2 gioi-thieu-ctsgk-thcs4k by NiceTime

VIEWS: 0 PAGES: 47

									   GIỚI THIỆU
 CHƯƠNG TRÌNH VÀ
SGK TIN HỌC THCS (Q.4)
 (Theo tài liệu của Bộ GD-ĐT)
      Nội dung


 Những vấn đề chung
 Chương trình, SGK Tin học THCS Q.4
 Chuẩn KTKN
    Tài liệu tham khảo

 SGK Tin học dành cho THCS, Quyển 4
 SGV Tin học dành cho THCS, Quyển 4
 Sách Bài tập Tin học dành cho THCS,
 Quyển 4
 Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình
 và SGK Tin học dành cho THCS, Quyển 4
Những vấn đề chung
        Mục tiêu

 Trang bị cho HS những hiểu biết cơ bản ở
 mức phổ thông về công nghệ thông tin và
 vai trò của nó trong xã hội hiện đại
 Giúp HS bước đầu làm quen với phương
 pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công
 nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính
 Hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh,
 góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục
      Một số đặc thù

 Tin học là lĩnh vực phát triển nhanh
 Hai khuynh hướng thường gặp trong các
 chương trình đào tạo Tin học: quá thiên về
 lý thuyết hoặc chỉ chú ý tới kỹ năng
 Cần coi trọng thực hành và phát triển kĩ
 năng
Đặc điểm môn Tin học THCS
 Tin học đã được đưa vào dạy ở cấp TH,
 nhưng tự chọn không bắt buộc
 Ở cấp THCS: tự chọn bắt buộc
 Môn học mới. Yêu cầu về đội ngũ GV
 LT kết hợp thực hành  yêu cầu về CSVC
 Khả năng tiếp cận Tin học không đồng đều
 của HS
 Ba mục tiêu cần đạt: kiến thức, kỹ năng, thái
 độ        ◄
 Chương trình Tin học THCS

 Phần 1 (lớp 6)
 – Một số khái niệm cơ bản về tin học
 – Hệ điều hành
 – Soạn thảo văn bản
 – Phần mềm học tập
 Phần 2 (lớp 7)
 – Bảng tính điện tử
 – Phần mềm học tập
Chương trình Tin học THCS

 Phần 3 (lớp 8)
 – Lập trình đơn giản
 – Phần mềm học tập

 Phần 4 (lớp 9)
 –  Mạng máy tính và Internet
 –  Một số vấn đề xã hội của tin học
 –  Phần mềm trình chiếu
 –  Đa phương tiện
Chương trình Tin học THCS Q.4


 Ch.1: Mạng máy tính và Internet
 Ch.2: Một số vấn đề xã hội của tin học
 Ch.3: Phần mềm trình chiếu
 Ch.4: Đa phương tiện
  Giới thiệu SGK
Tin học dành cho THCS
    (Quyển 4)
Một số định hướng của SGK

 Phù hợp với chương trình
 Nội dung chọn lọc phù hợp lứa tuổi,
 ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp kênh chữ,
 kênh hình
 Cung cấp kỹ năng trên cơ sở tư duy
 hợp lý (không phụ thuộc phiên bản
 phần mềm)
 Cung cấp kiến thức bổ sung qua các
 bài đọc thêm
Một số định hướng của SGK (tt)

 Thể hiện đúng các nội dung, yêu cầu
 của chương trình
 Tập trung vào những kiến thức định
 hướng
 Tiếp cận trình độ khu vực và thế giới
 Định hướng kiến thức, giúp học sinh
 phát huy những yếu tố tích cực của
 CNTT, tăng cường khả năng tự học
Một số định hướng của SGK (tt)

 Nội dung, cách trình bày và diễn đạt
 ngắn gọn, dễ hiểu thông qua mô tả và
 các ví dụ minh hoạ cụ thể
 Hỗ trợ đổi mới PPDH
 Quan tâm đặc tính lứa tuổi
      Nội dung SGK
 Chương 1. Mạng máy tính và Internet:
 5 bài LT + 4 bài TH + 3 bài đọc thêm
 Chương 2. Một số vấn đề xã hội của Tin
 học:
 2 bài LT + 1 bài TH + 1 bài đọc thêm
 Chương 3. Phần mềm trình chiếu:
 5 bài LT + 5 bài TH + 4 bài đọc thêm
 Chương 4. Đa phương tiện:
 2 bài LT + 2 bài TH + 1 bài đọc thêm
     Chuẩn KTKN
 Yêu cầu xuyên suốt:


       BIẾT!
   Chương 1
Mạng máy tính và Internet
  Chuẩn kiến thức – Ch.I

 Biết khái niệm mạng máy tính, vai trò
 của mạng máy tính trong xã hội
 Biết Internet là mạng thông tin toàn cầu
 và những lợi ích của Internet
 Biết chức năng của một trình duyệt
 web
 Biết một số cách tìm kiếm thông tin
 thông dụng trên Internet và lưu trữ
 thông tin tìm kiếm được.
 Chuẩn kiến thức – Ch.I (tt)

 Biết lợi ích của thư điện tử
 Biết cách tạo và đăng nhập vào hộp
 thư điện tử
 Biết cách gửi và nhận thư
 Biết các thao tác chủ yếu để tạo một
 trang web
   Chuẩn kỹ năng – Ch.I

 Sử dụng được trình duyệt web.
 Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin
 và lưu được những thông tin lấy từ
 Internet
 Tạo được một hộp thư điện tử
 Gửi được thư và nhận thư trả lời
 Tạo được trang web đơn giản bằng
 cách sử dụng mẫu có sẵn
   Nội dung cụ thể Ch.I
 Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính
 (2 tiết)
 Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
 (2 tiết)
 Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin
 trên Internet (2 tiết)
 Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt
 để truy cập web (2 tiết)
 Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin
 trên Internet (2 tiết)
  Nội dung cụ thể Ch.I (tt)
 Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (2 tiết)
 Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử
 (2 tiết)
 Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm
 Kompozer (2 tiết)
 Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn
 giản (4 tiết)
   Chương 2
Một số vấn đề xã hội
  của Tin học
  Chuẩn kiến thức – Ch.II

 Biết khái niệm virus máy tính
 Biết được một số tình huống nhiễm và
 lây lan virus máy tính và các sự cố dẫn
 đến tổn thất dữ liệu
 Biết một số cách bảo vệ dữ liệu
 Biết các lợi ích và các mặt hạn chế của
 CNTT
 Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức
 trong xã hội tin học hoá.
  Chuẩn kỹ năng – Ch.II

 Sử dụng được một số phần mềm
 phòng chống virus
 Thực hiện được sao lưu dữ liệu
   Chuẩn thái độ – Ch.II

 Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin
 theo quy định
 Có ý thức ứng dụng tin học trong học
 tập và cuộc sống
   Nội dung cụ thể Ch.II
 Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính (2 tiết)
 Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và
 quét virus (2 tiết)
 Bài 7. Tin học và xã hội (2 tiết)
   Chương 3
Phần mềm trình chiếu
  Chuẩn kiến thức – Ch.III

 Biết cách tạo một tệp mới theo kiểu
 mẫu có sẵn
 Biết mở một tệp chứa một trình chiếu
 có sẵn
 Biết tạo màu cho văn bản
 Biết tạo một số hiệu ứng
  Chuẩn kỹ năng – Ch.III

 Tạo được một phiên trình diễn gồm
 một vài trang chiếu đơn giản
 Tạo được một vài hiệu ứng cho phiên
 trình diễn
  Nội dung cụ thể Ch.III
 Bài 8. Phần mềm trình chiếu là gì? (2
 tiết)
 Bài 9. Bài trình chiếu (2 tiết)
 Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu
 tiên của em (2 tiết)
 Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (2
 tiết)
 Bài thực hành 7 Thêm màu sắc cho bài
 trình chiếu (2 tiết)
 Nội dung cụ thể Ch.III (tt)
 Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu
 (2 tiết)
 Bài thực hành 8. Trình bày thông tin
 bằng hình ảnh (2 tiết)
 Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (2 tiết)
 Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình
 chiếu với hiệu ứng động (2 tiết)
 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp
 (4 tiết)
 Chương 4
Đa phương tiện
 Chuẩn kiến thức – Ch.IV

 Biết xu hướng của công nghệ đa
 phương tiện hiện nay
 Biết các thành phần của sản phẩm đa
 phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm
 thanh, hoạt hình)
 Biết cách thực hiện để có được một
 sản phẩm đa phương tiện
  Chuẩn kỹ năng – Ch.IV

