Việt Nam                          104
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1633 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – VINAMILK                              88
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                            ê
LA1634 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Shell tr n thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam                     131
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1635 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty sơn Jotun Việt Nam                                     57
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                              à
LA1636 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Vinatrans trong bối cảnh hội nhập kinh tế ton cầu                     83
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        ình
LA1637 Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong tiến tr hội nhập                         91
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1638 Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO        94
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1639 Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế Quốc tế         99
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                           h
LA1640 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Airlines trong hoạt động vận chuyển àng hóa xuất khẩu                   114
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1641 Nâng cao năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập                           102
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1642 Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2015             67
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1643 Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay   232
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1644 Nông nghiệp An Giang và chương trình ba giảm ba tăng                                        68
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ kinh tế phát
                        à
LA1645 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ v vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp                         119
                                                                               triển
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1646 Phát triển khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam                                    98
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1647 Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015                            239
                                                                              doanh
                                                                         Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1648 Phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Long An đến năm 2010                                    203
                                                                              doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1649 Phát triển các khu công nghiệp Tp. Cần Thơ đến năm 2010                                           76
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                        ì
LA1650 Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong t nh hình mới (Giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020)                   120
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1651 Phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ ở Châu Á                                           545
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1652 Phát triển Công ty Cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng                                             76
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                      àng hóa trên địa bàn miền núi nhất là ở vùng sâu vùng xa nư ta
LA1653 Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh h                             ớc                     119
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        ê
LA1654 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa tr n quản trị rủi ro doanh nghiệp                  117
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1655 Phát triển kinh tế tư nhân ở các tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta hiện nay                                   145
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1656 Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa                                    317
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                           ình
LA1657 Phát triển mô hình Công ty mẹ - con trong quá tr hội nhập kinh tế quốc tế                                  76
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1658 Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020                                              235
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1659 Phát triển nhân lực vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010                                        178
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1660 Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay                 129
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                               à
LA1661 Phát triển thị trường Option tại Việt Nam – Thực trạng v giải pháp                                     121
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1662 Phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật TP. HCM đến năm 2010                                         90
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1663 Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh         133
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1664 Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại TP.Cần Thơ                                  69
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1665 Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu                             127
                                                                                  doanh
     Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính - ngân hàng,ứng dụng vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1666                                                                       83
     chuyển đổi mô hình tố chức                                                                 doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1667 Phân tích mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam                                        109
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1668 Phân tích những thách thức và cơ hội – tìm ra những bước đi thích hợp trong tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam              69
                                                                                  doanh
                                     ê
     Phân tích tác động cảu quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tr n rau đến hiệu quả sản xuất của nông dân xã Nhuận Đức huyện Củ Chi -     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1669                                                                       104
     TP.HCM                                                                           doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1670 Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt                              138
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1671 Phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 – 2006                                     85
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1672 Phân tích và dự báo tỉ giá thực hiệu lực (Reer) nhằm hạn chế rủi ro tỉ giá đối với hàng nông sản xuất khẩu tại Lâm Đồng           107
                                                                                  doanh
                                                                             Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1673 Phương pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015                                   199
                                                                                  doanh
LA1674 Phương pháp nghiên cứu khoa học: dùng cho Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm                                      89       Giáo trình
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1675 Phương pháp phân tích kĩ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam                       81
                                                                                    doanh
                ế                                ể
     Phương án khoán biên ch và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách đoàn th chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai        Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1676                                                                         73
