Docstoc

Visos kn

Document Sample
Visos kn Powered By Docstoc
					NVO SEKTORIUS LIETUVOJE IR PASAULYJE
SAVANORIŲ SEKTORIUS
PROJEKTŲ RAŠYMAS, PLANAVIMAS
LĖŠŲ RINKIMAS, FILANTROPIJA LABDARA/PARAMA
SKURDO MAŢINIMO POLITIKA
ĮVAIRŪS DOKUMENTAI, ATASKAITOS
MOKYMŲ, KONFERENCIJŲ, SEMINARŲ MEDŢIAGA
KITA


                                                                          KA   K
                                               AUTORIU                 META     LB   IE
PAVADINIMAS                                          S         LEIDYKLA        I      A   K


NVO SEKTORIUS LIETUVOJE IR PASAULYJE
Bendruomenė - jėga                                      Ch.Johnsonas                 1998      4  Tarptautinio bendruomenių judėjimo apţvalga
Bendruomenės fondai Lietuvoje                                          BAPP            2006      1
                                                                                Leidiny s skirtas bendruomenių centrų vadovams, praktikams, veiklų
                                                        Petrašiūnų
                                                                                koordinatoriams, visiems kam rūpi efekty vesnis šių organizacijų daly vavimas,
                                                        bendruomenmės
                                                        centras, VDU                  stiprinant vietos bendruomenių galios augimą, o taip pat studentams,
Bendruomenės plėtra: praktinis vadovas                                     Soc.darbo institutas            1  besirengiantiems tapti soc. darbo specialistais.
                                                                                Šiame darbe nagrinėjama teisinė NVO veiklą reglamentuojanti bazė, politinių
                                                                                partijų, profesinių sąjungų, religinių bendrijų išorinės ir vidaus vady ba bei
Bendruomenių ir nevy riausy binių organizacijų plėtra                                                    1  tarptautines NVO.
                                                                                Čia kalbama apie daly kus, apie kuriuos ne visada susimąstoma: ginant savo teises
                                                                                negalima paţeisti kitų ţmonių teisių. Oganizacijoje reikia laiky tis demokratijos
                                                                                principų, nepasiduoti simpatijų ir antipatijų poveikiui. Nors idėjų daţnai
                                               R.Martinėnienė,                          semiamamasi iš netolimos kaimy nės Danijos, vis dėl to puikiai suvokiama, kad
Dialogo tiltas: Visuomeninės organizacijos demokratinėje valsty bėje             E.Kjergaard                  1997      4  Lietuvą kuria jos gy ventojai.
                                                        Lietuvos verslo                 Informacinė medţiaga PHARE Verslo paramos programos įgy vendinimui
                                                        darbdavių
Finansinis ne pelno organizacijų valdy mas ir gy vy bingumas                          konfederacija        2001      1  (Smulkaus ir vidutinio verslo organizacijų ir jų reikiamų paslaugų tobulinimas)
                                                        NVO teisės
                                                                                Teisės aktų studija ir ly ginamoji analizė
Fondų teisinė aplinka Lietuvoje. Teisės aktų studija ir ly ginamoji analizė                   institutas, Vilnius    2006       1
Išorinė NVO sektoriaus aplinka 1995-2004. Apţvalga ir įvertinimas               V. Ilgius                 2004 08       2  Apţvalga ir įvertinimas
                                                                                Šiame leidiny je: apie teisingų principų svarbą; pragmatinis poţiūris į jaunimo
                                                                     2006/3         organizacijų įvaizdį, ly derio vaidmuo ir organizacijos įvaizdis, organizacijos kelias į
Jaunimo organizacijų įvaizdis. Po skėčiu                                    LiJOT            (66)      2  sėkmę pagal Kristian Mortensen ir kt.
                                                                                Šiame leidiny je: apie kitimą organizacijose: apgalvotas ar spontaniškas?Programos
                                                                    2006 /2         "Jaunimas" įgy vendinimo Lietuvoje y patumai, organizacijų kitimas tarptautiniame
Kitimas jaunimo organizacijose. Po skėčiu                                    LiJOT           (65)       4  kontekste ir kt.
Koalicija uţ filantropiją                                            USAID           2000       2
Komisijos pranešimas apie savanoriškųjų organizacijų bei fondų vaidmens stiprinimą                                       Pranešimas y ra apie socialinės ekonomikos sektorių Europos Bendrijoje -
Europoje                                                    EK                     1  savanoriškų organizacijų ir fondų sektorių.
                                                                                Šiame leidiny je: korupcija - kas tai?; apie "Transparency International" veiklą ir
                                                                    2007/1(67        jaunimo verty bes; antikorupcinės akcijos, ty rimai, projektai - geros praktikos
Kova prieš korupcija: jaunimo vaidmuo                                      LiJOT             )      1  pavy zdţiai; jaunimo nuomonės ir kt.
                                                                                Trečiojo sektoriaus institucijos Lietuvoje: situacijos apţvalga, 2005
Lietuvos nevy riausy binių organizacijų situacijoas analizė. Ty rimas                      NIPC            2005      1
                                                                                Kny gos pagrindas - empirinis pilietinės visuomenės ty rimas. Nagrinėjama kokias
                                                                                socialies praktikas verta skatinti ir puoselėti, nuo ko priklauso ţmonių akty vumas ir
                                                                                gebėjimas organizuotis, bkas gali pskatinti ţmones veikti bendros naudos labui. Taip
Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės ţemėlapis                            Civitas           2006      2  pat analizuojama viešoji erdvė, pilietinės visuomenės verty bės, ty rimo metodai ir kt.
                                                        SIC rinkos ty rimai,
Nevy riausy binės organizacijos Lietuvoje                                    Vilnius           2002      1
Nevy riausy binės organizacijos Lietuvoje: jų vaidmens ir aktualumo dinamika         U. Savickas                          1  Skaidrės
                                                        SIC rinkos ty rimai,              Ataskaitoje pateikti nacionaliniai viešosios nuomonės ty rimai apie Lietuvos NVO
Nevy riausy binės organizacijos Lietuvoje: viešosios nuomonės ty rimo ataskaita                 Vilnius           1998      1  sektorių
                                                        SIC rinkos ty rimai,
                                                                                Ty rimo ataskaita
Nevy riausy binės organizacijos Lietuvoje: 50 Lietuvos NVO koky binis ty rimas                 Vilnius           1998      1
                                                                                Metodinis leidiny s, skirtas nevy riausy binėms organizacijoms, kurio atsiradimas
                                                                                paremtas Lietuvos organizacijų patirtimi. Kny gelės tikslas - uţpildy ti trūkstamos
                                                                                informacijos spragas, suteikinat skaity tojams naudingų metodinių rekomendacijų
                                                                                NVO strateginio planavimo, marketingo, ry šių su visuomene, lėšų pritraukimo ir
Nevy riausy binių organizacijų valdy mas                                    KNOPC                    5  interesų atstovavimo klausimais.
                                                        Organizacijų                  Leidiny je pristatoma Lietuvos nevy riausy binių organizacijų veikos stebėjimo ir
                                                        vy sty mo centras,               vertinimo metodiką, su kurios pagalba organizacijos pačios galės sistemingai vertinti
Nevy riausy binių organizacijų veiklos efekty vumo ty rimo metodika                       BAPP            2001      1  savo veikos efekty vumą.
                                                                                Darbo tikslas apţvelgti per pastarajį dešimtmetį įvy kusias NVO išorinės veiklos
                                                                                sąly gų, o y pač teisinio reglamentavimo, permainas, bei įvertinti dabartinę
NVO ekonominės ir filantropinės veiklos sąly gų raida 1995-2004 metais            R. Šimačius    Vilnius         2005 01       2  reguliacinę aplinką.
                                                        Organizacijų                  Parengtasis standartas y ra kaip tik tas dokumentas, kuris ilgainiui gali suformuoti
                                                        vy sty mo centras,
NVO ir socialinių nepelno partnerių vady bos koky bės standartas                        Vilnius           2003      8  koky biškai kitokią NVO situaciją Lietuvoje.
                                                        Organizacijų                  NVO ir socialinių nepelno partnerių vady bos koky bės standarto rekomendacijų
                                                        vy sty mo centras,               daly je pateikiami nurody mai ir paaiškinimai pirmoje daly je aprašy tų standarto
NVO ir socialinių nepelno partnerių vady bos koky bės standartas: rekomendacijos                Vilnius           2003      6  reikalvimų įgy vendinimui.
                                                                                Pirmajame kny gos sky riuje organizacijos y ra apibūdinamos kaip sistemos,
                                                                                susijusios su išorine aplinka ir galinčios susikurti specifinę vidinę aplinką - kultūrą.
                                                                                Antras ir trečiqas sky riai skirti ţmonėms - pagrindiniam organizacijos ištekliui -
                                                                                rašoma apie savęs valdy mą ir apie ţmonių valdy mą. 4 sky riuje nagrinėjamas
Organizacijų valdy mas: moky mų vadovas                                     EK, ET           2000      1  procesų ir "kitų - ne ţmogiškųjų išteklių" valdy mas organizacijoje ir uţ jos ribų.
                                                                                Šis vadovėlis - Lietuvos nevy riausy binių organizacijų konsultantų rengimo projekto
                                                                                (1997-1998) rezultatas. Vadovėlis buvo rašomas, stengiantis kuo tiksliau perteikti
                                                                                Vakarų nevy riausy binių organizacijų stiprinimo metodus bei patirtį. Septy niolika
                                                                                vadovėlio autorių visa tai perkošė per savo individualią bei kolekty vinę
                                                                                nevy riausy binių organizacijų plėtros patirtį ir išdėstė tuos daly kus, kurie jiems
Praktinis vadovas nevy riausy binėms organizacijoms                               NIPC            1998      3
                                                                                atrodė svarbiausi ir reikalingiausi.
                                                                                Šiame leidiny je: savivaldy bių vaidmuo jaunimo politikos raidos perspekty voje;
                                                                    2007/2(68        pirmieji regioninės jaunimo politikos ţingsniai; jaunimo galimy bės regionuose;
Regioninė jaunimo politika                                           LiJOT             )      1  jaunimo koordinatorių veikla savivaldy bėse ir kt.
                                                                                Konferencijos medţiaga. Leidiny je pateikiami seminaro pranešimai, seminaro
                                                                                daly vių priimta rezoliucija. Be to, jame galima susipaţinti su Lenkijos Varšuvos bei
                                                                                Gdansko miestuose patvirtintais savivaldy bių ir nevy riausy binių organizacijų
Savivaldy bių ir nevy riausy binių organizacijų bendradarbiavimas                        NIPC, Vilnius        1998      4  bendradarbiavimo dokumentais.
                                                                                Leidiny je pateikiami teoriniai modeliai ir praktiniai metodiniai patarimai, atspindėti
                                                                                projekto "Nevy riausy binių organizacijų ir savivaldy bių partnery stė" metu išplėtotos
                                                                                nevy riausy binių organizacijų ir savivaldy bių bendradarbiavimo ir partnery stės
Savivaldy bių ir nevy riausy binių organizacijų partnery stė                          NIPC, Vilnius        2001      3  sektini pavy zdţiai, pateikti Lietuvos savivaldy bių teisės aktų pavy zdţiai.
                                                                                Dokumente išdėsty tos Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos paţiūros ir
                                                                                pozicija, kurios negali būti laikomos oficialia Europos Bendrijos nuomone. Šis
                                                                                leidiny s primena medţiagą, kuria remiantis gali būti generuojamos naujos
Socialinės įmonės - kokiu keliu?                                                      2003      1  socialinių įmonių idėjos, kuriamas lietuviškos socialinės įmonės modelis.
                                                                                Čia rasite atsaky mus į klausimus apie valdy bos tikslus, valdy bos narių pareigas,
                                                                                valdy bos modelių privalumus ir trūkumus, naujų valdy bos narių paiešką, valdy bos
                                                                                formavimo y patumus. Ši medţiaga y ra aktuali kiekvienam valdy bos nariui, NVO
Valdy bų vaidmuo nevy riausy binėse organizacijose                               KNOPC            2003      1  darbuotojams, nariams.
                                                                                Vadovas parengtas remiantis patirtimi, įgy ta vy kdant Kaimo bendruomenių
Veiksmingos partnery stės grupės: Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnery stės                                        partnery stės programą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.Vadove pateikiama dalis
programa Kaimo gerovės plėtrai                                         Enterplan                  1  projekto metu įgy tų ţinių, praktinės patirties ir gerosios praktikos pavy zdţių.
                                                                                Paly ginamoji apţvalga, kurioje paly ginami viešai prieinamų šaltinių - sociologinių
                                                                                ty rimų, ţiniasklaidos pranešimų ir straipsnių - pateikiami duomeny s, nusakanty s
                                                                                viešosios nuomonės apie NVO pobūdį ir kaitą II-ojoje Lietuvos respublikoje nuo
Viešosios nuomonės apie NVO raidą Lietuvoje 1995-2004 raida                           ESTEP, Vilnius     2005 01       2  1995 iki 2004 metų.
Vietos valdţios ir NVO bendradarbiavimo skaidrumas                               ISM, Vilnius       2004 LT/E     1  Tarptautinės konferencijos medţiaga
                                                                                Pirmoje ty rimo daly je apibendrintai nagrinėjamos try s PVO (pilietinės
                                                                                visuomenės organizacijų) daly vavimo teisėkūroje prielaidos, antroje daly je -
                                                                                pateikiami Europos Sąjungos ir JAV nevy riausy binio sektoriaus ir valsty bės
                                                                                institucijų reguliavimas teisėkūros procese. Trečioje daly je analizuojami Lietuvos
                                                        Lietuvos laisvosios
                                                                                teisės aktai, reglamentuojanty s PVO daly vavimą teisėkūroje. Ketvirtoje daly je
                                                        rinkos institutas,
                                                                                pateikiamas išvadų sąvadas ir pasiūly mai, kaip gerinti teisinę aplinką PVO
Visuomenės daly vavimas teisėkūroje teisinės aplinkos gerinimas                         BAPP          2005 03       1
                                                                                vaidmeniui teisėkūroje.

