Docstoc

Requirements Traceability Matrix

Document Sample
Requirements Traceability Matrix Powered By Docstoc
					                                   Requirements Traceability Matrix
                       Initial Requirement
S No   Source    Requirement Description (Applicable in case     Business Specification   Design Specification       Test Cases      Test Case Id Range
                          of Change
  1 Customer     Customer creation      NA                                      Customer Management Test
                                                                              TC 001 - 020
   Management SRS                          Create Customer Use Case  Customer Management Design  cases
  2 Customer     Customer creation - Change  Create Customer Use Create Customer - Change                 Customer Management Test
                                                                              TC 001 - 020
   Management SRS  Request           Case        Request           Customer Management Design  cases
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 creation - Change   Create Customer Use   Create Customer- Change                  Customer Management Test
                                                         Customer Management Design               TC 001 - 020
   Management SRS    Request                case           Request                           cases
  3
  4
  5
  6
  7
  8
    FIS Global Business Solutions India Private Ltd.                    Author: SEPG                                    Page 1 of 1
0_);\("$"#,##0.00\)       ' ""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)
   7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-                    0_);_(* \(#,##0\);_(* "-
#,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-              6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-               ¤ 0.0;
[Red]0.0      ¥ "Yes";"Yes";"No"      ¦ "True";"True";"False"      § "On";"On";"Off"     ]¨, [$¬ -2]\ #,##0.00_);[Red]
\([$¬ -2]\ #,##0.00\) $© [$-409]dddd\,\ mmmm\ dd\,\ yyyy             ª mm/dd/yy;@       « 0.0à õÿ À à õÿ ôÀ à õÿ 
ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ 
à  À à  õÿ ´ Ÿ à  õÿ ´ à  õÿ ´ ª à  õÿ ´ ® à  õÿ ´ › à  õÿ ´ ¯ à  õÿ ´ ¬ à  õÿ ´  à  õÿ ´ ‹ à  õÿ ´ ® à
õÿ ´ ¬ à  õÿ ´ ³ à  õÿ ´ ž à  õÿ ´  à  õÿ ´ ‹ à  õÿ ´ ¤ à  õÿ ´ ± à  õÿ ´ ´ à  õÿ ´ ¾ à  õÿ ´ Š à  õÿ ´ ¹ à
õÿ ´ ¤ à  õÿ ´ ± à  õÿ ´ µ à õÿ ´ à õÿ ” — — – à õÿ ”ff¿ ¿ · à +õÿ øÀ à                          )õÿ øÀ à ,õÿ øÀ 
à *õÿ øÀ à       õÿ ôÀ à õÿ ´ ª à õÿ ÔP À à           õÿ ÔP À à    õÿ Ô  À à     õÿ ôÀ à ôÿôÀ à õÿ ” — —
  ¯ à   õÿ Ô` À à    õÿ ´ « à  õÿ œ         š à õÿ ” ¿ ¿ – à  õÿ øÀ à             õÿ ôÀ à õÿ Ôa> À à       õÿ 
ôÀ à     0   @ @ À à ¤      4 @ @ À à       `  à    p  à    @  à      8   @ @ À à     0 @ @ À 
à    0 !@ @ À à       0 !@ @ À à       p  à     0  @ @À à      0 !@@ À à       0 @ À à       0   @ À 
à     8   @ À à   Q   ° @ À à ¤Q          ´ @ À à ¤        4  @ @ À à       8" @ @À à      0" @ À 
à #p  à         x @@ ) à         x @ ) à       x   @ ) à      x `@ ) à        x` ) à     x ` )
à      8" @ À | | [ K'þ} A}             yyyy_)        ef [$¬ - A}           yyyy_)       ef [$¬ -}
  A}         yyyy_)       ef [$¬ - A}           yyyy_)        ef [$¬ - A}           yyyy_)
        ef [$¬ - A}          yyyy_)        ef [$¬ - A}          yyyy_)        ÌL [$¬ - A}
    yyyy_)        ÌL [$¬ - A}           yyyy_)        ÌL [$¬ - A}           yyyy_)        ÌL [$¬ -
   A}        yyyy_)        ÌL [$¬ - A}           yyyy_)        ÌL [$¬ - A}         yyyy_)
        23 [$¬ - A}          yyyy_)        23 [$¬ - A}          yyyy_)        23 [$¬ - A}
   yyyy_)        23 [$¬ - A}         yyyy_)        23 [$¬ - A} !         yyyy_)        23 [$¬ - A}
  "    yyyy_)         [$¬ - A} #        yyyy_)          [$¬ - A} $        yyyy_)        [$¬ - A}
  %     yyyy_)         [$¬ - A} &        yyyy_)         [$¬ - A} '       yyyy_)        [$¬ - A}
(     œ ÿyyyy_)         ÿÇÎÿ[$¬ - ‘         ú}ÿyyyy_)         òòòÿ[$¬ -         ÿ##0.       ÿ 
       ÿ       ÿ} ‘        yyyy_)        ¥¥¥ÿ[$¬ -     ???ÿ##0.     ???ÿ  ???ÿ  ???ÿ} -
       ÿyyyy_)    } A} 0       aÿyyyy_)         ÆïÎÿ[$¬ - A} 1          yyyy_)        [$¬ - A} 2
    yyyy_)        ÿ? [$¬ - A} 3          yyyy_)        23 [$¬ - - 4          yyyy_)    } (} 5
yyyy_)} ‘ 6        ??vÿyyyy_)         ÿÌ™ÿ[$¬ -         ÿ##0.         ÿ       ÿ       ÿ} A} 7
   ú}ÿyyyy_)         ÿ€ ÿ[$¬ - A} 8         œeÿyyyy_)          ÿëœÿ[$¬ - x} 9         ÿÿÌÿyyyy_)
    ²²²ÿÿëœÿ[$     ²²²ÿ    ÿ##  ²²²ÿ     ÿ  ²²²ÿ      ÿ} ‘         ÿyyyy_)        òòòÿ[$        ???
