AGREEMENT OF SHAREHOLDERS

Document Sample
AGREEMENT OF SHAREHOLDERS Powered By Docstoc
					                              Pritarta
                              Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
                              2009 m. _________d. sprendimu Nr. _____

   DRAFT AGREEMENT OF               AKCINĖS BENDROVĖS ,,KLAIPĖDOS
     SHAREHOLDERS                ENERGIJA“ AKCININKŲ SUTARTIES
OF J.St.Co. “KLAIPĖDOS ENERGIJA“                PROJEKTAS

Klaipėda, ____________ of the year two Klaipėda, du tūkstančiai devintųjų metų
thousand and nine           _______________ ___________________ diena

Klaipėda City Municipality (hereinafter     Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau Sutarties
referred to as the “Municipality”), having its  tekste – ,,Savivaldybė”), kurios buveinės adresas
registered address at Liepų 11, Klaipėda,    yra Liepų g. 11, Klaipėda, Lietuvos Respublika,
Republic of Lithuania, legal entity code     juridinio asmens kodas 111100775, atstovaujama
111100775,      represented      by  _________, veikiančio pagal _________ ,
_________________, acting in accordance
with _________________,             ir

and
                         UAB „Fortum Heat Lietuva“(toliau Sutarties
J.St.Co.Ltd. “Fortum Heat Lietuva”        tekste – „FHL“), kurios buveinės adresas yra
(hereinafter referred to as “FHL”), having its  Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Ţukausko g. 21,
registered address in S. Ţukausko str. 21,    Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas
Vilnius, Vilnius City Municipality, Republic   1116 79436,    PVM    mokėtojo    kodas
of Lithuania, legal entity code 1116 79436,   LT116794314,   duomenys    apie  bendrovę
VAT payer’s code LT116794314, the data of    kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
the company is kept and stored with the     juridinių  asmenų   registre,   atstovaujama
Register of the Republic of Lithuania of Legal  generalinio direktoriaus Vitalijaus Ţutos,
Entities, represented by General Director    veikiančio pagal bendrovės įstatus,
Vitalijus Ţuta, acting in accordance with the
Articles of Association of the Company,

hereinafter the Municipality and FHL may     toliau Savivaldybė ir FHL kiekviena atskirai gali
be each separately referred to as        būti vadinama „Akcininku” arba „Šalimi“, o
“Shareholder” or “Party”, and the        Savivaldybė ir FHL abi kartu gali būti
Municipality and FHL may be jointly       vadinamos ,,Akcininkais” arba „Šalimis“, jeigu
referred to as the “Shareholders” or the     iš konteksto nedarytina kitokia išvada,
“Parties”, unless the context prompts to
another conclusion,

TAKING ACCOUNT OF THE FACT ATSIŢVELGDAMOS Į TAI, KAD:
THAT:

1. Each Shareholder is a shareholder of        1.  Kiekvienas Akcininkas yra akcinės
  J.St.Co. “KLAIPĖDOS ENERGIJA”,              bendrovės „KLAIPĖDOS ENERGIJA“,
  legal entity code 1402 49252, registered         juridinio asmens kodas 1402 49252,
  office: Danės str. 8, Klaipėda, the           buveinės adresas: Danės g. 8, Klaipėda,
  Republic of Lithuania, hereinafter            Lietuvos Respublika, toliau vadinama
                        2
  referred to as the “Company”, holding       „Bendrove“, akcininkas, nuosavybės
  by the right of ownership at least one      teise valdantis bent vieną Bendrovės
  Share of the Company;               Akciją;

2. On 17 July 2002, the Municipality and    2.  2002 m. liepos mėn. 17 d. Savivaldybė ir
  the group of investors consisting of the     investuotojų  grupė,   kurią  sudarė
  Lithuanian and USA J.St.Co. Ltd.         Lietuvos ir JAV UAB „Itera Lietuva”,
  “Itera Lietuva”, Stadtwerke Leipzig        Stadtwerke Leipzig GmbH, ir VNG
  GmbH and VNG Verbundnetz Gas           Verbundnetz Gas AG, pasirašė AB
  AG, have signed the agreement of         „Klaipėdos energija“ akcininkų sutartį
  shareholders of J.St.Co. „Klaipėdos        (toliau – „Pirmoji sutartis“), kurioje, be
  energija“ (hereinafter – the “First        kita ko, buvo detalizuoti kai kurie
  Agreement”), by virtue whereof, inter       Bendrovės valdymo klausimai ir sutarta
  alia, certain issues pertaining to the      dėl suderinto balsavimo Bendrovės
  Company’s management have been          visuotiniuose akcininkų susirinkimuose
  detailed, as well as agreed regarding a      bei kituose Bendrovės organuose;
  coordinated voting at general meetings of
  shareholders of the Company and in
  other bodies of the Company;
                        3.  Po Pirmosios sutarties sudarymo
3. Since the moment of concluding the First     momento pasikeitė Pirmosios sutarties
  Agreement, the number of shares of the      šalims priklausančių Bendrovės akcijų
  Company pertained by ownership right       skaičius bei įvyko šie pokyčiai: Lietuvos
  to the parties of the First Agreement has     ir JAV UAB „Itera Lietuva”
  changed, and the following events have      priklausiusios Bendrovės akcijos perėjo
  taken place: the Company’s shares         uţdarosios akcinės bendrovės „Vakarų
  pertaining by ownership right to         Lietuvos   pramonės   ir   finansų
  Lithuanian and USA J.St.Co.Ltd.          korporacija“    nuosavybėn,    VNG
  “Itera Lietuva” have been transferred       Verbundnetz Gas AG perleido jos
  into the ownership of J.St.Co. Ltd.        valdomas Bendrovės akcijas VNG-
  “Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų       Erdgascommerz GmbH nuosavybėn, o
  korporacija”, the Company’s shares        VNG-Erdgascommerz GmbH perleido
  held by VNG Verbundnetz Gas AG          jos valdomas Bendrovės akcijas FHL
  have been transferred into the ownership     nuosavybėn, tuo tarpu uţdaroji akcinė
  of   VNG-Erdgascommerz     GmbH,      bendrovė „Vakarų Lietuvos pramonės,
  whereas the Company’s shares held by       finansų korporacija“ perleido jos
  VNG-Erdgascommerz GmbH have been         valdomas Bendrovės akcijas FHL
  transferred to the ownership of FHL, the     nuosavybėn, Stadtwerke Leipzig GmbH
  Company’s shares held by St.Co.          perleido jos valdomas Bendrovės akcijas
  “Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų       FHL nuosavybėn;
  korporacija” were transferred into the
  ownership of FHL, and the Company’s
  shares held by Stadtwerke Leipzig
  GmbH have been transfered to the
  ownership of FHL;

4. After the First Agreement had been      4. Po Pirmosios sutarties pasirašymo
  signed, the Articles of Association of the   Lietuvos Respublikos Seimas priėmė
  Company    were   coordinated  and    naują Akcinių bendrovių įstatymo
                         3
  amended according to the new wording        redakciją, su kuria buvo suderinti ir pagal
  of the Law on Stock Companies adopted        kurią buvo pakeisti Bendrovės įstatai;
  by the Parliament of the Republic of
  Lithuania;
                         5. 2003 m. geguţės 20 d. Lietuvos
5. On 20 May 2003, the Parliament of the       Respublikos Seimas priėmė Lietuvos
  Republic of Lithuania adopted the Law       Respublikos šilumos ūkio įstatymą
  on Heating Sector of the Republic of       (aktuali 2008 m. sausio 1 d. redakcija),
  Lithuania (the current edition as of 1      kuris reglamentuoja     šilumos  ūkio
  January 2008) which regulates state        valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų
  management of the heat sector, activities     veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais,
  of subjects of the heat sector, their       tarpusavio ryšius ir atsakomybę;
  relationship with the heat consumers,
  inter relationship and liability;

6. Taking into consideration, inter alia, the   6. Atsiţvelgami į, be kita ko, Pirmojoje
  commitments established in the First       sutartyje įtvirtintus įsipareigojimus kartu
  Agreement of joint implementation, to       įgyvendinti bendros šilumos ir elektros
  the extent it is economically viable, of the   energijos gamybos elektrinės statybą bei
  construction, financing and operation of     finansavimą, valdymą, jei tai ekonomiškai
  the power plant producing both heat and      naudinga;
  electricity;
7. Taking into consideration, inter alia, the   7.  Atsiţvelgdami į, be kita ko, įvykusius po
  changes of the actual situation having       Pirmosios sutarties sudarymo faktinės
  occurred after conclusion of the First       situacijos pokyčius, Akcininkai ketina
  Agreement, the Shareholders intend to        sudaryti tarpusavyje naują Bendrovės
  enter into a new mutual agreement of        akcininkų sutartį, kuri reguliuotų
  shareholders of the Company, which         Akcininkų kaip Bendrovės akcininkų
  would regulate the relationships of the       tarpusavio santykius, pakeistų Pirmąją
  Shareholders    as those   of   the    sutartį bei skatintų Akcininkų interesų
  shareholders of the Company, and would       įgyvendinimą, siekdami suderinti bendrus
  supersede the First Agreement and          Akcininkų veiksmus bei sudaryti sąlygas
  promote implementation of the interests       efektyviam    Bendrovės   valdymui,
  of the Shareholders while seeking to        uţtikrinant sklandţią Bendrovės veiklą ir
  coordinate joint actions of the           Akcininkams priimtiną pelno grąţą;
  Shareholders and to establish pre-
  conditions for effective management of
  the Company by ensuring the Company
  is duly running its business and ensuring
  return on equity acceptable to the
  Shareholders;

