Requirements Traceability Matrix

VIEWS: 1,661 PAGES: 1

More Info
									Requirements Traceability Matrix
                       Initial Requirement
S No   Source    Requirement Description (Applicable in case     Business Specification   Design Specification       Test Cases      Test Case Id Range
                          of Change
  1 Customer     Customer creation      NA                                      Customer Management Test
                                                                              TC 001 - 020
   Management SRS                          Create Customer Use Case  Customer Management Design  cases
  2 Customer     Customer creation - Change  Create Customer Use Create Customer - Change                 Customer Management Test
                                                                              TC 001 - 020
   Management SRS  Request           Case        Request           Customer Management Design  cases
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 creation - Change   Create Customer Use   Create Customer- Change                  Customer Management Test
                                                         Customer Management Design               TC 001 - 020
   Management SRS    Request                case           Request                           cases
  3
  4
  5
  6
  7
  8
    FIS Global Business Solutions India Private Ltd.                    Author: SEPG                                    Page 1 of 1
0_);\("$"#,##0.00\)       ' ""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)
   7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-                    0_);_(* \(#,##0\);_(* "-
#,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-              6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-               ¤ 0.0;
[Red]0.0      ¥ "Yes";"Yes";"No"      ¦ "True";"True";"False"      § "On";"On";"Off"     ]¨, [$¬ -2]\ #,##0.00_);[Red]
\([$¬ -2]\ #,##0.00\) $© [$-409]dddd\,\ mmmm\ dd\,\ yyyy             ª mm/dd/yy;@       « 0.0à õÿ À à õÿ ôÀ à õÿ 
ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ 
à  À à  õÿ ´ Ÿ à  õÿ ´ à  õÿ ´ ª à  õÿ ´ ® à  õÿ ´ › à  õÿ ´ ¯ à  õÿ ´ ¬ à  õÿ ´  à  õÿ ´ ‹ à  õÿ ´ ® à
õÿ ´ ¬ à  õÿ ´ ³ à  õÿ ´ ž à  õÿ ´  à  õÿ ´ ‹ à  õÿ ´ ¤ à  õÿ ´ ± à  õÿ ´ ´ à  õÿ ´ ¾ à  õÿ ´ Š à  õÿ ´ ¹ à
õÿ ´ ¤ à  õÿ ´ ± à  õÿ ´ µ à õÿ ´ à õÿ ” — — – à õÿ ”ff¿ ¿ · à +õÿ øÀ à                          )õÿ øÀ à ,õÿ øÀ 
à *õÿ øÀ à       õÿ ôÀ à õÿ ´ ª à õÿ ÔP À à           õÿ ÔP À à    õÿ Ô  À à     õÿ ôÀ à ôÿôÀ à õÿ ” — —
  ¯ à   õÿ Ô` À à    õÿ ´ « à  õÿ œ         š à õÿ ” ¿ ¿ – à  õÿ øÀ à             õÿ ôÀ à õÿ Ôa> À à       õÿ 
ôÀ à     0   @ @ À à ¤      4 @ @ À à       `  à    p  à    @  à      8   @ @ À à     0 @ @ À 
à    0 !@ @ À à       0 !@ @ À à       p  à     0  @ @À à      0 !@@ À à       0 @ À à       0   @ À 
à     8   @ À à   Q   ° @ À à ¤Q          ´ @ À à ¤        4  @ @ À à       8" @ @À à      0" @ À 
à #p  à         x @@ ) à         x @ ) à       x   @ ) à      x `@ ) à        x` ) à     x ` )
à      8" @ À | | [ K'þ} A}             yyyy_)        ef [$¬ - A}           yyyy_)       ef [$¬ -}
  A}         yyyy_)       ef [$¬ - A}           yyyy_)        ef [$¬ - A}           yyyy_)
        ef [$¬ - A}          yyyy_)        ef [$¬ - A}          yyyy_)        ÌL [$¬ - A}
    yyyy_)        ÌL [$¬ - A}           yyyy_)        ÌL [$¬ - A}           yyyy_)        ÌL [$¬ -
   A}        yyyy_)        ÌL [$¬ - A}           yyyy_)        ÌL [$¬ - A}         yyyy_)
        23 [$¬ - A}          yyyy_)        23 [$¬ - A}          yyyy_)        23 [$¬ - A}
   yyyy_)        23 [$¬ - A}         yyyy_)        23 [$¬ - A} !         yyyy_)        23 [$¬ - A}
  "    yyyy_)         [$¬ - A} #        yyyy_)          [$¬ - A} $        yyyy_)        [$¬ - A}
  %     yyyy_)         [$¬ - A} &        yyyy_)         [$¬ - A} '       yyyy_)        [$¬ - A}
(     œ ÿyyyy_)         ÿÇÎÿ[$¬ - ‘         ú}ÿyyyy_)         òòòÿ[$¬ -         ÿ##0.       ÿ 
       ÿ       ÿ} ‘        yyyy_)        ¥¥¥ÿ[$¬ -     ???ÿ##0.     ???ÿ  ???ÿ  ???ÿ} -
       ÿyyyy_)    } A} 0       aÿyyyy_)         ÆïÎÿ[$¬ - A} 1          yyyy_)        [$¬ - A} 2
    yyyy_)        ÿ? [$¬ - A} 3          yyyy_)        23 [$¬ - - 4          yyyy_)    } (} 5
yyyy_)} ‘ 6        ??vÿyyyy_)         ÿÌ™ÿ[$¬ -         ÿ##0.         ÿ       ÿ       ÿ} A} 7
   ú}ÿyyyy_)         ÿ€ ÿ[$¬ - A} 8         œeÿyyyy_)          ÿëœÿ[$¬ - x} 9         ÿÿÌÿyyyy_)
    ²²²ÿÿëœÿ[$     ²²²ÿ    ÿ##  ²²²ÿ     ÿ  ²²²ÿ      ÿ} ‘         ÿyyyy_)        òòòÿ[$        ???