ÿ##        ???ÿ      ???ÿ    ???ÿ} -           yyyy_)    } U} =        yyyy_)
[$         ##   } -        ÿÿyyyy_)     } (} H       yyyy_)} (} N        yyyy_)} (} O
yyyy_)“      20% - Accent1’ M’        ÿ 20% - Accent1        efÛåñÿ     ÿ% “       20% - Accent2’ M’       "ÿ 
20% - Accent2        efòÝÜÿ     ÿ%   “    20% - Accent3’ M’        &ÿ 20% - Accent3        efêñÝÿ     ÿ%
   “     20% - Accent4’ M’       *ÿ 20% - Accent4        efåàìÿ     ÿ% “       20% - Accent5’ M’       .ÿ 20% 
- Accent5       efÛîóÿ     ÿ%   “    20% - Accent6’ M’        2ÿ 20% - Accent6        efýéÙÿ    ÿ% “
40% - Accent1’ M’         ÿ 40% - Accent1        ÌL¸Ìäÿ    ÿ% “       40% - Accent2’ M’       #ÿ 40% -
Accent2       ÌL湸ÿ     ÿ%   “    40% - Accent3’ M’        'ÿ 40% - Accent3        ÌL×ä¼ÿ     ÿ% “
40% - Accent4’ M’        +ÿ 40% - Accent4        ÌLÌÀÚÿ      ÿ% “       40% - Accent5’ M’       /ÿ 40% -
Accent5       ÌL¶Ýèÿ     ÿ%   “    40% - Accent6’ M’        3ÿ 40% - Accent6        ÌLüÕ´ÿ     ÿ%    “
60% - Accent1’ M’        ÿ 60% - Accent1        23•³×ÿ    ÿÿÿÿ%     “    60% - Accent2’ M’       $ÿ 60% -
Accent2       23Ù—•ÿ     ÿÿÿÿ% “       60% - Accent3’ M’        (ÿ 60% - Accent3       23ÂÖšÿ     ÿÿÿÿ%
   “    60% - Accent4’ M’       ,ÿ 60% - Accent4         23²¡Çÿ     ÿÿÿÿ% “      60% - Accent5’ M’        0ÿ 
60% - Accent5       23“ÍÝÿ    ÿÿÿÿ% “ ! 60% - Accent6’ M’               4ÿ 60% - Accent6        23úÀ ÿ     ÿÿÿÿ%
   “   Accent1’ A’       ÿ Accent1        O ½ÿ     ÿÿÿÿ%    “    Accent2’ A’       !ÿ Accent2
   ÀPMÿ     ÿÿÿÿ% “      Accent3’ A’       %ÿ Accent3         ›»Yÿ    ÿÿÿÿ% “        Accent4’ A’      )
ÿ Accent4       €d¢ÿ    ÿÿÿÿ% “        Accent5’ A’       -ÿ Accent5        K¬Æÿ     ÿÿÿÿ% “
  Accent6’ A’      1ÿ Accent6       ÷–Fÿ     ÿÿÿÿ%    “    Bad’ 9’        ÿ Bad      ÿÿÇÎÿ    ÿœ ÿ%
   “ ) Calculation’ ’        ÿ Calculation      ÿòòòÿ    ÿú}ÿ%        ÿ    ÿ     ÿ    ÿ     ÿ    ÿ
   ÿ    ÿ “ * Check Cell’ ’          ÿ Check Cell       ÿ¥¥¥ÿ     ÿÿÿÿ%       ÿ???ÿ       ÿ???ÿ     ÿ???ÿ
   ÿ???ÿ “ +€ ÿ’  ’         ÿ Comma“ ,€ ÿ’ (’            ÿ Comma [0]“ -
€ ÿ’ &’       ÿ Currency“ .€ ÿ’ .’           ÿ Currency [0]“      Explanatory Text’ G’       5ÿ Explanatory Text
 ÿ    ÿ%    “ 0 Good’ ;’        ÿ Good        ÿÆïÎÿ    ÿaÿ% “ 1 Heading 1’ G’              ÿ Heading 1
    I}ÿ%        O ½ÿ “ 2 Heading 2’ G’             ÿ Heading 2         I}ÿ%         ÿ?¨ÀÞÿ “ 3 Heading
3’ G’      ÿ Heading 3       I}ÿ%          23•³×ÿ “ 4 Heading 4’ 9’           ÿ Heading 4         I}ÿ%
   “ 5€ ÿ’ 4’        ÿ Hyperlink      ÿÿ“ 6 Input’ u’          ÿ Input      ÿÿÌ™ÿ    ÿ??vÿ%