 Sử dụng được phần mềm công cụ và
 các tư liệu để tạo một sản phẩm đa
 phương tiện
  Nội dung cụ thể Ch.IV
 Bài 13. Thông tin đa phương tiện (2
 tiết)
 Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo
 ảnh động (2 tiết)
 Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn
 giản (2 tiết)
 Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa
 phương tiện (4 tiết)
 Đề xuất phân bổ thời lượng

          Bµi LT hoÆc       Sè
                  Bµi TH
          LT kÕt hîp TH      tiÕt
Chương 1         5      4    20

Chương 2         2      1    6

Chương 3         5      5    22

Chương 4         2      2    10

Ôn tập - Kiểm tra     -      -    12

Tổng cộng        14      12    70
       Một số lưu ý
 04 chương, 05 mảng kiến thức
 Nội dung được chia thành các bài lí thuyết
 và bài thực hành, mỗi bài 2 tiết, kể cả trả lời
 câu hỏi và bài tập
 Riêng một số bài thực hành mang tính tổng
 hợp được biên soạn để học sinh thực hiện
 trong 4 tiết
 Trình tự trình bày: bài LT - bài TH
 Cấu trúc của mỗi bài lí thuyết: các mục nội
 dung kiến thức - mục Ghi nhớ - mục Câu hỏi
 và bài tập
     Một số lưu ý (tt)
 Ngay sau bài lí thuyết là bài thực hành
 tương ứng
 Thời lượng dự kiến dành cho ôn tập và kiểm
 tra là 12 tiết
 Các bài đọc thêm cung cấp thông tin bổ trợ,
 hữu ích, làm tăng tính hấp dẫn nhưng không
 phải là nội dung bắt buộc
 Sách giáo viên được phát hành kèm theo
 đĩa CD với một số tư liệu có sẵn giúp HS
 thực hành
     Một số lưu ý (tt)
 Phân bổ thời lượng cho các bài lí thuyết,
 thực hành là tương đối
 Chú ý mặt bằng hiểu biết tin học vùng miền
 và điều kiện CSVC để chuẩn bị nội dung
 giảng dạy và điều tiết tốc độ GD
 Học gắn với hành
 Tránh diễn đạt hàn lâm, tăng cường ví dụ
 mô tả để diễn giải kiến thức
 Tạo điều kiện có đủ giờ thực hành theo yêu
 cầu
 Tập thói quen làm việc theo nhóm
 Gợi ý về phương pháp DH

 Hướng tới tự học, tự khám phá và phát
 hiện tri thức thông qua các hoạt động
 dưới sự hướng dẫn của GV
 Phát huy hiệu quả việc học theo nhóm
 (đặc biệt đối với những nơi khó khăn
 về CSVC)
     Phương pháp
 Hướng dẫn HS học khám phá phần
 mềm theo nguyên tắc thử và sai; HS
 hỗ trợ lẫn nhau theo cách truyền khẩu
 Nên tổ chức học theo nhóm để rèn
 luyện tính cộng tác trong làm việc
 Điều kiện tiếp cận và sử dụng máy tính
 của HS không đồng đều  nên tổ
 chức để học sinh hỗ trợ lẫn nhau
Gợi ý về điều kiện dạy học

 Tối thiểu: máy tính, phần mềm, kết nối
 Internet
 Các tiết thực hành dạy tại phòng máy,
 lý tưởng: 1-2HS/máy, có thiết bị phụ
 trợ
 Khuyến khích HS khi thực hành khám
 phá những cách làm khác nhau
 Chú ý yêu cầu giảm tải
 Gợi ý về tổ chức dạy học
 Nếu có điều kiện có thể dạy các bài lý thuyết
 trên phòng máy tính
 Các bài thực hành phải dạy trên phòng máy.
 GV, HS cần chuẩn bị trước khi thực hành
Ôn tập - Kiểm tra - Đánh giá
 Cả năm có 06 tiết ôn tập, mỗi học kì 03
 tiết: Nên dành để ôn KT, KN trọng tâm
 Cả năm có 06 tiết kiểm tra, 03 tiết/học
 kỳ (cả LT và TH)
 Nên đánh giá, cho điểm học sinh trong
 tiết thực hành
   Thiết bị dạy học
 Máy tính, Internet, phần mềm
 Projector, overhead, máy in
 Tranh, ảnh
 Địa chỉ để tải phần mềm và tư liệu
www.tinhocphothong.nxbgd.com.vn
www.vnschool.net
Trân trọng cảm ơn

								
To top