akauntabiliti dlm pengurusan kewangan by darr1702

VIEWS: 439 PAGES: 52

									 AKAUNTABILITI DALAM
PENGURUSAN KEWANGAN
   AKAUNTABILITI DALAM
   PENGURUSAN KEWANGAN

 Fungsi, Tanggungjawab dan
 Akauntabiliti terhadap Pengurusan
 Kewangan dalam Organisasi
 Peruntukan undang-undang dan
 peraturan kewangan
 Perakaunan
 Kawalan auditan
Fungsi, Tanggungjawab dan
Akauntabiliti terhadap Pengurusan
Kewangan dalam Organisasi
 Huraian Fungsi, tanggungjawab dan
 akauntabiliti terhadap pengurusan
 kewangan

 Ciri-ciri akauntabiliti

 Penyediaan anggaran belanjawan

 Penyelenggaraan Buku Vot

 Penyelenggaraan Buku Wang Tunai
1. PENGENALAN Skop Pengurusan Kewangan
 ¤ Perancangan / Belanjawan
 ¤ Perlaksanaan
 ¤ Laporan
 ¤ Kawalan / Penilaian
1. PENGENALAN Tanggungjawab


 ¤ Bermaksud menjalankan tugas-tugas
  yang diarahkan mengikut peraturan-
  peraturan yang disedia/ditetapkan
1. PENGENALAN

 Akauntabiliti
  ¤ Konsep: Pegawai perlu
       bertanggungjawab ke atas
       tanggungjawab yang
       diberikan dan bersedia
       menghadapi implikasi
       keputusannya
1. PENGENALAN Akauntabiliti
  ¤ Ahmad Sarji : Obligasi seseorang
          memberi jawapan dan
          penjelasan mengenai
          tindakan dan
          prestasinya
1. PENGENALAN

 Ciri-ciri Akauntabiliti :
 1. Hubungan tanggungjawab – perlu ada
   hubungan 2 pihak
 2. Bilamana hubungan dibentuk – melalui
   peruntukan-peruntukan peraturan-peraturan
   dan prinsip-prinsip diterima umum
 3. Garis sempadan tanggungjawab – melalui
   jadual tugas khas
 4. Penurunan Had Kuasa – ada surat
   perwakilan / perlantikan
2. PERUNTUKAN UNDANG-
  UNDANG DAN PERATURAN

 Tanggungjawab dan akauntabiliti Pegawai
 Pengawal tertakluk kepada peruntukan undang-
 undang dan peraturan :
 1. Perlembagaan Persekutuan (Bahagian 7,
   perkara 96 – 99)
 2. Akta Prosedur Kewangan 1957 (APK)
  (Disemak 1972)
 3. Akta Pendidikan 1996
 4. Arahan Perbendaharaan (AP)
2. PERUNTUKAN UNDANG-
  UNDANG DAN PERATURAN

 5. Pekeliling / Surat Pekeliling
  Perbendaharaan dan Perkhidmatan
 6. Arahan Amanah
 7. Buku Panduan Kewangan dan
  Perakaunan Sekolah
 8. Peruntukan dan peraturan lain yang
  dikeluarkan oleh kerajaan dari
  semasa ke semasa
3. PEGAWAI PENGAWAL

3.1 PERLANTIKAN PEGAWAI PENGAWAL
  Pegawai yang boleh dilantik atas nama
jawatannya oleh Menteri/Menteri Besar/Ketua
Menteri mengikut tiap-tiap maksud
perbelanjaan yang diperuntukkan di dalam
anggaran perbelanjaan tahunan yang
dibentangfkan di hadapan Badan Perundangan
menurut Perkara 99 Perlembagaan
Persekutuan /Perlembagaan Negeri.
[Sek. 151(1) dan (5) Akta Prosedur Kewangan
(APK)]
 3. PEGAWAI PENGAWAL