                                                                                Master thesis.
Analy sis of the NGO sector development patterns in Western countries and Lithuania      R.Ciceniene    Vilnius           2003      1
                                                                                The survey findings emphasise some of the similarities and differences with the
                                                                                status and experiences of NGOs within the EU, and highlight some general trends
                                                                                and themes, many are which are familiar to those with or in candidate country
Building bridges across a wider Europe: civil dialogue in the candidate countries                Social Platform       2001      1  NGOs.
                                                                                Leidiny s skirtas visiems, kas ieško kontaktų Baltarusijoje. Jame pateikta 100
                                                                                nevy riausy binių organizacijų, neformalių iniciaty vų ir grupių kontaktinė
                                                                                informacija su jų aprašy mu (anglų kalba). Organizacijos y ra iš Bresto, Gomelio,
                                                                                Grodno, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko regonų.

Cooperation and partnership: information about Belarusian NGO looking for a partner               Minskas           2005      2
                                                                                This is the thirteenth publication of NGLS Development Dossiers series. The
                                                                                Dossier demonstrates that there is a lot happening to address accountability deficits,
                                                                                and that these initiatives need to be developed carefully so as not to be counter-
Debating NGO accountability                                  J.Bendell     United Nations       2006      1  productive.
Directory of NGO trainers in Central and Eastern Europe                                                   1  Catalogue of NGO trainers in Central and Eastern Europe
                                                                                The publication aims to provide an overview of foundations' operating environment
                                                                                across the 27 EU Menber States. The country profiles can contribute to the debate
                                                                                on the development of a European legal framework, and they can provide useful
                                                                                input on any future EU legislation in the field. Documenting the different foundation
                                                                                laws with the aim of benchmarking good legal and fiscal rules is the basic step to
                                                                                enhance the operating environment for foundations. The profiles address issues
                                                                                concerning the legal environment of foundations, such as the purposes that
                                                                                foundations are allowed to pursue, the requirements for setting them up,
                                                                                governance and transparency requirements. The tax treatment of foundations is
                                                        European                    also discussed. There is also information on tax incentives for individual and
Foundations' Legal and Fiscal Environments. Mapping the Europena Union of 27                  Foundation Centre      2007  EN   3  corporate donors, including the issue of cross-border donations.
                                                                                Provides guidance for creating or amending domestic laws that protect and regulate
                                                                                civic organizations. The book is an essential resource for the expanding global civic

                                                        Open Society                  sector, which includes every thing from advocacy groups for the environment to
Guidelines for laws affecting Civic Organizations                                Institute          2004      1  associations of opera aficionados, from women's rights groups to gardening clubs.

                                                                                Results of a survey on knowledge management
Knowledge management: where foundations in Europe stand and where they want to go                EFC             2004      1
                                                        The regional
                                                        environmental                  Catalogue of NGO trainers in Central and Eastern Europe
NGO directory : a directory of environmental NGO in Central and Eastern Europe                 centre           1997      1
NGO opinion survey in Lithuania                                         USAID, NISC         1998      2  Survey report
                                                        SIC rinkos ty rimai,
                                                                                National public opinion survey report
NGOs in Lithuania                                                Vilnius         1998 06       3
                                                                                This book is a straightforward, easy -to-use resource that answers dozens of the
                                               R.C.Andringa,                           questions most frequently asked by board members and executive directors of
Nonprofit board answer book: practical guidelines for board members and chief executives   T.W.Engstrom   NCNB            1998      1  nonprofit organizations.
                                               M. Lagerspetz,                          The present short volume includes four independent but partly overlapping studies
                                               A. Trummal,
Nonprofit sector and the consolidation of democracy : studies on the development of civil   R. Ruutsoo, E.
society in Estonia                                      Rikmann      BAPP Estonia        2004      1  on the recent development of non-governmental organizations in Estonia.
                                                                                This handbook is the result of the project "NGO-Developments-Consultants
                                                                                Lithuanian" (1997-1998). In writing this handbook we attempted to more accurately
                                                                                convey the experiences of non-governmental organisations in the West with regard
                                                                                to the methods used for capacity building and strengthening of non-governmental
Practical guide for Lithuanian non-governmental organisations                          NIPC            1998      4  organisations.
                                                        Education
                                                        development                   The Civic Initiatives Program for democratic and economic reform in Russia
Public relations for public organisations: handbook                               center           1996      1
                                                                                This survey was designed to provide an 'inside' look at the organizational, structural,
                                                                                functional and financial parameters of some of the stronger and more effective
Qualitative analy sis 50 Lithuanian NGOs: survey report                             SIC rinkos ty rimai     1998      2  Lithuanian NGOs.
Relations between community foundations, ministries and local municipalities regarding the
aspect of cooperation in the Baltic states (recommendation document)
                                                                                Informational publication. In this book y ou will find interesting information on the
                                                                                enterprises which are successfully creating a future for themselves and for
Resurgent Lithuania. Successful enterprises                                   Kraštotvarka        1998      1  Lithuania.
                                                                                This paper survey s current tax laws governing non-for-profit, non-governmental
                                                                                organizations (NGO) in sixteen jurisdictions in Central and Eastern Europe. The
                                                                                paper is based on responses to a survey questionnaire regarding tax laws and
                                                                                regulations pertaining to NGOs provided by experienced attorney s in each of the
Survey of tax laws: affecting non-governmental organizations in Central and Eastern Europe           ICNL            2003      2  subject countries.
                                               S. C.                               A description of the creation and development of the Siberian Civic Initiatives
The creation of a network as a mechanism for civil society development: the siberian civic  Lindemann-                            Support Center Network. The principals, programs and practices that have lead to
initiatives support centre                                  Komarova     SCISC, Novosibirsk     2002      1  this success are described here.
The foundation and the liberal society : a discussion with K.Prewitt                      Hudson Institute      2004      1
                                               V.A.Hodgkinso                           This book authoritatetively addresses questions to reveal how the complex and
                                               n,                                dramatic changes occuring today will affect the future of the non-profit sector -
                                               R.W.Ly man,                            and it offers innovative strategies to help nonprofits cope with ongoing economic,
The future of the Nonprofit sector. Challenges, changes, and policy considerations      Associates    Independent sector             1  social, and political trends.
                                                                                This publication offers a comprehensive and ground-breaking assessment of the
The non-profit sector in a changing economy                                   OECD           2003       1  new trends in the field of non-profit sector studies.
The Scotish compact                                               SCVO           2004       1
TRIALOG central training minutes                                        Bratislava       2005 03       1
                                                                                A compendium. This publication is for non-governmental and civil society
                                                                                organizations and others interested in the institutions, policies, and activities of the
                                                        NGLS, JT, New                  UN sy stem and the issues on the UN's agenda, including development, human
UN Sy stem management with NGO's, civil society , the private sector, and other actors             York and Geneva       2005      1  rights, peace and disarmament

