AGREEMENT in the form by cta22227

VIEWS: 27 PAGES: 28

									                 POROZUMIENIE

 w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem
                  Andory                A. List z Księstwa Andory

                         Luksemburg, dnia 28 czerwca 1990 roku

Panowie,

W Załączniku znajdziecie tekst Umowy między Księstwem Andory a Europejską Wspólnotą
Gospodarczą. Mamy zaszczyt potwierdzić, że Księstwo Andory akceptuje tę Umowę.

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby zechcieli Panowie łaskawie potwierdzić, że Europejska
Wspólnota Gospodarcza akceptuje tę Umowę. Niniejszym zostaje zawarta Umowa między
Księstwem Andory a Europejską Wspólnotą Gospodarczą, zgodnie z załączonym tekstem.

Proszę przyjąć, Panowie, wyrazy naszego najwyższego poważania.W imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej    W imieniu Biskupa Seo de Urgel
      Współksiążę Andory             Współksiążę Andory
                W imieniu Rządu Andory
                B.  List ze Wspólnoty

                         Luksemburg, dnia 28 czerwca 1990 roku

Panowie,

Potwierdzamy otrzymanie listu Panów akceptującego Umowę między Księstwem Andory a
Europejską Wspólnotą Gospodarczą. List Panów brzmi jak następuje:

   „W Załączniku znajdziecie tekst Umowy między Księstwem Andory a Europejską
   Wspólnotą Gospodarczą. Mamy zaszczyt potwierdzić, że Księstwo Andory akceptuje tę
   Umowę.

   Bylibyśmy wdzięczni, gdyby zechcieli Panowie łaskawie potwierdzić, że Europejska
   Wspólnota Gospodarcza akceptuje tę Umowę. Niniejszym zostaje zawarta Umowa
   między Księstwem Andory a Europejską Wspólnotą Gospodarczą, zgodnie z
   załączonym tekstem.”

Mamy zaszczyt potwierdzić, że Wspólnota akceptuje Umowę między Księstwem Andory a
Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Przyjęcie Umowy przez Wspólnotę nastąpi po
zakończeniu koniecznych procedur wewnętrznych i zostanie notyfikowane Panom zgodnie z
artykułem 24 ustęp 2 Umowy.

Proszę przyjąć, Panowie, wyrazy naszego najwyższego poważania.                           W imieniu
                       Rady Wspólnot Europejskich
                    UMOWA

      między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem AndoryKSIĘSTWO ANDORY

i

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

PRAGNĄC wprowadzić, w odniesieniu do wzajemnych stosunków handlowych ustalenia,
które zastąpią obecnie obowiązujące ustalenia krajowe i uwzględnią szczególną sytuację
Księstwa Andory,

ZWAŻYWSZY, ŻE z uwagi na czynniki geograficzne, historyczne i gospodarcze, wyjątkowa
sytuacja Andory uzasadnia szczególne ustalenia, zwłaszcza w odniesieniu do zwolnienia z
należności przywozowych, podatku obrotowego i akcyzy pobieranych od towarów
przywożonych przez osoby podróżujące z Andory do Wspólnoty,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

                     Artykuł 1

Handel między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Księstwem Andory, z
drugiej strony, jest regulowany postanowieniami określonymi poniżej.

                    TYTUŁ I

                    Unia celna

                     Artykuł 2

Ustanawia się unię celną między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Andorą dla
produktów objętych działami 25-97 Zharmonizowanego Systemu zgodnie z procedurą i
warunkami określonymi na mocy niniejszego tytułu.

                     Artykuł 3

1.  Postanowienia niniejszego tytułu stosuje się wobec:

a)  towarów wyprodukowanych we Wspólnocie lub w Księstwie Andory, łącznie z tymi
   uzyskanymi w całości lub częściowo z produktów pochodzących z państw trzecich i
   będących w swobodnym obrocie we Wspólnocie lub w Księstwie Andory;

b)  towarów pochodzących z państw trzecich i będących w swobodnym obrocie we
   Wspólnocie lub w Księstwie Andory.
2.  Produkty z państw trzecich uznaje się za będące w swobodnym obrocie we Wspólnocie
lub w Księstwie Andory, jeżeli zostały spełnione formalności przywozowe i pobrano od tych
produktów wszelkie należności celne lub opłaty o skutku równoważnym jakie należy uiścić,
oraz nie zwrócono, w całości lub częściowo, należności celnych lub opłat w odniesieniu do
wspomnianych produktów.

                    Artykuł 4

Postanowienia niniejszego tytułu stosuje się również wobec towarów uzyskanych we
Wspólnocie lub w Księstwie Andory, do produkcji których użyto produktów pochodzących z
państw trzecich i nie będących w swobodnym obrocie ani we Wspólnocie ani w Księstwie
Andory. Jednakże niniejsze postanowienia stosuje się wobec tych towarów tylko wówczas,
gdy wywożąca Umawiająca się Strona pobiera należności celne ustanowione we Wspólnocie
dla produktów z państwa trzeciego użytych do ich wyprodukowania.

                    Artykuł 5

Umawiające się Strony powstrzymają się od wprowadzania we własnym zakresie wszelkich
nowych ceł przywozowych lub wywozowych, lub opłat o skutku równoważnym oraz od
podnoszenia tych już stosowanych w handlu pomiędzy nimi na dzień 1 stycznia 1989 roku.

                    Artykuł 6

1.  Cła przywozowe i opłaty o skutku równoważnym obowiązujące między Wspólnotą a
Księstwem Andory znosi się zgodnie z ustępem 2 i 3.

2.  Z dniem 1 stycznia 1991 roku Księstwo Andory znosi wszystkie należności celne i
opłaty o skutku równoważnym na towary przywożone ze Wspólnoty.

3.  a)  Z dniem 1 stycznia 1991 roku Wspólnota, z wyjątkiem Królestwa Hiszpanii i
      Republiki Portugalskiej, znosi należności celne i opłaty o skutku równoważnym
      na towary przywożone z Księstwa Andory.

   b)  Z dniem 1 stycznia 1991 roku Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska
      stosują wobec Księstwa Andory te same należności celne jakie stosują wobec
      Wspólnoty, ustanowione dnia 31 grudnia 1985 roku.

   c)  W przypadku produktów rolnych przetworzonych objętych działami 25-97
      Zharmonizowanego Systemu i wymienionych w rozporządzeniu (EWG) nr
      3033/80, litery a) i b) stosują się one do należności celnych stanowiących stały
      składnik należności za przywóz tych produktów do Wspólnoty z Księstwa
      Andory, natomiast zmienny składnik przewidziany w rozporządzeniu jest nadal
      stosowany.

   d)  Na zasadzie odstępstwa od liter a), b) i c), towary przywożone objęte
      postanowieniami dotyczącymi zwolnień podatkowych dla osób podróżujących
      określonych w artykule 13 są zwolnione z należności celnych od dnia 1 stycznia
      1991 roku.