8. The Shareholders intend to establish      8. Akcininkai ketina įtvirtinti kiekvieno
  each Shareholders’s right of pre-         Akcininko pirmumo teisę įsigyti kito
  emption in acquiring Company’s shares       Akcininko parduodamas Bendrovės
  being sold by the other Shareholder and      akcijas ir nustatyti šios pirmumo teisės
  to establish the order of implementation     įgyvendinimo tvarką,
  of such right of pre-emption,
                          4
The Parties have agreed upon the following
terms and conditions of the Agreement:   Šalys susitaria dėl šių Sutarties sąlygų:

1. Definitions                  1. Sąvokos

The definitions below used in the present Šioje Sutartyje ţemiau išvardintos sąlygos,
Agreement, shall have the following išskyrus, jeigu kontekstas reikalautų kitos
meanings ascribed to them, unless the context reikšmės, turi šias joms priskirtas reikšmes:
requires otherwise:

The “Agreement” – shall mean the present “Sutartis” – reiškia šią Bendrovės Akcininkų
agreement of the Shareholders of the sutartį.
Company.

The “Articles of Association” – shall mean    “Įstatai” – reiškia Lietuvos Respublikos įstatymų
Articles of Association of the Company      ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka
registered according to the laws and other    įregistruotus Bendrovės įstatus, galiojančius bet
legal acts of the Republic of Lithuania,     kuriuo šios Sutarties vykdymo momentu.
effective at any time of performance hereof.

“Essential” – in terms of misrepresentation or  “Esminis” – Akcininko patvirtinimo ar
misleading representation by Shareholder,    garantijos paţeidimo ar klaidingumo prasme,
shall mean an event, condition, fact, change   reiškia įvykį, sąlygą, faktą, pasikeitimą ir įtaką,
or impact, which causes direct losses to the   sukeliančią kitiems Akcininkams ar Bendrovei
other Shareholders or the Company, which     tiesioginius nuostolius, kurių suma viršija 500
amount exceeds LTL 500,000 (five hundred     000 (penkis šimtus tūkstančių) litų bei Akcininkų
thousand Lithuanian Litas), and voting of the  ar jų pasiūlytų stebėtojų tarybos narių     ar
Shareholders, members of the Supervisory     Akcininkų pasiūlytų Bendrovės stebėtojų
Council of the Company nominated by the     tarybos narių pasiūlytų Bendrovės valdybos narių
Shareholders or members of the Board of the   balsavimas kitaip negu numatyta šioje Sutartyje.
Company nominated by the members of the
Supervisory Council of the Company
nominated by the Shareholders deviating
from what has been agreed herein.

“Share(s)” – each severally and jointly shall “Akcija(-os)” – atskirai ir kartu reiškia
mean share(s) of the Company with all Bendrovės akciją(-as) bei visas joms suteiktas
property and non-property rights ascribed turtines ir neturtines teises.
thereto.

The “Consolidated Vote” shall mean a       “Bendru susitarimu” – reiškia Šalių ar Šalių
written consolidated agreement of Parties or   paskirtų stebėtojų tarybos narių ar valdybos narių
members of the Supervisory Board appointed    bendrą susitarimą raštu prieš priimant sprendimą
by the Parties or members of the Board before  svarbiu Bendrovei klausimu.
passing a resolution upon important issue for
the Company.

“Waste” shall mean household (domesticly “Atliekos”       reiškia   buitines   (buityje
collected) and other waste which are collected susidarančias) ir kitokias atliekas, susidarančias
                           5
at the source, which are similar to domestic   prie šaltinio, kurios savo pobūdţiu yra panašios į
waste in its nature and consistence being able  buitines atliekas ir yra tokios sudėties, kuri leidţia
to be burnt in the Power-Plant, except for the  jas deginti Elektrinėje, išskyrus statybos ir
constructional and demolition waste and      griovimo atliekas bei pavojingas atliekas (kaip jos
except for the hazardous waste (as it is     apibrėţtos šios Sutarties sudarymo metu
defined in the wording of the Waste        galiojančioje LR atliekų tvarkymo taisyklių,
Management Regulations, adopted by the      patvirtintų LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos
Order of the Minister of Environment No 217,   14 d. įsakymu Nr. 217, su vėlesniais pakeitimiais
of 14 July, 1999 with its later amendments    ir papildymais, redakcijoje), kurios yra geros
and supplements, effective at the moment of    kokybės ir tinkamos deginimui.
the conclusion of this Agreement), which is
of good quality and suitable for combustion.

“Power-Plant” shall mean the heat power      „Elektrinė“ reiškia Klaipėdos mieste ketinamą
plant intended to be built in the Klaipėda city  pastatyti termofikacinę elektrinę, kurioje kaip
and which will consume as a raw the local     ţaliava būtų naudojamas vietinis kuras ir
fuel and the Waste, which is to be built, run,  Atliekos, ir kuri bus statoma, eksploatuojama ir
managed and invested into by a joint venture   valdoma Bendrovės ir jos verslo partnerio FHL
UAB “Fortum Klaipeda”, legal entity code:     įkurtos bendros įmonės UAB “Fortum Klaipėda”,
301276531 (hereinafter – “Owner of the      juridinio asmens kodas: 301276531 (toliau –
Power-Plant”), established by the Company     Elektrinės savininkas).
and its business partner FHL.

2. Objective and subject matter of the 2. Sutarties tikslas ir dalykas
Agreement

2.1. In order to successfully implement the    2.1 Siekiant sėkmingai įgyvendinti Bendrovės
development of the Company and to entrench    plėtrą bei įsitvirtinti rinkoje, Akcininkai
in the market, the Shareholders confirm that   patvirtina, kad jie yra suinteresuoti efektyviu ir
they are interested in efficient and operative  veiksmingu Bendrovės valdymu bei veikla.
management and activity of the Company.

2.2. The Shareholders have agreed on       2.2. Akcininkai susitarė dėl bendradarbiavimo ir
collaboration and shall make reasonable      dės protingas pastangas, siekdami, kad Bendrovė
efforts in achieving that the Company       taptų efektyviai veikiančia įmone, tiekiančia
becomes efficiently operating company       šilumos energiją. Siekiant šių tikslų, konkrečiai
supplying the heat energy. In order to achieve  turi būti įgyvendinti:
these objectives, specifically the following
has to be implemented:

  -  efficient consumption and saving of      -  efektyvus energijos išteklių vartojimas ir
    energy resources, consumption of          taupymas, vietinių, atsinaujinančių ir
    local, renewable and waste energy         atliekinių energijos išteklių vartojimas;
    resources;
  -  solutions of common and special plan      -  bendrojo ir specialiojo plano sprendimai
    on the heat energy supply to the          aprūpinant Klaipėdos miestą šilumos
    Klaipėda city;                   energija;

  -  securing of clean environmentally       -  švarių, ekologiškų technologijų diegimo
                           6
    friendly technology;                uţtikrinimas;

  -  signing of the long term heat sale and     -  ilgalaikės šilumos pirkimo-pardavimo
    purchase (supply) agreement by and         (tiekimo) sutarties tarp Bendrovės ir
    between the Company and      the       Elektrinės   savininko,   sudarymas
    Owner of the Power-Plant, through         įgyvendinant Elektrinės projektą;
    the Power-Plant project;

  -  ensuring both the reliable supply of      -  šilumos tiekimo patikimumo bei Lietuvos
    heat and quality of supply of heat as       Respublikos įstatymais reikalaujamos
    required by the laws of the Republic        šilumos tiekimo kokybės uţtikrinimas ir
    of Lithuania, and centralised supply of      šilumos    tiekimas  centralizuotai
    heat to the consumers by economically       vartotojams ekonomiškai pagrįstomis
    justified prices as it is provided in the     kainomis kaip tai numatyta Lietuvos
    laws of the Republic of Lithuania         Respublikos įstatymuose.


