Bo cau khong dua thu by hakuna16091987

VIEWS: 189 PAGES: 66

									                BÒ Câu Không ñÜa ThÜ
           http://members.tripod.com/vietchats/nna/bckdt/BoCauKhongDuaThu1.html

   ChÜÖng 1

    Thøc sæm soi t© giÃy trên tay.
    Nó phân vân lÆt t§i lÆt lui, chÜa bi‰t tính th‰ nào.
    ChiŠu hôm qua, lúc thò tay vào ngæn bàn, nó tình c© phát hiŒn ra t© giÃy này. Trong Çó
chÌ vÈn vËn có mÃy dòng, ÇÜ®c vi‰t b¢ng lÓi ch» in hoa. ñ†c thoáng qua, Thøc bÃt giác ÇÕ bØng
m¥t: "Cho mình làm quen v§i. Mình ª l§p bu°i sáng, ngÒi cùng ch‡ v§i bån ÇÃy.
    N‰u không n« tØ chÓi, bån vi‰t cho mình vài ch». Thành thÆt cäm tå. RÃt mong hÒi âm".
    "Lá thÜ" chÌ ng¡n ngûi có vÆy. Bên dܧi kš tên: Phong Khê.
    Thøc vÓn nhút nhát, låi cä thËn. Nó chÜa g¥p phäi ki‹u làm quen ÇÜ©ng Ƕt nhÜ th‰ này
bao gi©. TØ hôm qua ljn gi©, "lá thÜ" cûa anh chàng Phong Khê chÜa rõ m¥t mÛi n† cÙ b¡t
Thøc nghï ng®i hoài. ñã mÃy lÀn, Thøc ÇÎnh hÕi š ki‰n Xuy‰n và Cúc HÜÖng, nhÜng låi s® tøi nó
ch†c, thøc Çành giÃu nhËm. Ai chÙ con Xuy‰n và Cúc HÜÖng Çã mª miŒng chòng ghËo, Thøc
chÌ có nܧc bÎt tai quay m¥t Çi ch‡ khác.
    Loay hoay m¶t hÒi, không bi‰t xº s¿ th‰ nào, Thøc khë buông ti‰ng thª dài. Nó không
bi‰t nên ph§t l© hay nên trä l©i. Và n‰u trä l©i thì phäi vi‰t nh»ng gì. Næm ngoái, Cúc HÜÖng
cÛng rÖi vô m¶t tình huÓng tÜÖng t¿, thÆm chí còn "ghê g§m" hÖn. Hùng quæn nhét thÜ "tÓng
tình" vào ngæn bàn, låi còn Çe d†a "n‰u không trä l©i, Cúc HÜÖng së ân hÆn", nghe phát khi‰p!
NhÜng Cúc HÜÖng bän lïnh hÖn Thøc nhiŠu. Nó th£ng tay ném nh»ng "tÓi hÆu thÜ" cûa Hùng
quæn vào s†t rác. Lúc cao hÙng, nó còn giª thÜ ra cho Xuy‰n và Thøc cùng džc. Cä ba vØa
"phân tích" vØa cÜ©i ng¥t nghëo.
    Thøc không dám hành Ƕng nhÜ Cúc HÜÖng. Cái câu "n‰u không n« tØ chÓi" khi‰n Thøc
thÃy t¶i t¶i. HÖn n»a, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng quæn. Anh ta không hŠ d†a dÅm
Thøc.
    ñang thä hÒn theo nh»ng š nghï vÄn vÖ, Thøc b‡ng giÆt b¡n ngÜ©i khi nghe ti‰ng Cúc
HÜÖng Ƕt ng¶t vang lên sau lÜng:
    - Làm gì ngÒi thÅn th© vÆy, cô nÜÖng?
    - à... tao có làm gì Çâu...
    Thøc lúng túng Çáp. VØa nói nó vØa hÃp tÃp vo tròn t© giÃy låi, giÃu trong lòng bàn tay.
Cúc HÜÖng vÅn thän nhiên:
    - Mày Çang ôn bài hä?
    Nghe Cúc HÜÖng hÕi vÆy, Thøc mØng nhÜ b¡t ÇÜ®c vàng. Nó mau m¡n:
    - ¯, tao Çang ôn låi bài hóa.
    ñ¶t nhiên Cúc HÜÖng Ç°i gi†ng. ñang tÜÖi cÜ©i, nó b‡ng nghiêm m¥t:
    - Thôi Çi, ÇØng có dóc! Mày không qua m¥t n°i tao Çâu! Hãy khai thÆt Çi!
    Thái Ƕ cûa Cúc HÜÖng khi‰n Thøc Çâm ch¶t då. Nó Ãp úng:
    - Tao Çang... ôn låi bài hóa thÆt mà!
    - HØ, hóa! Hóa phép thì có! - Cúc HÜÖng hÃt mái tóc - Mày ôn bài sao tao không thÃy
mày giª tÆp?
    - TÆp hä? - Thøc li‰m môi - Tao cÃt vào rÒi!
    - Mày cÃt trong lòng bàn tay mày chÙ gì? - Gi†ng Cúc HÜÖng b‡ng trª nên tinh quái.
    Thøc Çi‰ng hÒn. Nó nhìn s»ng Cúc HÜÖng:
    - Sao mày bi‰t?
     - Tao ÇÙng sau lÜng mày nãy gi© sao không bi‰t! - Cúc HÜÖng vØa cÜ©i hì hì vØa chìa tay
ra - ñÜa tao coi thº cái gì vÆy! ThÜ tình phäi không?
     Bi‰t không th‹ giÃu ÇÜ®c, Thøc Çành bën lën chìa t© giÃy nhàu nát trong tay ra.
     VØa li‰c m¡t qua t© giÃy, Cúc HÜÖng Çã ré lên:
     - Tr©i Öi, tình d» chÜa! "Cho mình làm quen v§i", mùi còn hÖn VÛ Linh ca v†ng c°.
     - Mày ÇØng có nói bÆy! - Thøc ÇÕ m¥t c¿ n¿.
     Cúc HÜÖng huÖ huÖ t© giÃy trܧc m¥t, chun mÛi ch†c:
     - Tao nói có sách mách có chÙng Çàng hoàng mà mày dám kêu tao nói bÆy hä!
     ñúng lúc Çó, Xuy‰n ôm c¥p bܧc vào. Nó li‰c quanh l§p m¶t vòng rÒi räo bܧc låi ch‡
Cúc HÜÖng:
     - Làm gì mà hò hét om sòm vÆy?
     Cúc HÜÖng làm ra vÈ nghiêm tr†ng:
     - Có ÇÙa tÕ tình v§i con Thøc.
     - TÕ tình Çâu mà tÕ tình! Mày chÌ toàn phÎa! - Thøc nhæn nhó.
     NhÜng Xuy‰n ch£ng buÒn Ç‹ š ljn Thøc. Nó giÆt t© giÃy trên tay Cúc HÜÖng:
     - ñÜa "tang vÆt" tao xem!
     Trong khi Thøc ngÒi ch‰t trân thì Xuy‰n nheo m¡t "nghiên cÙu" lá thÜ. M¶t lát, nó gÆt gù
bình luÆn:
     - ThÓng thi‰t còn hÖn kèm Çám ma!
     Cúc HÜÖng tròn m¡t:
     - Nghïa là sao?
     Xuy‰n chÆm rãi:
     - Nghïa là lá thÜ tình này Çû sÙc làm rÖi lŒ nh»ng ngÜ©i dÍ y‰u lòng nhÜ con Thøc.
     "Thành thÆt cäm tå" nghe na ná nhÜ là "thành kính phân Üu", có vÈ nhÜ muÓn chia buÒn
cùng gia quy‰n....
     ñang ngÒi yên, Thøc b‡ng nhäy d¿ng lên:
     - Nè, nè, ÇØng có trù Èo nghen mày! Nhà tao sÓng nhæn h‰t, mày ÇØng có nói xui!
     Xuy‰n lØ m¡t nhìn Thøc:
     - T¶i mày "tÜ thông" v§i "ÇÎch", tao chÜa phåt, gi© còn bày Ç¥t la lÓi n»a hä!
     - Tao tÜ thông gì Çâu...
     Không Ç‹ cho Thøc nói dÙt câu, Xuy‰n chìa t© giÃy ra:
     - ChÙ lá thÜ này ª Çâu ra?
     - Thì ª trong ngæn bàn.
     - Phong Khê là "th¢ng gi¥c" nào?
     - Ai mà bi‰t! Tao cÛng chÌ m§i thÃy tên Çó lÀn ÇÀu.
     Cúc HÜÖng thình lình hÕi chen ngang:
     - Nó gºi cho mày hÒi nào?
     Thøc ngÆp ngØng:
     - ... ©... hôm qua.
     - ThÃy chÜa! - Cúc HÜÖng reo lên - Rõ ràng là có "vÃn ÇŠ". N‰u mày không có "š ÇÒ Çen
tÓi" thì tåi sao mày lén lút giÃu lá thÜ tØ hôm qua ljn gi© không cho ai bi‰t?
     - Tao ÇÎnh nói cho tøi mày bi‰t ngay lúc Çó nhÜng tao s®...
     Xuy‰n hØ mÛi:
     - S® gì? Mày s® tøi tao ngæn cän "mÓi tình vï Çåi và cäm Ƕng" cûa mày phäi không?
     - BÆy! - Thøc ch§p ch§p m¡t - Tao chÌ s® tøi mày ch†c!
     Cúc HÜÖng nhún vai, buông thõng:
     - ñúng là có tÆt giÆt mình! Ông bà nói ÇÓ có sai!
    Xuy‰n gÆt gÆt ÇÀu tính phø h†a theo Cúc HÜÖng, b‡ng nó nhìn thÃy Thøc c¡n ch¥t môi,
Çôi m¡t s¡p sºa rÖm r§m, nó hoäng hÓt cÀm tay Thøc lay lay, miŒng rÓi rít:
    - Tøi tao gi«n chÖi chút xíu mà!
    Cúc HÜÖng cÛng v¶i vàng lên ti‰ng:
    - Thôi, nín Çi cô nÜÖng! ñØng có mà nhè ra gi»a l§p! L§p trܪng Hoàng Hòa Çang nhìn
mày kìa!
    - KŒ nó! - Thøc vùng v¢ng.
    - Tr©i Öi, l§p trܪng mà mày dám kêu b¢ng nó! Tao méc bây gi©!
    - Cho mày méc!
    - ñØng có dóc! Mày s® tao méc thÃy mÒ! Hoàng Hòa bô trai nhÃt l§p. Låi Ç‹ š mày. Thøc
hØ m¶t ti‰ng:
    - NhÜng mà tao không Ç‹ š nó!
    Cúc HÜÖng nháy m¡t:
    - Mày Ç‹ š anh chàng Phong Khê kia chÙ gì?
    Nghe Cúc HÜÖng nói vÆy, không Ç‹ cho Thøc kÎp phän Ùng, Xuy‰n Çã v¶i vã xua tay:
    - Thôi, ÇØng ch†c con Thøc n»a! - RÒi quay sang Thøc, Xuy‰n cÜ©i cÜ©i nói ti‰p - Mày
không Ç‹ š tên Phong Khê này nhÜng h¡n thì Ç‹ š mày phäi không?
    - Tao Çâu có bi‰t! - Thøc thÆt thà - Tao chÌ nghï h¡n muÓn làm quen thôi!
    Cúc HÜÖng v†t miŒng:
    - H¡n Ç‹ š hay h¡n Çòi làm quen, chuyŒn Çó không quan tr†ng. VÃn ÇŠ là mày có ÇÎnh
"hÒi âm" cho h¡n hay không!
    Thøc ngÄn ngÜ©i ra:
    - Tao cÛng ch£ng bi‰t n»a. Tao Çang ÇÎnh hÕi š ki‰n tøi mày.
    Cúc HÜÖng liŠn li‰c Xuy‰n:
    - Sao mày?
    Xuy‰n tÌnh bÖ:
    - Thì hÒi âm chÙ sao! H¡n chä Ì ôi "bån vi‰t cho mình vài ch»" là gì!
    Cúc HÜÖng tr®n m¡t:
    - HÒi âm cho tên nhãi nhép Çó? Tøi bu°i sáng tÙc là tøi 11A3, l§p Çàn em mình! Ch£ng
lë...
    Cúc HÜÖng chÜa nói h‰t câu, Xuy‰n Çã hØ gi†ng c¡t ngang:
    - Chính vì tøi nó cä gan trêu vào các chÎ, các chÎ cÀn phäi hÒi âm! Tøi mình phäi dåy cho
"b†n trÈ" m¶t bài h†c!
    VÈ m¥t nghiêm nghÎ cûa Xuy‰n khi‰n Cúc HÜÖng phì cÜ©i. Nó khoái chí hÕi:
    - NhÜng mà ai "dåy"?
    - TÃt nhiên là con Thøc! ThÜ gºi cho nó mà!
    Nghe nh¡c t§i mình, Thøc giãy nãy:
    - Thôi, thôi, tøi mày muÓn làm gì thì làm! Tao không bi‰t "dåy d‡" gì h‰t! ñØng có ép tao!
    - Thôi ÇÜ®c! - Xuy‰n thª m¶t hÖi dài thÜ©n thÜ®t, ra vÈ bÃt Ç¡c dï - N‰u mày không n« ra
tay thì Ç‹ tao. Tao së Çåi diŒn cho mày vi‰t thÜ "dåy d‡" th¢ng nhóc Çó!
    Xuy‰n vØa nói dÙt câu, Cúc HÜÖng Çã nhanh tay xé "rËt" m¶t t© giÃy trong tÆp, hí hºng
chìa ra:
    - GiÃy nè!
    Xuy‰n cÀm lÃy t© giÃy. NhÜng nó chÜa vi‰t ngay mà låi lui cui mª c¥p.
    - Gì n»a vÆy? - Cúc HÜÖng ngåc nhiên hÕi.
    - Ch© tao m¶t chút! Tao Çang tìm... ÇÒ dùng dåy h†c!
    - ñÒ dùng dåy h†c?
    - ¯, muÓn "dåy d‡" có hiŒu quä, cÀn phäi có "ÇÒ dùng dåy h†c".
    Xuy‰n vØa thò tay vào c¥p vØa trä l©i «m ©. Cúc HÜÖng và Thøc cÙ th¡c m¡c không hi‹u
Xuy‰n ÇÎnh tìm vÆt gì trong Çó. Hai ÇÙa ngÒi ngây ngÜ©i hÒi h¶p theo dõi tØng cº Ƕng cûa nhÕ
bån tinh quái.
    Løc l†i m¶t hÒi, Xuy‰n tØ tØ lÃy ra... m¶t cây kËo.
    Trong khi Thøc thª phào thì Cúc HÜÖng bïu môi thÃt v†ng:
    - Tܪng gì! ñÒ dùng dåy h†c cûa mày Çó hä?
    Xuy‰n nheo m¡t:
    - Sao? Không ÇÜ®c hä?
    Cúc HÜÖng l¶ vÈ bÃt bình:
    - NhÜ vÆy là mày "thܪng" chÙ Çâu có "phåt" h¡n!
    - Mày không bi‰t gì h‰t! - Gi†ng Xuy‰n ranh mãnh - ñÓi v§i nh»ng ÇÙa tham æn nhÜ mày
và con Thøc thì Çây là cây kËo, còn ÇÓi v§i tên ti‹u tº Çó, Çây låi là... viên thuÓc chu¶t b†c
ÇÜ©ng!
    Nói xong, Xuy‰n lË làng rút cuÓn tÆp trong c¥p ra, kê t© giÃy lên và b¡t ÇÀu vi‰t thÜ phúc
Çáp. Cúc HÜÖng và Thøc ngÒi chÀu rìa hai bên, chøm ÇÀu dòm.
    NhÜng Xuy‰n vØa hí hoáy bÓn ch» "Phong Khê hiŠn ÇŒ", Cúc HÜÖng Çã bïu môi:
    - Væn chÜÖng ki‰m hiŒp ba xu! S¥c mùi phim HÒng Kông!
    Xuy‰n t¿ ái:
    - ChÙ theo mày, phäi g†i h¡n nhÜ th‰ nào?
    - CÙ vi‰t là "Gºi bé Phong Khê"!
    - Hay l¡m! - Xuy‰n gÆt gù khen - Không ng© thÌnh thoäng mày cÛng nói ÇÜ®c m¶t câu
thông minh!
    Nói xong, Xuy‰n lÃy m¶t t© giÃy khác, n¡n nót vi‰t:
    "Gºi bé Phong Khê,
    ChÎ ngåc nhiên vô cùng khi nhÆn ÇÜ®c thÜ bé. Có lë bé quáng gà hay sao, chÙ l§p chÎ
Çâu có t° chÙc "Câu låc b¶ làm quen" hay "Tìm bån bÓn phÜÖng" mà bé biên thÜ Çòi "k‰t bån
tâm tình"! HÖn n»a, bé trÈ ngÜ©i non då tu°i còn nhÕ nên chú tâm h†c hành, ch§ Çua Çòi v§
vÄn, kÈo trèo cao té n¥ng. Nghï tình chÎ em, chÎ t¥ng bé m¶t cây kËo æn cho mau l§n và nh§
ÇØng có dåi d¶t trêu vào chÎ n»a! Good-bye bé!".
    Xuy‰n vi‰t t§i Çâu, Cúc HÜÖng ôm bøng cÜ©i t§i Çó. Nó la lên:
    - Tr©i ÇÃt Öi! Mày muÓn "gi‰t" ch‰t tÜÖi "th¢ng bé" sao Xuy‰n?
    - Cho h¡n ch‰t! - Xuy‰n tr®n m¡t - Ai bäo h¡n dám trêu vào con Thøc nhà bà!
    Thøc cÛng không nhÎn ÇÜ®c cÜ©i. NhÜng m¥t nó thoáng l¶ vÈ áy náy. Nó nhìn Xuy‰n,
ngÆp ngØng:
    - Mày vi‰t "ác" quá!
    - Ác gì mà ác! - Xuy‰n hØ mÛi - ñã "dåy d‡" thì phäi nghiêm kh¡c chÙ!
    Thøc chép miŒng:
    - Tao s® anh chàng Phong Khê xÃu h° ljn bÕ h†c mÃt.
    - H¡n không bÕ h†c Çâu! NhÜng ch¡c h¡n së bÕ cái trò dÃm dúi thÜ tình vào ngæn bàn
cûa mày!
    - ThÜ tình! - Thøc "hÙ" m¶t ti‰ngg - Mày sao giÓng y nhÜ con Cúc HÜÖng! Lúc nào cÛng
nói bÆy!
    - ¯ thôi, không phäi thÜ tình. ThÜ làm quen vÆy.
    VØa cÜ©i hì hì, Xuy‰n vØa Ç¥t lá thÜ hÒi âm vØa vi‰t vào ngæn bàn cûa Thøc. Xong, nó
ch¥n cây kËo lên trên. Nó làm viŒc Çó v§i m¶t b¶ dång hí hºng hŒt nhÜ PhÆt T° lúc Çè Tôn Ngô
Không dܧi næm ng†n núi NgÛ Hành vÆy.
   ChÜÖng 2

    ñúng nhÜ Xuy‰n d¿ Çoán, ngày hôm sau ch£ng có gì lå xäy ra. VØa ngÒi vào ch‡, Thøc
hÒi h¶p thò tay vào ngæn bàn nhÜng ch£ng có t© giÃy nào trong Çó.
    Cúc HÜÖng ch¡p hai tay:
    - Mô PhÆt! Th‰ là tr©i yên b‹ l¥ng! Con Xuy‰n tài thÆt!
    Xuy‰n ngó Thøc:
    - Cøc kËo còn không?
    - Không.
    Xuy‰n gÆt gù:
    - Th¢ng bé này ngoan thÆt! Cho gì lÃy Çó!
    Thøc li‰c Xuy‰n, không hi‹u bån mình khen thÆt hay khen xÕ. T¿ nhiên Thøc thÃy t¶i
nghiŒp anh chàng Phong Khê n†. Khi džc lá thÜ Ç¶c ÇÎa cûa Xuy‰n, ch¡c anh ta ngÜ®ng l¡m.
Và ch¡c có cho kËo, anh ta cÛng ch£ng bao gi© dám làm quen v§i Çám n» yêu này n»a. Nghï
t§i Çó, b‡ng nhiên Thøc bÆt cÜ©i: Xuy‰n ch£ng Çã cho kËo anh ta là gì?
    ThÃy Thøc t¿ nhiên phá lên cÜ©i, Xuy‰n tò mò:
    - Mày cÜ©i cái gì vÆy?
    - Ch£ng có gì h‰t! T¿ nhiên tao tÙc cÜ©i vÆy thôi!
    Xuy‰n ngušt Thøc:
    - T¿ nhiên mà cÜ©i! ñÒ con gái vô duyên!
    Thøc chÜa kÎp phân trÀn, Cúc HÜÖng Çã chen vào, gi†ng thûng thÌnh:
    - Con Thøc muÓn cÜ©i cÙ viŒc cÜ©i, nhÜng ngày mai ÇØng có quên nghïa vø cûa mình!
    Thøc trÓ m¡t:
    - Nghïa vø gì?
    Cúc HÜÖng thän nhiên:
    - DÅn tao và con Xuy‰n Çi æn chè ÇÆu ÇÕ bánh l†t.
    Thøc nhæn m¥t:
    - Nghïa vø gì kÿ vÆy?
    - Ch£ng có kÿ gì h‰t! - Cúc HÜÖng nhún vai - Không có tøi tao, làm sao mày tai qua nån
khÕi ÇÜ®c! Th¢ng Phong Khê së bám mày t§i già!
    ThÃy Thøc cÙ tròn m¡t ngÄn ngÖ, Xuy‰n v†t miŒng bÒi thêm:
    N‰u mày không chÎu, tøi tao nh¡n tên Phong Khê Çó vi‰t thÜ "tÕ tình" ti‰p à!
    L©i hæm he cûa Xuy‰n khi‰n Thøc giÆt b¡n ngÜ©i. Nó v¶i vã gÆt ÇÀu:
    - ñÜ®c, ÇÜ®c! Tao chÎu!
    Thái Ƕ hÓt hoäng cûa thøc khi‰n Xuy‰n và Cúc HÜÖng nhìn nhau cÜ©i khúc khích.
NhÜng Thøc chÜa kÎp th¿c hiŒn "nghïa vø" cûa mình thì bi‰n cÓ Çã xäy ra.
    ñÀu gi© chiŠu hôm sau, Xuy‰n vØa ôm c¥p t§i cºa l§p Çã thÃy Thøc ngÒi s¤n Ç¢ng bàn,
trܧc m¥t nó là m¶t trái °i to tܧng nom thÆt "quy‰n rÛ".
    Xuy‰n vØa bܧc låi vØa li‰c trái °i, miŒng bô bô:
    - Trái °i này trông ngon m¡t thÆt, nhÜng chÌ có th‹ dùng "tráng miŒng" thôi, không thay
th‰ ÇÆu ÇÕ bánh l†t ÇÜ®c Çâu à nghen!
    Thøc c¡n môi:
    - Trái °i này Çâu phäi cûa tao!
    Xuy‰n ngåc nhiên:
    - Không phäi cûa mày chÙ cûa ai?
    Thøc không Çáp. Nó chìa t© giÃy Çang cÀm trong tay cho Xuy‰n.
    VØa li‰c nhìn qua, Xuy‰n Çã nhÆn ngay ra nh»ng ch» in hoa quen thu¶c, liŠn sºng sÓt
bu¶t miŒng:
     - Ña! Låi là h¡n!
     ñúng lúc Çó, Cúc HÜÖng bܧc vào. ThÃy Xuy‰n cÀm t© giÃy trên tay, Cúc HÜÖng hÕi liŠn:
     - Gì vÆy mày? Bän t¿ ki‹m hä?
     Xuy‰n lÜ©m Cúc HÜÖng:
     - T¿ ki‹m là mày t¿ ki‹m Çó! ñây là "ÇÖn xin làm quen" cûa th¢ng nhãi hôm n†!
     Cúc HÜÖng há hÓc miŒng:
     - Phong Khê?
     Xuy‰n hØ mÛi:
     - Ngoài th¢ng gi¥c Çó ra, còn ai vào Çây n»a!
     - Tr©i Öi, b¶ tên này Çi‰c không s® súng ch¡c?
     Xuy‰n t¥c lÜ«i:
     - H¡n chÜa thÃy quan tài chÜa Ç° lŒ! Tao së có cách làm cho h¡n cåch t§i già!
     Cúc HÜÖng không quan tâm ljn l©i d†a dÅm cûa Xuy‰n. Nó tò mò nhìn t© giÃy:
     - H¡n vi‰t gì trong Çó vÆy?
     - Tao Çã xem Çâu!
     Nói xong, cä hai chøm ÇÀu vào t© giÃy.
     ThÜ vi‰t:
     "Bån thân m‰n,
     Mình thÆt lòng muÓn làm quen v§i bån chÙ không có š trêu bån nhÜ bån nghï Çâu! Mình
cÛng không phäi là "bé". So vŠ tu°i tác, có lë mình l§n hÖn bån m¶t, hai tu°i. NhÜng vì hÒi nhÕ,
mình nghÌ h†c m¶t, hai næm nên hiŒn nay mình h†c kém bån m¶t l§p. Mình Çã nhÆn ÇÜ®c cây
kËo cûa bån. Mình Ç‹ dành chÙ không æn. Và gºi t¥ng bån món quà nho nhÕ g†i là Çáp lÍ. Dù
sao mình cÛng gºi ljn bån lòng cäm Ön và thán phøc.
     Kš tên: Phong Khê."
     ñ†c xong lá thÜ, Cúc HÜÖng hÕi ngay:
     - H¡n gºi t¥ng món quà gì Çâu?
     Xuy‰n chÌ trái °i trܧc m¥t Thøc:
     - Kia kìa!
     Cúc HÜÖng ch¶p lÃy trái °i, sæm soi rÒi bu¶t miŒng:
     - ChÆc, tên này cÛng bi‰t ÇiŠu ÇÃy chÙ!
     Xuy‰n bïu môi:
     - Bi‰t "mua chu¶c" thì có!
     Thøc nãy gi© ngÒi yên không nói gì. Nó bi‰t hÍ mình mª miŒng, th‰ nào cÛng bÎ hai bån
trêu ch†c nên m¶t m¿c giä ngây giä Çi‰c. NhÜng bây gi© nghe Xuy‰n xÌa xói anh bån "khuÃt
m¥t khuÃt mày" kia, nó không nén n°i, liŠn lên ti‰ng:
     - Mình t¥ng ngÜ©i ta thì ngÜ©i ta t¥ng låi chÙ "mua chu¶c" gì!
     - Á, à, con Thøc này ghê thÆt! - Xuy‰n kêu lên - ChÜa gì mà nó Çã bênh "ngÜ©i ta" ch¢m
ch¥p rÒi!
     - Tao ch£ng bênh ai h‰t! - Thøc khÎt mÛi - Tao thÃy cái gì Çúng thì tao nói, vÆy thôi!
     Xuy‰n li‰c Cúc HÜÖng:
     - Con Thøc nói vÆy mà không phäi vÆy à nghen!
     Cúc HÜÖng nãy gi© không Ç‹ š ljn cu¶c ÇÃu khÄu gi»a Xuy‰n và Thøc. Nó mãi nghï
ng®i ljn n¶i dung cûa lá thÜ vØa džc. L©i lë bình tïnh và nhún nhÜ©ng cûa lá thÜ khi‰n Cúc
HÜÖng Çâm ra có thiŒn cäm v§i ÇÓi phÜÖng. N‰u là mình, Cúc HÜÖng nhû thÀm, mình së tìm
nh»ng tØ ng» thÆt cay Ƕc Ç‹ "phän công" låi gi†ng ÇiŒu trÎch thÜ®ng trong lá thÜ Xuy‰n vi‰t.
Ho¥c ít ra, mình cÛng làm lÖ, không thèm dây dÜa v§i "t° ki‰n lºa" này n»a.
     VÆy mà anh chàng Phong Khê kia låi ch£ng tÕ vÈ gì giÆn h©n hay tÙc tÓi. Anh cÙ tÌnh bÖ
Çòi... làm quen ti‰p. Låi còn gºi t¥ng m¶t trái °i to thÆt to n»a.
    ThÃy Cúc HÜÖng cÙ ÇÙng ngây ngÜ©i, ch£ng chÎu lên ti‰ng phø h†a v§i mình, Xuy‰n khÈ
hušch khu›u tay vào hông bån:
    - Làm gì mà thÅn th© vÆy mày? Hay là mày cÛng "k‰t mô-Çen" tay Phong Khê này rÒi?
    - ñØng có mà vu oan giá h†a! - Cúc HÜÖng giãy nãy - Phong Khê là "ngÜ©i ta" cûa con
Thøc, m¡c m§ gì ljn tao.
    ChÌ Ç®i có vÆy, Xuy‰n quay sang Thøc, nháy m¡t trêu:
    - Mày nghe rõ chÜa? ñâu phäi chÌ mình tao Çi xa-bô trong bøng mày! Con Cúc HÜÖng
cÛng bi‰t tÕng ru¶t gan mày chÙ b¶!
    - Tøi mày chÌ giÕi nói bÆy!
    Thøc phän Ùng m¶t cách y‰u §t. Bi‰t không tài nào cãi låi hai cái mŒng trÖn nhÜ thoa m«
cûa Xuy‰n và Cúc HÜÖng, Thøc chÌ nói ÇÜ®c m¶t câu rÒi im b¥t.
    Xuy‰n cÜ©i hì hì, vÈ khoái chí. Nó giª gi†ng eo éo nhåi bÙc thÜ:
    - Mình Çã nhÆn ÇÜ®c cây kËo cûa bån. Mình Ç‹ dành chÙ không æn. Mình Ç‹ dành trong
trái tim mình Ãy!
    Trong khi Thøc ÇÕ m¥t tía tai thì Cúc HÜÖng h¡ng gi†ng nói:
    - "Vø án" trái tim Ç‹ tØ tØ tính! Bây gi© tøi mình phäi giäi quy‰t "vø án" trái °i trܧc Çã.
    Xuy‰n lÜ©m Cúc HÜÖng:
    - Mày lúc nào cÛng æn v§i uÓng! Tên mày Ç°i thành –c HÜÖng coi b¶ h®p "khÄu vÎ" hÖn!
    Cúc HÜÖng khoát tay, gi†ng tÌnh røi:
    - N‰u mày muÓn, ngày mai tao dÅn hai ÇÙa Çi æn Óc hÜÖng liŠn! Còn bây gi© trái °i này
tính sao Çây?
    - Có gì Çâu mà tính! Thì Çem ra m‡i ÇÙa c¡n m¶t mi‰ng. C¡n ljn khi nào không còn gì
Ç‹ c¡n n»a thì thôi!
    Cúc HÜÖng l¡c ÇÀu nguÀy nguÆy:
    - Không ÇÜ®c! Cách Çó không ÇÜ®c!
    - Sao không ÇÜ®c?
    - MiŒng mày nhÜ cÓng Bà X‰p. Mày c¡n m¶t mi‰ng b¢ng tøi tao c¡n ba næm, ai "Çua"
cho låi mày!
    Xuy‰n phì cÜ©i:
    - ThÆt tao chÜa thÃy ai ham nói xÃu bån bè nhÜ mày! Trong vø này, công tao l§n nhÃt.
    N‰u không có lá thÜ và cây kËo cûa tao thì làm gì có trái °i "chi‰n l®i phÄm" này. Tao
hܪng phÀn nhiŠu là Çúng rÒi!
    - Không ÇÜ®c! - Cúc HÜÖng kÎch liŒt phän ÇÓi - Công l§n nhÃt phäi thu¶c vŠ con Thøc.
    Trái °i này tên Phong Khê t¥ng cho nó chÙ Çâu phäi t¥ng cho mày!
    - Mày ngÓc quá! Tên Phong Khê t¥ng cho nó là t¥ng trái tim. Còn trái °i là t¥ng cho bån
nó, tÙc là tøi mình. Con Thøc hܪng phÀn tinh thÀn, còn tøi mình hܪng phÀn vÆt chÃt!
    Tóm låi, ÇÙa nào cÛng có phÀn!
    Nghe Xuy‰n "phân chia tài sän" tr¡ng tr®n và tùy tiŒn nhÜ vÆy, Thøc vØa xÃu h° låi vØa
buÒn cÜ©i. Nó làm m¥t nghiêm:
    - Mày khôn vØa vØa thôi nghe Xuy‰n! Tao nhÜ©ng cái phÀn tinh thÀn cho mày Çó! ñÜa
trái °i Çây!
    Lúc này Xuy‰n Çã cÀm trái °i trên tay Cúc HÜÖng. Nó giÃu trái °i ra sau lÜng:
    - ñâu có ÇÜa cho mày ÇÜ®c! N‰u mày không chÎu thì Ç‹ tao ki‰m tr†ng tài phân xº. Xem
thº tao nói Çúng hay không Çúng.
    - Nè, nè...
    Thøc hoäng hÓt kêu lên. ChuyŒn Phong Khê bÕ thÜ trong ngæn bàn, nó không muÓn cho
"ngÜ©i ngoài" bi‰t. Bây gi© nghe Xuy‰n Çòi "m©i"tr†ng tài, nó Çi‰ng ngÜ©i.
    NhÜng Xuy‰n ph§t l© vÈ cÀu khÄn cûa Thøc. Nó Çäo m¡t nhìn quanh và hí hºng reo lên:
    - Tr†ng tài kia rÒi!
    Cä Thøc lÅn Cúc HÜÖng lÆt ÇÆt quay ngÜ©i låi. VØa nhác thÃy bóng ngÜ©i Xuy‰n chÌ,
Thøc b‡ng nghe trÓng ng¿c ÇÆp thình thÎch, trái tim nhÜ muÓn v†t ra ngoài.
    Hóa ra ngÜ©i mà Xuy‰n chÌ là Hoàng Hòa, lúc này Çang ÇÙng chÓng tay bên bøc cºa s°,
quay m¥t ra vÜ©n båch Çàn phía sau nên không hay sáu tia la-de Çang chi‰u vào mình.
    Hàng ngày, không hi‹u vô tình hay cÓ š, Hoàng Hòa thÜ©ng ÇÜa m¡t vŠ phía Thøc.
Thoåt ÇÀu, ch£ng ai Ç‹ š. VŠ sau, Xuy‰n phát hiŒn ra, liŠn bÃm Cúc HÜÖng. TØ Çó, hÍ có dÎp là
cä hai mª miŒng trêu Thøc. BÎ "cáp Çôi" ri‰t, Thøc h‰t dám nói chuyŒn v§i Hoàng Hòa luôn. G¥p
anh trong l§p h†c hay ª ngoài ÇÜ©ng, bao gi© Thøc cÛng quay m¥t ngó lÖ ch‡ khác. Vì vÆy, bây
gi© thÃy Xuy‰n ÇÎnh kêu Hoàng Hòa låi, Thøc v¶i cÀm våt áo Xuy‰n giÆt giÆt:
    - ñØng, ÇØng...
    - ñØng cái gì mà ÇØng!
    Xuy‰n tr®n m¡t nhìn Thøc rÒi quay vŠ phía cºa s°, ngoác miŒng kêu thÆt to:
    - L§p trܪng!
    Hoàng Hòa giÆt mình quay låi. ThÃy ba cô gái, anh nhe ræng cÜ©i:
    - Gì vÆy Xuy‰n?
    - Låi Çây tøi này nh© chuyŒn này chút!
    ThÃy Hoàng Hòa bܧc låi, Thøc lÆt ÇÆt ngó ra sân, bên tai væng v£ng l©i d¥n dò "thi‰t
tha" cûa Cúc HÜÖng:
    - Bình tïnh mà run nghen mày!
    Hoàng Hòa t§i trܧc m¥t Xuy‰n, vui vÈ:
    - ChuyŒn gì vÆy?
    Xuy‰n úp mª:
    - ChuyŒn này "phÙc tåp" l¡m!
    - Xuy‰n lúc nào cÛng Çùa ÇÜ®c!
    - Tui nói thiŒt mà! N‰u không phÙc tåp, tui Çâu có nh© t§i bån! ChuyŒn này trØ l§p trܪng
ra, không ai giäi quy‰t n°i!
    Hoàng Hòa bán tín bán nghi. Anh li‰m môi:
    - ChuyŒn l§p mình hä?
    - ¯! - Xuy‰n làm ra vÈ ngÀn ngØ - ñúng ra là chuyŒn riêng cûa con Thøc!
    Nghe nh¡c t§i Thøc, Hoàng Hòa Çâm ch¶t då. Anh khë li‰c Thøc, gi†ng phân vân:
    - Thøc sao?
    Xuy‰n nghiêm gi†ng:
    - Có ngÜ©i vi‰t thÜ tÕ tình v§i nó! - Bån ÇØng có nghe l©i Xuy‰n! - Thøc kêu lên - Nó xåo
Çó!
    Hai ngÜòi nói hai ÇÜ©ng, Hoàng Hòa không bi‰t th¿c hÜ ra sao, liŠn ÇÜa m¡t nhìn Cúc
HÜÖng ra š hÕi.
    - ñúng ra là thÜ làm quen! - Cúc HÜÖng mïm cÜ©i ranh mãnh - NhÜng làm quen hay tÕ
tình cÛng cùng hŒ NTSC, có khác gì Çâu!
    - NTSC là sao? - Hoàng Hòa ngåc nhiên - Sao låi có NTSC ª Çây?
    Cúc HÜÖng chun mÛi:
    - NTSC bån cÛng không bi‰t mà Çòi làm l§p trܪng! HŒ này ti‰ng ViŒt dÎch là "Nh§
ThÜÖng SÀu Cäm"! Ví dø nhÜ ngÒi trong l§p, mình nhìn hoài vŠ phía m¶t ngÜ©i nào Çó tÙc là
mình NTSC ngÜ©i Çó!
    Dù Çang lo ngay ngáy trܧc trò nghÎch phá cûa lÛ bån, nghe Cúc HÜÖng bÓc phét, Thøc
cÛng không khÕi phì cÜ©i. Còn Xuy‰n thì gøc m¥t xuÓng bàn, cÜ©i run cä hai vai.
    ChÌ có Hoàng Hòa là gÜ®ng gåo. Anh bi‰t l©i nói Çùa vØa rÒi cûa Cúc HÜÖng ngø š châm
ch†c mình. Anh nhìn Xuy‰n, Çánh trÓng läng:
    - Bån nào vi‰t thÜ cho Thøc vÆy?
    Xuy‰n ngÄng ÇÀu lên, miŒng vÅn còn cÜ©i:
    - Không phäi l§p mình! Tøi bu°i sáng!
    Hoàng Hòa "à" m¶t ti‰ng, vÈ nhË nhõm:
    - VÆy thì kŒ tøi nó! ñØng trä l©i!
    Xuy‰n nhanh nhÄu:
    - NhÜng tui thay m¥t con Thøc trä l©i h¡n rÒi. H¡n liŠn gºi cho tøi này m¶t trái °i, Gi© làm
sao?
    VØa nói, Xuy‰n vØa chìa trái °i ra.
    Hoàng Hòa nhún vai:
    - Báo cho cô chû nhiŒm bi‰t chÙ sao!
    - Báo cho cô chû nhiŒm? - Xuy‰n tròn m¡t.
    - ¯.
    - Chi vÆy?
    - Thì Ç‹ cô bi‰t cô... ngæn ngØa.
    - Ngæn ngØa? Tøi này Çâu phäi con nít mà ngæn ngØa?
    L©i æn nói cà khÎa cûa Xuy‰n khi‰n Hoàng Hòa b¡t ÇÀu b¿c mình. Anh nhæn nhó:
    - Bån kêu tui giäi quy‰t, tui giäi quy‰t bån không chÎu nghe thì kêu làm gì!
    Xuy‰n khÎt mÛi:
    - Tui Çâu có kêu bån giäi quy‰t vø lá thÜ! Tui nh© bån giäi quy‰t vø trái °i kìa!
    Hoàng Hòa ngÖ ngác:
    - Trái °i sao?
    Xuy‰n thûng thÌnh:
    - Trái °i này ngÜ©i ta gºi t¥ng con Thøc nhÜng chính là nh© lá thÜ hÒi âm cûa tui, bây gi©
chia cách sao? Tui v§i con Thøc ai ÇÜ®c æn nhiŠu hÖn?
    - KhÕi æn n»a! - Hoàng Hòa Çáp g†n lÕn.
    - Sao vÆy? - Cä ba cô gái sºng sÓt cùng kêu lên.
    Hoàng Hòa t¥c lÜ«i:
    - ñem trä quách thì khÕi æn chÙ sao!
    Cúc HÜÖng "xì" m¶t ti‰ng:
    - Vô duyên! NgÜ©i ta nh© chia, låi xúi Çem trä!
    Gi†ng Hoàng Hòa nhuÓm vÈ cay cú:
    - Không quen bi‰t thì nhÆn làm gì!
    - Không quen cÛng cÙ nhÆn! - Cúc HÜÖng nghinh m¥t - Trái cây chÙ b¶ thuÓc Ƕc sao
mà không nhÆn!
    Trܧc ÇiŒu b¶ hùng h° cûa Cúc HÜÖng, Hoàng Hòa Çâm lúng túng. Anh Ãp úng:
    - NhÜng mà... nhÜng mà...
    - Không có "nhÜng mà nha mØng" gì h‰t! - Cúc HÜÖng vung tay - Quanh næm suÓt tháng
bån ng¡m ngÜ©i ta ljn mòn cä da m¥t mà bån có t¥ng ngÜ©i ta ÇÜ®c cái h¶t °i nào không!
    Trong khi anh chàng này chÜa hŠ quen bi‰t mà dám dâng cä m¶t trái °i to tܧng làm
"sính lÍ", chÙng tÕ h¡n NTSC thành thÆt hÖn bån nhiŠu!
    Cúc HÜÖng "x°" m¶t tràng khi‰n Hoàng Hòa ÇÕ m¥t tía tai. Bi‰t không ÇÎch låi Xuy‰n và
Cúc HÜÖng, hai cái máy phát sóng "siêu tÀn sÓ" n°i ti‰ng tØ hÒi còn h†c l§p mÜ©i, Hoàng Hòa
Çành quay lÜng bÕ Çi sau khi buông m¶t câu ch»a thËn:
    - MÃy bån nói gì Çâu không!
    - Không dám "gì Çâu" Çâu!
    Cúc HÜÖng dài gi†ng vói theo khi‰n Xuy‰n gÆp ngÜ©i cÜ©i ng¥t nghëo. T¿ nhiên Thøc
cäm thÃy bÃt nhÅn. Nó ÇÆp vào tay Cúc HÜÖng:
    - Cái con này! Mày nói næng sao ch£ng n‹ ngÜ©i ta lÃy m¶t chút xíu!
    Cúc HÜÖng bïu môi:
    - H¡n có "Ç‹ š" ljn tao Çâu mà b¡t tao n‹!
    Bi‰t Cúc HÜÖng s¡p sºa trêu mình, Thøc không dám giª gi†ng trách móc n»a. Nó thò tay
cÀm trái °i trên tay Xuy‰n:
    - Cái này gi© tính sao?
    - Còn tính sao n»a! - Xuy‰n tr®n m¡t - L§p trܪng mà tính không ra thì tøi mày chÌ còn có
cách nghe theo l©i ÇŠ nghÎ lúc nãy cûa tao thôi!
    Cúc HÜÖng dòm Xuy‰n, gi†ng cänh giác:
    - M‡i ÇÙa c¡n m¶t mi‰ng hä?
    B¶ tÎch nh§n nhác cûa Cúc HÜÖng làm Xuy‰n phì cÜ©i:
    - Làm gì mày hÓt hoäng vÆy?
    - Cái miŒng cûa mày r¶ng ljn mang tai, ai trông thÃy mà ch£ng phát hoäng! - Cúc
HÜÖng ngØng m¶t chút rÒi h¡ng gi†ng ti‰p - M‡i ÇÙa c¡n m¶t mi‰ng cÛng ÇÜ®c. NhÜng Ç®i tao
lÃy vi‰t tao vë lên trái °i ba vòng tròn, m‡i ÇÙa chÌ "hoåt Ƕng" trong phÀn ÇÃt cûa mình, không
ÇÜ®c xâm phåm...
    - ñây là °i chÙ không phäi "ÇÃt"! - Xuy‰n v†t miŒng.
    - ¯ thì °i! - Cúc HÜÖng tûm tÌm - ñÙa nào Ç‹ dÃu ræng Çi låc ra ngoài vùng quy ÇÎnh, coi
nhÜ bÎ truÃt quyŠn "thi c¡n" ti‰p...
    Cúc HÜÖng nói chÜa dÙt câu, Thøc Çã v‡ tay reo:
    - Hay l¡m, hay l¡m! NhÜ vÆy cho con Xuy‰n bÕ cái tÆt giành æn!
    Xuy‰n bïu môi:
    - Xì, tao tao thèm vào cái vòng tròn cûa con Cúc HÜÖng! Tao có cách này hay hÖn nhiŠu,
låi khÕi bày Ç¥t vë v©i lôi thôi!
    Thøc không nén ÇÜ®c tò mò:
    - Cách gì vÆy?
    - M‡i ÇÙa m¶t trái, khÕi ai giành cûa ai!
    - M‡i ÇÙa m¶t trái? - Cúc HÜÖng hÕi v§i gi†ng châm bi‰m - Ÿ Çâu ra mà nhiŠu vÆy?
    Xuy‰n thän nhiên:
    - Ÿ ch‡ anh chàng Phong Khê chÙ Çâu!
    Trong khi Thøc còn Çang ngÖ ngác thì Cúc HÜÖng cÜ©i toe:
    - Tao hi‹u rÒi! Mày ÇÎnh "hå chi‰u" b¡t anh chàng " cÓng nåp" chÙ gì!
    Xuy‰n ch§p ch§p m¡t:
    - ¯, chính vì cái thói "trùm sò" cûa h¡n mà ba ÇÙa mình phäi giành giÆt m¶t trái °i ljn
sušt n»a chém nhau. Tao së bäo v§i h¡n nhÜ vÆy. Và n‰u h¡n còn hy v†ng s© ÇÜ®c ngón chân
út cûa con Thøc, h¡n phäi xoay xª gÃp ba trái °i n¶p cho tøi mình. Còn không thì ki‰m ÇÜ©ng
mà xéo, ÇØng có hòng làm quen làm lå gì n»a!
    Xuy‰n vØa nói vØa làm ÇiŒu b¶ khi‰n Thøc che miŒng cÜ©i khúc khích. Nó tܪng Xuy‰n
chÌ cao hÙng nói chÖi, nào ng© Xuy‰n vØa "phát bi‹u" xong, liŠn lÆt tÆp xé m¶t cái "rËt".
    Thøc la hoäng:
    - B¶ mày làm thÆt hä Xuy‰n?
    - ThÆt hay không, lát n»a bi‰t liŠn!
    VØa nói Xuy‰n vØa Ç¥t t© giÃy lên cuÓn tÆp, hí hoáy vi‰t. Cúc HÜÖng v¶i vàng xáp låi,
m¥t nó tÜÖi hÖn h§n. ChÌ có Thøc là thÃp thÕm. Nó bÒn chÒn nhìn ngòi vi‰t cûa Xuy‰n Çang bò
ngo¢n ngoèo trên giÃy. B‡ng Thøc giÆt mình ÇÜa tay lên døi m¡t. Nó không tin nh»ng gì mình
vØa thÃy. Xuy‰n không g†i Phong Khê b¢ng cái tØ "th¢ng bé" xách mé kia n»a. RÃt m¿c ôn hòa,
Xuy‰n mª ÇÀu lá thÜ b¢ng nh»ng dòng thân thiŒn: Gºi bån Phong Khê...
   ChÜÖng 3