      ÿ    ÿ    ÿ    ÿ     ÿ    ÿ     ÿ    ÿ “ 7 Linked Cell’ K’           ÿ Linked Cell      ÿú}ÿ%
      ÿÿ€ ÿ “ 8 Neutral’ A’           ÿ Neutral      ÿÿëœÿ     ÿœeÿ%     “ €ÿ’ "’       ÿ Normal“
9 Note’ b’       ÿ Note     ÿÿÿÌÿ     ÿ²²²ÿ      ÿ²²²ÿ     ÿ²²²ÿ
   ÿ²²²ÿ “    Output’ w’      ÿ Output       ÿòòòÿ    ÿ???ÿ%        ÿ???ÿ     ÿ???ÿ      ÿ???ÿ     ÿ???
ÿ “ ;€ ÿ’ $’         ÿ Percent“      Title’ 1’      ÿ Title        I}ÿ%    “   Total’ M’       ÿ Total
   ÿ%        O ½ÿ       O ½ÿ “ > Warning Text’ ?’              ÿ Warning Text      ÿÿÿ%
   Ž XŽ       TableStyleMedium9PivotStyleLight16` … _2 RTMš š                 £  £ Œ      ®
      Á Á ë f vf         ð` ð@                      @ ñ ÿÿÿ€€€÷ ëb ðZ ð                 3
ð ¿      A À @ @ ñ            ÷ üÑ       Requirements Traceability Matrix S No Requirement
Description Business Specification Design Specification Version NA:Initial Requirement (Applicable in case of Change
Request) Test Cases Test Case Id Range TC 001 - 020 Customer creation Source Customer Management SRS Create
Customer Use case Customer Management Design Customer Management Test cases"Customer creation - Change
Request Create Customer- Change Requestÿ           0 Þ0Ì 1m c c ž–           – Bå › › Œ Œ
     ª Í É        =s8›@ÿE       d          ü©ñÒMbP?_       * + ‚ €        ÿ Á jg&LDocument
Name: Requirements Traceability Matrix - Dev&CTemplate Version : 1.3&RRelease Date: 11/16/09 RO&LFIS Global
Business Solutions India Private Ltd.&CAuthor: SEPG&RPage &P of &Nƒ „                Ð?' Ð?( è?) è?M: HP LaserJet 4000
Series PCL     Ü\ Cÿ€     ê o d    X     X     Letter      ÿÿÿÿDINU"  \ ¥†3£          SMTJ     HP LaserJet
4000 Series
PCLInputBinOption1RESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERMediaTypeAu
333333Ó? œ &œ 43U         } ¶   }        }       }       }   ’       ¶     }      }   Û    }
 %$ A =&        &Y À C        &ÿ         &           & @            &I @
     &þ         &þ         &ÿ         &ÿ        &ÿ         &ÿ       &ÿ        &ÿ
&ÿ        &
     &ÿ         ÿ        ÿ          ÿ         ÿ         ÿ         ÿ        ÿ
 SS ¾B AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%ý  T¾                           UUUUUUV ¾ WXXXXXXY ý 
 Q ý     Q ý    Q ý     Q ý  Q ý        Q ý  Q ý  Q ¾           ZZZR ý      R ý  R ý  R ý           R ~
 Kð?ý     N ý    L ý    M ý  O ý         O ý     O ý  P ~       K@ý      N ý  L ý       O ý     O ý  O ý 
   O ý     P~    E @¾      D?D@@@@ ~          E @¾      D?D@@@@ ~ E @¾              D?D@@@@ ~
E @¾     ???@@@@ ~ E @¾           D?D@@@@ ~  E @¾             D?D@@@@ ¾ E????I??
