Proses Latihan Industri by sgh90748

VIEWS: 260 PAGES: 1

									                                Proses Latihan Industri


                                   MULA


                                              Langkah penambahbaikan
                                 PERANCANGAN


                            TAKLIMAT LATIHAN INSDUSTRI
       SEBELUM LATIHAN
                                PERMOHONAN
                                TEMPAT LATIHAN


                             MODUL SOFTSKILLS LI
                             1. Membina personaliti individu
                              yang positf             Langkah
                   Langkah
                             2. Kemahiran berkomunikasi       penambahbaikan
                   penambaikan
                             3. Mengamalkan etika dan
                              peraturan kerja yang baik
                             4. Memberi pendedahan kepada
                              alam pekerjaan
                             5. Menghasilkan Laporan LI


                              PENEMPATAN PELAJAR
      LATIHAN
      SEMASA
                                PENYELIAAN              MAKLUMBALAS
                                 PELAJAR               PENYELIAAN
                                                   (pelajar & syarikat)


                                 PENILAIAN
       SELEPAS LATIHAN
                     ANALISA         LATIHAN               ANALISA
                     PENILAIAN         INDUSTRI              MAKLUMBALAS
                                  PELAJAR
                                  TAMAT                Sila rujuk buku Garis Panduan Latihan Industri Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
                untuk maklumat lanjut
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

								
To top