    Phong Khê quä là m¶t anh chàng nhanh nhÄu phát khi‰p.
    Ba ngày sau khi Xuy‰n gºi "tÓi hÆu thÜ", ba trái °i tròn trïnh Çã n¢m ngay ng¡n trong
ngæn bàn cûa Thøc.
    Khi phát hiŒn ra "lÍ vÆt", Thøc không khÕi b« ng«. BÃt giác nó cäm thÃy m¶t n‡i xao
xuy‰n mÖ hÒ dâng lên trong lòng.
    Xuy‰n và Cúc HÜÖng thì vui vÈ m¶t cách hÒn nhiên. VØa thÃy mÃy trái °i, Cúc HÜÖng Çã
bô bô:
    -Tao bi‰t ngay mà! Rõ ràng tay Phong Khê này NTSC con Thøc sâu ÇÆm hÖn chàng l§p
trܪng mình nhiŠu!
    Xuy‰n gÆt gù:
    - Hóa ra h¡n cÛng tº t‰ g§m! Gä con Thøc cho h¡n, mình cÛng không ljn n‡i lo l¡ng
l¡m!
    - Tao v§i mày låi còn có °i æn dài dài! - Cúc HÜÖng lj thêm.
    - DËp tøi mày Çi! - Thøc mím môi - Tøi mày có muÓn gä thì t¿ gä lÃy, ÇØng có kéo tao vô!
    - Ôi chao, cái con này! - Cúc HÜÖng vØa kêu vØa ÇÜa hai tay lên tr©i - Hôm trܧc mày hì
hà hì høc g¥m °i cûa ngÜ©i ta, bây gi© låi giª gi†ng phø phàng hä!
    - Tøi mày cÛng æn n»a chÙ b¶! - Thøc chÓng ch‰.
    - NhÜng tøi tao æn là æn phø mày! CÛng nhÜ mai mÓt mày lÃy chÒng, mày là cô dâu, còn
tao v§i con Xuy‰n là phø dâu. ChÙ ch£ng lë trong cái "vø" này, ÇÙa nào cÛng Çóng vai chính,
không có ÇÙa phø, coi sao ÇÜ®c!
    - Thôi, thôi, tao không nói chuyŒn v§i mày n»a! MiŒng mày nhÜ loa phát thanh ª ngoài Xa
Cäng, ai nói cho låi!
    Xuy‰n h¡ng gi†ng chen vô:
    - Con Thøc không muÓn nói chuyŒn v§i con Cúc HÜÖng thì nói chuyŒn v§i tao!
    Thøc røt c°:
    - Tao cÛng không nói chuyŒn v§i mày! Mày còn ghê hÖn con Cúc HÜÖng!
    Xuy‰n nghiêm m¥t:
    - Không nói cÛng phäi nói! ñây là hÕi cung chÙ không phäi nói chuyŒn bình thÜ©ng!
    ChuÄn bÎ tinh thÀn nghe tao hÕi nè!
    Thøc chun mÛi:
    - HÕi gì hÕi Çåi Çi! Bày Ç¥t làm m¥t hình s¿ hoài!
    Xuy‰n ÇÆp tay xuÓng bàn:
    - ñØng có thách thÙc nhà chÙc trách! Nhà ngÜÖi hãy thành th¿c trä l©i cho ta và con Cúc
HÜÖng bi‰t lá thÜ mà Phong Khê gºi kèm theo mÃy trái °i nhà ngÜÖi giÃu ª Çâu rÒi!
    - Xì! Tao mà thèm giÃu!
    Xuy‰n chìa tay ra:
    - Không giÃu thì ÇÜa ra Çây!
    Thøc hÃt mái tóc:
    - Ÿ trong ngæn bàn kìa!
    Xuy‰n ngó Cúc HÜÖng, cÜ©i hì hì:
    - Rõ ràng nó giÃu trong ngæn bàn mà bäo là không giÃu! N‰u không bÎ hÕi cung, ÇØng
hòng nó khai ra!
    VØa nói, Xuy‰n vØa cúi ÇÀu dòm vào ngæn bàn, søc såo và lôi ra m¶t t© giÃy gÃp tÜ. Nó
li‰c Thøc:
    - Mày "duyŒt" trܧc rÒi phäi không?
    - ¯.
    - Mày có thêm b§t gì trong này không?
    - HÕi vô duyên!
    Xuy‰n nháy m¡t trêu Thøc, tay lúi húi mª thÜ. Cúc HÜÖng vØa li‰c vào t© giÃy Çã bu¶t
miŒng sºng sÓt:
    - Ái chà! Ki‹u này thì nguy to! Con Thøc khai h‰t v§i h¡n rÒi Xuy‰n Öi!
    Xuy‰n cÛng không giÃu vÈ kinh ngåc. Nó ch¡t lÜ«i xušt xoa:
    - Chà, tay này Çóng vai chính trong phim "Thám tº tÜ" ch¡c?
    Thøc Çã džc qua lá thÜ nên ch£ng hŠ ngåc nhiên vŠ phän Ùng cûa các bån. Nó nghï vŠ
s¿ ranh mãnh cûa anh chàng Phong Khê nhiŠu hÖn. Ch£ng hi‹u anh ta ÇiŠu tra b¢ng cách nào
mà bi‰t tÕng tòng tong tên tu°i cûa b†n Thøc. Thøc nh§ rõ mÒn m¶t nh»ng dòng ch» trên t©
giÃy Xuy‰n cÀm:
    Cái tØ "bån" rÃt dÍ thÜÖng
    Cám Ön Xuy‰n, Thøc, Cúc HÜÖng rÃt nhiŠu
    Ba trái °i có bao nhiêu
    ChÌ mong các bån bu°i chiŠu... no nê
    ThÃy Thøc ngÒi Çæm chiêu, Cúc HÜÖng låi g†i giÆt:
    - Có phäi mày "bán ÇÙng" tên tu°i tøi tao cho h¡n không vÆy Thøc?
    Thøc mím môi:
    - Tao không bi‰t buôn bán!
    - Chà, chà, b»a nay con Thøc mÒm mép khi‰p! HÍ Çøng ljn "ngÜ©i yêu" cûa nó thì y nhÜ
r¢ng nó "xù lông nhím" lên! - Cúc HÜÖng nheo m¡t bình luÆn - N‰u mày không cung cÃp thì h¡n
moi tin tÙc này ª Çâu ra?
    - Tao ch£ng bi‰t. Tao chÜa g¥p h¡n bao gi©.
    Xuy‰n ngÅm nghï m¶t lát rÒi gÆt gù:
    - ChuyŒn này không phäi do con Thøc. Có th‹ anh chàng qu› quái này mò lên væn phòng
dò tên tøi mình trong s° g†i tên và ghi Çi‹m.
    - Vô lš! - Cúc HÜÖng phän ÇÓi - N‰u chÌ løc l†i trong s°, làm sao h¡n bi‰t ba ÇÙa mình
ngÒi cùng m¶t bàn? Ch£ng lë h¡n mÜ®n s° chû nhiŒm cûa cô TÜ©ng Anh Ç‹ coi sÖ ÇÒ l§p h†c?
    - Làm gì có chuyŒn Çó! - Xuy‰n læc ÇÀu - Có cho vàng h¡n cÛng không dám "cÀu cÙu" cô
TÜ©ng Anh! ChÌ có m¶t cách...
    Nói t§i Çây Xuy‰n b‡ng ngÆp ngØng khi‰n Thøc và Cúc HÜÖng cùng sÓt ru¶t lên ti‰ng
hÕi:
    - Cách gì?
    Xuy‰n làm m¥t nghiêm tr†ng:
    - H¡n trà tr¶n vào h†c sinh bu°i chiŠu Ç‹ "do thám".
    - Không th‹ có chuyŒn Çó ÇÜ®c! - Cúc HÜÖng nhún vai - H¡n mà ló m¥t vô khÕi c°ng là
bäo vŒ Çu°i ra liŠn!
    -H¡n không lÈn vào gi© h†c mà vào ngay lúc ra chÖi.
    - Ra chÖi c°ng cÛng Çóng! - Cúc HÜÖng cãi.
    Xuy‰n bïu môi:
    - ñóng cái mÓc xì! Th‰ nào ch£ng có ÇÙa næn nÌ bác bäo vŒ mª c°ng cho ra ngoài mua
cái này cái n†. KhÓi ÇÙa còn phÎa ra lš do có cha mË anh chÎ cô bác cÆu m® dì dÜ®ng ljn tìm.
Th‰ là thØa lúc l¶n x¶n, ngÜ©i yêu cûa con Thøc liŠn chui vào.. g¥p nó!
    - G¥p mày thì có! - Thøc "xì" m¶t ti‰ng.
    - Thì không g¥p! - Xuy‰n cÜ©i hì hì - NhÜng h¡n së nÃp ª m¶t xó xÌnh nào Çó, say sÜa
ng¡m nhìn con Thøc. Ba ÇÙa mình chÖi thân v§i nhau, Çi Çâu cÛng c¥p kè, do Çó tao và con
Cúc HÜÖng cÛng bÎ... ng¡m nghía lây. Th‰ là tøi mình ª ngoài sáng, h¡n ª trong bóng tÓi tha hÒ
dò hÕi, sæn tin...
    - Không th‹ ÇÜ®c! Không th‹ kéo dài tình trång này ÇÜ®c! - Cúa HÜÖng hùng h° vung tay
    - N‰u vÆy thì tøi mình "l‡" quá n¥ng! Mình phäi tìm cách trà tr¶n vào các l§p bu°i sáng
Ç‹... ng¡m nghía låi h¡n!
    - ñúng! - Xuy‰n tán thành ngay - NhiŒm vø Çó giao cho con Thøc là h®p lš nhÃt! Nó là
nguyên nhân gây ra m†i chuyŒn, do Çó nó có trách nhiŒm Çi... ng¡m nghía "kÈ thù"!
    - ñÙa nào thích thì Çi! Tao không có ham trò này Çâu! - Thøc røt c°.
    Cúc HÜÖng ngušt Thøc m¶t cái rÒi ÇÜa m¡t hÕi Xuy‰n:
    - Nó không chÎu Çi, gi© sao mày?
    - Nó không chÎu Çi thì thôi chÙ sao! - Xuy‰n thª ra.
    - Thôi? - Cúc HÜÖng trÓ m¡t.
    - ¯.
    - Sao ÇÖn giän vÆy? - Gi†ng Cúc HÜÖng Ãm Ùc - Ch£ng lë mình chÎu thua anh chàng láu
cá kia?
    Xuy‰n nhún vai:
    - Không phäi là chÎu thua! NhÜng tøi mình không muÓn ÇÓi diŒn v§i s¿ thÆt phÛ phàng!
    - Nghïa là sao? - Cúc HÜÖng vÅn không hi‹u š Xuy‰n.
    - ñ‹ vÆy hay hÖn! - Xuy‰n chÆm rãi giäi thích - CÙ coi nhÜ h¡n là "ngÜ©i tình không chân
dung" cûa con Thøc! N‰u g¥p h¡n, rûi tøi mình phát hiŒn ra Çó là m¶t anh chàng ch¶t m¡t hay
sÙt môi, có phäi là m¶ng vàng tan v« không?
    - ¯ hén! - Cúc HÜÖng gøc g¥c ÇÀu - N‰u quä vÆy thì thÆt Çau kh° cho con Thøc! Trܧc
nay, nó cÙ hình dung anh chàng cûa nó hao hao nhÜ Alain Delon!
    Thøc dÄu môi:
    - Alain Delon là thÀn tÜ®ng cûa mày chÙ Çâu phäi cûa tao!
    - Cûa ai cÛng vÆy thôi! Dù sao ÇÜ®c Alain Delon NTSC cÛng còn hÖn là ÇÜ®c th¢ng gù
nhà th© ñÙc Bà Ç‹ š!
    Xuy‰n khoát tay:
    - Thôi, ÇØng cãi nhau n»a! Tøi mình dù không "truy nã" h¡n nhÜng vÅn phäi vi‰t thÜ trä
l©i. Phäi cho h¡n bi‰t cái trò rình rÆp cûa h¡n ch£ng có gì hay ho!
    - ñÜÖng nhiên rÒi! - Cúc HÜÖng lË làng.
    Xuy‰n nhíu mày:
    - NhÜng lÀn này hÖi khó.
    - Có gì Çâu mà khó! Vi‰t thÜ là "nghŠ" cûa mày mà!
    Xuy‰n t¥c lÜ«i:
    - NhÜng lÀn này h¡n vi‰t cho mình b¢ng thÖ, mình cÛng phäi làm thÖ trä l©i. N‰u không
h¡n bäo tøi mình mít Ç¥c væn chÜÖng, thÖ con cóc cÛng không bi‰t làm!
    Cúc HÜÖng hÃt hàm:
    - VÆy thì giao cho con Thøc. Nó giÕi væn hÒi nào ljn gi©.
    Nghe Cúc HÜÖng "phân công", Thøc giãy nãy:
    - Tao có bi‰t làm thÖ Çâu mà b¡t tao làm!
    Cúc HÜÖng tr®n m¡t:
    - Không ÇÜ®c cÛng phäi làm! Ai bäo mày gây ra tai h†a chi!
    Thøc s¡p sºa lâm vào th‰ bí thì Xuy‰n kÎp th©i can thiŒp. Nó v¶i vã xua tay:
    - Không nên ép con Thøc! Nó không bi‰t làm, ép nó, nó làm dª Ëc, anh chàng kia së cÜ©i
vào mÛi tøi mình!
    - VÆy làm sao bây gi©?
    Câu hÕi cûa Cúc HÜÖng rÖi tõm vào yên l¥ng. Cä Xuy‰n lÅn Thøc ÇŠu bí rÎ. Không ai tìm
ra lÓi thoát. Trong khi Xuy‰n Çang m¥t nhæn mày nhó nhÜ khÌ làm trò thì Thøc mÌm cÜ©i vÄn vÖ.
Nó Çang nghï ljn anh chàng Phong Khê "l¡m chuyŒn" n†. Thøc không hi‹u anh ta muÓn làm
quen hay làm kh° b†n Thøc. Anh ta bày ra thÆt l¡m trò. H‰t làm ÇiŒp viên låi làm thi sï. Thøc thì
ch£ng nghï ng®i gì sâu xa, cÛng ch£ng muÓn æn thua v§i anh ta làm gì.
    NhÜng Xuy‰n và Cúc HÜÖng låi khác. Tøi nó quÆy phá hÒi nào ljn gi©, Çâu Ç‹ anh
chàng vô danh ti‹u tÓt kia lên m¥t ÇÜ®c. ñang nghï ng®i, Thøc b‡ng nghe Cúc HuÖng nóng ru¶t
lên ti‰ng. Nó hÕi tr°ng tr°ng:
    - Ch£ng lë tøi mình bó tay sao?
    - Bó tay sao ÇÜ®c mà bó tay! - Xuy‰n h¡ng gi†ng - NhÜng có lë tøi mình phäi cÀu viŒn
m¶t ngÜ©i...
    - Ai? - Cúc HÜÖng lÅn Thøc ÇŠu bu¶t miŒng.
    Xuy‰n tÜÖi tÌnh:
    - Nhà thÖ cûa l§p mình.
    - A, Phán cûi! - Cúc HÜÖng reo lên.
    Thøc lÜ©m bån:
    - NgÜ©i ta có tên h† Çàng hoàng mày không kêu, cÙ "Phán cûi, Phán cûi" hoài!
    - Cä l§p ÇŠu kêu nó là Phán cûi chÙ Çâu phäi mình tao!
    Xuy‰n ÇÆp hai tay vào nhau: - Con Cúc HÜÖng nói vÆy không ÇÜ®c! Trܧc Çây mày muÓn
kêu nó là Phán cûi hay phûi cán gì cÛng ÇÜ®c, nhÜng k‹ tØ gi© phút này trª Çi, mình s¡p sºa
nh© vä nó, mình phäi kêu nó là nhà thÖ Lê Huy Phán Çàng hoàng.
    Lš do Xuy‰n ÇÜa ra chính Çáng ljn mÙc Cúc HÜÖng Çành phäi ÇÒng š. Nó chÌ hÆm h¿c
lÄm bÄm:
    - Nh© xong vø này, tao së låi kêu nó b¢ng Phán cûi cÛng không mu¶n!
    Nghe Cúc HÜÖng nhÃm nh£ng hæm he, Thøc cÓ l¡m m§i không phì cÜ©i. Nó s® cÜ©i phá
lên, Cúc HÜÖng së n°i cáu gán ghép bÆy bå.
    Phán h†c chung v§i b†n Thøc tØ næm l§p mÜ©i. Hai næm trܧc, Phán h†c trung bình,
không có gì n°i bÆt. T¿ nhiên næm nay Phán h†c khá h£n lên, Ç¥c biŒt là môn toán. Trܧc Çây,
Cúc HÜÖng luôn luôn dÅn ÇÀu l§p vŠ môn này. NhÜng k‹ tØ ÇÀu næm nay, chÙc vô ÇÎch cûa Cúc
HÜÖng bu¶c phäi chia Çôi. GÀn Çây, Phán låi m¡c cái tÆt sính làm thÖ.
    Thoåt ÇÀu, khi b¡t g¥p nh»ng bài thÖ tÄy xóa chi chít trong tÆp Phán, bån bè không ng§t
l©i ch†c ghËo. NhÜng tØ khi Phán Çæng ÇÜ®c m¶t hai bài trên báo M¿c Tím và Áo Tr¡ng thì Çám
bån Ƕc miŒng trܧc Çây låi b¡t ÇÀu nhìn Phán b¢ng ánh m¡t n‹ nang.
    Tuy vÆy, nhà thÖ Lê Huy Phán không có nhiŠu bån thân. M¶t phÀn vì Phán có vÈ già d¥n
so v§i các bån cùng l§p nhÜng phÀn khác, quan tr†ng hÖn, Phán trông quê ki‹ng, cøc mÎch.
M¥c dù r©i quê lên thành phÓ mÃynæm nay, Phán vÅn không g¶t rºa ÇÜ®c dÃu v‰t ru¶ng vÜ©n
cûa mình. Cách æn m¥c cûa Phán ch£ng hòa h®p chút xíu nào v§i mô-Çen hiŒn Çåi Çang lan
tràn tØng gi© tÆn các xó xÌnh cûa m¶t thành phÓ væn minh. N‰u Çem so v§i chàng l§p trܪng
hào hoa phong nhã Hoàng Hòa, Phán ch£ng khác nào m¶t anh nông dân lên thành phÓ... mua
máy cày. Và ch£ng bi‰t t¿ bao gi© và ai ÇŠ xܧng, bån bè ÇŠu g†i Phán là... Phán cûi, m¶t biŒt
danh hoàn toàn phù h®p v§i con ngÜ©i. VÆy mà ch£ng hi‹u sao cái anh chàng "tía em hØng
Çông Çi cày bØa, má em hØng Çông Çi cày bØa" Çó låi làm ÇÜ®c thÖ Çæng báo, lå thÆt! ThÌnh
thoäng, khi nh¡c ljn Phán, Cúc HÜÖng thÜ©ng hóm hÌnh nhÆn xét nhÜ vÆy. NhÜ dù là Phán có
"cûi" hay "b‰p ga" thì Xuy‰n vÅn phäi ljn g¥p anh. Thoåt ÇÀu, Thøc c¿c l¿c phän ÇÓi cái trò
nh© vä này. NhÜng khi Xuy‰n nói:
    - ChuyŒn anh chàng Phong Khê Çòi làm quen v§i mày, Hoàng Hòa Çã bi‰t rÒi. bây gi©
thêm m¶t ngÜ©i n»a bi‰t, Çâu có sao! Hay là mày chÌ muÓn tâm s¿ riêng v§i l§p trܪng thôi?
    Thøc Çành gÜ®ng gåo cÜ©i trØ.
    Trܧc nay, tøi Xuy‰n ít khi trò chuyŒn v§i Phán, do Çó anh tÕ vÈ ngåc nhiên khi vØa ra
chÖi Çã thÃy Xuy‰n ljn g¥p mình. Anh chÜa kÎp hÕi thì Xuy‰n Çã nói trܧc:
    - Tøi tui nh© bån cái này chút!
    - Gì vÆy?
    Xuy‰n khë li‰c vŠ phía Cúc HÜÖng và Thøc, nháy nháy m¡t rÒi quay låi nhìn Phán, hùng
hÒn tÜ©ng thuÆt låi nh»ng chuyŒn vØa xäy ra. K‹ xong, Xuy‰n ÇŠ nghÎ th£ng:
    - Bån làm giùm cho tøi này bài thÖ trä l©i ÇÜ®c không?
    Phán vui vÈ:
    - Dï nhiên là ÇÜ®c! NhÜng tåi sao các bån không tìm hi‹u xem anh chàng Phong Khê này
là ngÜ©i nhÜ th‰ nào?
    - ñó là chuyŒn riêng cûa tøi này, bån khÕi cÀn quan tâm. - Xuy‰n gåt ngang - Bån chÌ
cÀn giúp tøi này "sáng tác væn chÜÖng" thôi!
    Phán li‰m môi:
    - NhÜng n¶i dung nhÜ th‰ nào?
    - N¶i dung hä? - Xuy‰n ngÆp ngØng m¶t hÒi rÒi quay låi ngo¡c Thøc và Cúc HÜÖng - Tøi
mày låi Çây cho tao tham khäo š ki‰n chút coi!
    ChÌ Ç®i có vÆy, Cúc HÜÖng chåy vù ngay låi, miŒng láu táu:
    - Sao rÒi, Phán cûi, à quên, nhà thÖ Lê Huy Phán có chÎu giúp tøi mình không?
    - ChÎu rÒi! - Xuy‰n trØng m¡t nhìn bån - Mày tÓp b§t cái miŒng cûa mày låi cho bà con
nh© coi!
    Cúc HÜÖng cÜ©i hì hì, Çánh trÓng läng:
    - Mày ÇÎnh tham khäo chuyŒn gì vÆy?
    Xuy‰n nghiêm m¥t:
    - ChuyŒn vi‰t thÜ hÒi âm. Bây gi© tøi mình së vi‰t gì cho tên Phong Khê Çây?
    - Thì nhÜ khi nãy mày nói Çó! Lên án cái trò rình rÆp cûa h¡n!
    Xuy‰n quay qua nhìn Thøc:
    - Còn cô nÜÖng này có š ki‰n gì không?
    Thøc tûm tÌm:
    - Tùy tøi mày!
    Cúc HÜÖng hØ mÛi:
    - Con Thøc cÀm tinh con cù lÀn, ÇØng hÕi nó mÃt công - ñang nói, Cúc HÜÖng sáng m¡t
lên - quên, trong thÜ h¡n chúc tøi mình "no nê", š là chê tøi mình tham æn. Mình phäi bäo cho
h¡n bi‰t ba trái °i ch£ng nh¢m nhò gì. Phäi... ba trái xoài m§i no!
    Thøc ÇÙng bên cånh vØa cÜ©i vØa phát månh vào tay Cúc HÜÖng:
    - Con nhÕ này, sao mày ham "dø æn" ngÜ©i ta quá vÆy!
    Cúc HÜÖng vênh m¥t:
    - H¡n dø mày, tao phäi dø låi h¡n cho huŠ chÙ!
    Phán tru§c sau vÅn không nói m¶t ti‰ng. Anh chÌ l¥ng lë mÌm cÜ©i trܧc nh»ng l©i Çùa t‰u
cûa b†n Xuy‰n. Khia ba cô gái Çã thÓng nhÃt xong n¶i dung, và chính thÙc "Ç¥t hàng", anh m§i
b¡t ÇÀu ch¡p tay sau lÜng Çi t§i Çi lui, miŒng không ngØng lÄm nhÄm. "Hoåt Ƕng sáng tác" cûa
Phán khi‰n ba cô gái tròn xoe m¡t nhÜ th‹ Çang quan sát m¶t ngÜ©i vØa bܧc ra tØ... Çïa bay.
Cúc HÜÖng hÒi h¶p thì thÀm:
    - Làm thÖ gì mà trông ghê quá tøi mày! GiÓng hŒt lên ÇÒng!
    Xuy‰n "suœt" khë:
    - ñ‹ yên cho ngÜ©i ta làm viŒc! - Nåt xong, Xuy‰n b‡ng ngÙa miŒng không nhÎn ÇÜ®c,
liŠn lên ti‰ng bình phÄm - Tao låi thÃy giÓng mÃy nhà sÜ Çi khÃt th¿c hÖn!
    Không bi‰t Phán có nghe thÃy nh»ng l©i xì xào cûa Xuy‰n và Cúc HÜÖng không mà anh
b‡ng Ƕt ng¶t dØng bܧc.
    - Sao không Çi n»a? - Cúc HÜÖng bÃt giác v†t miŒng hÕi.
    - Xong rÒi!
    - VÆy thÖ Çâu?
    - LÃy giÃy ra Çi! Tui džc cho các bån chép!
    Cúc HÜÖng kêu lên:
    - Tr©i Öi, nhà thÖ gì mà làm bi‰ng d» vÆy!
    Nói vÆy nhÜng Cúc HÜÖng vÅn lÃy giÃy ra ÇÜa cho Xuy‰n:
    - ChuÄn bÎ vi‰t chính tä Çi mày!
    Phán ch£ng buÒn Ç‹ š d‰n gi†ng ÇiŒu châm ch†c cûa Cúc HuÖng. Anh h¡ng gi†ng chÆm
rãi džc:
    HÕi tên thì hÕi th£ng ra
    M¡c chi huyŠn bí nhÜ ma làm trò
    ˜i kia Çâu có nh¢m nhò
    Phäi xoài ba trái m§i no tøi này!
    Xuy‰n vØa chép vØa gÆt gù khen:
    - Hay, hay! ChÌ có ch‡ "ba trái xoài", nói ngÜ®c thành "xoài ba trái" hÖi trËo lÜ«i m¶t chút
nhÜng không sao!
    Phán bi‰t Xuy‰n vØa khen vØa tranh thû chê nhÜng anh không nói gì, chÌ cÜ©i ruÒi m¶t
cái rÒi quay lÜng bÕ Çi. NhÜng Phán m§i Çi ÇÜ®c vài ba bܧc, Xuy‰n Çã g†i giÆt:
    - Ê, khoan Çã!
    Ngåc nhiên, Phán quay ÇÀu låi. NhÜng anh vÅn ÇÜng nguyên tåi ch‡, ngÖ ngác hÕi:
    - Gì n»a vÆy?
    Xuy‰n làm m¥t ngÀu:
    - B¶ džc thÖ xong rÒi bÕ Çi m¶t måch vÆy hä?
    M¥t Phán l¶ vÈ bÓi rÓi:
    - ChÙ còn sao n»a?
    ñ¶t nhiên Xuy‰n Ç°i gi†ng. Nó cÜ©i toe:
    - Phäi ÇÙng låi ch© tøi này cám Ön Çã chÙ!
    Phán nºa cÜ©i nºa m‰u. Anh khë nhún vai:
    - Thôi, khÕi! Có gì Çâu mà cám Ön!
    - Sao låi không có gì! Bån ÇØng giä b¶ khiêm tÓn nhÜ vÆy! Tøi này bao gi© cÛng "Ön ÇŠn
oán trä" Çàng hoàng!
    Xuy‰n khë li‰c Phán, mÌm cÜ©i hÕi:
    - Bây gi© bån muÓn tøi này "ÇŠn" cho bån cái gì?
    Phán chÜa kÎp trä l©i thì Cúc HÜÖng Çã v†t miŒng:
    - "ñŠn" cho bån ti‹u thÜ cûa tøi này nghen!
    Phán ngÖ ngác:
    - Ti‹u thÜ nào?
    - NhÕ Thøc Çó!
    Trong khi Thøc thò tay ng¡t Cúc HÜÖng m¶t cái Çau ljn mÙc Cúc HÜÖng phäi nhäy d¿ng
lên thì Phán ÇÙng s»ng tr©i trÒng, m¥t ÇÕ nhÜ gÃc chín.
    - Sao, bån chÎu không? - Cúc HÜÖng ti‰p tøc trêu ch†c Phán.
    Nhà thÖ Çi‰ng hÒn, l¡p b¡p:
    - MÃy bån Çùa chuyŒn gì Çâu không!
    Càng lúng túng, Phán càng trông giÓng m¶t anh nhà quê t¶i nghiŒp. Xuy‰n Ƕng lòng
tr¡c Än, bèn giäi vây:
    - N‰u bån không chÎu thì tøi này "ÇŠn" cái khác! M¶t chÀu chè, chÎu không?
    Phán ghét chè nhÃt trên Ç©i. NhÜng lúc này anh v¶i vã gÆt ÇÀu, mØng r« còn hÖn b¡t
ÇÜ®c vàng:
    - ñúng rÒi Çó! ñi æn chè Çi!
    - Chè trôi nܧc nghen?
- Chè gì cÛng ÇÜ®c.
- Ra ngoài ch® ngÒi æn nghen?
Phán Çáp nhÜ máy:
- NgÒi Çâu cÛng ÇÜ®c.
Xuy‰n nheo m¡t:
- Bån trä tiŠn nghen?
- Ai trä cÛng ÇÜ®c.
Nói xong, ch®t phát hiŒn mình bÎ h§, Phán tròn m¡t Ãp úng:
- ÷, các bån bäo các bån "ÇŠn" cho tui mà!
VÈ ngÖ ngác cûa Phán khi‰n ba cô gái cÜ©i phá lên.
   ChÜÖng 4