     đoạn 2008 – 2010                                                                        doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                       ư
LA1677 Quan hệ giữa thị trường và kế hoạch trong phát triển nền kinh tế thị tr ờng định hướng XHCN ở nước ta hiện nay                 302
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1678 Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - vấn đề và giải pháp                     135
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1679 Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta                                              100
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1680 Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức                                                    111
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1681 Quản lý nguồn nhân lực xã hội                                                          127
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1682 Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động nhập sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế Quốc tế    95
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                         àng công thương Việt Nam
LA1683 Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán Quốc tế tại SGD II – Ngân h                                   124
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        à
LA1684 Quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu c phê của các doanh nghiệp Việt Nam                   130
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                     àng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập Quốc tế
LA1685 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân h                                                       95
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1686 Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam - thực trạng và giải pháp                                81
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ Tài chính -
                               à
LA1687 Sản phẩm bao thanh toán (foctoring). Những giải pháp hon thiện và phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay           74
                                                                                   Ngân hàng
                                ương hiệu sản phẩm rau an toàn của liên tổ chức sản xuất rau an toàn xã Tân Phú
     Sử dụng chiến lược chiêu thị trong hoạt động xây dựng th                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1688                                                                         68
     Trung huyện Củ Chi tại thị trường Tp. HCM                                                           doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                         ên
LA1689 Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguy liệu cà phê tại Công ty cà phê Trung Nguyên             99
                                                                                    doanh
                        l                              ư
     Sự thống nhất biện chứng giữa năng lực ãnh đạo, quản lý với bản lĩnh chính trị trong hoạt động của ng ời cán bộ chủ chốt của hệ thống chính     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1690                                                                         117
     trị ở nước ta hiện nay                                                                     doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1691 Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Long An giai đoạn 2001 – 2005 gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam            147
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1692 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia                                     186
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1693 Thuyết minh mô hình nông thông đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa                                       645
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1694 Thương hiệu và những giải pháp Marketing nâng cao giá trị thương hiệu xe gắn máy trên địa bàn TP. HCM                      97
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                         à
LA1695 Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng v giải pháp                              120
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1696 Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: những vấn đề lí luận và thực tiễn                            301
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1697 Thị trường hàng điện tử và triển vọng phát triển của Việt Nam đến 2010                                     114
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1698 Thị trường Lạc thế giới và khả năng xuất khẩu Lạc của Việt Nam                                         114
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1699 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang                                        129
                                                                                    doanh
                                                                               Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                              v
LA1700 Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2002 – 2006à dự báo đến năm 2015                    106
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1701 Thị trường và khả năng xuất khẩu một số mặt hàng Nông Lâm đặc sản Thái Nguyên                                 41
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         àng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. HCM – Thực trạng v giải pháp
LA1702 Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với h                                 à                122
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                à
LA1703 Thực trạng nghèo ở tỉnh Đồng Nai: Những yếu tố tác động v giải pháp giảm nghèo                                106
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1704 Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ hưu trí tại Tp. Hồ Chí Minh.                                77
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1705 Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại TP. HCM                           114
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1706 Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay                            167
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1707 Thực trạng và giải pháp phát triển Đại lí Hàng hải Việt Nam trước tình hình hội nhập kinh tế Quốc tế                     79
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1708 Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Nhật Bản                        98
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1709 Thực trạng và những yếu tố tác động đến người nghèo ở tỉnh Ninh Thuận                                     127
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1710 Tia cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành mía đường Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới                  96
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1711 Tiếp tục đổi mới chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc đến năm 2010                     147
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1712 Toàn cầu hóa kinh tế, khu vực hóa và Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới                                151
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1713 Trung tâm thương mại Cửa Khẩu Quốc tế Lào Cai                                                 63
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1714 Tuyển tập kết quả các đề tài dự án khoa học công nghệ tạo tình Thái Nguyên 10 năm 1986 - 1995                         104
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                         t
LA1715 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến ư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam                            484
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1716 Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp vừaàvnhỏ trên đại bàn TP. HCM            78
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                    àng hóa của Việt Nam
LA1717 Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với việc xuất khẩu h                                      192
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1718 Tái cấu trúc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con                                  121
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1719 Tân Hiệp- mô hình kinh tế - xã hội đáng khích lệ                                               22
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                                              ành Giáo dục và Đào tạo
LA1720 Tìm hiểu thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của người cán bộ nữ với công tác quản lý trong ng             90