                    Artykuł 7
1.  Dla produktów objętych unią celną Księstwo Andory przyjmuje, począwszy od dnia 1
stycznia 1991 roku:

-  przepisy w sprawie formalności przywozowych stosowanych przez Wspólnotę wobec
   państw trzecich,

-  przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne obowiązujące w sprawach celnych
   we Wspólnocie i konieczne dla sprawnego funkcjonowania unii celnej.

Przepisy określone w tiret pierwszym i drugim są przepisami obecnie stosowanymi we
Wspólnocie.

2.  Przepisy określone w ustępie 1 tiret drugie są ustalane przez Wspólny Komitet
przewidziany w artykule 17.

                    Artykuł 8

1.  a)  Przez okres pięciu lat lub dłużej, jeżeli nie będzie można osiągnąć porozumienia
     zgodnie z literą b), Księstwo Andory upoważnia Wspólnotę, działającą w imieniu
     i na rzecz Księstwa Andory, do wprowadzania do swobodnego obrotu towarów
     wysłanych z państw trzecich do Księstwa Andory. Wprowadzenie do swobodnego
     obrotu będzie wykonywane przez wspólnotowe urzędy celne wymienione w
     załączniku I.

   b)  Na koniec tego okresu, na mocy artykułu 20 Księstwo Andory może skorzystać z
     prawa wprowadzenia do swobodnego obrotu swoich towarów w następstwie
     Umowy zawartej przez Umawiające się Strony.

2.  W przypadku, gdy należności przywozowe są uiszczane za towary na podstawie
ustępu 1, należności te pobiera się w imieniu Księstwa Andory. Księstwo Andory
zobowiązuje się nie zwracać tych sum bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanym stronom.

3.  Wspólny Komitet przewidziany w artykule 17 ustala:

a)  ewentualne zmiany na liście wspólnotowych urzędów celnych dokonujących odprawy
   celnej towarów określonych w ustępie 1 oraz w procedurze spedycji wspomnianych
   towarów do Księstwa Andory określonej w ustępie 1;

b)  uzgodnienia dotyczące przekazywania Ministerstwu Skarbu Księstwa Andory kwot
   zebranych zgodnie z ustępem 2 oraz procentu potrącanego przez Wspólnotę na pokrycie
   kosztów administracyjnych zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi we
   Wspólnocie;

c)  wszelkie inne uzgodnienia konieczne dla wykonania niniejszego artykułu.

                    Artykuł 9
Ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz wszystkie środki o skutku
równoważnym między Wspólnotą a Księstwem Andory są zakazane od dnia 1 stycznia
1991 roku.

                    Artykuł 10

1.  Jeśli jedna z Umawiających się Stron uzna, że rozbieżności wynikające ze stosowania
przez drugą ze Stron należności celnych, ograniczeń ilościowych lub wszelkich innych
środków o skutku równoważnym, lub wszelkich innych środków polityki handlowej odnośnie
towarów przywożonych z państw trzecich, zagraża załamaniem handlu lub wywołaniem
trudności gospodarczych na jej terytorium, może przedstawić tę sprawę przed Wspólnym
Komitetem, który zaleci, jeżeli to konieczne, właściwe metody unikania wszelkich szkód,
jakie mogą w tej sytuacji wyniknąć.

2.  Jeśli w przypadku wystąpienia odchyleń lub powstania trudności gospodarczych
zainteresowana Strona uzna, że konieczne jest natychmiastowe działanie, Strona ta może
sama wprowadzić konieczny nadzór lub środki ochronne, powiadamiając niezwłocznie
Wspólny Komitet; Wspólny Komitet może zalecić zmianę lub zniesienie wspomnianych
środków.

3.  Przy wyborze wspomnianych środków należy preferować te, które jak najmniej
zakłócają funkcjonowanie unii celnej, a w szczególności normalny rozwój handlu.

                    TYTUŁ II

        Ustalenia dotyczące produktów nie objętych unią celną

                    Artykuł 11

1.  Pochodzące z Księstwa Andory produkty objęte działami 1-24 Zharmonizowanego
Systemu są zwolnione z należności celnych przywozowych przy przywożeniu ich do
Wspólnoty.

2.  Reguły pochodzenia i metody współpracy administracyjnej są wymienione w dodatku.

                    Artykuł 12

1.  Ustalenia stosowane wobec towarów z państw trzecich przywożonych do Księstwa
Andory nie są korzystniejsze niż te stosowane w odniesieniu do przywozu towarów
wspólnotowych.

2.  Produkowane we Wspólnocie produkty z surowca tytoniowego objęte pozycjami nr
24.02 i 24.03 Zharmonizowanego Systemu, które spełniają warunki artykułu 3 ustęp 1, są
uprawnione, przy przywozie do Księstwa Andory, do stopy preferencyjnej odpowiadającej
60% stawki stosowanej w Księstwie Andory na te same produkty wobec państw trzecich.

                    TYTUŁ III

                Postanowienia wspólne
                    Artykuł 13

1.  Zwolnienia z należności celnych przywozowych, podatku obrotowego i podatku
akcyzowego pobieranych od towarów przywożonych przez osoby podróżujące między
Umawiającymi się Stronami i stosowanych w odniesieniu do towarów znajdujących się w
bagażu osobistym podróżnych przybywających z jednej z Umawiających się Stron, są
zwolnieniami obecnie obowiązującymi we Wspólnocie w odniesieniu do państw trzecich pod
warunkiem, że przywóz tych towarów ma charakter ściśle niekomercyjny.

2.  W odniesieniu do produktów objętych tytułem II niniejszej Umowy i
wyszczególnionych poniżej, zwolnienia określone w ustępie 1 są przyznawane w ramach
następujących ograniczeń ilościowych na każdą osobę podróżującą wjeżdżającą do
Wspólnoty z Księstwa Andory:

-  mleko w proszku                           2,5 kilograma

-  mleko skondensowane                         3,0 kilogramy

-  mleko świeże                             6,0 kilogramów

-  masło                                1,0 kilogram

-  ser                                 4,0 kilogramy

-  cukier i słodycze                          5,0 kilogramów

-  mięso                                5,0 kilogramów.