   Xuy‰n, Thøc và Cúc HÜÖng nhÆn ÇÜ®c ba trái xoài chÌ vài ngày sau Çó. VÅn v§i m¶t bài
thÖ kèm theo. LÀn này, gi†ng ÇiŒu cûa Phong Khê Çã b¡t ÇÀu «m ©:
   Khi chÜa bi‰t thì kêu huyŠn bí
   Lúc hay ra, giän dÎ l¡m thay!
   Xoài ngon ba trái trao tay
   Mong r¢ng g¥p g« sau này... có khi!
   ñ†c xong bài thÖ, Cúc HÜÖng ngó Xuy‰n:
   - Mình không muÓn g¥p h¡n, h¡n låi mong g¥p mình! Gi© tính sao?
   - KŒ h¡n! - Xuy‰n phÄy tay - ThÆt ra h¡n chÌ muÓn g¥p m¥t con Thøc thôi, nhÜng mình së
không Ç‹ h¡n th¿c hiŒn š ÇÒ "Çen tÓi" này!
   Cúc HÜÖng li‰c Thøc, thª dài:
   - N‰u nhÜ vÆy con Thøc së buÒn! T¶i nó!
   Thøc "xí" m¶t ti‰ng:
   - Có mày buÒn thì có! ñØng Ç° vÃy cho tao!
   Cúc HÜÖng nhe ræng cÜ©i:
   - Mày ÇØng lo cho tao! Tao có ba trái xoài làm bån rÒi, ch£ng còn muÓn "g¥p g«" ai n»a!
HÖn n»a tao thu¶c hŒ PAL, Çâu phäi hŒ NTSC nhÜ mày!
   Dù Çang khÄu chi‰n, Thøc cÛng không nén ÇÜ®c tò mò:
   - PAL là sao?
   - Là "Ph§t Anh Luôn" chÙ là sao! Hùng quæn tØng là nån nhân hŒ PAL cûa tao, mày
không nh§ sao!
   Thøc có vÈ thích thú trܧc trò chÖi ch» cûa Cúc HÜÖng:
   - Th‰ còn con Xuy‰n? Nó là PAL hay NTSC?
   - Con Xuy‰n hä? - Cúc HÜÖng tÜÖi cÜ©i - Nó khác tøi mình. Nó thu¶c hŒ SECAM. Sao
Em Chê Anh Mãi. HŒ này còn g†i là hŒ... ‰ chÒng!
   Xuy‰n trØng m¡t:
   - Tao cÓc cho m¶t cái bây gi©! ChuyŒn quan tr†ng trܧc m¡t không lo, cÙ lo Çi trù Èo bån
bè!
   Cúc HÜÖng ÇÜa tay ôm ÇÀu:
   - ChuyŒn gì mà quan tr†ng?
   - ChuyŒn anh chàng Phong Khê cûa con Thøc chÙ chuyŒn gì!
   - H¡n sao?
   - Còn træng v§i sao n»a! Mày džc låi bài thÖ cûa h¡n coi!
   Cúc HÜÖng džc låi bài thÖ.
   - ThÃy gì chÜa? - Xuy‰n hÕi.
   Cúc HÜÖng giÜÖng m¡t ‰ch:
   - Có thÃy gì Çâu!
   - M¡t mày Çui rÒi! - Xuy‰n thª dài - Mày džc kÏ hai câu ÇÀu Ãy!
   Cúc HÜÖng låi dán m¡t vô t© giÃy. Và lÀn này, nó reo lên:
   - tao thÃy rÒi!
   Xuy‰n sáng m¡t:
   - ThÃy rÒi phäi không?
   - ¯, tao thÃy... hai câu thÖ.
   BÎ l«m, Xuy‰n Çâm g¡t:
   - Vô duyên! DËp mày Çi!
   Cúc HÜÖng cÜ©i hì hì:
    - Gi«n v§i mày vÆy thôi chÙ tao hi‹u rÒi! VÃn ÇŠ n¢m ª hai ch» "giän dÎ", Çúng không?
    "Lúc hay ra, giän dÎ l¡m thay!", câu thÖ Çó tÓ cáo r¢ng h¡n là m¶t ngÜ©i rÃt quen thu¶c
v§i tøi mình...
    Không Ç®i Cúc HÜÖng nói h‰t câu, Xuy‰n Çã v‡ tay:
    - Khá l¡m!
    Thøc không nói gì, chÌ gÆt gù tÕ š tán ÇÒng v§i nhÆn xét cûa Cúc HÜÖng.
    Nghe khen, Cúc HÜÖng khoái chí, ti‰p tøc bô bô:
    - Vì vÆy nhiŒm vø trܧc m¡t cûa tøi mình là khÄn cÃp truy tìm thû phåm, xem thº h¡n là
cái ÇÙa bÓ láo nào!
    Nào ng© lÀn này š ki‰n cûa Cúc HÜÖng bÎ Xuy‰n phän ÇÓi:
    - Không nên! Làm vÆy së rÖi vào cái bÅy cûa h¡n!
    - BÅy gì? - Cúc HÜÖng trÓ m¡t.
    Xuy‰n thûng thÌnh giäi thích:
    - Ngay tØ lá thÜ làm quen ÇÀu tiên, h¡n Çã làm b¶ bí mÆt Ç‹ dø tøi mình... Çi tìm h¡n. Mà
hÍ con gái Çi tìm con trai là coi nhÜ "mÃt giá" rÒi...
    - Còn giá cûa h¡n thì låi tæng theo giá vàng và Çô-la! - Cúc HÜÖng lË làng b° sung.
    - ñúng vÆy! - Cúc HÜÖng ti‰p tøc nhÆn ÇÎnh v§i gi†ng nghiêm nghÎ - H¡n t¿ muÓn nâng
giá vô t¶i vå nhÜ ª các bãi gi» xe. NhÜng tøi mình Çã tÕ ra là nh»ng công dân ÇÀy bän lïnh.
Ngay cä khi h¡n ÇiŠu tra ra "quš danh" cûa tøi mình, tøi mình vÅn không thèm tò mò vŠ h¡n. Tøi
mình cÙ thän nhiên æn °i, æn xoài và ti‰p tøc tÌnh røi khi‰n h¡n tÙc Çiên!
    - Sao mày bi‰t h¡n tÙc Çiên? - Thøc hÕi chen ngang.
    Xuy‰n ngušt Thøc:
    - Sao låi không bi‰t! Chính vì tÙc Çiên nên lÀn này h¡n cÓ tình úp úp mª mª, nói xa nói
gÀn ra vÈ ta Çây là ngÜ©i thân quen ghê l¡m Ç‹ Çánh vào lòng hi‰u kÿ cûa tøi mình. Kÿ th¿c h¡n
ch£ng hŠ quen bi‰t gì v§i tøi mình, mà chÌ là m¶t th¢ng nhãi h†c l§p 11...
    - Hay, hay! - Cúc HÜÖng bu¶t miŒng khen - Mày quä là Kh°ng Minh tái th‰, phân tích Çâu
ra Çó Çàng hoàng. Sušt chút n»a tøi mình rÖi vào âm mÜu thâm Ƕc cûa h¡n...
    - Và së bÎ h¡n cÜ©i vào mÛi ba ngày ba Çêm! - Xuy‰n hùng hÒn nói ti‰p.
    Thøc mÌm cÜ©i:
    - Còn tøi mình không Çi tìm thì h¡n së bÎ s° mÛi ba Çêm ba ngày?
    - ChÙ còn gì n»a! - Cúc HÜÖng hæm hª - Tao së cho h¡n bi‰t th‰ nào là phø n» hŒ PAL!
    ñang ba hoa, Cúc HÜÖng b‡ng ngÆp ngØng:
    - NhÜng còn cái vø vi‰t thÜ?
    - Sao?
    Cúc HÜÖng li‰m môi:
    - Tøi mình không Çi tìm h¡n nhÜng vÅn phäi ti‰p tøc vi‰t thÜ "dø æn" chÙ?
    - ñÜÖng nhiên rÒi! - Xuy‰n phì cÜ©i - ñôi m¡t là cºa s° cûa tâm hÒn, còn cái miŒng là cºa
chính. Mình không cho h¡n nhäy qua cºa s°, chÙ còn cºa chính thì tha hÒ. ˜i, xoài, bܪi, mÆn
gì ÇŠu qua ÇÜ®c tuÓt!
    Ngay sau "quy‰t ÇÎnh" cûa Xuy‰n, Phán cûi lÆp tÙc ÇÜ®c triŒu tÆp.
    LÀn này, Phán không còn b« ng« n»a. VØa nghe Xuy‰n g†i, anh Çã bܧc låi, cÜ©i hÕi:
    - Làm thÖ n»a hä?
    - Tr©i ÇÃt! - Xuy‰n tr®n m¡t - M§i æn có m¶t chÀu chè mà sao ÇÀu óc bån thông minh
sáng láng h£n ra vÆy?
    - Thông minh gì Çâu! - Phán bën lën - Các bån kêu tôi thì chÌ có nh© làm thÖ thôi chÙ có
chuyŒn gì!
    - ñØng nói vÆy mÃt Çoàn k‰t l¡m à nghen! Tøi này chÖi v§i bån vì quš bån chÙ không
phäi Ç‹ nh© vä Çâu à!
    BÎ Xuy‰n thình lình "lên l§p", Phán sÜ®ng sùng quay m¥t Çi ch‡ khác. ThÃy vÆy, Xuy‰n
v¶i trÃn an:
    - NhÜng lÀn này thì Çúng là tøi này ÇÎnh nh© vä bån thÆt!
    Nói xong, Xuy‰n cÜ©i toe. Thøc và Cúc HÜÖng cÛng không nhÎn ÇÜ®c cÜ©i trܧc ki‹u æn
nói tráo trª cûa bån mình. ChÌ có Phán là vÅn còn ngÜ®ng ngÆp. Anh dè d¥t hÕi:
    - Các bån ÇÎnh nh© tui làm thÖ gºi cho anh chàng Phong Khê b»a trܧc phäi không?
    - ¯, nhÜng lÀn này không phäi là thÖ løc bát n»a Çâu! Song thÃt løc bát chính hiŒu ÇÃy!
    VØa nói, Xuy‰n vØa chìa bài thÖ cûa Phong Khê cho Phán xem.
    Phán džc lܧt qua t© giÃy rÒi chÆm rãi hÕi:
    - Bây gi© các bån muÓn trä l©i nhÜ th‰ nào?
    Xuy‰n chÜa kÎp lên ti‰ng thì Cúc HÜÖng Çã hùng h° Çáp:
    - Bån nói cho h¡n bi‰t là dù h¡n có quen bi‰t v§i tøi này hay không, tøi này cÛng cóc
thèm Ç‹ š Çâu. Bäo h¡n ÇØng có giª gi†ng «m © ra n»a. Mà hãy tÆp trung tÜ tܪng xem ª nhà
có món gì ngon ngon nh§ gºi s§m cho tøi này... làm bài tÆp!
    - Bài tÆp gì? - Phán chÜng hºng.
    - Bài tÆp "ki‹m tra miŒng" chÙ bài tÆp gì! Sao bån "chÆm tiêu" quá vÆy?
    Nghe Cúc HÜÖng chê mình "chÆm tiêu", Phán không dám hÕi t§i hÕi lui. NhÜ lÀn trܧc,
Phán ch¡p tay sau lÜng Çi qua Çi låi, mÒm lÄm nhÄm. ñã quen v§i "hoåt Ƕng sáng tác" cûa
Phán, ba cô gái không còn tròn m¡t kinh ngåc n»a.
    B‡ng nhiên Phán dØng låi. Cúc HÜÖng nheo m¡t:
    - MÕi giò rÒi hä?
    Phán cÜ©i:
    - Xong rÒi! Các bån lÃy giÃy ra Çi!
    - Bån làm thÖ lË ghê! Không thua gì trång Quÿnh vë giun!
    VØa nÎnh n†t, Cúc HÜÖng vØa lÆt tÆp xé giÃy ÇÜa cho Xuy‰n.
    Trܧc ánh m¡t hau háu cûa ba cô gái, Phán khoan thai džc:
    Dù quen bi‰t hay không qien bi‰t
    Thì tøi này có thi‰t tha chi
    Th¿c lòng thì có thÙ chi
    ˆn ngon nh§ gºi cÃp kÿ, bån Öi!
    Bài thÖ cûa Phán th‹ hiŒn ÇÀy Çû n¶i dung Cúc HÜÖng yêu cÀu. Vì vÆy, Phán vØa džc
xong, Cúc HÜÖng liŠn v‡ tay khen Àm:
    - TuyŒt cú mèo! Bån Çúng là m¶t ngôi sao sáng trên bÀu tr©i væn nghŒ!
    Xuy‰n cÛng gÆt gù, tÃm t¡c:
    - ThÖ hay không kém gì thÖ cûa thi sï Tò Te trên báo M¿c Tím. M¥c dù ch» "chi" l¥p låi
t§i hai lÀn nhÜng "khuy‰t Çi‹m" này th¿c ra không Çáng k‹ l¡m!
    LÀn nào khen thÖ Phán, Xuy‰n cÛng ÇŠu chêm vào m¶t câu xiên xÕ. NhÜng Phán làm b¶
nhÜ không Ç‹ š. Anh quay sang Thøc:
    - Thøc thÃy sao?
    Phán tܪng Thøc së khen mình nhÜ Xuy‰n và Cúc HÜÖng. NhÜng Thøc låi nhæn m¥t:
    - Bài thÖ kÿ quá!
    Phán ch¶t då:
    - Dª quá hä Thøc?
    - Không phäi dª nhÜng nghe nó vô tình và tr¡ng tr®n sao sao Ãy!
    L©i phê bình cûa Thøc khi‰n Phán Çâm lúng túng. Anh ch§p m¡t phân bua:
    - NhÜng Çó là š Cúc HÜÖng mà!
    - Tr©i Öi, bån Çùng có nghe l©i con Thøc! - Cúc HÜÖng hØ gi†ng - Nó bÎ tay Phong Khê kia
h§p hÒn mÃt rÒi!
    - Mày ÇØng có nói bÆy! - Thøc nåt Cúc HÜÖng và thò tay ÇÎnh ng¡t khi‰n Cúc HÜÖng phäi
hÃp tÃp lùi xa ra.
    Phán ÇÙng nhÜ chôn chân tåi ch‡. Anh ngÄn ngÖ nhìn ba cô gái, không bi‰t phäi nghe l©i
ai. NhÜng rÒi không thÃy Thøc nói gì thêm sau khi bÎ Cúc HÜÖng ch¥n gi†ng, Phán m§i yên tâm
d©i gót. Ra t§i cºa, anh b‡ng nghe ti‰ng Xuy‰n g†i vói theo:
    - ChiŠu mai nh§ Çi æn chè v§i tøi này n»a nghen!
   ChÜÖng 5

