Project Milestone List

VIEWS: 1,102 PAGES: 3

More Info
									Project Milestone List               [Project Name]
PROJECT NAME
Project Milestone List
[Company Name]
          Authors:
          Creation Date:
          Last Updated:
          Version:
[Company Name]            Page 1 of 3  [Revision Date]
Project Milestone List                      [Project Name]
Revision History

    Date        Author       Version  Change Reference
Approvals

    Date       Approver      Version   Comments
Reviewers

    Date       Reviewer      Version   Comments
[Company Name]           Page 2 of 3          [Revision Date]
Project Milestone List                              [Project Name]Project Milestone List

    Milestone      Milestone Description             Type
Approvals


Project Manager Signature        Sponsor or Originator Signature
Project Manager Name           Sponsor or Originator NameDate                   Date


[Company Name]            Page 3 of 3                 [Revision Date]
   Â Calibri1 Ü 
     Â Calibri          "$"#,##0_);\("$"#,##0\)    ! "$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)          " "$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00
\)   ' ""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\) 7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-                               0_);_(*
\(#,##0\);_(* "-                   0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-                6+1_(* #,##0.00_);_(*
\(#,##0.00\);_(* "-              ¤ "Yes";"Yes";"No"       ¥ "True";"True";"False"        ¦ "On";"On";"Off"       ]§, [$¬ -2]
\ #,##0.00_);[Red]\([$¬ -2]\ #,##0.00\)à õÿ À à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ 
ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à                              À à  õÿ ´ Ÿ à  õÿ ´ à  õÿ 
´ ª à  õÿ ´ ® à  õÿ ´ › à  õÿ ´ ¯ à  õÿ ´ ¬ à  õÿ ´  à  õÿ ´ ‹ à  õÿ ´ ® à  õÿ ´ ¬ à  õÿ ´ ³ à  õÿ ´ ž à  õÿ 
´  à  õÿ ´ ‹ à  õÿ ´ ¤ à  õÿ ´ ± à  õÿ ´ ´ à  õÿ ´ ¾ à  õÿ ´ Š à  õÿ ´ ¹ à  õÿ ´ ¤ à  õÿ ´ ± à  õÿ ´ µ à  õÿ 
´ à õÿ ” — — – à õÿ ”ff¿ ¿ ∙ à +õÿ øÀ à                     )õÿ øÀ à ,õÿ øÀ à        *õÿ øÀ à     õÿ ôÀ à õÿ ´ ª
à õÿ ÔP À à         õÿ ÔP À à õÿ Ô  À à õÿ ôÀ à õÿ ” — — ¯ à õÿ Ô` À à                         õÿ ´ « à õÿ œ
    š à õÿ ” ¿ ¿ – à  õÿ øÀ à             õÿ ôÀ à õÿ Ôa> À à         õÿ ôÀ à       H  à      H  à      H  à
H  à       À à    H  à    !x  à   "x  à     HÀ à    "x @@  à         "x @  à       "x    @  à      "x @@
   à    "x @  à       "x !@@  à      "x!@  à     "x ! @  à       "x !@@  à        "x!@  à       "x ! @  à
  "x ! @  à       x @@        à    x @@        à     x! @ @       à    "x !@@  à        "x  à     !x  @
@  à      !x   @ @  à      !x   @ @  à     !x @ @  à        !x !@ @  à        !x !@ @  à         "x @ @
à    "x! @ @  à       "x @ @  à       "x! @ @  à       "x !@ @  à        "x!!@ @  à        "x    @ @  à      "x !
@ @ | | f^ ÷} -                00_)    } -          00_)     } A}           00_)          ef [$¬ - A}
         00_)        ef [$¬ - A}          00_)         ef [$¬ - A}             00_)          ef [$¬ -