2.3. The Shareholders agree that the main     2.3. Akcininkai susitaria, kad pagrindinis šios
objective of this Agreement is to optimize the   Sutarties tikslas yra optimizuoti Bendrovės
management structure of the Company, to      valdymo struktūrą, koordinuoti Bendrovės ūkinės
coordinate decision-making process in       veiklos ir valdymo sprendimų priėmimą,
business activity of the Company and        uţtikrinti bendrus veiksmus, įgyvendinant
management, ensure joint actions in        Bendrovės valdymą bei tolesnę jos plėtrą.
implementing management of the Company       Atsiţvelgdami į Pirmąją sutartį, Akcininkai
and its further development. Having paid due    sieks   įgyvendinti   Elektrinės   projektą.
regard to the First Agreement, the         Akcininkai patvirtina bendrą supratimą, kad
Shareholders will seek to implement the      FHL per Elektrinės savininką galės įgyvendinti
Power-Plant project. The Shareholders       Elektrinės projektą tik įvykus visoms teisinėms,
confirm their common understanding, that      techninėms, aplinkosauginėms ir finansinėms
FHL through the Owner of the Power-Plant      prielaidoms, įskaitant bet neapsiribojant:
will be able to implement the Power-Plant
project only upon occurance of all legal,
technical, environmental and financial pre-
conditions, including but not limited to:

  -  conducting the evaluation of impact      -  atlikus poveikio aplinkai vertinimą bei
    on environment and adopting a           kompetentingoms Lietuvos Respublikos
    positive decision by the competent         institucijoms priėmus teigiamą sprendimą
    State institutions of the Republic of       dėl   planuojamos   ūkinės  veiklos
    Lithuania in relation to the planned        galimybių;
    economic activity;

  -  concluding of the long term heat sale     -  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
    and purchase (supply) agreement by         tvarka sudarius ilgalaikę šilumos pirkimo-
    and between the Company and the          pardavimo   (tiekimo)   sutartį  tarp
    Owner of the Power-Plant following         Elektrinės savininko ir Bendrovės;
    the order established by the laws of
    the Republic of Lithuania;
                          7
  -  concluding of the long term contract     -  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
    between closed stock company           tvarka sudarius ilgalaikę sutartį tarp
    Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo        uţdarosios akcinės bendrovės Klaipėdos
    centras and the Owner of the Power-       regiono atliekų tvarkymo centras ir
    Plant for the required amount of the       Elektrinės savininko dėl Elektrinės
    Waste to the Owner of the Power-         savininkui reikiamo kiekio Atliekų
    Plant for combustion in the Power-        tiekimo deginimui Elektrinėje naudojant
    Plant using the services of the Owner      Elektrinės savininko paslaugas.
    of the Power-Plant following the
    order established by the laws of the
    Republic of Lithuania.

If upon sole discretion of the FHL all legal,  Jeigu FHL nuoţiūra bus įgyvendintos ar įvyks
technical, environmental and financial pre-   visos Elektrinės projekto teisinės, techninės,
conditions of the Power-Plant project are met  aplinkosauginės ir finansinėms prielaidos iki
or occurred til 1 July 2009, the Power-Plant   2009 liepos 1 dienos, tai Elektrinė gali būti
could be built til 1 May 2013. If upon sole   pastatyta iki 2013 geguţės 1 dienos. Jeigu FHL
discretion of the FHL all legal, technical,   nuoţiūra visos Elektrinės projekto teisinės,
environmental and financial pre-conditions of  techninės, aplinkosauginės ir finansinės prielaidos
the Power-Plant project are not met til 1 July  nebus įgyvendintos iki 2009 liepos 1 dienos,
2009, the FHL has a right to set other term of  FHL turi teisę nukelti Elektrinės projekto
the implementation of the Power-Plant      įgyvendinimą kitam terminui.
project.

The Parties shall make all best efforts to co-  Šalys iki 2009 liepos 1 dienos turi dėti visas
ordinate and sign the separate agreement til 1  geriausias pastangas suderinti ir pasirašyti atskirą
July 2009, which shall establish the action   sutartį, kuri turi numatyti Elektrinės projekto
plan for the implementation of the Power-    įgyvendinimo veiksmų planą ir FHL bei
Plant project and investment protection of    Elektrinės savininko investicijų apsaugą.
FHL and the Owner of the Power-Plant.

2.4. This Agreement sets forth principles of   2.4.  Ši   Sutartis  nustato  Akcininkų
cooperation and joint actions of the       bendradarbiavimo principus ir bendrus veiksmus,
Shareholders, basics for formation and      Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos
activities of the Supervisory Council and the  formavimo ir veiklos pagrindus ir priemones,
Board of the Company and measures for      uţtikrinančias balsavimo tam tikrais klausimais
ensuring the order of voting at the general   Bendrovės     visuotiniuose    akcininkų
meetings of shareholders of the Company on    susirinkimuose tvarką, sklandţią Bendrovės
certain questions, efficient work of the     stebėtojų tarybos ir valdybos veiklą, Bendrovės
Supervisory Council and the Board of the     pelno skirstymo principus, bei reglamentuoja
Company, principles of distribution of profit  kitus Akcininkų santykius, susijusius su
of the Company and regulates other        Bendrovės veikla. Ši Sutartis taip pat įtvirtina
relationships of the Shareholders regarding   kiekvieno Akcininko pirmumo teisę įsigyti kito
the activities of the Company. This       Akcininko parduodamas Bendrovės akcijas ir
Agreement     also   establishes each  nustato šios pirmumo teisės įgyvendinimo tvarką.
Shareholder’s right of pre-emption in
acquiring Company’s shares being sold by
another Shareholder and sets forth the order
of exercising the right of pre-emption.
                           8

3. Representations and obligations of the 3. Akcininkų patvirtinimai ir įsipareigojimai.
Shareholders.
                        3.1. Akcininkai vienas kitam patvirtina, kad
3.1. The Shareholders represent to each other kiekvienas jų tinkamu būdu gavo visus jam gauti
that each of them has duly obtained all priklausančius šios Sutarties sudarymui,
necessary and legally valid authorisations, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį
consents and approvals, including ones issued vykdymui būtinus bei turinčius juridinę galią
by the state power and executive institutions, valdţios ir valdymo įstaigų bei kitus įgaliojimus,
he needs to obtain for the execution and sutikimus ir patvirtinimus.
signing of the Agreement and fulfilment of
the obligations under the Agreement.

3.2. The Shareholders also represent that     3.2. Akcininkai taip pat patvirtina, kad yra
they are authorised to execute and sign this    įgalioti sudaryti ir pasirašyti šią Sutartį bei
Agreement, as well as to fulfil all obligations  vykdyti visus savo šioje Sutartyje įtvirtintus
established by the present Agreement.       įsipareigojimus.

3.3. The Shareholders undertake during the     3.3. Akcininkai įsipareigoja šios Sutarties
term of validity of this Agreement to form     galiojimo laikotarpiu, formuluoti ir priimti
and adopt resolutions that by their contents    sprendimus, kurie savo turiniu ir forma atitiktų
and form correspond to the standards of fair    sąţiningo ir protingo verslo normas ir socialinės
and reasonable business as well as principles   atsakomybės principus, o taip pat susilaikyti nuo
of social responsibility, as well as to restrain  bet kokių veiksmų, kurie gali kokiu nors būdu
from any actions, that may adversely affect in   pakenkti ekonominei, finansinei Bendrovės
any way the economic or financial standing of   padėčiai ar jos padėčiai rinkoje, arba Bendrovės
the Company or its standing at the market, or   Akcijų vertei. Bet kokie pirkimo, pardavimo ar
value of the Shares of the Company. Any      kitokie sandoriai tarp Bendrovės ir bet kurio
purchase, sale or other transactions between    Akcininko arba jų motininių įmonių, filialų ar
the Company and any Shareholder or their      dukterinių įmonių (kontroliuojamų įmonių) ar
parent companies, branches or subsidiaries or   kitų su jomis susijusių juridinių asmenų turi būti
other associated legal entities shall be always  visada sudaromi normaliomis konkurentinėmis
concluded at ordinary competitive terms,      sąlygomis,   laikantis  įprastos  komercinės
following the ordinary course of business,     praktikos,  nebent   kitokiomis   sąlygomis
unless the transaction concluded under       sudaromas sandoris būtų naudingas Bendrovei.
different conditions is beneficial for the
Company.
                       3.4. Kiekvienas Akcininkas įsipareigoja, jei tai
3.4. Each Shareholder undertakes, to the yra jam ekonomiškai pagrįsta, pagal savo išgales
extent he can, to support the seeking of the remti ţemiau nurodyto verslo ir energetikos
below mentioned objective of business and politikos tikslo siekimą:
energetics policy, if it is economically
justified for him:
                       - ilgainiui garantuoti saugų ir aplinkai
  - eventually    ensure  safe  and   nekenksmingą šilumos energijos tiekimą
    environmentally friendly heat energy   Bendrovės klientams uţ prieinamą kainą.
    supply to the Company’s clients at an
    acceptable price.
                           9
4. Policy of the centrally supplied heat 4. Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos
energy                  politika

4.1. The Shareholders understand and agree    4.1. Akcininkai supranta ir sutinka, kad
that the technology of production and transfer  centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos ir
of centrally supplied heat is the most      perdavimo technologija yra viena paţangiausių
advanced technology of heat energy provision   vartotojų   aprūpinimo   šilumos   energija
to consumers and is most environmentally     technologijų, maţiausiai įtakojanti aplinką.
friendly.

4.2. The Shareholders understand and agree    4.2. Akcininkai supranta ir sutinka, kad
that the cost of the centrally supplied heat   centralizuotai tiekiamos šilumos savikaina labai
mostly depends on the volumes of supply of    priklauso nuo šios energijos rūšies realizavimo
this type of energy. The volumes of the heat   apimčių. Klaipėdos miesto centralizuotai
energy centrally supplied to the consumers of   teikiamos šilumos energijos vartotojų ir jų
Klaipėda city and the scope of demands of the   pareikalautos šilumos energijos apimtys visų
consumers firstly depends on the price and    pirma priklauso nuo Bendrovės tiekiamų
quality of the services provided by the      paslaugų kainos bei kokybės.
Company.

