PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM by aos51173

VIEWS: 3,065 PAGES: 27

									BK: 13/2008


PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
AWAM
                         BAHAGIAN PERKHIDMATAN
       “JPA Peneraju Perkhidmatan Awam”
  PANDUAN MENDUDUKI
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
     AWAM
      Kata-kata Aluan
      Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
      Malaysia

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,

Bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan inayah-
Nya, maka Buku Panduan JPA Edisi Keempat dapat diterbitkan
sebagai satu usaha murni ke arah meningkatkan sistem
penyampaian perkhidmatan.

Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang dibentangkan oleh
Y.A.B. Perdana Menteri meletakkan harapan yang tinggi terhadap
keupayaan perkhidmatan awam sebagai penggerak kemajuan
negara. Ia dizahirkan melalui teras kedua dan kelima RMK-9 yang
menekankan aspek modal insan yang berminda kelas pertama dan
meningkatkan keupayaan organisasi.

Realitinya, persekitaran perkhidmatan awam tidak lagi seperti biasa.
Justeru, JPA perlu terus relevan melaksanakan peranan untuk
menjelmakan manifestasi stakeholders kepada rakyat. JPA harus
sentiasa mengamalkan prinsip kaizen bagi memastikan
perkhidmatan yang disampaikan adalah berkualiti dan melangkaui
kebiasaan.

Saya berharap agar semua usaha JPA dapat diterjemahkan melalui
penerbitan Buku Panduan JPA Edisi Keempat ini. Semoga dengan
penerbitan Buku Panduan JPA, segala urusan antara pelanggan
dengan JPA dapat dipermudahkan dan dipercepatkan.

Sekian, terima kasih.
(TAN SRI ISMAIL ADAM)
PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
AWAM

1.PENGENALAN

1.1 Peperiksaan adalah salah satu kaedah bagi mengukur
  tahap pengetahuan, kefahamn dan kemahiran calon
  adalah sesuatu perkara bagi membolehkan penilaian
  dibuat terhadap seseorang pegawai perkhidmatan awam
  dengan lebih objektif.


1.2 Peperiksaan dalam perkhidmatan awam diwujudkan bagi
  tujuan tertentu sebagaimana terkandung dalam skim
  perkhidmatan berkenaan atau pekeliling berkaitan.

2.TUJUAN PEPERKIKSAAN

2.1 Tujuan peperiksaan dalam perkhidmatan awam adalah
  seperti berikut :

  2.1.1 Pengambilan Ke Perkhidmatan


     Peperiksaan untuk tujuan pengambilan dalam
     perkhidmatan awam diadakan bagi memenuhi
     syarat dan keperluan khusus ke perkhidmatan
     tertentu seperti Perkhidmatan Penguasa Bomba,
     Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Penguasa Penjara
     dan Pegawai dalam klasifikasi Perkhidmatan Bakat
     dan Seni.

  2.1.2 Pengesahan Dalam Perkhidmatan

     Pegawai perkhdmatan awam yang baru dilantik
     dikehendaki lulus peperiksaan perkhidmatan yang
     disyaratkan dalam skim perkhidmatan berkenaan,
                              1
   2.1.3  Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

       Peperiksaan dalam perkhidmatan awam juga bertujuan
       bagi menggantikan kelulusan akademik yang diperlukan
       untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi grednya
       dalam skim perkhidmatan yang ditetapkan.

   2.1.4  Mendapat Ganjaran / Elaun

       Peperiksaan ini diadakan bagi menguji tahap
       kecekapan seseorang pegawai bagi tujuan pemberian
       ganjaran/elaun tertentu. Sebagai contoh, Pembantu
       Tadbir Rendah (Jurutaip) boleh mengambil Peperiksaan
       Kederasan bagi tujuan mendapatkan 2 atau 4 hadiah
       pergerakan gaji.   Selain itu, Pembattu Tadbir
       (Perkeranian dan Operasi) yang menjalankan tugas
       pengurusan stor untuk menerima Bayaran Insentif
       Tugas Pengurusan Stor (BITPS).