                                               A.Juozaitis,
Nekomerceskie organizacii: ot jasnoj strategii k efektivnoj dejatelnosti           R.Juozaitienė                 2004  RU   1
                                               T. A.                         RU/E
Tretij sektor v Belorusii: problemi stanovlenija y razvitija                 Kusmenkova    Mozir            2004  N    1SAVANORIŲ SEKTORIUS                                                                 LT/E
Europos savanory stės manifestas                                                          N    1
                                               T.Brabazon,
                                               D.Matisoff,                      LT/E    Savanorių centro kny gelė apie įsitraukimą į savanorišką veiklą.
Kaip būti geru savanoriu?                                   G.Raţaitis    Savanorių centras      1999  N    4
Lietuvos socialinio darbo savanorių edukacinės veiklos y paty bės Vakarų Europoje patirties
                                                                                Magistro tezės. Ty rimo objektas: socialinio darbo savanorių edukacinė veikla.
kontekste                                           N.Vilkevičienė  Kaunas           1998      1
Savanoriškas darbas: statistinis įvertinimas                                  NIPC            1998      1  Statistinės anketos "Savanoriškumo plėtros įvertinimui" apklausos analizė.
                                                        Labdaros fondas
                                                        "Vaikai ir                   Kny gelė apie savanorius, jų darbo organizavimą ir pagrindinius principus.
Savanoriško darbo pradţiamokslis                                        pasaulis", Vilnius     1997      2
                                                                                Norėdami efekty viau panaudoti savanoriško darbo bei savanorių teikiamas
                                                                                galimy bes, kiekvienas nevy riausy binėje organizacijoje dirbantis ţmogus turėtų
                                                                                išmany ti savanorių vady bos pagrindus. Šioje kny goje galima rasti patarimų, kaip
                                               S.McCurley ,                           sudary ti savanorio darbo aprašy mą, kaip ieškoti savanorių, juos atrinkti, apmoky ti,
Savanorių vady ba                                       R.Ly nch     Savanorių centras      2001      2  išlaiky ti organizacijoje bei kaip jiems atsidėkoti.
                                                                                Kny gelėje trumpai aiškinama, kaip reikėtų dirbti ly gia greta su savanoriais. Yra
                                               P.Jordan,     NIPC, Savanorių                 patarimų, kaip sudary ti savanorio darbo aprašy mą, kaip ieškoti savanorių, juos
Savanorių vady bos nevy riausy binėse organizacijose pagrindai                M.Ochman     centras           1998      4  atrinkti, moky ti, išlaiky ti organizacijoje bei kaip jiems atsidėkoti.
Savanory stė - nuo idėjų link praktinės pagalbos                                                      1  Skaidrės.
                                                                                Kny goje nagrinėjama savanoriškos tarny bos sąvoka, istoriniai pagrindai, ţmonių
                                                                                savanory stės prieţasty s. Taip pat pateikiama chronologinė tarptautinės savanoriškos
                                               Europos
                                                                                tarny bos ir veiksmų, kurių reikia imtis, apţvalga. Kaip pasiruošti savanorių išvy kimui
                                               Tary ba,
                                                                                (partnerių suradimas, sutelkimas, daly vių paruošimas), savanorių ir darbuotojų
                                               Europos
                                                                                moty vacijos palaiky mas, reikiamos paramos teikimas savanoriams, konfliktų
Tarptautinė savanoriška tarny ba                               Komisija                   2002      1
                                                                                sprendimas ir kiti svarbūs klausimai.

                                                                                The brain storm series: relationships, liability , change, supervision, recognition,
                                               S.McCurley ,   Heritage arts
101 ideas for volunteer programs: actually 949 ideas in 50 categories             S.Viney ard    publishing         1986      1  marketing, P.R., leadership, training, planing, recruitment, interviewing, screening.
                                                                                A draft. This book is designed for the self-directed adult learner. This self-directed
                                                                                approach is based on "experiential learning" process, the way we adults are most
                                                                                likely to learn. Each module contains several activities, case studies, and/or hands-
A Peace Corps volunteer's guide to microenterprise                                             2000      1  on exercises to present learning experiences.
                                                                                The aim of the document is to illustrate the growing importance of the sector within

Communication from the commission on promoting the role of voluntary organisations and                                     the European Union, to show what problems and challenges voluntary organizations
foundations in Europe                                                            1995      1  are facing and to open up a dialogue on the basis of a set of ideas.
                                                                                This book is full of ideas from a wide range of sources on recruiting volunteers. It is
                                                                                aimed at assisting all those involved with volunteers, volunteer recruitment and
Count me in: 501 ideas on recruiting volunteers                        J.Esmond                   2001      1  memebership development.
                                                                                This and other publications are encouraging demonstrations of the growth of serious
                                                                                research on voluntary organisations, charitable giving and voluntary actions. It
                                                        Charities Aid                  contains aggregate information on the scale of paid employ ment in the voluntary
Dimensions of the voluntary sector: how is the voluntary sector changing?                    Foundation         1995      1  sector.
                                               M.Y.Cheung-
                                               Judge,      Family service                 An NCVO management guide. This book sets out a new approach.
Equality in action: introducing equal opportunities in voluntary organisations        A.Henley     units            1994      1
                                                                                This book is intended to be helpful to all of those who are in the process of
                                               S.McCurley ,                           developing a volunteer program, or all of those who already have one which they
Essential volunteer management                                R.Ly nch     VM Sy stems         2001      2  would like to improve.
                                                                                This fully -revised edition has been updated to reflect the changes and trends that
From the top down: the executive role in volunteer program success              S.J.Ellis     Philadelphia        1996      1  emerged in the field. It points the way to volunteer program success.
How to be an effective volunteer                                                              2  The brochure about Volunteers' center and volunteerism in Lithuania.
                                                                                This booklet on volunteering includes both theoretical concepts as well as practical
                                               M.Ochman,
How to work with volunteers                                  P.Jordan     OSI, Warszawa                2  methods and techniques helpful in recruiting, supporting and keeping volunteers.
                                                        Jossey -Bass                  This book discusses the profession of volunteer administration from a management
                                               J.C.Fisher,    Publisher, San
Leadership management of volunteer programs: a guide for volunteer administrators       K.M.Cole     francisco          1993      1  perspective.
                                               S.Viney ard, S.
                                                                                1990s Guide to Innovative Volunteer Program Management
Managing volunteer diversity : a rainbow of opportunities                   McCurley     VM Sy stems         1992      1
                                                                          EN/F
Manifesto for volunteering in Europe                                      CEV             2006  R/DE  1
                                                                                This book gives detailed guidance on how to contact voluntary organizations in other
Networking in Europe: a guide to European voluntary organisations               B.Harvey     NCVO, CDF          1995      1  parts of Europe.
                                                        Heritage arts                  Key points of the book: motivating and volunteering, why people volunteer, getting
Secrets of motivation: how to get and keep volunteers and paid staff             S.Viney ard    publishing         1991      1  the facts on volunteer motivation, what turns people on, etc.
                                                        The Franklin                  This collection of materials was assembled to understand how the Volunteer
                                                        Institute Science
Supervising volunteers                                             Museum           1995      1  Program works and to provide some guidelines in working with volunteers.
                                                        American Red                  This publication summarizes the major findings and conclusions of the American
Taking volunteerism into the 21 century                                     Cross          1990 03       1  Red Cross Volunteer 2000 Study .
                                                        Building Better                 The outcomes of this presentation have the potential of providing a greater board
The board's role in the volunteer program                           B. B. Stallings  Skills           1996       1  understanding and investment in the volunteer program.
The journal of volunteer administration                                     AVA, USA        2000 fall      1  Volume 19, Number 1
                                                                                Experience and strategies in Eastern and Central Europe and in South Africa. The
                                                                                papers examine the functions of voluntary organisations in fostering democratic
                                                                                development, compare country profiles, set forth legal and policy frameworks
                                               A. McKinstry   The Danish centre
                                               Micou, B.     for Human rights,                required for a vibrant voluntary sector, discuss the internal and external dimensions
The role of voluntary organisations in emerging democracies                  Lindsnaes     IIE             1993      1  of institution building, and look at different forms of cooperation and networking.
The voluntary agencies directory 1999                                      NCVO, London        2000      1  The key guide to the voluntary sector
                                                                                The Toolbox will assit y ou in developing a strong and effective volunteer force. The
The volunteer development toolbox: tools and techniques to enhance volunteer and staff    M.McKenzie,                            format also includes the background theory that will build confidence and
effectiveness                                         G.Moore      USA             1993      1  competence of the session leader.
                                                                                NGLS development dossier. This is published for non-governmental and civil
                                                                                society organizations interested in the institutions, policies and activities of the UN
                                                                                sy stem and the issues on the UN's agenda, including development, human rights,
Voluntary approaches to corporate responsibility : reading and a resource guide                 NGLS            2002      1  peace and disarmament.
                                                        Volunteer
                                                        Management
                                                        Associates,                   Second level workshops. Eight videotapes series handouts.
Volunteer management program                                          Colorado                  1
                                                        Building Better                 Purpose of this module is to introduce or enhance an organization's performance
Volunteer performance reviews                                 B. B. Stallings  Skills           1996      1  review of volunteers.
                                                                                Volunteer Recruitment Strategies provides both large and small Red Cross units with
                                                        American Red                  clear, simple strategies for reaching target audiences and with new resouces for
Volunteer recruitment strategies                                        Cross            1990      1  recruiting volunteers.
                                                                                Spain, France, United Kingdom, the Netherlands, Poland, Czeck Republic, Italy .
                                                                                This is the identification of interpretative instruments capable of understanding the
                                                                                complexity and diversity of volunteering, and the creation of a network of direct
                                                                                exchanges which is useful in creating a community of volunteer action in Europe:
                                                                                not in formal terms, but rather in terms of day -to-day practices and planing-stage
Volunteering across Europe: organisations, promotion, participation                       Spes, Roma         2005      1
                                                                                collaboration.
                                                                                A handbook. Volunteering as a tool of life long learning. This handbook has been
                                                                                produced as a guide for people involved in the voluntary sector or community
                                                                                groups. It is based on people's actual; experience of working with volunteers and
                                                                                volunteering and is thus intended to be user friendly whilst recognising the
Volunteering training and good practice                            C.Larkins     SCVS          1997 10       1  importance of ensuring that volunteering takes place in high quality environment.
                                               M.M.Govaart,                           It is a comprehensive compilation of voluntary activities and projects, revealing a
                                               H.J.Van Daal,
                                                                                world of versatility and diversity . It enables people actively involved in
                                               A.Munz,
Volunteering worldwide                                    J.Keesom     IAVE, NIZW        2001       1  volunteering every where to take a look bey ond their own national borders.
Volunteering: an opportunity for y oungsters in Europe                             IRIV, Paris       2001 03       1  A European team on y outh volunteering issues.
                                                        Volunteer Centre
                                                        Association,                  A brochure based on volunteers' interviews
Volunteers' motivation                                    M. Ochman     Warsaw                   1
                                                                                The White Paper delivers a range of practical measures to improve statutory
White paper on a framework for supporting voluntary activity and for developing the                                       support for the Community and voluntary sector and to strengthen the relationship
relationship between the state and the community and voluntary sector                                            1  between the two Sectors.
                                                                                The purpose of this directory is to provide basic information about the work of
Worldwide directory of volunteer centers 2000                                  IAVE, POLF         2000      1  national and local volunteer centers and to facilitate contact with them.