4.3. The Shareholders understand and agree    4.3. Akcininkai supranta ir sutinka, kad
that the number of the consumers of centrally   centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų bei jų
supplied heat and the volumes of heat       vartojamos šilumos kiekis, visų pirma, priklauso
consumed by them first of all depends on     nuo Bendrovės tiekiamos šilumos kainų
competitive ability of prices of the heat     konkurencingumo palyginus su kitais šilumos
supplied by the Company in comparison with    energijos gamybos bei apsirūpinimo būdais ir
other means of production and provision of    šilumos kokybės.
the heat energy and quality of heat energy.

4.4. The Shareholders agree to seek that due   4.4. Akcininkai susitaria siekti, kad įgyvendinus
to implementation of the objectives of the    šios sutarties tikslus Bendrovės tiekiama šiluma
present agreement the heat supplied by the    taps konkurencinga ir Klaipėdos miesto šilumos
Company becomes competitive and heat       vartotojai rinksis šilumos gamybos bei tiekimo
consumers of Klaipėda city choose means of    būdus   atsiţvelgiant  į  ekonominę   bei
production and provision of heat paying due    aplinkosauginę naudą. Savivaldybė įsipareigoja
regard to the economical and environmental    uţtikrinti, kad iš jos biudţeto finansuojamos
benefit. The Municipality undertakes to      įstaigos ir organizacijos išliks centralizuoto
ensure that agencies and organizations      šilumos tinklo vartotojomis pagal Savivaldybės
financed from its budget remain the        patvirtintą Specialųjį planą.
consumers of district heat network following
the Special plan which was approved by the
Municipality.

4.5. The Shareholders agree to seek high     4.5. Akcininkai susitaria šilumos gamybos ir
efficiency degree in heat production and     perdavimo srityje siekti aukšto efektyvumo
provision area. If it becomes necessary to    laipsnio. Iškilus būtinybei atnaujinti šilumos
renew the structure of heat production and    gamybos bei perdavimo struktūrą, pirmenybė
provision, the general heat production and    prieš šilumos gamybą, panaudojant pavienius
provision shall be preferred to a production by  maţus klientų (vartotojų) įrenginius, bus teikiama
                           10
small stand-alone facilities of the customers.   centralizuotai šilumos gamybai bei perdavimui.

5. Setting of the Prices of Heat Energy      5. Šilumos energijos kainų nustatymas

5.1. The Shareholders agree that the        5.1. Akcininkai susitaria, kad centralizuotai
structure of centrally supplied heat energy    tiekiamos šilumos energijos kainų struktūra turi
prices shall correspond with the requirements   atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos
of the legal acts of the Republic of Lithuania   teisės aktų reikalavimus bei kuo efektyviau
and European Union and shall efficiently      skatinti energijos taupymą, pagal dabarties
promote energy saving, shall convey the      reikalavimus perteikti išlaidų dinamiką, būti
dynamics of expenses in accordance with      suprantama klientams, ilgainiui uţtikrinti
present requirements, shall be understandable   Bendrovės    efektyvų darbą ir    likvidumą,
for clients, shall eventually ensure the      įskaitant, bet neapsiribojant, siekimą pelno
efficient operation and liquidity of the      rodiklio, kuris yra ne maţesnis nei maksimalus
Company, including, without limitation, the    leidţiamas pelno rodiklis pagal kompetentingos
pursuance of profitability being not lower     valstybės institucijos (Sutarties pasirašymo metu
than maximum allowed profitability indicator    tokia institucija yra Valstybinė kainų ir
according to the methodology of fixing       energetikos kontrolės komisija) patvirtintą
heating prices or analogous normative legal    šilumos kainų nustatymo metodiką ar analogišką
act approved by the competent state authority   norminį teisės aktą.
(which at the time of entering into this
Agreement is the National Control
Commission for Prices and Energy).

5.2. Prices of centrally supplied heat and (or)  5.2. Centralizuotai teikiamos šilumos ir (ar)
hot water are based on expenditures incurred    karšto vandens kainos grindţiamos Lietuvos
by the supplier as established by the legal acts  Respublikos teisės aktų nustatytomis tiekėjo
of the Republic of Lithuania.           sąnaudomis.

5.3. The price of the centrally supplied by the  5.3. Bendrovės centralizuotai tiekiamos šilumos
Company heat can change, if the prices of     kainos gali keistis, pasikeitus kuro, vandens,
fuel, water, electricity, taxes and charges or   elektros energijos, mokesčių, rinkliavų, Lietuvos
expenses related to CO2 –trading allowances    Respublikos įgaliotų institucijų patvirtinto
or like expenses (if applicable) change, also if  vidutinio darbo uţmokesčio bei Lietuvos
the average wage approved by the authorised    Respublikos statistikos departamento ar kitos
institutions of the Republic of Lithuania and   įgaliotos kompetentingos institucijos skelbiamam
the inflation rate announced by the Statistics   infliacijos dydţiui, ar pasikeitus išlaidų, susijusių
Department of the Republic of Lithuania or     su apyvartiniais taršos CO2 (anglies dioksidu)
other authorised competent institution       leidimais dydţiui ar panašioms išlaidoms (jei
changes. The prices of the centrally supplied   taikoma). Bendrovės centralizuotai tiekiamos
by the Company heat and (or) hot water shall    šilumos ir (ar) karšto vandens kainos privalo būti
be recalculated according to the methodology    perskaičiuojamos vadovaujantis šilumos ir (ar)
of setting of the prices of heat and (or) hot   karšto vandens kainų nustatymo metodika, kurią
water, which is prepared by the State Prices    parengia Valstybinė kainų ir energetikos
and Energetics Control Commission. If       kontrolės komisija. Jeigu Bendrovės atţvilgiu
regulated pricing of the centrally supplied    nustoja būti taikoma centralizuotai tiekiamos
heat and (or) hot water sale becomes not      šilumos ir (ar) karšto vandens reguliuojama
applicable to the Company, the Company, to     kainodara, Bendrovė nustatydama kainas uţ
the extent this is in line with Lithuanian laws  centralizuotai tiekiamą šilumą ir (ar) karštą
                           11
and other legal acts then in effect, shall set   vandenį, tiek kiek tai atitinka tuo metu
prices of the centrally supplied heat and (or)   galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir
hot water considering, inter alia, quality of    kitus teisės aktus, privalės atsiţvelgti į
the heat and (or) hot water which is        gaminamos šilumos ir (ar) karšto vandens
manufactured, environmental impact, scope      kokybę, aplinkosauginius veiksnius, paslaugų
of service, avoidance of investments by the     apimtis, vartotojų (klientų) atsisakymą ar nenorą
customers, comfort and other similar factors.    investuoti, komfortą ir kitus panašius veiksnius.

6. Structure of the Capital and Distribution 6. Kapitalo struktūra ir Akcijų pasiskirstymas
of the Shares
                       6.1. Sutarties pasirašymo metu Bendrovės
6.1. The authorised capital of the Company is įstatinis kapitalas pasiskirstęs taip:
distributed as follows at the moment of
execution of the present Agreement:

 The       Number of    Votes (%)       Bendrovės    Akcijų      Balsai (%)
 Company‘s     shares               akcininkas   skaičius
 shareholder    (in units)                     (vienetais)
 1.       7673942     75.19274      1. Savivaldybė 7673942       75,19274
 Municipality                    2. FHL     2003028       19,62657
 2. FHL     2003028     19.62657      3.     Kiti 528725        5,180686
 3. Other    528725      5.180686      Bendrovės
 shareholders                    akcininkai
 of the                       4.  Iš  viso 10205695        100
 Company                       (1+2+3)
 Total      10205695      100
 (1+2+3)

6.2. The Shareholders agree that during the     6.2. Akcininkai susitaria, kad šios Sutarties
term of validity of the present Agreement any    galiojimo laikotarpiu bet kurios naujos Akcijų
new conditions for subscription of a new issue   emisijos pasirašymo sąlygos bus nustatomos taip,
of Shares shall be set forth in the way the     kad Akcininkai galėtų išlaikyti naujos akcijų
Shareholders at the moment of the new issue     emisijos metu jiems pagal 6.1 punktą
of Shares could retain their pro rata        priklausančią įstatinio kapitalo procentinę dalį bei
shareholding in the authorised capital       nepakitusias Akcijų suteikiamas teises, jeigu
according to Clause 6.1 and unaltered rights    Akcininkai pasinaudos visomis savo Akcijų
ascribed to the Shares, provided the        pasirašymo teisėmis visiškai, jeigu tai
Shareholders fully exercise all their Shares    neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams
subscription rights, provided this is not in    ir kitiems norminiams aktams.
conflict with the laws or other legal acts of the
Republic of Lithuania.