    Sau khi gªi lá thÜ "vô tình và tr¡ng tr®n" Çi rÒi, Xuy‰n, Thøc và Cúc HÜÖng nÖm n§p ch©
xem Phong Khê së phän Ùng nhÜ th‰ nào. NhÜng sau bÓn ngày ch© Ç®i, Phong Khê vÅn b¥t vô
âm tín. TrÜa nào ljn l§p, ba cô gái cÛng ÇŠu nóng ru¶t nghiêng ÇÀu dòm vào ngæn bàn nhÜng
lÀn nào h† cÛng thÃt v†ng quay ra. Nh»ng lÀn trܧc, trÍ nhÃt là ba hôm Çã có thÜ hÒi âm.
NhÜng lÀn này, Çã quá m¶t ngày mà ngæn bàn vÅn trÓng r‡ng. ThÜ cÛng không mà bánh trái
cÛng không.
    Ba cô gái ÇŠu l¶ vÈ bÒn chÒn m¥c dù không ai nói ai. TØ ngày anh chàng Phong Khê
Çánh ti‰ng làm quen, rÒi thÜ Çi tin låi, cu¶c trò chuyŒn thÀm l¥ng dܧi ngæn bàn Çã trª thành
m¶t niŠm vui quen thu¶c v§i ba cô gái. Bây gi© anh chàng Phong Khê không rõ m¥t mÛi kia Ƕt
nhiên im ti‰ng khi‰n h† cäm thÃy thi‰u thi‰u m¶t cái gì. Cái ngæn bàn hình ch» nhÆt ch‡ Thøc
ngÒi bây gi© không còn là m¶t h¶p thÜ bí mÆt và hÃp dÅn n»a mà giÓng nhÜ m¶t cái hang r‡ng
tu‰ch và nhåt nhëo.
    Thøc là ngÜ©i buÒn nhÃt. Lúc nào nó cÛng bÀn thÀn trong n‡i ngóng Ç®i mÖ hÒ. M‡i lÀn
nh§ låi n¶i dung bÙc thÜ, Thøc låi cäm thÃy áy náy và ngÜ®ng ngÆp. Thøc Çâm ra trách Xuy‰n
và Cúc HÜÖng. Nó giÆn lây cä Phán cûi. Phán cûi khù kh©, Xuy‰n và Cúc HÜÖng bäo sao cÙ
nh¡m m¡t làm theo, ch£ng thèm phân biŒt phäi trái. ñ‹ rÓt cu¶c, Phong Khê Çâm ra oán trách
và nghÌ chÖi v§i Thøc không m¶t l©i báo trܧc. Mà Phong Khê Çâu phäi là anh chàng tŒ håi, "âm
mÜu Çen tÓi" nhÜ Xuy‰n nghï. TØ ngày "làm quen" v§i Phong Khê, Thøc ch£ng thÃy anh ta có
"âm mÜu" gì. Phong Khê chÌ h‰t lòng chiŠu chu¶ng b†n Thøc. Anh ta chÌ muÓn b†n Thøc vui.
    Không chÌ riêng Thøc, cä Xuy‰n và Cúc HÜÖng cÛng b¡t ÇÀu thÃy ân hÆn vŠ lá thÜ quá
tr§n cûa mình. ChiŠu ngày thÙ tÜ, Thøc nghe Xuy‰n thª dài "t¿ ki‹m":
    - LÀn này tøi mình l« tay ra Çòn månh quá, Cúc HuÖng Öi!
    Cúc HÜÖng phân trÀn:
    - ñâu phäi do tøi mình! Tåi sÙc chÎu Ç¿ng cûa h¡n kém quá! Không vÜ®t qua n°i s¿ thº
thách cûa tao và mày thì h¡n Çâu có Çû tÜ cách "cÀu hôn" con Thøc!
    N‰u nhÜ m†i lÀn, Thøc së không tha cho t¶i æn nói sàm s« cûa Cúc HÜÖng. NhÜng hôm
nay, Thøc ngÒi im, ch£ng buÒn nh‰ch mép. Nó mäi nghï ng®i tÆn Çâu Çâu. Nó Çang hình dung
gÜÖng m¥t rÀu rï cûa anh chàng Phong Khê khi džc thÃy hàng ch» "dù quen bi‰t hay không
quen bi‰t, thì tøi này có thi‰t tha chi..."
    Trong khi b†n Thøc ch© thÜ cûa anh chàng Phong Khê ljn mòn con m¡t thì Phán cûi
b‡ng "tÜÖng" m¶t bài thÖ lên báo M¿c Tím khi‰n cä l§p xôn xao. LÀn này, bån bè xôn xao
không phäi vì thÖ Phán ÇÜ®c Çæng lên báo mà vì n¶i dung "liŠu mång" cûa bài thÖ.
    Ngay cä b†n Xuy‰n khi džc bài thÖ cÛng cäm thÃy ng« ngàng.
    Bài thÖ có t¿a ÇŠ "Cô em hiŠn thøc" và chÌ có tám câu:
    Cô em hiŠn thøc
    G¥p tØ hôm qua
    Nh§ tØ hôm trܧc
    ThÜÖng em nhÃt nhà
    Em không lém lÌnh
    NhÜ là ngÜ©i ta
    Bông hoa bën lën
    Là em ÇÃy mà!
    Gi†ng thÖ dÎu dàng và ÇÀy tình cäm, š tÙ låi quá rõ ràng. Bån bè trong l§p ai cÛng nghï
Phán vi‰t cho Thøc. Và nh»ng l©i chòng ghËo không ng§t "n°" ra trong gi© chÖi:
    - L§p mình b»a nay có hiŒn tÜ®ng lå, tøi mày Öi!
    - M¶t tình yêu sét Çánh! - M¶t ÇÙa hét Àm.
    M¶t gi†ng cÜ©i c®t phø h†a:
    - Sét Çánh trúng... ÇÓng cûi, và cûi Çã bÓc cháy phØng phØng, ha ha...
    Có ÇÙa tinh quái ông °ng hát:
    - ñ©i tôi cô ÇÖn nên yêu ai cÛng cô ÇÖn...
    Cä l§p cÜ©i rÀm, có ÇÙa gõ bàn thùng thùng nhÎp theo.
    NgÜ©i Ãm Ùc nhÃt trong vø này là Hoàng Hòa. Th©i gian gÀn Çây, thÃy Phán thÜ©ng c¥p
kè Çi æn chè v§i b†n Xuy‰n, Hoàng Hòa Çã thÃy gai m¡t. Nay låi thêm bài thÖ Ü§t át kia xuÃt
hiŒn, anh càng cay cú. Vì vÆy, trܧc nh»ng trò Çùa nghÎch tai ác cûa các bån, Hoàng Hòa cÓ
tình giä Çi‰c làm ngÖ.
    ñÜ®c l§p trܪng "bÆt Çèn xanh", lÛ bån qu› quái càng khoái chí tuôn ra Çû l©i trêu ch†c.
    CÛng may, vì s® hai cái Çài phát sóng siêu tÀn sÓ cûa Xuy‰n và Cúc HÜÖng nên không ai
dám nh¡c ljn tên Thøc. N‰u không, ch£ng bi‰t m†i chuyŒn së còn "Àm ï" ljn Çâu!
    Còn Phán, trܧc sau anh vÅn ngÒi im chÎu trÆn. MÃy lÀn, Phán ÇÎnh ÇÙng dÆy bÕ ra ngoài
nhÜng lòng t¿ ái khi‰n anh lÜ«ng l¿ và rÓt cu¶c anh Çã ch£ng nhúc nhích. Anh cÛng không dám
mª miŒng phân trÀn hay chÓng ch‰. Làm vÆy có khác nào Ç° thêm dÀu vào lºa. Phán t¿ nhû,
tÓt nhÃt là nín nhÎn ra vÈ ta Çây là chi‰c lá khoai, Ç° bao nhiêu nܧc ra ngoài bÃy nhiêu.
    Nghï vÆy, Phán cÙ ngÒi trÖ. Trong l§p, Phán ch£ng chÖi thân v§i ai nên cÛng ch£ng ai
bênh v¿c anh. ChÌ toàn là nh»ng khoèo v§i móc. Vä låi, Çây là m¶t vª kÎch hi‰m có, thu¶c loåi
"nghìn næm m¶t thuª", nên cÛng ch£ng ai muÓn nó hå màn s§m làm gì. Trong Çám bån bè, chÌ
có Xuy‰n, Thøc và Cúc HÜÖng là có thiŒn cäm v§i Phán, bªi anh là "cÓ vÃn væn chÜÖng" cûa
h†. N‰u Xuy‰n và Cúc HÜÖng chÎu "mª máy" thì nh»ng cái miŒng nhao nhao kia ch¡c ch¡n së
"t¡t Çài" ngay. NhÜng kh° n‡i, vø này låi liên quan ljn "ti‹u thÜ" Thøc, nên Xuy‰n và Cúc
HÜÖng Çành phäi ngÆm bÒ hòn làm ng†t, s® bån bè suy diÍn và gán ghép bÆy bå. Vì vÆy, tuy
ph§i tÌnh ngoài m¥t nhÜng trong bøng Xuy‰n và Cúc HÜÖng tÙc anh ách. LÀn ÇÀu tiên, chúng
bu¶c phäi ngÆm miŒng nghe ngÜ©i ta nói xiên nói xÕ Ç‰n "ngÜ©i cûa mình". Càng tÙc, Xuy‰n và
Cúc HÜÖng càng rûa thÀm Phán tÖi b©i. Chính tåi bài thÖ ch‰t tiŒt cûa anh, chúng m§i lâm vào
tình trång oái æm này.
    Khác v§i hai bån, trܧc nh»ng s¿ viŒc vØa xäy ra, Thøc ngåc nhiên hÖn là tÙc tÓi. Nó
không hi‹u tåi sao cái anh chàng Phán cûi cøc mÎch kia låi "có gan" Ç‹ š mình và låi dám Çæng
m¶t bài thÖ lãng mån nhÜ th‰ lên báo cho thiên hå ch†c ghËo. Thøc cÛng không rõ có phäi
Phán làm bài thÖ Çó cho mình không, hay låi cho m¶t cô gái nào khác. Nghï vÄn vÖ m¶t hÒi,
Thøc b‡ng quên mÃt Phán cûi mà låi nh§ ljn... Phong Khê. Phong Khê không nh»ng làm thÖ
mà còn t¥ng quà cho Thøc. ñã vÆy, anh còn bÎ b†n Thøc hành hå thê thäm, m¡ng nhi‰c Çû
ÇiŠu. So v§i Phán cûi, Phong Khê nhát gan hÖn nhiŠu. Anh ta không dám Çæng thÖ lên báo mà
chÌ giÃm giúi vào ngæn bàn. NhÜng n‰u anh ta gºi ljn báo, ch¡c cÛng ch£ng ai Çæng. ThÖ
Phong Khê không th‹ sánh ÇÜ®c v§i thÖ Lê Huy Phán. ThÖ cûa anh chÌ có th‹ Çæng ª trong...
ngæn bàn cûa Thøc thôi. NhÜng không bi‰t tØ nay anh ta có còn gºi bài nào t§i "Çæng" n»a
không! Hay là anh ta Çã giÆn b†n Thøc và quy‰t ÇÎnh "ra Çi không bao gi© trª låi"? Nghï ljn
Çây, bÃt giác Thøc buông m¶t ti‰ng thª dài.
    Cúc HÜÖng quay sang:
    - Làm gì thª dài nghe sÀu Ç©i vÆy, cô nÜÖng?
    Thøc giÆt thót, tܪng Cúc HÜÖng khám phá ra tâm s¿ cûa mình. Nó ÇÕ m¥t Ãp úng:
    - Có gì Çâu!
    Cúc HÜÖng v‡ v‡ tay lên vai Thøc:
    - ñØng buÒn n»a! Tao và con Xuy‰n së thay m¥t mày hÕi t¶i nó giùm cho!
    Tܪng Cúc HÜÖng nói Phong Khê, Thøc l¡c ÇÀu nguÀy nguÆy:
    - Thôi, thôi! ChuyŒn này là do mình chÙ Çâu phäi tåi ngÜ©i ta!
    - Sao låi do mình? - Cúc HÜÖng tr®n m¡t - T¿ nhiên nó cao hÙng nó "phang" bài thÖ gà
m° kia lên báo khi‰n tøi mình"ê" cä m¥t, không hÕi t¶i nó sao ÇÜ®c!
    Bi‰t Cúc HÜÖng Çòi hÕi t¶i Phán, Thøc thª phào:
    - Tùy tøi mày.
    ChiŠu Çó, Ç®i ljn gi© vŠ, Xuy‰n và Cúc HÜÖng b¡t ÇÀu tri‹n khai chi‰n dÎch "truy lùng
thû phåm". S® tøi bån trong l§p xÀm xì, ba cô gái không dám ch¥n Phán trong sân trÜ©ng, mà
lëo Çëo Çi theo ra tÆn c°ng.
    Phán ch£ng hay bi‰t gì. Thoát khÕi s¿ châm ch†c cûa lÛ bån Ƕc miŒng, anh c¡m cúi räo
bܧc, không hay mình Çang bÎ theo dõi. Mãi ljn khi ngo¥t quanh m¶t phÓ v¡ng, Phán m§i ra
thª ra m¶t hÖi nhË nhõm và b¡t ÇÀu Çi chÆm låi. ChÌ Ç®i có vÆy, Xuy‰n và Cúc HÜÖng v¶i vã
vÜ®t lên, bÕ Thøc l»ng th»ng phía sau.
    Hai cô gái ljn sát sau lÜng, Phán vÅn chÜa phát hiŒn. ñang Çi lÖn tÖn, anh b‡ng giÆt b¡n
ngÜ©i khi nghe ti‰ng Xuy‰n nóng h°i sau gáy:
    - Chào nhà thÖ.
    Phán quay ph¡t låi, m¥t không giÃu vÈ thäng thÓt:
    - Kìa Xuy‰n!
    Cúc HÜÖng ti‰n låi:
    - Tui n»a chi!
    Phán cÜ©i gÜ®ng gåo:
    - Các bån làm tui h‰t hÒn!
    Cúc HÜÖng gÆt gù:
    - Bån "h‰t hÒn" cÛng Çúng thôi! Ai có tÆt mà ch£ng giÆt mình!
    Cú "móc trái" cûa Cúc HÜÖng khi‰n nhà thÖ Lê Huy Phán... h‰t làm thÖ n°i. Anh ÇÙng
s»ng gi»a ÇÜ©ng nhÜ cây c¶t ÇiŒn ÇÙt giây. Dï nhiên Phán bi‰t Cúc HÜÖng muÓn ám chÌ ÇiŠu gì.
NhÜng nhÃt th©i anh chÜa nghï ra cách ÇÓi phó, Çành cÜ©i ruÒi nghï k‰. ThÆt ra Phán không
ngåi ÇÃu khÄu v§i Cúc HÜÖng. Anh chÌ ngán Xuy‰n. Xuy‰n cà khÎa không thua gì Cúc HÜÖng,
låi giÕi tài ngøy biŒn. Trong "nghŠ" æn nói, Xuy‰n "thành danh" rÃt s§m.
    Ngay tØ næm l§p mÜ©i, m‡i lÀn nh¡c ljn Xuy‰n, tøi bån thÜ©ng kháo nhau câu vè "nói
xuôi cÛng ÇÜ®c, nói ngÜ®c cÛng xong, ÇØng hòng nói låi", huÓng hÒ gì bây gi©, Xuy‰n Çã có
thêm hai næm "trÆn måc". HÖn n»a næm ngoái Xuy‰n tØng làm l§p trܪng và là m¶t trong nh»ng
l§p trܪng có "uy" trong toàn trÜ©ng. Gì chÙ kinh nghiŒm "trÃn áp" kÈ khác thì Xuy‰n có thØa.
Phán Çang nÖm n§p nghï ljn Xuy‰n thì Xuy‰n Çã lên gi†ng "trÃn áp" ngay:
    - Làm gì mà "trÀm-tÜ-l¿" d» vÆy? B¶ bån tính làm thÖ Çæng báo M¿c Tím n»a hä?
    - ñâu có! - Phán Ãp úng và khë than thÀm trong bøng:
    - Sao vÆy? Phäi Çæng thêm vài bài n»a m§i có "ép-phê" chÙ thÜÖng ngÜ©i ta mà Çæng
m¶t bài thì æn thua gì! - Xuy‰n hÕi, gi†ng tÌnh røi.
    Phán nhæn nhó:
    - Tui có thÜÖng ai Çâu mà mÃy bån nói vÆy!
    Cúc HÜÖng trØng m¡t:
    - Bån làm thÖ Çòi thÜÖng "cô em Thøc" cûa tøi này mà bây gi© chÓi hä!
    - Tui vi‰t "cô em hiŠn thøc" chÙ "cô em Thøc" hÒi nào!
    Cúc HÜÖng át gi†ng:
    - Thøc hay hiŠn thøc gì cÛng là Thøc thôi! Bån ÇØng có hòng qua m¥t tøi này!
    Phán chÜa kÎp chÓng Ç« l©i bu¶c t¶i cûa Cúc HÜÖng, Xuy‰n Çã hØ mÛi, lên án ti‰p:
    - Bån "k‰t mô-Çen" con Thøc, bån muÓn bÖm nó lên tÆn mây xanh thì kŒ xác bån, m¡c
m§ chi bån dìm tôi v§i con Cúc HÜÖng xuÓng tuÓt... vÛng lÀy t¶i l‡i?
    - Tr©i ÇÃt Öi! - Phán vò ÇÀu - Bån nói cái gì nghe khûng khi‰p quá vÆy! Tôi dìm các bån
xuÓng vÛng lÀy gì gì Çó hÒi nào?
    - ChÙ còn gì n»a! - Xuy‰n nghiêm m¥t - Bån khen con Thøc nào là "bông hoa bën lën",
nào là "em không lém lÌnh nhÜ là ngÜ©i ta", có khác nào bån bäo con Thøc là thiên thÀn, còn hai
ÇÙa tôi là ác qu› ma vÜÖng âm ty ÇÎa phû thÆp ÇiŒn diêm la mÜ©i ba cºa ngøc...
    Xuy‰n chÜa "x°" h‰t câu, Phán Çã v¶i ÇÜa tay bÎt ch¥t hai tai, miŒng l¡p b¡p:
    - Thôi, thôi, cho tui xin! Bån ÇØng có gieo ti‰ng ác cho tui n»a!
    ThÃy ÇÓi phÜÖng Çã ngÃm Çòn ê Äm, Xuy‰n quay sang Cúc HÜÖng, nháy nháy m¡t. Cúc
HÜÖng liŠn h¡ng gi†ng, tØ tÓn:
    - Th¿c ra tøi này cÛng không muÓn "k‰t án" bån làm gì. Dù sa bån cÛng Çã giúp Ç« tøi
này rÃt nhiŠu trong "s¿ nghiŒp væn chÜÖng" nh»ng ngày vØa qua. NhÜng tøi này chÌ chÎu bÕ qua
"vø án" vØa rÒi n‰u bån cÛng thành thÆt v§i tøi này nhÜ tøi này vÅn luôn luôn... thành thÆt v§i
bån!
    Phán ch¶t då:
    - ChÙ tui có dÓi gåt các bån hÒi nào Çâu!
    Gi†ng Cúc HÜÖng ng†t nhÜ ÇÜ©ng phèn:
    - Bån nói thÆt hén?
    - ThÆt mà.
    - VÆy bån nói thÆt n»a Çi! Bài thÖ vØa rÒi có phäi bån vi‰t cho con Thøc nhà này không?
    Bi‰t sa cÖ thì Çã quá mu¶n, Phán Çành ÇÙng ch‰t trân nhÜ TØ Häi "lâm nàn". Thøc nãy
gi© ÇÙng bên, thÃy vÆy liŠn ch§p m¡t quay m¥t Çi ch‡ khác. Còn Xuy‰n thì khøt khÎt mÛi "lj"
thêm:
    - Không tiŒn "Ø" thì gÆt ÇÀu ra dÃu cÛng ÇÜ®c!
    Phán nºa cÜ©i nºa khóc. Không bi‰t nên gÆt ÇÀu hay l¡c ÇÀu, anh cÙ lóng nga lóng
ngóng nhÜ ng†ng xem chuông, bøng không ng§t than thÀm. Muôn s¿ cÛng tåi "nhân vÆt" Phong
Khê kia mà ra. Hôm trܧc, dܧi s¿ "chÌ Çåo" cûa Cúc HÜÖng, Phán Çã "t¥ng" anh ta nh»ng câu
thÖ n¥ng nhÜ búa b°. Th¿c lòng Phán không muÓn vi‰t nh»ng câu thÖ Çó. Nó có vÈ bÃt nhÅn
làm sao! Dù Phán bi‰t Çó chÌ là nh»ng l©i b«n c®t, không có ác š gì, anh vÅn cäm thÃy run tay.
Trong ba cô gái, chÌ có Thøc là có tâm trång giÓng anh. Hôm Çó, Thøc l¶ vÈ áy náy và th£ng
th¡n lên ti‰ng phê bình. M¥c dù sau Çó bài thÖ vÅn ÇÜ®c gºi Çi nhÜng tÃm lòng hÒn hÆu cûa
Thøc Çã khi‰n Phán cäm Ƕng vô cùng. Th‰ là không nén ÇÜ®c, anh Çã vi‰t bài thÖ "Cô em
hiŠn thøc" và gºi cho báo M¿c Tím.
    Khi làm tÃt cä nh»ng ÇiŠu Çó, Phán không ng© hành Ƕng cûa anh låi gây xôn xao ljn
nhÜ vÆy. H‰t bÎ bån bè trong l§p trêu ch†c ljn bÎ b†n Xuy‰n chÆn ÇÜ©ng "vÃn t¶i". NhÜ lúc này
Çây, anh Çang loay hoay gi»a chi‰c bÅy cûa Xuy‰n và Cúc HÜÖng, m¥t ÇÕ nhÜ t¡c kè say
thuÓc, chÌ bi‰t làm thinh ch©... tr©i xuÓng cÙu.
    NhÜng lâu thÆt lâu mà tr©i ch£ng xuÓng. Cúc HÜÖng sÓt ru¶t nhìn Phán:
    - Không š ki‰n š cò gì h‰t tÙc là bån thØa nhÆn t¶i l‡i cûa mình rÒi phäi không?
    Gi†ng ÇiŒu "hình s¿" cûa Cúc HÜÖng khi‰n Phán nhæn m¥t:
    - Ý ki‰n gì bây gi©...
    Xuy‰n khoát tay:
    - Bån không š ki‰n gì thì Ç‹ tui š ki‰n! ThÙ nhÃt, - Xuy‰n h¡ng gi†ng - bån ÇØng nên mÖ
tܪng viÍn vông ljn con Thøc nhà này n»a. Nó Çã "có nÖi có ch‡" rÒi. Anh chàng Phong Khê
kia chính là... ngÜ©i tình trong m¶ng cûa tøi này, à quên, cûa con Thøc. Bån ÇØng thÃy tøi này
"hành hå" anh ta mà tܪng bª nhào vô chi‰m ch‡. Th¿c ra tøi này muÓn thº thách xem anh ta
có Çû kiên trì và nghÎ l¿c vÜ®t qua sóng gió tình trÜ©ng hay không thôi...
    Xuy‰n nói ljn Çây, Cúc HÜÖng không nhÎn ÇÜ®c bèn che miŒng cÜ©i "hí hí" khi‰n Xuy‰n
phäi quay låi trØng m¡t:
    - Im cho ngÜ©i l§n nói chuyŒn mày!
    RÒi Ç‹ khÕa lÃp ti‰ng cÜ©i không Çúng ch‡ vØa rÒi cûa Cúc HÜÖng, Xuy‰n v¶i vã quay
sang Phán, nghiêm trang ti‰p:
    - TØ cái thÙ nhÃt suy ra cái thÙ hai. ñó là tøi này muÓn nh© bån Çem cái tài thÖ cûa mình
ra Ç‹ "Ùng ÇÓi" v§i anh chàng Phong Khê chÙ không phäi Ç‹ "tán tÌnh" con Thøc. Phäi nói trܧc
Çâu Çó Çàng hoàng kÈo "c¶ng tác" v§i tøi này m¶t th©i gian bån låi Çi chŒch møc tiêu khi‰n tøi
này phäi "uÓn n¡n" mŒt quá!
    Nghe Xuy‰n lên gi†ng "sÜ phø", Phán rÀu thúi ru¶t, chÌ mong "chia tay" cho lË. NhÃt là
Thøc ÇÙng bên cånh thÌnh thoäng låi quay m¥t Çi ch‡ khác cÜ©i chúm chím khi‰n bøng anh cÙ
giÆt thon thót. Vì vÆy, Xuy‰n vØa nói xong, Phán Çã gÆt ÇÀu lia:
    - ñÜ®c rÒi, tui ÇÒng š h‰t! Thôi, tui Çi nghen!
    RÒi không Ç®i b†n Xuy‰n kÎp nói thêm ti‰ng nào, Phán quay mình Çi nhÜ chåy. NhÜng
cÛng nhÜ lÀn trܧc, Xuy‰n Çâu chÎu "buông tha" Phán m¶t cách dÍ dàng.
    - Khoan Çã! - Xuy‰n gân c° g†i - ñâu có dÙt áo ra Çi m¶t cách ÇÖn giän vÆy! Còn chuyŒn
này n»a!
    C¿c ch£ng Çã, Phán phäi ngoänh c° låi. M¥t anh nhæn nhÜ æn phäi trái §t hi‹m:
    - ChuyŒn gì n»a vÆy?
    Xuy‰n "cÜ©i tình":
    - Tui m§i nói v§i bån có hai chuyŒn! Còn chuyŒn thÙ ba!
    Phán kh° sª:
    - ThÙ ba, thÙ tÜ gì nói Çåi ra h‰t cho rÒi! Tui... Çói bøng thÃy mÒ mà các bån cÙ b¡t tui
ÇÙng Çây hoài!
    Xuy‰n nhún vai:
    - Bån háu æn nhÜ vÆy mà cÛng bày Ç¥t làm thÖ tình cho con Thøc! NhÜng thôi, lát n»a tøi
này së dÅn bån vŠ nhà æn... cÖm ngu¶i. Còn bây gi© thì bån ráng nhÎn Çói nghe xong chuyŒn
này Çã...
    Phán nóng lòng muÓn lên ti‰ng giøc nhÜng s® Xuy‰n låi n°i hÙng móc ngoéo qua chuyŒn
khác, Çành kiên nhÅn v‹nh tai ch©.
    Xuy‰n gÆt gà gÆt gù næm, sáu cái m§i b¡t ÇÀu h¡ng gi†ng:
    - ChuyŒn thÙ ba là nh© bån làm ti‰p m¶t bài thÖ gºi cho anh chàng Phong Khê. Hôm
trܧc bån vi‰t cách sao mà anh ta trÓn luôn, không cung cÃp th¿c phÄm cho tøi này n»a. Bây
gi© bån phäi có b°n phÆn làm m¶t bài thÖ "dø d‡" anh ta quay vŠ v§i... con Thøc!
    - Bài thÖ trܧc Çâu phäi do tui nghï ra! - Phán chép miŒng phân trÀn - Tui vi‰t theo š Cúc
HÜÖng chÙ b¶!
    Nghe Phán quy trách nhiŒm cho mình, Cúc HÜÖng nghinh m¥t:
    - Thì dï nhiên là vi‰t theo š tui rÒi! ChÙ Ç‹ bån vi‰t theo š bån thì bån Çâu có thèm làm
thÖ gºi cho anh chàng Phong Khê! Bån chÌ khoái làm thÖ cho "cô em hiŠn thøc" cûa bån thôi!
    BÎ Cúc HÜÖng Çi‹m ngay "y‰u huyŒt", Phán Çành ngÆm tæm, không dám hó hé nºa ti‰ng.
    ThÃy vÆy, Xuy‰n cÜ©i cÜ©i:
    - Vi‰t theo š ai cÛng vÆy thôi! ChuyŒn Çã l« rÒi, bây gi© bån phäi "ra tay t‰ Ƕ" cho tøi
này, làm ngay m¶t bài thÖ "cÃp cÙu"...
   ChÜÖng 6

    Thøc sè sË Ç¥t bài thÖ Phán vØa sáng tác vào trong ngæn bàn. Nó thÆn tr†ng ljn mÙc
tܪng nhÜ mänh giÃy nhÕ kia có th‹ tan bi‰n bÃt cÙ lúc nào. Trong bài thÖ Çó, b†n Thøc Çã ngÕ
l©i xin l‡i Phong Khê, r¢ng nh»ng l©i lë quá Çáng trong lá thÜ trܧc chÌ là s¿ b«n c®t, ch£ng cÀn
Ç‹ tâm làm gì cho mŒt, và cho r¢ng b†n Thøc chÖi v§i bån là do quš m‰n chÙ không phäi vì...
ham æn, mong Phong Khê ÇØng hi‹u lÀm mà mang t¶i v§i... tr©i ÇÃt!
    Khi nghe yêu cÀu cûa Xuy‰n vŠ "bài thÖ cÃp cÙu", Phán không giÃu ÇÜ®c nø cÜ©i ch‰
nhåo.
    Cúc HÜÖng nhác thÃy, liŠn trØng m¡t:
    - Bån cÜ©i cái gì vÆy? Ch†c quê tøi này hä?
    - Tui Çâu dám!
    Phán Çáp v§i vÈ hiŠn lành nhÜng Cúc HÜÖng vÅn cäm thÃy nh¶t nhåt. M¥c dù Phán
không nói ra nhÜng ch¡c anh Çang cÜ©i thÀm trong bøng! Cúc HÜÖng nghï vÆy và t¿ dÜng nó
cäm thÃy b¿c mình. Nó b¿c Xuy‰n, b¿c Thøc và b¿c cä chính nó. T¿ nhiên vi‰t thÜ ch†c ghËo
ngÜ©i ta Çã Ç©i bây gi© nhún mình xin ngÜ©i ta... tha l‡i, thÆt ch£ng giÓng ai! NhÜng s¿ th‹ Çã
ljn nܧc này, quä ch£ng còn cách nào khác. NhÃt là con Thøc, tØ ngày anh chàng Phong Khê
rút lui không kèn không trÓng, m¥t mày nó buÒn thiu ljn t¶i.
    Bøng Ãm Ùc s¤n, gi© låi thÃy Thøc cÙ lúi húi v§i mÄu giÃy trong ngæn bàn, Cúc HÜÖng
Çâm x£ng gi†ng:
    - LiŒng Çåi nó vô trong Çó! Mày làm gì røt røt rè rè cä bu°i vÆy!
    Không quan tâm ljn vÈ giÆn d‡i cûa Cúc HÜÖng, Thøc mÖ màng hÕi:
    - Ch£ng bi‰t lÀn này anh ta có hÒi âm cho tøi mình không?
    Cúc HÜÖng càng Çiên ti‰t:
    - HÒi âm hay không, kŒ xác h¡n! LÀn này mà h¡n còn im hÖi l¥ng ti‰ng, tøi mình nhÃt
ÇÎnh "xù ÇËp" luôn, không có næn nÌ Ì ôi gì n»a h‰t! ThÆt tao chÜa thÃy ai "vô tình bÃt nghïa"nhÜ
"th¢ng cha" này!
    CÙ m‡i lÀn nghï ljn chuyŒn phäi vi‰t thÜ xin l‡i, Cúc HÜÖng låi måt sát Phong Khê không
ti‰c l©i. ñiŒu b¶ cûa nó hung hæng hŒt m¶t con gà ch†i. NhÜng qua hai ngày sau, khi trong ngæn
bàn cûa Thøc xuÃt hiŒn lá thÜ hÒi âm cûa Phong Khê kèm theo ba thÕi chocolat, cÛng chính
Cúc HÜÖng là ngÜ©i ÇÀu tiên ca ng®i Phong Khê lên tÆn mây xanh:
    - ThÆt tao chÜa thÃy ai æn ª có tình có nghïa nhÜ anh chàng này! NgÜ©i "dÍ thÜÖng" nhÜ
vÆy Çúng là n¢m mÖ cÛng không thÃyn°i! - RÒi nó quay sang thøc, chép miŒng - Con Thøc này
thiŒt tÓt phܧc!
    Thøc "xí" m¶t ti‰ng:
    - B»a trܧc mày rûa anh ta tÓi mày tÓi m¥t, b»a nay thÃy có æn, låi trª gi†ng tâng bÓc,
thÆt ch£ng bi‰t m¡c c« chút nào!
    Cúc HÜÖng nhܧng m¡t:
    - Mày ÇØng có bôi bác bån bè! Tao khen h¡n là khen s¿ thông minh cûa h¡n chÙ Çâu
phäi vì mÃy thanh chocolat "hÓi l¶" kia!
    - Khen s¿ thông minh? - Thøc ngåc nhiên.
    - ChÙ sao! - Cúc HÜÖng cÜ©i hì hì - VØa rÒi mình vi‰t thÜ bäo v§i h¡n là mình chÖi v§i bån
vì quš bån chÙ không phäi vì ham æn, h¡n bi‰t ngay là mình nói dÓi nên ti‰p tøc gºi chocolat
cho mình. NhÜ vÆy h¡n ch£ng phäi hång ngÜ©i thông minh xuÃt chúng là gì.
    LÓi giäi thích cûa Cúc HÜÖng khi‰n Thøc không nhÎn ÇÜ®c cÜ©i. Nó Çang ÇÎnh lên ti‰ng
b¡t bÈ thì Xuy‰n Çã g†i giÆt:
    - Låi Çây tøi mày Öi! Låi xem anh chàng Phong Khê giª gi†ng "ghen tuông" v§i con Thøc
nhà mình nè!
    Cúc HÜÖng nãy gi© lo cãi c† xung quanh mÃy thÕi kËo, quên b¤ng mÃt lá thÜ cûa Phong
Khê, nay nghe Xuy‰n g†i, liŠn nhäy b° låi. Thøc cÛng muÓn chåy ào t§i nhÜng nh»ng ÇiŠu
Xuy‰n vØa "thông báo" khi‰n nó không dám l¶ vÈ nôn nóng, s® hai bån trêu. Tim nhäy lô-tô
trong ng¿c, Thøc bܧc tØng bܧc m¶t, cÓ làm ra vÈ thän nhiên.
    Cúc HÜÖng vØa lܧt m¡t qua bài thÖ, Çã la Àm:
    - Chà chà, anh chàng "n°i máu Hoån ThÜ" lên rÒi, Thøc Öi!
    Thøc tò mò li‰c vào mänh giÃy trên tay Xuy‰n. Nh»ng dòng ch» in hoa quen thu¶c ÇÆp
vào m¡t nó:
    MÃy hôm nay Óm n¢m nhà
    ChÙ không phäi trách gì ba bån hiŠn
    N¢m nhà džc báo giäi phiŠn
    M§i hay có kÈ thÜÖng "hiŠn thøc" kia
    Chút lòng thán phøc, xin chia...
    Bên dܧi bài thÖ là dòng tái bút: "Xin tåm biŒt. HËn tái ng¶ sau khi thi xong h†c kÿ hai.
    Kš tên: Phong Khê".
    Thøc džc xong lá thÜ, thª dài lÄm bÄm:
    - Hóa ra anh chàng này cÛng ham h†c g§m!
    Cúc HÜÖng gÆt gù:
    - "Vui duyên m§i không quên nhiŒm vø" mà!
    Xuy‰n t¥c lÜ«i:
    - ChÜa ch¡c Çó Çã là lš do chính!
    - Sao mày bi‰t? - Thøc tròn m¡t.
    - Sao låi không bi‰t! - Xuy‰n nh‰ch mép vÈ tØng träi - Tao còn lå gì tâm lš cûa tøi con
trai! H¡n thÃy Phán cûi làm thÖ tán tÌnh mày nên Çâm ra sÀu Ç©i muÓn "nghÌ ngÖi" m¶t th©i gian
Ç‹... bæng bó v‰t thÜÖng lòng. Chính vì vÆy mà h¡n Çòi "tåm biŒt" chÙ ch£ng phäi bÆn ôn thi gì
sÃt!
    Thøc chÜa kÎp nói gì, Cúc HÜÖng Çã v¶i vàng phø h†a:
    - Con Xuy‰n nói Çúng! Bài thÖ cûa Phán cûi không khác nào m¶t nhát kéo c¡t ÇÙt ngang
"con ÇÜ©ng tình ta Çi" cûa h¡n. H¡n cÀn phäi có th©i gian Ç‹ hàn g¡n låi v‰t thÜÖng... chi‰n
tranh!
    - Tao không tin! - Thøc l¡c ÇÀu - Tøi mày chÌ toàn nghï xÃu cho ngÜ©i ta! Bi‰t Çâu anh ta
Óm chÜa khÕi! Trong thÜ anh ta ch£ng nói anh ta Óm mÃy b»a nay là gì!
    - ChÌ có nh»ng ÇÙa kh© khåo nhÜ mày m§i Çi tin nh»ng chuyŒn v§ vÄn Çó! - Cúc HÜÖng
hØ mÛi - H¡n ch£ng bŒnh hoån gì sÃt, chÌ Óm tÜÖng tÜ thôi! NgÜ©i ta bäo "yêu nhiŠu thì Óm, ôm
nhiŠu thì y‰u" mà! - RÒi nhìn Thøc, Cúc HÜÖng cÜ©i cÜ©i - Tao thÃy mày lúc này cÛng b¡t ÇÀu
"y‰u y‰u" rÒi Çó!
    Thøc ÇÕ m¥t ÇÆp vào vai Cúc HÜÖng:
    - Nói bÆy nè!
    - Trúng chóc chÙ bÆy gì! - Cúc HÜÖng ti‰p tøc trêu - ChÌ nh»ng ngÜ©i thu¶c hŒ PAL nhÜ
tao ho¥c hŒ SECAM nhÜ con Xuy‰n m§i "khÕe-månh-më" ÇÜ®c! Còn nh»ng ngÜ©i thu¶c hŒ
NTSC nhÜ mày, Hoàng Hòa, Phán cûi, Phong Khê thì không "Óm-y‰u-§t" cÛng "sÀu-mu¶n-
phiŠn", ÇÓ có mà tÜÖi tÌnh lên ÇÜ®c!
    Xuy‰n lÜ©m Cúc HÜÖng:
    - Thôi, ÇØng có giä b¶ ba hoa vung vít rÒi quên mÃythanh kËo Çi! Chocolat Çâu, chia cho
mÅi ÇÙa m¶t cây coi!
    Cúc HÜÖng nhæn nhó chìa mÃythanh kËo ra:
    - KËo Çây nè! Mày làm nhÜ ai cÛng tham æn nhÜ mày không b¢ng!
    Thøc cÀm lÃy thanh kËo trên tay Cúc HÜÖng m¶t cách h»ng h©. Ch£ng hi‹u sao Thøc
cäm thÃy buÒn buÒn vŠ lá thÜ cûa Phong Khê. Anh ch£ng tÕ m¶t thái Ƕ gì vŠ chuyŒn Phán làm
thÖ t¥ng Thøc, không châm ch†c cÛng không h©n d‡i, nhÜng trong nh»ng l©i lë bình thän kia,
Thøc tܪng nhÜ mình džc thÃu nh»ng trách móc l¥ng thÀm giÃu kín trong Çó. Phong Khê còn
bày tÕ s¿ thán phøc m¶t cách khó hi‹u. Tåi sai låi thán phøc? Anh thán phøc ai,
    Thøc hay là Phán cûi? Phäi chæng Çó là m¶t cách nói cay Ç¡ng? Thøc t¿ hÕi và không
sao trä l©i ÇÜ®c. ñã mÃy lÀn, Thøc ÇÎnh nh© Xuy‰n và Cúc HÜÖng "giäi Çáp tâm tình" nhÜng rÓt
cu¶c låi ngåi ngùng không dám hÕi. Nó bi‰t Xuy‰n và Cúc HÜÖng chÌ xem tÃt cä nh»ng chuyŒn
Çang xäy ra nhÜ m¶t trò Çùa không hÖn không kém. NhÜng riêng Thøc, câu chuyŒn vŠ anh
chàng Phong Khê cÙ b¡t nó vÄn vÖ nghï ng®i và không hi‹u sao nh»ng lúc nghï ljn anh, nó låi
cäm thÃy bâng khuâng xa v¡ng, m¥c dù cho ljn tÆn gi© phút này, nó vÅn chÜa bi‰t anh là ai và
m¥t mÛi anh tròn méo th‰ nào.
    ñôi lúc Thøc cÛng cäm thÃy buÒn cÜ©i vŠ nh»ng š nghï v§ vÄn cûa mình. Cúc HÜÖng x‰p
Thøc vào hŒ NTSC không phäi là không có lš. Thøc kín Çáo, nhåy cäm, thÜ©ng xúc Ƕng không
Çâu vào Çâu. Xuy‰n bäo Çó là thói "xúc Ƕng säng". N‰u bi‰t lá thÜ m§i nhÃt cûa Phong Khê
khi‰n Thøc buÒn ljn th‰ nào, h£n Xuy‰n và Cúc HÜÖng së "giÛa" Thøc thê thäm còn hÖn ngÜ©i
ta giÛa móng chân... ng¿a.
    Bi‰t vÆy nên Thøc Çành bÃm bøng làm thinh. Làm thinh m¶t hÒi, bøng Ãm Ùc, Thøc låi
rûa thÀm anh chàng Phán cûi "tía em hØng Çông Çi cày bØa, má em hØng Çông Çi cày bØa" ch‰t
tiŒt kia. ThÆt chÜa thÃy ai "lãng xËt" nhÜ anh ta. Ch£ng thà nhÜ Hoàng Hòa, ngÒi trong l§p li‰c
Thøc m¶t cái, rÒi... thôi. NhÜ vÆy thì ch£ng ai hay bi‰t, bån bè cÛng không mà Phong Khê cÛng
không. Låi ch£ng bÎ ai Àm ï trêu ch†c. ñ¢ng này Phán cûi ch£ng thèm bi‰t ljn thái Ƕ cûa
Thøc, cÙ ngang nhiên "tÜÖng" m¶t bài thÖ lên báo hŒt nhÜ ngÜ©i ta quäng cáo trên ti-vi, ai mà
ch£ng nghe thÃy. Gi†ng ÇiŒu låi bô bô ra vÈ "ta Çây cÛng có m¶t cái... ngã ba lòng" khi‰n
mÃyngày sau Çó Thøc xÃu h° ljn mÙc ch£ng dám nhìn m¥t ai. NhÃt là nh»ng khi Hoàng Hòa
ngÒi dãy bên kia trông sang, Thøc càng nóng ran cä m¥t mày.
    NhÜng Hoàng Hòa nghï ng®i nhÜ th‰ nào, ÇÓi v§i Thøc ÇiŠu Çó không quan tr†ng. Thøc
chÌ s® Phong Khê hi‹u lÀm, dù r¢ng tåi sao Thøc låi s® nhÜ vÆy thì chính Thøc cÛng không c¡t
nghïa ÇÜ®c. Nó chÌ bi‰t nó cäm thÃy thÃp thÕm khi Phong Khê džc ÇÜ®c bài thÖ "tai h†a" cûa
Phán cûi và khi Phong Khê Çòi "tåm biŒt" m¶t cách Ƕt ng¶t thì nó låi vô cùng bÙt rÙt. Nó không
rõ Ç¢ng sau lš do ôn thi h†c kÿ hai có còn m¶t lš do nào khác nhÜ Xuy‰n nhÆn xét hay không.
Dù sao thì Thøc cÛng cÓ tin r¢ng Phong Khê không bÎa chuyŒn, r¢ng anh ta ÇŠ nghÎ cä b†n tåm
th©i "c¡t ÇÙt liên låc" chính vì l®i ích h†c tÆp cûa anh và cä cûa b†n Thøc. Vì thÆt ra kÿ thi quan
tr†ng kia cÛng Çã ljn gÀn. ChÌ còn m¶t tuÀn lÍ n»a thôi.
    Khác v§i Thøc, Xuy‰n và Cúc HÜÖng ch£ng tÕ vÈ gì âu sÀu vŠ chuyŒn Phong Khê Çòi
"ngÜng chi‰n". LÀn trܧc, nhà thÖ Lê Huy Phán l« tuôn ra hai câu thÖ tàn nhÅn "dù quen bi‰t
hay không quen bi‰t, thì b†n này có thi‰t tha chi" khi‰n sau Çó Phong Khê cáo bŒnh vŠ vÜ©n
n¢m džc báo... M¿c Tím thì Xuy‰n và Cúc HÜÖng còn tÕ ra áy náy, nhÜng lÀn này m†i s¿ là do
ÇŠ nghÎ "chính Çáng" cûa Phong Khê nên s¿ im l¥ng cûa anh ta không còn là... s¿ im l¥ng Çáng
s® ÇÓi v§i tøi nó n»a. Cúc HÜÖng chÌ thÌnh thoäng buÒn tình than thª:
    - Than ôi, th©i æn uÓng nay còn Çâu!
    Xuy‰n cÜ©i:
    - Thi xong h†c kÿ hai, nhà máy ch‰ bi‰n th¿c phÄm mang tên Phong Khê së hoåt Ƕng
trª låi chÙ lo gì!
    Cúc HÜÖng vÅn rÀu rÀu:
    - Sao låi không lo! Thi xong h†c kÿ hai là chuÄn bÎ nghÌ hè. NghÌ hè xong tøi mình Çâu
còn h†c ª trÜ©ng này n»a mà tính chuyŒn "Çøc khoét" ti‰p!
    Trܧc nay, Xuy‰n và Thøc ch£ng bao gi© nh§ næm h†c cûa chúng là næm h†c cuÓi cùng
ª ngôi trÜ©ng này và ch£ng bao lâu n»a chúng së phäi tØ giã khung cänh quen thu¶c nÖi Çây
nên bây gi© nghe Cúc HÜÖng nh¡c, cä hai bÃt giác thª dài cäm thán:
    - ¯ hén, vÆy mà tøi tao quên béng Çi mÃt! VÆy mà lâu nay cÙ tܪng tøi mình së æn Ç©i ª
ki‰p nÖi Çây!
    - Làm gì có chuyŒn Çó! - Cúc HÜÖng t¥c lÜ«i - Không nh»ng tøi mình không æn Ç©i ª ki‰p
tåi Çây ÇÜ®c mà con Thøc cÛng ÇØng hòng "æn Ç©i ª ki‰p" v§i anh chàng Phong Khê cûa nó!
Mai Çây, khi tøi mình Çi rÒi, h¡n ta së ti‰p tøc nhét thÜ vào ngæn bàn cûa m¶t ÇÙa con gái khác
Çòi làm quen, và nhÜ th‰ là con nhãi tÓt sÓ Çó së hܪng tÃt tÀn tÆt nh»ng thÙ cûa ngon vÆt lå
trên cõi Ç©i này. Còn tøi mình thì... trÖ mõm!
    L©i tiên tri cûa Cúc HÜÖng khi‰n Thøc nhæn m¥t:
    - Mày nói gì nghe ghê quá!
    - ñ‹ Çó rÒi mày coi! - Cúc HÜÖng gøc g¥c ÇÀu nhÜ m¶t nhà hiŠn tri‰t - Mày buÒn thì tao
chÎu nhÜng "s¿ thÆt khách quan" nhÜ th‰ nào thì tao nói vÆy! Tøi Çàn ông con trai mà mày!
    - Xí! - Thøc bïu môi - Mày làm gì mà rành tøi con trai d» vÆy?
    - Sao låi không rành? - Cúc HÜÖng tr®n m¡t - TÜ«ng gì chÙ tøi con trai, tao bi‰t cä tá!
    - Xåo Çi!
    - Ta xåo mày làm gì! Trong bà con dòng h† nhà tao có Çúng mÜ©i hai anh em trai mà!
    Nói xong, Cúc HÜÖng nhe ræng cÜ©i khi‰n Thøc dù Çang tÙc Ãm ách cÛng phäi bÆt cÜ©i
theo.
    - Thôi ÇØng cà r«n n»a! - Xuy‰n thình lình xen vào, gi†ng có vÈ trÀm ngâm - Bây gi© tøi
mình tÆp trung bàn chuyŒn này coi!
    ThÃy Xuy‰n m¥t mày nghiêm tr†ng, Cúc HÜÖng nheo nheo m¡t:
    - ChuyŒn gì mà phäi "tÆp trung" d» vÆy? Bàn sÓ ÇŠ hä?
    Ph§t l© s¿ cà khÎa cûa Cúc HÜÖng, Xuy‰n ti‰p tøc theo Çu°i nh»ng š nghï vØa lóe ra
trong óc:
    - Theo tao, Çã ljn lúc tøi mình cÀn phäi tìm hi‹u xem anh chàng Phong Khê là ngÜ©i nhÜ
th‰ nào!
    L©i tuyên bÓ bÃt ng© cuûa Xuy‰n khi‰n Thøc và Cúc HÜÖng trÓ m¡t:
    - Sao hôm trܧc mày bäo ÇØng truy tìm h¡n, s® "mÃt giá"?
    - Hôm trܧc khác, bây gi© khác! Bay gi© s¡p nghÌ hè. Trܧc khi chia tay ít ra tøi mình
cÛng phäi "li‰c sÖ" qua h¡n Ç‹... mª r¶ng ki‰n thÙc chÙ!
    Nghe Xuy‰n nói, bÃt giác Thøc cäm thÃy tim mình ÇÆp thình thÎch. NhÜng nó không tÕ l¶
ÇiŠu gì. ChÌ có Cúc HÜÖng là hào hÙng:
    - VÆy sáng mai tøi mình b¡t ÇÀu chi‰n dÎch truy lùng... Çåo t¥c. Tao së...
    Cúc HÜÖng chÜa nói dÙt câu, Xuy‰n Çã c¡t ngang:
    - Sáng mai chÜa ÇÜ®c! Phäi Ç®i thi xong h†c kÿ hai Çã!
    - Mày không muÓn vi phåm "h®p ÇÒng" v§i tay Phong Khê chÙ gì?
    - Không hoàn toàn nhÜ vÆy! - Xuy‰n thûng thÌnh - Cái chính là tao muÓn con Thøc ÇÜ®c
æn ngon ngû yên trܧc ngày thi! G¡p Phong Khê bây gi©, rûi Çó là m¶t tên Óm o qu¥t quËo có
phäi hÕng bét h‰t m†i chuyŒn không! TÓt nhÃt là ch© thi cº xong xuôi. Lúc Çó, con Thøc có thÃt
v†ng cÛng không änh hܪng gì!
    Cúc HÜÖng gÆt gù:
    - VÆy thi xong là tøi mình ra tay "våch m¥t" h¡n liŠn?
    Xuy‰n cÜ©i:
    - ¯, lúc Çó mày së ÇÜ®c Üu tiên thû vai thanh tra Ca-ta-nhi.
    Cúc HÜÖng røt c°:
    - Và rÓt cu¶c tao së bÎ b¡n ch‰t nhÜ trong phim "Con båch tu¶c"?
   - Không Çâu! - Xuy‰n nhún vai - Trong vø này, n‰u có kÈ ch‰t thì ngÜ©i Çó là con Thøc
chÙ không phäi mày!
   Thøc ÇÕ m¥t, mÌm cÜ©i không Çáp. Nghï ljn lúc g¥p m¥t Phong Khê, t¿ nhiên Thøc cäm
thÃy xao xuy‰n khôn tä. Trܧc Çây, bÎ Xuy‰n cÃm cän, Thøc nóng lòng bi‰t m¥t anh ta kinh
khûng. Bây gi©, Xuy‰n Çã "bÆt Çèn xanh", Thøc låi tÀn ngÀn nºa muÓn nºa không.
   Thøc không làm sao giäi thích ÇÜ®c s¿ mâu thuÅn trong lòng mình. Hay là Thøc s® khi
g¥p m¥t anh chàng Phong Khê b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt, niŠm vui r¶n ràng së bi‰n thành n‡i thÃt
v†ng sâu xa nhÜ Xuy‰n nói? Có phäi vÆy không, Thøc cÛng không bi‰t n»a!
   ChÜÖng 7