3. PEPERIKSAAN YANG DIKENDALIKAN       OLEH  JABATAN
  PERKHIDMATAN AWAM .

 3.1 Jenis-jenis peperiksaan yang dikendalikan oleh Jabatan
   Perkhidmatan Awam (JPA) adalah seperti berikut:

   3.1.1  Pengesahan Dalam Perkhidmatan

       a) Ujian Akhir Kursus Induksi Modul Umum
        Kumpulan 1    (Kumpulan  Pengurusan  dan
        Profesional serta Kumpulan Sokongan Gred   27
        hingga 40).
       b) Peperiksaan Undang-undang Kerajaan
       c) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Latihan
        Vokasional Gred J41
       d) Peperiksaan Perkhidmatan Kaunselor Gred S41
       e) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Kaunselor
        Gred S27
                                  2
   f)  Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
     (Perkeranian dan Operasi) Gred N17
   g)  Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat
     Pelanggan Gred N17
   h)  Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
     (Kewangan) Gred W17
   i)  Peperiksaan Subjek Utama Kumpulan C (Gred 17
     hingga 26)
   j)  Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
     (Kesetiausahaan) Gred N17
   k)  Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
     Rendah Gred N11
   l)  Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Kumpulan
     D (Gred 1 hingga 16)
   m)  Peperiksaan Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu
     Khas

3.1.2Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

   a)  Peperiksaan Khas Memasuki Skim Pegawai Tadbir
     Gred N41
   b)  Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
     Pegawai Latihan Vokasional Gred J41
   c)  Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
     Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred J29
   d)  Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
     Penolong Pegawai Tadbir Gred N27
   e)  Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
     Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Gred
     N17
   f)  Peperiksaan Khas Memasuki Skim Pembantu Tadbir
     (Kesetiausahaan) N17
   g)  Peperiksaan Khas (Untuk KPSL ke Gred Gaji
     F11,N11,N3,G11 dan KP11)
                              3
3.1.3 Ganjaran / Elaun

a)  Ujian   Trengkas   Bagi   Pembantu   Tadbir
   (Kesetiausahaan) Gred N17 / N22
b)  Kederasan Menaib (Untuk Hadiah Kenaikan) Bagi
   Pembantu Tadbir Rendah
c)  Peperiksaan Bagi Bayaran Insentif Tugas Pengurusan
   Stor (BITPS) Pembantu Tadbir   (Perkeranian  dan
   Operasi) Gred N17

4.  KAEDAH PEPERIKSAAN YANG DIKENDALIKAN
   OLEH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

   4.1 Bertulis – Esei dan Objektif
   4.2 Lisan
   4.3 Amali

5.  SUKATAN PEPERIKSAAN

   5.1 Ujian Akhir Khusus Induksi Modul Umum Kumpulan
     1 (Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta
     Kumpulan Sokongan Gred 27 hingga 40)

     a)  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
     b)  Perintah Am dan Peraturan Pegawai-pegawai
        Awam berkaitan Panduan Pengurusan
        Pejabat serta Arahan Keselamatan
     c)  Pengurusan Sumber dan Organisasi
     d)  Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan
     e)  Dasar Pembangunan Negara dan Wawasan
        2020
     f)  Pengurusan Kewangan dan Perakaunan
        Kerajaan

   5.2 Peperiksaan Undang-undang

     Bahagian 1 - Perintah-perintah  Am,  Arahan
     Pentadbiran dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
     Awam
                              4
Seksyen 1

•  Perintah Am dan Peraturan-peraturan Pegawai
   Awam berkaitan
•  Arahan Perbendaharaan
•  Tatacara Pengurusan Stor

Seksyen 11

•  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
•  Panduan Pengurusan Pejabat
•  Arahan Keselamatan

Bahagian 11 – Perlembagaan dan Undang-undang
  Am

a)  Perlembagaan Malaysia
b)  Delegation of Power, Ordinance 1956
c)  Interpretation Actm 1967
d)  Interpretation and General Clauses, Ordinance
   1948
e)  Govermment Contract Act 1949
f)  Akta Kontrak 1950
g)  Akta Pencegahan Rasuah 1997
h)  Kanun Tanah Negara 1965

