NATURNET-REDIME New Education and Decision Support Model f by vev19514

VIEWS: 0 PAGES: 18

									       NATURNET-REDIME
   New Education and Decision Support
    Model for Active Behaviour in
   Sustainable Development Based on
     Innovative Web Services and
      Qualitative Reasoning
      Karel Charvat, Alexander Almer,
      Harald Stelzl, Markus Jochum,
       Christian Schill, Peter Barz
Project co-funded by the European Commission within the Six Framework Programme (2002-2006)
       NNR Portal
• NATURNET-REDIME (NNR) project for
 the establishment of the Portal supporting
 training and awareness in Sustainable
 Development in European Union
10.4.2006   eContent.net meeting Budapest  2
      Sustainable development
          information
•  Google standard search
•  sustainability                 60,100,000
•  "sustainable development"            47,900,000
•  "sustainability resource"              16,400
•  "sustainability resources"             156,000
•  "sustainable development resource"           743
•  "sustainable development resources"          890
10.4.2006      eContent.net meeting Budapest        3
      Sustainable development
          information
Google standard search
• Ecology +sustainability        4,570,000
• Economics +sustainability       8,100,000
• Governance +sustainability      8,170,000
• Sociology +sustainability       2,530,000
• IT +sustainability +software -GI –GIS 4,890,000
• Environment +sustainability     31,000,000


10.4.2006     eContent.net meeting Budapest  4
      Sustainable development
          information
• Many potential users will be seeking SD
 information under time constraints. One of
 the problems for all web users is the
 number of occasions on which the net is
 used, hoping it will be a quick way to find
 information, only for it to take longer than
 getting the same information from a book


10.4.2006     eContent.net meeting Budapest  5
      Sustainable development
          information
• Information providers should attempt to mitigate
 this problem using all available strategies,
 including:
   – Immediately obvious, logical and intuitive site
    navigation
   – Logical site structure
   – Clear descriptions of resources linked to
   – Avoidance of unnecessary or useless page elements
   – Avoidance of over large file sizes, inappropriate file
    types and slower technologies such as 'Flash' where
    there is no good reason to use them.
   – Proper site maintenance

10.4.2006       eContent.net meeting Budapest       6
        NNR portal
• Description of information sources related to SD
 metadata system Micka
• Searching for SD related information –
 catalogue service
• Searching for terms and multilingualism -
 thesaurus
• Training – elearning module
• Visualization – maps, 3D information
• Communication – chat, videoconferencing,
 teleconferencing
10.4.2006    eContent.net meeting Budapest    7
      Metadata editing
10.4.2006   eContent.net meeting Budapest  8
      Catalogue
10.4.2006  eContent.net meeting Budapest  9
      Search result
      HEIS ČHMÚ-Množství podzemních vod
      ČHMÚ buduje a provozuje pozorovací síť podzemních vod, která je tvořena prameny a vrty.
      Většina vrtů sleduje hladinu vody v poříčních zónách a terasách, menší část objektů sleduje
      hlubší zvodně. Hladina podzemní vody se měří pásmem s Rangovou píšťalou nebo
      elektrokontaktním hladinoměrem. Některé mělké vrty a většina vrtů hlubších zvodní je
      vybavena automatickými registračními přístroji s denním záznamem. Měření hladiny
      podzemních vod v manuální síti se provádí 1x týdně. Vydatnost pramenů se zpravidla měří
      pomocí kalibrované nádoby. Základní interval pozorování je 1x týdně, automatizované
      pozorování má interval denní. Ve vybraných objektech je měřena teplota podzemní vody.
      Pozorováno je více než 1700 vrtů a 400 pramenů.

      HEIS ČHMÚ-Množství povrchových vod
      ČHMÚ zajišťuje budování a provoz státní pozorovací sítě množství povrchových vod.
      Základní pozorovanou veličinou ve vodoměrné stanici povrchových vod je vodní stav.
      Většina stanic je vybavena limnigrafy, které zaznamenávají kontinuálně průběh vodního
      stavu. Ve vybraných objektech se pozoruje teplota vody (manuálně jednou denně, v nově
      vybavených stanicích kontinuálně) a koncentrace plavenin (jednou denně). Pozorované
      hodnoty vodních stavů jsou pomocí měrných křivek převáděny na průtoky. Hodnoty
      průměrných denních průtoků ve stanicích tvoří nejrozsáhlejší část databáze povrchových vod.
      Data jsou uložena za celé období pozorování jednotlivých stanic, nejdelší řada denních
      průtoků je uložena pro stanici Děčín (od roku 1888). Vývoj pracovních metod a výpočetní
      techniky umožnil digitalizaci a následné uložení do databáze hodnot průtoků pro vybrané
      povodňové epizody v hodinovém kroku. Počet objektů povrchových vod je zhruba 490.