ÿ##        ???ÿ      ???ÿ    ???ÿ} -           yyyy_)    } U} =        yyyy_)
[$         ##   } -        ÿÿyyyy_)     } (} H       yyyy_)} (} N        yyyy_)} (} O
yyyy_)“      20% - Accent1’ M’        ÿ 20% - Accent1        efÛåñÿ     ÿ% “       20% - Accent2’ M’       "ÿ 
20% - Accent2        efòÝÜÿ     ÿ%   “    20% - Accent3’ M’        &ÿ 20% - Accent3        efêñÝÿ     ÿ%
   “     20% - Accent4’ M’       *ÿ 20% - Accent4        efåàìÿ     ÿ% “       20% - Accent5’ M’       .ÿ 20% 
- Accent5       efÛîóÿ     ÿ%   “    20% - Accent6’ M’        2ÿ 20% - Accent6        efýéÙÿ    ÿ% “
40% - Accent1’ M’         ÿ 40% - Accent1        ÌL¸Ìäÿ    ÿ% “       40% - Accent2’ M’       #ÿ 40% -
Accent2       ÌL湸ÿ     ÿ%   “    40% - Accent3’ M’        'ÿ 40% - Accent3        ÌL×ä¼ÿ     ÿ% “
40% - Accent4’ M’        +ÿ 40% - Accent4        ÌLÌÀÚÿ      ÿ% “       40% - Accent5’ M’       /ÿ 40% -
Accent5       ÌL¶Ýèÿ     ÿ%   “    40% - Accent6’ M’        3ÿ 40% - Accent6        ÌLüÕ´ÿ     ÿ%    “
60% - Accent1’ M’        ÿ 60% - Accent1        23•³×ÿ    ÿÿÿÿ%     “    60% - Accent2’ M’       $ÿ 60% -
Accent2       23Ù—•ÿ     ÿÿÿÿ% “       60% - Accent3’ M’        (ÿ 60% - Accent3       23ÂÖšÿ     ÿÿÿÿ%
   “    60% - Accent4’ M’       ,ÿ 60% - Accent4         23²¡Çÿ     ÿÿÿÿ% “      60% - Accent5’ M’        0ÿ 
60% - Accent5       23“ÍÝÿ    ÿÿÿÿ% “ ! 60% - Accent6’ M’               4ÿ 60% - Accent6        23úÀ ÿ     ÿÿÿÿ%
   “   Accent1’ A’       ÿ Accent1        O ½ÿ     ÿÿÿÿ%    “    Accent2’ A’       !ÿ Accent2
   ÀPMÿ     ÿÿÿÿ% “      Accent3’ A’       %ÿ Accent3         ›»Yÿ    ÿÿÿÿ% “        Accent4’ A’      )
ÿ Accent4       €d¢ÿ    ÿÿÿÿ% “        Accent5’ A’       -ÿ Accent5        K¬Æÿ     ÿÿÿÿ% “
  Accent6’ A’      1ÿ Accent6       ÷–Fÿ     ÿÿÿÿ%    “    Bad’ 9’        ÿ Bad      ÿÿÇÎÿ    ÿœ ÿ%
   “ ) Calculation’ ’        ÿ Calculation      ÿòòòÿ    ÿú}ÿ%        ÿ    ÿ     ÿ    ÿ     ÿ    ÿ
   ÿ    ÿ “ * Check Cell’ ’          ÿ Check Cell       ÿ¥¥¥ÿ     ÿÿÿÿ%       ÿ???ÿ       ÿ???ÿ     ÿ???ÿ
   ÿ???ÿ “ +€ ÿ’  ’         ÿ Comma“ ,€ ÿ’ (’            ÿ Comma [0]“ -
€ ÿ’ &’       ÿ Currency“ .€ ÿ’ .’           ÿ Currency [0]“      Explanatory Text’ G’       5ÿ Explanatory Text
 ÿ    ÿ%    “ 0 Good’ ;’        ÿ Good        ÿÆïÎÿ    ÿaÿ% “ 1 Heading 1’ G’              ÿ Heading 1
    I}ÿ%        O ½ÿ “ 2 Heading 2’ G’             ÿ Heading 2         I}ÿ%         ÿ?¨ÀÞÿ “ 3 Heading
3’ G’      ÿ Heading 3       I}ÿ%          23•³×ÿ “ 4 Heading 4’ 9’           ÿ Heading 4         I}ÿ%
   “ 5€ ÿ’ 4’        ÿ Hyperlink      ÿÿ“ 6 Input’ u’          ÿ Input      ÿÿÌ™ÿ    ÿ??vÿ%