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                       àng dệt may Việt Nam vào thị trường EU
LA1721 Tăng cường hoạt động quảng cáo thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt h                                    99
                                                                                   doanh
                                   ơ
     Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các c quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác        Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1722                                                                        225
     thanh tra                                                                          doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
               à
LA1723 Tổng quan khoa học đề t i cấp bộ: Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam và giải pháp                          154
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1724 Văn hóa tổ chức Công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện                                       87
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1725 Văn hóa Nam Bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á                                               321
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1726 Văn hóa quản lý Hồ Chí Minh                                                          109
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                   à
LA1727 Văn hóa quản lý truyền thống v hiện đại                                                    124
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1728 Vượt qua rào cản Thương mại trong hội nhập kinh tế Quốc tế                                           86
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1729 Vấn đề bảo vệ môi trường trong việc thực hiện một số chương trình phát triển kinhn tế - xã hội ở vùng dân tộc và miền núi           152
                                                                                    doanh
                         à
     Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức v tác động của nó đến sự phát triển và lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1730                                                                        460
     Nam                                                                              doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                ì           ủa
LA1731 Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hnh thành và vai trò c kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI       233
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1732 Xuất khẩu gốm mỹ nghệ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, thực trạng và các giải pháp phát triển                       149
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1733 Xác định kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý cấp quận                                       118
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1734 Xác định nội dung và phương thức công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thương mại ở nước ta thời kỳ tới 2010                   110
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1735 Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long                                           82
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1736 Xây dựng chiến lược hoạt động cho bệnh viện Thống Nhất đến năm 2015                                      83
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1737 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Brand Connections từ năm 2006 đến 2010                               85
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1738 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Công ty Metro Cash & Carry Vietnam, giai đoạn 2006 – 2010     54
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                              ài
LA1739 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm mua sắm S Gòn – Nguyễn Kim giai đoạn 2007 – 2011                         115
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1740 Xây dựng chiến lược kinh doanh các Công ty giải khát Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015                              63
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1741 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Nestle Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010                                62
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1742 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Vissan đến năm 2015                                         102
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1743 Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2007 – 2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II hoạch định chiến lược theo quá trình    104
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1744 Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm Gas dân dụng của Công ty Shell Việt Nam đến năm 2010                        72
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 ường Việt Nam đến năm 2010
LA1745 Xây dựng chiến lược Marketing của sản phẩm Martell tại thị tr                                         65
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1746 Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty AGFISH giai đoạn 2005-2010                                     64
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1747 Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cao su Đồng Nai đến năm 2015                                    76
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1748 Xây dựng chiến lược phát triển Công ty 59 đến năm 2015                                             93
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1749 Xây dựng chiến lược phát triển Công ty APL LOGISTICS Việt Nam giai đoạn 2007 – 2011                              119
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1750 Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y trung ương đến năm 2010                         91
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1751 Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng tại Vietcombank Đồng Nai và các giải pháp thực hiện                          52
                                                                                    doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1752 Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á giai đoạn 2006 – 2010                                        103
                                                                                    doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1753 Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) đến năm 2015                           99
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                        ư
LA1754 Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị tr ờng Hoa Kỳ đến năm 2015                     129
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1755 Xây dựng dự án thành lập Công ty kinh doanh Dự thưởng bóng đá tại Việt Nam                                 127
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1756 Xây dựng mô hình Công ty mẹ - con ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)                       96
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1757 Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam                                             66
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1758 Xây dựng một thương hiệu mạnh cho thương hiệu Bia SaiGon Special trong giai đoạn 2007 – 2010                        149
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1759 Xây dựng thương hiệu CO.OPMART của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM đến năm 2015                          105
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1760 Xây dựng thương hiệu Gạch Granite của 6 Công ty Gạch men Hoàng Gia                                     82
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1761 Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam                                            73
                                                                                  doanh
     Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn nhằm phát triển bền vững nguồn khách hàng trong hoạt       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1762                                                                      90
     động kinh doanh của Ngân hàng                                                               doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1763 Xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt đến năm 2015                                                100
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1764 Xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống ở Đồng bằng Sông Hồng hiện nay                            234