3.2 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
  3.2.1 Tertakluk kepada apa-apa arahan
     yang diberi oleh pihak berkuasa
     kewangan, untuk:
  3.2.1.1 Mengawal perbelanjaan yang
      dibenarkan di bawah maksud
      perbelanjaan yang dibenarkan,
      dan
3. PEGAWAI PENGAWAL
3.2 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
  3.2.1.2 Menjadi Ketua Pegawai Perakaunan
      mengenai:
      (a) semua wang awam yang dipungut,
        diterima atau dibelanjakan, dan
      (b) semua stor awam yang telah
        diterima, dipegang atau dilupuskan,
        oleh atau kerana jabatan atau
        perkhidmatan yang maksud
        perbelanjaannya diperuntukkan.
        [Sek. 15A(1) APK].
 3. PEGAWAI PENGAWAL3.2 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
  3.2.1.3 Penyimpanan buku-buku tertentu
      dan penyerahan akaun-akaun
      tertentu sebagaimana yang
      ditentukan APK / arahan yang
      dikeluarkan oleh Perbendaharaan .
 3. PEGAWAI PENGAWAL


3.2 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
  3.2.1.4 Menetapkan orang yang
      menguruskan wang awam atau
      barang-barang awam adalah
      seorang ‘pegawai perakaunan’ dan
      boleh terpakai bagi Ketua Jabatan
      atau bagi pegawai bawahannya yang
      paling rendah (AP 9).
 Pihak Berkuasa Kewangan Perbendaharaan jika berhubung dengan
 Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
 atau Pegawai Utama yang mengetahui hal
 ehwal kewangan negeri jika berhubung
 dengan Kumpulan Wang Disatukan bagi
 sesebuah negeri.
   PEGAWAI PERAKAUNAN

Pegawai awam yang dipertanggungjawabkan
dengan tugas:
(a) Pungutan, penerimaan, atau perakaunan untuk
  atau yang sebenarnya memungut, menerima
  atau mengambil kira apa-apa wang awam,
(b) Pembelanjaan atau yang sebenarnya
   membelanjakan apa-apa wang awam,
(c) Penerimaan, jagaan, pelupusan mengambil kira
  stor awam atau yang sebenarnya menerima,
  memegang atau melupuskan stor awam
WANG AWAM           Termasuk:
                wang tunai
Semua              cek
 hasil             kiriman wang
 pinjaman           wang pos
 amanah,            setem
 wang            yang diterima dan/atau
 bon             dipegang oleh pegawai
               awam atas jawatan rasmi
 debentur
               mereka (AP).
 apa sahaja
               Tidak termasuk:
 sekuriti
                zakat
yang dikumpul atau diterima
                fitrah
oleh atau kerana
Persekutuan/Negeri       baitulmal
                hasil-hasil muslim yang
                 sama (APK).
STOR AWAM Harta
 Barang
 kepunyaan / milik atau di bawah
 kawalan Persekutuan / Negeri
 (APK).
 3. PEGAWAI PENGAWAL

3.2 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
  3.2.2 Menandatangani mengesahkan tentang
     betulnya dan kewajaran caj yang
     ditunjukkan di dalam bahagian penyata-
     penyata yang dikehendaki di bawah
     Seksyen 16 APK tertakluk kepada
     penjelasan atau kelayakan tertentu
     sebagaimana yang difikirkannya perlu
     [ Sek. 15A(3) APK ]
     Seksyen 16 APK
Penyata di bawah Seksyen 16 APK:
(a) Penyata penuh dan tertentu Akaun Hasil Disatukan mengikut
  maksud dan pecahan anggaran yang dibentangkan kepada Badan
  Perundangan termasuk pecahan bahagian yang tidak termasuk
  dalam anggaran yang dibentangkan
(b) Penyata penuh dan tertentu Akaun Pinjaman Disatukan yang
  menunjukkan penerimaan dan perbelanjaan wang pinjaman;
(c) Penyata penerimaan dan perbelanjaan wang Akaun Amanah
  Disatukan;
(d) Penyata akaun kumpulan wang yang diwujudkan oleh
  Perlembagaan Persekutuan oleh atau Perlembagaan Persekutuan
  atau oleh atau di bawah Seksyen 10 APK dan tidak dimasuk akaun
  dalam Akaun Amanah Disatukan;
(e) Penyata aset dan liabiliti Persekutuan/Negeri setakat mana yang
  boleh.
 3. PEGAWAI PENGAWAL