   •   Kumpulan 11 - Pelupusan Tanah
       •  Bahagian IV  -  Pelupusan secara
                  lain   daripada
                  pemilikan
       •  Bahagian V   -  Pelupusan secara
                  pemberian
                  milikan
                            5
5.3 Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Latihan
  Vokasional Gred J41

  Seksyen A – Pembangunan Kurikulum Latihan

  a) Analisis laporan dan statistik tenaga kerja,
    kewangan, industri dan ekonomi
  b) Proses pembangunan sesebuah kurikulum

  Seksyen B – Melaksana Tugas Mengajar

  a) Penyediaan bahan mengajar
  b) Proses penilaian dan laporan kajian

  Seksyen C – Pengendalian Latihan Vokasional

  a) Penyediaan dan pelaksana program latihan
  b) Kajian dan laporan penilaian kemajuan latihan
  c) Pengendalian latihan dalam loji

  Seksyen D – Pengurusan Kemudahan Latihan

  a) Pengendalian daftar harta modal dan inventori
  b) Pengendalian daftar bahan guna habis
  c) Penyelenggaraan kemudahan latihan

  Seksyen E – Pengambilan Pelatih

  a) Proses Pengambilan
  b) Perancangan Pengambilan

  Seksyen F – Hal Ehwal Pelatih

  a) Program pembangunan diri
  b) Disiplin dan tatatertib
  c) Kemajuan kerjaya
                            6
Seksyen G – Panduan Keselamatan dan Kebersihan

a)  Peraturan-peraturan berkaitan
•  Akta keselamatan dan kesihatan pekerja 1984
•  Akta kilang dan jentera 1967

b)  Program pencegahan kebakaran
c)  Prosedur pertolongan cemas

Seksyen H – Promosi Aktiviti Latihan

a)  Penyediaan rancangan dan pelaksanaan
b)  Kajian keberkesanan promosi
c)  Perhubungan Awam

Seksyen I – Penyelidikan dan Pembangunan

a)  Pengumpulan dan analisis data
b)  Penyediaan laporan
c)  Merangka pelan pelaksanaan program latihan

5.4 Peperiksaan Perkhidmatan Kaunselor Gred S41

   Bahagian I -  Perintah-perintah Am, Arahan
          Perbendaharaan,   Pekeliling Kemajuan
          Pentadbiran Awam & Perlembagaan Dan
          Undang-undang Am
   Seksyen I

   a) Perintah Am
   b) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
    Kenaikan Pangkat Dan Penamatan   Perkhidmatan
    2005
   c) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
    Tatatertib) 1993
   e) Tatacara Pengurusan Stor
                               7
Seksyen II

a)  Panduan Pengurusan Pejabat
b)  Arahan Keselamatan
c)  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Seksyen III

a)  Perlembagaan Dan Undang-undang Am

Bahagian II – Perkhidmatan Kaunseling

Seksyen I – Kaunseling

a)  Pengetahuan Tentang Teori Proses Kaunseling
b)  Kemahiran Kaunseling
c)  Jenis / bentuk Kaunseling
e)  Konsultasi

Sekseyen II -  Psikologi

a)  Ujian Psikologi
b)  Pembangunan Modal Insan

Seksyen III –  Undang-undang, Kod Etika dan
        Peraturan-peraturan Jabatan

Seksyen IV -  Bengkel Interaktif Akta Kanak-kanak 2001

5.5 Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Kaunselor Gred
   S27

Bahagian 1 -  Perintah-perintah Am, Arahan
        Perbendaharaan, Pekeliling Kemajuan
        Pentadbiran Awam & Perlembagaan Dan
        Undang-undang Am
                              8
Seksyen I

a)  Perintah Am
b)  Peraturan-peraturan Pegawai  Awam  (Pelantikan,
   Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Pekhidmatan 2005
c)  Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
   Tatatertib)1993
d)  Arahan Perbendaharaan
e)  Tatacara Pengurusan Stor