3.  Na zasadzie odstępstwa od postanowień ustępu 1 i pod warunkiem, że towary zostały
nabyte zgodnie z warunkami rynku krajowego jednej z Umawiających się Stron oraz spełniają
powyższe warunki:

-  łączną wartość zwolnień stosowanych do towarów objętych tytułem I ustala się w
   wysokości trzykrotnej wartości zwolnienia na osobę przyznanego przez Wspólnotę
   osobom podróżującym z państw trzecich,

-  na towary wyszczególnione poniżej stosuje się następujące ograniczenia ilościowe:

   a)  wyroby tytoniowe

   papierosy                              300 sztuk

   lub

   cygaretki                              150 sztuk

   (cygara ważące nie więcej niż 3 g sztuka)

   lub
   cygara                             75 sztuk

   lub

   tytoń                              400 gram

   b)   Alkohol i napoje alkoholowe

       -   napoje destylowane i napoje spirytusowe
          posiadające objętościową zawartość alkoholu
          ponad 22% obj.; alkohol etylowy nieskażony o
          80 % obj. albo więcej,              1,5 litra ogółem

          Lub

       -   spirytusowe napoje destylowane, koktajle na
          bazie wina lub alkoholu, tafii, sake lub
          podobne napoje o objętościowej zawartości
          alkoholu nieprzekraczającej 22% obj., wino
          musujące, wino deserowe               3 litry ogółem

          i

       -   wino niemusujące                 5 litrów ogółem

   c)   Perfumy                              75 gram

       i
                                         3
       woda toaletowa                            /8 litra

   d)   Kawa                             1 000 gram

       lub

       ekstrakty i esencje kawy                    400 gram

   e)   Herbata                             200 gram

       lub

       ekstrakty i esencje herbaty                    80 gram

4.  W ramach ograniczeń ilościowych ustanowionych w ustępie 3 tiret drugie, wartość
towarów w nim wyszczególnionych nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu zwolnień
określonych w ustępie 1.

                      Artykuł 14
Umawiające się Strony powstrzymają się od wszelkich krajowych podatków lub praktyk
prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do dyskryminacji między produktami jednej z
Umawiających się Stron i produktami podobnymi drugiej Umawiającej się Strony.

Produkty wysłane na terytorium jednej z Umawiających się Stron nie są uprawnione do
zwrotu opłat krajowych, które są wyższe niż opłaty pobierane pośrednio lub bezpośrednio.

                    Artykuł 15

1.  Dodatkowo oprócz współpracy przewidzianej w artykule 11 ustęp 2 i artykule 17
ustęp 8, władze administracyjne Umawiających się Stron odpowiedzialne za wprowadzanie w
życie postanowień niniejszej Umowy pomagają sobie wzajemnie w innych przypadkach tak,
aby zagwarantować wykonanie tych postanowień.

2.  Uzgodnienia dotyczące stosowania ustępu 1 ustala Wspólny Komitet określony w
artykule 17.

                    Artykuł 16

Umowa nie stanowi przeszkody do stosowania zakazów lub ograniczeń przywozowych,
wywozowych lub dotyczących towarów tranzytowych, uzasadnionych względami moralności
publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia
ludzi, zwierząt lub roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej,
historycznej lub archeologicznej, ochrony własności przemysłowej lub handlowej lub kontroli
dotyczącej złota i srebra. Jednakże Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić
środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Umawiającymi się
Stronami.

                    Artykuł 17

1.  Ustanawia się Wspólny Komitet odpowiedzialny za realizację niniejszej Umowy i za
zagwarantowanie jej właściwego stosowania. W tym celu Komitet formułuje zalecenia. W
przypadkach przewidzianych w Umowie Komitet podejmuje decyzje. Decyzje te są
wykonywane przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnymi przepisami.

2.  W celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony
przeprowadzają wymianę informacji oraz, na wniosek każdej ze Stron, konsultują się
wzajemnie we Wspólnym Komitecie.

3.  Wspólny Komitet opracowuje własny regulamin.

4.  Wspólny Komitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty z jednej strony oraz z
przedstawicieli Księstwa Andory z drugiej strony.

5.  Wspólny Komitet podejmuje decyzje za wspólnym porozumieniem.

6.  Wspólnemu Komitetowi przewodniczy kolejno każda z Umawiających się Stron
zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w jego regulaminie.
7.  Wspólny Komitet zbiera się na wniosek jednej z Umawiających się Stron złożony
przynajmniej na miesiąc przed datą planowanego spotkania. W przypadku, gdy Wspólny
Komitet jest zwoływany na podstawie artykułu 10, zbiera się on w ciągu ośmiu dni roboczych
od dnia złożenia wniosku.

8.  Zgodnie z procedurą ustanowioną w ustępie 1 Wspólny Komitet ustala metody
współpracy administracyjnej w celach stosowania artykułu 3 i 4, przyjmując za podstawę
metody przyjęte przez Wspólnotę w odniesieniu do handlu między Państwami
Członkowskimi; może również zmienić postanowienia znajdujące się w dodatku,
wymienionym w artykule 11.

                    Artykuł 18

1. Wszelkie spory powstałe między Umawiającymi się Stronami dotyczące wykładni
Umowy są przedstawiane Wspólnemu Komitetowi.

2.  Jeżeli Wspólnemu Komitetowi nie uda się rozstrzygnąć sporu na swoim następnym
posiedzeniu, każda ze Stron może powiadomić drugą o wyznaczeniu arbitra; druga Strona
wyznacza wówczas drugiego arbitra w terminie dwóch miesięcy.

Wspólny Komitet wyznacza trzeciego arbitra.

Decyzje arbitra są podejmowane większością głosów.

Od każdej ze stron będących w sporze wymaga się podjęcia środków koniecznych do
zagwarantowania stosowania decyzji arbitra.

                    Artykuł 19

W stosunkach handlowych objętych niniejszą Umową:

-  ustalenia stosowane przez Księstwo Andory w odniesieniu Wspólnoty nie mogą
   doprowadzić do dyskryminacji między Państwami Członkowskimi, ich obywatelami ani
   ich przedsiębiorstwami,

-  ustalenia stosowane przez Wspólnotę wobec Księstwa Andory nie mogą doprowadzić
   do dyskryminacji między obywatelami i przedsiębiorstwami Księstwa Andory.

                    TYTUŁ IV

              Postanowienia ogólne i końcowe

                    Artykuł 20

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. W ciągu pięciu lat od jej wejścia w
życie, obydwie Strony rozpoczną konsultacje mające na celu ocenę rezultatów jej stosowania
i, jeżeli to konieczne, otworzyć negocjacje w sprawie jej zmiany w świetle tej oceny.