6.3. If any of the Shareholders does not      6.3. Jei bet kuris iš Akcininkų nepasirašo
subscribe for Shares of a new issue of the     Bendrovės naujos emisijos Akcijų ar jų dalies ir
Company in whole or in part and thus does      tuo būdu nepasinaudoja savo Lietuvos
not exercise its right of pre-emption in      Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinta
subscribing new issue of Shares of the       pirmumo teise pasirašyti naujos emisijos
Company ascribed to him by the Law on        Bendrovės Akcijų, Akcininkai pasiūlo, kad šias
                          12
Stock Companies of the Republic of        naujos emisijos Bendrovės Akcijas, kurių
Lithuania, the Shareholders undertake to     nepasirašė,  pasinaudojant   pirmumo  teise
offer that these Shares of the new issue of the  Akcininkas, pasirašytų ir įsigytų kitas jas
Company, which have not been subscribed      pageidaujantis įsigyti Bendrovės Akcininkas.
by the Shareholder entitled to exercise the    Šio Sutarties 6.3 punkte pirmojo sakinio
right of pre-emption, are subscribed for and   nuostatos taikomos ta apimtimi, kuria jos
acquired by the other wishing to acquire them   neprieštarauja    galiojantiems   Lietuvos
Shareholder of the Company. The          Respublikos įstatymams ir kitiems norminiams
provisions of the first sentence of Clause 6.3  aktams.
of the present Agreement shall be applicable
to the extent they do not contradict the
effective laws and other legal acts of the
Republic of Lithuania.

7. Adoption of the decisions by the bodies 7. Bendrovės organų sprendimų priėmimas ir
of the Company and management of the Bendrovės valdymas
Company

7.1. The Shareholders agree not to propose,    7.1. Akcininkai susitaria nesiūlyti, nepritarti ir
not to approve and not to pursue, also not to   nesiekti, jog būtų vykdomi, o taip pat neversti
constrain the Company to propose, approve     Bendrovės siūlyti, pritarti ar siekti, jog būtų
or pursue of implementation of actions that by  vykdomi tokie veiksmai, kurie patys arba jų
themselves or their consequences could      pasekmės sumaţintų arba, kokiu nors būdu
decrease or in any other way adversely affect   neigiamai paveiktų Akcininkų valdomų Akcijų
number or value of the Shares held by the     skaičių ar vertę ar Akcininkų turtines bei
Shareholders, or property or non-property     neturtines teises, suteikiamas jų valdomoms
rights of the Shareholders ascribed to them    Akcijoms, ar, kiek tai susiję su Akcininkų
by the held Shares or, insofar as it is relates  kompetencija ar veiksmais pagal Lietuvos
to the competence or actions of the        Respublikos   įstatymus,  FHL    valdomų
Shareholders according to the laws of the     Elektrinės savininko akcijų vertę.
Republic of Lithuania, the value of shares of
FHL in the Owner of the Power-Plant.

7.2. The Shareholders agree that the       7.2. Akcininkai susitaria, kad Bendrovės
Supervisory Council of the Company shall     stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai.
consist of 7 (seven) members. The         Akcininkai susitaria, kad Bendrovės stebėtojų
Shareholders agree that FHL shall have 2     taryboje FHL turės 2 (du) atstovus, o
(two) representatives in the Supervisory     Savivaldybė Bendrovės stebėtojų taryboje turės
Council of the Company, whereas the        5 (penkis) atstovus. Visą Sutarties galiojimo
Municipality   shall  have   5  (five)   laiką Akcininkai įsipareigoja Bendrovės
representatives in the Supervisory Council of   visuotiniuose akcininkų susirinkimuose balsuoti
the Company. During the term of validity of    visais savo turimais balsais uţ sprendimus,
the present Agreement the Shareholders      uţtikrinančius tokį vietų Bendrovės stebėtojų
undertake to vote by all their votes at the    taryboje pasiskirstymą tarp Savivaldybės ir FHL
general meeting of shareholders of the      atstovų, koks numatytas šiame Sutarties 7.2
Company in favour of the resolutions       punkte. Jeigu būtų privatizuotos Savivaldybei
ensuring the allotment of seats in the      priklausančios Bendrovės Akcijas ar jų dalis ar
Supervisory Council of the Company        FHL perleidus joms priklausančias Bendrovės
between the representatives of the        Akcijas ar jų dalį, Akcijų neperleidę Akcininkai,
                           13
Municipality and FHL, as stipulated in       turintys savo atstovų Bendrovės stebėtojų
Clause 7.2 herein. After all or part of the    taryboje,  įsipareigoja  derėtis   dėl vietų
Shares of the Company held by the         pasiskirstymo Bendrovės stebėtojų taryboje,
Municipality are privatized or after all or part  kuris atspindėtų pasikeitusią situaciją.
of the Shares of the Company held by FHL
are transferred, the Shareholders who have
not transferred their Shares and who have
their representatives in the Supervisory
Council of the Company undertake to
negotiate on allotment of seats in the
Supervisory Council of the Company that
would best reflect the changed situation.

7.3. The Shareholders agree that one may      7.3. Akcininkai susitaria, kad inicijuoti
initiate recall or one may recall any member    atšaukimą ar atšaukti bet kurį Bendrovės
of the Supervisory Council of the Company     stebėtojų tarybos narį bei priimti sprendimą dėl
and adopt a resolution on such recall,       jų atšaukimo iš pareigų, jų įgaliojimų
suspension of authorities or limitation of the   sustabdymo arba jų, kaip Bendrovės stebėtojų
competence of members of the Supervisory      tarybos narių kompetencijos apribojimo galima
Council of the Company only upon receipt of    tik gavus Akcininko, delegavusio tą Stebėtojų
an approval of the Shareholder having       tarybos narį, pritarimą.
nominated member of the Supervisory
Council in question.

7.4. Each of the Shareholders is entitled at    7.4. Kiekvienas Akcininkas turi teisę bet kuriuo
any time to request to recall any of its      metu pareikalauti atšaukti bet kurį iš Bendrovės
nominated members of the Supervisory        stebėtojų tarybos narių, kurio kandidatūrą jis
Council of the Company and to request to      buvo pateikęs, bei pareikalauti išrinkti į
elect other person instead of the previously    Bendrovės stebėtojų tarybą vietoj jo pasiūlyto
nominated member to the Supervisory        Bendrovės stebėtojų tarybos nario kitą asmenį.
Council of the Company. Whenever it is       Akcininkai     susitaria   prireikus sušaukti
necessary, the Shareholders agree to convene    Bendrovės       visuotinį(-ius)   akcininkų
a general meeting(-s) of shareholders of the    susirinkimą(-us), balsuoti šiame susirinkime(-
Company, to vote at such meeting(-s) and to    uose) ir imtis kitų veiksmų, esančių Akcininkų
take such other actions to ensure, insofar as it  galioje, siekiant uţtikrinti, kad Akcininko
is within their power, the implementation of    reikalavimas atšaukti Bendrovės stebėtojų
the request of the Shareholder to recall its    tarybos narį, kurio kandidatūrą jis buvo pateikęs,
nominated member of the Supervisory        ir/ar išrinkti vietoj jo kitą šio Akcininko atstovą į
Council of the Company and/or to elect other    Bendrovės stebėtojų tarybą būtų įgyvendintas.
person nominated by this Shareholder
instead of previously nominated member to
the Supervisory Council of the Company.

7.5. The Shareholders represent that        7.5. Akcininkai patvirtina, kad jiems yra svarbus
effective and operative management and       efektyvus ir veiksmingas Bendrovės valdymas
activity of the Company is important to them.   bei veikla. Akcininkai įsipareigoja uţtikrinti, kad
The Shareholders undertake to ensure that     Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimai būtų
the decisions the Supervisory Council of the    priimami siekiant Bendro susitarimo, prieš tai tą
Company would be adopted striving at the      klausimą išsamiai aptarus, o kiekvienas jų
                           14
Consolidated Vote and after advance and       pasiūlytas stebėtojų tarybos narys stengtųsi
thorough discussion of the issues in question,   geranoriškai pašalinti bet kokius skirtumus ir
whereas each their nominated member of the     siektų veikti konsensuso pagrindu. Akcininkai
Supervisory Council will take efforts to      įsipareigoja uţtikrinti, kad Bendrovės stebėtojų
eliminate any differences bona fide and will    tarybos narys informuotų Akcininkus likus
also strive at acting by consensus. The       dienai iki Stebėtojų Tarybos posėdţio dienos,
Shareholders shall ensure that the member of    jeigu nepavyksta pasiekti Bendro susitarimo su
the Supervisory Council of the Company       kitais Stebėtojų tarybos nariais kokiu nors
informs the Shareholders 1 day before the      Stebėtojų tarybos posėdţio darbotarkėje numatytu
meeting of the Supervisory Council if the      klausimu.
Consolidated Vote is not reached with other
members of the Supervisory Council on any
item of the agenda of the meeting of the
Supervisory Council.