    Nh»ng ngày ôn tÆp cæng th£ng khi‰n n‡i bæn khoæn vŠ anh chàng Phong Khê b§t ám
änh Thøc. Thøc chúi mÛi vào bài vª, ch£ng còn thì gi© nào nghï ng®i ljn anh ta n»a. ThÌnh
thoäng Thøc cÛng Ç‹ ÇÀu óc mình Çi lang thang thÖ thÄn, nhÜng chÌ m¶t thoáng thôi, nh»ng con
sÓ chi chít låi kéo Thøc vŠ v§i công viŒc trܧc m¡t.
    Th©i gian này, Phán cûi cÛng ch£ng còn lân la v§i b†n Thøc. Phong Khê tåm th©i c¡t liên
låc, b†n Thøc chÜa cÀn "cÀu cÙu" ljn Phán nên anh ch£ng có c§ Ç‹ b¡t chuyŒn. ThÃy vÆy,
Hoàng Hòa khoái l¡m. Hoàng Hòa vÎn c§ ôn tÆp chung Ç‹ ngày nào cÛng xáp låi ch‡ b†n Thøc.
Anh còn nhiŒt tình ôm m¶t ÇÓng tài liŒu ª nhà ljn cho b†n Thøc mÜ®n.
    M¶t hôm không nhÎn ÇÜ®c, Cúc HÜÖng khŠu Xuy‰n:
    - Lå quá hén mày?
    - Gì lå?
    - Anh chàng l§p trܪng cûa mình Çó! H¡n không thèm mª ra-Ça nhìn tr¶m con Thøc nhà
mình n»a mà coi b¶ muÓn Çánh giáp lá cà!
    - Tao cÛng thÃy vÆy! - Xuy‰n gÆt ÇÀu - Hình nhÜ h¡n chán cänh "ngÒi núi này trông núi
n†" rÒi. Có vÈ nhÜ h¡n muÓn d†n nhà qua ª chung m¶t "núi" v§i tøi mình.
    Cúc HÜÖng ranh mãnh:
    - Cho h¡n ª không?
    - Tùy con Thøc! - Xuy‰n chép miŒng - Nó là "chû h¶" chÙ Çâu phäi tøi mình!
    - Sao mày? - Cúc HÜÖng hÕi Thøc - Cho l§p trܪng Çæng kš không?
    Thøc phÒng má:
    - Không.
    - Sao mày ác ôn quá vÆy? - Cúc HÜÖng kêu lên - ñây là Çæng kš tåm trú chÙ Çâu phäi
Çæng kš... k‰t hôn?
    - Tåm trú cÛng không! - Thøc vØa nói vØa cÜ©i.
    Cúc HÜÖng nhìn Xuy‰n, l¡c ÇÀu:
    - H¶ khÄu cûa con Thøc Çã ghi tên Phong Khê rÒi, Hoàng Hòa khó vô n°i. ñành phäi cho
h¡n Çi theo con ÇÜ©ng xô-lô cûa Phán cûi thôi! - ñang nói, Cúc HÜÖng b‡ng ngÆm ngùi -
ThÜÖng thay cho anh chàng l§p trܪng ÇËp trai! MÓi tình câm ÇËp nhÜ træng trên ÇÌnh núi mà
không bi‰t gi» gìn, xáp vô làm chi cho ngÜ©i yêu xua Çu°i.
    Xuy‰n li‰c Cúc HÜÖng:
    - Trích "tuÒng" nào Çó mày?
    Cúc HÜÖng tÌnh bÖ:
    - "Tình anh l§p trܪng".
    Xuy‰n gÆt gù:
    - Mày tham d¿ cu¶c thi tuy‹n ch†n gi†ng ca cäi lÜÖng coi b¶ h®p!
    - Tao d¿ rÒi, Çoåt giäi nhÃt nhÜng tao bÕ! Trª thành nghŒ sï n°i ti‰ng, tao s® phäi kš hình
t¥ng khán giä, hai tay së mÕi røc, h‰t cÀm chén cÀm ÇÛa n°i!
    Thøc cÜ©i khúc khích:
    - ThÆt tao chÜa thÃy ai có tâm hÒn æn uÓng vï Çåi nhÜ mày! Tao không hi‹u vì sao næm
ngoái Hùng quæn låi thích mày ÇÜ®c!
    - Có gì Çâu mà không hi‹u! - Cúc HuÖng nháy m¡t - Tao ham æn nhÜng mà tao có...
duyên!
    Xuy‰n phì cÜ©i:
    - Duyên cûa mày là duyên... Hà Bá! N‰u mày có duyên, tåi sao b†n Phong Khê, Phán
cûi, Hoàng Hòa không Çi theo mày mà låi thi nhau nhào vô con Thøc?
    - DÍ hi‹u thôi! - Cúc HÜÖng t¥c lÜ«i - Con Thøc hiŠn lành, låi khù kh©, th¢ng con trai nào
mà ch£ng thích rܧc nó vŠ nhà Ç‹... sai v¥t. Ch£ng hån chàng l§p trܪng nhà mình mÃy ngày
nay rŠ rà qua Çây cÛng cÓt Ç‹ sau này sai con Thøc gi¥t ÇÒ, Çi ch®, nÃu æn, rÒi ÇÃm lÜng, cåo
gió...
    Bài "diÍn væn" khûng khi‰p cûa Cúc HÜÖng khi‰n Thøc phäi hét lên:
    - Thôi, Çû rÒi nghen mày! Mày có muÓn thì tao xin nhÜ©ng Hoàng Hòa låi cho mày Çó!
    - Xí! Ai mà thèm! - Cúc HÜÖng bïu môi.
    - VÆy thì tao nhÜ©ng låi cho con Xuy‰n!
    - Không ÇÜ®c! - Cúc HÜÖng giãy nãy - Mày giao Hoàng Hòa cho con Xuy‰n khác nào
giao trÙng cho ác! Con Xuy‰n së xé xác nó mÃt!
    VÈ hÓt hoäng cûa Cúc HÜÖng khi‰n Xuy‰n và Thøc cÜ©i bò.
    Hoàng Hòa không bi‰t mình bÎ ba cô gái Çem ra bàn luÆn và cÜ©i c®t. Ngày ngày anh cÙ
thän nhiên ôm tÆp qua ngÒi ch‡ b†n Xuy‰n. Hành Ƕng táo båo cûa Hoàng Hòa b¡t ÇÀu gây
nên nh»ng ti‰ng xì xào trong Çám bån thóc mách nhÜng anh ph§t l©. Ch£ng còn bao lâu n»a,
næm h†c së k‰t thúc, th©i gian càng lúc càng vÖi dÀn, anh không cho phép mình røt rè n»a.
    Anh d¿ ÇÎnh vào m¶t dÎp thuÆn tiŒn nào Çó së b¶c l¶ công khai tình cäm cûa mình v§i
Thøc. RÒi sau Çó ra sao thì ra. Còn hÖn là úp úp mª mª nhÜ hiŒn nay.
    NhÜng Hoàng Hòa chÌ m§i nghï vÆy thôi. Anh còn phäi ch© thi xong h†c kÿ hai Çã. N‰u
anh bày tÕ n‡i lòng ngay bây gi© thì dù k‰t quä ra sao, chuyŒn h†c tÆp cûa anh và Thøc nhÃt
ÇÎnh së bÎ änh hܪng. Nghï vÆy, Hoàng Hòa nén lòng dØng låi ª mÙc "ôn tÆp chung", chÜa dám
vÜ®t qua ranh gi§i.
    Nh»ng ngày này, Phong Khê, Phán cûi, Hoàng Hòa, "ba chàng ng¿ lâm" không hËn mà
cùng "ngÜng chi‰n". M¥t trÆn tåm ngÜng ti‰ng súng Ç‹ m†i ngÜ©i tÆp trung ôn thi. Có lë nh© vÆy
mà k‰t quä bài làm cûa b†n Xuy‰n khá tÓt. ñi‹m thi cûa Hoàng Hòa và Phán cûi cÛng không
kém. ñiŠu bÃt ng© là k‰t quä m§i ÇÜ®c công bÓ hôm trܧc, hôm sau Phong Khê Çã gºi thÜ chúc
mØng liŠn:
    Chúc mØng Xuy‰n, Thøc, Cúc HÜÖng
    Bao gi© thi cº cÛng thÜ©ng Çi‹m cao
    H†c hành xuÃt s¡c bi‰t bao
    C°ng trÜ©ng Çåi h†c lÓi vào thênh thang. Cúc HÜÖng vØa džc vØa gÆt gù:
    - Anh chàng này lúc nào cÛng nÎnh tøi mình! Có ÇiŠu h¡n càng ngày càng bÃt lÎch s¿!
    - Gì vÆy? - Xuy‰n hÕi.
    Cúc HÜÖng l¡c ÇÀu, Çáp:
    - Kÿ này h¡n gºi thÜ mà không "Çính kèm" gì h‰t!
    Xuy‰n cÜ©i:
    - CuÓi næm, ch¡c h¡n r‡ng túi! Nên thông cäm cho h¡n!
    Cúc HÜÖng thª dài:
    - T¶i cho con Thøc! VÆy mà tøi mình cÙ tܪng gä nó vào ch‡ giàu sang phú quš, ai ng©...
    VØa trêu, Cúc HÜÖng vØa li‰c Thøc. NhÜng tØ nãy gi©, Thøc ch£ng Ç‹ š ljn hai bån.
Thøc
    mÖ màng nhÜ nói v§i chính mình:
    - Ch£ng hi‹u anh ta thi cº k‰t quä ra sao?
    - Chà, quan tâm g§m! - Cúc HÜÖng t¥c lÜ«i - CÙ hŒt nhÜ mË lo cho con út!
    - KŒ tao, mày! - Thøc ÇÕ m¥t, c¿ n¿.
    - à, - Cúc HÜÖng la lên - Bây gi© › có "ngÜ©i ta" rÒi ÇÎnh cho tøi này ra rìa hén!
    Nói thÆt cho mày bi‰t, chÜa ch¡c anh chàng Phong Khê cûa mày ÇËp trai b¢ng tao và
con Xuy‰n Çâu nghen! ñØng có mà bÕ mÒi b¡t bóng!
    Thøc chÜa kÎp lên ti‰ng, Xuy‰n Çã h¡ng gi†ng:
    - H¡n ÇËp trai hay xÃu trai, ngày mai tøi mình së bi‰t!
    - Ngày mai së bi‰t? - Cúc HÜÖng tròn m¡t ngó Xuy‰n.
    - ChÙ gì n»a! Hôm trܧc tøi mình Çã quy‰t ÇÎnh së truy lùng thû phåm ngay sau khi thi
xong, mày không nh§ sao?
    - à, nh§! - M¡t Cúc HÜÖng sáng lên.
    Xuy‰n thûng th£ng:
    - Và sáng mai, mày có nhiŒm vø phäi nhÆn dång cho ÇÜ®c tay Phong Khê bí hi‹m này!
    - Tao? - Cúc HÜÖng chÜng hºng.
    - ChÙ còn ai vô Çây! Hôm trܧc Çã phân công rÒi!
    - Sao không phäi là con Thøc? Nó phäi t¿... Çi tìm "ngÜ©i tình không chân dung" cûa nó
chÙ?
    Xuy‰n l¡c ÇÀu:
    - Con Thøc y‰u bóng vía! N‰u sai nó Çi, nó së xÌu trܧc khi kÎp nhìn thÃy "thÀn tÜ®ng" cûa
nó!
    Cúc HÜÖng vÅn chÜa yên tâm:
    - Tao Çi m¶t mình?
    - ¯, m¶t mình.
    - Sao không Çi cä b†n?
    - ñi cä b†n së bÎ l¶.
    - Hay là mày Çi v§i tao?
    - Tao "lØng danh" toàn trÜ©ng, xuÃt hiŒn là gây chú š liŠn! Tóm låi, mày Çi m¶t mình là tÓt
hÃt! ñØng kÿ kèo n»a! Nh»ng ÇiŠu tên Phong Khê làm ÇÜ®c, ch£ng lë mày låi làm không ÇÜ®c?
    BÎ khích tܧng, Cúc HÜÖng hùng h°:
    - ñÜ®c, tao së Çi. Dù... bÕ thây nÖi trÆn måc, tao cÛng không ngán, nhÜng...
    Xuy‰n qu¡c m¡t:
    - Còn nhÜng gì n»a?
    Cúc HÜÖng nhæn nhó:
    - Làm sao tao Ƕt nhÆp vô các l§p bu°i sáng ÇÜ®c?
    - Tao Çã tính rÒi! - Xuy‰n phÄy tay - MÃy hôm nay, sáng nào cô TÜ©ng Anh cÛng vô væn
phòng làm s° Çi‹m và vô h†c bå. Mày xin cô theo phø!
    Cúc HÜÖng li‰m môi:
    - Có mÃy ÇÙa phø v§i cô rÒi.
    - ˆn thua gì! Thêm ÇÙa nào tÓt ÇÙa Çó, cô không tØ chÓi Çâu!
    ñúng nhÜ Xuy‰n d¿ liŒu, khi nghe Cúc HÜÖng xin vô trÜ©ng bu°i sáng Ç‹ phø vô Çi‹m
trong s° và h†c bå, cô TÜ©ng Anh vui vÈ ÇÒng š liŠn.
    Bu°i sáng hôm Cúc HÜÖng lên ÇÜ©ng Çi làm nhiŒm vø, Xuy‰n và Thøc dÅn nó Çi Çãi m¶t
chÀu bánh cuÓn g†i là ÇÜa tiÍn ngÜ©i... ra trÆn.
    - Nh§ ÇØng Ç‹ h¡n trông thÃy mày nghen! - Xuy‰n d¥n.
    - Dï nhiên rÒi! - Cúc HÜÖng vØa hít hà vØa Çáp - Tao së theo dõi "kÈ ÇÎch" tØ trong... bóng
tÓi!
    - CÛng ÇØng... tÕ tình v§i h¡n, nh§ ÇÃy! ñó là "tài sän" cûa con Thøc chÙ không phäi cûa
mày.
    - Yên chí! Tao không hÕi xin trái tim cûa h¡n Çâu. Tao chÌ hÕi xin mÃy trái xoài thôi.
    M¥c cho Xuy‰n và Cúc HÜÖng tán phét, Thøc ngÒi im l¥ng lë cÜ©i. Nó chÌ mong sao
chóng ljn bu°i chiŠu Ç‹ nghe Cúc HÜÖng mô tä vŠ anh chàng Phong Khê qu› quái kia.
    ˆn uÓng xong, ba cô gái chia tay. Xuy‰n và Thøc quay vŠ nhà, còn Cúc HÜÖng v¶i vã
ljn trܩng.
    Bao gi© có dÎp ljn trÜ©ng vào bu°i sáng, Cúc HÜÖng cÛng cäm thÃy cänh vÆt và không
khí chung quanh khác h£n v§i bu°i chiŠu. Chim hót trên cành phÜ®ng ngoài sân nghe vui tai
hÖn. Bu°i chiŠu ti‰ng chim bi‰ng nhác, r©i råc và u‹ oäi. Trên các mái ngói và hành lang, nh»ng
tia n¡ng mai Ãm áp và mÜ®t mà, không chói chang và oi nÒng nhÜ n¡ng chiŠu bÕng rát.
    NhÜng Cúc HÜÖng không Ç‹ š ljn cänh vÆt nhiŠu. NgÒi trong væn phòng c¶ng Çi‹m mà
m¡t nó cÙ hau háu nhìn vŠ phía l§p h†c cûa mình, lúc này là "lãnh th°" cûa tøi 11A3. Nó Çang
cÓ tܪng tÜ®ng m¥t mày, dáng ÇiŒu cûa Phong Khê mà lát n»a Çây nó có nhiŒm vø phäi "l¶t m¥t
nå". Nghï ljn cänh Phong Khê ngÒi ba hoa vung vít trong l§p, không hay có kÈ ÇÙng Ç¢ng sau
Çang giÜÖng "kính chi‰u yêu" sæm soi, Cúc HÜÖng không khÕi bÆt cÜ©i khoái trá.
    - Gì cÜ©i vÆy, Cúc HÜÖng? - Cô TÜ©ng Anh ngÒi bên cånh ÇÜa m¡t hÕi - C¶ng Çi‹m sai
rÒi phäi không?
    - Då, không å!
    NgÆp ngØng m¶t lát, Cúc HÜÖng røt rè xin phép:
    - Em ra ngoài m¶t chút, thÜa cô!
    Cúc HÜÖng s® cô hÕi låi "Çi Çâu" nhÜng rÃt may, cô TÜ©ng Anh không nói gì, chÌ gÆt ÇÀu
ra hiŒu.
    Không Çi d†c hành làng trܧc sân, s® bÎ l¶, Cúc HÜÖng quanh ra phía sau thÜ viŒn và
phòng thí nghiŒm, chui vào vÜ©n båch Çàn trÒng d†c hàng rào Ç¢ng sau các dãy l§p.
    Khi bæng qua các l§p 10 và 11 n¢m k‰ l§p mình, Cúc HÜÖng nhìn thÃy có vài c¥p m¡t láo
liên trông ra kèm theo nh»ng ti‰ng hušt sáo tinh nghÎch nhÜng nó vÅn täng l©, c¡m cúi räo bܧc.
Càng ti‰n ljn gÀn l§p 11A3, Cúc HÜÖng càng nghe tim mình ÇÆp månh. M¶t cäm giác nôn nao
khó tä Çang xâm chi‰m lòng nó. Mình mà còn hÒi h¶p nhÜ vÆy, n‰u là con Thøc ch£ng bi‰t nó
së hoäng lên ljn c« nào! Cúc HÜÖng cÜ©i thÀm Ç‹ t¿ trÃn tïnh.
    Cánh cºa s° phía cuÓi l§p 11A3 hiŒn ra trܧc m¡t Cúc HÜÖng. Nép sát tÜ©ng, Cúc
HÜÖng thÆn tr†ng nhìn vào, quan sát. ThÀy Hà Çang hí hoáy chép bài trên bäng, ti‰ng phÃn
nghi‰n kin kít, ÇÙng tØ xa Cúc HÜÖng vÅn nghe rõ. Næm ngoái Cúc HÜÖng h†c thÀy Hà nên bây
gi© nó rÃt s® thÀy b¡t g¥p hành vi lén lút cûa mình. NhÜng vì ch‡ ngÒi cûa Phong Khê vÅn còn
khuÃt sau khung cºa nên Cúc HÜÖng Çành phäi Çánh båo nÃn ná và nhܧng c°... cò dài thêm
chút n»a. CÛng may, Çám h†c trò trong l§p Çang c¥m cøi chép bài nên ch£ng ai trông thÃy b¶
m¥t dáo dác cûa Cúc HÜÖng thÆp thò ngoài cºa s°.
    Ánh m¡t cûa Cúc HÜÖng lúc này nhÜ tia ra-Ça quét dÀn vŠ phía cuÓi l§p, ÇÒng th©i trong
ÇÀu nó vang lên ti‰ng cÜ©i Ç¡c th¡ng "Phong Khê Öi h«i Phong Khê, phen này ngÜÖi ÇØng
hòng...". NhÜng khi ánh m¡t nó dØng låi ª ch‡ ngÒi quen thu¶c và kÎp nhìn thÃy nhân vÆt mà nó,
cÛng nhÜ Xuy‰n và Thøc Çang "truy nã", Cúc HÜÖng b‡ng há hÓc miŒng, ngÜ©i ngây ÇÖ nhÜ bÎ
ai Çi‹m trúng y‰u huyŒt.
   ChÜÖng 8