                                                                                  doanh
                                              ơn
     Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đ vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ trung ương đến     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1765                                                                      83
     địa phương                                                                        doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1766 Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập                     98
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1767 Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam                      104
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1768 Xây dựng và phát triển thương hiệu nước uống tinh khiết SAPUWA từ nay đến 2015                               90
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1769 Xây dựng và phát triển thương hiệu Thái Tuấn                                                80
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                       ước khoáng Vĩnh Hảo
LA1770 Xây dựng và phát triển thương hiệu để nâng cao khả năng cạnh tranh cho n                                  63
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1771 Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam                                  133
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1772 Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP. HCM qua sản phẩm du lịch địa phương                           104
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1773 Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2001 trong quản lý hành chính chông tai Sở nội vụ tỉnh Sơn La  44
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1774 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế                     106
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ Quản trị sản
LA1775 Xây dựng “Hệ thống sản xuất tinh gọn” (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA.                               97
                                                                                  xuất
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1776 Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam                      97
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1777 Đánh giá môi trường đầu tư và các giải pháp tiếp thị đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng                               111
                                                                                  doanh
                                                                            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             òn
LA1778 Đinh hướng phát triển kinh tế - sinh thái cụm đảo H Khoai (Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau)                            112
                                                                                  doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1779 Định hướng chiến lược xuất khâu nông sản của tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015                             79
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1780 Định hướng và giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty Scavi                              118
                                                                                      doanh
                                                     ên
    Điều tra cơ bản thực trạng tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở ba khu vực: Tây Bắc, Tây Nguy và Tây Nam Bộ nhằm phát triển bền            Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1781                                                                           318
    vững                                                                                 doanh
    Điều tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình 135 và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đầu tư phát triển các xã đặc biệt khó khăn      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1782                                                                           131
    giai đoạn 2009-2010                                                                         doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1783 Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý Khu công nghiệp Tân Bình                                81
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                            ênh truyền hình VTV3
LA1784 Đo lường sự thỏa mãn của khán giả TP.HCM đối với k                                                 94
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1785 Đo lường và nâng cao sức mạnh nhãn hiệu Eurotile                                                  55
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                           à            ên
LA1786 Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nh nước sau cổ phần hóa tr địa bàn thành phố Cần Thơ                          100
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1787 Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tuyển chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn                    64
                                                                                      doanh
     Đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1991-2004 đề xuất giải        Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1788                                                                           170
     pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả                                                                  doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1789 Đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn sau đổi mới                           390
                                                                                      doanh
     Đánh giá thực trạng trình độ công nghệ của các cơ sở sản xuất thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đề xuất phương án đổi mới trong giai đoạn 2005       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1790                                                                           181
     - 2010                                                                               doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1791 Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Khánh Hòa                                     109
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                              èo:
LA1792 Đánh giá tác động của các Dự án phát triển tới đói ngh Sổ tay dành cho cán bộ thực hành                               317
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1793 Đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của nông dân tỉnh An Giang             115
                                                                                      doanh
    Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội; thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1794                                                                           433
    huyện đảo                                                                              doanh
                                                                    ê
    Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực bi n giới phía tây       Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1795                                                                           409
    từ Thanh Hóa đến Kom Tum                                                                       doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1796 Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở thủ đô, những bài học kinh nghiệm; định hướng phát triển đến năm 2010                    319
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1797 Đóng góp vào quy hoạch phát triển ngành Thủy sản Campuchia đến 2010                                         68
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1798 Đầu tư phát triển đội tàu chở xăng dầu của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam                                      70
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1799 Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (SAIGONTOURIST)                                   79
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1800 Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007 – 2015                                77
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1801 Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam                                     111
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                              à
LA1802 Đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nh nước – điều kiện tất yếu để Việt Nam gia nhập WTO                       101
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             ình