PROJEKTŲ RAŠYMAS, PLANAVIMAS
                                               C.T.Green,                            Pateikiamos ir praktinės uţduoty s bei pavy zdţiai, skirti Baltijos šalių NVO,
Kaip rašy ti gerą paraišką: ţingsnis po ţingsnio                       Y.Castro-Green  NIPC, Vilnius        1999      3  siekiančioms finansinės paramos iš JAV ir Vakarų Europos.
Strateginio planavimo etapai                                                                1

Monitoring and evaluating small business projects: a step by step guide for private      Sh. Buzzard, E.
development organizations                                   Edgcomb      PACT            1987      1
                                                                                This report is based on extensive survey s and case studies of OECD Member
                                                                                countries undertaken over the last two y ears. The report offers an overall
Citizens as partners: information, consultation and public participation in policy -making.                                   framework within which to examine a wide range of country experiences, identify
Governance                                                   OECD            2001      2  examples of good practice and highlight innovative approaches.
                                                           The foundation                Proposal writing is essential to the fundraising process, but it can be intimidating for
Guide to proposal writing                                              centre           1993      1  the novice.
                                                  E. J. Demarest,                         This is a course to help y ou to learn and to learn how to learn. Good learners
                                                  L.
                                                  Tamošiūnienė,
Language of official documents. Introduction                            E. Šleinotienė  Vilnius          1998      3  alway s know these skills.
                                                                                  This PCM approach is covering not only the traditional project approach, but also
Manual project cy cle management                                                       2001 03     1  sector programmes for which its prinicples are equally applicable.
                                                                                  Strategic planing the razor's edge between organizations that thrive and those that
                                                           Amherst H.Wilder               struggle to survive. Five steps, a series of worksheets, and plenty of examples guide
Marketing workbook for Nonprofit Organisations                           G.J.Stern     Foundation         1996      1  y ou to a no-non-sence plan.
                                                                                  A resource for defining the process that every nonprofit, regardless of national or
                                                           Amherst H.Wilder               local level, should go through in order to be successful in today 's competitive
Marketing workbook for Nonprofit Organisations: volume I - develop the plan            G.J.Stern     Foundation         1996      1  environment.
Materials packet for " Seminars in Proposal writing and teaching in CEE and the Former
Soviet Union"                                                    Budapest, Hungary             2
                                                                                  This article, while related to a third world country experience, contains many
                                                           U.S.Peace                   important lessons that all project designers can learn from, no matter what the
Project design and management                                            Corps/Baltics       2000      1  socio-economic, phy sical and cultural context.
                                                                                  This material gives ideas on planing, considerations about process, planing steps and
Strategic planning . Mini M.B.A. for Nonprofit Organisations                    S.Larson, MSW                        1  implementing the plan.
Strategic planning for Nonprofit Organisations                                    Philadelphia               1  This is an agenda for Strategic planing workshop.
                                                           National Society               Material consists of background overview, description of the strategic planing
                                                           of Fund-Raising
Strategic planning seminar                                              Executives        1988 11     1  process and life-case study .
                                                                                  With practical, step-by -step guidance and work-sheets to develop y our own plan,
                                                  Amherst                             the reader will learn how to find answers to the questions - how to reach y our goals
                                                  H.Wilder                            and make an impact when y ou're faced with funding cuts and increased
Strategic planning workbook for Nonprofit Ogranisations. Revised and updated            Foundation                  1997      2  competicion and others.
                                                                                  This book effers a framework and detailed suggestions for doing strategic planing in
                                                           Support centre of
Strategic planning: a practical guide and workbook                                  New York                 1  an AIDS Service Organization (ASO) and other nonprofit organizations.
                                                                                  This manual builds on earlier title "Small Project Design and Management",
                                                                                  experience with the materials, and more recent work done by Peace Corps in
The new project design and management workshop training manual                            Peace Corps        2000      1  Gender Development, strength-based approaches, and participatory process.
                                                                                  The people side of project management views people as a critical factor in
                                                  R.L.Kliem,                           completing projects and recognizes that handling human beings cannot occur in a
The people side of project management                               I.S.Ludin     Gower                   1  mechanical, sy stems-oriented way .
                                                                                  The book is providing grantseekers in the Baltics with necessary techniques in how
                                                                                  to research, identify and successfully persuade funders to finance projects. Based

                                                  C.T.Green,                           on practical approach, the woorkbook includes samples templates, practice
Writing winning grant proposals: step by step                           Y.Castro-Green                1997      3  excercises and true-to-life examples from a model NGO to guide the way .

                                                  C.T.Green,
Kak sostavit uspeshny j projekt: shag za shagom                          Y.Castro-Green                1997  RU   2LĖŠŲ RINKIMAS, FILANTROPIJA, LABDARA/PARAMA
Ar bus leista Lietuvos gy ventojams skirti paramai 2 proc. savo pajamų mokesčio?          A. Maldeikienė  NIPC            2000      2  Galimy bių analizė
Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės                                                  1
Europos regioninės plėtros fondas: sprendimų priėmimas, lėšos ir jų administravimas        G.Rainy s     LR Ūkio ministerija    2003      1  Pristaty mo skaidrės

                                                           Lietuvos laisvosios              Konferencijos leidiny s
Filantropija - nuo išimčių prie tradicijos                                      rinkos institutas     1999      2
                                                           KTU Savivaldos
Filantropija bendruomenėje: sėkmingi NVO lėšų paieškos pavy zdţiai                 A. Šeštokaitė   moky mo centras      2004      1
                                                                                  Sociologinio ty rimo apibendrinimas. Leidinio tikslas y ra trumpai supaţindinti su
                                                                                  ty rimų filantropijos tema rezultatais ir aptarti pagrindines filantropijos tendencijas
Filantropija Lietuvoje 2003                                             ALF            2003      1  Lietuvoje.

                                                           Lietuvos laisvosios              Lietuvos laisvosios rinkos instituto filantropijos padėties ty rimo ataskaita.
Filantropija verslo ly derių akimis                                K. Masiulis    rinkos institutas     1996      1
                                                           Vilniaus apskrities
Informacinė dalomoji medţiaga naijiems mokesčių mokėtojams                              VMI            2006      1
                                                                                  Parankinė kny ga buhalteriui skiriama visai buhalterių visuomenei. Jos tikslas padėti
                                                                                  kiekvienam buhalteriui suprasti esminius reikalavimus informacijai, kuri bus pateikta
Kaip sudary ti 2005-ųjų finansinių metų atskaitomy bę ir apskaičiuoti pelno mokestį                 Vilnius          2005      1  finasinėje atskaitomy bėje.
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 1997m. I pusmety je                                   prie LRV          1998  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 1998                                           prie LRV          1999  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 1999                                           prie LRV          2000  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 2000                                           prie LRV          2001  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje                                             prie LRV          2001  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 2001                                           prie LRV          2002  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 2001 I pusmety je                                    prie LRV          2001  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 2004                                           prie LRV          2005  N   1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas           LT/E
Labdara ir parama Lietuvoje 2005                                           prie LRV          2006  N   1
Labdara ir parama Lietuvoje: ribojimas ir skatinimas                        M.Čiubajevaitė  VU TSPMI          2003      1  Semestrinis darbas
Lėšų paieškos seminaras                                      N.Hataway                          1  Dalomoji medţiaga.
                                                                                  Apţvalga apie įvairius lėšų rinkimo šaltinius, paraiškos rašy mą, lėšų rinkimą ir
Lėšų rinkimas                                                                         1  ţiniasklaidos priemones, renginius.
                                                           BAPP, KNOPC,
Lietuvos įmonių apklausa apie paramą ir labdarą                                   TNS Gallup        2005 03     1
                                                           BAPP, KNOPC,
Lietuvos įmonių apklausa apie paramą ir labdarą                                   TNS Gallup        2005 03     3
                                                                                  Leidiny s supaţindina su ekspertinės paramos teikimo kry ptimis, kurios geriausiai
                                                                            LT/E
Lietuvos Respublikos patirtis: kelias nuo valsty bės paramos gavėjos iki valsty bės donorės             JT                 N/RU  1  parodo šalies paţangą pastaraisiais metais ir pasirengimą tapti valsty be donore.
                                                                                  Ši rėmėjų informacinė rody klė skirta NVO darbuotojams ir savanoriams,
Parama Lietuvos nevy riausy binėms organizacijoms                         K. Zabielinaitė  NIPC            2003      4  ieškantiems paramos ir finansavimo savo organizacijų veiklai.
                                                           Any kščių apvalusis
                                                                                  Techninė pagalba specialiajai pasirengimo struktūriniams fondams programai.
Partnery stė valdant struktūrinius ir sanglaudos fondus Lietuvoje                          stalas           2001      1
Pasirengimas Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimui 2007-2013 m.                     BPD            2006      1
                                                                                  Lėšų paieškos gali atrody ti kaip klaidus labirintas, todėl kny goje nupieštas smulkus
                                                                                  Europos rėmėjų bendruomenės ţemėlapis. Suţinoti apie finansavimo šaltinius y ra
Rėmimo šaltiniai ir finansų valdy mas: moky mo vadovas                                ET, EK           2004      2  viena, o suprasti savo rėmėjus - visai kas kita.

                                                                                  Alliance provides news and analy sis of what's happening in the philanthropy and
                                                                                  social investment sectors across the world, and a forum for exchange ideas and
Alliance: for philanthropy and social investment worldwide                                          2005 06     1  experiences among practioners.
                                                                       2004 02-
                                                                       2005 06        Weekly epidemiological record.
Communicable diseases information resources                                     WHO, Geneva         (12)     1
                                                                                  This brochure gives a short overview of the basic characteristics of community
                                                                                  foundations, about their history and development in Europe and in the whole world
                                                                                  and on the other hand reflects the situation of community philanthropy
Community foundations in Estonia, Latvia and Lithuania                                                     1  developments in three Baltic countries - Estonia, Latvia and Lithuania.
                                                                                  Since September 2001 the project on community philanthropy has been carried out
Community foundations in the Baltic Countries: Estonia, Latvia and Lithuania                                  2001      2  simultaneously in Estonia, Latvia and Lithuania.
Dimensions 2002: annual update of CAF's Top 500 fundraising charities               C.Pharoah     CAF            2003      1
Environmental funding in Europe: a diectory of foundation and corporate support for                                        190 profiles of foundations and corporate funders active in the environment in
environment programmes                                                EFC, Brussels       1998      1  Europe and Intercontinentally .
                                                                                  A publication is an ambitious initiative designed to create and sustain a public record
European Foundation Fundamentals: a portrait of the independent funding community in                                        and information services on the work of foundations and corporate funders in
Europe                                               S. Brown     EFC, Brussels       1999      1  Europe.
                                                                                  This booklet aims to provide a comprehensive summary of all available sources of
                                                                                  support for voluntary organisations together with guidelines on fund-raising
Finding Funds: general information on funding for voluntary groups                          NCVO            1993      1  principles and techniques.
                                                  L. Renz, S.
                                                  Lawrence, J.A.  The foundation
Foundation funding for the humanities: an overview of current and historical trends        Smith       centre           2004      1
                                                  J. Atienza, L.  The foundation
Foundation giving trends: update on funding priorities                       Marino      centre           2004      1
                                                  S. Lawrence, J.
                                                  Atienza, J.    The foundation
Foundation y earbook: fact and figures on private and community foundations            Altman      centre           2004      1
                                                                                  A final report to the network of European foundations for Innovative co-operation
Foundations and Social capital                                                         2002      1  (NEF)
                                                                                  Poscripts to Brussels. Report of the Proceedings. EFC 17th annual general assembly
Foundations for Europe: supporting European Citizen's participation                         EFC, Brussels      2006 05     1  and conference.
                                                                                  Postscripts to Lisbon. Report of the Proceedings. 14th annual general assembly and