3.2 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
  3.2.3 Melaporkan secara bertulis kepada
     Suruhanjaya Perkhidmatan yang
     berkaitan dan pihak berkuasa
     kewangan tiap-tiap kejadian
     kemungkinan surcaj di bawah
     Seksyen 18 APK yang timbul atau
     berlaku di bawah kawalannya.
    3. PEGAWAI PENGAWAL
3.3 KUASA PEGAWAI PENGAWAL
 Tertakluk kepada mana-mana undang bertulis dan apa-
  apa arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa
  kewangan di bawah Seksyen 4 APK :
 Pegawai Pengawal boleh menetapkan had kuasa dan
  tugas yang diberi atau dikenakan ke atasnya boleh
  dijalankan atau dilaksanakan bagi pihaknya oleh mana-
  mana pegawai perakaunan di bawah kawalannya, dan
  memberi arahan-arahan tertentu sebagaimana yang
  perlu untuk menjamin perjalanan atau perlaksanaan
  sempurna kuasa dan tugas-tugasnya.
  [ Sek. 15(2)APK ]
  4. ANGGARAN BELANJAWAN


4.1 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN
Badan Perundangan menjalankan
pengawalan atas perbelanjaan Kerajaan
melalui peruntukan:
 Perlembagaan
 Undang-undang
    4. ANGGARAN BELANJAWAN
di mana :
 “Segala hasil daripada apa-apa punca juapun [segala
cukai dan kadar yang boleh dikenakan mengikut kuasa
yang diberikan oleh badan perundangan (Perkara 39)
Perlembagaan Persekutuan ] hendaklah dimasukkan ke
dalam Kumpulan Wang Disatukan, dan tiada apa-apa
pembayaran [ Perbelanjaaan Perkara 39 Perlembagaan
Persekutuan ] boleh dibuat daripada Kumpulan Wang
Disatukan kecuali apabila peruntukan sebanyak yang
ditetapkan bagi maksud yang tertentu telah dibenarkan
oleh undang-undang” .
[ Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan dan Sek. 13 APK ]
 4. ANGGARAN BELANJAWAN


 Anggaran Perbelanjaan
 ¤ Tanggungan
 ¤ Mengurus
 ¤ Pembangunan
 Anggaran Hasil [ AP29 ]
 Anggaran Belanjawan Akaun Amanah
  4. ANGGARAN BELANJAWAN

4.2 KAWALAN BELANJAWAN
 Penurunan kuasa berbelanja melalui waran
 peruntukan
 [ AP94 ]
 Jika Pegawai Pengawal mengeluarkan waran
 peruntukan atau waran peruntukan kecil maka
 kawalan sepenuhnya bagi peruntukan itu
 berpindah kepada pemegang waran itu
 [ AP94b ]
 4. ANGGARAN BELANJAWAN
KAWALAN PERBELANJAAN :
(i) Kawalan Peruntukan
  Pegawai Pengawal dikehendaki mengawal
  perbelanjaan berkenaan dengan sesuatu perkhidmatan
  yang diperuntukkan supaya peruntukan tidak melebihi
  perbelanjaan.
  Jika berlaku lebih belanja bagi sesuatu program dan
  aktiviti maka laporan lengkap perlu dibuat oleh Pegawai
  Pengawal kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan
  yang boleh menggunakan budibicara membenarkan
  amaun tersebut dipertanggungkan kepada akaun
  pendahuluan diri pegawai atas nama jawatan
  sementara menunggu keputusan mengenai
  penyelesaian [ AP 54 ] .
  Perbelanjaan darurat [ AP55 ] .
 4. ANGGARAN BELANJAWAN


KAWALAN PERBELANJAAN :
(ii) Pengurusan Perbelanjaan
 Pengawasan atas perbelanjaan [ AP57 ] .
 Pembayaran yang memerlukan kebenaran
   khas [ AP58a ] .
 Pembayaran bagi barang-barang dan
   perkhidmatan yang dibekal dengan suci hati
   tidak boleh ditahan [ AP59 ] .
 5. PERAKAUNAN