LA1803 Đặc điểm kinh tế xã hội dải cát ven biển từ Quảng B đến Bình Thuận và một số khuyến nghị phát triển                         47
                                                                                      doanh
                                                                                 Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1804 Đề tài nghiên cứu các phương pháp phân tích dự báo kinh tế và môi trường thông qua mô hình vào -ra( input-output)                  94
                                                                                      doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1805 Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Shapharco) đến năm 2015                     70
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1806 Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty SONY Việt Nam đến năm 2015 (dự kiến 2020)                          86
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1807 Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến năm 2015              74
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1808 Định hướng chiến lược Marketing của Công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010                                63
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                            òng phẩm Hanson đến năm 2015
LA1809 Định hướng chiến lược marketing của Công ty văn ph                                            60
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1810 Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010                               73
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1811 Định hướng chiến lược Marketing du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2020                                  162
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             l
LA1812 Định hướng chiến lược và giải pháp thực hiện chiến ược phát triển hãng hàng không quốc gia Việt Nam đến năm 2015             64
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1813 Định hướng chiến lược xuất khẩu của Công ty Trung Nguyên vào thị trường CHLB Đức đến năm 2015                      136
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                      ương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc đến năm 2015
LA1814 Định hướng các giải pháp phát triển th                                                  120
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1815 Định hướng phát triển cho Công ty Thực phẩm miền Bắc - Finoxim đến năm 2015                               83
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1816 Định hướng phát triển Công ty Đường sông Miền Nam đến năm 2010                                      63
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1817 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Cát Lợi đến năm 2015                                      82
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1818 Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông trong nền mạng hữu tuyến                                    140
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1819 Định hướng phát triển KCX Tân Thuận đến năm 2015                                             95
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1820 Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015                      124
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1821 Định hướng phát triển thương mại trong quá trình hình thành nền kinh tế trí thức của Việt Nam                      144
                                                                                 doanh
                                    àng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics v
     Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận h                                 à      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1822                                                                     131
     quản trị chuỗi cung ứng tại TP. HCM trong giai đoạn hiện nay                                              doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1823 Định hướng và giải pháp pháp triển siêu thị ở TP. Cần thơ đến năm 2010                                  83
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1824 Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu HDBANK thông qua chiến lược Marketing                           114
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1825 Định lượng và kiểm soát rủi ro quốc gia Việt Nam                                             97
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1826 Đổi mới công tác thông tin báo cáo về công tác dân tộc                                          93
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1827 Đổi mới nội dung quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc                                    129
                                                                                 doanh
     Ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý trong đội ngũ cán bộ công chức đến cải cách h ành chính ở một số tỉnh ở Đồng bằng Sông Hồng - thực     Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1828                                                                     152
     trạng và giải pháp                                                                   doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                                 ãn          ủa
LA1829 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa m và lòng trung thành c nhân viên đối với tổ chức               95
                                                                                 doanh
                                                                           Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1830 Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng và giải pháp                 73
                                                                                 doanh
     Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực: Báo cáo tổng kết KH&CN đề tài khoa học cấp nhà      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1831                                                                        434
     nước: Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường Xuất khẩu cho một số chủng loại nông sản, thủy sản                              doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                       ạt
LA1832 Ứng dụng mô hình APV trong phân tích ho động sáp nhập và mua lại Công ty (M&A) tại Việt Nam                          90
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             ưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long
LA1833 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMAđể đẩy mạnh tăng tr                                              93
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1834 Ứng dụng mô hình Harry T. Osima đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long                           93
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1835 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004                      63
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1836 Ứng dụng phương pháp điều chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi                                          229
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1837 Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của thương xá Tax                                    111
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1838 Ứng dụng thị trường quyền chọn và giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro trong biến động giá cả xăng dầu ở Việt Nam                 100
                                                                                   doanh
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1839 Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam HOLCIM Việt Nam 2006 – 2010                     59
                                                                                   doanh
LA1840  Xây dựng chiến lược tài chính tại Hợp tác xã (HTX) Thương mại - dịch vụ Toàn Tâm trong giai đoạn 2008 - 2020.                78   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1841  Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động đối với hệ thống Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.                       77   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1842  Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.                            101   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1843  Nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhập khẩu tại Hải quan TP. HCM.                                       114   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1844  Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên tại văn phòng Khu vực miền Nam Việt Nam Airlines.                   73   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1845  Giải pháp cho hệ thống Ngân h                              à