                    Artykuł 21
Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnej
notyfikacji drugiej Umawiającej się Stronie. W takim wypadku, Umowa przestaje
obowiązywać po sześciu miesiącach od daty notyfikacji.

                     Artykuł 22

Niniejszą Umowę stosuje się do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający
Europejską Wspólnotę Gospodarczą i na warunkach określonych w tym Traktacie z jednej
strony oraz do terytorium Księstwa Andory z drugiej strony.

                     Artykuł 23

Załączniki I i II oraz dodatek do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

                     Artykuł 24

1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1990 roku pod warunkiem, że
Umawiające się Strony powiadomiły się wzajemnie przed tą datą o zakończeniu koniecznych
do tego celu procedur ratyfikacyjnych.

2.  Po dacie przewidzianej w ustępie 1, niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia
drugiego miesiąca następującego po jej notyfikacji.

3.  Jeśli stosuje się ustęp 2, datę 1 stycznia 1991 roku zawartą w różnych postanowieniach
niniejszej Umowy zastępuje się datą 1 lipca 1991 roku.

                     Artykuł 25

Postanowienia niniejszej Umowy zastępują postanowienia stosowane przez Wspólnotę, w
szczególności przez Francję i Hiszpanię, przed wejściem w życie Umowy na mocy wymiany
listów z Księstwem Andory z 1967 roku.

                     Artykuł 26

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim,
niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim,
hiszpańskim i katalońskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.
                ZAŁĄCZNIK I

      Wykaz urzędów celnych określonych w artykule 8 ustęp 1

-  TOULOUSE PORTET

-  L’HOSPITALET - PAS DE LA CASE

-  LA TOUR DE CAROL

-  PERPIGNAN

-  MADRYT

-  BARCELONA

-  ALGECIRAS

-  TUY

-  FARGA DE MOLES
                   ZAŁĄCZNIK II

W odniesieniu do postanowień polityki handlowej przyjętych przez Księstwo Andory na
mocy Umowy oraz aby niniejsze postanowienia nie miały wpływu na przywóz produktów
zużywanych w Andorze, Wspólny Komitet na wniosek Księstwa Andory może podjąć
decyzję o odstępstwach; takie odstępstwa mogą obejmować aspekty wspólnej polityki
handlowej, które nie stosują się do wszystkich Państw Członkowskich Wspólnoty.

Komisja powiadamia władze Księstwa Andory o wszelkich istotnych informacjach
dotyczących ustaleń stosowanych we wspólnotowym handlu zagranicznym.

  Deklaracja Wspólnoty dotycząca produktów rolnych i przetworzonych produktów
                   rolnych

Niniejsza Umowa nie ma wpływu na wspólnotowe ustalenia dotyczące w sprawie zwrotów za
wywóz wspólnotowych produktów rolnych lub przetworzonych produktów rolnych.

                 Wspólne oświadczenie

O ile postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności takie jak: postanowienia regulujące
cła, opłaty o skutku równoważnym, ograniczenia ilościowe, środki o skutku równoważnym,
zakazy lub ograniczenia przywozowe, wywozowe lub tranzytowe są podobne do postanowień
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, przedstawiciele
Umawiających się Stron we Wspólnym Komitecie zobowiązują się interpretować pierwsze z
nich, w zakresie objętym niniejszą Umową, w ten sam sposób w jaki interpretowane są te
drugie w handlu w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

               Deklaracja Księstwa Andory

Księstwo Andory zobowiązuje się nie wprowadzać żadnej dyskryminacji w odniesieniu do
należności celnych przywozowych i podatków pobieranych od whisky, absyntu lub koktajli
na bazie anyżku z jednej strony oraz napojów alkoholowych i koktajli z drugiej strony.

                 Wspólne oświadczenie

Wspólny Komitet bada i podejmuje starania, aby znaleźć rozwiązanie wszelkich problemów
pojawiających się w handlu między Umawiającymi się Stronami odnośnie monitorowania i
certyfikacji norm technicznych.
                    DODATEK

 dotyczący definicji „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej

                     TYTUŁ I

       DEFINICJA POJĘCIA PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH

                     Artykuł 1

Do celów wykonania postanowień artykułu 11 ustęp 1 Umowy, następujące produkty uznaje
się za produkty pochodzące z Księstwa Andory:

a)  produkty roślinne zbierane w Księstwie Andory;

b)  żywe zwierzęta urodzone i hodowane w Księstwie Andory;

c)  produkty uzyskane z żywych zwierząt urodzonych i hodowanych w Księstwie Andory;

d)  produkty z łowiectwa lub połowów w Księstwie Andory;

e)  produkty uzyskane w Księstwie Andory poprzez obróbkę lub przetwarzanie produktów
   wymienionych w literach a) - d), nawet jeżeli do ich produkcji używano innych
   produktów, pod warunkiem, że produkty, których nie uzyskano w Księstwie Andory
   odgrywają w produkcji jedynie podrzędną rolę.

                    TYTUŁ II

      POSTANOWIENIA O WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

                     Artykuł 2

1. Produkty pochodzące, w rozumieniu niniejszego dodatku, przy przywozie do
Wspólnoty są objęte Umową, za okazaniem:

a)  świadectwa przewozowego EUR.1, zwanego dalej „świadectwem EUR.1”. Wzór
   świadectwa EUR.1 jest podany w załączniku 2 do niniejszego dodatku;

b)  faktury zawierającej deklarację eksportera w postaci podanej w załączniku 3 do
   niniejszego dodatku, wystawionej przez eksportera dla każdej przesyłki składającej się z
   jednej albo więcej paczek zawierających produkty pochodzące, których łączna wartość
   nie przekracza 2 820 ECU.

2.  Następujące produkty pochodzące w rozumieniu niniejszego dodatku są, przy
przywozie do Wspólnoty, objęte Umową bez konieczności okazywania żadnego z
dokumentów określonych w ustępie 1:

a)  towary wysłane jako małe paczki przez osoby prywatne do osób prywatnych, których
   łączna wartość nie przekracza 200 ECU;
b)  towary będące częścią bagażu osobistego osób podróżujących, których wartość nie
   przekracza 565 ECU.

Niniejsze postanowienia stosuje się tylko pod warunkiem, że takie towary nie są przywożone
w celach handlowych i że zostały zadeklarowane jako spełniające warunki wymagane do
zastosowania Umowy i w przypadku gdy nie ma wątpliwości co do prawdziwości takiej
deklaracji.