5.1 PENYELENGGARAAN BUKU VOT
  [AP95 & PEK. PERB. BIL.8/1987]
 Peruntukan perlu ada sebelum membuat
   komitmen / tanggungan.
 Setiap urusniaga waran (terima, tambah, tarik)
   tanggungan, bil, baucar dan resit (yang
   relevan) dikemaskini ke buku vot.
 Pegawai yang memperakui baucar perlu
   menandatangani ringkas di buku vot.
5. PERAKAUNAN
5.2 PEROLEHAN
  Patuhi had nilai perolehan, kuasa dan tanggungjawab
   Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebut Harga
   [ Surat Pek. Perb. Bil.2/99 ] .
  # Pembelian terus
    ¤ Bekalan / Perkhidmatan
     * < RM10,000 – mana-mana pembekal
     * RM10,000 – RM50,000 – pembekal
      bumiputra yang berdaftar
   ¤ Kerja
     * < RM20,000 – pembekal yang berdaftar
      dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan kelas F
     * > RM20,000 - <RM100,000 – perolehan secara
      pusingan / undian / sebutharga
   5. PERAKAUNAN
  # Sebutharga
  ¤ Bekalan / Perkhidmatan
   * > RM50,000 – < RM100,000
  ¤ Kerja
   * > RM20,000 - < RM200,000 – kontraktor berdaftar PKK
  ¤ Kerja
   * >RM20,000 - <RM200,000 – kerja kecil, undian/pusingan –
  kontraktor kelas F berdaftar dengan PKK
 # Tender – perolehan >RM200,000
  Pengecualian peraturan perlu mendapat kelulusan
  Kementerian Kewangan terlebih dahulu.
5. PERAKAUNAN
5.3 TERIMAAN
Pegawai Pengawal bertanggungjawab mengawal terimaan
dan menyimpan wang awam [ AP53 ]:
 Memungut dengan sewajarnya segala wang awam yang
  patut diterima oleh atau di bawah arahannya
 Menyimpan dengan selamat serta bertanggungjawab
  sekiranya akaun di bawah kuasa mereka didapati tidak
  betul
 Perwakilan kewajipan ini hendaklah dibuat dengan arahan
 bertulis. Semua pemungut berkewajipan memastikan
 bahawa semua akaun mereka adalah betul [ AP80b ]
 Kebenaran bertulis untuk menerima wang [ AP69 ]
5. PERAKAUNAN

 Resit
 ¤ Dua pegawai dikehendaki bagi mengeluarkan resit
  [ AP70a ]
 ¤ Dikeluarkan serta merta kecuali terimaan melalui
  potongan gaji [ AP60 ]
 ¤ dilarang meminda resit [ AP62 ]
 ¤ pembayar diberitahu sepenuhnya meminta resit
  bayarannya [ AP61 ]
 ¤ simpan resit di tempat berkunci dan selamat [ AP68 ]
 ¤ wang awam tidak boleh digunakan [ AP85 ]
5. PERAKAUNAN