      ÿ    ÿ    ÿ    ÿ     ÿ    ÿ     ÿ    ÿ “ 7 Linked Cell’ K’           ÿ Linked Cell      ÿú}ÿ%
      ÿÿ€ ÿ “ 8 Neutral’ A’           ÿ Neutral      ÿÿëœÿ     ÿœeÿ%     “ €ÿ’ "’       ÿ Normal“
9 Note’ b’       ÿ Note     ÿÿÿÌÿ     ÿ²²²ÿ      ÿ²²²ÿ     ÿ²²²ÿ
   ÿ²²²ÿ “    Output’ w’      ÿ Output       ÿòòòÿ    ÿ???ÿ%        ÿ???ÿ     ÿ???ÿ      ÿ???ÿ     ÿ???
ÿ “ ;€ ÿ’ $’         ÿ Percent“      Title’ 1’      ÿ Title        I}ÿ%    “   Total’ M’       ÿ Total
   ÿ%        O ½ÿ       O ½ÿ “ > Warning Text’ ?’              ÿ Warning Text      ÿÿÿ%
   Ž XŽ       TableStyleMedium9PivotStyleLight16` … _2 RTMš š                 £  £ Œ      ®
      Á Á ë f vf         ð` ð@                      @ ñ ÿÿÿ€€€÷ ëb ðZ ð                 3
ð ¿      A À @ @ ñ            ÷ üÑ       Requirements Traceability Matrix S No Requirement
Description Business Specification Design Specification Version NA:Initial Requirement (Applicable in case of Change
Request) Test Cases Test Case Id Range TC 001 - 020 Customer creation Source Customer Management SRS Create
Customer Use case Customer Management Design Customer Management Test cases"Customer creation - Change
Request Create Customer- Change Requestÿ           0 Þ0Ì 1m c c ž–           – Bå › › Œ Œ
     ª Í É        =s8›@ÿE       d          ü©ñÒMbP?_       * + ‚ €        ÿ Á jg&LDocument
Name: Requirements Traceability Matrix - Dev&CTemplate Version : 1.3&RRelease Date: 11/16/09 RO&LFIS Global
Business Solutions India Private Ltd.&CAuthor: SEPG&RPage &P of &Nƒ „                Ð?' Ð?( è?) è?M: HP LaserJet 4000
Series PCL     Ü\ Cÿ€     ê o d    X     X     Letter      ÿÿÿÿDINU"  \ ¥†3£          SMTJ     HP LaserJet
4000 Series
PCLInputBinOption1RESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERMediaTypeAu
333333Ó? œ &œ 43U         } ¶   }        }       }       }   ’       ¶     }      }   Û    }
 %$ A =&        &Y À C        &ÿ         &           & @            &I @
     &þ         &þ         &ÿ         &ÿ        &ÿ         &ÿ       &ÿ        &ÿ
&ÿ        &
     &ÿ         ÿ        ÿ          ÿ         ÿ         ÿ         ÿ        ÿ
 SS ¾B AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%ý  T¾                           UUUUUUV ¾ WXXXXXXY ý 
 Q ý     Q ý    Q ý     Q ý  Q ý        Q ý  Q ý  Q ¾           ZZZR ý      R ý  R ý  R ý           R ~
 Kð?ý     N ý    L ý    M ý  O ý         O ý     O ý  P ~       K@ý      N ý  L ý       O ý     O ý  O ý 
   O ý     P~    E @¾      D?D@@@@ ~          E @¾      D?D@@@@ ~ E @¾              D?D@@@@ ~
E @¾     ???@@@@ ~ E @¾           D?D@@@@ ~  E @¾             D?D@@@@ ¾ E????I??