Przywóz, który jest okazjonalny i dotyczy jedynie towarów przeznaczonych do osobistego
użytku odbiorców lub podróżnych, jeżeli ich rodzaj i ilości nie świadczą o ich handlowym
przeznaczeniu, nie jest uważany za przywóz w celach handlowych.

3.  Do dnia 30 kwietnia 1991 roku ecu, które ma być stosowane jako dowolna waluta
krajowa jest ekwiwalentem ecu w tej walucie krajowej ze stanu na dzień 3 października 1988
roku. Przez każdy kolejny okres dwóch lat jest to ekwiwalent ecu w tej walucie krajowej ze
stanu na pierwszy dzień roboczy października w roku bezpośrednio poprzedzającym dany
okres dwuletni.

4.  Kwoty w walucie krajowej państwa eksportującego odpowiadające kwotom wyrażonym
w ECU ustala państwo eksportujące i powiadamia o tym inne strony. Jeżeli kwoty te są
wyższe od odpowiednich kwot wyznaczonych przez państwo importujące, to państwo
importujące akceptuje je w przypadku, gdy produkty zostały zafakturowane w walucie
państwa eksportującego.

Jeśli towary są zafakturowane w walucie innego Państwa Członkowskiego Wspólnoty,
państwo importujące uznaje kwotę notyfikowaną przez państwo zainteresowane.

                    Artykuł 3

1.  Świadectwo EUR.1 jest wydawane przez organy celne Księstwa Andory kiedy towary,
których dotyczy są wywożone. Zostanie on udostępniony eksporterowi jak tylko faktyczny
wywóz zostanie dokonany lub zapewniony.

2.  Świadectwo EUR.1 jest wydawane przez organy celne Księstwa Andory jeżeli towary,
które mają być wywiezione, można uznać za produkty pochodzące z Księstwa Andory w
rozumieniu artykułu 1 niniejszego dodatku.

3.  Świadectwo EUR.1 może być wydane tylko w przypadku gdy może służyć jako
dokumentacja dowodowa wymagana w celu wprowadzenia w życie ustaleń preferencyjnych
przewidzianych w Umowie.

Data wydania świadectwa EUR.1 musi być wskazana w części świadectwa zarezerwowanej
dla organów celnych.

4.  W wyjątkowych okolicznościach świadectwo EUR.1 może być również wydane po
wywozie towarów, których dotyczy, jeżeli nie zostało wydane w chwili wywozu w wyniku
błędu lub niezamierzone zaniedbanie lub szczególne okoliczności.

Świadectwa wystawione z data wsteczną muszą być opatrzone jednym z następujących
zwrotów:
„EXPEDIDO A POSTERIORI”, „UDSTEDT EETERFØLGENDE”, „NACHTRÄGLICH
AUSGESTELLT”, „ΕΚΔΟžΕΝ ΕΚ ΣΩΝ Τ΢ΣΕΠΩΝ”, „ISSUED RETROSPECTIVELY”,
„DELIVRE A POSTERIORI”, „RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A
POSTERIORI”, „EMITIDO A POSTERIORI”, „EMES A POSTERIORI”.

5.  Na wypadek kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa EUR.1, eksporter może
wystąpić do organów celnych Księstwa Andory, które je wydały, o wystawienie duplikatu na
podstawie znajdujących się w jej posiadaniu dokumentów wywozowych. Duplikat wydany w
ten sposób musi być opatrzony jednym z następujących zwrotów:

„DUPLICADO”, „DUPLIKAT”, „DUPLIKAT”, „ΑΝΣΙŽΡΑſΟ”,             „DUPLICATE”,
„DUPLICATO”, „DUPLICAAT”, „SEGUNDA VIA”, „DUPLICAT”.

Duplikat, który musi zawierać datę wydania oryginalnego świadectwa EUR.1 staje się
skuteczny od tej daty.

6. Zwroty umieszczane na świadectwie określone w ustępie 4 i 5 wpisuje się w rubryce
Uwagi na świadectwie EUR.1.

7.  Do celów sprawdzenia czy warunki podane w ustępie 2 zostały spełnione, organy celne
Księstwa Andory mają prawo zażądać okazania wszelkiej dokumentacji dowodowej lub
przeprowadzić wszelkie kontrole, jakie uzna za właściwe.

                     Artykuł 4

1.  Świadectwo EUR.1 jest wydawane na pisemny wniosek eksportera lub, na
odpowiedzialność eksportera, na wniosek upoważnionego przedstawiciela, na formularzu,
którego wzór jest podany w załączniku 2 do niniejszego dodatku; wypełnia się go zgodnie z
niniejszym dodatkiem.

2.  Organy celne Księstwa Andory są odpowiedzialne za zagwarantowanie, że formularz
określony w ustępie 1 jest należycie wypełniony. W szczególności sprawdzają, czy pole
przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w taki sposób, żeby wykluczyć
jakąkolwiek możliwość wprowadzania fałszywych informacji. W tym celu opis produktów
musi być sporządzane bez pozostawienia pustych wierszy. W przypadku, gdy pole nie jest
całkowicie wypełnione należy narysować poziomą linię poniżej ostatniej linii opisu, a puste
miejsce przekreślić.

3.  Ponieważ świadectwo EUR.1 stanowi dokumentację dowodową dla stosowania taryf
preferencyjnych przewidzianych w Umowie, organy celne Księstwa Andory są
odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich kroków koniecznych do sprawdzenia
pochodzenia towarów i do sprawdzenia innych deklaracji na świadectwie EUR.1.

4.  Kiedy świadectwo jest wydawane zgodnie z artykułem 3 ustęp 4 niniejszego dodatku,
po faktycznym wywozie towarów, których ono dotyczy, we wniosku określonym w ustępie 1
eksporter musi:

-  wskazać miejsce i datę wysyłki towarów, do których odnosi się świadectwo,
-  zaświadczyć, że nie wydano świadectwa EUR.1 w chwili wywozu towarów o których
   mowa oraz podać przyczyny.

                     Artykuł 5

1.  Świadectwa EUR.1 są wystawiane na formularzu, którego wzór znajduje się w
załączniku 2. Formularz ten drukowany jest w jednym albo w takiej ilości języków, w jakiej
sporządzona jest Umowa. Świadectwa wystawia się w jednym z tych języków i zgodnie z
przepisami prawa krajowego Księstwa Andory; jeżeli są pisane odręcznie należy wypełniać je
drukowanymi literami przy użyciu atramentu.