Foundations for Europe: the citizen facing challenges of globalisation                        EFC, Lisbon        2003      1  conference foundation for Europe: The citizen facing challenges of globalisation.
                                                                                  Perspectives from Britain and Bey ond. This book opens the debate about the proper
                                                                                  roles of philantropic foundations in the 21st century arguing that endowed,
                                                  H.K.Anheier,                          philanthropic foundations are a good and potentially a vitally important institution in
From charity to creativity : philantropic foundations in the 21st century             D.Leat                    2002      1  modern societies.
                                                                                  It is a major step toward a comprehensive documentation of, and research into, the
Funding minorities and multiculturalism in Europe: funders' activities agains rasism and for                                    quantitative and qualitative contribution funders make in promoting social cohesion
equality in diversity                                                EFC            1998      1  in Europe.
                                                                                  This edition gives information on key contacts in Brussels and the UK; how to apply
                                                                                  for grants and assess the chances of success; and what problems to expect along the
Grants from Europe: how to get money and influence policy                     A.Davison                  1993      1  way .
                                                                                  A survey of current foundation initiatives and attitudes towards European Union
Growing philontrapy in the New Europe                               CAF Research                 2002      1  Enlargement.
                                                                                  The Guide describes the various mechanisms and procedures. Its purposes - to give
                                                                                  straighforward answers to the most frequently posed questions, to direct readers to
                                                                                  other sources of information and to enable them to get in touch with the appropriate
                                                                                  contact points in their own countries. Through the education and culture
                                                                                  programmes and actions, financial support is available for thousands of projects
                                                  European                            involving hundreds of thousands of beneficiaries. They provide solid
Guide to programmes and actions: education and culture                       Commision                  2000      1  encouragement for initiatives and are a significant source of concrete opportunities.
                                                                                  A directory of foundation and corporate members of the European fundation
Independent funding: a directory of foundation and corporate members of the EFC                   EFC            2004      1  centre.
Youth funding in Europe: a directory of foundation and corporate support for y outh                                        145 profiles of foundations and corporate funders supporting y outh projects and
programmes                                                      EFC            2000      1  programmes.
                                                           Harvard Institute
                                                           for International               Seminaro medţiaga.
Labdara ir parama: organizavimas ir administravimas Lietuvoje ir kitose pasaulio šaly se               Development        2000  EN   1
                                                                                  This manual is concerned with how NGOs may best influence the management of
                                                                                  the Structural Funds so that they may be effectively directed toward the reduction
Manual on the management of the European Union structural funds                  B. Harvey     EAPN            2006      4  and elimination of poverty and social exclusion in Europe.
Relations between community foundations, ministries and local municipalities regarding the
aspect of cooperation in tha Baltic countries                                                         1
                                                                                  Workshops: definition of sponsorship, establishing a sponsorship strategy ,

The national sponsorship conference: introduction to sponsorship                  R.Busby                           1  community and environmental sponsorship, maximising the benefits of sponsorship.
                                                                                  Šis leidinys "The New challenges for Global Philanthropy" yra EFC (European
                                                                                  Foundation Centre) 18 Generalinės Asamblėjos, kuri vyko 2007m. birželio 1-3
                                                                                  dienomis Madride (Ispanija), ataskaita (anglų kalba). Ataskaitoje galima rasti
                                                                                  informacijos nuo klimato kaitos ir migracijos klausimų iki pasaulio sveikatos
                                                                                  problemų, taip pat apie NVO sektoriaus stiprinimą bei apie pačios filantropijos
The New Challenges for Global Philanthropy                                      EFC            2007  EN   1  organizavimą.
                                                           The regional
                                                           environmental
Trends in funding                                                  centre           1998      1

Kak stroit donorskie partnerstva                                                        1997  RU   1

Kogukonnafondid Estis, Latis ja Leedus                                                         EE   1SKURDO MAŢINIMO POLITIKA
                                                           Statistikos
                                                           departamentas
Gy venimo ly gis ir skurdas 2004                                           prie LRV          2005      1
                                                           Statistikos
                                                           departamentas,          LT/E
Gy venimo ly gis ir skurdas 2005                                           Vilnius           2006 N    1
JTVP ir Lietuvos partnery stės apţvalga (1992-2005 m.)                                UNDP            2005     2 Pagrindinis dokumento tikslas - apţvelgti JTVP veiklos patirtį Lietuvoje.
Lietuva. Skurdo maţinimo strategija                                         Vilnius        2000 06      1
Lietuvos Respublikos 2004-2006 metų nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi                                     Šiame plane nustatomos pagrindinės kry pty s ir tikslai, kurių Lietuva sieks ilgalaikėje
veiksmų planas                                                                         1 ir trumpalaikėje perspekty voje.
                                                                                 Tinklo įstatai, tinklo veiklos strategijos projektas, Viešosios politikos proceso analizė
Nacionalinis skurdo maţinimo organizacijų tinklas                                                       4 (Skurdo ir soc. atskirties maţinimo politika Lietuvoje).
                                                           SIC rinkos ty rimai,   2001-
NVO ir skurdo maţinimo politika                                           Vilnius          2002      3
                                                           Lietuvos laisvosios
                                                           rinkos institutas,
Politinės, teisinės ir administracinės kliūty s įgy vendinant skurdo maţinimo politiką Lietuvoje           Vilnius          2004      1
                                                  O. Katsiaouni,
                                                  J. Gorniak, R.                    LT/E
Skurdas Lietuvoje: gebėjimų stiprinimas skurdui kaime maţinti                   Lazutka      UNDP, Vilnius       2000  N   1
                                                  O. Katsiaouni,
                                                  J. Gorniak, R.                    LT/E
Skurdas Lietuvoje: gebėjimų stiprinimas skurdui kaime maţinti. Santrauka              Lazutka      UNDP, Vilnius       2000  N   1
                                                                                  Ty rimo metu išry škėjo tam tikros skurdo problemos ir galimi jų sprendimo būdai,
Skurdo būklės Lietuvoje 2001 metų pranešimas                                     UNDP, Vilnius       2001      2  kurie pateikti šiame pranešime.
                                                           Socialinės
                                                           ekonomikos         2004-       Situacijos analizė
Skurdo maţinimo politikos Lietuvoje įgy vendinimas 2003 m.                              institutas         2005     2
Skurdo maţinimo Lietuvoje strategija                                         Vilnius         2000 06     1
Visų suinteresuotų asmenų ir organizacijų įtraukimas į kovą su skurdu ir socialine atskirtimi                              LT/E
                                                                                  Seminaras
regioniniame ly gmeny je                                                            2003  N   1
Vy sty mosi partneriai: JTVP ir Lietuva                                       UNDP, Vilnius       2006      1  Tarptautinė konferencija

                                                                                  This poster was made by the participants in this meeting. The following are some of
                                                                                  the key themes stressed by people experiencing poverty during the meeting:
                                                                                  participation - participation is essential, the reality of living in poverty , inadequate
                                                                                  and insecure work increasing, fear for one's children; basic needs for a good life -
                                                                                  human rights and dignity for all, an adequate minimum income, enforced anti-
5th European Meeting of People Experiencing Poverty : how do we cope with every day                             2006 05        discrimination legislation, access to decent work, eccess to essential work, access to
life?                                                        Brussels         12-13      2  information; 2006-2008 NAPs/inclusion; proposals of the presidency .
                                                  K. Duffy , A.                          The EAPN response to the first reports of the Lisbon National Reform Programmes
A future worth having                                       Kiernan      EAPN           2006 03     3  and the Annual Progress Report.
                                                  K. Duffy , M.                          The implementation reports on the National Action Plans on social inclusion - an
Back to the Future                                         Jeliazkova    EAPN           2005 10     3  EAPN assessment.
                                                                                  This study is based on research that explored the growing importance of poverty
                                                                                  and social exclusion within the European Union policy framework and how policy
Better Policies, better Outcomes. Promoting Mainstreaming Social Inclusion                      MSI           2006 02     1  development can be assessed.
                                                                                  Presented on the accasion of: the Third European Round Table on Poverty and
Building confidence in the EU inclusion strategy . EAPN position papers                       EAPN, Rotterdam     2004 10     2  Social Exclusion.
                                                                                  This report builds on the last y ear's baseline study and provides an explicit analy sis
Disaggregated Millenium Development Goals: report for Lihuania                            JT            2004 04     1  by rural/urban, county , gender and other relevant breakdowns.
EAPN Basic training session 2006. Handbook                                      Helsinki         2006 09     1  Material from Basic training session.
                                                                                  This report presents the results of a survey on the need to share experience on the
                                                                                  functioning of a national anti-poverty network, particulary with countries where
EAPN national networks. Who they are and how they operate?                              EAPN           2005 05     2  these are currently emerging.
                                                                                  EU contribution to the review of the MDGs at the UN 2005 High level event.
EU Report on Millennium Development Goals 2000-2004                                 Briuselis        2005 04     2  Commission staff working document.
European AntiPoverty Network                                                              EN/F  7
                                                                                  Social security and social integration. Communication from the Commission to the
                                                           EAPN, European                Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee
Joint report on social protection and social inclusion 2005. Employ ment and social affairs             Commission        2005 03     1  and the Committee of the Regions.