   A}         00_)        ef [$¬ - A}           00_)        ef [$¬ - A}              00_)        ÌL
[$¬ - A}            00_)       ÌL [$¬ - A}            00_)         ÌL [$¬ - A}              00_)
         ÌL [$¬ - A}           00_)        ÌL [$¬ - A}             00_)         ÌL [$¬ - A}
   00_)         23 [$¬ - A}          00_)        23 [$¬ - A}             00_)         23 [$¬ - A}
        00_)         23 [$¬ - A}         00_)         23 [$¬ - A} !           00_)          23 [$¬ - A}
  "     00_)          [$¬ - A} #       00_)         [$¬ - A} $          00_)          [$¬ - A} %
   00_)          [$¬ - A} &        00_)         [$¬ - A} '         00_)         [$¬ - A} (
   œ ÿ00_)           ÿÇÎÿ[$¬ - ‘         ú}ÿ00_)         òòòÿ[$¬ -           ÿ##0.          ÿ       ÿ 
       ÿ} ‘         00_)       ¥¥¥ÿ[$¬ -     ???ÿ##0.      ???ÿ  ???ÿ  ???ÿ} -                    ÿ00_)
     } A} 0        aÿ00_)        ÆïÎÿ[$¬ - A} 1          00_)           [$¬ - A} 2           00_)
         ÿ? [$¬ - A} 3          00_)        23 [$¬ - - 4            00_)      } ‘ 5        ??vÿ00_)
         ÿÌ™ÿ[$¬ -         ÿ##0.        ÿ       ÿ        ÿ} A} 6        ú}ÿ00_)           ÿ€ ÿ[$¬ -}
  A} 7       œeÿ00_)         ÿëœÿ[$¬ - x} 8         ÿÿÌÿ00_)     ²²²ÿÿëœÿ[$       ²²²ÿ     ÿ##  ²²²ÿ       ÿ 
   ²²²ÿ     ÿ} ‘ 9       ???ÿ00_)        òòòÿ[$         ???ÿ##          ???ÿ       ???ÿ  ???ÿ} -
     00_)     } U} <        00_)         [$         ##    } -         ÿÿ00_)      “     20% -
Accent1’ M’          ÿ 20% - Accent1       efÛåñÿ     ÿ% “        20% - Accent2’ M’          "ÿ 20% - Accent2
   efòÝÜÿ      ÿ%    “    20% - Accent3’ M’       &ÿ 20% - Accent3           efêñÝÿ     ÿ% “         20% -
Accent4’ M’        *ÿ 20% - Accent4        efåàìÿ     ÿ%    “    20% - Accent5’ M’          .ÿ 20% - Accent5
   efÛîóÿ     ÿ%    “    20% - Accent6’ M’       2ÿ 20% - Accent6         efýéÙÿ      ÿ% “         40% -
Accent1’ M’          ÿ 40% - Accent1       ÌL¸Ìäÿ     ÿ%    “     40% - Accent2’ M’          #ÿ 40% - Accent2
   ÌL湸ÿ      ÿ%    “    40% - Accent3’ M’       'ÿ 40% - Accent3         ÌL×ä¼ÿ       ÿ% “         40% -
Accent4’ M’        +ÿ 40% - Accent4        ÌLÌÀÚÿ      ÿ% “       40% - Accent5’ M’          /ÿ 40% - Accent5
   ÌL¶Ýèÿ      ÿ%    “    40% - Accent6’ M’       3ÿ 40% - Accent6         ÌLüÕ´ÿ       ÿ% “        60% -
Accent1’ M’         ÿ 60% - Accent1       23•³×ÿ    ÿÿÿÿ% “         60% - Accent2’ M’          $ÿ 60% - Accent2
   23Ù—•ÿ      ÿÿÿÿ% “        60% - Accent3’ M’       (ÿ 60% - Accent3          23ÂÖšÿ      ÿÿÿÿ% “        60% -
Accent4’ M’        ,ÿ 60% - Accent4       23²¡Çÿ    ÿÿÿÿ% “       60% - Accent5’ M’          0ÿ 60% - Accent5
   23“ÍÝÿ     ÿÿÿÿ% “ ! 60% - Accent6’ M’             4ÿ 60% - Accent6         23úÀ ÿ      ÿÿÿÿ%      “
  Accent1’ A’         ÿ Accent1       O ½ÿ     ÿÿÿÿ%     “    Accent2’ A’        !ÿ Accent2         ÀPMÿ
  ÿÿÿÿ%     “    Accent3’ A’      %ÿ Accent3        ›»Yÿ    ÿÿÿÿ%    “      Accent4’ A’       )ÿ Accent4
   €d¢ÿ     ÿÿÿÿ% “        Accent5’ A’      -ÿ Accent5        K¬Æÿ      ÿÿÿÿ%     “
  Accent6’ A’      1ÿ Accent6      ÷–Fÿ    ÿÿÿÿ%    “     Bad’ 9’      ÿ Bad      ÿÿÇÎÿ    ÿœ ÿ%
