KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (KPSKTM

Document Sample
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (KPSKTM Powered By Docstoc
					49. Bidang pekerjaan.     1 Pelancongan     2 Perhotelan              3 Pertanian
               4 Lain-lain, sila nyatakan...........................................................
51. Pernahkah ANDA menolak tawaran pekerjaan.                    1 Ya      2 Tidak
  Jika ya, sila nyatakan sebab-sebabnya...............................................................................
52. Selepas tamat kursus di JPSM, pernahkah ANDA bekerja?              1 Ya 2 Tidak
53. Pernahkah ANDA memohon pekerjaan sebelum ini,                  1 Ya      2 Tidak
                                                                                   BORANG SOAL SELIDIK
  Jika Ya, berapa kali..............
54. Sijil JPSM diguna untuk mendapatkan pekerjaan?                1 Ya 2 Tidak                           KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI
  Jika Tidak, sila nyatakan sebab-sebabnya..........................................................................                     MAKLUMAT (KPSKTM) NEGERI SABAH
55. Pendapatan ANDA pada masa kini: 1 Bawah RM500            2 RM501 - RM1000
                    3 RM1001-RM1500 4 Lebih RM1501
56. Daerah/ tempat ANDA bekerja, sila nyatakan : .................................................................


BAHAGIAN J. ANALISIS SWOT
 Sila beri Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman/Halangan terhadap perkhidmatan                                           Pelanggan yang dihormati,
 pengurusan/penganjuran program latihan/kursus/seminar, jika ada?                                                Kerajaan Negeri Sabah melalui KPSKTM
                                                                            berbangga sekiranya ANDA dapat mengisi Borang Selidik ini
 ..........................................................................................................................................
                                                                            demi meningkatkan dan memantapkan kecekapan mengurus serta
 ..........................................................................................................................................
                                                                                 integriti anggota perkhidmatan kerajaan.
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................
                                                                                           Lokasi Kajian:
   ..........................................................................................................................................
                                                                                 ................................................................
BAHAGIAN K.: CADANGAN
 Sila beri cadangan, jika ada?
   ...................................................................................................................................             Borang lengkap kemukakan ke alamat:
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................       JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
                                                                                 Tingkat 1 & 7, Blok A, Wisma MUIS
   ..........................................................................................................................................
                                                                                     88999 Kota Kinabalu.
   ..........................................................................................................................................
                                                                                 Tel: 088-218722/723. Faks: 088-239085
   ..........................................................................................................................................         Laman Web: http:/www.sabah.gov.my/jpsm
   ..........................................................................................................................................
   ..........................................................................................................................................
PANDUAN DAN MUSTAHAK :                                                       22. Penggunaan komputer                                   1   2   3   4
a. Mantan Pelatih atau Pelatih yang sedang belajar perlu mengisi semua bahagian .                         23. Keperluan bahan pembelajaran sentiasa mencukupi                     1   2   3   4
b. Pelanggan/orang Awam hanya perlu mengisi Bahagian A dan H .                                   24. Bilik kuliah                                       1   2   3   4
c. Peserta Seminar Kemajuan Kerjaya hanya perlu mengisi Bahagian A, B, C dan H.                          25. Bangunan tempat pembelajaran                               1   2   3   4
d. Bertanda * potong yang tidak berkenaan.                                             26. Berhawa dingin                                      1   2   3   4
e. Pilih satu dan bulatkan pilihan utama yang berkenaan sahaja.                                  27. Padang permainan                                     1   2   3   4
f. Soalan dari no. 9 hingga 46 gunakan nilai skala di bawah kemudian bulatkan:                           28. Dewan makan                                       1   2   3   4
         Amat Memuaskan        Memuaskan       Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan               29. Menu makanan                                       1   2   3   4
   Skala:                                                            30. Peraturan                                        1   2   3   4
              1        2                   3              4         31. Bayaran elaun                                      1   2   3   4
BAHAGIANA:         PROFAIL RESPONDEN:
1. Suku Kaum :       1 Melayu 2 Dusun/Kadazan 3 Cina              4 Lain-lain, Nyatakan .............      BAHAGIAN E:       LOKASI DAN WAKTU
2. Jantina :   1 Lelaki     2 Perempuan          3. Umur : ......................................tahun       32. Kesesuaian waktu/masa pembelajaran                            1   2   3   4
4. Daerah/Tempat asal : ........................................................................................................  33. Kesesuaian lokasi/tempat pembelajaran                          1   2   3   4

BAHAGIAN B: KATEGORI RESPONDEN                                                   BAHAGIAN F: PERPUSTAKAAN
5. 1 Mantan Pelatih ILTP Papar, JPSM 2                  Pelatih ILTP Papar, JPSM                 34. Rujukan mencukupi                                    1   2   3   4
  3 Mantan Pelatih BTLK JPSM    4                  Pelatih BTLK , JPSM                   35. Mempunyai bahan-bahan/buku rujukan terkini                        1   2   3   4
   5 Peserta Seminar/Taklimat Kemajuan Kerjaya                                         36. Keselesaan ruang perpustakaan                              1   2   3   4
6.  Sila nyatakan nama *Latihan/Kursus/Seminar :...................................................................
7.  Tahun tamat mengikuti *Latihan/Kursus/Seminar :............................................................         BAHAGIAN G: LATIHAN AMAL
8.  Berapa kalikah ANDA mengikuti kursus anjuran JPSM: ....................kali                         37. Pelajar menjalani latihan amali/latihan industri                     1   2   3   4
9.  Objektif *Latihan/Kursus/Seminar tercapai                    1    2    3 4             38. Masa mencukupi                                      1   2   3   4
10. Adakah kandungan program berkaitan                                1   2    3   4
11. Tahap ilmu dan faedah yang ANDA diperolehi                            1   2    3   4    BAHAGIAN H: PENGURUSAN PENTADBIRAN
                                                                  39. Pengurusan pentadbiran program/latihan                          1   2   3   4
BAHAGIAN C: PEMUDAHCARA/TENAGA PENGAJAR                                              40. Perkhidmatan/layanan mesra                                1   2   3   4
12. Mempunyai tahap penguasan ilmu yang tinggi                            1   2    3   4    41. Berpuashati dengan layanan                                1   2   3   4
13. Menguasai ilmu sepenuhnya                                    1   2    3   4    42. Wujud karenah birokarasi                                 1   2   3   4
14.  Berkomunikasi dengan baik                                   1   2    3   4    43. Perkhidmatan/layanan keseluruhannya                           1   2   3   4
15.  Layanan adil dan saksama                                    1   2    3   4    44. Mudah memohon kursus anjuran JPSM                            1   2   3   4
16.  Kebolehan menjawab sepontan persoalan yang ditimbulkan                     1   2    3   4    45. Bersetuju dengan cara temuduga terbuka                          1   2   3   4
17.  Kesesuaian alat bantu mengajar                                 1   2    3   4    46. Tempoh pengendalian temuduga                               1   2   3   4
18.  Ketepatan waktu/masa                                      1   2    3   4
19.  Berdaya cipta, kreatif dan inovatif                              1   2    3   4    BAHAGIAN I.       PEKERJAAN
20. Sesi soal jawab dan perbincangan                                 1   2    3   4    47. Adakah ANDA bekerja?                                 1 Ya      2 Tidak
                                                                    Jika Tidak, sila nyatakan sebab utamanya..........................................................................
BAHAGIAN D. KEMUDAHAN/SOKONGAN PEMBELAJARAN                                            48. Sektor pekerjaan      1 Kerajaan     2 Swasta               3 Kerja sendiri
21. Tenaga pengajar mencukupi        1                                2    3   4