Seksyen II

a)  Panduan Pengurusan Pejabat
b)  Arahan Keselamatan
c)  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Seksyen III

a)  Pelembagaan Dan Undang-undang AM

Bahagian II – Perkhidmatan Kaunseling

Seksyen I – Kaunseling

a)  Pengetahuan Tentang Teori dan Proses Kaunseling
b)  Kemahiran Kaunseling
c)  Jenis / Bentuk Kaunseling

Seksyen II – Psikologi

a)  Intervensi Psikologi – Pembangunan Modal Insan

Seksyen III – Undang-undang, Kod Etika dan Peraturan-
       peraturan Jabatan
                              9
5.6 Peperiksaan   Perkhidmatan   Pembantu       Tadbir
  (Perkeranian dan Operasi) Gred N17

  Bahagian I -   Ujian Menaip (Kederasan 18 p.s.m)

  Bahagian II -  Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
           Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
           Pentadbiran Awam

  Bahagian III -  Perintah Am dan Arahan
           Perbendaharaan

5.7 Peperiksaan  Perkhidmatan     Pegawai   Khidmat
  Pelanggan Gred N17

  Bahagian I -   Kemahiran Asas Komputer

  Bahagian II -  Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
           Keselamatan,  Pekeliling Kemajuan
           Pentadbiran Awam dan Keterampilan
           Diri

5.8 Peperiksaan  Perkhidmatan     Pembantu     Tadbir
  (Kewangan) Gred W17

  Bahagian I -   Ujian Menaib (Kederasan 18 p.s.m.)

  Bahagian II -  Perintah Am Panduan Pengurusan
           Pejabat,  Arahan  Keselamatan  dan
           Pekeliling  Kemajuan   Pentadbiran
           Awam

  Bahagian III -  Akta Acara Kewangan 1957, Arahan
           Perbendaharaan dan Panduan
           Perbendaharaan Tatacara Pengurusan
           Stor
                                  10
5.9 Peperiksaan Subjek Utama Kumpulan C (Gred 17
  hingga 26)

  Bahagian I -   Perintah Am, Arahan Pentadbiran dan
           Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

•  Perintah Am dan Peraturan-peraturan Pegawai Awam
  Berkaitan
•  Panduan Pengurusan Pejabat
•  Arahan Perbendaharaan
•  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

5.10 Peperiksaan  Perkhidmatan   Pembantu   Tadbir
   (Kesetiausahaan) Gred N17

  Bahagian I -   Ujian Trengkas Kederasan 30 p.s.m.
           (Bahasa Malaysia)

  Bahagian II -  Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
           Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
           Pentadbiran Awam

  Bahagian III -  Perintah Am

5.11 Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah
   Gred N11

  Bahagian I -   Perintah Am dan Pekeliling Kemajuan
           Pentadbiran Awam

  Bahagian II -  Panduan Pengurusan   Pejabat  dan
           Arahan Keselamatan
                               11
5.12  Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Kumpulan
    D (Gred 1 hingga 16)

    Bahagian I -    Perintah Am, Panduan Pengurusan
              Pejabat  dan  Pekeliling Kemajuan
              Pentadbiran Awam

5.13  Peperiksaan Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu Khas

    a) Ujian Lisan

     i) Kefahaman
     ii) Pertuturan

    b) Ujian Bertulis

5.14  Peperiksaan  Khas  Untuk   Memasuki     Skim
    Perkhidmatan Pegawai Tadbir Gred N41

    Bahagian I -    Perintah Am, Arahan Perbendaharaan
              Dan Tatacara Pengurusan Stor

    Bahagian II -    Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
              Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
              Pentadbiran Awam

    Bahagian III -   Undang-undang Umum

    a) Perlembagaan Malaysia (Bahagian III, IV dan V)
    b) Akta Pencen (1980) dan Peraturan-peraturan Pencen
     1980
    c) Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1981
    d) Peraturan-peraturan dan Kaedah-kaedah Kumpulan
     Wang Simpanan Pekerja 1991
    e) Kanun Tanah Negara 1965
    f) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960
                                 12
     g)  Akta Kontrak 1950
     h)  Akta Pencegahan Rasuah 1997
     i)  Akta Pilihanraya 1958
     j)  Election (Registration of Election) Regulation 1971
     k)  Election Offences Ordinance, 1954
     l)  Election (Conduct of Eelction) Regulations 1981