 Memasukkan pungutan ke Bank Perbendaharaan
 ¤ Menyediakan penyata pemungut dan memasukkan
  wang ke bank [ AP79 ]
 ¤ Masukkan wang ke bank apabila : [ AP78 ]
  # Pungutan tunai > RM500.00
  # Jumlah pungutan >RM2000.00
  # Hari akhir kerja bulanan.
 ¤ Pungutan dicaj kepada hasil / amanah / maksud yang
  betul
 ¤ Setiap penyata pemungut yang diterima
  Perbendaharaan hendaklah diperolehi resit akuan
  terimaan daripadanya [AP79d]
 5. PERAKAUNAN
Pegawai Pengawal hendaklah menyelenggara dan
melaporkan akaun belum terima (ABT) [ AP 89A ]
Pekeliling:
 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 1986
 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1996
 Laporan ABT disediakan tiap-tiap tiga bulan sekali iaitu
 baki akhir Mac, Jun, September dan Disember.
 Dilaporkan dlam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan
 Akaun
 [ Rujukan Surat Bahagian Kewangan :
  KP1602/621/B/Jld.10/(16) bertarikh 16 September 1998 ]
 Bertanggungjawab menyediakan Penyata Pengesahan
 dan Penyesuaian Akaun Hasil seperti dalam
 Surat Pekeliling Akauntan Negara Bilangan 2 Tahun 1986.
 5. PERAKAUNAN
5.4 BAYARAN
 Pegawai Pengawal perlu memastikan bil-bil yang
 sempurna dibayar dengan seberapa cepat yang boleh
 [ AP 56c ]
Ketua Jabatan dan Ketua Pejabat hendaklah:
 ¤ meminta supaya semua bil disampaikan tidak lewat
  daripada bulan yang berikutan dengan bulan barang-
  barang dibeli atau perkhidmatan dilaksanakan [ AP 103a ]
 ¤ memastikan bil dibayar dengan segera – tidak lewat dari
  sebulan dari tarikh ia disampaikan [ AP103a ]
 Bil-bil tertunggak tahun-tahun lalu dan perlu dibayar
 dalam tahun semasa memerlukan kelulusan khas
 Akauntan Kementerian Pendidikan atau Perbendharaan
 [ AP 58a ]
  5. PERAKAUNAN
Permohonan pembayaran di bawah Peruntukan
 AP 58a perlu dikemukakan ke Bahagian
 Kewangan tidak lewat daripada 31 Jun tahun
 semasa.
 Jika kelulusan tidak dapat diberi oleh
  Perbendaharaan tetapi bil yang dikemukakan
  dengan sempurnanya dan dibekalkan dengan
  suci hati, maka bil tersebut akan dibayar dengan
  segera dan akan dipertanggungkan kepada
  Akaun Kumpulan Wang Pendahuluan Diri atas
  nama pegawai yang terlibat [ AP 59 ] .
 5. PERAKAUNAN
 Pegawai Pengawal bertanggungjawab atas betulnya semua
 perbelanjaan yang dilakukan
 [ AP 92a(i) ]
 Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan laporan
 perbelanjaan berkala kepada Bahagian Kewangan mengikut
 format yang diperlukan untuk dikemukakan kepada
 Perbendaharaan
 [ AP 92a(ii) ]
 Pegawai Pengawal hendaklah menyelenggarakan buku vot
 [ AP 95a ]
 Penyata penyesuaian buku vot perlu disediakan pada tiap-
 tiap bulan seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling
 Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 1987.
 5. PERAKAUNAN
5.5 PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI
Semua resit dicatatkan dalam buku tunai [ AP72 ]
 Buku tunai diselenggara mengikut susunan urusan
 berlaku [ AP144 ]
 Penyata pemungut dicatat dlam buku tunai
 [ AP79b ]
 Pemindaan atau pemadaman dlam buku tunai
 tidak dibenarkan [ AP147 ]
 Kemukakan buku tunai untuk auditan tunai
 [ AP145 ]
  5. PERAKAUNAN

5.6 PENYELENGGARAAN AKAUN AMANAH AWAM
 Perbelanjaan dan terimaan perlu mengikut arahan
 amanah yang diluluskan Perbendaharaan
 Menyediakan Penyata Penyesuaian Bulanan
 Akaun Amanah [ AP143b ] dan/atau Penyata
 Terimaan dan Bayaran Tahunan Akaun Amanah
 dan kemukakan kepada Audit Negara sebelum atau
 pada 31 Mac tahun berikutnya (dikemukakan ke
 Bahagian Kewangan tidak lewat 28 Februari)
 5. PERAKAUNAN
5.7 PENYELENGGARAAN AKAUN AMANAH
  KERAJAAN
 Menyelenggara daftar perseorangan/individu
 Mengambil tindakan memindahkan baki
 perseorangan apabila pegawai bertukar
 Penyata penyesuaian amanah perlu disediakan
 baki PTJ dengan baki pejabat pembayar
 [ AP143b ]
 Baki akaun perseorangan dengan baki akaun
 kawalan
 5. PERAKAUNAN
5.8 PENYELENGGARAAN AKAUN DEPOSIT
 Akaun deposit hendaklah dibuka mengikut jenis
 deposit yang diterima
 Jika banyak bilangan deposit yang sama jenis
 diterima, maka rekod kecil bagi tiap-tiap deposit
 perlu diselenggarakan [ AP156 ]
 MenyediaKAN Penyata Penyesuaian Akaun
 Deposit dan Penyata Pengesahan Baki Akaun
 Deposit Tahunan dan dikemukakan kepada
 Akauntan Negara Malaysia.
 5. PERAKAUNAN

5.9 PENYELENGGARAAN DAFTAR
 Daftar anak kunci [ AP 134 ]
 Daftar mel [ AP71]
 Daftar Bil [ AP103a ]
 Daftar bayaran [ AP98a ]
 Daftar borang hasil [ AP67 ]
 Daftar Akaun Belum Terima
Daftar cek tak laku
  5. PERAKAUNAN