   “ ) Calculation’ ’       ÿ Calculation     ÿòòòÿ   ÿú}ÿ%        ÿ    ÿ     ÿ    ÿ     ÿ   ÿ
   ÿ    ÿ “ * Check Cell’ ’         ÿ Check Cell     ÿ¥¥¥ÿ    ÿÿÿÿ%       ÿ???ÿ      ÿ???ÿ     ÿ???ÿ
   ÿ???ÿ “ +€ ÿ’  ’        ÿ Comma“ ,€ ÿ’ (’           ÿ Comma [0]“ -
€ ÿ’ &’       ÿ Currency“ .€ ÿ’ .’         ÿ Currency [0]“      Explanatory Text’ G’      5ÿ Explanatory Text
 ÿ     ÿ%   “ 0 Good’ ;’       ÿ Good      ÿÆïÎÿ    ÿaÿ% “ 1 Heading 1’ G’            ÿ Heading 1
     I}ÿ%       O ½ÿ “ 2 Heading 2’ G’          ÿ Heading 2         I}ÿ%        ÿ?¨ÀÞÿ “ 3 Heading
3’ G’      ÿ Heading 3       I}ÿ%        23•³×ÿ “ 4 Heading 4’ 9’           ÿ Heading 4       I}ÿ%   “
5 Input’ u’       ÿ Input    ÿÿÌ™ÿ     ÿ??vÿ%       ÿ     ÿ     ÿ    ÿ     ÿ    ÿ
   ÿ    ÿ “ 6 Linked Cell’ K’        ÿ Linked Cell     ÿú}ÿ%        ÿÿ€ ÿ “
7 Neutral’ A’       ÿ Neutral     ÿÿëœÿ    ÿœeÿ% “ €ÿ’ 3’           ÿ Normal       ÿ% “
8 Note’ b’       ÿ Note     ÿÿÿÌÿ    ÿ²²²ÿ     ÿ²²²ÿ      ÿ²²²ÿ    ÿ²²²ÿ “
9 Output’ w’        ÿ Output     ÿòòòÿ    ÿ???ÿ%        ÿ???ÿ      ÿ???ÿ     ÿ???ÿ     ÿ???
ÿ “ :€ ÿ’ $’         ÿ Percent“    Title’ 1’     ÿ Title        I}ÿ% “       Total’ M’      ÿ Total
   ÿ%       O ½ÿ       O ½ÿ “ = Warning Text’ ?’           ÿ Warning Text      ÿÿÿ%
   Ž XŽ      TableStyleMedium9PivotStyleLight16` … J1 Sheet1… ÉY Sheet2… Y[ Sheet3…
 é\ Sheet4š š       £  £ Œ     Á Á ë ü ! PROJECT NAME [Company Name] Authors: Creation
Date: Last Updated: Version: Revision History Date Author Version Change Reference
Approvals Approver Comments Reviewer Reviewers Project Manager Signature Sponsor or Originator
Signature Project Manager Name Sponsor or Originator Name Milestone Project Milestone List Milestone
Description Typeÿ K/ ¼/} 0Ýc c            –   – Bå › › Œ Œ               ª Í É        i}7ñ? I_Q;T
 d         ü©ñÒMbP?_     * + ‚ €         ÿ Á         ÿ@ÿ QN&L&"Arial,Regular"&10Project Milestone
List&R&"Arial,Regular"&10[Project Name] li&L&"Arial,Regular"&10[Company Name]&C&"Arial,Regular"&10Page &P of
&N&R&"Arial,Regular"&10[Revision Date]ƒ „          ð?' ð?( è?) è?M> Fax         Ü` &       ê 
o d È È LetterDfax ¡" d           ÈÈ333333Ó?333333Ó?œ &œ <3U             }   F }    $
F    i     ÿ€ B      ÿ€ B        ÿ€ B       ÿ€ B        ÿ€ B       ÿ€ B       ÿ€ B      ÿ€
 ÿ€ B       ÿ€ B      ÿ€ B       ÿ€ B      ÿ€ B        g € B
 € B       w € B        ÿ€ B       ÿ€ B        ÿ€ B        ÿ€ B       ÿ€ B       ÿ€ B
       ÿ€ B       ÿ€ B      ÿ€ B         € B
¾&AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& 
AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAAAAAAAAAA ý  >¾$                       AAAAAAAAAAAAAAA ý  ?
 ¾$    AAAAAAAAAAAAAAA ý 
 @ ¾$     AAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAAAAAAAAAAAAAA ¾& AAAA
 AAA ý      X ¾      YY^^^^^^_AAA ¾  AAA ý           Z ¾      [[``````aAAA ¾  AAA ý  Z ¾
[[``````aAAA ¾  AAA ý        \ ¾     ]]bbbbbbcAAA ×D< l **************666***********@@@
 ÿ€ B     ! ÿ€ B     " ÿ€ B     #    € B     $ ’ À B       %
 ’ À B      & ’ À B      ' ’ À B      ( ’ À B       ) ’ À B
     * ÿ€ B     + ÿ€ B     , ÿ€ B      - ÿ€ B      .    € B