5.15  Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Perkhidmatan
    Penolong Pegawai Tadbir N27

    Bahagian I -   Perintah Am, Arahan Perbendaharaan
             dan Tatacara Pengurusan Stor

    Bahagian II -   Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
             Keselamatan Dan Pekeliling Kemajuan
             Pentadbiran Awam

    Bahagian III -  Undang-undang Umum

    a) Perlembagaan Malaysia (Bahagian III, IV dan V)
    b) Akta Pencen (1980) dan Peraturan-peraturan Pencen
     1980
    c) Kaedah-kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

5.16  Peperiksaan  Khas Untuk  Memasuki  Skim
    Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian dan
    Operasi) Gred N17

    Bahagian I -   Perintah Am, Arahan Perbendaharaan
             dan Tatacara Pengurusan Stor

    Bahagian II -   Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
             Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
             Pentadbiran Awam
                                   13
5.17 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan
   Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17

  Bahagian I -   Ujian Trengkas Kederasan 60 p.s.m.

  Bahagian II -  Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
           Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
           Pentadbiran Awam

5.18 Peperiksaan Khas (Untuk KPSL ke Gred Gaji F11,
   N11,N3,G11 dan KP11)

  Bahagian I -   Perintah Am dan Panduan Pengurusan
           Pejabat

  Bahagian II -  Kefahaman Karangan dan Surat Kiriman

  Bahagian III -  Matematik

5.19 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan
   Pegawai Latihan Vokasional Gred J41

  Bahagian I -   Perintah-perintah  Am  dan  Arahan
           Pentadbiran

  a) Perintah Am dan Peraturan-peraturan Pegawai Awam
    berkaitan
  b) Arahan Perbendaharaan
  c) Tatacara Pengurusan Stor
  d) Arahan Keselamatan

  Bahagian II -  Pengurusan Latihan Vokasional

  a) Pembangunan Kurikulum Latihan
  b) Melaksana Tugas Mengajar
                               14
c)  Pengendalian Latihan Vokasional
d)  Pengurusan Kemudahan Latihan
e)  Pengambilan Pelatih
f)  Hal Ehwal Pelatih
g)  Panduan Keselamatan dan Kebersihan
h)  Promosi Aktiviti Latihan
i)  Penyelidikan dan Pembangunan

Bahagian III – Kemahiran Teknikal (Teras)

Seksyen A – Matematik Kejuruteraan

Seksyen B – Fizik Gunaan (Applied Physics)

Seksyen C – Sains Bahan (Material Science)

Bahagian IV (I) : Kemahiran Teknikal (Pengkhusuan
Bidang Awam)

Seksyen A (Compulsory)

a) Project Management
b) Construction Management & Site Superversion

Seksyen B (Compulsory)

a) Two-dimensional Inviscid Flow
b) Viscous Flow
c) Particle Mechanics

Seksyen C (Optional)

a) Structural Analysis
b) Structural Design
c) Other Materials
                          15
Seksyen D (Optional)

 a)  Fundamental Properties and Classification System
 b)  Effective Stress
 c)  Soil Stabilisation
 d)  Settlement
 e)  Lateral Earth Pressure
 f)  Stability of Slopes
 g)  Foundations

Seksyen E

 a) Principles of Engineering Surveying
 b) Construction Surveying

Seksyen F

 a) Hydraulics
 b) Engineering Hydrology

Bahagian IV (2) : Kemahiran Teknikal (Pengkhususan
Bidang Mekanikal)

Seksyen A : Industrial Management (Compulsory)

 a)  Workshop Layout
 b)  Project Planning Techniques
 c)  Inventory Control
 d)  Quality Control

Seksyen B : Mechanic of Machine (Compulsory)

 a)  Gears & Gear Trains
 b)  Cams
 c)  Mechanical Vibration
 d)  Balancing
                             16
  Sekseyen C : Metallurgy (Optional)

   a)  Metals and Their Properties
   b)  Heat Treatment Processes
   c)  Material Testing