                    àng thương mại Việt Nam trước xu thế sáp nhập, hợp nhất v mua lại.                      119   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1846  Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).           98   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1847                            àng Thương mại cổ phần Á Châu.
     Nâng cao hiệu quả Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân h                                            83   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1848                                           êm
     Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ni yết trên thị trường chứng khoán              83   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1849  Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Xuất nhập khẩu Việt Nam.          122   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1850  Quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.                               0   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
                                                                              Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
                             à                        ên
LA1851 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nh cung cấp dịch vụ điện thoại di động của Sinh vi Thành phố Hồ Chí Minh          86
                                                                                   doanh
                                                           ố
     Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành ph Hồ Chí Minh trong quá trình     Luận văn thạc sĩ Tài chính -
LA1852                                                                        122
     hội nhập.                                                                         Ngân hàng
     Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động      Luận văn thạc sĩ quản trị kinh
LA1853                                                                        90
     Việt Nam                                                                           doanh
LA1854  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức.                                     85   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1855  Thực trạng và giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh 11                 71   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1856  Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020                                     127   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1857                               à
     Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa v nhỏ tại Thành phố Cần Thơ đến năm 2020.                       128   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1858  Phát triển thị trường mua bán sáp nhập - Hướng đi mới cho Việt Nam.                                     124   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1859                                   h
     Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân àng Công thương Việt Nam.                         122   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1860  Phát triển thịt trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.                                        117   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1861  Các nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của người Việt Nam.                                           64   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1862                                             ình
     Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện B Chánh Tp. HCM.                         73   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1863  Nghiên cứu lý thuyết hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam.                                     156   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1864  Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế trong quản lý thuế ở cục thuế Bình Dương.                            87   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
                                         à
     Biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp nh nước về chế biến thủy sản xuất khẩu ở thành phố nha trang (116
LA1865                                                                        116   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
     trang)
LA1866  Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Bạch Mai trong cơ chế tài chính mới (70 Trang)                  70   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1867  Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân h  àng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (100 Trang)                      100    Luận văn tốt nghiệp
LA1868                                                à
     Phát triển một số ngành nghề thủ công nghiệp ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Thực trạng v giải pháp) (139 Trang)               139   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1869 Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 160 Trang       160   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
     Phân tích tình hình đào tạo và đào tạo nâng cao giáo viên dạy nghề nhằm rút ra biện pháp đào tạo nâng cao tốt hơn cho giáo viên các trường
LA1870                                                                        122   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
     đào tạo nghề ở việt nam (122 Trang)
LA1871  Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam (103 Trang)                                       103   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1872                            ư
     Xây dựng phương án tổ chức thực hiện Dự án Đầu t Xây dựng Chung cư cao cấp 9 tầng Trại Găng (107 Trang)                   107   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1873  Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng 158 Trang                          158   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1874                            à
     Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục - đ o tạo ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp (111 Trang)                 111   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1875  Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TOCONTAP đến năm 2010                                    Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1876  Phân tích và một số giải pháp chiến lược Phát triển nguồn nhân lực của Công ty than mạo khê giai đoạn 2007 – 2015 (124 Trang)        124   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
     Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (110
LA1877                                                                        110   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
     Trang)
LA1878  Phân tích và định hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2015 (137 Trang)                          137   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1879  Một số biện pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng miền núi tỉnh Nghệ An 110 Trang                       110   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1880  Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ (144 Trang)                144   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1881  Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với tăng cường kiểm soát nội bộ tại trường đại học hùng vương (145 Trang)                145   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1882  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty than Hà Tu (81 Trang)                      81   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1883  Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối h àng hoá Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (113 Trang)              113   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1884 Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta thời kỳ đến năm 2015 (220 Trang)        220   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1885  Nâng cao năng lực tài chính Của Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong xu thế hội nhập (104 Trang)                  104   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1886  Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 (129 Trang)                      129   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1887  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm (102 Trang)         102   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1888  Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài truyền hình Việt Nam (104 Trang)                                 104   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
LA1889  Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (118 Trang)                    118   Luận văn thạc sĩ Kinh tế