2.  Każde świadectwo ma wymiary 210 × 297 mm. Dopuszcza się odchylenia w granicach
do minus 5 mm lub plus 8 mm jeżeli chodzi o długość. Papier używany do tego celu musi być
białym papierem listowym, o odpowiednich wymiarach, nie zawierającym masy chemicznej
drzewnej i ważącym nie mniej niż 25 g/m2. Powinien posiadać jako gilosz nadrukowany w tle
zielony wzór uwidaczniający wszelkie fałszerstwa dokonane za pomocą środków
mechanicznych lub chemicznych.

3.  Księstwo Andory może zastrzec dla siebie prawo do drukowania świadectw
samodzielnie lub też może zlecić ich drukowanie zatwierdzonym drukarzom. W tym ostatnim
przypadku każde świadectwo musi zawierać informację o takim upoważnieniu. Każde
świadectwo musi mieć nazwę i adres drukarni lub znak, za pomocą którego drukarnia może
być zidentyfikowana.Musi ono mieć również numer seryjny, drukowany lub nie, za pomocą
którego może być zidentyfikowany.

                     Artykuł 6

1.  Świadectwo EUR.1 musi zostać złożone przez organy celne Księstwa Andory do
organów celnych państwa importującego w ciągu czterech miesięcy od daty wydania w
przypadku, gdy towary są wpisane zgodnie z procedurami przewidzianymi w tym państwie.

2.  Świadectwo EUR.1 przedstawiane organom celnym państwa importującego po
końcowej dacie przedłożenia określonej w ustępie 1, może być zaakceptowane w celu
preferencyjnego traktowania wtedy, gdy nieprzedłożenie świadectwa przed ustaloną datą
końcową jest spowodowane przez siłę wyższą lub wyjątkowe okoliczności.

W innych przypadkach opóźnionego przedłożenia organy celne państwa importującego mogą
przyjąć świadectwa wtedy, gdy produkty zostały im przedłożone przed upływem
wspomnianej daty końcowej.

3.   Wykrycie niewielkich rozbieżności między deklaracjami na świadectwie EUR.1 a
deklaracjami na dokumentach składanych do urzędu celnego do celów przeprowadzenia
formalności dotyczących przywozu towarów nie czyni ipso facto świadectwa nieważnym,
jeżeli zostało należycie dowiedzione, że świadectwo odpowiada przedstawionym towarom.

                     Artykuł 7

Deklarację wymienioną w artykule 2 ustęp 1 litera b) sporządza eksporter w sposób określony
w załączniku 3 do niniejszego dodatku, w jednym z języków, w którym sporządzono Umowę.
Powinna być ona napisana na maszynie lub odciśnięta za pomocą pieczęci i odręcznie
podpisana. Eksporter musi przechowywać kopię faktury potwierdzającą deklarację przez co
najmniej dwa lata.

                    Artykuł 8

1.  Eksporter lub jego przedstawiciel składa wraz z wnioskiem o świadectwo EUR.1
wszelkie właściwe dokument dołączany do zgłoszenia celnego, mający potwierdzić dane
znajdujące się w nim, że towary, które mają zostać wywiezione, kwalifikują się do wydania
świadectwa EUR.1.

Eksporter zobowiązuje się do przedstawienia, na prośbę właściwych władz, wszelkich
dodatkowych dowodów jakich mogą zażądać do celów ustalenia prawidłowości pochodzenia
towarów uprawnionych do preferencyjnego traktowania i zobowiązuje się do wyrażenia
zgody na wszelką kontrolę swojej księgowości oraz procesów uzyskiwania powyższych
towarów, wykonywane przez wspomniane władze.

2.  Eksporterzy zobowiązani są przechowywać dokumenty towarzyszące określone w
ustępie 1 nie krócej niż przez dwa lata.

3.  Postanowienia ustępów 1 i 2 stosuje się mutatis mutandis w przypadku korzystania z
deklaracji określonej w artykule 2 ustęp 1 litera b).

                    Artykuł 9

1.  Towary wysłane z Księstwa Andory na wystawę w innym kraju i sprzedane po
wystawie w celu przywozu do Wspólnoty korzystają przy przywozie z postanowień Umowy
pod warunkiem, że towary spełniają wymagania niniejszego dodatku uprawniające je do
uznania za pochodzące z Księstwa Andory i pod warunkiem, że wykazane jest w sposób
zgodny z wymogami organów celnych, że:

a)  eksporter wysłał towary z Księstwa Andory do kraju, w którym organizowana jest
   wystawa i tam je wystawił;

b)  towary zostały sprzedane lub rozdysponowane w inny sposób przez tego eksportera do
   odbiorcy we Wspólnocie;

c)  towary zostały wysłane podczas wystawy lub niezwłocznie po jej zakończeniu do
   Wspólnoty w państwie, do którego zostały wysłane na wystawę;

d)  towary nie były, od czasu wysłania na wystawę, używane do innych celów niż
   zademonstrowanie na wystawie.

2.  Świadectwo EUR.1 musi zostać złożone do organów celnych w normalnym trybie.
Musi zawierać informację o nazwie i miejscu wystawy. W razie potrzeby mogą być
wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające rodzaj towarów i warunki, na jakich zostały
one wystawione.

3.  Ustęp 1 stosuje się do każdej handlowej, przemysłowej, rolniczej lub rzemieślniczej,
wystawy, targów lub podobnego pokazu publicznego, jaki jest organizowany nie do celów
prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach firm w celu sprzedania obcych towarów, i
podczas których towary pozostają pod dozorem celnym.

                    Artykuł 10

1.  W celu zagwarantowania prawidłowego zastosowania niniejszego tytułu, Państwa
Członkowskie Wspólnoty oraz Księstwo Andory pomagają sobie wzajemnie, poprzez udział
swoich organów celnych, przy kontroli autentyczności i dokładności świadectw EUR.1 oraz
deklaracji sporządzonych na fakturach przez eksporterów.

Przedstawiciele Komisji Wspólnot Europejskich mogą, na życzenie, brać udział w takiej
kontroli.

2.  Organy celne Księstwa Andory przesyłają organom celnym Państw Członkowskich,
przez Komisję Wspólnot Europejskich, wzory odcisków pieczęci używanych w ich biurach
przy wydawaniu świadectw EUR.1.

3.  Każda osoba, która sporządza lub przyczynia się do sporządzenia dokumentu
zawierającego nieprawidłowe dane w celu umożliwienia przyjęcia towarów jako
uprawnionych do preferencyjnego traktowania, podlega karze.