      HEIS ČHMÚ-Jakost vod
      ČHMÚ zajišťuje pravidelné sledování jakosti vod v profilech státní sítě sledování jakosti vod
      v tocích a objektech státní sítě sledování jakosti podzemních vod. Na území ČR je rozmístěno
      257 profilů státní sítě na vodohospodářsky významných tocích, na kterých se provádějí
      analýzy základních fyzikálně-chemických parametrů (30-34 ukazatelů na 257 profilech),
      těžkých kovů (8 ukazatelů na 107 profilech), specifických organických sloučenin (25
      specifických organických sloučenin na 86 profilech), biologických a mikrobiologických
      ukazatelů (6 až 9 ukazatelů na 257 profilech). Radiochemické analýzy se provádějí na 86
      profilech. U převážné většiny profilů je prováděno 12 rozborů ročně, u profilů s
      mezinárodním významem a u některých význačných profilů 13 rozborů ročně. U vybraných
      tzv. \"komlexních\" profilů se provádějí analýzy následujících matric: voda, plaveniny,
      sedimenty, biota. Ve 462 objektech státní sítě sledování jakosti podzemních vod (prameny,
      mělké kvartérní vrty a vrty sledující hlubší zvodně) se sleduje jakost vody. Vzorky se
      odebírají a analyzují dvakrát ročně (jaro, podzim). U všech odebraných vzorků se provádí
      fyzikálně-chemický rozbor, stanovuje se obsah těžkých kovů a specifických organických látek
      (PAU, TOL, pesticidy). Jednou ročně se na podzim stanovuje celková objemová aktivita alfa.

      Prameny v NP Podyjí
      Monitoring kvality podzemních vod. Dvakrát ročně chemický a bakteriologický rozbor.
      Digitalizováno.

      HEIS VÚV - Strukturální model povodí a vodních toků
      Popis sítě vodních toků a jejich povodí v hydrologickém členění.

      HEIS VÚV - Digitální základní vodohospodářská mapa 1:50 00010.4.2006      eContent.net meeting Budapest                              10
      Metadata on local level
         dd NNR Deployment model 3


                             NNR Data Serv er                       External Data Serv ers NNR
           NNR Home Webpages

                                               Corsica Serv er        FMI Serv er       Francav illa serv er
                               GISCO

                                                 Corsica           Metadata
                                                 Metadata           Micka


                              CLC 2000
                                                Corsica Data         FMI Data -        Francav illa
                                                                OPRL           Metadata                                                Corsica Web         FMI Web          Francav illa
                              Image 2000                            Serv ices
                                                 Sev ices                         Data                                               German Serv ers       GYBON Serv er        Hradec Serv er                                                 German
                                                 Metadata
                                                 Serv ers
                                                              GYBON Data         Hradec Data
                      NNR Portal

                                                German Data
                     Authorization
                                                Serv ers &
                                                 Serv ices         GYBON Web         Hradec Web
                                                               Serv ices         Serv ices
             TOOLS                 Applications                                               Krimulda Serv er      Liberec Serv er      Vysocina Serv er
                    Communication
                                                               Liberec           Vysocina
                                                               Metadata          Metadata
            Lectures &               Qualitativ e
            Usecases                Reasoning

                                                 Krimulda          Liberec Data         Vysocina
                                                  Data                          Data                                                 Krimulda          Liberec Web         Vysocina
                                                  Web            Serv ices        Web Serv ice
                                                 Serv ices
                  Functional &
                 Analytical Serv ers


                                         External Metadata Serv ers
                                                                      External Serv ers others
                    Grass
                                   Spatial metadata         Non spatial
                                                     metadata
                                                                          Other Serv ers

                                      ISO19115             DC
                               External Tesaures


               Other thesauruss        FAO Serv er         EEA Serv er                               AGROVOC            GEMET
10.4.2006            eContent.net meeting Budapest                                                       11
      Thesaurus
10.4.2006  eContent.net meeting Budapest  12
       Training
10.4.2006  eContent.net meeting Budapest  13
      Visualisation
10.4.2006  eContent.net meeting Budapest  14
      Visualisation
10.4.2006  eContent.net meeting Budapest  15
      Communication
10.4.2006   eContent.net meeting Budapest  16
      Where you can find more
         information
• Project home pages
• www.naturnet.org

• The beta version of the portal
• www.naturnet.org/new

• Or ask for additional information
• horak@ccss.cz
• charvat@ccss.cz

10.4.2006     eContent.net meeting Budapest  17
      Platform for cooperation
• Elearning@rural WG
• eContent@rural WG (togther with SDIC
 for Rural)
• Both WG was established by EFITA, ut
 they are open communities
• Next meeting in Praha 15th May before
 conference Information Systems in
 Agriculture and Forestry www.iszl.cz
10.4.2006     eContent.net meeting Budapest  18

								
To top