                                                                                  This report gives an assessment by EAPN members on the process, activities and
                                                                                  impact on poverty of the 2007 "light year". Members were asked to comment
                                                                                  specifically on the light year theme of child poverty, but also on active inclusion as
                                                                                  well as providing an assessment of the implementation of the NAP Inclusion during
                                                                                  the year. Members were also invited to comment on the broader National Strategic
                                                                                  Report areas (health and long-time care and pensions) although in reality, most
                                                                                  Networks have had insufficient resources to tackle these areas. The report also
                                                                                  looks at the question of governance in the NAPs Inclusion process. The final
                                                                                  sections attempt to assess the benefit/weaknesses of the NAPs Inclusion and the
Light y ear: hard work! Assessing the impact on Poverty . An EAPN progress report on the                                      "streamlined approach" and to make recommendations for future development of the
Strategic Reports on Social Protection and Social Inclusion (2006-2008)                       EAPN            2007  EN   1  fight against poverty and social exclusion in th EU.
Lithuania. Poverty Reduction Strategy                                        Vilnius        2000 06      3
                                                                                  Replies were received from the Networks in Austria, Belgium, Bulgaria, Czech
                                                                                  Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Ireland, Luxemburg, Malta,
Making a Decisive Impact on the Eradication of Poverty                                Ireland          2007  EN   1  Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden and the UK.
                                                           UNDP, Bratislava,
National Millennium Development goals: a framework for action                            Slovakia          2006      1
Poverty reduction in Estonia, Latvia and Lithuania 2000                               UNDP, Riga         2000      1
                                                                                  This publication is in three parts: an overview of the reality of poverty and social
The EU we want. Views from those fighting poverty and social exclusion on the future                                        exclusion in the EU; essay s on key areas; portraits of people who live in EU
development of the EU                                                EAPN           2005 10     8  Member states and who face poverty and social exclusion.
                                                           European
                                                           Comission
The Millennium Development Goals. Europe cares...                                  Development                1
The new structural funds draft regulations: a social inclusion perspective                      EAPN           2004 11     2
                                                                                  The booklet is published as we see the first results of the implementation of the
                                                                                  revised Lisbon Strategy , and focuses specifically on the consequences of some of
                                                                                  these policies on the lives of real men and women in an enlarged EU. Eight
                                                                                  National EAPN Networks have interviewed people they have been working with on
                                                                                  a regular basis. Some of these people are working, some are unemploy ed, and
                                                                                  some have never managed to get a job. All of them have been living on or near the
                                                                                  poverty line and are experiencing directly the impact of Member States' strategies
                                                                                  to promote jobs and growth. They represent jus a small snapshot of how Europe is
Voices from the Poverty Line: Jobs and Unemploy ment in the EU                            EAPN           2006 05     4  working or not, for the most vulnerable people experiencing poverty and social
                                                                                  This book today .
                                                  N. Dudwick, E.                         exclusion documents the experiences of men, women and children in Armenia,
                                                  Gomart, A.                           Georgia, the Ky rgy z Republic, Latvia, Moldova, Tajikistan, and Uzbekistan as they
                                                  Marc, K.                            struggle with the dramatic changes in lifesty le and extreme poverty that followed
When things fall apart: qualitative studies of poverty in the Former Soviet Union         Kuehnast     The world bank       2003      1  the collapse of the Soviet Union.


ĮVAIRŪS DOKUMENTAI, ATASKAITOS
Bendra Lietuvos vertinimo apţvalga: tūkstantmečio plėtros tikslų nacionalinė analizė                 JT            2002 12     2
Bendrasis aprėpties memorandumas. Lietuva                                      Briuselis        2003 12     1
                                                                                  BVM y ra priemonė, padedanti Europos viešojo sektoriaus organizacijoms savo
Bendrasis vertinimo modelis. Organizacijos tobulinimas taikant įsivertinimą                     CAF, Vilnius        2005      1  veikoje naudoti koky bės vady bos metodus.
Europos ir NVS regiono vy sty mosi tendencijų atsakaitos pristaty mas                        JT             2006      2  Pristaty mo medţiaga
                                                           LRS, JAV
                                                           tarptautinio
                                                           vy sty mo agentūra,
                                                           World Learning
Įstaty mų leidy bos viešumo programa                                         Inc. Lietuva        1998      3
                                                           Lietuvos laisvosios
                                                           rinkos institutas,         LT/E
Lietuvos ekonomikos ty rimas 2003/2004 (2)                                      Vilnius          2004  N   1
                                                           Lietuvos laisvosios
                                                           rinkos institutas,         LT/E
Lietuvos ekonomikos ty rimas 2004/2005 (2)                                      Vilnius          2005  N   1
                                                           Lietuvos laisvosios
                                                           rinkos institutas,         LT/E
Lietuvos ekonomikos ty rimas 2005/2006 (1)                                      Vilnius          2006  N   1
                                                           Lietuvos laisvosios
                                                           rinkos institutas,         LT/E
Lietuvos ekonomikos ty rimas 2005/2006 (2)                                      Vilnius          2006  N   1
                                                           Lietuvos laisvosios
                                                           rinkos institutas,         LT/E
Lietuvos ekonomikos ty rimas 2006/2007 (1)                                      Vilnius          2007  N   1
                                                           Lietuvos laisvosios
                                                           rinkos institutas,         LT/E
Lietuvos ekonomikos ty rimas 2006/2007 (2)                                      Vilnius          2007  N   1
                                                                                  BPD išdėsto 2004-2006 m. Lietuvos ūkio plėtros strategiją, išskiria prioritetus, aprašo
                                                                                  priemones jiems įgy vendinti, nurodo ES ir nacionalinio finansavimo šaltinius,
Lietuvos 2004-2006 metų bendrasis programavimo dokumentas                              LRV, Nr. 935        2003      2  pateikia struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą.
Lisabonos strategija                                                             2000 03     1
                                                           LTU, Ekonomikos                2000 PHARE Access programa. Projektas "Socialinė integracija ir ţmogaus
                                                           raidos centras      2002-
Moky klos nelanky mo ir blogo lankomumo tendencijos ir prieţasty s                          (Bulgarija), Vilnius    2003      1  socialinė raida permainų laikotarpiu Lietuvoje".
Nacionalinės sveikatos tary bos metinis pranešimas 2004                               NST, Vilnius        2005      1
Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas
                                                                                  Projektas
2006-2008                                                                    2006      1
                                                           LRV, Vilnius, Nr.
Nutarimas dėl nacionalinės darnaus vy sty mosi strategijos patvirtinimo ir įgy vendinimo               1160           2003 09     1
                                                           LRS, Vilnius, Nr.
Nutarimas dėl valsty bės ilgalaikės raidos strategijos                                IX-1187         2002 11     1
                                                                                  PHARE Access programa - Europos bendrijos iniciaty va, skirta pilietinės
                                                                                  visuomenės plėtrai paremti dešimty je Vidurio ir Ry tų Europos (VRE) šalių
PHARE Access programos ataskaita                                           NIPC            2003      2  kandidačių.
                                                                            LT/E    PHARE Pilietinės visuomenės programos trikslas - remiant NVO veiklą, skatinti
PHARE Pilietinės visuomenės plėtros programos ataskaita                               NIPC            1999  N   1  Lietuvos demokratinės visuomenės stiprinimą.
                                                           Nacionalinė                  Pagrindinis moky mo vadovo objektas y ra projektų, kurie y ra bendrai finansuojami
                                                           regionų plėtros
PHARE subsidijų valdy mas: moky mo vadovas                                      agentūra                 1  iš PHARE subsidijų programų, rengimas ir įgy vendinimas.
                                                                                  Šiame leidiny je išdėsty ti du ţmogaus teisių apsaugos vertinimo aspektai: teisinis ir
Ţmogaus teisės Lietuvoje: padėties įvertinimas                                    Vilnius          2002      1  sociologinis.
                                               A. Andrulienė,                          Mokomoji priemonė. Leidiny s skirtas policijos pareigūnams, kitų teisėsaugos
                                               E. Baltuty tė, T.
                                               Birmontienė, S.
                                                                               institucijų darbuotojams ir visiems, kurie domisi ţmogaus teisėmis, y pač
                                               Vidrinskaitė, D.
                                               Ţilinskas, E.    Lietuvos ţmogaus
Ţmogaus teisės. Diskriminacijos draudimas Lietuvos ir tarptautinėje teisėje         Ţiobienė      teisių centras      2004      1  diskriminacijos draudimu tarptautinėje bei Lietuvos teisėje.
                                                                               JT priemusios nemaţai reikšmingų rekomendacinio pobūdţio dokumentų. Kny gojie

                                                         Lietuvos ţmogaus               jie suskirsty ti pagal temas: Tarptautinė ţmogaus teisių chartija, diskriminacijos
Ţmogaus teisės: Jungtinių Tautų dokumentai                                    teisių centras      2002      1  prevencija, vaiko teisės, ţmogaus teisės įgy vendinant teisingumą.

                                                         European                   This report sets out the objectives agreed for 2003 and highlights progress against
Annual Report 2004 on the Eurpean comunity 's development policy and external assistance             Comission         2004      1  these.
                                                                               Jointly funded by the U.S. agency for international development and the open
BAPF. Annual report 2003                                             BAPF           2004      2  society institute
BAPF. Anual report 2004                                             BAPF           2005      2
                                                                               The Open Society Institute and the Soros foundation network implement a range of
                                                                               initiatives around the world to promote open society by shaping government policy
                                                         Soros foundations              and supporting education, media, public health, and human and women's rights, as
Building open societies. 2002 report                                       network          2003      1  well as social, legal and economic reform.
European Foundation centre 2004 annual report and financial statement                      EFC            2004      1
Human development report 2003                                          UNDP           2003      1
                                                                               This publication evaluates aspects of human rights in two aspects: the legal one and
Human rights in Lithuania: situation assessment                                 UNDP, Vilnius       2002      2  the sociological one.
                                                                          EN/R
Promoting sustainable development in the lake Peipsi region. Activities report 2004               Peipsi CTC        2005  U/EE  1
                                                         Charles Stewart               In this report consist of annual message, programs and grants, finances, people and
Stay ing the course. 2002 annual report                                     Mott Foundation      2003      1  publications, grant guidelines and grantee index.
                                                                               This annlual report draws the reader into an engaging awareness of it being possible
Transparency of porcess. Anual report 2005/2006                                 CDRA          2006 08      1  to challenge dominant paradigms.


MOKYMŲ, KONFERENCIJŲ, SEMINARŲ MEDŢIAGA
Galimy bės daly vauti vy stomajame bendradarbiavime. NVO, dirbančių vy sty mo srity je,
                                                                               Seminaras
platformos vaidmuo ir svarba                                           URM            2006      1
                                               Kauno moters                           Kny ga apie interneto istoriją, kaip saugiai naudotis interneto galimy bėmis, kaip
                                               uţimtumo                             naršy ti po internetą, elektroninės konferencijos ir kita informacija (paprastai ir
Internetas NVO ly derėms                                   centras                    2002      2  aiškiai apie internetą).
NVO ir socialinių nepelno partnerių vady bos koky bės konsultantų ruošimas                                        1
                                                         Organizacijų
                                                                               Pristaty mo skaidrės
NVO vady bos konsultavimo moky mas                                        vy sty mo centras            1
                                                                               Moky mo seminaro medţiaga: NVO veiklos efekty vumo analizės metodikos
NVO veiklos vertinimo konsultantų ruošimas                                                        1  pristaty mas, diskusijos valdy mas, įsitraukimas į sprendimų priėmimą.
                                                                               Kny ga skiriama aukštųjų moky klų studentams, studijuojantiems personalo valdy mo
                                                                               klausimus, o taip pat dėsty tojams, įmonių vadovams ir visiems besidomintiems
Personalo moty vavimas: mokomoji kny ga                           I.Bučiūnienė    KTU            1996      1  darbo moty vacija ir darbuotojų moty vavimu.
                                                                               Tarptautinio seminaro medţiaga. Šiuo seminaru buvo siekiama ne vien plačiau
                                                                               aptarti šalies ir tarptautines pilietinio ugdy mo programas, projektus, NVO
                                                                               iniciaty vas, siūlomas ugdy mo strategijas, bei ir pabrėţti naujos pilietinės
Pilietinis ugdy mas naujo tūkstantmečio išvakarėse: patirtis, praktika, perspekty va               UNESCO, ŠMM        1999      1  visuomenės pagrindų disciplinos svarbą Llietuvos švietimo reformos kontekste.