7.6. The Shareholders agree that the Board     7.6. Akcininkai susitaria, kad Bendrovės
of the Company shall consist of 3 (three)      valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Akcininkai privalo
members. The Shareholders shall undertake      imtis visų jų galioje esančių veiksmų bei
all such actions that are within their power    uţtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laiką
and ensure during the term of validity of the    Bendrovės valdybos nariu būtų bent 1 (vienas)
present Agreement in the Board of the        FHL atstovo stebėtojų taryboje pasiūlytas asmuo.
Company there is at least 1 (one) person      Jeigu   būtų   privatizuotos   Savivaldybei
nominated by a representative of FHL in       priklausančios Bendrovės Akcijas ar jų dalis ar
Supervisory Council. After all or part of the    FHL perleidus joms priklausančias Bendrovės
Shares of the Company held by the          Akcijas ar jų dalį, Akcijų neperleidęs
Municipality are privatized or after all or part  Akcininkas, kurio atstovų Bendrovės stebėtojų
of the shares of the Company held by FHL      taryboje kandidatai buvo išrinkti į Bendrovės
are transferred, the Shareholder who has not    valdybą,   įsipareigoja   derėtis  dėl  vietų
transferred his Shares and the nominees of     pasiskirstymo Bendrovės valdyboje, kuris
whose representatives in the Supervisory      atspindėtų pasikeitusią situaciją. Akcininkai
Council of the Company were elected to the     įsipareigoja uţtikrinti, kiek tai yra jų galioje, kad
Board of the Company, undertakes to         Bendrovės valdybos sprendimai būtų priimami
negotiate on allotment of seats in the Board of   siekiant Bendro susitarimo, prieš tai tą klausimą
the Company that would reflect the changed     išsamiai aptarus, o kiekvienas jų pasiūlyto
situation. The Shareholders undertake to      stebėtojų tarybos nario pasiūlytas valdybos narys
ensure, insofar as it is within their power, that  stengtųsi geranoriškai pašalinti bet kokius
the resolutions of the Board of the Company     skirtumus ir siektų veikti konsensuso pagrindu.
be adopted striving at the Consolidated Vote    Akcininkai įsipareigoja uţtikrinti, kiek tai yra jų
and after the advance and thorough discussion    galioje, kad Bendrovės valdybos narys
of the issues in question, whereas each       informuotų Akcininkus likus dienai iki valdybos
member of the Board nominated by the        posėdţio dienos, jeigu nepavyksta pasiekti
member of the Supervisory Council,         Bendro susitarimo su kitais valdybos nariais
nominated by the Shareholder, will take       kokiu nors valdybos posėdţio darbotvarkėje
efforts to eliminate any differences bona fide   numatytu klausimu.
and will strive at acting by consensus. The
Shareholders shall ensure, insofar as it is
within their power, that the member of the
Board of the Company informs the
Shareholders 1 day before the meeting of the
                         15
Board if the Consolidated Vote is not
reached with other members of the Board on
any item of the agenda of the meeting of the
Board.


7.7. The Shareholders agree to take all     7.7. Akcininkai susitaria imtis visų jų galioje
actions within their powers that during the   esančių veiksmų, kad visą Sutarties galiojimo
term of validity of the present Agreement in  laiką ne daugiau nei 2 (du) FHL pasiūlyti
the Management of the Company (directors)    asmenys būtų paskirti ir uţimtų Bendrovės
there are no more than 2 (two) persons     vadovybės atstovų (direktorių) pareigas pagal
nominated   by   FHL   following the  Bendrovės valdybos patvirtintą valdymo
management structure and positions of the    struktūrą ir darbuotojų pareigybes.
employees as approved by the board of the
Company.


7.8. Striving at effective and competent    7.8. Siekdami veiksmingo ir kompetentingo
management of the Company, the         Bendrovės valdymo, Akcininkai patvirtina
Shareholders confirm that they will pursue to  sieksiantys, kad būtų suformuoti kvalifikuoti
form qualified management bodies of the     Bendrovės valdymo organai, kad būtų siūlomi,
Company, to ensure that only employees     renkami ir skiriami tik gerą reputaciją,
with good reputation, abilities and business  sugebėjimus ir verslo patirtį turintys darbuotojai.
experience be nominated, elected and
appointed.

7.9. The Shareholders warrant that the     7.9. Akcininkai garantuoja, kad atitinkami jų
respective members of the Supervisory      pasiūlyti stebėtojų tarybos nariai stebėtojų
Council nominated by them shall perform     taryboje pareigas atliks atsiţvelgdami į šios
their duties in the Supervisory Council in   Sutarties nuostatas ir sieks, kad jos būtų
accordance with provisions of this       įgyvendintos. Akcininkai garantuoja, kad juos
Agreement    and  shall  pursue  their  atstovaujantys stebėtojų tarybos nariai ţinos šios
implementation. The Shareholders warrant    Sutarties ir bet kurio kito Akcininkų susitarimo
that the members of the Supervisory Council   nuostatas, jomis vadovausis, ţinos bei vadovausis
representing them shall know the provisions   kitomis jų pareigų atlikimą reglamentuojančiomis
of this Agreement and any other         Bendrovės įstatuose, įstatymuose bei kituose
Shareholders’ agreement and shall follow    teisės aktų nustatytomis nuostatomis.
them, shall know and follow the other
provisions regulating the implementation of
their obligations established by Articles of
Association of the Company, laws and other
legal acts.

7.10. The Shareholder after learning that the  7.10. Akcininkas suţinojęs, kad vykdomi
actions being implementated or their      veiksmai, kurie patys arba jų pasekmės sumaţintų
consequences could decrease or in any other   arba kokiu nors būdu neigiamai paveiktų
way adversely affect number or value of the   Akcininkų valdomų Akcijų skaičių ar vertę ar
Shares held by the Shareholders, or property  Akcininkų turtines bei neturtines teises,
or non-property rights of the Shareholders   suteikiamas jo valdomoms Akcijoms, ar, kiek tai
                          16
ascribed to them by the held Shares or,      susiję su Akcininkų kompetencija ar veiksmais
insofar as it is relates to the competence or   pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, FHL
actions of the Shareholders according to the   valdomų Elektrinės savininko akcijų vertę,
laws of the Republic of Lithuania, the value   informuoja apie tai kitą Akcininką prieš 7 dienas
of shares of FHL in the Owner of the Power-    iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.
Plant, informs about this issue other       Šiuo klausimu Akcininkai savo pozicijas derina
Shareholder 7 days before the general       raštu siekdami Bendro susitarimo. Bendro
meeting of the Company. The Shareholders     susitarimo nepasiekus iki konkretaus Bendrovės
undertake to coordinate in written their     visuotinio  akcininko  susirinkimo   dienos,
position on this issue seeking the        kiekvienas Akcininkas turi teisę balsuoti savo
Consolidated Vote. In case the Consolidated    nuoţiūra Bendrovės visuotiniame akcininkų
Vote is not reached before the day of       susirinkime pagal Lietuvos Respublikos Akcinių
particular general meeting of shareholders of   bendrovių įstatymą, tačiau visais atvejais dėl to
the Company, each Shareholder is entitled     neturi sumaţėti arba, kokiu nors būdu neturi būti
to vote at his own discretion at the general   neigiamai paveikta Akcininkų valdomų Akcijų
meeting of the shareholders of the Company    skaičius ar vertė ar Akcininkų turtinės bei
following the Law on Joint Stock Companies    neturtinės teises, suteikiamas jų valdomoms
of the Republic of Lithuania, however, always   Akcijoms, ar, kiek tai susiję su Akcininkų
provided that it does not decrease or in any   kompetencija ar veiksmais pagal galiojančius
other way adversely affect number or value of   Lietuvos Respublikos įstatymus, FHL valdomų
the Shares held by the Shareholders, or      Elektrinės savininko akcijų vertė. Jeigu Šalys
property or non-property rights of the      nesutaria dėl to, ar sumaţėja arba, kokiu nors
Shareholders ascribed to them by the held     būdu būtų neigiamai paveikta Akcininkų
Shares or, insofar as it is relates to the    valdomų Akcijų skaičius ar vertė ar Akcininkų
competence or actions of the Shareholders     turtinės bei neturtinės teises, suteikiamas jų
according to the laws of the Republic of     valdomoms Akcijoms, ar, kiek tai susiję su
Lithuania, the value of shares of FHL in the   Akcininkų kompetencija ar veiksmais pagal
Owner of the Power-Plant. If Parties       galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus,
disagree whether there is such decrease or    FHL valdomų Elektrinės savininko akcijų vertė,
adverse affect on value or number of Shares    tai Šalys privalo bendradarbiauti ir bendru
held by the Shareholders or property or non-   sutarimu skirti nepriklausomą ekspertą iš
property rights of the Shareholders ascribed   pripaţintų tarptautinių audito kompanijų ar
by them by the held Shares or, insofar as it is  panašaus pobūdţio bendrovių, turinčių teisę
relates to the competence or actions of the    nustatyti akcijų vertę. Šalių bendru sutarimu
Shareholders according to the laws of the     parinktas nepriklausomas ekspertas priima
Republic of Lithuania, there is such decrease   galutinį sprendimą dėl aukščiau šiame Sutarties
or adverse affect on value of shares of FHL in  straipsnyje nurodytų aplinkybių. Nepriklausomo
the Owner of the Power-Plant, then the      eksperto išlaidas padengia Šalis, kuri inicijavo
Parties shall co-operate and jointly appoint an  eksperto skyrimą nebent Šalys susitaria kitaip.
independent expert from the recognised
international audit firms or from other
companies of similar nature having a right to
establish the value of shares. The jointly
appointed independent expert shall make a
final decision on the circumstances written
above in this Article of the Agreement. The
cost of independent expert shall be covered by
the Party, which initiated the appointment of
the expert, unless the Parties agree otherwise.
                           17

8. The principles of Company’s profit 8.     Bendrovės    pelno paskirstymo ir
distribution and utilization. The policy of panaudojimo principai. Dividendų skelbimo
dividend announcement. Investments.     politika. Investicijos.