                                                                              Luận văn thạc sĩ Quản trị nhân
                              ường sự liên kết giữa trường dạy nghề với doanh nghiệp (130 Trang)
LA1890 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng c                                             130
                                                                                     lực
     Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Sở Giao dịch - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ( 91
LA1891                                                                               Luận văn thạc sĩ
     Trang)
LA1892  Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (72 Trang)                Luận văn thạc sĩ
LA1893  Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Tổng Công ty Sông Đà                                       Luận văn thạc sĩ
LA1894                                              à
     Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý của Công ty than H Tu (81 trang)                             Luận văn thạc sĩ
LA1895  Thực trạng phát triển của ngành mía đường trên địa bàn Thanh Hóa (135 trang)                                       Luận văn thạc sĩ
LA1896                            à
     Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục - đ o tạo ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp                             Luận văn thạc sĩ
     Thực trạng quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp nhựa Việt Nam (Lấy lĩnh vực kinh doanh nhựa Hàng không làm cơ sở nghiên
LA1897                                                                               Luận văn thạc sĩ
     cứu, khảo sát chủ yếu) (180 trang)
LA1898  Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của ng   ành sản xuất giầy dép (113 trang)                        Luận văn thạc sĩ
LA1899  Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông (102 trang)                                               Luận văn thạc sĩ Ngữ Văn
LA1900  Giải pháp thúc đẩy quá trình tự học của sinh viên hệ đại học tại chức tại trường Đại học Kinh tế quốc dân (115 trang)                  Luận văn thạc sĩ
LA1901  Sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước để cho vay giải quyết việc làm trong nông nghiệp (128 trang)                               Luận văn thạc sĩ
                                 ên
LA1902 Hoàn thiện phương pháp phân tích dự báo biến động tỷ giá tr thị trường hối đoáI quốc tế tại Ngân hàng công thương Việt nam (104 trang)           Luận văn thạc sĩ
LA1903 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may việt nam (93 trang)                      Luận văn thạc sĩ
LA1904 Vai trò của siêu thị với người tiêu dùng Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp siêu thị Vinaconex và siêu thị Intimex Hà Nội) (78 trang)          Luận văn thạc sĩ
                            à                         à
     Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ISO9000 v hệ thống HACCP tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải H và xây dựng hệ thống ISO 2000: 2005
LA1905                                                                               Luận văn thạc sĩ
     (100 trang)
LA1906  Tự động hoá toà nhà trên cơ sở ứng dụng công nghệ tự động hoá của h  ãng ALC                                      Điều khiển tự động
LA1907  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (151 trang)                             Luận văn thạc sĩ
LA1908  Đấu tranh phòng chống tội giết người trên địa bàn tỉnh Nghệ An (82 trang)                                         Luận văn thạc sĩ
LA1909  Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty bia NADA (106 trang)                             Luận văn thạc sĩ
LA1910  Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá (88 trang)                                    Luận văn thạc sĩ
LA1911 Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội - Kinh nghiệm và giải pháp (92 trang)                               Luận văn thạc sĩ
LA1912 Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long (100 trang)                  Luận văn thạc sĩ
                                                        à
LA1913 Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình CNH-HĐH ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay - kinh nghiệm v giải pháp (104 trang)               Luận văn thạc sĩ
LA1914  Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội (157 trang)                               Luận văn thạc sĩ
LA1915                     à
     Kinh tế tư nhân Việt Nam - thực trạng v giải pháp (71 trang)                                               Luận văn thạc sĩ
LA1916                                           à
     Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cơ Điện Xây Dựng Nông Nghiệp V Thủy Lợi (120 trang)                             Luận văn thạc sĩ
LA1917  Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩmcủa Công ty cổ phần sữa việt nam (Vinamilk) (130 trang)                        Luận văn thạc sĩ
LA1918  Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010 (124 trang)                         Luận văn thạc sĩ
     Những giải pháp nhằm tăng c ường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở v ùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện giao thương
LA1919                                                                               Luận văn thạc sĩ
     kinh tế.
LA1920  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Quy chế Từ sơn (106 trang)                                 Luận văn thạc sĩ
LA1921  Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay (118 trang)                                     Luận văn thạc sĩ Luật học
LA1922                         l
     Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến ược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (80 trang)                              Luận văn thạc sĩ
LA1923 Lựa chọn phương án chiến lược phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO (94 trang)             Luận văn thạc sĩ
                            ì
LA1924 Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây (104 trang)                   Luận văn thạc sĩ
LA1925 Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội (87 trang)                   Luận văn thạc sĩ
                                 ê
LA1926 Phát triển quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam - Nghi n cứu tại tại xã Yên Mao - Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ (107 trang)       Luận văn thạc sĩ Tài chính
                                           ường Việt nam (138 trang)
LA1927 Marketing hỗn hợp cho sản phẩm áo sơmi nam của Công ty Cổ phần May 10 tại thị tr                                      Luận văn thạc sĩ
                                                  ương tiện giai đoạn 2006-2010 (115 trang)
LA1928 Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty truyền thông đa ph                                Luận văn thạc sĩ
LA1929 Tín dụng Ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam (126 trang)                                      Luận văn thạc sĩ
LA1930                        ành phố) trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam (115 trang)
    Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (th                                                      Luận văn thạc sĩ
LA1931                             à
    Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp v phát triển Nông thôn (130 trang)                                   Luận văn thạc sĩ
LA1932 Những giải pháp nhằm tăng c ường thu hút FDI vào Hải Dương trong giai đoạn 2007-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (92 trang)                  Luận văn thạc sĩ
    Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn)
LA1933                                                                               Luận văn thạc sĩ
    Quảng An (89 trang)
LA1934 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy Quy chế II - Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp (140 trang)             Luận văn thạc sĩ
LA1935 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty than Hà Tu (76 trang)                             Luận văn thạc sĩ
    Các giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp tập trung và
LA1936                                                                               Luận văn thạc sĩ
    đô thị tại tỉnh bắc ninh trong những năm tới
                                                               ình
    Đổi mới chính sách thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện CNH, ĐTH ở Việt Nam thời kỳ 2006-2010 qua t hình của thành
LA1937                                                                               Luận văn thạc sĩ
    phố Hà Nội) (112 trang)
LA1938 Chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của Xí nghiệp Xây lắp điện- Công ty Điện lực 1 (119 trang)                             Luận văn thạc sĩ
    Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai đến năm 2010
LA1939                                                                               Luận văn thạc sĩ
    (83 trang)