  Seksyen D : Production Technology (Operational)

   a)  Production Process
   b)  Mechanical Elements

  Seksyen E : Fluid Mechanics (Optional)

   a)  Fluids and Their Properties
   b)  Fluids and Equilibrium
   c)  The Principles of Fluid in Motion
   d)  Behaviour of Real Fluids
   e)  Power Transmission by Pipeline
   f)  Rotordynamics Machines

  Seksyen F : Refrigeration & Air Conditioning (Optional)

   a)  Thermal Principles
   b)  Air Conditioning System
   c)  Heating and Cooling Load Calculation

  Seksyen G : Modem Control Engineering (Optional)

  Seksyen H : Internal Combustion Engine (Optional)

Bahagian IV (3) : Bidang Elektrik dan Elektronik

  Seksyen A : Regulations / Safety and Industrial
  Management (Compulsory)

   a)  General Safety Rules
   b)  Electrical Safety                               17
a)  Safety From Fire
b)  Safety Precaution when using Tools
c)  First Aids
d)  Industrial Management

Seksyen B (i) : Electrical and Electronic Circuits and
Devices (Compulsory)

a)  Electric Fundamental
b)  Electronic Fundamental
c)  Amplifier Principles and Coupling Effects
d)  Operational Amplifier Principles
e)  Power Supplies

Seksyen B (ii) :

a)  Computer System Overview
b)  Digital Systems
c)  Microprocessors / Microcontrollers
d)  Computer Systems

Seksyen C : Power System (Optional)

a)  Electrical Energy Resources and Utilization
b)  Electrical Supply System
c)  Transmission System
d)  Elements of Machine Theory
e)  Transformers, Single and Three Phase
f)  Protective Devices
g)  Power Electronics

Seksyen D : Automation System (Optional)

a)  Introduction to Control System
b)  Basic Pneumatic System
c)  Electro-Pneumatic Slystem
                             18
d)  Hydraulic System
e)  Programmable Logic Control (PLC)
f)  Robotic

Seksyen E : Communication (Optional)

a)  AM, FM Modulated Circuit
b)  Transmitting Principles
c)  Transmitter Principles
d)  Radio Receiving Principles
e)  Tune Radio Reveiver Principles
f)  Radio Receiver Principles FM
g)  Radiowave Propagation Principles
h)  Transmission System
i)  Color TV Principles

5.20 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan
   Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred J29

   Bahagian I   -  Perintah Am dan Panduan Pengurusan
            Pejabat

   Bahagian II  -  Pengurusan Latihan Vokasional

   Bahagian III  -  Kemahiran Penyeliaan

5.21 Ujian Trengkas Bagi Pembantu Tadbir
   (Kesetiausahaan) Gred N17 / N22

   Bahasa Malaysia
   i) 80 p.s.m.

   Bahasa Inggeris
   i) 80 p.s.m.
   ii) 100 p.s.m.
   iii) 120 p.s.m.
                               19
5.22 Peperiksaan Kederasan Menaip (Untuk Hadiah
   Kenaikan) Bagi Pembantu Tadbr Rendah

     i) 35 p.s.m. naskah bertulis dengan tangan dan 40
       p.s.m. naskah bercetak / bertaip (2 hadiah
       kenaikan)
     ii) 45 p.s.m. naskah bertulis dengan tangan dan 50
       p.s.m. naskah bercetak / bertaip (4 hadiah
       kenaikan)

5.23 Peperiksaan Bagi Bayaran Insentif       Tugas
   Pengurusan Stor (BITPS) Pembantu        Tadbir
   (Perkeranian dan Operasi) Gred N17