    ñÀu gi© chiŠu, Cúc HÜÖng vØa ôm c¥p bܧc vô, Xuy‰n và Thøc Çã v†t miŒng hÕi ngay:
    - Sao rÒi?
    - Sao chuyŒn gì?
    - Thôi, ÇØng giä b¶ n»a! ChuyŒn anh chàng Phong Khê chÙ chuyŒn gì!
    Cúc HÜÖng thûng th£ng:
    - Thì tao làm Çúng theo nh»ng gì tøi mày d¥n. Tao vô væn phòng phø v§i cô TÜ©ng Anh.
    NgÒi m¶t lát, tao xin phép cô...
    Xuy‰n sÓt ru¶t c¡t ngang:
    - Mày ÇØng có chÖi trò vòng vo Tam QuÓc n»a! K‹ ngay vô chuyŒn chính Çi. Mày có g¥p
tay Phong Khê không?
    - Có. Tao ÇÙng nÃp ngoài cºa s° nhìn vô...
    - H¡n ÇËp trai không? - Xuy‰n hÕi Cúc HÜÖng nhÜng låi nháy m¡t v§i Thøc.
    Cúc HÜÖng vÅn tØ tÓn:
    - ñËp.
    - ThÆt không?
    - Tao nói dóc làm chi!
    - ñËp c« ai vÆy?
    - C«... tao.
    Xuy‰n nhæn m¥t:
    - Mày sao lúc nào cÛng cà r«n ÇÜ®c! ChuyŒn nghiêm túc mà cÙ gi«n hoài!
    -Thì tao nói chuyŒn nghiêm túc mà.
    - Nghiêm túc cái khÌ mÓc! H¡n là con trai, mày là con gái, làm sao mà so sánh ÇÜ®c?
    Cúc HÜÖng nghiêm nghÎ:
    - Ai bäo mày h¡n là con trai?
    Xuy‰n chÜng hºng:
    - ChÙ ch£ng lë h¡n là con gái?
    - ChÙ còn gì n»a! Chính m¡t tao trông thÃy rõ ràng.
    Cä Xuy‰n lÅn Thøc ÇŠu kêu lên kinh ngåc:
    - Mày có trông nhÀm không ÇÃy?
    - NhÀm th‰ nào ÇÜ®c! Tao ljm tØ trên xuÓng dܧi, h¡n ngÒi bàn thÙ næm, ngay chính
gi»a.
    Xuy‰n nhíu mày:
    - Sao lå vÆy cà? Hay ÇÙa chính gi»a không phäi là h¡n! Có th‹ h¡n ngÒi bên cånh?
    Cúc HÜÖng l¡c ÇÀu:
    - Hai ÇÙa hai bên cÛng là con gái tuÓt.
    Xuy‰n và Thøc không hËn mà cùng ÇÜa m¡t nhìn nhau. Cä hai ÇŠu l¶ vÈ ngÖ ngác nhÜ
vØa tØ trên cung træng r§t xuÓng. Thøc cäm giác nhÜ ai bóp månh tim mình. Không bao gi© nó
có th‹ tܪng tÜ®ng anh chàng Phong Khê tØng khi‰n nó nghï ng®i låi là con gái. Bây gi© nghï
låi, Thøc m§i nhÆn ra trong tÃt cä nh»ng lá thÜ Phong Khê gºi cho b†n Thøc tØ trܧc t§i nay,
chÜa bao gi© Phong Khê ti‰t l¶ mình là nam hay n», ngay cä cách xÜng hô cÛng vÆy. H¡n chÌ
xÜng là "mình" và g†i b†n Thøc là "bån", th‰ thôi! VÆy mà b†n Thøc cÙ tܪng bª, cÙ xúm nhau
tán phét vŠ m¶t "anh chàng" Phong Khê NTSC tܪng tÜ®ng, thÆt xÃu h°!
    Bän lïnh nhÜ Xuy‰n, trܧc tình huÓng này cÛng dª khóc dª cÜ©i. CÛng nhÜ Thøc và Cúc
HÜÖng, nó cÙ Çinh ninh Phong Khê là m¶t anh chàng hào hoa phong nhã. Bây gi© m†i chuyŒn
låi trª nên l¶n tùng phèo khi‰n ÇÀu óc nó Çâm rÓi tinh rÓi mù. ñã vÆy, Cúc HÜÖng låi cÙ hÕi
ch¢m ch¥p:
    - Gi© sao mày?
    - Sao là sao?
    Cúc HÜÖng t¥c lÜ«i:
    - Ai dè Phong Khê låi cùng phe v§i tøi mình! "VÓ" này Çau quá!
    - ñau cái khÌ gió! - Xuy‰n b¿c b¶i x£ng gi†ng - N‰u h¡n là con gái thì "gä" Phán cûi cho
h¡n. Còn con Thøc thì Ç‹ dành "gä" cho Hoàng Hòa!
    Thøc thè lÜ«i:
    - Thôi, cho tao xin! Tao không dám Hoàng Hòa Çâu!
    Cúc HÜÖng qu¡c m¡t nhìn Thøc:
    - Không dám cÛng phäi dám! Ch£ng lë mày cÙ chung thûy v§i "con nhÕ" Phong Khê m¡c
toi kia?
    NhÜ nghï ra ÇiŠu gì, Xuy‰n Ƕt ng¶t hÕi Cúc HÜÖng:
    - NhÜng mày Çã ÇiŠu tra xem trong l§p 11A3 có ai tên Phong Khê chÜa?
    - ChÜa.
    - ChÜa thì phäi ÇiŠu tra gÃp!
    - Chi vÆy? - Cúc HÜÖng tròn m¡t:
    Xuy‰n gÆt gù:
    - Bi‰t Çâu Phong Khê ch£ng là m¶t anh chàng nào Çó. NhÜng h¡n låi ngÒi ª dãy khác.
ñ®i ljn khi cä l§p ra vŠ h‰t, h¡n lén lút nhét thÜ vào ngæn bàn ch‡ tøi mình.
    Cúc HÜÖng nheo m¡t:
    - ñ‰n gi© này mày vÅn nghï Phong Khê là m¶t "anh chàng" sao?
    - Tao ch£ng nghï gì h‰t! - Xuy‰n chép miŒng - NhÜng chuyŒn ÇiŠu tra thì vÅn phäi ti‰n
hành ljn nÖi ljn chÓn.
    S® Cúc HÜÖng tØ chÓi, Thøc hùa vô:
    - Con Xuy‰n nói Çúng Çó. ChÜa ch¡c Phong Khê Çã là mÃy con nhÕ Çó.
    Cúc HÜÖng li‰c Thøc:
    - Mày nhÃt ÇÎnh "muôn d¥m tìm chÒng" hä?
    - DËp mày Çi! - Thøc phát vào vai Cúc HÜÖng - Tao chÌ tò mò thôi!
    NhÜng d¿ Çoán cûa Xuy‰n bÎ søp Ç° ngay ngày hôm sau. Bu°i sáng, Cúc HÜÖng lên
trÜ©ng, bu°i chiŠu vŠ báo:
    - Tao dò hÕi kÏ rÒi! L§p 11A3 ch£ng có "mÓng" nào tên Phong Khê h‰t!
    Xuy‰n thª h¡t ra:
    - VÆy là tiêu!
    - Tiêu gì?
    - Tiêu... ÇiŠu chÙ tiêu gì! NhÜ vÆy Phong Khê Çích thÎ là m¶t trong mÃy con yêu tinh Çó
rÒi! mày có hÕi tên mÃy con nhÕ Çó không?
    - Có. ñÙa ngÒi gi»a tên Hoa. Hai ÇÙa kia, m¶t ÇÙa tên Thäo, m¶t ÇÙa tên Trang.
    Xuy‰n gøc g¥t ÇÀu:
    - TÓt l¡m! VÆy ngày mai lúc ra vŠ, mày ráng bám theo mÃy con nhÕ Çó, xem chúng ª
Çâu.
    - Chi vÆy?
    - "Chi vÆy, chi vÆy" hoài! - Xuy‰n g¡t - Phäi bi‰t ÇÎa chÌ cûa tøi nó Ç‹ gºi thÜ t§i "hæm
d†a" chÙ chi! Phäi cho tøi nó bi‰t mình Çâu phäi là tay mÖ! Tøi nó chÌ bi‰t rõ tøi mình trong
phåm vi nhà trÜ©ng trong khi tøi mình theo dõi hành tung tøi nó t§i tÆn nhà, tÆn... ngoài xã h¶i.
HŒt nhÜ cänh sát khu v¿c vÆy!
    K‰ hoåch cûa Xuy‰n khi‰n Cúc HÜÖng khoái chí cÜ©i toe.
    NhÜng chiŠu hôm sau, Cúc HÜÖng låi vác b¶ m¥t ÇÜa Çám vô l§p.
    - Sao rÒi? - Xuy‰n hÕi.
    - Sao v§i chä træng! HÕng bét rÒi!
    - Sao låi hÕng bét? Mày bÎ tøi nó phát hiŒn hä?
    Cúc HÜÖng "xì" m¶t ti‰ng:
    - Trình Ƕ tøi nó làm sao phát hiŒn n°i. Có ÇiŠu tao lëo Çëo bám theo tøi nó qua hai khúc
ÇÜ©ng thì ljn m¶t ngã ba...
    - Và m¶t chi‰c xe täi ûi vô ngÜ©i mày?
    - ñØng trù Èo! - Cúc HÜÖng ngušt Xuy‰n - VÃn ÇŠ là ª Çó có m¶t cái ngã ba. Và ba ÇÙa
rë ba hܧng làm tao cÙ ÇÙng Ç¿c ra gi»a ÇÜ©ng, không bi‰t phäi Çu°i theo ÇÙa nào!
    Thøc sÓt ru¶t hÕi:
    - RÓt cu¶c mày quy‰t ÇÎnh Çu°i theo ai?
    Cúc HÜÖng thª dài:
    - Ch£ng Çu°i theo ai cä! Tao... vŠ.
    - VÆy mà cÛng nói! - Thøc Ìu xìu, vÈ thÃt v†ng.
    - Không hŠ gì! - Xuy‰n khoát tay - Sáng mai, ba ÇÙa mình së cùng Çi. M‡i ÇÙa mình së
"phø trách" m¶t ÇÙa tøi nó.
    - Sáng mai không ÇÜ®c - Cúc HÜÖng t¥c lÜ«i - Sáng mai tao phäi Çi v§i ba tao vŠ Thû
ñÙc thæm bà ngoåi.
    - VÆy thì sáng mÓt! - Xuy‰n khÎt mÛi - Tøi nó nhÜ cá n¢m trên th§t, chåy Çi Çâu mà lo.
    RÒi Xuy‰n quay sang Thøc, nháy nháy m¡t:
    - LÀn này tøi tao së Ç‹ dành cho mày con cá Phong Khê. Mày tha hÒ "làm gÕi" nó cho bõ
nh»ng ngày tÜÖng tÜ hão.
    Thøc ch£ng bi‰t nói sao, Çành toét miŒng cÜ©i.
    NhÜng k‰ hoåch truy lùng con nhãi Phong Khê chÜa kÎp th¿c hiŒn thì ngay chiŠu hôm Çó,
khi ti‰t h†c cuÓi cùng chÃm dÙt, lúc chen nhau ra cºa, Hoàng Hòa Çã v¶i vã giúi vào tay Thøc
m¶t phong thÜ.
    Hành Ƕng cûa Hoàng Hòa quá Ƕt ng¶t, và sau khi giúi lá thÜ vào tay Thøc, anh nhanh
chóng lÄn vào Çám Çông khi‰n Thøc chÜa kÎp phän Ùng Çã không thÃy anh Çâu. Nó cÙ ÇÙng lÖ
ngÖ gi»a cºa l§p, không bi‰t phäi làm gì v§i phong thÜ trên tay.
    Xuy‰n và Cúc HÜÖng xuÓng khÕi bÆc tam cÃp hành lang, không thÃy Thøc Çâu liŠn quay
låi dáo dác tìm.
    B¡t g¥p Thøc Çang ÇÙng ngÄn ngÖ nhÜ ngÜ©i mÃt hÒn, Xuy‰n ngåc nhiên hÕi:
    - Mày làm sao vÆy? Trúng gió hä?
    RÒi ch®t thÃy phong thÜ trên tay Thøc, Xuy‰n bÆt kêu:
    - ThÜ gì vÆy? Cûa Phong Khê gºi phäi không?
    - Không. Cûa Hoàng Hòa! - Thøc Çáp khë, gi†ng vÅn chÜa lÃy låi bình tïnh. Và nó chìa
phong thÜ cho Xuy‰n.
    Cúc HÜÖng lÆp tÙc xích sát låi, tò mò xem Xuy‰n Çang thÆn tr†ng bóc bì thÜ.
    M¶t lát, Xuy‰n lôi ra tØ trong bì thÜ m¶t tÃm thiŒp in hình hoa hÒng. Cúc HÜÖng "Ò" lên
m¶t ti‰ng:
    - RÒi, rÒi! S¡p sinh chuyŒn tùm lum tà la rÒi! "Hoa hÒng ljn Çâu, móc câu ljn Çó", phen
này con Thøc có chåy Ç¢ng tr©i!
    Xuy‰n phe phÄy tÃm thiŒp trên tay, cÃt gi†ng eo éo:
    - Who's able, who's able, who's able to love serious... NhÜng Xuy‰n chÜa kÎp hát xong
câu cuÓi cûa bän "TriŒu Çóa hoa hÒng", Cúc HÜÖng Çã ch¥n ngang. Nó trÕ vào tÃm thiŒp Çang
vung vÄy trên tay Xuy‰n, gi†ng sºng sÓt:
    - Mày lÆt tÃm thiŒp låi coi! Hình nhÜ có hàng ch» phía sau kìa!
    Phát hiŒn cûa Cúc HÜÖng khi‰n Xuy‰n và Thøc giÆt thót. Xuy‰n v¶i vã lÆt tÃm thiŒp låi.
    M¶t hàng ch» ÇÆp vào m¡t nó: "ChiŠu thÙ bäy này, m©i Thøc Çi xem vª kÎch "Tình nghŒ
sï" ª nhà hát Hòa Bình. Mình së ÇÙng Ç®i Thøc trܧc c°ng nhà hát lúc 7g30. RÃt mong Thøc
nhÆn l©i."
    Xem xong, Xuy‰n và Thøc chÜa kÎp nói gì, Cúc HÜÖng Çã "xì" m¶t ti‰ng:
    - Nhóm mình ba ÇÙa mà h¡n chÌ m©i có m‡i mình con Thøc! ThÆt chÜa thÃy ai bÃt lÎch s¿
nhÜ tên này.
    Xuy‰n tÕ vÈ hi‹u bi‰t:
    - ñi xem kÎch chÌ là chuyŒn phø. Cái chính là h¡n muÓn nói chuyŒn riêng v§i con Thøc.
    Vì vÆy h¡n không dám rû thêm tao và mày.
    Cúc HÜÖng låi hØ mÛi:
    - Cä næm không chÎu nói, bây gi© s¡p nghÌ hè låi bày Ç¥t "sinh s¿".
    Xuy‰n cÜ©i:
    - Mày cóc bi‰t gì h‰t! Chính th©i Çi‹m "m‡i næm ljn hè lòng man mác buÒn" này, "tÕ
tình" m§i là h‰t š. Lúc này, lòng ngÜ©i rÃt dÍ xúc-Ƕng-ÇÆy. NgÒi trong råp hát, nghe anh chàng
l§p trܪng ÇËp trai thû thÌ m¶t hÒi, ch¡c ch¡n con Thøc së mûi lòng ngä ÇÀu vào vai h¡n và...
    - ... Ngáy khò khò! - Cúc HÜÖng láu lÌnh v†t miŒng.
    - ñúng vÆy! - Xuy‰n thän nhiên - Và sau Çó, dï nhiên là...
    Nghe ljn Çây, Thøc v¶i vã bÎt ch¥t hai tai låi, miŒng la rÓi rít:
    - Thôi, thôi, tøi mày ÇØng có nói lung tung n»a! Tao có nhÆn l©i Çi xem kÎch v§i Hoàng
Hòa Çâu mà tøi mày bôi bác.
    Xuy‰n lØ m¡t:
    - Ai bôi bác mày hÒi nào! Tao chÌ muÓn nói "sau Çó, dï nhiên là h¡n... Çánh thÙc mày dÆy
Ç‹ mày xem kÎch ti‰p", có vÆy thôi!
    Thøc vÅn khæng khæng:
    - "Có vÆy thôi" tao cÛng không Çi! Tao Çã quy‰t ÇÎnh rÒi!
    - Mày không th‹ quy‰t ÇÎnh v¶i vàng nhÜ vÆy ÇÜ®c! - Xuy‰n nhún vai - Theo tao là mày
nên Çi!
    - Lš do?
    - Có nhiŠu lš do! - Xuy‰n chÆm rãi Çáp - ThÙ nhÃt, Çây là vª "Tình nghŒ sï" chÙ không
phäi "Tình h†c trò", ch£ng liên can gì ljn mày! ThÙ hai, vª kÎch diÍn ra ª nhà hát Hòa Bình chÙ
không phäi ª nhà hát... Chi‰n Tranh, së không có chuyŒn gì nguy hi‹m ljn tính mång cûa mày.
ThÙ ba, lš do này m§i thÆt là quan tr†ng...
    Nói ljn Çây, Xuy‰n cÓ š ngÆp ngØng Ç‹ Thøc phäi sÓt ru¶t. Quä vÆy, thÃy Xuy‰n Ƕt
nhiên ngÜng b¥t, Thøc không nén ÇÜ®c tò mò:
    - Lš do thÙ ba là gì?
    Xuy‰n gÆt gù, tinh quái:
    - ñó là mày phäi tìm hi‹u xem b†n con trai khi tÕ tình v§i con gái tøi mình, chúng nói
nhæng nói cu¶i nh»ng gì, rÒi sau Çó vŠ... k‹ låi cho tao v§i con Cúc HÜÖng nghe!
    - Chi vÆy? - Thøc ngåc nhiên.
    - Sao låi "chi vÆy"? - Xuy‰n h¡ng gi†ng - Tøi mình cÀn phäi bi‰t tâm lš cûa b†n con trai
Ç‹ sau này có "vÛ khí" mà "ÇÓi phó v§i Ç©i" chÙ!
    Thøc vÅn ngây ngô:
    - VÆy sao mày v§i con Cúc HÜÖng không t¿ tìm hi‹u lÃy mà phäi nh© ljn tao?
    - T¿ tìm hi‹u th‰ quái nào ÇÜ®c! - Xuy‰n nhæn nhó - Hùng quæn cûa con Cúc HÜÖng thì
t‰ch vŠ B‰n Tre t¿ Ç©i ki‰p nào rÒi! Còn tao thì ch£ng th¢ng nhãi nào dám r§ vào. Chúng s® tao
xÖi tái nhÜ xÖi... bò nhúng dÃm. ChÌ có mày là có cÖ h¶i, không nên Ç‹ vu¶t mÃt...
    Thuy‰t m¶t tràng, thÃy Thøc vÅn còn ngÀn ngØ, Xuy‰n liŠn nghiêm m¥t:
    - Mày nên nh§ Çây không phäi là chuyŒn tình cäm riêng tÜ mà là m¶t... sÙ mŒnh! CÛng
giÓng nhÜ con Cúc HÜÖng có nhiŒm vø theo dõi tên Phong Khê vÆy
    Trܧc nh»ng l©i lë hùng hÒn cûa Xuy‰n, Thøc chÌ bi‰t phän Ùng m¶t cách y‰u §t:
    - NhÜng mà... tao s® quá!
    Cúc HÜÖng trÃn an:
    - ñØng s®! CÙ månh dån lên! Ch¡c ch¡n h¡n së thÀm thì bên tai mày "Anh yêu em". Lúc
Ãy, mày trä ÇÛa låi liŠn "Em cÛng yêu anh l¡m l¡m". Tao bäo Çäm h¡n së xÌu ngay trong råp.
    Trong khi Xuy‰n bøm miŒng cÜ©i thì Thøc phát månh vào vai Cúc HÜÖng:
    - Con qu› này! Mày lúc nào cÛng giÕi tài xúi bÆy!
    - H¡n së không nói "Anh yêu em" Çâu. Ba ch» Çó xÜa rÒi! - Xuy‰n cÜ©i cÜ©i, chen vào -
H¡n së tÕ tình b¢ng cách giúi vào tay mày m¶t... gói kËo dØa và dÎu dàng bäo "ñây là tình cäm
cûa anh dành cho em. Nó ng†t ngào y nhÜ lòng anh vÆy".
    Thøc trÓ m¡t, thÆt thà:
    - VÆy tao có nên lÃy không?
    - Ngu sao không lÃy! - Cúc HÜÖng kêu lên - LÃy Çem vŠ cho tøi tao. RÒi hôm sau g¥p
h¡n, mày cÙ mª miŒng hÕi xin m¶t "gói tình cäm" khác, bäo là "gói tình cäm" hôm trܧc nó "ng†t
ngào" quá nên mày x¿c h‰t tr†i rÒi!
    - Không nên nghe l©i m¶t ÇÙa có tâm hÒn æn uÓng nhÜ con Cúc HÜÖng! - Xuy‰n t¥c lÜ«i -
N‰u mày hí hºng cÀm lÃy gói kËo, h¡n së tܪng mày "k‰t mô-Çen" h¡n. Lúc Çó, mày së g¥p
khÓi chuyŒn rÀy rà.
    Thøc vÅn chÜa yên tâm:
    - Không nhÆn kËo thì tao phäi làm gì?
    Xuy‰n khoát tay:
    - Không làm gì h‰t. CÙ ngÒi im. Ra vÈ mình là m¶t... cøc Çá.
    - Không nói gì h‰t?
    - ¯, ngÆm miŒng låi. H¡n hÕi gì cÛng không nói. Mày Çang Çóng vai m¶t cøc Çá mà!
    Thøc có vÈ lÜ«ng l¿:
    - N‰u vÆy thì bÃt lÎch s¿ quá!
    Xuy‰n nheo m¡t:
    - N‰u s® bÃt lÎch s¿ thì mày... nhe ræng ra cÜ©i. NhÜng nh§ chÌ cÜ©i thôi, còn trܧc sau
mày tÎnh không nói m¶t ti‰ng nào.
    Thøc nhæn nhó:
    - Mày làm nhÜ tao là ÇÜ©i ÜÖi không b¢ng!
    - BÆy! ñÜ©i ÜÖi làm sao có duyên b¢ng mày ÇÜ®c! HÖn n»a tao nh§ hÒi trܧc ông NguyÍn
Væn Vïnh "con ve sÀu kêu ve ve" có nói là ngÜ©i ViŒt Nam ta có cái tÆt là "gì cÛng cÜ©i".
    ñây là dÎp Ç‹ mày chÙng tÕ mày là... ngÜ©i con gái ViŒt Nam thÙ thiŒt!
    - Hoàng Hòa hÕi gì, tao cÛng không trä l©i, cÙ nhe ræng cÜ©i ruÒi, rûi anh ta n°i dóa lên
hành hung tao thì sao?
    Xuy‰n chÜa kÎp Çáp, Cúc HÜÖng Çã hØ mÛi:
    - Mày ÇØng lo! Có cho vàng h¡n cÛng không dám Çøng t§i mày Çâu!
    Thøc ch§p m¡t:
    - Tao chÌ nói là "rûi" chÙ b¶!
    - Làm gì có chuyŒn Çó!
    - Bi‰t Çâu ÇÜ®c!
    ThÃy Thøc vÅn chÜa thÆt s¿ yên tâm v§i "nhiŒm vø" m§i, cuÓi cùng Xuy‰n Çành nhân
nhܮng:
    - Thôi ÇÜ®c rÒi! B»a Çó tao và con Cúc HÜÖng së Çi cùng v§i mày!
    Nghe vÆy, Thøc tÜÖi ngay nét m¥t:
    - ¯, Çi cä ba ÇÙa thì tao m§i dám! ChÙ Çi m¶t mình, tao s® l¡m!
    - Tøi tao không Çi chung v§i mày Çâu mà ham! - Xuy‰n lÜ©m Thøc - Tao và con Cúc
HÜÖng së mua vé vào riêng, không cho Hoàng Hòa bi‰t. Vào råp, tøi tao së len lén ngÒi sau
lÜng mày Ç‹ bäo vŒ ngÀm. HÍ thÃy Hoàng Hòa ÇÎnh xông ljn ÇÎnh... bóp c° mày là tøi tao can
thiŒp liŠn. Sao, yên chí chÜa?
    Thøc không nói gì, chÌ nhoÈn miŒng cÜ©i. Th¿c ra, Thøc Çâu có s® Hoàng Hòa hành
hung.
    Thøc bi‰t anh ch£ng bao gi© dám Çøng ljn... ngón chân út cûa mình. Thøc chÌ giä v© th‰
thôi, chÙ trong bøng Thøc s® chuyŒn khác. Thøc s® phäi ngÒi m¶t mình v§i Hoàng Hòa trong
råp hát. Trܧc nay, Thøc chÜa bao gi© dám Çi chÖi riêng v§i bån trai. G¥p m¥t Hoàng Hòa ngay
trong l§p, gi»a bao nhiêu bån bè, Thøc còn lúng túng n»a là Çi xem kÎch v§i anh. Lúc Çó, n‰u
Hoàng Hòa ngÕ l©i v§i Thøc, Thøc ch£ng bi‰t phäi nói gì, làm gì Ç‹ tØ chÓi. Xuy‰n bäo Thøc cÙ
nhe ræng ra cÜ©i, nhÜng ch¡c ch¡n Thøc së không nh‰ch môi n°i.
    ñang lo ngay ngáy, ch®t nghe Xuy‰n hÙa së Çi cùng Cúc HÜÖng âm thÀm Çi theo "h‡ tr®"
mình, Thøc cäm thÃy lòng b§t phÆp phÒng. Nó li‰m môi:
    - ThÙ bäy là hôm nào hén?
    - Ngày kia! - Cúc HÜÖng nhún vai - Ngày mÓt phäi dò tìm "sào huyŒt" cûa con nhãi
Phong Khê, ngày kia låi "tº chi‰n" v§i Hoàng Hòa, công viŒc ngÆp ÇÀu chÙ Çâu phäi Çùa!
    - Có cÀn phäi hÒi âm cho Hoàng Hòa không? - Thøc låi hÕi.
    Xuy‰n gÆt ÇÀu:
    - Phäi báo cho h¡n bi‰t chÙ! Khi nhÆn ÇÜ®c "tÓi hÆu thÜ" cûa ÇÓi phÜÖng, n‰u s¤n sàng
"nghênh chi‰n" thì mình phäi trä l©i s§m. Còn không ÇÒng š thì treo "miÍn chi‰n bài".
    Cúc HÜÖng "kê" Xuy‰n:
    - Tao nghe mày nói cÙ tܪng nhÜ Çang džc truyŒn Tam QuÓc!
    Xuy‰n tÌnh khô:
    - Thì tình yêu cÛng là m¶t dång cûa... chi‰n tranh. LuÆt chÖi ÇŠu giÓng nhau. Có ÇiŠu
chi‰n tranh thì vÛ trang b¢ng súng Óng, chÃt n°. Còn "vÛ khí" cûa tình yêu là chÃt... ng†t nhÜ
xoài, mÆn, chocolat, kËo dØa...
    L©i biŒn luÆn cûa Xuy‰n "Ƕc" ljn mÙc Cúc HÜÖng phäi bu¶t miŒng tÃm t¡c:
    - Hay, hay!
    Và ngay sau Çó, ba cô gái ÇŠu ÇÒng š là Thøc së báo cho Hoàng Hòa bi‰t š ÇÎnh cûa
mình vào cuÓi gi© h†c ngày mai, b¢ng cách trä låi cho anh tÃm thiŒp bông hÒng Çã ÇÜ®c Xuy‰n
ghi thêm hai ch» "O.K".
   ChÜÖng 9

    VØa bܧc vào l§p, Thøc Çã Çäo m¡t nhìn quanh. NhÜng nó ch£ng thÃy Hoàng Hòa Çâu.
Lúc ÇÀu, Thøc cÙ Çinh ninh là anh Çi trÍ. NhÜng ljn khi ti‰ng chuông vào h†c vang lên, Hoàng
Hòa vÅn b¥t vô âm tín, Thøc m§i hay là anh nghÌ h†c. Nó v¶i vàng quay sang Xuy‰n:
    - B»a nay Hoàng Hòa Çâu có ljn l§p...
    - Lå thÆt! - Xuy‰n t¥c lÜ«i - H¡n có bao gi© nghÌ h†c thình lình nhÜ vÆy Çâu! NhÜng không
sao, mai trä l©i cÛng còn kÎp! Mai m§i thÙ sáu mà!
    Cúc HÜÖng bïu môi:
    - ThÆt tao chÜa thÃy ai y‰u bóng vía nhÜ tên này! M§i ÇÜa thÜ hôm qua, b»a nay Çã lÄn
nhÜ chåch rÒi! Gan thÕ Ç‰ mà bày Ç¥t tÕ tình!
    Xuy‰n thûng thÌnh:
    - Có th‹ là h¡n bÎnh.
    - BÎnh Çâu mà lË vÆy! - Cúc HÜÖng nh‰ch mép.
    - ¯, lË l¡m! - Xuy‰n vÅn ÇiŠm nhiên - Trái tim lÀn ÇÀu tiên bi‰t yêu rÃt dÍ bÎ hÕng hóc bÃt
tº. HŒt nhÜ ÇÒng hÒ bÎ vô nܧc vÆy. Có th‹ bây gi© h¡n Çang n¢m rên hØ hØ ª nhà!
    Thøc không bi‰t Xuy‰n Çang pha trò. Tܪng tÜ®ng ra cänh Hoàng Hòa Çang Óm liŒt
giÜ©ng vì... yêu mình, t¿ dÜng Thøc b‡ng Çâm lo. ñ‰n khi thÃy Cúc HÜÖng che miŒng cÜ©i khúc
khích, Thøc m§i thª ra m¶t hÖi dài nhË nhõm.
    NhÜng các cô gái Çoán trÆt lÃt. Th¿c ra Hoàng Hòa nghÌ h†c không phäi vì Óm hay vì
m¡c c«. Anh không ljn l§p bªi vì m¶t lš do hoàn toàn khác.
    Hoàng Hòa s® phäi g¥p Thøc. Anh s® Thøc tØ chÓi l©i m©i cûa anh. B»a nay ljn thÙ bäy
n‰u mình không ljn l§p, Thøc së ch£ng có dÎp nào g¥p mình Ç‹ tØ chÓi. Và dï nhiên m¶t ngÜ©i
hiŠn hÆu nhÜ Thøc së không n« lòng nào Ç‹ mình ÇÙng Ç®i "suÓt Çêm" trܧc c°ng nhà hát Hòa
Bình. Ch¡c ch¡n Thøc së ljn. Hoàng Hòa nghï vÆy và anh quy‰t ÇÎnh tØ nay cho ljn ngày hËn
së không ló m¥t ljn trÜ©ng. Nh»ng ngày cuÓi cùng cûa næm h†c, ch£ng ai buÒn ngó ngàng ljn
bài vª. Kÿ thi tÓt nghiŒp ph° thông s¡p t§i cÛng ch£ng khi‰n bÀu không khí h†c tÆp trong nh»ng
ngày này sôi Ƕng hÖn là bao. H†c sinh ljn l§p chÌ Ç‹ tán gÅu, vi‰t lÜu bút và nôn nao bàn båc
vŠ nh»ng ti‰t møc væn nghŒ lÅn ti‰t møc æn uÓng trong ngày liên hoan b‰ giäng. Vì vÆy, s¿ v¡ng
m¥t Ƕt xuÃt cûa anh chàng l§p trܪng ch£ng khi‰n ai Ç‹ š, trØ b†n Thøc.
    NhÜng ba cô gái cÛng ch£ng có nhiŠu thì gi© Ç‹ tìm hi‹u c¥n kë vŠ lš do v¡ng m¥t cûa
Hoàng Hòa. Bªi, cÛng trong bu°i chiŠu hôm Çó, tay Phong Khê nghÎch ng®m kia låi bí mÆt Ç¥t
vào ngæn bàn cûa Thøc ba thÕi kËo båc hà kèm theo m¶t lá thÜ. VÅn gi†ng thÖ quen thu¶c:
    Nh»ng ngày vui vÈ qua mau
    Chúng mình s¡p Çã xa nhau mÃt rÒi
    Bån Öi, bån có bÒi hÒi
    Chia tay có nh§ ljn ngÜ©i hôm nay?
    LÀn này, gi†ng thÖ cûa Phong Khê có vÈ buÒn buÒn. Cúc HÜÖng ngó Xuy‰n:
    - H¡n tính giª trò gì vÆy?
    - Con nhãi này tính chÖi Çòn tâm lš. H¡n muÓn làm cho tøi mình mûi lòng.
    - NhÜng Ç‹ làm gì?
    - Ch£ng Ç‹ làm gì cä! - Xuy‰n hØ gi†ng - ñó là trò chÖi Üa thích cûa h¡n. NhÜng lÀn này
h¡n hÓ to. H¡n chÜa bi‰t tøi mình Çã khám phá ra h¡n là m¶t... n» t¥c, chÙ cóc phäi anh chàng
nào h‰t!
    Thøc nhìn mÃy thÕi kËo trên tay Cúc HÜÖng, nhíu mày:
    - NhÜng tåi sao cô ta låi gºi bánh kËo cho tøi mình? Làm vÆy chÌ có tÓn tiŠn chÙ ích l®i gì!
    - Trên Ç©i này, không trò chÖi nào không tÓn tiŠn! - Xuy‰n lên gi†ng tri‰t gia - ChÖi
brickgame, Çánh tennis, Çi khiêu vÛ, hát karaoke... ÇŠu phäi dÓc túi ra. H¡n cÛng vÆy thôi.
    MuÓn giäi trí b¢ng cách lØa l†c s¿ ngây thÖ, cä tin cûa tøi mình, h¡n phäi bÕ tiŠn ra. N‰u
không có mÃy thÕi kËo ngøy trang, làm sao con nhãi Çó b¡t mày ngÒi Çâu cÛng phäi mÖ mÖ
màng màng ljn anh chàng Alain Delon bu°i sáng nhÜ trong th©i gian vØa qua!
    BÎ Xuy‰n "khŠu nhË" m¶t cái, Thøc Çã thÃy nóng ran cä m¥t mày. Thoåt ÇÀu, Thøc vùng
v¢ng ÇÎnh c¿ låi, nhÜng rÒi thÃy nh»ng ÇiŠu Xuy‰n nói không phäi là không Çúng, nó Çành im
l¥ng ngÜ®ng ngùng quay m¥t Çi ch‡ khác, trong lòng giÆn ba con nhÕ l§p bu°i sáng kinh khûng.
M¶t ÇÙa tên Hoa, m¶t ÇÙa tên Thäo, m¶t ÇÙa tên Trang, Thøc không rõ ÇÙa nào bày ra trò qu›
quái này nhÜng ch¡c ch¡n thû phåm không th‹ là ai khác ngoài ba ÇÙa này. Ta mà bi‰t ÇÜ®c
nhà ngÜÖi là ai, nhà ngÜÖi së nát xÜÖng v§i ta! Thøc b¿c tÙc nhû thÀm và ngay sau Çó, nó b‡ng
phì cÜ©i vì š nghï hung hæng khác h£n bän tính thÜ©ng ngày cûa mình.
    Cúc HÜÖng không ª trong tâm trång nhÜ Thøc. Nó huÖ huÖ mÃy thÕi kËo, hÕi Xuy‰n:
    - NhÜng "nói túm låi", tøi mình vÅn ÇÜ®c quyŠn "x¿c" nh»ng thÙ này nhÜ "ngày xÜa thÖ
dåi" chÙ?
    - Mày thì lúc nào cÛng vÆy! - Xuy‰n lÜ©m Cúc HÜÖng - Hình nhÜ trong t¿ Çi‹n, mày chÌ
bi‰t có m‡i tØ "x¿c"?
    Cúc HÜÖng không thèm cãi nhau v§i Xuy‰n. Nó Çang bÆn bóc l§p giÃy b†c ngoài thÕi
kËo.
    ThÃy vÆy, Xuy‰n thª dài, nói thêm:
    - "X¿c" thì "x¿c"! NhÜng "x¿c" xong, phäi trä l©i cho h¡n ÇÃy!
    ñang ÇÎnh thäy viên kËo vô miŒng, nghe Xuy‰n nói vÆy, Cúc HÜÖng b‡ng... ngØng tay.
Nó giÜÖng m¡t ‰ch:
    - Trä l©i cho ai?
    - Cho con nhãi Phong Khê chÙ cho ai!
    - Trä l©i h¡n làm gì n»a! - Cúc HÜÖng kêu lên - Ngày mai tøi mình së tìm ljn "sào huyŒt"
cûa h¡n kia mà!
    Xuy‰n tûm tÌm:
    - Chính vì vÆy mà tøi mình cÀn phäi trä l©i. ñØng làm m¶t ÇiŠu gì bÃt thÜ©ng Ç‹ cho h¡n
phäi nghi ng©. Trܧc Çây, tøi mình Çã không hÒi âm h¡n m¶t lÀn rÒi, lÀn này không nên ph§t l©.
    Hi‹u ra nh»ng ÇiŠu ngo¡t ngoéo, m¡t Cúc HÜÖng sáng lên:
    - TÙc là làm ra vÈ tøi mình không bi‰t gì h‰t?
    - ¯, không bi‰t gì h‰t.
    - Tøi mình là nh»ng kÈ... ngu ÇÀn?
    Xuy‰n hÖi nhæn m¥t nhÜng vÅn gÆt ÇÀu, dÍ dãi:
    - ¯, ngu ÇÀn.
    - Ngu nhÜ bò?
    T§i Çây thì Xuy‰n h‰t chÎu n°i. Nó gåt ph¡t:
    - Thôi Çi, mày ÇØng có nhân cÖ h¶i này mà pha trò l‰u láo! ñi ki‰m Phán cûi không lo, cÙ
lo ÇÙng Çó nói bÆy!
    BÎ Xuy‰n nåt, Cúc HÜÖng nhe ræng cÜ©i hì hì và co giò chåy mÃt. Lát sau, Cúc HÜÖng
xuÃt hiŒn v§i "nhà thÖ nông dân" lëo Çëo sau lÜng.
    VØa thÃy m¥t Phán cûi, Xuy‰n Çã vÒn vã reo lên:
    - A, lâu ngày quá hén? Bån lúc này nhÜ th‰ nào? How are you? VÅn I'm fine, thank you
chÙ hä?
    MiŒn Xuy‰n trÖn nhÜ bôi m«. Nó vØa hÕi vØa trä l©i thay luôn. Phán nghe tai mình lùng
bùng. Anh tܪng nhÜ mình Çang d¿ ti‰t th¿c tÆp ti‰ng Anh.
    Xuy‰n vÅn niŠm nª:
    - Dåo này bån vÅn còn làm thÖ Çæng báo M¿c Tím ÇÃy chÙ?
    Cú "Çá giò lái" cûa Xuy‰n làm Phán giÆt thót. Anh ngÜ®ng nghÎu:
    - ñâu có.
    Xuy‰n cÜ©i:
    - Sao vÆy? Sao lúc này bån không làm thÖ n»a?
    Phán Ãp úng:
    - dåo này tui... bÆn.
    Xuy‰n nheo m¡t:
    - VÆy n‰u tøi này nh© bån làm thÖ, bån có "bÆn" không?
    Phán gãi ÇÀu:
    - Làm chÙ! Làm bài thÖ ng¡n ng¡n Çâu có tÓn th©i gian bao nhiêu!
    ChÌ Ç®i có vÆy, Xuy‰n nhanh chóng chìa bài thÖ cûa Phong Khê ra:
    - H¡n m§i gºi thÖ cho tøi này n»a nè! Bây gi© bån làm giùm bài thÖ trä l©i Çi!
    Phán lܧt m¡t qua bài thÖ cûa Phong Khê, h¡ng gi†ng hÕi:
    - Trä l©i sao?
    - Trä l©i là chia tay v§i h¡n, tøi mình cÛng buÒn l¡m! BuÒn ÇÙt ru¶t Çi lÆn!
    - VÆy thôi?
    - ¯, vÆy thôi.
    Thoåt ÇÀu, Xuy‰n ÇÎnh nói cho Phán bi‰t Phong Khê là m¶t ÇÙa con gái. NhÜng sau m¶t
thoáng ngÀn ngØ, Xuy‰n quy‰t ÇÎnh giÃu nhËm. Trܧc Çây, khi Phán làm bài thÖ "Cô em hiŠn
thøc", Xuy‰n Çã lên án anh không ti‰c l©i. Nó Çã hùng hÒn tuyên bÓ chÌ có anh chàng Phong
Khê m§i xÙng Çáng l†t vào m¡t xanh cûa nhÕ Thøc. N‰u bây gi© v« lë ra Phong Khê là m¶t con
nhóc, ch¡c ch¡n Phán së cÜ©i vào mÛi b†n Xuy‰n ba ngày ba Çêm chÜa h‰t. Mình cÙ chÖi cái
tình v©, Xuy‰n nhû bøng, v§i anh chàng nông dân này, Phong Khê là trai hay gái cÛng ch£ng
liên quan gì! Vì vÆy, khi Cúc HÜÖng chép xong bài thÖ do Phán sáng tác, Xuy‰n nhìn Phán cÜ©i
cܩi:
    - Cäm Ön bån nghen! Khi nào anh chành Phong Khê "quÃy rÀy" tøi này, hy v†ng bån së
ti‰p tøc giúp Ç«!
    L©i lë cûa Xuy‰n làm Phán ngåc nhiên:
    - Sao b»a nay t¿ dÜng Xuy‰n låi khách sáo, lÎch s¿ d» vÆy?
    ñang cÜ©i cÜ©i, Xuy‰n b‡ng trØng m¡t:
    - Bån nói vÆy là có š chê tui thÜ©ng ngày bÃt lÎch s¿ chÙ gì!
    Phán hoäng hÒn:
    - ñâu có! Ý tui Çâu phäi vÆy!
    RÒi khôg Ç®i cho Xuy‰n v¥n vËo ti‰p, Phán v¶i vã Çánh bài chuÒn:
    - Thôi, tui låi Ç¢ng này chút nghen!
    VØa nói, Phán vØa hÃp tÃp bÕ Çi khi‰n Cúc HÜÖng ôm bøng cÜ©i ng¥t nghëo:
    - H¡n y‰u bóng vía nhÜ vÆy, mày còn "nhát ma" h¡n làm chi!
    Thøc có vÈ không hài lòng:
    - Con Xuy‰n này chÌ giÕi tài "lÃy oán trä Ön"!
    - Á, à, cô nÜÖng này b»a nay "loån" quá ta! Dám "k‰t án" cä "chÎ" mày! - Xuy‰n lØ m¡t
nhìn Thøc - Hay là thÃy Phong Khê hiŒn nguyên hình là "yêu n»", mày tính chuy‹n hܧng sang
Phán cûi?
    - Mày ÇØng có Ç¥t ÇiŠu! - Thøc ÇÕ m¥t - Tåi tao thÃy mày "hù" Phán cûi ch‰t khi‰p, tao
nói vÆy thôi!
    - Mày ngÓc quá! - Xuy‰n khÎt mÛi - Tao Çâu có muÓn "hù" Phán cûi làm chi. NhÜng n‰u
Ç‹ h¡n rŠ rà ª Çây, rûi tøi mình vô š nói ra chuyŒn Phong Khê, h¡n nghe ÇÜ®c thì quê cä Çám.
Lúc Çó tøi mình chÌ có nܧc Çào hang xuÓng ÇÃt ª v§i... giun!
    Lš lë Xuy‰n ÇÜa ra h®p lš ljn mÙc Thøc ch£ng bi‰t trách móc vào Çâu n»a. Nó chÌ bi‰t
ngÃm ngÀm thª dài t¶i nghiŒp cho anh chàng Phán cûi lúc nào cÛng g¥p toàn chuyŒn xui xÈo.
    Sáng hôm sau, y theo k‰ hoåch, khoäng mÜ©i m¶t gi©, ba cô gái Çã có m¥t trܧc c°ng
trܩng.
    Trong khi ch© Ç®i, cä ba chui vào m¶t quán nܧc ch‰ch bên kia ÇÜ©ng ngÒi tán dóc. Sau
khi ngÒi thu mình sau tÃm vách lºng ch¡n ngang chi‰c bàn thÃp, Xuy‰n ÇÜa m¡t sang Cúc
HÜÖng:
    - Mày nh§ m¥t ba con nhÕ Çó không?
    - Sao låi không nh§! ChÌ cÀu tr©i cho b»a nay ÇØng ÇÙa nào nghÌ h†c.
    Thøc ngÖ ngác:
    - Sao vÆy?
    - Mày lúc nào cÛng træng v§i sao! - Cúc HÜÖng ngušt Thøc - Rûi hôm nay có m¶t ÇÙa
nghÌ h†c, mà ÇÙa Çó låi chính là tên Phong Khê, có phäi công tøi mình së hóa thành công cÓc
hay không?
    - ¯ hén! - Thøc v« lë. Nó mÌm cÜ©i ngÜ®ng nghÎu và chép miŒng bæn khoæn - Ch£ng hi‹u
tøi nó có Çoán ra ÇÜ®c tí gì vŠ k‰ hoåch cûa tøi mình không!
    - Còn khuya tøi nó m§i "Çánh hÖi" ra! - Xuy‰n nhún vai - HÖn n»a hôm qua mình Çã hÒi
âm cho tøi nó m¶t lá thÜ còn mùi mÅn lâm ly gÃp mÃy lÀn tuÒng "Tô Ánh NguyŒt", có tài thánh
tøi nó cÛng ÇØng hòng....
    HÒi chuông "reng reng" báo gi© tan h†c Ƕt ng¶t vang lên bên kia ÇÜ©ng c¡t ngang l©i
diÍn thuy‰t hùng hÒn cûa Xuy‰n. Ba cô gái lÆp tÙc quay ÇÀu nhìn vŠ phía c°ng trÜ©ng.
    Trong thoáng m¡t, tØng Çám h†c trò lÛ lÜ®t nÓi nhau tuôn ra c°ng. Xuy‰n dán m¡t vào
tØng chi‰c áo dài tr¡ng, hÒi h¶p hÕi Cúc HÜÖng:
    - Tøi nó ra chÜa?
    - ChÜa. Ch© m¶t chút.
    ñang nói, Cúc HÜÖng b‡ng reo lên:
    - Kìa. Tøi nó kìa!
    - ñâu? - Xuy‰n và Thøc cùng hÕi giÆt.
    - ñó! Ba con nhÕ Çang quËo trái Çó! Hoa là con nhÕ tóc tém. NhÕ Trang tóc dài. Còn ÇÙa
mang ki‰ng cÆn là nhÕ Thäo.
    Xuy‰n tròn m¡t nhìn theo tay chÌ cûa Cúc HÜÖng. Ba con nhÕ vØa Çi vØa trò chuyŒn,
thÌnh thoäng låi cÜ©i lên rúc rích, không hay Çang l†t vào tÀm mai phøc cûa b†n Xuy‰n. ñang
nhìn, Xuy‰n b‡ng ch§p ch§p m¡t. T¿ nhiên nó cäm thÃy nét m¥t cûa nhÕ Hoa trông quen quen.
NhÜng dù moi óc, Xuy‰n vÅn không nh§ mình Çã g¥p con nhÕ này trong trÜ©ng h®p nào. Nó
quay sang Thøc và Cúc HÜÖng, giøc:
    - Bám theo Çi!
    Ba cô gái nhanh nhËn r©i khÕi ch‡ nÃp, lÅn vào Çám h†c trò lÓ nhÓ trên lŠ ÇÜ©ng, Çu°i
theo ba "con mÒi".
    Thøc thÆn tr†ng len lÕi gi»a Çám Çông. Nó Çi sau Xuy‰n và Cúc HÜÖng nhÜng vÅn trông
rõ mÒn m¶t ba cô gái Çang Çi tà tà phía trܧc. Càng quan sát "ÇÓi thû", Thøc càng không th‹ tin
"anh chàng" Phong Khê tinh quái kia låi là m¶t trong ba cô gái hÒn nhiên Çang dung dæng dung
dÈ trܧc m¥t mình.
    Ti‰ng Xuy‰n thình lình vang lên c¡t ngang nh»ng nghï ng®i vÄn vÖ trong ÇÀu Thøc:
    - Tøi nó rë rÒi, b†n mình tách ra Çi! - RÒi không Ç®i Cúc HÜÖng và Thøc có š ki‰n, Xuy‰n
phân công luôn - Con Cúc HÜÖng bám theo nhÕ Trang, con Thøc theo nhÕ Thäo. Còn nhÕ Hoa
Ç‹ tao "phø trách".
    VØa dÙt câu, Xuy‰n óng näy v†t ngÜ©i Çi ngay. GÜÖng m¥t "trông quen quen" cûa nhÕ
Hoa ám änh Xuy‰n nãy gi© khi‰n Xuy‰n sÓt ru¶t muÓn làm cho ra lë. Phong Khê ch¡c h£n là
con nhãi này, Xuy‰n thÃp thÕm nhû bøng và m¥c dù nôn nóng, nó vÅn Çû tÌnh táo luÒn lách
gi»a các thùng thuÓc lá, các xe nܧc mía và vô sÓ nh»ng vÆt ch¡n d†c ÇÜ©ng.
    ñ‰n khi nhÕ Hoa ôm c¥p chui t†t vào cæn nhà có cánh c°ng màu xanh thì Xuy‰n ch®t
Çâm ra lúng túng. Quanh ch‡ Xuy‰n ÇÙng, không có m¶t vÎ trí nào có th‹ Än nÃp ÇÜ®c. GÀn Çó
có m¶t quán cà phê, nhÜng ch£ng lë Xuy‰n låi m¶t mình vô Çó ngÒi. ñang l§ ng§ dòm quanh
quÃt, Xuy‰n b‡ng giÆt näy mình và v¶i vã bܧc lùi vào phía sau c¶t ÇiŒn. TØ trong nhà nhÕ Hoa,
m¶t bóng ngÜ©i Xuy‰n không th‹ nào ng© t§i Çang thong thä d¡t xe ra...
   ChÜÖng 10