                                                                               Sporto psichologijos vadovas treneriams pateikia sporto psichologijos pagrindus.
Studijų vadovas ir darbo kny ga (moty vacija, vadovavimo, bendravimo įgūdţiai ir t.t.)    R. Martensas                         1
Civil society in the recently acceded member states - actors in EU policy -making on trade            Ry ga           2006      1
Innovative Cooperation for a Dy namic Region: council of the Balsic Sea states                  CBSS                   1
Study on Citizens' Participation in the Baltic Sea region                            CBSS           2006      2
Strengthening and promoting European Citizenship in adult learning                        A.Biesen         2006      6
Monitoring prav celoveka - efektivny j instrument peremen                            Varšuva          2005  RU   1
KITA
2006 metų finansinė atsakomy bė: praktiniai aspektai                     D.Mačernienė    Vilnius          2007      1
Administracinė elgsena: Sprendimų priėmimo procesų administracinėse organizacijose                                      Leidiny je pritaikoma naujoviška ţmogaus pasirinkimo ir administracinio sprendimų
ty rimas                                           H.A.Simon      Vilnius          2003      1  priėmimo teorija konkrečioms organizacinėms problemoms spręsti.
                                                                               Sky rius iš P. Demešo leidinio "Reader for advanced non-profit organisations", kurį
Atstovavimas interesams                                   P. Demešas     Bratislava, Slovakia           1  išleido PDCS.
                                                                               Ši kny ga - tai ne šiaip pastabos apie ekonominę politiką, o plačiajai auditorijai
                                                                               suprantama y pač gilios ekonominės politikos analizės versija. Ypač gilinamasi į
                                                                               tokius reiškinius kaip konkurencija, atly ginimų skirtumai skirtingose šaly se, valsty bės
                                               Ludwig von                            parama kultūrai, valsty binis reguliavimas, saugantis nuo neprotingo ţalingų produktų
Ekonominė politika: minty s šiandienai ir ry tdienai                     Mises        LLRI, Vilnius       2006      1  vartojimo, valsty bės kišimasis į rinką.
                                                                               Leidiny je ne tik aiškinamos tiesiogiai su Europos Sąjunga susijusios sąvokos, bet ir
                                                                               aptariami kiti, svarbiausi ir reikšmingiausi Europinės civilizacijos turinį atspindinty s
Europos Sąjunga ir ne tik ji: 99 terminai                          G. Vitkus                          1  terminai.
                                                                               Kny goje aptariama ţmogaus teisių svarba, pagrindiniai Europos ir tarptautiniai
                                                         Lietuvos ţmogaus               ţmogaus teisių dokumentai bei Lietuvos įsipareigojimai pagal tarpt. sutartis ţmogaus
Europos ţmogaus teisių normų įgy vendinimas Lietuvoje                              teisių centras      2004      1  teisų klausimais.
                                                                               Kny goje pateikti praktiški patarimai, kaip suburti darbo grupę ir vadovauti jai taip,
                                                                               kad veiktų našiai ir produkty viai; aptarti visi formalaus ir neformalaus grupių
                                                                               valdy mo aspektai; paprastos lentelės ir diagramos pateikia įvairių veikimo būdų ir
Grupių valdy mas                                       R. Heller      Vilnius          2000      1  naudingų pavy zdţių.
                                               E. Valavičius,                          Didţiausia dalis studentų planuoja internete ieškoti informacijos, beveik pusė -
                                               I. Tamošaity tė,                         bendrauti, todėl sukurtame interneto kurse didţiausias dėmesy s skiriamas būtent
Interneto labirintai                                     A. Našlėnienė    Kaunas          2000      1  šioms temoms.
                                                                               Leidinio tikslas - įrody ti, jog visuomenės gerovę pirmiausia lemia investicijos į
Investavimas į ţmones. Gy ventojų koky bės ekonomika                     T. W. Shulltz    Vilnius          1998      1  ţmones ir jų ţinias.
                                                                               Kny goje aiškinama, jog dauguma rimtų valdy mo klaidų atsiranda dėl kritiško
                                                                               mąsty mo, analizuojamos tikrosios problemos, su kuriomis susiduria ne viena firma,
Kaip nekly sti šiais beprotioškais laikais: ar mokame spręsti esmines problemas       I.Mitroff      Kaunas          2000      1  ir mokomi vady bininkai, vadovai, politikai kritiškai mąsty ti.
                                                                               Kny goje pateikta medţiaga - nuo ekspertų studjų iki konkretaus įstaty mo projekto -
                                                         Transparency
                                                                               tėra viso labo pagrindas telesnėms diskusijoms. Raginama polikus, teisėsaugą ir
                                                         interantional,
Kaip paţaboti korupciją?                                             Vilnius          2005      1  visuomenę sutelkti dėmesį į tris antikorpucinės veiklos prioritetus.
                                                                               Patarimų ir rekomendacijų kny ga, kurios idėjos paremtos verslo bei organizacijų
                                                                               veiklos tikrove. Ši kny ga padės tobulinti savo darbo įgūdţius, nuosekliau ieškoti būdų
Kaip tapti vadovu: taisy klės kaip pakilti į bet kurios organizacijos valdţios viršūnę    J.J.Fox       Kaunas          2001      1  taupy ti laiką, pranokti konkurentus ir mitriai naudoti savo talentą.
Kas y ra kas Lietuvoje 2002                                           Neolitas         2002      1
Kas y ra kas Vilniaus apskrity je 2003                                      Neolitas         2003      1
                                               R. Klitgaard, R.                         Kny goje analizuojamas korupcijos paplitimas savivaldy bės ly gmeny je ir
                                               Maclean-
                                                                               galimy bės ji paţaboti. Čia pateikiamos praktinės priemonės ir metodai, kaip galima
                                               Abaroa, H. L.
Korumpuoti miestai. Praktinis korupcijos, gy dy mo ir prevencijos vadovas          Parris                    2005      3  diagnozuoti ir kontroliuoti korupciją miestuose.
                                                                               Per 15 metų susikaupė nemaţas pluoštas straipsnių, atspindinčių ne tik Lietuvos

                                                         Lietuvos laisvosios             laisvosios rinkos instituto analizuotas problemas, bet ir visos Lietuvos ekonominio,
Laisvės algoritmai. Lietuvos laisvosios rinkos instituto straipsnių rinkiny s 1990-2005             rinkos institutas     2005      1  socialinio ir politinio gy venimo aktualijas, kurie sudėti šiame straipsnių rinkiny je.
Lietuvių-anglų kalbų ţody nas                                          Vilnius          1991
Lietuvių-rusų kalbų ţody nas                                           Vilnius          1988
Lietuvos motery s amţių sandūroje                                        Vilnius          2000      1  III Lietuvos moterų suvaţiavimo medţiaga.
                                                                               Iš kny gos galima suţinoti ko siekė ir ką pasiekė Lietuvos motery s per 15
Lietuvos moterų paţanga: iššūkiai ir realy bė. 1990-2005 metai                          Vilnius          2005      1  Nepriklausomy bės metų.
                                                                               Mokomoji kny ga, kuri apibendrina 2004 m. vy kusio seminaro-moky mų "Moterų

Ly čių ly gy bės strategija ir uţimtumo politika ES                     J. Reingardienė   VDU, Kaunas        2004      1  uţimtumo strategijos integruojantis i ES" medţiagą ir ekspertų įţvalgas.
                                                                               Šiuo leidiniu norima visuomenei priminti apie LR piliečių teises ir laisves, kurios,
                                                                               remiantis LR įstaty mais bei šalies ratifikuotais tarpt. dokumentais, turi būti
Ly gios galimy bės tolerancijos link                                                    2002      1  įgy vendinamos kasdieniniame gy venime.
                                                                               Vadovėlis skiriamas aukštųjų moky klų studentams studijuojantiems biznio
                                                                               administravimo ir vady bos programose, taip pat vadovams ir specialistams; visiems
Organizacijos elgsena                                    P. Jucevičienė   KTU            1996      1  tiems, kurie ţino, jog ţmonės, veikdami drauge, gali padary ti daugiau ir geriau.
                                                                               Kny goje nagrinėjami organizacijos gy vavimo pagrindai, atskleidţiami vady bos
                                                                               bruoţai, išry škinami pagrindiniai ekonominės paţangos proceso veikėjai, taip pat
                                                                               nagrinėjamas organizacjos tikslų kompleksas, organizacijos aplinka, viduje
Organizacijos ir vady ba                                   F.S.Butkus                  1996      1  vy kstanty s procesai ir kt. temos
Organizacijų atstovavimas. Seminaras                                       KNOPC           2002      1  Projektas "Socialines paslaugas ir paramą teikiančių NVO stiprinimas".
                                                                               Kny goje pristatoma paty rimo pedagogikos samprata ir jos poţy miai, tikslai,
                                                                               taiky mo galimy bės, metodai, gerosios praktikos pavy zdţiai ir gairės, taip pat metodų
                                                                               taiky mo įvertinimas ir paty rimo pedagogikos įvertinimas, prieduose y ra ne tik
                                                                               naudinga informacija, kaip taiky ti tokius metodus, bet ir nuorodos į tam tikras
Paty rimo pedagogika ir jos taiky mas: praktinis vadovas jaunimo darbuotojams                  Vilnius          2006      1  saugumo taisy kles.
Paţintis su Lietuva. Tūkstantmečio kny ga I. Valsty bė                              Kaunas          1999      1
Paţintis su Lietuva. Tūkstantmečio kny ga II. Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskrity s               Kaunas          2000      1
                                                                               Pranešime skiriamas išskirtinis dėmesy s globalizacijos reiškiniui, stengiamasi
                                                                               parody ti Lietuvą Centrinės ir Ry tų Europos, taip pat bendrame Europos bei pasaulio
Pranešimas apie ţmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1999                              JTVP, Vilnius       1999      1  kontekste.
                                                                               Lietuvoje romų problematika jau ne pirmus metus y ra visuomenės akiraty je.
                                                         Ţmogaus teisių                Tačiau problemų prieţasty s arba nėra sistemiškai analizuojamos, arba
                                                         stebėjimo                  pasitenkinama populiariais paviršutiniškais paaiškinimais. Šioje apţvalgoje aptariami
Romai: situacijos apţvalga                                            sinstitutas        2005      1  esminiai romų socialinės situacijos aspektai.
Skaičiuoklė Microsoft Excel 5: IBM PC genties kompiuteriams                 V. Šaky s      Baltic Amadeus              1  Mokomoji kny ga.
                                                                               Leidiny je apţvelgiama per įstojimo į ES metus vy kdy ta socialinė politika,
Socialinis pranešimas 2004                                            SADM, Vilnius       2005      1  pateikiama esamą situoaciją iliustruojanti statistika.
                                                                               Vadovėly je metodologinės mokslo ir mokslinio ty rimo problemos nagrinėjamos
Socialinių mokslų ty rimų metodologija                            R. Tidikis     LTU            2003      1  integruojant įvairių mokslų ţinias.
                                                         KU Sociologijos               Teminis numeris. Publikuojami straipsniai skirti ly čių sociologijai ir Lietuvos bei ES
Sociologija. Mintis ir veiksmas                                         katedra        2004 03      1  ly čių politikos analizei.
                                                                               Kny goje plačiai nagrinėjami įvairūs šiuolaikinės organizacijos sukūrimo ir valdy mo
                                                                               klausimai, y patingas dėmesy s skiriamas svarbiausių veiksnių, lemiančių
Strateginis organizacijų vy sty mas                             R.Jucevičius                 1998      1  organizacijos ilgalaikę sėkmę, analizei.
                                               I.                                Mokomoji priemonė skirta policijos pareigūnams, teisėsaugos institucijų
                                               Abramavičiūtė,
                                               A. Andrulienė,                         darbuotojams ir visiems, kurie domisi ţmogaus teisėmis, y apač klausimais,
                                               T. Leončikas,    Lietuvos ţmogaus
Tarpusavio supratimas: tarpetninė tolerancija                        E. Ţiobienė     teisių centras      2004      1  susijusiais su įvairiomis diskriminacijos formomis.
                                                                               Monografijoje analizuojamos klasikinės ir naujausios vady bos teorijos,
Vady ba: genezė, dabartis, tendencijos                            P.Zakarevičius   VDU            1998      1  nagrinėjama vienų teorijų įtaka kitų atsiradimui ir vy sty muisi.
Vaikų daly vavimo projektai - kaip padary ti juos veismingus                           Gelbėkit vaikus      2005      1
                                               Ch.Pollitt,                           Kny goje kompleksiškai analizuojamos viešojo valdy mo reformos, pastaruosius
Viešojo valdy mo reforma: ly ginamoji analizė                        G.Bouckaert     Vilnius          2003      1  dvidešimtį metų vy kusios dešimty je šalių.
Viešosios politikos studijos                                                      2002 2/3     1  Mokomoji kny ga.