  Bahagian 1 – Kawalan Stok

  a)    Sistem    pengkodan    barang   dan
       penyelenggaraan daftar stok
  b)    Kaedah mengawal stok bagi tujuan penokokan
       dan penetapan paras-paras stok
  c)    Pengkelasan barang stor
  d)    Kaedah-kaedah mengawal stok mengikut
       permintaan dan pengeluaran tertakluk kepada
       paras stok
  e)    Perakaunan stor merangkumi pengkosan
       barang, penyediaan penyata pengisytiharaan
       stok dan pergerakan barang
  f)    Pemeriksaan, penyesuaian dan pelarasan
       rekod-rekod stok

Bahagian 2 – Penstoran

  a)    Prosedur   dan   kaedah    penerimaan,
       penyimpanan dan pengeluaran barang
  b)    Peraturan dan kaedah penyelenggaraan
       barang semasa penyimpanan
  c)    Peraturan dan kaedah pembungkusan serta
       penghantaran barang ke destinasi tertentu.

                               20
 d)  Peraturan keselamatan bangunan dan kawalan stor
 e)  Pengurusan barang-barang ada had tempoh
   penggunaannya

Bahagian 3 – Am

 a)  Arahan dan peraturan am mengenai pengurusan stor
   yang sistematik
 b)  Pemantauan aktiviti dan penguatkuasaan peraturan
   pengurusan stor
 c)  Verifikasi stok, pemeriksaan stok dan pengiraan
   stok
 d)  Pelupusan barang stor yang lambat / tidak bergerak
   selepas verifikasi stok dibuat
 e)  Hapus kira kekurangan akibat perselisihan stok
 f)  Penggunaan alat pengendalian barang (Material
   Handing Equipment)
 g)  Pengurusan raung stor secara optimum dan sistem
   lokasi
 h)  Hubungan pengurusan stor dengan pembelian
   barang
 i)  Istilah-istilah yang digunakan

 6. CARA MEMOHON PEPERIKSAAN

 6.1 Setiap calon perlu merujuk Jadual Peperiksaan
   Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh
   Lembaga Peperiksaan Perkhidmatan Awam setiap
   awal tahun. Jadual Peperiksaan juga boleh dirujuk
   melalui lamen web JPA di http://www.jpa.gov.my.

 6.2 Permohonan peperiksaan hendaklah dibuat secara
   online  melalui   laman web   JPA   di
   http://www.jpa.gov.my.

 6.3 Bagi peperiksaan yang tidak disenaraikan untuk
   permohonan melalui lamen wib, iaitu Ujian Akhir
   Kursus Induksi Umum, Ujian Pengambilan Nota,
   Ujian Menaip,
                              21
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan.
Manakala bagi peperiksaan Bahasa Malaysia Khas,
permohonan adalah melalui borang dan dikemukakan kepada:

      Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
      Bahagian Perkhidmatan
      Cawangan Pengurusan Kompetensi
      Aras 5 & 6, Sapura @ MINES
      7 Jalan Tasik, The Mines Resort City
      43300 SERI KEMBANGAN
                              22
7. CARTA ALIRAN PERMOHONAN
  PEPERIKSAAN AWAM (PANDUAN CALON           MULA
         RUJUK JADUAL                 PENGESAHAN
 TIDAK DISAHKAN         KETUA JABATAN
     MOHON SECARA ONLINE MELALUI
        LAMAN WEB JPA DI
         www.jpa.gov.my
      ISI BORANG DENGAN LENGKAP
          DAN HANTAR                SEMAKAN CAWANGAN
 TOLAK            PENGURUSAN
                KOMPETENSI JPA
             TERIMA

      CETAK SLIP ARAHAN CALON
      MELALUI LAMAN WEB JPA DI
         www.jpa.gov.my
      MENDUDUKI PEPERIKSAAN
      KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
           TAMAT
                         23
           PERTANYAAN

Sebarang kemusykilan dan pertanyaan sila hubungi alamat
berikut :

      Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
          Bahagian Perkhidmatan
       Cawangan Pengurusan Kopetensi,
        Aras 5 & 6, Sapura @ Mines
      7 Jalan Tasik, The Mines Resort City,
         43300 Seri Kembangan,
          Selangor Darul Ehsan.

       Tel : 03-89464500/4547/4548/4574
       Fax : 03-89464541/03-89450211
                             24

								
To top