8.1. If during the financial year the Company    8.1. Jei Bendrovė veikia pelningai, 50 %
gains profits, 50 % (fifty percent) of the     (penkiasdešimt procentų) Bendrovės finansinių
distributable profit of financial year of the    metų paskirstytinojo pelno turi būti paskirstyta
Company shall be assigned for the payment      Bendrovės akcininkams dividendų forma, jeigu
of dividends to shareholders of the Company,    Akcininkai nesusitaria kitaip. Jeigu Lietuvos
unless the Shareholders agree upon         Respublikos įstatymai numato kitą dividendų
otherwise. If the laws of the Republic of      paskelbimo ir išmokėjimo tvarką, privalomą
Lithuania    establish   other   statutory  akcininkams, paskelbiant ir išmokant dividendus
requirements for shareholders for announcing    Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymų
and paying out dividends, the Parties shall     nustatyta tvarka. Bet kuris Akcininkas privalo
follow such order established by the laws of    Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime
the Republic of Lithuania. Any Shareholder     visais savo turimais balsais balsuoti uţ sprendimą
shall vote by all its votes at the general     dėl pelno paskirstymo šio punkto pirmajame
meeting of shareholders of the Company in      sakinyje nustatytomis sąlygomis.
favour of the resolution on distribution of
profit and in accordance with conditions set
forth in the first sentence of this Clause.

9. Transfer of Shares.               9. Akcijų perleidimas.

9.1. Unless the laws provide for otherwise,     9.1. Jeigu įstatymai nenustato kitaip, Akcininkai
the Shareholders by the present Agreement      šia Sutartimi aiškiai įsipareigoja viso Sutarties
clearly oblige not to sell the Shares or their   galiojimo metu neparduoti Akcijų ar jų dalies bet
part during the term of validity of the present   kokiam trečiam asmeniui ar asmenims kita negu
Agreement to a third person or persons in a     šioje Sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka ir
different way or on different conditions than    sąlygomis.
set forth by this Agreement or legal acts.

9.2. Each Shareholder shall have the right of    9.2. Kiekvienas Akcininkas turi pirmumo teisę
pre-emption in acquiring Shares being sold     įsigyti kito Akcininko parduodamas Akcijas šios
by the other Shareholder in accordance with     Sutarties 9.3 punkto nustatyta tvarka ir
the order and conditions set forth by Clause    sąlygomis. Šios Sutarties nuostatos dėl
9.3 of the present Agreement. The provisions    Akcininko pirmumo teisės įsigyti kito Akcininko
of the present Agreement regarding the       parduodamas Akcijas ir šios teisės įgyvendinimo
Shareholder’s right of pre-emption in        taikomos tik ta apimtimi, kiek taip vykdomas
acquiring Shares being sold by the other      Akcijų pardavimas ar įsigijimas neprieštarauja
Shareholder and regarding the exercise of      galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams
this right shall be applicable to the extent the  ir/ar kitiems norminiams aktams. Jeigu
performed sale or acquisition of Shares does    Savivaldybės valdomos Akcijos ar jų dalis yra
not contradict the effective laws and/or other   perleidţiamos Lietuvos Respublikos valstybės ir
legal acts of the Republic of Lithuania. If all   savivaldybių turto privatizavimo įstatymo ar kitų
or part of the Shares held by the          privatizavimo   įstatymų   nustatyta  tvarka,
Municipality are transferred in accordance     Savivaldybė kito Akcininko pageidavimu
with the order established by the Law on      įsipareigoja uţtikrinti, kiek toks įsipareigojimas
                           18
Privatization of State-Owned and Municipal     neprieštarauja    galiojantiems    Lietuvos
Property of the Republic of Lithuania or other   Respublikos įstatymams ir kitiems norminiams
laws on privatization, the Municipality, upon    aktams, kad Savivaldybės privatizuojamų Akcijų
request of other Shareholder, undertakes to     įgijėjas kartu su privatizuojamomis Akcijomis
ensure, to the extent such obligation does not   įsigytų ir kito Akcininko, pageidaujančio
contradict to the effective laws and other legal  perleisti jo turimas Akcijas ar jų dalį, siūlomas
acts of the Republic of Lithuania, that the     perleisti Akcijas ne blogesnėmis sąlygomis, negu
buyer of the Municipality’s Shares being      tos, kuriomis privatizuojamos šios Savivaldybės
privatized shall acquire together with the     turimos Akcijos, ir kad vienos Akcininko,
Shares being privatized also the Shares       ketinančio perleisti savo turimas Akcijas ar jų
offered by the other Shareholder, wishing to    dalį kartu su Savivaldybės valdomomis
transfer all or part of the Shares he holds at   Akcijomis ar jų dalimi, Akcijos kaina bus ne
the terms and conditions being not worse than    maţesnė,    negu   vienos   Savivaldybės
those on which the Shares held by the        privatizuojamos Akcijos kaina.
Municipality are being privatized and that
the price of one Share of the Shareholder,
intending to transfer all or part of the Shares
he holds together with all or part of the
Shares held by the Municipality, shall not be
less than the price of one Municipality’s
Share being privatized.

9.3. The Shareholder, intending to sell all or   9.3. Akcininkas, ketinantis parduoti visas ar dalį
part of Shares he holds, shall submit through    turimų Akcijų, privalo registruotu ar kurjeriniu
the courier or by registered mail to the other   paštu pateikti kitam Akcininkui rašytinį
Shareholder a written notice indicating the     pranešimą, nurodant parduodamų Akcijų skaičių,
amount of Shares for sale, class and par      klasę ir nominalią vertę, parduodamoms
value, legal restrictions applicable to the     Akcijoms ir teisėms, kurias suteikia šios Akcijos,
Shares for sale or to the rights ascribed to    taikomus teisinius suvarţymus bei parduodamų
these Shares and the price of the Shares for    Akcijų kainą. Akcininkas (ar Bendrovė),
sale. Shareholder (or the Company),         ketinantis   įsigyti  kitam    Akcininkui
intending to acquire Shares pertaining by      priklausančias ir siūlomas parduoti Akcijas,
ownership right to the other Shareholder and    privalo raštu per 30 dienų nuo Akcininko,
being offered for sale, shall respond in written  ketinančio parduoti turimas Akcijas ar jų dalį,
within 30 days from the receipt of the written   rašytinio pranešimo gavimo pranešti pastarajam
notice of the Shareholder, intending to sell    Akcininkui apie savo pageidavimą pirkti visas
all or part of the Shares he holds, to the latter  parduodamas Akcijas uţ pranešime apie Akcijų
Shareholder that he wishes to acquire all      pardavimą nurodytą kainą. Jeigu kitas
Shares for sale for the price indicated in the   Akcininkas per 30 dienų nuo Akcininko,
notice on the sale of Shares. If the other     ketinančio parduoti turimas Akcijas ar jų dalį,
Shareholder within 30 days from the receipt     rašytinio  pranešimo   gavimo    nepareikš
of written notification of the Shareholder,     pageidavimo įsigyti parduodamas Akcijas,
intending to sell all or part of the Shares he   Akcininkas, parduodantis šias Akcijas, turi teisę
holds, claims his wish to acquire the Shares    jas parduoti bet kuriam asmeniui uţ kainą, ne
for sale, the Shareholder selling these Shares   maţesnę, nei buvo nurodyta Akcininko
is entitled to sell them to any person for the   pranešime apie ketinimą parduoti Akcijas.
price being not less than the one indicated in
the notice of the Shareholder on intention to
sell the Shares.
                          19

The Party selling the Shares shall ensure that Šalis, parduodanti Akcijų, uţtikrina, kad
the new owner (the transferee) is bound by Sutarties nuostatos saistytų naują savininką
the provisions of the Agreement.        (perėmėją).

10. Breach of the Agreement           10. Sutarties paţeidimas

10.1. In case, if any Party performs an     10.1. Tuo atveju, jeigu kuri nors Šalis įvykdo
Essential breach of any obligation indicated   Esminį kurio nors šioje Sutartyje įtvirtinto
in this Agreement or fails to fulfil its     įsipareigojimo paţeidimą arba įsipareigojimų
obligations, the Party in breach is obliged to  nevykdo, Šalis paţeidėja privalo atlyginti
reimburse the aggrieved party all losses     nukentėjusiai Šaliai visus nuostolius, kuriuos ji
incurred by the other Party of this       padarė kitai šios Sutarties Šaliai.
Agreement.

11. Notices. Language              11. Pranešimai. Kalba

11.1. All notices under the present       11.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai turi
Agreement shall be in written and sent by    būti sudaromi raštu ir siunčiami iš anksto
pre-paid registered mail and/or by fax, and   apmokėtu registruotu paštu ir/ar faksu ir
addressed to the Parties as follows:       adresuojami Šalims šiais adresais ir/ar fakso
                         numeriais:

If to the Municipality:             Savivaldybei:
      Klaipėda City Municipality,            Klaipėdos miesto savivaldybė,
      Liepų str. 11,                  Liepų g. 11
      LT-911502 Klaipėda,                LT-911502 Klaipėda,
      Republic of Lithuania,              Lietuvos Respublika,
      Fax number ______________.            faks. ____________.

