Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

SPORTSKI MARKETING I INDUSTRIJA SPORTA

VIEWS: 435 PAGES: 5

A global leader in serving libraries of all types, ProQuest LLC (“ProQuest”) supports the breadth of the information community with innovative discovery solutions that power the business of books and the best in research experience. More than a content provider or aggregator, ProQuest is an information partner, creating indispensable research solutions that connect people and information. Through innovative, user-centered discovery technology, ProQuest offers billions of pages of global content that includes historical newspapers, dissertations, and uniquely relevant resources for researchers of any age and sophistication—including content not likely to be digitized by others.

More Info
									                                                              TRŽIŠTE
                                               KRITIČKI PRIKAZ
                                                 BOOK REVIEW
Ivan Novak

SPORTSKI MARKETING I INDUSTRIJA SPORTA


Manuela Sentđerđi, Diplombetriebswirtin (FH)
Specijalist za sportski menadžment - stručni suradnik
Služba marketinga
HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb
Tel .: ++385 1 485 5238
E-mail: manuela .sentderdi@hoo .hr


Prvo izdanje knjige Sportski marketing i industrija      a time su se pojavile znatne poslovne mogućnosti u
sporta djelo je docenta dr. sc. Ivana Novaka, a obja-     sportu.
vila ga je tvrtka Maling d.o.o. iz Zagreba u prosincu
2006. godine. Knjiga je koncipirana kao stručna lite-     Sport kao fenomen privlači mase, ali gdje je ta fina raz-
ratura, ali i kao udžbenik. Namijenjena je djelatnicima    djelnica koja dijeli užitak u bavljenju sportom od eko-
i rukovodstvima klubova, sportašima, poduzetnicima       nomije i industrije? Ova je knjiga djelomično usmjere-
u području sporta, djelatnicima u sportskim savezi-      na i na traženje te razdjelnice, ali koja nužno ne dijeli,
ma, sportskim menadžerima, upraviteljima sportskih       jer u oba svoja dijela (sportski i ekonomski) spaja sve
objekata, turističkim djelatnicima i agencijama spe-      navedeno što karakterizira današnji sport. Naime, su-
cijaliziranim za sportski turizam, distributerima i proi-   vremenom se sportu više ne može prići na stari način
zvođačima sportske opreme, rukovodstvima poduzeća       niti ga se tako može razumjeti, već treba posegnuti za
koja koriste sport u promotivne svrhe, te studentima,     principima modernog marketinga i/ili menadžmenta
diplomantima, doktorandima i svima koje sport fasci-      kako bi se shvatila njegova kompleksnost.
nira. Ona donosi sasvim nov pogled na sport – iz kuta
poslovne ekonomije, jer objedinjuje mnoga područja:      U tom smislu dr. sc. Ivan Novak detaljno analizira po-
sportski marketing, poduzetništvo u sportu, sport kao     slovni aspekt sporta i sportski marketing kao bitni as-
poduzetničku djelatnost, sport kao medij, sportski me-     pekt poslovanja u sportu. Primjena ekonomskih načela
nadžment (za sportaše i poduzeća), a donosi i analizu     u suvremenom sportu sve više postaje condicio sine
poslovanja u sportu.                      qua non opstanka sportskih organizacija i poduzeća
                                koja djeluju na sportskom tržištu kao neminovna po-
Na 631 stranici, u sedam (7) tematskih cjelina prezenti-    sljedica suvremenog tretmana sporta i postupnog izra-
ranih u četrnaest (14) poglavlja i prilogom s primjerima    stanja nove gospodarske grane. Taj novi pristup rađa
sportsko-gospodarskih aktivnosti, izneseni su i obra-     i nove discipline poput ekonomike, marketinga, po-
đeni mnogi pojmovi koji se koriste za funkcioniranje      duzetništva i menadžmenta u sportu, koji je autor do-
sporta u razvijenim tržišnim gospodarstvima, bilo da      sljedno proveo i slijedio u svojoj knjizi. Zbog toga ona
se radi o natjecateljskom ili rekreativnom sportu, spor-    predstavlja značajni doprinos na tom u nas, i ne samo
tu invalida, ili znanosti i obrazovanju u sportu. Isto tako,  u nas, još uvijek nedovoljno razvijenom području. Isto
sport i njegov utjecaj na gospodarstvo analizirani su     tako, autor ispravnim zaključcima temeljito obrađuje
pomoću Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2002)     sportski marketing kao središnju temu knjige, ali pri
usklađene s međunarodnim NACE i ISIC klasifikacijama,     tome ne zaboravlja nego i naglašava ulogu poduzet-
262                     Manuela Sentđerđi
TRŽIŠTE

                      ništva i menadžmenta u sportu. Sadašnjim i budućim      vog neminovnog povezivanja, te iznošenje suvreme-
                      me
								
To top