                                                                               Partnership agreement between the members of the African, Caribbean and
                                                                               Pacific group of States of the one part, and the European Community and its
ACP-EU Partnership Agreement signed in Cotonou on 23 June 2000                          Briuselis       2000 06      1  member states, of the other part. Consolidated text.
A guide for planning, starting and managing a microfinance programme "MicroStart"                UNDP           1997      1
An institutional guide for enterprise development organizations: includes a comprehensive  E.Edgcomb,                            Key issues: development, sustainability , expansion, vision, capacity , resources,
tools section                                        J.Cawley      SEEP           1993      1  linkages.
Combating HIV/AIDS in Europe and Central Asia                                               2005      1
Designing a peacebuilding infrastructure: taking a sistem approach to the prevention of                                    This publication focuses on one of the most compelling issues to be addressed in this
deadly conflict. NGLS Development dossier                                    JT            2005      1  century - resolving deadly conflict.
                                               A.R.Cohen,
                                               S.L.Fink,
                                               H.Gadon,                             Learning from the interplay of cases, concepts, and student experiences
                                               R.D.Willits,
Effective behavior in organizations                             N.Josefovitz                 1988      1
                                                                        EN/R     This book is a collective effort to capture the presentations, ideas, debates and
From vision to change: 2nd Estonian NGO conference and fair in Tallinn                                 2001 11 U/EE   1  workshops of the conference and fair.
                                                                               The book explores the complex relationship between violence, civil society and
                                                                               legitimacy in a unique dialogue that crosses political, cultural and religious
                                                                               boundaries. This edition also includes new research on economic and social rights,
Global Civil Society                                               SAGE           2007      1  the politics of water and football.
                                                                               The issue of the information technology divide between the rich and poor countries
Information and communication technologies. Voices form Africa                          Nr. 9           2000      1  has been taken up at the international level.
                                                                               The reports in this newsletter tell about a professional and committed attitude to
                                                                               dealing with social problems and how to find solutions that benefit people who for
Kofoed's school. International newsletter                                    No. 7           2006      1  various reasons need a helping hand.
                                                                               In this volume y ou will find profiles introducing the ideas leading social
Leading social entepreneurs: changing the world                                 Ashoka          2004      2  entepreneurs elected by Ashoka in the y ears 2002 and 2003.
                                                                               This book provides a strong conceptual framework for the study , understanding and
Organizational behavior, 6th edition                             F.Luthans                   1992      1  application of organizational behaviour.
Public service review: International development. Issue 2                                                 2

Public service review: International development incorporating emerging markets. Issue 2                                 1

Public service review: International development incorporating emerging markets. Issue 3                                 1
Public service review: European Union. Issue 9                                                      1
Public service review: European Union. Autumn                                               2004      1
Public service review: International development. Winter                                          2004      1
Selections from leading social Entepreneurs: changing the world                         Ashoka          2004      1
                                                                               The goal to encourage to seriously analy ze some of the causes and implications of
                                                                               many of the most pressing social problems confronting people today . The main
                                                                               approach involves examining two different ty oes of social problems: problems of
                                                                               societal organization and problems of individuals. The analy ze causes and effects
                                                         University of
                                                                               and - in many cases - posit possible solutions or steps toward mitigating the
Social problems: a critical approach                             K.J.Neubeck     Connecticut        1991      1
                                                                               problems.
                                                                               The text provides the core of sociology - the basic information of the discipline. It
                                                                               strips away many peripheral concerns and presents the essential of sociology . The
                                                                               coverage of many key topics - theory , culture, socialization, groups, formal
                                                                               organization, deviance, social stratification, race, gender, power, the family ,
                                               J.W.Vander     Ohio State
                                                                               religion, and social change - is equal to, and in many cases exceeds, that found in
Sociology : the core                                     Zanden       University        1990      1
                                                                               most other introductory textbooks.
                                                                               The book focused on the issue of gender. Much of the most interestng recent
                                                                               research in sociology involves gender. Unit 1 introduces the enterprise of
                                                                               soociology . Unit 2 features topics relating to the intersection of culture, social
                                                                               organization, and the individual. The Unit 3 considers various forms of social
                                               J.W.Heeren,     University of                inequality based on class, ethnicity , gender, and age, while the 4 Unit focuses
Sociology : Window on society                                M.Mason       Washington        1990      1  primarily on social institutions. Unit 5 covers issues confronting a society in flux.
The English ilustrated dictionary                                                             1
The enlargement address book                                                      2004 02      1
The enlargement address book                                                      2004 09      1
The EU's Development Policy                                                                4
The NGLS handbook of UN agencies, programmes, funds and conventions working for
sustainable economic and social development                                   NGLS           2000      1
                                                                               The 2004 winners are ensuring that the human legacy is perserved within a modern
The 11th Rolex Awards for enterprise                                       Rolex SA         2004      1  context and that future generations will benefit from their endeavour.
Vision of a responsible Europe in the world                                   Euro Step                1  Seminar material.
World Bank Focus on Sustainability 2004                                     World Bank        2005      1  This review underlines institution's commitment to sustainable development.

                                                                          RU/E
Anglo-ruskij slovar                                               Maskva          1946  N   1
Borba s vič/spid v stranach Evrope i centralnoj Azii                               Pasaulio bankas      2005  RU   1
Efektivnaja rabota s Access 2                                D. Veijskas     Piter           1995  RU   1Trečiasis sektorius                                               Nr. 1-10 (11)      1995-
Trečiasis sektorius                                                            1998-

Giving U.S. philanthropy . Society and Values                                              2006 05     1
Seal: Social Economy and Law                                           EFC            1998-
U.S. News and Worl Report                                                        1997 04      1
                                                                               Šiame leidiny je aprašy ti suaugusiųjų švietimo sistemos elementai Vokietijoje,
                                                                               istorinis kontekstas, problemos ir perspekty vos. Didelis dėmesy s skirtas suaugusiųjų
                                                                               pilietiniam švietimui.

                                                                               Leidiny s skirtas studentams, pedagogams, NVO, neformaliojo švietimo
                                                                               specialistams, sociainiams darbuotojams.
Образование взрослых: опыт Германии для Беларуси                                 Minskas          2004      2
Lietuviškai     Angliškai
ALF
NIPC
KNOPC
KTU
LTU
VDU
VU TSPMI
LRV
LRS
BAPP
SIC rinkos tyrimai
VMI
NST
URM
SADM
BPD
EK
ET

JT          UN
JTVP         UNDP

           AVA
           BAPF
           CAF
           CDF
           CDRA
           CEV
           EAPN
           EFC
           Enterplan
           ESTEP
           IAVE
           ICNL
           IFRG
           IFS
           IIE
           IRIV
           ISM
           MSI
           NCNB

           NCVO
           NGLS
           NIZW
           OECD
           OSI
           PACT
           Peipsi CTC
           POLF
           SCISC
           SCVO
           SCVS
           SEEP
           Spes
USAID
VM
WHO
Atviros Lietuvos Fondas
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos teisės universitetas
Vytauto Didţiojo universitetas
Vilniaus universitetas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Seimas
Baltijos-Amerikos partnerystės programa
Socialinės informacijos centras / Social information center
Valstybinė mokesčių inspekcija
Nacionalinė sveikatos taryba
Uţsienio reikalų ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Bendrasis programavimo dokumentas
Europos komisija
Europos taryba

Jungtinės tautos / United Nations
Jungtinių tautų vystymo programa / United nations development programme

Association for volunteer administration
Baltic-American Partnership Fund
Common assesment framework
Community development foundations
Centre for Development Practice
European Volunteer Centre
European Anti Poverty Network
Europos fondų centras / European foundation centre
Creating a natural advantage

The International association for volunteer effort
International Center for Non-for-Profit Law
The International Fund Raising Group
Tarptautinė bendruomenių federacija / International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres
Institute of International Education
Institut de recherche et d'information sur le voluntariat
Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla
Mainstreaming Social Inclusion
National center for nonprofit boards

National council for voluntary organizations
The United Nations Non-Governmental Liaison Service
The Netherlands Institute for Care and Welfare
Organization for Economic co-operation and development
Open Society Institute
Private Agencies Colaborating Together
Peipsi Center for Transboundary Cooperation
The Points of Light Foundation
Siberian Civic initiatives Support Center
Scottish council of Voluntary organizations
Swansea council for voluntry service

Centro di Servizio per il Voluntariato del Lazio
JAV Pagalbos agentūra / United States Agency for International Development
Volunteer Management
World Health Organization