                    Artykuł 11

1.  Dalsza weryfikacja świadectw EUR.1 i deklaracji eksporterów, sporządzonych na
fakturach, jest przeprowadzana losowo lub w każdym przypadku, gdy organy celne państwa
importującego mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dokumentu lub
dokładności informacji dotyczącej rzeczywistego pochodzenia odnośnych produktów.

2.  W celach wykonania postanowień ustępu 1 organy celne państwa importującego
zwracają świadectwo EUR.1, oraz fakturę, jeżeli została złożona, lub fakturę potwierdzającą
deklarację eksportera bądź kopię tych dokumentów do organów celnych Księstwa Andory,
podając, gdy sytuacja tego wymaga, przyczyny natury merytorycznej lub formalnej
prowadzące do złożenia zapytania.

Organy celne państwa importującego przesyłają, dla poparcia wniosku o dalszą weryfikację,
wszelkie uzyskane dokumenty i informacje sugerujące, że dane szczegółowe wymienione w
świadectwie EUR.1 lub na fakturze są niedokładne.

Jeśli organy celne państwa importującego decydują się zawiesić stosowanie artykułu 11 do
czasu otrzymania wyników weryfikacji, oferują ona importerowi zwolnienie towarów z
zastrzeżeniem wszelkich środków ostrożności uznanych za konieczne.

3.  Organy celne państwa importującego powinny zostać jak najszybciej poinformowane o
wynikach weryfikacji. Wyniki jako takie muszą umożliwiać ustalenie, czy dokumenty
określone w ustępie 2, które zostały zwrócone, stosują się do towarów rzeczywiście
wywiezionych i czy te towary mogą kwalifikować się do preferencyjnego traktowania.

W przypadku, gdy takie spory nie mogą być rozstrzygnięte między organami celnymi
państwa importującego a organami celnymi Księstwa Andory lub gdy podnoszą one problem
interpretacji niniejszego dodatku, są przedstawiane Komitetowi do spraw ceł.
Do celów dalszej weryfikacji świadectw EUR.1 Organy celne Księstwa Andory muszą
przechowywać dokumenty wywozowe lub kopie świadectw dostarczone zamiast oryginałów,
przez co najmniej dwa lata.

                    TYTUŁ III

              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                     Artykuł 12

Wspólnota oraz Księstwo Andory podejmują, każde w własnym zakresie, środki niezbędne do
wykonania postanowień niniejszego dodatku.

                     Artykuł 13

Załączniki do niniejszego dodatku stanowią jego integralną część.
                   ZAŁĄCZNIK 1

                UWAGI WYJAŚNIAJĄCE

Uwaga 1

W celu ustalenia, czy dany produkt pochodzi z Księstwa Andory, nie jest niezbędne ustalenie,
czy energia lub paliwo, urządzenia i wyposażenia, maszyny i narzędzia używane do
uzyskania takich produktów, pochodzą z krajów trzecich.

Uwaga 2

Aby ustalić pochodzenie produktów objętych działami 1-24 Nomenklatury Scalonej nie
uwzględnia się żadnych opakowań zbiorczych.

Uwaga 3

Produkty, które nie stanowią więcej niż 10% ilości określonych w niniejszym dodatku w
artykule 1 litery a)-e) uznaje się za „odgrywające podrzędną rolę” w produkcji.
                                                    ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE               Załącznik 2
                                        1.  Eksporter (Nazwa, pełny adres,       EUR.1   nr A 000.000
                                           kraj)                Przed wypełnieniem tego formularza
 Jeżeli towary nie są pakowane, podać odpowiednio ilość artykułów
                                                                należy zapoznać się z uwagami
                                                                zamieszczonymi na odwrocie
                                                            2.   Świadectwo stosowane w handlu
                                                               preferencyjnym między
                                        3.  Odbiorca (Nazwisko, pełen adres, ……………………………………………..
                                           kraj) (Opcjonalnie)                  i
                                                            ……………………………………………..
                                                             (należy wpisać odpowiednie kraje, grupy
                                                                  krajów lub terytoria)
                                                            4.   Kraj, grupa 5.    Kraj,    grupa
                                                               krajów   lub    krajów    lub
                                                               terytorium, w    terytorium
                                                               których       przeznaczenia
                                                               produkty
ładowanych luzem.
                                                               uznaje się za
                                                               pochodzące
                                        6.  Szczegóły dotyczące transportu 7.    Uwagi
                                           (Opcjonalnie)
1
                                        8.  Numer pozycji; Oznakowanie i numery; Ilość i rodzaj 9. Waga 10. Faktury
                                           opakowań1; Opis towarów                brutto (Opcjonalnie
 ) wypełnić tylko w przypadku gdy wymagają tego przepisy kraju lub terytorium
                                                                       (kg)    )
                                                                       lub
                                                                       inna
                                                                       miara
                                                                       (litry,
                                                                       m3,
                                                                       itp.)
                                        11.  POTWIERDZENIE                   12.  OŚWIADCZENIE
                                           URZĘDU CELNEGO                     EKSPORTERA
                                           Oświadczenie potwierdzone                Ja,  niżej   podpisany
                                                                       oświadczam, że towary
                                           Dokument wywozowy2                   opisane powyżej spełniają
                                                                       warunki  potrzebne  do
                                                                       wystawienia      tego
eksportującego.
                                           Formularz ................ Nr .............       świadectwa.
                                           Urząd celny ................................ ..
                                           Kraj lub terytorium wydania ...... Pieczęć
                                           ………..……………………..                     Miejscowość, data .........................
2
      Data ............................................

      ………………………………              ……………………………
         (Podpis)                (Podpis)
   13.  WNIOSEK     O 14. WYNIK WERYFIKACJI
      PRZEPROWADZENIE  Przeprowadzona weryfikacja wykazuje, że
      WERYFIKACJI, do:  niniejsze świadectwo1
                 zostało wydane przez wskazany urząd celny
                 i że informacje znajdujące się w nim są
                 dokładne.

                                  nie spełnia wymogów co do autentyczności i
                                  dokładności (patrz załączone uwagi).

   Wnioskuje   się  o weryfikację
   autentyczności   i  dokładności
   niniejszego świadectwa.

   ……………………………………… …………………………………………...........
     (Miejsce i data) (Miejsce i data)

                        Pieczęć                        Pieczęć

   …………………………….                       …………………......……….
     (Podpis)                         (Podpis)
                                1
                                  Wstawić X w odpowiednim polu.


