Center Pac Sweden AB

Document Sample
Center Pac Sweden AB Powered By Docstoc
					Center Pac Sweden AB                     SÄKERHETSDATABLAD
Utfärdat: 2008-02-15    Ersätter: 2004-03-30        Bilshampo med vax

1. Namnet på produkten och företaget

Handelsnamn:    Frosty Bilshampo med vax
Leverantör:    Center Pac Sweden AB
          Box 70, Vintervägen 6
          283 21 OSBY

Utfärdat av:    Per-Olof Persson , tfn 0479-126 40.

2. Farliga egenskaper

Ej märkningspliktig enligt gällande Svensk lagstiftning.

3. Sammansättningsuppgifter / ämnenas klassificering

Kemiska namn                       CAS nr     halt%       Symboler; R-fraser
Natriumlauryletersulfat                 13150-00-0   5-10%       Xi; 36/38
Fettalkoholetoxylat                   68439-46-3   1-5%       Xn; 22-36/38
Cocamidopropyl Betaine                  61789-40-0   1-5%       Xi; 36/38
Kokosfettsyradietanolamid                61791-31-9   1-5%       Xi; 36/38
Carnaubavax                       8015-86-9    1-5%
Vatten                          7732-18-5  60-100%4. Första hjälpen

INANDNING: Frisk luft.
HUDKONTAKT: Tag av förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
STÄNK I ÖGONEN: Skölj med mycket vatten. Sök läkare om besvär kvarstår.
FÖRTÄRING: Ge mjölk eller vatten att dricka. Kontakta läkare om besvär uppstår.

5. Åtgärder vid brand

Ej brand- eller explosionsfarlig.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Samla upp spill och spola med vatten med tanke på halkrisken.
Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och kan utan problem ledas till godkänt avlopp.

7. Hantering och lagring

Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

Inget hygieniskt gränsvärde är fastställt.

Undvik direktkontakt med ögon och hud.
Använd ögonskydd och skyddshandskar vid risk för direktkontakt av koncentrerad produkt.

                          Sidan 1 av 3
Center Pac Sweden AB                    SÄKERHETSDATABLAD
Utfärdat: 2008-02-15   Ersätter: 2004-03-30        Bilshampo med vax

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Varubeskrivning:          Lättflytande mjölkaktig vätska med svag doft.
        3                o
Densitet (kg/m ):          1000 vid 20 C
      o
Kokpunkt ( C)            ca 100
          o
Smältn/steln.punkt( C):       0
Löslig i vatten:          Lättlöslig
pH koncentrat:           ca 7

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

11. Toxikologisk information

HUDKONTAKT: Långvarig och ofta upprepad hudkontakt kan orsaka irritation och torka ut känslig hud.
STÄNK I ÖGONEN kan ge irritation och sveda.
FÖRTÄRING kan ge irritation och sveda i mun och svalg.

12. Ekotoxikologisk information

Ingående tensider är biologiskt lätt nedbrytbara enligt OECD-Guidelines.

13. Avfallshantering

Produkten är ej klassad som farligt avfall.
Väl tömda och rengjorda förpackningar källsorteras i enlighet med lokala bestämmelser.

14. Transportinformation

Produkten är ej klassad som farligt gods.

15. Gällande bestämmelser

KLASSIFICERING

Hälsofarlig kemisk produkt
Symbol:        EJ MÄRKNINGSPLIKTIGT

Miljöfarlig kemisk produkt
Symbol:        EJ MÄRKNINGSPLIKTIGT

Brandfarlig kemisk produkt
Symbol:        EJ MÄRKNINGSPLIKTIGT
                         Sidan 2 av 3
Center Pac Sweden AB                    SÄKERHETSDATABLAD
Utfärdat: 2008-02-15   Ersätter: 2004-03-30        Bilshampo med vax

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Arbetarskydsstyrelsens föreskrift ”Hygieniska gränsvärden”, AFS 2005:17
.
Klassificerad i enlighet med KIFS 1994:12, senast ändrad 2004:9

Säkerhetsdatablad i enlighet med KIFS 1998:8, senast ändrad 2004:416. Övrig information
Angivna R-fraser under avsnitt 2 har följande lydelse:
R22 FARLIGT VID FÖRTÄRING.
R36/38 IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN.
                         Sidan 3 av 3