     / ’ À B     0 ’ À B      1 ’ À B       2 ’ À B       3 ’ À B      4 ’ À B
     5 ÿ€ B     6 ÿ€ B     7 ÿ€ B      8 ÿ€ B      9    € B
     : ’ À B     ; ’ À B     < ’ À B       = ’ À B       > ’ À B       ? ’ À B ¾& 
AAADDDEEEEEEEAAA ¾&!AAADDDEEEEEEEAAA ý 
"C ¾$" AAAAAAAAAAAAAAA ¾&#AAAAAAAAAAAAAAAA ý $S ¾ $ TT ý $ T ¾ $ TTTT ý $ T ¾ $ 
TT ý $ T ¾ $ TTTU ¾&%GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&&GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&'GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&
(GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&)
VPQOPPPQOPQOPPPR ¾&*AAAAAAAAAAAAAAAA ¾&+AAAAAAAAAAAAAAAA ¾&,AAAAAAAAAAAAA
-C ¾$- AAAAAAAAAAAAAAA ¾&.AAAAAAAAAAAAAAAA ý /S ¾ / TT ý / T ¾ / TTTT ý / T ¾ / TT ý / 
T ¾ /
TTTU ¾&0GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&1GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&2GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&3GHIJHHHIJHIJHHHK
8C ¾$8 AAAAAAAAAAAAAAA ¾&9AAAAAAAAAAAAAAAA ý :S ¾ : TT ý : T ¾ : TTTT ý : T ¾ : TT 
ý : T ¾ : TTTU ¾&;GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&GHIJHHHIJHIJHHHK ¾&?
LMNOPPPQOPQOPPPR ×DÎ l **6*x********6*x********6*x****                     @ ÿ€ B       A ÿ€ B      B   € B
     C ’        D ’         E ’         F ’          G ’         H ’         I ’
  ’          ÿ     ] ÿ       ^ ÿ       _        ¾&@CAAAAAAAAAAAAAAA ý 
AC ¾$A AAAAAAAAAAAAAAA ¾&BCAAAAAAAAAAAAAAA ý CS ¾ C TTT ý C T ¾ C TTTTTT ý C 
T ¾ C
TTTU ¾&Dd``````````````a ¾&Ed``````````````a ¾&Fd``````````````a ¾&Gd``````````````a ¾&Hd``````````````a ¾&Id`````````
[ebbbbbbbbbbbbbbc ¾&\AAAAAAAAAAAAAAAA ý ]C ¾$]
  AAAAAAAAAAAAAAA ¾&^AAAAAAAAAAAAAAAA ¾&_WWWWWWWAWWWWWWWW ×D l *6*b*
   d ÿ     e ÿ       f ÿ      g       h ÿ ý `A ¾ ` AAAAAAA ý ` A ¾ `
AAAAAAA ¾&aAAAAAAAAAAAAAAAA ¾&bAAAAAAAAAAAAAAAA ¾&cWWWWWWWAWWWWWWW
dA ¾ d AAAAAAA ý d A ¾ d
AAAAAAA ¾&eAAAAAAAAAAAAAAAA ¾&fAAAAAAAAAAAAAAAA ¾&gWWWWWWWAWWWWWWW
hA ¾ h AAAAAAA ý h A ¾ h AAAAAAA × ”  L***L***>               ¶ @> >> >> >>       == ==   == ==
  ï 7g  g   ÿÿÿÿ D       ª Í É       ÛZ   d       ü©ñÒMbP?_      * + ‚ € %
     Á   ƒ „     ffffffæ?' ffffffæ?( è?) è?¡",      ÿ333333Ó?333333Ó?
  œ &œ <3U      > ¶@‹ ‹            ï 7g g    ÿÿÿÿ D      ª Í É      k\
  d      ü©ñÒMbP?_      * + ‚ €         Á   ƒ „    ffffffæ?' ffffffæ?( è?) è?
¡",      ÿ333333Ó?333333Ó?œ &œ <3U           > ¶@‹ ‹              ï 7g  g   ÿÿÿÿ D
    ª Í É      û]     d        ü©ñÒMbP?_   * + ‚ € %
     Á   ƒ „     ffffffæ?' ffffffæ?( è?) è?¡",      ÿ333333Ó?333333Ó?
œ &œ <3U      > ¶@‹ ‹           ï 7g g    ÿÿÿÿ D       þÿÿÿ    þÿÿÿ 
þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ŸòùOh «‘ +'³Ù0     X ` € ˜ À Рè ô          ä  Project Milestone List  Docstoc, Inc. © Copyright 2010
Docstoc Inc. Kaveh    Microsoft Excel@‘KjÓÿÊ @€neb ùÊ @ê        s Ë þÿ        ÕÍÕœ   “— +,ù®0ä 
  P X d l t | „ Œ À ä            Sheet1 Sheet2 Sheet3 Sheet4      Worksheets    þÿ  ÿÿÿÿ 
   ÀF&Microsoft Office Excel 2003 Worksheet Biff8 Excel.Sheet.8ô9²q CompObj        ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 
rÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
								
To top