 ¾   FGGGJGGG ¾ BBBBBHBB ¾ BBBBBHBB ¾ BBBBBHBB ¾                             BBBBBHBB ¾ BBBBBHBB
 ÿ      ! ÿ      " ÿ      # ÿ         $ ÿ       % ÿ         & ÿ       ' ÿ       ( ÿ      )
 ÿ      * ÿ       + ÿ       , ÿ        -
 ÿ      . ÿ      / ÿ      0 ÿ        1 ÿ       2 ÿ        3 ÿ      4 ÿ       5 ÿ       6
AAAAAAAA ¾ !AAAAAAAA ¾ "AAAAAAAA ¾ #AAAAAAAA ¾ $AAAAAAAA ¾ %
AAAAAAAA ¾ &AAAAAAAA ¾ 'AAAAAAAA ¾ (AAAAAAAA ¾ )
AAAAAAAA ¾ *AAAAAAAA ¾ +AAAAAAAA ¾ ,AAAAAAAA ¾ -
AAAAAAAA ¾ .AAAAAAAA ¾ /AAAAAAAA ¾ 0AAAAAAAA ¾ 1AAAAAAAA ¾ 2AAAAAAAA ¾ 3
     ðL    ð(  ð    ð      ð„¢ ð      ³ ðB€Ð·„ … ‹ ¿ X           P ƒ P ¿          ?
    ¿     ð         Ÿ  ¦ ð]4         @з„ @…â         ·Ì ºÊ H-CŠ7 IY ì  ð¶           3 <4example: Link
this to appropriate use case document< ü 3 ì           ð ¢ ð     Ó ðN€(¸„ ‹ ¿ X         ÿÿრÿÿá…
 ô ¿     à ô       ô ?    ¿      ð    T Ù %       ð]4       @(¸„ `Œâ     ,¾™õis«A´©t0S‚J¶¿ ì
ð¶     / <0Example: Link this to appropriate SRS document.< 3            Å /¾ ì„ ð„¢ ð         ³ ðB€½„ … ‹ ¿
X    P ƒ P ¿         ?   ¿     ð     y ¾ % Z ð]4             @½„    â   V)ÂÚÐícH ðz²?Ü á‹ ì
ð¶     1 <2example: Link this to appropriate design document<          ñ 1 ì„ ð„¢ ð       ³ ðB€P½„ … ‹ ¿
X    P ƒ P ¿         ?   ¿     ð     d   ¾ ? i ð]4          @P½„ € â
 AãÆ:3OÔA¬d™ sκC‹ ì  ð¶         E    ´ @din‹   ‹ djn             åR 
                                    ï 7¸ Š       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©        SRS-
Requirement IdàÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^            ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
*http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^         ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;           H¯,‚]
Ä…'c¥«¸ ^       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©     àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;     H¯,‚]Ä…'c¥«¸ Š       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
    SRS- Requirement IdàÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;      H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^           ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© 
*http:///yX ô; H¯,‚]Ä…'c¥«¸ ^         ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©  àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;           H¯,‚]
Ä…'c¥«¸ ^       ÐÉêyùºÎ Œ‚ªK©     àÉêyùºÎ Œ‚ªK© *http:///yX ô;     H¯,‚]Ä…'c¥«g g       ÿÿÿÿ D
    þÿÿÿ     þÿÿÿ                    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@þÿÿÿBCDEFGHIJKLMNþÿÿÿPQRSþÿÿÿUVWXYZ[\]
^_`abcdeþÿÿÿgþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision.
þÿ     à…ŸòùOh «‘ +'³Ù0ì  P X p ˜ ¨ À Ì Ø ä ä           Docstoc, Inc. © Copyright 2010 Docstoc
Inc. Kaveh     Microsoft Excel@€šÉ¢;ïÉ @„‰H´rÇ @\Œ–s Ë þÿ               ÕÍÕœ    “— +,ù®D ÕÍÕœ        “—
 +,ù®d     P X ” œ ¤ ¬ ´ ¼ ß ä 4FIS Global Business Solutions India Private Ltd.              RTM RTM!
Print_Area     Worksheets    Named Ranges        ( T \ ð     _PID_HLINKS ContentType ä AŒ 6
        http:///          http:///           http:///           http:///
http:///          http:///          http:///           http:///          http:///
Document þÿ  ÿÿÿÿ      ÀF&Microsoft Office Excel 2003 Worksheet Biff8 Excel.Sheet.8ô9²q
�q
								
To top