If to FHL:                    FHL:
       UAB „Fortum Heat Lietuva“,            UAB „Fortum Heat Lietuva“,
       S. Ţukausko str. 21,               S. Ţukausko g. 21,
       LT- 08234 Vilnius,                LT- 08234 Vilnius,
       Republic of Lithuania,              Lietuvos Respublika,
       Fax number ________________.           faksas ____________.

11.2.  All  documents,   notices  and   11.2. Visi su šia Sutartimi susiję dokumentai,
correspondence related to this Agreement     pranešimai ir korespondencija turi būti sudaryti
shall be made in the Lithuanian language. At   lietuvių kalba. Šalių nuoţiūra, su šia Sutartimi
the discretion of the Parties the documents,   susiję dokumentai, pranešimai ir korespondencija
notices and correspondence related to this    gali būti papildomai sudaryti anglų kalba.
Agreement may be additionally made in the
English language.
                         12. Pakeitimai
12. Amendments
12.1. Any amendments or supplements of the 12.1. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar
present Agreement shall be made in written papildymai turi būti daromi raštu ir turi būti
and shall be signed by both Parties of the pasirašyti abiejų šios Sutarties Šalių.
                           20
present Agreement.

13. Entire Agreement                13. Visaapimantis susitarimas

The present Agreement sets forth the entire Ši Sutartis įtvirtina visaapimantį Šalių
Parties’ agreement. Upon coming into effect susitarimą. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, nustoja
of the present Agreement, the First galioti Pirmoji sutartis.
Agreement shall expire.

14. Effect. The Term of the Agreement       14. Įsigaliojimas. Sutarties terminas

14.1. The Agreement shall take effect as of 14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo
the date of signing hereof.         dienos.

14.2. After the Agreement has become        14.2. Įsigaliojusi, ši Sutartis galioja kiekvieno
effective it shall be binding in respect of each  Akcininko atţvilgiu tol, kol toks Akcininkas bus
Shareholder as long as the Shareholder is a    Bendrovės akcininku. Šalis, parduodanti
shareholder of the Company. The Party       Akcijas, uţtikrina, kad Sutarties nuostatos
selling the Shares shall ensure that the new    saistytų naują savininką (perėmėją) kaip numatyta
owner (the transferee) is bound by the       9.3 punkte ir ši Sutartis galiotų naujojo savininko
provisions of the Agreement as indicated in    (perėmėjo) atţvilgiu.
Clause 9.3 and this Agreement is effective
for the new owner (the transferee).

15. Invalidity                   15. Negaliojimas

15.1. If any provision of the present       15.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata
Agreement contradicts to the legal acts or     prieštarauja norminiams aktams arba dėl kurios
becomes partly or fully invalid for any reason,  nors prieţasties tampa dalinai arba pilnai
it does not invalidate the other provisions of   negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių
this Agreement. In this case the Parties agree   Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria
to change the invalid provision by legally     pakeisti  negaliojančią  nuostatą  teisiškai
effective one, which, as far as it is possible,  veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų
should have the same legal and economical     tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir
result as the one being substituted.        pakeistoji norma.

16. Copies                     16. Egzemplioriai

16.1. This Agreement is executed in two      16.1 Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais
original copies in the Lithuanian and English   egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Visi
languages. All copies are equal and have      egzemplioriai yra lygiaverčiai ir turi vienodą
same legal force. Each Party shall be given    juridinę galią. Kiekviena Šalis gauna po vieną
by one original copy of the Agreement.       Sutarties egzempliorių.

16.2. In case of differences or discrepancies 16.2. Esant nesutarimų ar neatitikimų tarp
between the texts of the Agreement, the Sutarties tekstų, tekstas lietuvių kalba turės
Lithuanian text shall prevail.        viršenybę.

17. Governing Law and Dispute Resolution      17. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas
                          21

17.1. The present Agreement shall be 17.1. Ši Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškintina
executed, performed and interpreted in pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
accordance with the laws and other legal acts norminius aktus.
of the Republic of Lithuania.

17.2. Any disputes or claims between the     17.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar
Shareholders arising out of or in connection   reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs
with this Agreement shall be settled by the    su šia Sutartimi, sprendţiamas derybų būdų.
negotiations. If the Shareholders fail to reach  Jeigu Akcininkams nepavyksta susitarti derybų
an agreement by negotiations, any dispute,    būdu, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas,
controversy or claim arising out of or relating  kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia
to this Agreement, its breach, termination or   Sutartimi, jos paţeidimu, nutraukimu bei
validity, shall be settled in the court of the  galiojimu, galutinai sprendţiamas Lietuvos
Republic of Lithuania.              Respublikos teisme.

18. Representations and warranties of the     18. Šalių patvirtinimai ir garantijos
Parties

18.1. The Parties hereby represent and      18.1. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai,
warrant to each other that:            kad:

18.1.1. The Party has made all legal steps    18.1.1. Šalis atliko visus teisinius veiksmus,
required for proper conclusion and effect of   būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, jos
the Agreement and performance of the       galiojimui ir Sutarties sąlygų vykdymui, ir Šaliai
provisions hereof, and the Party needs no     nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus
permission or approval other than those      tuos kuriuos ji jau gavo;
already obtained;

18.1.2. By entering into the Agreement and    18.1.2. Sudarydama Sutartį ar vykdydama savo
performing its undertakings the Party shall    įsipareigojimus, Šalis nepaţeis ją saistančių
not contravene any law, rule, regulation,     įstatymų,  taisyklių,  nuostatų, potvarkių,
order, covenant or arrangement binding on it;   įsipareigojimų ar susitarimų;

18.1.3. The Agreement constitutes the       18.1.3. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir
Party’s valid, legal and binding obligation,   ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo
enforceable in accordance with the terms and   galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.
conditions hereof against the Party;

18.1.4. No legal claims are filed against the   18.1.4. Šaliai nėra pateikta jokių ieškinių, nėra
Party, there are no cases instituted or      nagrinėjama jokių bylų ar pradėta procesinių
proceedings started against the Party and, to   veiksmų prieš Šalį ir, Šalies ţiniomis, nėra jai
the Party’s knowledge, there is no threat of   gresiančių tokių bylų ar veiksmų, kurie gali turėti
such cases or proceedings, which may affect    įtakos šios Sutarties galiojimui ar Sutartimi
the validity of the Agreement or performance   prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;
of the undertakings assumed under this
Agreement;

18.1.5. Neither signing of this Agreement, 18.1.5. Nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių
                            22
nor performance of obligations stipulated in    įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas
this Agreement contradict and violate any      neprieštarauja ir nepaţeidţia jokio teismo,
judgment, rule     or order of courts or    valstybės ar vietinės valdţios institucijos
authorities of the State related to the Parties;  sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo,
or any agreement which party is           kuris susijęs su Šalimis; jokios sutarties ar kito
Shareholder; or any laws or other legal act     sandorio, kurių šalimi yra Akcininkas; jokio
applicable on the Parties, or rights and lawful   įstatymo ar kito teisės akto, taikomo Šalims, ar
interests of third parties;             trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

18.1.6. Parties acted in good faith with regard   18.1.6. Šalys buvo geranoriškos ir sąţiningos
to each other, when drafting and signing this    viena kitos atţvilgiu, rengdamos ir pasirašydamos
Agreement, the Parties have disclosed each     šią Sutartį, Šalys atskleidė viena kitai visą joms
other all information at their disposal, which   ţinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės
was of material importance for entering into    šios Sutarties sudarymui, ir sąmoningai
this Agreement, and have not intentionally     nepateikė viena kitai jokios klaidinančios
provided each other any misleading         informacijos.
information.

The Parties have signed this Agreement on Šalys pasirašo šią Sutartį pirmiausią aukščiau
the firstly above-mentioned day.     nurodytą dieną.

Klaipėda City Municipality:             Klaipėdos miesto savivaldybė:

-------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
Name, surname, position               Vardas, pavardė, pareigos
___________________________________         ____________________________________
Signature                      parašas

L.S.                        A.V.

UAB “Fortum Heat Lietuva”:             UAB „Fortum Heat Lietuva“:

------------------------------------------------  -----------------------------------------------------
Name, surname, position               Vardas, pavardė, pareigos
_________________________________          _____________________________________
Signature                      parašas

L.S.                        A.V.

The signing of this Agreement is conditional    Sutarties pasirašymas sąlygotas:
upon:
  1. Approval of Council of Klaipėda city.   1. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos
                          patvirtinimo.
  2. Final approval of the management of    2. Fortum grupės vadovybės galutinio
  Fortum group.                  patvirtinimo.
  3. Any and all competition clearances (if  3. Visų reikalingų leidimų vykdyti rinkos
  needed under the Lithuanian laws or EU     koncentraciją (jeigu tokių reikėtų pagal
  legislation).                  LR teisę ar ES teisę) gavimu.
                   _______________________