                             UWAGI

1.  Świadectwa nie mogą zawierać wymazań lub wyrazów wpisanych nad innymi
   wyrazami. Wszystkie zmiany muszą być dokonane przez skreślenie nieprawidłowych
   informacji i dodanie wszelkich koniecznych poprawek. Wszelkie zmiany tego rodzaju
   muszą być parafowane przez osobę, która wypełniała świadectwo i potwierdzone przez
   organy celne kraju lub terytorium wydania.

2.  Pomiędzy pozycjami wpisanymi na świadectwie nie można pozostawiać wolnych
   miejsc, a każda pozycja musi być poprzedzona numerem. Bezpośrednio pod ostatnią
   pozycją musi być narysowana linia pozioma. Każde miejsce niewykorzystane musi być
   przekreślone w taki sposób, aby uniemożliwić późniejsze uzupełnienia.

3.  Towary muszą być opisane zgodnie z praktyką handlową i podaniem wystarczającej
   ilości szczegółów, aby umożliwić ich zidentyfikowanie.
                                                  WNIOSEK O ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE
                                           1.   Eksporter (Nazwa, pełny adres, EUR.1 nr A 000.000
                                           kraj)
                                                               Przed wypełnieniem tego formularza należy
                                                               zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na
                                                                        odwrocie
                                                               2.   Wniosek o świadectwo stosowane w
                                                                   handlu preferencyjnym między
                                           3.   Odbiorca (Nazwisko, pełen adres,    ………………………………………
                                               kraj) (Opcjonalnie)                    i
                                                                   ………………………………………
                                                                 (należy wpisać odpowiednie kraje, grupy
Jeżeli towary nie są pakowane, podać odpowiednio ilość artykułów ładowanych luzem.
                                                                      krajów lub terytoria)
                                                               4. Kraj, grupa 5. Kraj,        grupa
                                                                  krajów lub     krajów     lub
                                                                  terytorium,     terytorium
                                                                  w   których    przeznaczenia
                                                                  produkty
                                                                  uznaje się za
                                                                  pochodzące
                                           6.   Szczegóły dotyczące transportu 7.    Uwagi
                                               (Opcjonalnie)
                                           8.   Numer pozycji; Oznakowanie i numery; Ilość i 9. Waga 10. Faktury
                                               rodzaj opakowań1; Opis towarów         brutto (Opcjonalnie
                                                                       (kg) lub )
                                                                       inna
                                                                       miara
                                                                       (litry,
                                                                       m3,
                                                                       itp.)
1
                OŚWIADCZENIE EKSPORTERA

Ja, niżej podpisany, eksporter towarów wyszczególnionych na odwrocie,

OŚWIADCZAM         że towary spełniają warunki wymagane do wystawienia załączonego
              świadectwa;

OKREŚLAM          następujące okoliczności, które umożliwiły tym towarom spełnienie
              powyższych warunków:
              ……...………………………………………………………......………
              ….…..……………………………………………………............……..
              ….…..……......…………………………………………………………
              .……..………………………..........……………………………………
              ……...…………………………………………………......……………

SKŁADAM           następujące dokumenty towarzyszące1:
              ……...………………………………………………………......………
              ….…..……………………………………………………............……..
              ….…..……......…………………………………………………………
              .……..………………………..........……………………………………
              ……...…………………………………………………......……………

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do przedłożenia, na wniosek właściwych władz, wszelkich dowodów
        towarzyszących jakich mogą wymagać odnośne władze do celów
        wydania załączonego świadectwa, i zobowiązuję się, w razie
        potrzeby, do wyrażenia zgody na wszelką kontrolę mojej księgowości
        lub sprawdzanie procesu produkcji wyżej wymienionych towarów,
        przeprowadzanej przez wspomniane władze;

WNIOSKUJĘ         o wydanie załączonego świadectwa na wspomniane towary.

                              …………………………………………
                                (Miejsce i data)

                              …………………………………………
                                 (Podpis)
1
  Na przykład: dokumenty przywozowe, świadectwa przewozowe, faktury, deklaracje producenta, itd.,
  dotyczące produktów użytych do produkcji lub towarów ponownie wywiezionych w stanie niezmienionym.
                       Załącznik 3

    OŚWIADCZENIE PRZEWIDZIANE W ARTYKULE 2 USTĘP 1 LITERA B)

Ja, niżej podpisany, eksporter towarów objętych niniejszym dokumentem, oświadczam, że,
z wyjątkiem przypadków w których wskazano inaczej1, towary te spełniają warunki
ustanowione dla uzyskania statusu towarów pochodzących w preferencyjnym handlu we
Wspólnocie i że krajem pochodzenia towarów jest Księstwo Andory.

                                 .......................................................
                                        (miejsce i data)

                                 .......................................................
                                           (podpis)

                                  (Podpis musi być uzupełniony
                                 wyraźnie napisanym nazwiskiem
                                     sygnatariusza)
1
  Jeśli faktura zawiera również produkty niepochodzące z Księstwa Andory, eksporter musi je wyraźnie
  wskazać.
                           Andora, dnia 14 grudnia 1989 roku

Pan J. J. Schwed

Dyrektor Działu

Szef Delegacji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do negocjacji z Księstwem AndorySzanowny Panie,

Po naszym spotkaniu negocjacyjnym w dniach 13 i 14 grudnia, delegacja Księstwa Andory
do spraw negocjacji z Europejską Wspólnotą Gospodarczą oświadczyła, że należności celne
przywozowe pobierane od towarów wysyłanych do Księstwa Andory we wszystkich
wspólnotowych urzędach celnych przy wprowadzaniu do operacji w swobodnym obrocie,
były pobierane w imieniu Księstwa Andory i powinny zostać spłacone Księstwu Andory.
Delegacja życzyłaby sobie, aby Wspólny Komitet zbadał, na swoim pierwszym posiedzeniu,
sposoby i środki pełnego zastosowania tej zasady.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.Joseph Pintat

Szef Rządu

Rzecznik Delegacji Księstwa Andory do negocjacji ze Wspólnotą Europejską                           Bruksela, dnia 14 grudnia 1989 roku

Pan Joseph Pintat

Szef Rządu

Rzecznik Delegacji Księstwa Andory do negocjacji ze Wspólnotą EuropejskąSzanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia 14 grudnia 1989 roku
zawierającego oświadczenie delegacji Księstwa Andory dotyczącą pobierania i spłaty
należności celnych przywozowych. Jestem w stanie wyrazić zgodę na przedyskutowanie tej
sprawy na pierwszym posiedzeniu Wspólnego Komitetu.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.
J. J. Schwed

Dyrektor Działu

Szef Delegacji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do negocjacji z Księstwem Andory

								
To top