    S¿ g¥p g« bÃt ng© Çó nhanh chóng xóa tan nh»ng th¡c m¡c trong ÇÀu Xuy‰n và m†i bí
Än trܧc nay b‡ng chÓc trª nên sáng sûa nhÜ ÇÜ®c phÖi ra dܧi ánh m¡t tr©i. Bây gi© Xuy‰n m§i
v« lë mình chÜa g¥p qua nhÕ Hoa lÀn nào. Sª dï nhÕ trông quen quen bªi vì khuôn m¥t cûa nhÕ
Hoa rÃt giÓng khuôn m¥t cûa h¡n và n‰u không b¡t g¥p h¡n tØ nhà nhÕ Hoa Çi ra, Xuy‰n së
không tài nào lÀn ra ÇÜ®c mÓi liên hŒ bí mÆt này.
    NhÜng bây gi© thì m†i bí mÆt Çã tình c© "bÆt mí". Trong m¶t thoáng, Xuy‰n Çã hình dung
ra m†i chuyŒn m¶t cách rõ ràng. Không còn nghi ng© gì n»a, nhÕ Hoa Çích thÎ là em gái h¡n. Và
trong th©i gian qua, chính nhÕ Çã giúp h¡n Ç¥t nh»ng bÙc thÜ trong ngæn bàn Ç‹ chÖi trò ú tim
v§i b†n Xuy‰n. HØ, không ng© Phong Khê låi là nhà ngÜÖi! Xuy‰n lÀm bÀm m¶t cách tÙc tÓi và
sušt m¶t chút n»a, n‰u không kÎp d¢n lòng, Xuy‰n Çã nhäy ra chÆn ÇÀu xe h¡n låi Ç‹ h¡n
hoäng hÓt chÖi.
    Trong m¶t tích t¡c, Xuy‰n trÃn tïnh låi ÇÜ®c. Nó ÇÙng chôn chân Ç¢ng sau c¶t ÇiŒn, mím
môi nhìn Phong Khê tót lên yên và rÒ máy xe phóng Çi.
    ChÌ Ç‰n khi Phong Khê khuÃt dång sau góc phÓ, Xuy‰n m§i thª phào r©i khÕi ch‡ nÃp và
räo v¶i vŠ nhà.
    Cúc HÜÖng và Thøc không hay bi‰t Xuy‰n Çã khám phá ra tông tích cûa Phong Khê nên
chiŠu Çó, khi Xuy‰n vØa bܧc chân vào l§p, Cúc HÜÖng và Thøc Çã û rÛ lên ti‰ng:
    - Ch£ng thÃy gì khä nghi h‰t, Xuy‰n Öi!
    Cúc HÜÖng còn nhæn nhó nói thêm:
    - Nhà nhÕ Trang có con chó d» thÃy mÒ! Tao nÃp trܧc hàng rào nhà nó, sušt bÎ "cÄu
x¿c" què giò!
    - Thôi ÇØng có làm b¶ rên rÌ n»a! - Xuy‰n cÜ©i tûm tÌm - Sušt bÎ chÙ Çâu Çã bÎ mà mày
nhæn nhó ghê th‰!
    Cúc HÜÖng lÜ©m Xuy‰n:
    - B»a nay thì "sušt" nhÜng mai mÓt "d† thám" thêm vài lÀn n»a, ch¡c tao phäi "khiêu vÛ
gi»a bÀy sói" quá! ñ¢ng nào cÛng không thoát, tao "træn trÓi" trܧc là vØa!
    B¶ tÎch và l©i lë thi‹u não cûa Cúc HÜÖng khi‰n Xuy‰n và Thøc không nhÎn ÇÜ®c phäi phì
cܩi.
    - Tao s¡p ch‰t mà tøi mày låi cÜ©i! - Cúc HÜÖng buÒn bã trách.
    - Thôi, ÇØng diÍn tuÒng n»a! - Xuy‰n ÇÆp tay lên vai Cúc HÜÖng - Tao së không kêu mày
theo dõi nhÕ Trang n»a Çâu!
    Nghe Xuy‰n nói vÆy, Thøc liŠn v†t miŒng:
    - Còn nhÕ Thäo thì sao? Tao có phäi theo nó n»a không?
    Xuy‰n nhún vai:
    - KhÕi luôn!
    RÒi Xuy‰n lên gi†ng, phán nhÜ m¶t quan tòa:
    - K‹ tØ gi© phút này, nhÕ Trang và nhÕ Thäo ÇÜ®c t¿ do!
    L©i tuyên bÓ cûa Xuy‰n khi‰n Thøc tròn xoe m¡t:
    - Sao kÿ vÆy?
    Cúc HÜÖng nhåy bén hÖn Thøc. Nó reo lên:
    - Mày tìm ra Phong Khê rÒi chÙ gì?
    - ¯.
    - Ai vÆy? - Cúc HÜÖng lÅn Thøc v¶i chÒm ngÜ©i t§i trܧc, hÃp tÃp hÕi - NhÕ Hoa phäi
không?
    Xuy‰n mÌm cÜ©i, l¡c ÇÀu:
    - Không phäi.
    - VÆy chÙ ai? - Cúc HÜÖng chÜng hºng - Sáng nay mày ch£ng bám theo nhÕ Hoa là gì?
    - Thì tao bám theo nhÕ Hoa! - Xuy‰n «m ©.
    Ki‹u æn nói nhát gØng cûa Xuy‰n khi‰n Cúc HÜÖng Çâm quåu:
    - Phong Khê là ÇÙa ác ôn nào, mày nói Çåi ra cho rÒi, cÙ bày Ç¥t úp úp mª mª nghe mŒt
mÕi tÙ chi quá!
    - Mày cÙ nhäy vô h†ng tao mày ngÒi chÒm h°m, làm sao tao nói! - Xuy‰n ngušt Cúc
HÜÖng m¶t cái rÒi thong thä ti‰p - Phong Khê không phäi là nhÕ Hoa nhÜng là ngÜ©i có liên can
mÆt thi‰t v§i nó!
    - VÆy ch¡c là mË nó! - Cúc HÜÖng khÎt mÛi.
    Không thèm Ç‹ š ljn trò phá bïnh cûa Cúc HÜÖng, Xuy‰n chÆm rãi:
    - NhÕ Hoa có m¶t ngÜ©i anh. Và anh nó h†c cùng l§p v§i tøi mình!
    S¿ ti‰t l¶ cûa Xuy‰m không khác gì m¶t ti‰ng sét. Cúc HÜÖng và Thøc ÇŠu giÆt thót. NhÜ
không kŠm ÇÜ®c, Thøc bÆt kêu khë:
    - Phán cûi?
    Xuy‰n chÜa kÎp trä l©i, Cúc HÜÖng Çã l¡c ÇÀu:
    - Không th‹ là Phán cûi ÇÜ®c! Phán cûi ª dܧi quê, làm gì có anh em trên này! Anh nhÕ
Hoa chÌ có th‹ là Hoàng Hòa! - ñang nói, Cúc HÜÖng b‡ng sáng m¡t lên - tao nh§ rÒi! Hôm dò
tên mÃy con nhóc trong s° Çi‹m, tao nh§ nhÕ Hoa h† VÛ. Nó là VÛ ThÎ Hoàng Hoa. Còn anh
chàng l§p trܪng láu cá cûa tøi mình là VÛ Hoàng Hòa!
    Nói xong, Cúc HÜÖng ÇÜa tay v‡ v‡ trán, gÆt gù:
    - ThÆt tao chÜa thÃy ai thông minh nhÜ... tao! Phäi træm næm m§i có m¶t ngÜ©i nhÜ vÆy!
    - ñúng là mèo khen mèo dài Çuôi! - Xuy‰n "xì" m¶t ti‰ng - N‰u thông minh, mày Çã phát
hiŒn ra Phong Khê là Hoàng Hòa ngay tØ khi džc thÃy h† tên cûa nhÕ Hoa chÙ Çâu Ç®i ljn gi©
này!
    - Phäi Ç®i chÙ mày! - Cúc HÜÖng cÜ©i hì hì - SÓng là phäi bi‰t kiên nhÅn và ch© Ç®i mà!
    ThÃy Cúc HÜÖng cÙ mäi pha trò, Thøc sÓt ru¶t lay vai Xuy‰n:
    - Phong Khê là Hoàng Hòa thÆt hä mày?
    - ¯, tao ÇÙng bên kia ÇÜ©ng, thÃy Hoàng Hòa tØ nhà nhÕ Hoa Çi ra.
    - Hoàng Hòa có thÃy mày không?
    - Không! Tao nÃp sau c¶t ÇiŒn.
    Thøc không hÕi n»a Nó chÌ thª dài lÄm bÄm:
    - Hèn chi anh ta bi‰t tÕng h‰t m†i chuyŒn xäy ra trong l§p mình!
    Cúc HÜÖng hÆm h¿c:
    - ñó là m¶t tên Çåi gian ác! Bây gi© tao m§i hi‹u tåi sao trong nh»ng lá thÜ gºi cho tøi
mình, h¡n toàn vi‰t b¢ng ki‹u ch» in. Rõ ràng là h¡n s® tøi mình nhÆn ra nét ch» quen thu¶c
cûa h¡n...
    ñang nói, Cúc HÜÖng b‡ng nheo m¡t nhìn Xuy‰n:
    - Sao lúc Çó mày không chåy ra ch¥n h¡n låi cho h¡n xÌu chÖi?
    Xuy‰n cÜ©i:
    - Thoåt ÇÀu, tao cÛng nghï nhÜ mày. NhÜng n‰u làm nhÜ vÆy thì "nhË t¶i" cho h¡n quá.
Tao ÇÎnh ch© ljn tÓi mai m§i "lÆt tÄy" h¡n. "LÆt tÄy" ngay tåi nhà hát Hòa Bình.
    Cúc HÜÖng trÓ m¡t:
    - VÆy là k‰ hoåch trܧc Çây bÎ hûy bÕ?
    - ¯. - Xuy‰n gÆt ÇÀu - Ngày mai tøi mình së Çi chung v§i con Thøc, không cÀn phäi Çi "xé
lÈ" n»a!
    - Hay ÇÃy! - Cúc HÜÖng tÕ vÈ thích thú - Ba ngÜ©i Çánh m¶t, không ch¶t cÛng què! Phäi
cho h¡n bi‰t th‰ nào là "lÍ Ç¶"!
    Nói xong, Cúc HÜÖng Çäo m¡t nhìn quanh rÒi chép miŒng:
    - B»a nay h¡n låi ti‰p tøc nghÌ h†c n»a rÒi!
    - KŒ h¡n! ñ¢ng nào thì tÓi mai h¡n cÛng t§i ch‡ hËn! - ñang nói, ch®t nhìn thÃy Phán
l»ng th»ng Çi vào, Xuy‰n liŠn g†i giÆt - Phán cûi!
    Ti‰ng kêu vØa thÓt ra, Xuy‰n ch®t bi‰t mình l« l©i, liŠn ÇÜa tay bøm miŒng. NhÜng Phán
giä b¶ nhÜ không Ç‹ š ljn chuyŒn Xuy‰n kêu réo "biŒt danh" cûa mình. Anh chÆm rãi bܧc låi:
    - Gì vÆy Xuy‰n?
    Xuy‰n cÜ©i giä lä:
    - TÓi mai bån ränh không?
    - Chi vÆy?
    - ñi chÖi v§i tøi này.
    - ñi Çâu vÆy?
    Xuy‰n nheo m¡t:
    - ñi g¥p anh chàng Phong Khê.
    Phán ngåc nhiên:
    - Phong Khê?
    - ¯. Tøi này Çã khám phá ra tông tích cûa h¡n rÒi. H¡n h†c cùng l§p v§i tøi mình.
    Phán giÆt thót:
    - H¡n h†c l§p mình? Ai vÆy?
    - Bån Çoán thº xem!
    Phán nhíu mày nghï ng®i m¶t lát rÒi l¡c ÇÀu:
    - ChÎu.
    - Hoàng Hòa ÇÃy! H¡n có m¶t nhÕ em h†c ª l§p bu°i sáng. Chính con nhÕ này Çã Ç¥t thÜ
vào ngæn bàn.
    Phán "à" lên m¶t ti‰ng rÒi bÃt giác ÇÜa m¡t nhìn Thøc. Anh nh§ trܧc Çây Xuy‰n tØng
tuyên bÓ Phong Khê là "ngÜ©i tình trong m¶ng" cûa Thøc. Bây gi© con ngÜ©i thÆt cûa Phong
Khê Çã bÎ phát hiŒn, anh muÓn d† xem thái Ƕ cûa Thøc nhÜ th‰ nào. NhÜng Thøc Çã v¶i vàng
quay m¥t Çi ch‡ khác, tránh ánh m¡t "hình s¿" cûa anh.
    - Sao, bån Çi v§i tøi này không? - Xuy‰n sÓt ru¶t lên ti‰ng.
    Phán nhìn Xuy‰n, ngÀn ngØ:
    - Tui Çi theo làm gì?
    - Sao låi Çi theo làm gì? - Xuy‰n nhæn m¥t - Bån là "cÓ vÃn væn chÜÖng" cûa tøi này, coi
nhÜ là "ngÜ©i trong cu¶c". Bån Çi theo Ç‹ coi tøi này "lÆt m¥t nå" h¡n. T§i lúc Çó, rûi h¡n "quê
Ƕ" vác dao rÜ®t tøi này, bån phäi ra tay "cÙu bÒ" chÙ!
    Phán cÜ©i:
    - Làm gì có chuyŒn Çó!
    - Bi‰t Çâu ÇÜ®c! NgÜ©i ta bäo phòng bŒnh hÖn ch»a bŒnh mà!
    Xuy‰n Çinh ninh Phán së nhÆn l©i, nào ng© anh låi l¡c ÇÀu:
    - NhÜng tÓi mai tui không th‹ Çi dÜ®c.
    - Sao vÆy?
    Phán thª dài:
    - Lát n»a tui phäi vŠ quê. B»a nay tui lên trÜ©ng là Ç‹ xin phép nghÌ.
    Xuy‰n không nén ÇÜ®c tò mò:
    - Có chuyŒn gì mà bån phäi vŠ gÃp vÆy?
    Cúc HÜÖng ÇÙng bên cånh v†t miŒng:
    - Ba bån kêu bån vŠ quê cܧi v® chÙ gì?
    Phán chép miŒng buÒn bã:
    - Ba tui vØa m§i mÃt. Tui nhÆn ÇÜ®c ÇiŒn hÒi trÜa.
    ñang cÜ©i cÜ©i nói nói, ba cô gái lÆp tÙc im b¥t. Trܧc n‡i mÃt mát l§n lao cûa Phán,
Xuy‰n và Thøc t¿ nhiŒn cäm thÃy lòng mình se låi. Xuy‰n thÜÖng ngày vÓn nhanh nhÄu mà lúc
này cÛng ch£ng bi‰t phäi nói gì Ç‹ chia buÒn v§i Phán. Trong b†n, Cúc HÜÖng là áy náy nhÃt.
Nh§ låi câu nói Çùa vô š cûa mình vØa rÒi, Cúc HÜÖng bÓi rÓi nhìn Phán:
    - Tui xin l‡i bån nghen!
    Phán cÜ©i buÒn:
    - Cúc HÜÖng có l‡i gì Çâu!
    - Bån vŠ chØng nào lên? - Thøc b‡ng bu¶t miŒng hÕi, trái h£n v§i bän tính e lŒ trܧc nay.
    - Tui cÛng không bi‰t n»a! - Phán nhìn Thøc, không giÃu vÈ cäm Ƕng - NhÜng có lë tui
së lên trܧc ngày liên hoan b‰ giäng!
    Nói xong, Phán quày quä Çi ra. Nhìn dáng anh lûi thûi bܧc lên væn phòng, không hi‹u
sao Thøc låi thÃy m¡t mình cay cay.
   ChÜÖng 11

    Tin buÒn cûa Phán khi‰n n‡i háo hÙc "lÆt tÄy" Phong Khê cûa ba cô gái hÖi chùng xuÓng.
    NhÜng không vì vÆy mà cu¶c g¥p g« ª nhà hát Hòa Bình bÎ Çình låi.
    ñúng bäy gi© tÓi thÙ bäy, Xuy‰n, Thøc và Cúc HÜÖng Çã chÍm chŒ ngÒi trong m¶t quán
chè trܧc c°ng nhà hát. Hoàng Hòa hËn 7g30 nhÜng Xuy‰n khæng khæng Çòi t§i s§m Ç‹... chû
Ƕng tình hình. Nó hùng hÒn thuy‰t m¶t tràng vŠ "binh pháp":
    - Mình Çông, ÇÎch ít, mình ª trong tÓi, ÇÎch ª ngoài sáng, mình lÃy binh khÕe Ç®i binh mŒt,
Çánh træm trÆn ch¡c ch¡n th¡ng træm lÈ m¶t trÆn không sai!
    Cúc HÜÖng cÜ©i khúc khích:
    - Theo "thi‹n š" cûa tao, sau khi tÓt nghiŒp ph° thông, mày thi vô H†c viŒn Quân s¿ là
Çúng "næng khi‰u" nhÃt!
    Xuy‰n cÜ©i cÜ©i:
    - ñ‹ rÒi coi! Bi‰t Çâu ÇÃy!
    Trong khi Xuy‰n và Cúc HÜÖng ngÒi ÇÃu láo, Thøc l¥ng lë thä hÒn mình bay tÆn Çâu Çâu.
    Khác v§i hai bån, Thøc ch£ng thÃy hào hÙng gì vŠ cu¶c g¥p g« tÓi nay.
    Trܧc Çây, khi ng« Phong Khê là Çám "n» quái" bu°i sáng, Thøc Çã thÃy høt hÅng. Bây
gi© phát hiŒn ra Phong Khê là Hoàng Hòa, Thøc låi càng dºng dÜng. Phong Khê trong trí tܪng
tÜ®ng cûa Thøc là m¶t chàng trai hoàn toàn khác, chÙ không ÇÕm dáng nhÜ Hoàng Hòa. Không
hi‹u sao, Thøc không Üa n°i vÈ chäi chuÓt, bänh bao cûa anh chàng l§p trܪng.
    Hoàng Hòa bänh trai, con nhà giàu låi h†c giÕi, m¥t nào cÛng Çáng mÜ©i trên mÜ©i.
    NhiŠu bån gái trong l§p Ç‹ š Hoàng Hòa nhÜng anh ph§t l©. Anh chÌ Ç¥c biŒt quan tâm
ljn Thøc. NgÒi h†c, anh cÙ li‰c qua ch‡ Thøc. Ngày nào cÛng vÆy. ñ‰n n‡i Xuy‰n và Cúc
HÜÖng phäi trêu Thøc "coi chØng mày mòn h‰t da m¥t bây gi©".
    Dï nhiên Thøc thØa bi‰t Hoàng Hòa có cäm tình v§i mình. NhÜng không hi‹u sao, ÇiŠu Çó
låi khi‰n Thøc Çâm ch¶t då. M‡i lÀn Hoàng Hòa nhìn Thøc, Thøc ÇŠu ngoänh m¥t Çi. Mà không
chÌ trong l§p, bÃt cÙ ª Çâu Thøc cÛng luôn luôn lÄn tránh ánh m¡t cûa anh, cái ánh m¡t nºa nhÜ
thæm dò nºa låi thän nhiên kiêu hãnh. Ngay cái cách anh vi‰t giÃy hËn Thøc Çi xem kÎch tÓi nay
cÛng vÆy. NhÜ m¶t s¿ áp Ç¥t. Anh dúi vào tay Thøc m¶t tÃm thiŒp rÒi bi‰n mÃt tæm, không cÀn
bi‰t Thøc có nhÆn l©i hay không. N‰u không có "chÌ Çåo" cûa Xuy‰n và Cúc HÜÖng thì có lë tÓi
nay Thøc nhÃt ÇÎnh n¢m lì ª nhà, m¥c cho Hoàng Hòa tha hÒ mong ngóng.
    Càng nghï ng®i, Thøc càng cäm thÃy Hoàng Hòa ch£ng giÓng anh chàng Phong Khê m¶t
chút xíu nào. Phong Khê chân thành, khiêm tÓn và dÍ thÜÖng hÖn. VÆy mà rÓt cu¶c hai ngÜ©i låi
là m¶t, thÆt tréo ngoe! TØ khi phát hiŒn ra ÇiŠu Çó, Thøc cÙ bÀn thÀn, ngÖ ngÄn nhÜ vØa chia tay
m¶t ngÜ©i bån thân thi‰t và m‡i lÀn nghï ljn, Thøc không sao nén Çu®c ti‰ng thª dài.
    - Anh chàng Roméo cûa mày ljn rÒi kìa! NgÒi Çó mà thª v¡n than dài!
    Ti‰ng Cúc HÜÖng Ƕt ng¶t vang lên khi‰n Thøc nhÜ choàng tÌnh. Nó v¶i vàng nhìn sang
bên kia ÇÜ©ng:
    - ñâu ?
    Cä Xuy‰n cÛng dòm dáo dác, miŒng hÕi lia:
    - Mày có bÎa không ÇÃy? H¡n ÇÙng Çâu sao tao không thÃy?
    Cúc HÜÖng chÌ tay qua nhà hát:
    - H¡n Çang tØ trong bãi gºi xe Çi ra kìa!
    - Tao thÃy rÒi! - Xuy‰n kêu lên - Chà, chà, b»a nay hò hËn v§i ti‹u thÜ nhà mình, anh
chàng diŒn kÈng ác! Com-lê tØ ÇÀu ljn chân. ChÌ thi‰u "khô m¿c" Çeo toòng teng trܧc ng¿c
n»a thôi!
    Cúc HÜÖng khŠu Thøc:
    - Ra Çón "ngÜ©i ÇËp" Çi chÙ mày !
    - Mày ra Çi ! - Thøc nhæn nhó.
    Cúc HÜÖng qu¡c m¡t:
    - Con nhÕ này vô duyên! H¡n hËn v§i mày chÙ Çâu có hËn v§i tao !
    Thøc nài nÌ:
    - Thôi, ba ÇÙa cùng ra !
    Cúc HÜÖng còn Çang chÀn chØ thì Xuy‰n Çã phán:
    - M¶t ÇÙa ra thôi !
    - ThÃy chÜa! - Cúc HÜÖng nháy m¡t v§i Thøc - Con Xuy‰n Çâu có cho tao ra! ChÌ mày
m§i ÇÜ®c cái diÍm phúc Çó thôi!
    Thøc ngó Xuy‰n, gi†ng giÆn d‡i:
    - Sao hôm trܧc mày bäo cä ba ÇÙa cùng Çi g¥p Hoàng Hòa?
    - Thì ba ÇÙa cùng g¥p! - Xuy‰n nhún vai - NhÜng Çó là lát n»a. Còn bây gi© thì m¶t ÇÙa
ra g¥p h¡n thôi!
    - Thôi Çi Çi mà! - Cúc HÜÖng trêu Thøc - Chú r‹ sÓt ru¶t rÒi kìa! Mày Çâu phäi phø n» hŒ
PAL mà ngÒi lì ª Çây!
    Thøc m¡t mày méo xËo, Çang tÀn ngÀn không bi‰t có nên ÇÙng dÆy hay không thì Xuy‰n
thình lình bu¶t miŒng:
    - Con Thøc ngÒi Çó. ñ‹ con Cúc HÜÖng ra.
    L©i tuyên bÓ bÃt ng© cûa Xuy‰n khi‰n hai cô bån ÇŠu chÜng hºng. Trong khi Thøc thª
phào nhË nhõm thì Cúc HÜÖng trÓ m¡t ngó Xuy‰n:
    - Mày có nói l¶n không ÇÃy?
    - Không hŠ.
    - Tao ra g¥p Hoàng Hòa ?
    Xuy‰n vÅn nghiêm trang:
    - ñích thÎ.
    Cúc HÜÖng ch§p ch§p m¡t:
    - Tao së dÅn h¡n vô råp hát xem kÎch?
    - Không! - Xuy‰n tØ tÓn - mày së dÅn h¡n vô Çây !
    - Vô Çây ? - Cúc HÜÖng ngåc nhiên.
    Xuy‰n vÅn ÇiŠm Çåm:
    - ¯. H¡n së "th† tº" tåi Çây. Ngay quán chè ng†t ngào này.
    Cúc HÜÖng gÆt gù, tÕ vÈ hi‹u ra vÃn ÇŠ. NhÜng nó vÅn t¥c lÜ«i phân bì:
    - Sao không phäi là con Thøc? Con Thøc ra dÅn h¡n vô cÛng ÇÜ®c vÆy ?
    - Con Thøc không ÇÜ®c! - Xuy‰n l¡c ÇÀu - Ti‹u thÜ nhà mình vÓn y‰u ÇuÓi, nó së không
lôi ÇÜ®c Hoàng Hòa vô Çây mà có khi còn bÎ Hoàng Hòa dø d‡ Çem Çi mÃt. TÓt nhÃt là làm theo
l©i ông bà: cÄn t¡c vô Üu!
    - Thôi ÇØng có x° nho chùm ra n»a! - Cúc HÜÖng làu bàu - Th‰ còn mày ?
    Xuy‰n cÜ©i hì hì:
    - Tao låi càng không ÇÜ®c! Trên trán tao có ch» "coi chØng nguy hi‹m". Có cho vàng,
Hoàng Hòa cÛng không dám Çi theo tao. H¡n s® tao dÅn h¡n ljn... ÇÒn công an.
    Dù Çang b¿c mình, nghe Xuy‰n pha trò, Cúc HÜÖng cÛng phäi phì cÜ©i:
    - Thôi ÇÜ®c rÒi! Tøi mày cÙ "ngÒi mát æn bát vàng" ª Çây, Ç‹ tao làm Kinh Kha qua sông
DÎch!
    Nói xong, Cúc HÜÖng Çûng ÇÌnh bܧc ra cºa.
    - Qua sông qua bi‹n gì kŒ mày, nhÜng nh§ coi chØng xe Çøng!
    Xuy‰n d¥n vói theo nhÜng không bi‰t Cúc HÜÖng có nghe thÃy hay không. Thøc vØa ÇÜa
m¡t nhìn Xuy‰n, khi ngoänh låi, Cúc HÜÖng Çã bi‰n mÃt.
    Còn låi hai ngÜ©i, Thøc røt rè hÕi Xuy‰n:
    - Lát n»a sao ?
    - Lát n»a tøi mình së "l¶t da" h¡n chÙ sao !
    - Tao muÓn nói chuyŒn xem kÎch kìa!
    Xuy‰n khÎt mÛi:
    - ChuyŒn Çó hå hÒi phân giäi! Coi cÛng ÇÜ®c, không cÛng ÇÜ®c! Vª kÎch s¡p diÍn ra còn
hay hÖn vª "Tình nghŒ sï" nhiŠu!
    Nghe Xuy‰n nói vÆy, Thøc không hÕi n»a nhÜng nó cäm thÃy lòng hÒi h¶p và lo l¡ng
không Çâu.
    Thøc chÜa kÎp trÃn tïnh, Cúc HÜÖng và Hoàng Hòa Çã xuÃt hiŒn. Cúc HÜÖng trܧc,
Hoàng Hòa sau, cä hai Çang l»ng th»ng bܧc vào trong quán và ti‰n låi ch‡ Xuy‰n và Thøc
ngÒi.
    Thøc vØa li‰c nhìn ra Çã b¡t g¥p ngay ánh m¡t tinh quái cûa Cúc HÜÖng. Cúc HÜÖng
nháy nhó v§i Thøc, m¥t mày rång r« hŒt Caesar vØa hå xong thành La Mã, nø cÜ©i nghÎch
ng®m lÃp lánh trên môi. Hoàng Hòa thÆp thò phía sau, b¶ m¥t thi‹u não nhÜ m¶t tên tr¶m bÎ
dân phòng tóm gáy, tÜÖng phän h£n v§i b¶ cánh "oách" không thua gì tài tº xi-la-ma.
    - Chào các bån!
    VØa ngÒi xuÓng gh‰, Hoàng Hòa vØa lên ti‰ng, gi†ng cÓ làm ra vÈ niŠm nª nhÜng ánh
m¡t låi nhìn Thøc ÇÀy trách móc. Thøc khë rùng mình. Nó c¡n ch¥t môi và v¶i vã nhìn xuÓng
ÇÃt.
    Dï nhiên nhÃt cº nhÃt Ƕng cûa Hoàng Hòa không qua ÇÜ®c m¡t Xuy‰n. NhÜng Xuy‰n
vÅn thän nhiên. Nó nhìn Hoàng Hòa, vui vÈ hÕi:
    - G¥p tui v§i con Cúc HÜÖng ª Çây, bån có bÃt ng© không vÆy ?
    Câu hÕi th£ng thØng cûa Xuy‰n làm Hoàng Hòa hÖi lúng túng. NhÜng v§i bän lïnh cûa
m¶t l§p trܪng, Hoàng Hoà nhanh chóng lÃy låi tinh thÀn. Anh mÌm cÜ©i, h¡ng gi†ng:
    - BÃt ng© chÙ sao không! Tui Çâu có bi‰t hai bån cÛng thích xem kÎch!
    - VÆy bây gi© bi‰t rÒi bån tính sao Çây ?
    Hoàng Hòa r¶ng rãi:
    - Thì tui mua vé m©i hai bån vào xem luôn chÙ sao !
    - Bån nói thÆt không vÆy ?
    - Ai mà dám Çùa v§i các bån!
    ThÃy gi†ng lÜ«i cûa Hoàng Hòa có vÈ châm ch†c, Cúc HÜÖng không nhÎn ÇÜ®c, liŠn v†t
miŒng:
    - NgÜ©i khác thì không dám nhÜng bån thì dám ÇÃy !
    - Sao Cúc HÜÖng låi nói vÆy ?
    ThÃy Hoàng Hòa nhìn mình v§i vÈ ngây thÖ vô t¶i, Cúc HÜÖng n°i khùng ÇÎnh lên ti‰ng
k‹ t¶i ÇÓi phÜÖng, nhÜng Xuy‰n Çã ÇÜa tay ngæn låi:
    - TØ tØ Çã !
    RÒi Xuy‰n quay qua Hoàng Hòa, cÜ©i cÜ©i hÕi ti‰p:
    - Bån m©i tøi này vô xem kÎch mà trong bøng có vui vÈ không ÇÃy ?
    - N‰u không vui thì tui Çâu có m©i !
    - Bån nói thÆt ÇÃy chÙ ?
    - TÃt nhiên là thÆt.
    Xuy‰n b‡ng hØ mÛi:
    - ThÆt sao khi nãy bån nhìn con Thøc "ghê" th‰ ?
    Hoàng Hòa ch¶t då:
    - Ghê gì Çâu ?
    - VÆy mà không ghê! - Xuy‰n bïu môi - Bån nhìn cÙ nhÜ muÓn "æn tÜÖi nuÓt sÓng" ngÜ©i
ta Ãy ! Bån "thù" con Thøc vŠ cái t¶i nó rû tui v§i con Cúc HÜÖng Çi theo chÙ gì!
    LÀn thÙ hai trong còng mÜ©i læm phút, Hoàng Hòa bÎ Xuy‰n Çi‹m trúng "tº huyŒt". Anh
ÇÕ m¥t:
    - Làm gì có chuyŒn Çó! Xuy‰n chÌ Çoán mò !
    Xuy‰n gÆt gù, ranh mãnh:
    - Có th‹ chuyŒn Çó tui Çoán mò. NhÜng chuyŒn này ch¡c là tui Çoán trúng.
    - ChuyŒn gì vÆy ? - Hoàng Hòa hÕi låi, lÀn này gi†ng có vÈ cänh giác.
    Xuy‰n nheo m¡t:
    - Bån có Çem mÃy trái °i cho tøi này phäi không?
    Trܧc câu hÕi tr¡ng tr®n cûa Xuy‰n, Hoàng Hòa bÃt giác ÇÜa tay s© lên túi quÀn, miŒng
Ãp úng:
    - ÷, Ö, Çâu có.
    Cúc HÜÖng ti‰p luôn:
    - N‰u không Çem °i, ch¡c bån Çem theo xoài ?
    - Xoài cÛng không! - Hoàng Hòa l¶ vÈ bÓi rÓi - NhÜng n‰u các bån muÓn æn, lát n»a tui Çi
mua!
    - Thôi, mua chi mÃt công! - Xuy‰n tûm tÌm - Không có trái cây thì bån lÃy kËo ra Çây cÛng
ÇÜ®c! Chocolat hay båc hà gì gì Çó!
    Trong khi Xuy‰n "tra tÃn" Hoàng Hòa thì Cúc HÜÖng và Thøc không ngØng quan sát nét
m¥t cûa ÇÓi phÜÖng. NhÜng cä hai ch£ng phát hiŒn ra m¶t s¿ bi‰n Ç°i Ç¥c biŒt nào. Hoàng Hòa
vÅn tÕ vÈ ngÖ ngác nhÜ vØa tØ xÙ sª cûa Mai-ka Çáp xuÓng:
    - Các bån nói gì tui không hi‹u. Trong túi tui Çâu có cây kËo nào !
    - ThÆt không ÇÃy ? - Xuy‰n nhܧng m¡t.
    Hoàng Hòa b¡t ÇÀu b¿c b¶i:
    - Ch£ng lë các bån không tin tui ?
    Xuy‰n nhún vai:
    - Không phäi là không tin. NhÜng tøi này thÃy lå.
    - Có gì Çâu mà lå ! - Hoàng Hòa li‰m môi - Tui có bao gi© bÕ bánh kËo trong ngÜ©i Çâu!
Cúc HÜÖng thình lình chen vào "Ƕp" m¶t phát:
    - Thì không bÕ trong ngÜ©i, nhÜng bÕ trong ngæn bàn!
    Các cô gái tܪng lÀn này ÇÓi phÜÖng së chÃm dÙt trò v© vÎt, nhÜng dÜ©ng nhÜ Hoàng
Hòa muÓn chÙng tÕ không có ai lì hÖn mình. Anh nhæn nhó ÇÀy vÈ thành thÆt:
    - Ngæn bàn nào ? Sao b»a nay các bån nói chuyŒn nghe khó hi‹u quá tr©i !
    RÒi nhìn ÇÒng hÒ trên tay, anh hÓt hoäng kêu lên:
    - Ch‰t, s¡p h‰t gi© bán vé rÒi ! Các bån...
    NhÜng Xuy‰n không Ç‹ cho Hoàng Hòa nói h‰t câu. Nó lånh lùng c¡t ngang:
    - B»a nay không xem thì mai mÓt xem chÙ lo gì! Vä låi, bån Çóng kÎch hay thÃy mÒ còn
xem kÎch chi n»a !
    - Xuy‰n nói gì vÆy ? - Hoàng Hòa nhìn s»ng Xuy‰n - Tui Çóng kÎch hÒi nào ?
    Xuy‰n nh‰ch mép:
    - Bån bäo bån không Çóng kÎch, vÆy tui hÕi thÆt, bån có bi‰t VÛ ThÎ Hoàng Hoa là nhân
vÆt nào không?
    Trܧc câu hÕi bÃt thÀn cûa Xuy‰n, nét m¥t Hoàng Hòa b‡ng l¶ vÈ hoang mang. Anh ng§
ra m¶t lát, rÒi chép miŒng:
    - Dï nhiên là bi‰t. Nó là em tui.
    Xuy‰n gÆt gù:
    - Nói chung, bån cÛng không ljn n‡i kém thành th¿c l¡m! VÆy bån có bi‰t em bån h†c
trÜ©ng nào không?
    - Thì trÜ©ng mình! - Hoàng Hòa Çáp, m¥t vÅn còn ngÖ ngác.
    - TrÜ©ng mình, nhÜng l§p mÃy ?
    - 11A3! NhÜng làm gì bån hÕi kÏ th‰ ?
    Xuy‰n ch£ng màng ljm xÌa ljn th¡c m¡c cûa ÇÓi phÜÖng, ti‰p tøc hÕi:
    - VÆy bån có bi‰t l§p 11A3 n¢m ª Çâu không?
    Hoàng Hòa li‰m môi:
    - Thì n¢m ª trong... trÜ©ng mình!
    - Bån ÇØng có v© vÎt! - Xuy‰n nhæn m¥t - Trong trÜ©ng mình, nhÜng nó n¢m ª ch‡ nào ?
    - Nó n¢m ª ch‡ nào làm sao tui bi‰t ÇÜ®c!
    Cúc HÜÖng ngÒi ngoài theo dõi cu¶c "hÕi Çáp khoa h†c" nãy gi©, ljn Çây tÙc mình không
chÎu ÇÜ®c, liŠn v†t miŒng:
    - N‰u bån không muÓn nói thì Ç‹ tui nói giùm cho! Nó n¢m ª ngay l§p mình ÇÃy! Hai l§p
h†c chung m¶t phòng. Bu°i chiŠu tøi mình, bu°i sáng tøi 11A3!
    - Tui không bi‰t thÆt chÙ Çâu phäi giä b¶! - Hoàng Hòa tÕ vÈ b¿c b¶i - NhÜng ÇiŠu Çó thì
có liên quan gì ljn tui ?
    Cúc HÜÖng tr®n m¡t:
    - Sao låi không liên quan? Không nh»ng h†c chung phòng, nhÕ Hoàng Hoa còn ngÒi
chung bàn v§i tøi này n»a, vÆy mà không liên quan hä ?
    - Liên quan gì Çâu ? - Hoàng Hòa hÕi låi, gi†ng thÆt nhÜ Ç‰m.
    B¶ m¥t ng§ ngÄn cûa anh càng khi‰n Cúc HÜÖng Çiên ti‰t. Nó nghi‰n ræng:
    - ñ‰n gi© "sinh tº" này mà bån còn chÜa chÎu "thú nhÆn t¶i l‡i" hä ? VÆy chÙ ai vi‰t thÜ
nh© nhÕ Hoàng Hoa bÕ vào ngæn bàn tøi này ?
    ñ‰n Çây Hoàng Hòa có vÈ hi‹u ra các cô gái Çang muÓn ÇŠ cÆp t§i chuyŒn gì. Anh bÆt
kêu lên:
    - Tr©i ÇÃt Öi! Hóa ra các bån nghï tui là anh chàng Phong Khê nào Çó hä ?
    Xuy‰n cÜ©i lånh lëo:
    - ñoan ch¡c chÙ không phäi là nghi ! Còn ai trÒng khoai ÇÃt này n»a !
    Hoàng Hòa giÖ hai tay lên tr©i:
    - ThÆt là oan hÖn oan ThÎ Kính! Tui có bi‰t Phong Khê là ai Çâu !
    Cúc HÜÖng cÜ©i mÛi:
    - Bån không bi‰t nhÜng tøi này bi‰t! ñó là m¶t anh chàng thi‰u dÛng cäm, låi Üa cãi chày
cãi cÓi!
    Bi‰t Cúc HÜÖng "chºi xÕ" mình nhÜng Hoàng Hòa không tìm ra lš lë nào Ç‹ t¿ biŒn h¶.
    Anh thi‹u não:
    - Tui Çã nói là các bån nhÀm rÒi ! Tui không phäi là Phong Khê !
    Cúc HÜÖng cÜòi khÄy:
    - ChÙ ch£ng lë anh chàng Phong Khê có cái tÆt chÓi leo lÈo kia låi là em gái bån?
    - Tui không bi‰t! - Hoàng Hòa cÜ©i gÜ®ng gåo - ñ‹ tui vŠ tui hÕi nó ! N‰u quä thÆt chính
nó bày ra cái trò này, tui së "kš" nó... lûng s† !
    - Thôi nghen! - Xuy‰n nheo m¡t - Mình làm thì mình chÎu, ÇØng có Ç° vÃy cho ngÜ©i
khác!
    - Tui... tui...
    Hoàng Hòa ÇÕ m¥t Ãp úng hai, ba ti‰ng nhÜng rÒi bi‰t càng cãi chÌ càng t° lép v‰, anh
v¶i vã ki‰u tØ và ÇÙng dÆy quay lÜng Çi th£ng m¶t måch.
   ChÜÖng 12

    Còn låi ba ngÜ©i, Cúc HÜÖng ngó Xuy‰n:
    - H¡n ngoan cÓ ghê hén mày ?
    - ¯.
    - Không hi‹u sao h¡n låi s® tøi mình d» vÆy! - Cúc HÜÖng ti‰p tøc, gi†ng bæn khoæn - N‰u
h¡n thú nhÆn h¡n là Phong Khê, tøi mình Çâu có "æn thÎt" h¡n!
    NgÜ®c låi, mình còn có "cäm tình" v§i h¡n n»a là khác!
    - Cäm tình v§i ai ? - Thøc vøt hÕi.
    - V§i anh chàng Phong Khê cûa mày chÙ v§i ai!
    - Låi xåo Çi! - Thøc trŠ môi - Mày v§i con Xuy‰n lúc nào cÛng hæm he "l¶t da" ngÜ©i ta mà
bây gi© låi bäo có cäm tình!
    - Mày ngÓc l¡m! "L¶t da" là m¶t chuyŒn, còn "cäm tình" là chuyŒn khác. H¡n nh© nhÕ em
nhét thÜ vào ngæn bàn Ç‹ cho tøi mình vào xi‰c, cái t¶t tày Çình Çó phäi trØng trΠljn nÖi ljn
chÓn. NhÜng viŒc h¡n cung cÃp th¿c phÄm m¶t cách tÆn tøy và ÇŠu Ç¥n theo yêu cÀu cûa tøi
mình, chuyŒn Çó mình phäi ghi lòng tåc då. Ông bà ch£ng bäo "ˆn cây nào rào cây nÃy" là gì!
    Thøc bÆt cÜ©i:
    - Mày Çúng là chÌ quan tâm ljn m‡i chuyŒn æn uÓng! HÍ ai cho mày æn, dù chÌ m¶t viên
kËo thôi, cÛng khi‰n mày xúc Ƕng và nh§ Ön suÓt Ç©i!
    Cúc HÜÖng thän nhiên:
    - Thì sÓng có tình nghïa là phäi vÆy chÙ sao! Tao Çâu phäi hång ngÜ©i æn cháo Çá bát!
    Thøc tính ch†c Cúc HÜÖng chÖi nhÜng thÃy ÇÓi phÜÖng ÇÓi Çáp nhÜ vÆy, nó chÌ bi‰t ngÒi
ngÄn tò te. Xuy‰n ngó Thøc, cÜ©i hì hì:
    - Mày nói không låi cá miŒng æn dÀu æn m« cûa con Cúc HÜÖng Çâu. Hoàng Hòa còn bÎ
nó b¡t nåt thi‰u ÇiŠu vãi mÆt, mày æn thua gì!
    - Thôi, ÇØng nh¡c ljn h¡n n»a! - Cúc HÜÖng nhæn m¥t - ñÒ dám làm mà không dám
chÎu!
    Xuy‰n thong thä:
    - Theo tao, h¡n không phäi không dám chÎu. Có ÇiŠu h¡n lâm vào th‰ kËt.
    - Th‰ kËt? - Cúc HÜÖng trÓ m¡t.
    - ¯! - Xuy‰n gÆt ÇÀu - Mày nh§ lúc t¥ng tøi mình ba trái xoài, h¡n vi‰t gì không?
    Xuy‰n chÜa kÎp Çáp, Thøc Çã bu¶t miŒng džc:
    Khi chÜa bi‰t thì kêu huyŠn bí
    Lúc hay ra giän dÎ l¡m thay
    Xoài ngon ba trái trao tay
    Mong r¢ng g¥p g« sau này có khi
    Cúc HÜÖng li‰c Thøc:
    - Chà, cô nÜÖng này thu¶c thÜ tình làu làu còn hÖn thu¶c ca dao n»a, Xuy‰n Öi!
    Trong khi Thøc ÇÃm thùm thøp vào lÜng Cúc HÜÖng thì Xuy‰n chÆm rãi giäi thích:
    - Cæn cÙ vào bài thÖ mà con Thøc vØa džc thì ngay tØ lúc Çó, h¡n Çã có š ÇÎnh giáp m¥t
v§i tøi mình. Cái câu "mong r¢ng g¥p m¥t sau này có khi" Çã tÓ cáo ÇiŠu Çó.
    - VÆy sao lúc "g¥p g«", h¡n låi chÓi bai bäi ? - Cúc HÜÖng th¡c m¡c.
    - ñÖn giän thôi! - Xuy‰n nhún vai - H¡n không ÇÎnh che giÃu s¿ thÆt, nhÜng h¡n muÓn t¿
h¡n nói ra ÇiŠu Çó. ñ¢ng này, h¡n chÜa kÎp ti‰t l¶ Çã bÎ tøi mình khám phá ra. Vì vÆy, h¡n "quê".
ñành chÓi bay chÓi bi‰n.
    Cúc HÜÖng gøc g¥c ÇÀu:
    - Mày có lš! NhÜng ch£ng lë h¡n chÓi t§i già ?
    - Cái Çó thì tao không bi‰t! NhÜng v§i nh»ng chÙng c§ rành rành nhÜ vÆy, tao nghï s§m
mu¶n gì h¡n cÛng phäi thú nhÆn!
    Cúc HÜÖng li‰c ÇÒng hÒ:
    - Thôi, tøi mình vŠ Çi, khuya rÒi! ChuyŒn Çó tØ tØ tính. ñ¢ng nào ngày mai tøi mình cÛng
g¥p låi h¡n. ñ‹ xem tÓi nay anh em h¡n bàn cách ÇÓi phó v§i tøi mình nhÜ th‰ nào!
    Ba cô gái Çinh ninh anh em Hoàng Hòa së "h®p tác" v§i nhau nghï ra m¶t "Ƕc chiêu"
nào Çó Ç‹ "g« bí". Nào ng© chiŠu hôm sau, Hoàng Hòa vÅn ti‰p tøc giª mºng cÛ. Khi các cô gái
vây låi chÃt vÃn, anh cÙ lì ra:
    - Tui Çã nói rÒi. Tui không phäi là Phong Khê.
    Cúc HÜÖng qu¡c m¡t:
    - Bån Çã hÕi chuyŒn em bån chÜa?
    - RÒi.
    - Em bån bäo sao?
    - Nó bäo nó không bi‰t gì h‰t.
    Cúc HÜÖng "hÙ" m¶t ti‰ng:
    - Nó nói vÆy mà bån tin ÇÜ®c hä?
    Hoàng Hòa gãi gáy:
    - ChÙ không tin thì tui bi‰t làm gì?
    - Kš cho nó lûng s† chÙ làm gì!
    Bi‰t Cúc HÜÖng nh¡c låi l©i hæm d†a tÓi hôm qua Ç‹ trêu mình, Hoàng Hòa thoáng bÓi
rÓi. NhÜng anh chÜa kÎp nghï ra cách "trä mi‰ng" thì Xuy‰n Çã hØ gi†ng:
    - Bån không bi‰t, em bån cÛng không bi‰t, vÆy ai là ngÜ©i bÕ thÜ vô ngæn bàn?
    BÎ quay nhÜ d‰, Hoàng Hòa Çâm quåu:
    - Các bån muÓn bi‰t thì Çi mà ÇiŠu tra lÃy, sao cÙ nhè tui mà hÕi!
    - KhÕi cÀn bån nh¡c! - Xuy‰n lånh lùng - Tøi tui Çã ÇiŠu tra rÒi! K‰t quä ÇiŠu tra cho thÃy
bån chính là Phong Khê!
    - Tr©i Öi là tr©i! - Hoàng Hòa ÇÜa hai tay lên vò ÇÀu - ñiŠu tra vÆy mà cÛng bày Ç¥t ÇiŠu
tra! ñúng là nh»ng thám tº hång bét!
    Xuy‰n tái m¥t:
    - Bån nói ai vÆy ?
    Bi‰t mình l« l©i nhÜng Hoàng Hòa vÅn Ç° liŠu:
    - Tui không nói bån. Tui chÌ nói nh»ng ai ÇiŠu tra bÆy bå kìa!
    - Chính con Thøc ÇiŠu tra Çó! - Cúc HÜÖng Ƕt ng¶t xen l©i - Bån dám bäo nó là "hång
bét" phäi không?
    Nghe nh¡c ljn Thøc, m¥t Hoàng Hòa Ƕt nhiên bi‰n s¡c, anh lúng túng nhÜ gà m¡c tóc:
    - Không, không... tui Çâu có nói Thøc...
    ThÃy tình hình càng lúc càng trª nên cæng th£ng, rÓi r¡m, mình låi có nguy cÖ bÎ ÇÜa ra
làm bia Ç« Çån, Thøc v¶i vã kéo tay Xuy‰n và Cúc HÜÖng:
    - Thôi, tøi mình vô l§p Çi! S¡p ljn gi© h†c rÒi.
    Nói xong, không cÀn bi‰t Xuy‰n và Cúc HÜÖng có ÇÒng š hay không, Thøc hÃp tÃp kéo
cä hai chåy m¶t lèo, bÕ m¥c Hoàng Hòa Çang hÆm h¿c ÇÙng trông theo.
    NhÜng Çâu chÌ có Hoàng Hòa hÆm h¿c, Xuy‰n và Cúc HÜÖng bøng cÛng Çang tÙc anh
ách. VØa Çi theo Thøc, Cúc HÜÖng vØa làu bàu:
    - ThÆt tao chÜa thÃy ai "m¥t dày" nhÜ "sÜ phø" Hoàng Hòa này!
    Còn Xuy‰n thì li‰c Thøc, dài gi†ng:
    - Mày b¡t ÇÀu ca bän "thôi là h‰t chia ly tØ Çây" Çi là vØa! TØ nay ÇØng có mà tÖ tܪng
ljn Phong Khê Phong Khi‰c gì n»a!
    Bi‰t hai bån Çang cáu, Thøc ch£ng nói gì, chÌ cÜ©i tûm tÌm cho qua chuyŒn.
    N‡i Ãm Ùc kéo dài ljn hai ngày sau. Trong th©i gian Çó, Hoàng Hòa luôn tìm cách tránh
m¥t ba cô gái. Tøi Xuy‰n cÛng ch£ng buÒn li‰c anh lÃy m¶t cái. Hai bên nhÜ nh»ng ngÜ©i
không quen bi‰t. ñ‰n ngày thÙ ba, Phán lên. VØa thÃy bóng anh ngoài cºa l§p, Cúc HÜÖng Çã
chåy vøt ra. Lòng ÇÀy h©n giÆn, nó Çang mong g¥p ngÜ©i quen Ç‹ xä b§t n‡i uÃt Ùc. NhÜng m¡t
vØa chåm mi‰ng väi Çen trܧc ng¿c Phán, Cúc HÜÖng b‡ng thÃy ÇÀu mình "ngu¶i" h£n Çi. Nó
ch®t thÃy s¿ b¿c d†c cûa mình so v§i n‡i mÃt mát cûa Phán thÆt ch£ng thÃm vào Çâu. Và thay
vì hung hæng k‹ t¶i
    Hoàng Hòa, gi†ng nó b‡ng trª nên bùi ngùi:
    - Bån m§i lên hä?
    - ¯, tui m§i lên hÒi mÜ©i gi© sáng.
    Cúc HÜÖng ÇÎnh nói vài l©i chia buÒn nhÜng låi thÃy câu mình ÇÎnh nói có vÈ khách sáo
nên cÙ Ãp a Ãp úng nhÜ Çang ngÆm n‰p dÈo trong mÒm. ThÃy ÇiŒu b¶ lóng nga lóng ngóng cûa
Cúc HÜÖng, Phán Çoán ngay ra tâm trång cûa ngÜ©i ÇÓi diŒn. Anh cÛng ch£ng muÓn ngÜ©i
khác nh¡c d‰n n‡i Çau cûa mình nên hÕi läng sang chuyŒn khác:
    - L§p mình mÃy b»a nay có gì lå không?
    - CÛng vÆy thôi! có m¶t chuyŒn.
    - ChuyŒn gì?
    - ChuyŒn anh chàng Phong Khê Çó!
    Phán s¿c nh§ ra:
    - hôm trܧc các bån Çi g¥p anh ta k‰t quä ra sao ?
    Cúc HÜÖng sÀm m¥t:
    - H¡n không chÎu nhÆn. Låi còn chê tøi này là thám tº hång bét. ThÆt tÙc muÓn n° Çom
Çóm m¡t!
    RÒi b¢ng m¶t gi†ng tÙc tÓi, Cúc HÜÖng lÀn lÜ®t thuÆt låi nh»ng cu¶c "Çøng Ƕ" v§i Hoàng
Hòa trong mÃy ngày qua.
    Nghe xong, Phán cÜ©i:
    - MuÓn anh chàng Phong Khê phäi "hiŒn nguyên hình" Çâu có khó!
    - Không khó ?
    - ¯, có m¶t cách.
    Cúc HÜÖng tròn m¡t:
    - Cách gì vÆy ?
    Phán thûng th£ng:
    - HËn g¥p h¡n.
    - HËn g¥p?
    - ¯.
    Cúc HÜÖng li‰m môi:
    - Làm sao hËn?
    - Thì cÙ làm nhÜ trܧc nay. ñ¥t thÜ trong ngæn bàn. Nói r¢ng trܧc lúc chia tay, các bån
muÓn g¥p m¥t h¡n m¶t lÀn.
    Cúc HÜÖng gÆt gù:
    - Hay ÇÃy! ñ‹ tui hÕi š ki‰n con Xuy‰n!
    Sau khi nghe Cúc HÜÖng thuÆt låi k‰ hoåch cûa "thÀy dùi" Phán cûi, Xuy‰n tán thành
ngay:
    - Ch¡c tøi mình phäi làm vÆy thôi! Ch£ng còn cách nào khác.
    RÒi nó giøc Cúc HÜÖng:
    - Mày soån "tÓi hÆu thÜ" Çi!
    - Ngay bây gi© ?
    - ¯, ngay bây gi©. Còn mÃy hôm n»a là nghÌ hè rÒi. N‰u trù trØ së không kÎp.
    Cúc HÜÖng låi lÜ«ng l¿:
    - Vi‰t "væn xuôi" hay "væn vÀn"? N‰u làm thÖ, phäi kêu Phán cûi!
    - KhÕi! - Xuy‰n phÄy tay - Gi© phút này không cÀn phäi "thÖ thÄn". CÙ vi‰t sao cho mùi
mÅn, hÍ Ç†c xong h¡n phäi vØa khóc vØa chåy thøc mång Çi ki‰m tøi mình.
    Cúc HÜÖng không th¡c m¡c n»a. Nó xích låi góc bàn, l¥ng lë ngÒi "sáng tác".
    Thøc nãy gi© không nói gì, b‡ng nhìn Xuy‰n bæn khoæn:
    - Rûi anh ta không trä l©i thì sao?
    - Ch£ng sao cä! - Xuy‰n thän nhiên - ñây là m¶t cách ki‹m tra. N‰u không dám g¥p tøi
mình, h¡n Çích thÎ là Hoàng Hòa không sai m¶t mäy. Còn n‰u không phäi là Hoàng Hòa, th‰
nào h¡n cÛng dÅn xác ljn!
    Nghe Xuy‰n nói vÆy, t¿ nhiên trong lòng Thøc b‡ng lóe lên m¶t tia hy v†ng. ¯, bi‰t Çâu
ÇÃy! Bi‰t Çâu Phong Khê không phäi là Hoàng Hòa, mà là m¶t ngÜ©i khác. M¶t ngÜ©i giÓng nhÜ
lâu nay Thøc vÅn hình dung. NhÜng š tܪng m§i mÈ Çó kông kéo dài ÇÜ®c lâu. Nghï ljn nh»ng
s¿ kiŒn diÍn ra trong th¿c t‰, Thøc bÃt giác thª dài. Cæn cÙ vào mÓi quan hŒ gi»a Hoàng Hòa và
Hoàng Hoa, Phong Khê không th‹ là ai khác ngoài anh chàng l§p trܪng hào hoa. Và nhÜ vÆy
cu¶c "hËn hò" cûa b†n Thøc ch¡c ch¡n së bÃt thành. ñúng nhÜ Xuy‰n nói, Çã l« chÓi bai bäi
mình không phäi là Phong Khê thì ch£ng có lš nào Hoàng Hòa låi chÃp nhÆn cu¶c g¥p g« này.
    Trong khi Thøc Çang nghï vÖ nghï vÄn thì Cúc HÜÖng Çã thäo xong lá thÜ. Nó ÇÜa cho
Xuy‰n.
    - Lâm ly l¡m! - ñ†c xong Xuy‰n gÆt ÇÀu khen - Ki‰n trong hang mà džc ÇÜ®c lá thÜ này
cÛng phäi bò ra, huÓng gì Hoàng Hòa! NhÜng mày quên m¶t ÇiŠu c¿c kÿ quan tr†ng!
    - ñiŠu gì ? - Cúc HÜÖng ngåc nhiên.
    - Ngày gi© và ÇÎa Çi‹m.
    - Cha mË Öi! ChuyŒn quan tr†ng vÆy mà không hi‹u sao tao b‡ng quên béng Çi mÃt!
    VØa kêu lên, Cúc HÜÖng vØa giÆt t© giÃy trên tay Xuy‰n. Nó læm læm cây vi‰t trên tay:
    - Tøi mình hËn g¥p h¡n ª Çâu Çây ?
    Xuy‰n nhún vai:
    - Tùy mày "bÓ trí".
    Cúc HÜÖng gãi ÇÀu:
    - Ÿ nhà hát Hòa Bình hén?
    - Mày lúc nào cÛng Çùa ÇÜ®c! - Xuy‰n làu bàu.
    Cúc HÜÖng røt c°:
    - Thôi, hËn tåi quán kem Då Lan vÆy.
    - Cånh hÒ Con Rùa hä ? - Xuy‰n nhܧng m¡t.
    - ¯, ÇÜ®c không? Tøi mình së hËn g¥p h¡n tåi Çó lúc næm gi© chiŠu mÓt!
    - HÕi con Thøc coi! - Xuy‰n hÃt hàm.
    NhÜng Thøc ch£ng có š ki‰n gì. Nó chÌ buông thõng:
    - Tùy tøi mày!
    Trong thâm tâm, Thøc không tin lá thÜ Cúc HÜÖng dày công soån thäo së ÇÜ®c hÒi âm.
Hoàng Hòa nhÃt ÇÎnh së không dám g¥p m¥t b†n Thøc, nhÜ vÆy anh ta ch£ng mÃt công trä l©i
làm gì.
    NhÜng ÇÀu gi© chiŠu hôm sau, khi Thøc h© h»ng thò tay vào ngæn bàn, nó b‡ng giÆt b¡n
ngÜ©i khi chåm phäi m¶t mÄu giÃy nhÕ gÃp tÜ. - Mª ra coi! - Xuy‰n và Cúc HÜÖng cùng thäng
thÓt kêu lên.
    T© giÃy ÇÜ®c mª ra. Trong Çó chÌ vÕn vËn có ba ch»: "Mình së ljn".
   ChÜÖng 13

    Cúc HÜÖng tìm g¥p Phán cûi:
    - Næm gi© chiŠu nay bån ränh không?
    - Ränh. Chi vÆy?
    - ñi v§i tøi này!
    - ñi Çâu?
    Cúc HÜÖng nháy m¡t:
    - ñi g¥p anh chàng Phong Khê chÙ Çi Çâu! K‰ hoåch cûa bån Çã thành công rÒi. Hôm
qua h¡n Çã gºi thÜ ÇÒng š g¥p m¥t tøi này!
    - —.
    - KhÕi "Ò". Sao, bån có Çi không?
    NhÜ lÀn trܧc, Phán låi gãi ÇÀu:
    - Tui Çi theo làm gì?
    Cúc HÜÖng "hÙ" m¶t ti‰ng:
    - Làm nhÜ bån ch£ng có câu nào hay hÖn Ãy! Lúc nào cÛng "tui Çi theo làm gì"! ñi theo
Ç‹ "bäo vŒ" cho... con Thøc chÙ làm gì! Cái vø hËn g¥p này do bån bày ra chÙ Çâu phäi tøi này!
    Trܧc mÒm mép dÈo quËo cûa Cúc HÜÖng, Phán h‰t ÇÜ©ng tØ chÓi, Çành nhe ræng cÜ©i
trØ:
    - ¯, thì Çi. NhÜng tui nói trܧc, t§i Çó tui ngÒi im, không hó hé gì h‰t à nghen!
    - Ai mÜ®n bån hó hé! - Cúc HÜÖng nghinh m¥t - Bån xía vào có khi låi hÕng bét! Tøi này
chÌ cÀn có bån ngÒi bên cånh Çóng vai "ông kË" Ç‹ "hù" Hoàng Hòa thôi!
    Phán røt c°:
    - Hoàng Hòa là l§p trܪng, sÙc mÃy s® tui!
    - L§p trܪng thì l§p trܪng chÙ! - Cúc HÜÖng bïu môi - H¡n lìa khÕi l§p cÛng giÓng nhÜ
c†p lìa khÕi rØng, Çâu dám d†a dÅm ai. Giáp m¥t con Thøc, h¡n låi càng run. Lúc Çó, bån ngÒi
bên cånh chÌ cÀn tr®n m¡t m¶t cái là h¡n xÌu liŠn!
    Phán phì cÜ©i:
    - Cúc HÜÖng nói cÙ y nhÜ thÆt!
    - ThÆt træm phÀn træm chÙ không có "y nhÜ y nhi‰c" gì h‰t!
    Phán h¡ng gi†ng:
    - Rûi Phong Khê không phäi là Hoàng Hòa thì sao?
    - Låi càng khÕe! - Cúc HÜÖng vung tay - N‰u là ngÜ©i lå, mình càng dÍ b¡t nåt!
    - Bån có vÈ khoái b¡t nåt ngÜ©i khác? - Phán trêu.
    - ChÙ sao! ñó là "lë sÓng" cûa tui mà.
    Cúc HÜÖng trä l©i tÌnh queo khi‰n Phán h‰t ÇÜ©ng ch†c ghËo. Anh chÌ bi‰t nh¡m m¡t xá
dài.
    ChiŠu hôm Çó, Phán Çåp xe theo ba cô gái ljn hÒ Con Rùa. Nh»ng chi‰c gh‰ Çá quanh
b© hÒ lác Çác ngÜ©i ngÒi. Nh»ng vòi phun không ngØng b¡n lên không trung nh»ng bông hoa
tr¡ng xóa nom thÆt vui m¡t. Cä b†n tÃp xe vào quán Då Lan.
    Xuy‰n coi ÇÒng hÒ:
    - Còn mÜ©i læm phút n»a m§i ljn gi© G. Tøi mình có th‹ kêu kem "chén" thoäi mái.
    - Ai trä tiŠn? - Cúc HÜÖng hÕi ngay.
    Xuy‰n nh‰ch mép:
    - Phong Khê! Lát n»a, tao së b¡t h¡n "xùy" tiŠn ra!
    Thøc ch§p m¡t:
    - Rûi anh ta không ljn thì sao? - Sao låi không ljn! - Xuy‰n nhún vai - Chính h¡n Çã
nhÆn l©i rÒi kia mà!
    - Tao chÌ nói rûi chÙ b¶!
    Xuy‰n nhìn Phán, cÜ©i cÜ©i:
    - N‰u vÆy thì ngÜ©i nhÆn lãnh "vinh d¿" Çó là ông bån vàng cûa mình Çây chÙ còn ai.
    Cúc HÜÖng khoái chi, x° câu ti‰ng Anh m§i h†c:
    - Oh! Great idea!
    M¥c cho hai cô gái "tÃn công", Phán chÌ ngÒi cÜ©i cÜ©i. ThÃy vÆy, Cúc HÜÖng "lj" liŠn:
    - Nghe nói ÇÜ®c "th‰ ch‡" Phong Khê, khoái quá ngÒi cÜ©i tûm tÌm hoài hén!
    L©i nói "Än dø" cûa Cúc HÜÖng khi‰n Phán ÇÕ m¥t. Anh giä v© ÇÜa m¡t nhìn ra hÒ.
    Thøc cÛng lúng túng không kém. CÛng nhