National Report to SCAR - Template by ccx13760

VIEWS: 72 PAGES: 15

									                                    National Report to SCAR - Template

    COUNTRY:           The People `s Republic of China
    Annual Report on national involvement in SCAR activities in year:       National Report on 2005-2006

     Function / Group / ProjectContact Person (Name)     Address       Telephone    Fax        Email      other information (e.g.website URL)
    National SCAR Committee
    National SCAR Committee
    The Consultative Committee           No.1 Fuxinmenwai        0086 10   0086 10
                    Tanzhou Qu   Ave.,Beijing, China                   quantanzhou@vip.sina.com
    of Chinese Polar Research                           68011632  68011632
    SCAR Delegates
                            Polar Research Institute of
                            China, No. 451, Jinqiao     0086 21   0086 21
     1) Delegate         Zhanhai Zhang  Road, Pudong District,                 zhangzhanhai@pric.gov.cn
                                            68507533  58711663
                            Shanghai, 200136, China
                            Chinese Arctic and Antarctic  0086 10   0086 10
     2) Alternate Delegate    Liqi Chen                                lqchen@soa.gov.cn
                            Administration         68017625  68012776
                            No.1 Fuxinmenwai Ave.,
                            Beijing,100860,China
    Standing Scientific Groups
         Life Sciences
                            No.7, Nanhai Road, Qingdao
                            City, Shandong Province,    0086 532  0086 532
     1)              Song Sun                                sunsong@ms.qdiao.ac.cn
                            266071, China          2898598   2898612
                            Polar Research Institute of
                            China, No. 451, Jinqiao     0086 21   0086 21
     2)             Jianfeng He   Road, Pudong District,                 jhe@pric,gov.cn
                                            58711401  58711663
                            Shanghai, 200136, China

                            Institute of Basic Medicine
                            Research, Chinese Academy
                            of Medical Sciences, No.5,   0086 10   0086 10
     3)             Chengli Xu                                xuchengli@pumc.edu.cn
                            Santiao, Dongdan,       65296476  65296476
                            Dongcheng District, Beijing,
                            100005, China
                            Polar Research Institute of
                            China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
     4)             Huirong Li                                lihuirong@priv.gov.cn
                            Road, Pudong District,     58711401  58711663
                            Shanghai, 200136, China

         Geosciences
                            Institute of Tibetan Plateau
                            Research, Chinese Academy
                            of Sciences, No.18,     0086 10    0086 10
     1)             Xiaohan Liu                               xhliu@mail.igcas.ac.cn
                            Shuangqing Road, Beijing,  62008132   62849886
                            100085, China
prepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                                       1
                                    National Report to SCAR - Template                           Institute of Geomechanics,
                           China Academy of Geological  0086 10   0086 10  yuezhao@public3.bta.net.c
     2)             Yue Z hao
                                          68412307   68422326  n
                           Sciences, No.11, Mindanan
                           Road, Beijing, 100081, China
                           Chinese Antarctic Center of
                           Surveying and Mapping No.
                           129, Luoyu Road, Wuchang,   0086 27   0086 27
     3)             Dongchen E                              edc@whu.edu.cn
                           Wuhan City, Hubei Province,  68771227   68778030
                           430079, China
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
     4)             Yuansheng Li  Road, Pudong District,                 lysh@pric.gov.cn
                                          58713278   58711663
                           Shanghai, 200136, China

        Physical Sciences
                           Chinese Meteorology
                           Administration, No.46,     0086 10
                                                0086 10
     1)             Dahe Qin    Zhongguancunnan Str.,     68408929/6       qdh@cma.gov.cn
                                                62174239
                           Beijing, 100081, China     8406491
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
     2)             Ruiyuan Liu  Road, Pudong District,                 ryliu@pric.gov.cn
                                          58713485   58711663
                           Shanghai, 200136, China
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
     3)             Huigen Yang  Road, Pudong District,                 huigen_yang@263.net
                                          68610583   58711663
                           Shanghai, 200129, China
                           University of Science and
                           Technology of China 96     0086 551   0086 551
     4)             Zhouqing Xie  Jinzhai Road,                     zqxie@ustc.edu.cn
                                          3601000   3602220
                           Hefei,Anhui,China

    Scientific Research Program
           ACE
                           China Academy of
                           Meteorological Sciences,    0086 10   0086 10
     1)             Zhou Xiuji   No.46, Zhongguancunnan                 hxy@cams.cma.gov.cn
                                          68406266   62175931
                           Str., Beijing, 100081, China
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
     2)             Bo Sun                                sunbo@pric.gov.cn
                           Road, Pudong District,     58713308   58711663
                           Shanghai, 200136, China
                           University of Science and
                           Technology of China 96     0086 551   0086 551
     3)             Xiaodong Liu  Jinzhai Road,                     ysx@ustc.edu.cn
                                          3601000   3602220
                           Hefei,Anhui,Chinaprepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                   2
                                    National Report to SCAR - Template


                          Cold and Arid Regions Environment
                          and Engineering Research Institute, 0086 931  0086 931
     4)             Shugui Hou                               shugui@lzb.ac.cn
                          Chinese Academy of Sciences     4967518  8273894
                          (CAS)
          AGCS
                          China Academy of
                          Meteorological Sciences,     0086 10    0086 10
     1)             Zhou Xiuji                               hxy@cams.cma.gov.cn
                          No.46, Zhongguancunnan      68406266   62175931
                          Str., Beijing, 100081, China
                          Laboratory of Criosphere
                          and Environment, Chinese     0086 10    0086 10
     2)             Cunde Xiao                               cdxiao@lzb.ac.cn
                          Academy of Sciences       62175931   68406242
                          School of Earch and
                          Atmospheric Sciences,
     3)             Jiping Liu  Georgia Institute of                   jliu@eas.gatech.edu
                          Technology
                          University of Science and
                          Technology of China 96      0086 551   0086 551
     4)             Ren bin Zhu                               zhurb@ustc.edu.cn
                          Jinzhai Road,          3601000    3602220
                          Hefei,Anhui,China
           EBA
                          Institute of Polar
                          Environment, University of
                          Science and Technology of    0086 551   0086 551
     1)             Liguang Sun                               slg@ustc.edu.cn
                          China, Hefei, Anhui, 230026,   3607583    3607583
                          China
                          Polar Research Institute of
                          China, No. 451, Jinqiao     0086 21    0086 21
     2)             Wei Luo    Road, Pudong District,                  luowei@pric.gov.cn
                                           58717635   58711663
                          Shanghai, 200136, China
                          Polar Research Institute of
                          China, No. 451, Jinqiao     0086 21    0086 21
     3)             Bo Chen    Road, Pudong District,                  chenbo@rpic.gov.cn
                                           58711026   58711663
                          Shanghai, 200136, China
         ICESTAR
                          Polar Research Institute of
                          China, No. 451, Jinqiao     0086 21    0086 21
     1)             Huigen Yang  Road, Pudong District,                  huigen_yang@263.net
                                           68610583   58711663
                          Shanghai, 200129, China
                          Polar Research Institute of
                          China, No. 451, Jinqiao     0086 21    0086 21
     2)             Ruiyuan Liu  Road, Pudong District,                  ryliu@pric.gov.cn
                                           58713485   58711663
                          Shanghai, 200136, China
                          Polar Research Institute of
                          China, No. 451, Jinqiao     0086 21    0086 21
     3)             Deshen Han                               handesheng@pric.gov.cn
                          Road, Pudong District,      58713682   58711663
                          Shanghai, 200136, Chinaprepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                  3
                                    National Report to SCAR - Template


                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
     4)             Beichen Zhang                             bczhang@pric.gov.cn
                           Road, Pudong District,     58713682  58711663
                           Shanghai, 200136, China
          SALE

                           Institute of Geomechanics,
                           China Academy of Geological  0086 10   0086 10  yuezhao@public3.bta.net.c
     1)             Yue Zhao
                                           68412307  68422326  n
                           Sciences, No.11, Mindanan
                           Road, Beijing, 100081, China
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
     2)             Yuansheng Li                             lysh@pric.gov.cn
                           Road, Pudong District,     58713278  58711663
                           Shanghai, 200136, China

                           Cold and Arid Regions
     3)             Shugui Hou   Environment and Engineering 0086 931    0086 931
                                                      shugui@lzb.ac.cn
                           Research Institute, Chinese 4967518    8273894
                           Academy of Sciences (CAS)

    ACTION GROUPS
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
    1)              Zhanhai Zhang  Road, Pudong District,                zhangzhanhai@pric.gov.cn
                                           68507533  58711663
                           Shanghai, 200136, China

    EXPERT GROUPS
                           Chinese Meteorology
                           Administration, No.46,     0086 10
                                                0086 10
    1)              Dahe Qin    Zhongguancunnan Str.,     68408929/6       qdh@cma.gov.cn
                                                62174239
                           Beijing, 100081, China     8406491


    JCADM
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
    1)              Jiangang Zhu  Road, Pudong District,                zhujg@pric.gov.cn
                                           58715191  58711663
                           Shanghai, 200136, China

                           Cold and Arid Regions
                           Environment and Engineering
                           Research Institute Chinese 0086 931    0086 931
    2)              Xiang Qin                               qinxiang@lab.ac.cn
                           Academy of Sciences 260 4967518      8273894
                           West Donggang Road,
                           Lanzhou Shannxi,China
                           National Astronomical
                           Observatory 20A, Datun Rd.,
    3)              Xu Zhou     Chaoyang District, Beijing              zhouxu@bao.ac.cn
                           100012 China


prepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                   4
                                     National Report to SCAR - Template

    NATIONAL ANTARCTIC DATA CENTRE
    National Arctic and Antarctic Data Center of China


    ACTION GROUPS:
    SCAR History Group

    Acoustics

    SIGE

                            Institute of Geomechanics,
    Sub-Ice Geol Exploration    Yue Zhao     China Academy of Geological 0086 10    0086 10  yuezhao@public3.bta.net.c
                                                       n
                            Sciences, No.11, Mindanan 68412307     68422326
                            Road, Beijing, 100081, China

    CPR
                            Polar Research Institute of
                            China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
                    Jianfeng He   Road, Pudong District,                jhe@pric,gov.cn
                                           58711401   58711663
    Continuous Plankton Recorder          Shanghai, 200136, China

    Biological Monitoring

    CAML
                            Polar Research Institute of
                            China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
    Census Marine Life       Jianfeng He   Road, Pudong District,                jhe@pric,gov.cn
                                           58711401   58711663
                            Shanghai, 200136, China
                            No.7, Nanhai Road, Qingdao
                            City, Shandong Province,   0086 532   0086 532
                    Song Sun                                sunsong@ms.qdiao.ac.cn
                            266071, China         2898598   2898612
    MarBIN
                            Polar Research Institute of
                            China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
    Narine biodiversity database  Wei Luo     Road, Pudong District,                luowei@pric.gov.cn
                                           58717635   58711663
                            Shanghai, 200136, China

                            First Institute of
                            Oceanography, State
    PAntOs             Hongxia Chen   Oceanic Administration 6               chenhx@fio.org.cn
                            Xianxia Ling Road, Qingdao,
                            SD 266061,China
                            Chinese Academy of
                            Meteorological Sciences
    Observing Systems       Lingen Bian   No.46 Zhongguancun                  blg@cams.cma.gov.cn
                            Nandjie, Beijing,100081
                            China                                       Bin Cheng Bin.Cheng@firmr.fi

prepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                                   5
                                   National Report to SCAR - Template                           Cold and Arid Regions
                   Shugui Hou   Environment and Engineering 0086 931   0086 931
                                                     shugui@lzb.ac.cn
                           Research Institute, Chinese 4967518    8273894
                           Academy of Sciences (CAS)

    ECA


                           Research Center for Eco-
    other (specify)        Guibin Jiang  Environmental Sciences,CAS
                           18 Shuangqing Road, Beijing
                           ,100085,China                                 gbjiang@mail.rcees.ac.cn
                           Chinese Academy of
                           Meterological Sceences 260
    Contamination         Junying Sun  West Donggang
                           Road,Lanzhou ,shannxi,
                           730000,China                                 jysun@cams.cma.gov.cn

                           Cold and Arid Regions
                   Shugui Hou   Environment and Engineering 0086 931   0086 931
                                                     shugui@lzb.ac.cn
                           Research Institute, Chinese 4967518    8273894
                           Academy of Sciences (CAS)

    EXPERT GROUPS
    GIANT
                           Chinese Antarctic Center of
                           Surveying and MappingNo.
    Geodesy            Zemin Wang   129, Luoyu Road, Wuchang, 0086 27     0086 27
                           Wuhan City, Hubei Province,  68771227   68778030
                           430079, China                     zmwang@sgg.whu.edu.cn
                   Xiao Chen   Institute of Remote Sensing Application,Chinese Academy of Sciences P.O.Box 9718,Beijing 100101, China
                                                      chengxiao@263.net
    KGIS


    PPE

                           Cold and Arid Regions
                           Environment and Engineering
                           Research Institute Chinese 0086 931   0086 931
    Permafrost          Lin Zhao
                           Academy of Sciences 260 4967518      8273894
                           West Donggang Road,
                           Lanzhou Shannxi,China                linzhao@lzb.ac.cn


    IBCSO
prepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                              6
                                   National Report to SCAR - Template

                           Chinese Antarctic Center of
                           Surveying and MappingNo.
    Bathym Chart S.Ocean     Dongchen E   129, Luoyu Road, Wuchang, 0086 27     0086 27
                                                      edc@whu.edu.cn
                           Wuhan City, Hubei Province, 68771227    68778030
                           430079, China

    ADMAP
                           Polar Research Institute of
                           China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
    Buried surface map      Bo Sun     Road, Pudong District,                sunbo@pric.gov.cn
                                          58713308   58711663
                           Shanghai, 200136, China

    ANTEC
                           Chinese Antarctic Center of
                           Surveying and MappingNo.
    Neotectonics         Zemin Wang   129, Luoyu Road, Wuchang, 0086 27     0086 27
                           Wuhan City, Hubei Province, 68771227    68778030
                           430079, China                     zmwang@ssg.whu.edu.cn


    BIRDS


    SEALS


    HB&M

                           Institute of Basic Medicine
                           Research, Chinese Academy
                           of Medical Sciences, No.5,  0086 10    0086 10
    Human bio and medicine    Chengli Xu                              xuchengli@pumc.edu.cn
                           Santiao, Dongdan,      65296476   65296476
                           Dongcheng District, Beijing,
                           100005, China

    AAA              Lifan Wang   Purple Mountain Obsertory 2 West Beijing Road,Nanjing ,210008,China
                                                     wang@physics.tamu.edu
    Astronomy/astrophysics    Xiangqun Cui                            of Sciences 20
                           National Astronomical Observatories, Chinese Academy xcui@niaot.ac.cn Datun Road,Beijing, 100012,China
                   Jun Yan    Purple Mountain Obsertory 2 West Beijing Road,Nanjing ,210008,China
                                                     yanjun@pmo.ac.cn
    ISMASS            Zhichang Guo  Byrd Polar Research CENTER, The Ohio State University Enarson Hall 154 W 12th Avenue, Columbus, Ohio 4210
                                                     guo@polarmeti.mps.ohiostate.edu
    Ice sheet mass balance    Jun Li     National Aeronautics and Space Administration Washington ,DC,20546-0001,USA
                                                     LIJUN@ICESAT2.GSFC.NASA.GOV

                           Cold and Arid Regions
                   Jiawen Ren   Environment and Engineering 0086 931    0086 931
                           Research Institute, Chinese 4967518    8273894
                           Academy of Sciences (CAS)               jwren@lzb.ac.cn
    OpMet

    OCEAN           Xiaoyao Chen   First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration 6 Xianxia Ling Road, Qingdao, SD 266061,China
                                                       chenxy@fio.org.cn
    Southern Ocean OecanographyZhaoqian Dong                  0086 21 58713648 21 58711663
                                                 0086
                           Polar Research Institute of China, No. 451, Jinqiao Road, Pudong District, Shanghai, 200136, China
                                                       dongzhaoqian@pric.gov.cn


prepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                                7
                                    National Report to SCAR - Template

                   Jiwei Tian    Ocean University of China 5 Yushan Road Qingdao,266071,China
                                                     tianjw@ouc.edu.cn
    DRILL

                            Cold and Arid Regions
    Ice drilling technology    Guocai Zhu    Environment and Engineering 0086 931    0086 931
                            Research Institute, Chinese 4967518    8273894
                            Academy of Sciences (CAS)               icecore@lzb.ac.cn

                            Cold and Arid Regions
                   Shugui Hou    Environment and Engineering 0086 931    0086 931
                                                       shugui@lzb.ac.cn
                            Research Institute, Chinese 4967518    8273894
                            Academy of Sciences (CAS)
    other (specify)

    STANDING COMMITTEES (SC)
    SC-ATS
    Antarctic Treaty System Weijia Qin                      0086 21 58715199 21 58711663
                                                  0086
                            Polar Research Institute of China, No. 451, Jinqiao Road, Pudong District, Shanghai, 200136, China
                                                        qinweijia@pric.gov.cn
                Danhong Chen                     0086 10 68036463 10 68012776
                                                  0086
                            Chinese Arctic and Antarctic Administration No.1 Fuxinmenwai Ave., Beijing 100860, China
                                                        hydane@vip.sina.com
    SC-AGI
                           Chinese Antarctic Center of
                           Surveying and MappingNo.
                           129, Luoyu Road, Wuchang,    0086 27   0086 27
    Geographic Information    Dongchen E                               edc@whu.edu.cn
                           Wuhan City, Hubei Province,   68771227   68778030
                           430079, China
                           Chinese Antarctic Center of
                           Surveying and MappingNo.
                                           0086 27   0086 27   chennengcheng@geostar.c
                   Nengcheng Chen 129, Luoyu Road, Wuchang,                om.cn
                           Wuhan City, Hubei Province,   68771227   68778030
                           430079, China
    SC-FINANCES

    JCADM
                            Polar Research Institute of
                            China, No. 451, Jinqiao    0086 21   0086 21
                   Jiangang Zhu   Road, Pudong District,                 zhujg@pric.gov.cn
                                           58715191   58711663
                            Shanghai, 200136, China

                            Cold and Arid Regions
                            Environment and Engineering
                            Research Institute Chinese 0086 931    0086 931
                   Xiang Qin                                qinxiang@lab.ac.cn
                            Academy of Sciences 260 4967518      8273894
                            West Donggang Road,
                            Lanzhou Shannxi,China
                            National Astronomical
                            Observatory 20A, Datun Rd.,
                   Xu Zhou     Chaoyang District, Beijing               zhouxu@bao.ac.cn
                            100012 Chinaprepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                                             8
                                   National Report to SCAR - Template

    NATIONAL ANTARCTIC DATA CENTRE
    National Arctic and Antarctic Data Center of China


    SCAR DATABASE (insert name of database, if any, for which your country has responsibility)


    SCIENTIFIC HIGHLIGHTS / DELIVERABLES (with reference or contact details):
prepared by SCAR Secretariat 8/1/08                                    9
2005/2006

1. Geology and Geophysics

(1) Geology
China Geomechanics Research Institute has conducted surveying and mapping at Prydz Bay for producing a geological map of the area at the scale of 1:500,000. A
range of 260km around Zhongshan Station has been surveyed for the first time, covering eastern Amery Ice Shelf, Landing Steep Cliff, and Mulker Mountain Range.
The Prydz orogenic belt and mass composition have basically been identified.

(2) Geophysics
Undertaken by Institute of Geology and Geophysics under the Chinese Academy of Sciences, it is a long-running routine observation project for collecting basic geo-
magnetic data at Zhongshan Station. All the collected data are input into geophysics data network of both China and WDC-D, an international organization.

(3) Geodesic Survey and Earth Tide Observation
GPS International Cooperative Survey, undertaken by Wuhan University Surveying and Mapping Center, is aimed to share data on the following issues: A. Relative
motion ratio and motion direction between Antarctic plate and neighboring plates and their micro-plates. B. Relative motion between crystal bodies of Antarctic
internal plates. C. Benchmark unification of Antarctic vertical system to identify sea-level altitude of every tide observation base. D. Vertical lithosphere motion
caused by ice cap melting and ocean load changes. E. Interaction between Antarctica and rest of the world.

(4) Earth Tide Observation
Study on Eastern Antarctic Sea Level Variations, a joint project between Wuhan University and Australian Antarctic Division, has been carried out in a bid to
identify sea level variations in the southern oceans, changes of sea level and seabed, Antarctic offshore current and Antarctic tide changes.

2. Glacier and Climate

(1) Climate
  A. Air temperature variations over the past 50 years in the Antarctic and its proximate areas are not in line with that of the global average. The temperature
     increase mainly takes place in Antarctic Peninsula, while it does not witness a significant increase in the bulk of the Antarctica continent. Moreover, it has
     formed a downward trend. Ice shelf melting and collapse happened in western Antarctica in recent years, yet it has not incurred in the eastern Antarctica. Air
     temperature data collected at Great Wall Station and Zhongshan Station all evidence the above –mentioned assertions.
  B. The study on the ozone-volume triggering short term climatic change in the Antarctic and the formation mechanism of ozone layer has indicated that over the
     past 40 years there has been a significant downward trend of -2.9%/10a. The observatory data collected at Zhongshan Station evidence such an assertion.
  C. Study shows that Antarctic Oscillation Index is in close connection with East Asian Current and China weather, and has laid a new foundation for further study
     of the role of Antarctic sea ice playing on the atmospheric current and China weather.
  D. Automatic meteorological data on the ice cap are applied to study ice cap surface altitude changes and ice cap mass balance in Amery Ice Shelf, Lambert Ice
                                         1
    Basin, eastern Antarctica, suggesting an altitude increase of ice cap surface at LGB-69 area. These findings will serve as the direct basis for evaluating mass
    balance of Lambert Ice Basin-Amery Ice Shelf, interpreting climate record in ice core and for verifying satellite Figure 2 Monthly Ozone Volume Average
    (1993~2004) finder results.

(2) Glacier
A. Antarctica Inland Traverse to Dome A
Following data have been acquired during the traverse to Dome A:
  1) Acquisition for the first time of Dome A top-area ice cap thickness and subsurface configuration; acquisition for the first time of Dome A-Zhongshan Station
    Profile ice cap thickness and sub-surface configuration. The initial analysis has suggested a significant variation of ice thickness at Dome A top area. The ice
    at the depth of 1500m and over 3000m may contain the paleoicecore of 1.2 million years, a section most probably to locate the paleo-icecore of 1.2 million
    years, and a site right to conduct sub-ice geological drilling and core paleo-inland study in the Antarctica.
  2) Measurement for the first time of the local annual average temperature is -58.4°C by applying the 10m snow pit. The automatic weather station put up at Dome
    A has recorded on 28 July 2005 the lowest local temperature of -82.34°C.
  3) Dome A survey. Technique of Differential-GPS and Electronic Total Station has been applied to support the real-time dynamic GPS survey. About 70 km2 have
    been surveyed at Dome A area, finding the coordinates of its peak at 80°22´00˝S, 77°21´11˝E, and its highest altitude of 4,093m.

3. Space Physics

Cooperating with counterparts from Norway, Japan and Netherlands, scientists from PRIC have carried out Antarctic-Arctic conjugated observation at Zhongshan
Station and Svalbard Station. A host of non-coherent scattering radar sensors available in the Antarctic and the Arctic, including the one on Svalbard, have been
applied for conjugated study of aurora and geomagnetics. Following progress and developments have been made:
  (1) At the Yellow River Station in the Arctic, all-sky multiple-band aurora imaging observation system made it possible to practice for the first time in the
    international community the real-time observation of three-aurorafeature-spectrums. Lots of conjugated observation data have been collected at various
    stations in both Antarctic and Arctic, which led to the discovery of simultaneous emergence of both multiple-level auroras in the southern hemisphere and
    Pc5 pulse in the northern hemisphere.
  (2) The conjugated point in Antarctica for Yellow River Station in the Arctic has been positioned by means of calculations, which have also identified a system
    error with the internationally established calculation result. The error was about 10_displacement to the west of the correct figure in longitude. Incurrence
    ratios of geomagnetics in Antarctica and the Arctic have been recorded. The relationships of geomagnetic incurrence in the Antarctic and the Arctic with
    geomagnetic incurrence observation spots, seasons and local times have bee studied.
  (3) HF radar data were applied to study the dayside high-latitude reconnection events when the interplanetary magnetic field was strongly northward. It is
    confirmed that the high-latitude reconnection is pulsed. Ionospheric flow bursts observed in the postnoon sector on closed field lines were confirmed to be
    related with this pulsed reconnection. These phenomenons were conjugate between both hemispheres. Seasonal features of the ionosphere for different solar
    activities at Zhongshan Station, Antarctica, have been obtained. A three-dimensional, time-dependent high-latitude ionosphere model has been developed for
    the study of the high-latitude space weather phenomena.
                                          2
4. Biology and Life

(1) Polar Micro-organism Study
PRIC has worked on polar micro-organism study and has achieved the following progress and developments:
  A. Efforts have been made for separation, purification and preservation of polar micro-organism bacteria strains. 500 plus additional strains of bacteria, and 40
    plus strains of Arctic marine ice psychrophile have been discovered.
  B. PCR-DGGE has been applied to analyze the systematic growth diversity of marine bacteria in the Canadian sea basin ice and sedimentation environment in the
    Arctic.
  C. Temperature and salinity endurance tests of 450 plus strains of sea ice bacteria have been done. Preliminary analysis of their enzyme production has been
    made. 16S rRNA sequence molecule identification technique has been applied and Pseudomonas sp. BTs10022, which is most productive in bacteria strains
    at the temperature of 24_, has been discovered.
  D. About 100-batch screening on anti-tumor activity of polar fungi and bacterial strains has been done, and LC-UV and LC-ELSD fingerprint chromatogram of
    their fermentation products was established. Positive rate of screening was about 6%. Three of these primary extractive samples had 100% inhibition on
    tumor-cells showing the great inhibiting capabilities on tumor.

(2) Antarctic Paleo-eco-environment Study
University of Science and Technology of China has undertaken studies of the Antarctic Paleo-eco-environment and Arctic Environment, and has achieved the
followings:
  A. The historic information of human civilization has been found existing in the seal feather and life form dung and dirt in the Antarctic. Hg content fluctuation
     has been seen in noticeable corresponding relationships with human metallurgy civilization.
  B. The seal dung and dirt biological geochemistry model combination characteristics have been identified.
  C. Ecological geology model changes of Antarctic penguin habitat have been established. Features of penguin habitat changes over the past 150 plus years have
     been suggested.
  D. It has been found that 87Sr/86Sr, the soluble phase ratio of dung and dirt of penguins and seals in the Antarcctic could be refereed to as the new index of sizes
     of Antarctic marine animal colonies in the history, thus providing a new method to study the ecological history of sea birds and sea animals.
  E. The paleo-wave-cut notch sedimentations have been applied for restoration of climate changes in Fildes Peninsular from 4,600 years ago up to now.
  F. Marine ecological DDT contamination fluctuation history over the past 50 years has been re-modeled by using penguin dung and dirt.
  G. The studies have shown that soil in the Antarctic tundra circumstances under the cover of ice is still capable of producing N2O beacuse of microorganisms. At
     the same time, increased accumulation of penguin dung and dirt could generate a big boost to the emission of Antarctic tundra methane.
  H. Efforts have been made to renew the study of relationships between the number of Arctic sea birds at Ny Alsund Area over the past 2,000 years and snow-
     melting speed rate. It has been noted that the number of Arctic seagulls has undergone five significant fluctuations, which was in correspondence with the
     rise and fall of air temperature. It has been suggested that relatively high or low temperature is not conducive to the seabird growth.
  I. Arctic moss plant,fringy plant and tubular plant, the three widespread plants in the Ny Alsund Area, have been used to study the modern contamination sources
     and extent at the Ny Alsund Area. The study has shown that coalmine operation at the Ny Alsund Area is the major source or lead, HG, and other heavy
     metals contamination. Moss plant could be used ahead of other plants as sensitivity indicator of plant contamination and heavy metal contamination.
                                          3
(3) Study of Southern Oceans Living Resources
The Institute of Oceanography under Chinese Academy of Sciences, and Yellow Sea Fishery Research Institute under the Agriculture Ministry, have teamed up in the
study of krill and other living resources in Southern Oceans. In addition to krill biology study, acoustic assessment of krill quantity and research of zooplankton
ecology have been conducted, noting difference exists among krills living in different living circumstances. Additional materials have been added for further research
on krills. Moreover, the greater range of composition and distribution of medium-and small-sized zooplanktons has been discovered. Zooplankton colony studies
have been made on the cruise from Great Wall Station and Zhongshan Station and at the outside edge profile of Amery Ice Shelf. A significant phenomenon has been
discovered in the research_The investigation at the Amery Ice Shelf outside edge profile has identified for the first time the high-density fish larvae community,
where it might be an egg-incubating site for those kinds of Antarctic offshore fish.

5. Oceanography

(1) Sea Ice
PRIC has undertaken the projects of sea ice physical process, digital simulation and climate change. Below are what they have done or achieved.
  A. The automatic weather observation buoys deployed in the Arctic icy waters had been in the continuous operation for eight months recording the actual data of
    floating ice movement and changed interface parameters, discovering the accurate 2-D floating ice movement. The two sets of polar floating buoys deployed
    in the Southern Oceans have been in continuous recording of on-site data of sea ice movement.
  B. The latest parameter-based program has been made about high-latitude Arctic ice-air transfer after the amount of on-site data collected both at the Antarctic
    and the Arctic have been studied.
  C. Satellite monitoring and digital simulation has led to the observation of variation features of polar cyclone during the 2003 Arctic Expedition of China.

(2) Marine Chemistry
The 2nd Institute of Oceanography of the State Oceanic Administration has undertaken the basic academic research projects, such as Antarctic Marine Living
Resources Characteristics, Carbon Transfer Process at Prydz Bay and Proximate Sea Waters. Below is what have been done and/or achieved:
  A. The flux and composition of the deep-sea sedimentation particles at the said waters have been acquired. They have typical seasonal changes with flux peaks
     taking place all in the summer season. Actinide components inclusive of calcium carbonate, organic carbon and bio-silicon are the major ingredients, taking
     up more than 60% of the flux total. The annual POC flux is approximate to that of the global oceans average, while the annual flux of bio-silicon is
     predominantly higher than that of the global average. The study shows that geo-chemistry process of sea basin bio-silicon and organic carbon is non-
     coupling.
  B. Initial study has been made on the preliminary digenesis of actinide elements of the Southern Oceans sediment-sea water interface, and has caught the mass
     flux of actinide elements of sediment-sea water interface.

(3) Interchange of Atmospheric Chemistry with Sea Air
The 3rd Institute of Oceanography of the State Oceanic Administration has undertaken studies of the Southern Oceans pCO2 variations in time and space and its
adjustment factors, climate abnormity in the Antarctic and its impact upon China’s climate, Svalbard area atmosphere environment monitoring and assessment, as
well as CO2 system neighboring Svalbard Islands.
                                         4
  A. Describing the pCO2 distribution features of open waters, glacier edge sea ice waters and high-intensity waters; the comparative study of carbon flux in the
    Arctic and Antarctic oceans focuses on the elaboration of major drive factors. The essay has been published in the English-language academic journal
    Oceans, and has been presented in the international conference themed Climate Change and Sub-Arctic Marine Ecology System, held in Canada in 2005, and
    another international conference themed Impact Mechanism of Climate and Human Activities upon Edge Sea and Continental Shelf, held in Russia in 2005.
  B. Efforts have also been made on the study of marine nitrogen cycle and marine sulphur by taking samples of N2O and aerosol underway. The paper titled
    Progress and Development of Marine N2O Study is to be published on Earth Sciences Progress and Development.
  C. China-US Arctic cooperative project, Comparative Study of Sea-Air pCO2 Flux was sponsored jointly by NOAA and the National Natural Science Foundation
    of China. The cooperative project with Hong Kong City University on the permanent organic pollutants in Polar Regions has been finished in sampling of
    sea, lake and biology at Ny Alesund in the Arctic.

6. Interaction of Prydz Bay Water Mass and Circumfluence with Ice Shelf in the Antarctic

Sponsored by the National Natural Science Foundation of China, PRIC has undertaken the study of Interaction of Prydz Bay water mass and circumfluence with ice
shelf in the Antarctic. The study was carried out along Amery Ice Shelf and its outside edge, and has made the following progress and development:
  (1) The successful drilling down through the ice shelf has reached an ice core at a depth of 302m, acquiring the temperature variation curve along the ice shelf
     drilling hole, density variation curve, isotope composition layout of source ice layer of the ice shelf, and sea ice chemical component layout.
  (2)Multiple observations have been done by using ice radar, high-precision GPS and mass balance yardstick along the ice shelf edge profile and Prydz Bay. As a
     result, the specific features of the central ice layer structure of the ice shelf have been acquired, while the movement rate of ice shelf toward the sea has
     recorded 800m per annum.
  (3) The study taken at the waters of the front edge of Amery Ice Shelf, Prydz bay, the LADCP, CTD information and underwater videotaping, has shown that there
     is existence of ice shelf water at the temperature lower than -1.9_ at the waters of the front edge of the ice shelf in the summer season, evidencing that there is
     a narrow and warm current flow at the front edge of Amery Ice Shelf, and an east-west water flow at the middle of the said front edge. It has been discovered
     that there is also a relatively warm bottom-level current along the ice shelf front edge and under the ice shelf.
  (4) The studies of Prydz Bay continental shelf water composition and features show that there are five central water masses at the Prydz Bay continental shelf
     zone, namely, Antarctic summer surface water, Prydz Bay continental shelf water, Amery Ice Shelf water, metamorphic Antarctic Circumpolar Water and
     Prydz Bay deep water.
  (5) Ice shelf pattern of Southern Oceans circumfluence model has been developed.

7. Annual Changes of Southern Oceans Water Mass, Front and Circumfluence

Sponsored by the National Natural Science Foundation of China, PRIC has undertaken the study of annual changes of the Southern Indian Ocean water mass, front
and circumfluence. Columbia University also took part in this project by executing the high-density marine observation. The study has achieved two international
leading results, which have already been published in SCI journal.
  (1) A research result, different from what had been previously made by other scientists, has been obtained at the southeastern section of Indian Ocean, i.e., there is
    a significant double sub-tropical front structure along 120°E profile with 3 latitude degrees in between. Under the strong impact of cycle movement around
                                           5
   the globe, the maximum surface flow rate of the sub-Antarctic front has reached 105.4 cm/s. This new research result suggests that it would be much more
   convenient and precise to affirm positioning of a front by checking the strong current of the front than by checking data collected at a hydrometer station, as
   the former keeps on monitoring on the preset voyage course and has higher coverage density in terms of space than the latter. Thus, with introduction of our
   proposed new working method, more accurate data have been gained with regard to the position, intensity and running direction of the sub-Antarctic front,
   the No. 1 polar front, and Antarctic circumpolar front. The sub-tropical front and the No. 2 polar front have no strong current, thus still needing hydrometer
   data for their nature research, an important research discovery deemed by the evaluation expert group.
(2) The analysis of four pieces of Antarctic summer data of XBT/XCTD/XBS has led to the new understanding that the east Indian Ocean_s upper section
   changes in time and space. The data have given a clear indication of major marine fronts: sub-tropical front, sub-Antarctic front and two polar fronts. The
   data have also suggested their annual change features. The two polar fronts have been discovered in the southeastern Kerguelen Plateau with several latitude
   degrees in between. High in temperature and salinity, the No.1 polar front extends to the sea bottom. Small in grads, the No. 2 polar front has a rather short
   depth. Strong temperature changes on the upper section of the ocean have been noted along with the time in the southeastern Kerguelen Plateau. The features
   of temperature changes with the mixed level and lowest-temperature level have convinced us that the extent of wind stress drive and length of sea ice
   coverage are the major factors affecting sea area temperature changes with the time going on.
                                        6

								
To top