5.10 PENGURUSAN STOR [PEK PERB. BIL.2/1991]
 Pegawai Pengawal bertanggungjawab ke atas
 penyelenggaraan harta awam yang berada di
 bawah kawalannya
 Pegawai Pengawal bertanggungjawab sendiri jika
 berlaku kerugian berhubung terimaan dan
 perbelanjaan yang dikawal olehnya [ AP 9167.1 ]
 Tatacara yang sedang berkuatkuasa adalah
 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1991
  5. PERAKAUNAN

5.11 KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA
 Pegawai Pengawal bertanggungjawab ke atas
 kehilangan dan hapuskira wang awam yang berada
 di bawah kawalannya
 Melaporkan kehilangan kepada polis [ AP315a ]
 Pelarasan kewangan sementara mengenai
 kehilangan [ AP322 ]
 Bila Pegawai Pengawal boleh menghapuskira /
 melupuskan barang-barang [ AP326 ]
  5. PERAKAUNAN

5.12 LAPORAN
 Penyata penyesuaian buku vot/flimsi
 [ AP143b, PEK. PERB. BIL.8/1987 ]
 Penyata Penyesuaian terimaan/hasil [ ANM Bil. 2/1986 ]
 Penyata Penyesuaian amanah [ AP143b ]
 Penyata Perbelanjaan bulanan/tahunan
 Laporan akaun belum terima [ AP89a ]
 Sijil Panjar
 Laporan kehilangan wang awam [ AP316, AP317 ]
 Laporan tindakan surcaj.


5.13 PEMUSNAHAN DOKUMEN KEWANGAN [ AP150 ]
  6. KAWALAN/AUDITAN

 Pegawai Pengawal bertanggungjawab secara langsung kepada
 Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara [ AP301 ].
 Pegawai Pengawal mesti melaporkan dengan segera kepada
 Ketua Setiaudsahan Perbendaharaan jika pematuhan kepada
 arahan dari Menteri memerlukan penyimpanan dari prosedur
 kewangan [ AP302 ].
 Pegawai Pengawal hendaklah melaporkan kepada Ketua
 Setiausaha Perbendaharaan salah laku atau ketidakcekapan
 pegawai di bawah kawalannya yang telah atau mungkin
 menyebabkan kerugian kewangan kepada kerajaan.
 Jika tidak boleh menyebabkan Pegawai Pengawal itu sendiri
 disurcaj bersama-sama [ AP303 ]
  6. KAWALAN/AUDITAN

 Pegawai Pengawal hendaklah mengambil langkah
untuk mematuhi keputusan Jawatankuasa Kira-Kira
Wang Negara [ AP304b ].
 Peringkat Auditan
 # Pre-audit
  ¤ Pejabat perakaunan
 # Post-audit
  ¤ Audit dalam
  ¤ Ketua Audit Negara
    7. SURCAJ
   Sek. 18 APK 1957 boleh dikenakan kepada mana-mana orang
   yang sedang dan telah berkhidmat dengan kerajaan jika:
(a)  Gagal memungut apa-apa wang yang terhutang kepada
   kerajaan
(b)  Bertanggungjawab tentang apa-apa bayaran yang tidak
   sepatutnya atau tidak disahkan
(c)  Bertanggungjawab tentang apa-apa kekurangan atau
   kebinasaan apa-apa wang awam, setem, sekuriti,stor atau
   harta-harta kerajaan yang lain.
(d)  Sedang atau telah menjadi seorang pegawai perakaunan gagal
   atau telah gagal menyimpan akaun-akaun atau rekod-rekod
   yang sempurna
(e)  Telah gagal membuat apa-apa bayaran atau bertanggungjawab
   atas kelewatan dalam pembayaran wang awam kepada pihak
   penerima.
  7. SURCAJ

 Surcaj yang boleh dikenakan bagi kegagalan
 (a) hingga (c) adalah maksima tidak lebih
 daripada jumlah kehilangan atau amaun yang
 kurang darinya tertakluk kepad amaun disyor
 oleh Perbendaharaan dan diputuskan oleh
 Lembaga Tatatertib.
 Kegagalan (d) dan (e) tertaskluk kepada amaun
 disyor oleh Perbendaharaan dan diputuskan
 oleh Lembaga Tatatertib.

								
To top