 ¾   FGGGJGGG ¾ BBBBBHBB ¾ BBBBBHBB ¾ BBBBBHBB ¾                             BBBBBHBB ¾ BBBBBHBB
 ÿ      ! ÿ      " ÿ      # ÿ         $ ÿ       % ÿ         & ÿ       ' ÿ       ( ÿ      )
 ÿ      * ÿ       + ÿ       , ÿ        -
 ÿ      . ÿ      / ÿ      0 ÿ        1 ÿ       2 ÿ        3 ÿ      4 ÿ       5 ÿ       6
AAAAAAAA ¾ !AAAAAAAA ¾ "AAAAAAAA ¾ #AAAAAAAA ¾ $AAAAAAAA ¾ %
AAAAAAAA ¾ &AAAAAAAA ¾ 'AAAAAAAA ¾ (AAAAAAAA ¾ )
AAAAAAAA ¾ *AAAAAAAA ¾ +AAAAAAAA ¾ ,AAAAAAAA ¾ -
AAAAAAAA ¾ .AAAAAAAA ¾ /AAAAAAAA ¾ 0AAAAAAAA ¾ 1AAAAAAAA ¾ 2AAAAAAAA ¾ 3
     ðL    ð(  ð    ð      ð„¢ ð      ³ ðB€Ð·„ … ‹ ¿ X           P ƒ P ¿          ?
    ¿     ð         Ÿ  ¦ ð]4         @з„ @…â         ·Ì ºÊ H-CŠ7 IY ì  ð¶           3 <4example: Link
this to appropriate use case document< ü 3 ì           ð ¢ ð     Ó ðN€(¸„ ‹ ¿ X         ÿÿრÿÿá…
 ô ¿     à ô       ô ?    ¿      ð    T Ù %       ð]4       @(¸„ `Œâ     ,¾™õis«A´©t0S‚J¶¿ ì
ð¶     / <0Example: Link this to appropriate SRS document.< 3            Å /¾ ì„ ð„¢ ð         ³ ðB€½„ … ‹ ¿
X    P ƒ P ¿         ?   ¿     ð     y ¾ % Z ð]4             @½„    â   V)ÂÚÐícH ðz²?Ü á‹ ì
ð¶     1 <2example: Link this to appropriate design document<          ñ 1 ì„ ð„¢ ð       ³ ðB€P½„ … ‹ ¿
X    P ƒ P ¿         ?   ¿     ð     d   ¾ ? i ð]4          @P½„ € â
 AãÆ:3OÔA¬d™ sκC‹ ì  ð¶         E    ´ @din‹   ‹ djn             åR 
                                    ï 7¸ Š       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©        SRS-
Requirement IdàÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^            ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
*http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^         ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;           H¯,‚]
Ä…'c¥«¸ ^       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©     àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;     H¯,‚]Ä…'c¥«¸ Š       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
    SRS- Requirement IdàÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;      H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^           ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
*http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^         ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;           H¯,‚]
Ä…'c¥«¸ ^       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©     àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;     H¯,‚]Ä…'c¥«g g       ÿÿÿÿ D
    þÿÿÿ     þÿÿÿ                    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@þÿÿÿBCDEFGHIJKLMNþÿÿÿPQRSþÿÿÿUVWXYZ[\]
^_`abcdeþÿÿÿgþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision.
þÿ     à…ŸòùOh «‘ +'³Ù0ì  P X p ˜ ¨ À Ì Ø ä ä           Docstoc, Inc. © Copyright 2010 Docstoc
Inc. Kaveh     Microsoft Excel@€šÉ¢;ïÉ @„‰H´rÇ @\Œ–s Ë þÿ               ÕÍÕœ    “— +,ù®D ÕÍÕœ        “—
 +,ù®d     P X ” œ ¤ ¬ ´ ¼ ß ä 4FIS Global Business Solutions India Private Ltd.              RTM RTM!
Print_Area     Worksheets    Named Ranges        ( T \ ð     _PID_HLINKS ContentType ä AŒ 6
        http:///          http:///           http:///           http:///
http:///          http:///          http:///           http:///          http:///
Document þÿ  ÿÿÿÿ      ÀF&Microsoft Office Excel 2003 Worksheet Biff8 Excel.Sheet.8ô9²q
�q

				
DOCUMENT INFO
Description: The Requirements Traceability Matrix is a template spreadsheet that software developers can use to define and track the life of a requirement. This document maps requirements for design, implementation, and test cases. Such a matrix can help users trace each requirement and monitor changes made to a particular requirement. This can help management and staff ensure that current requirements are being met. Software developers can use this form to implement effective requirements management.
This document is also part of a package Track your Business Project 5 Documents Included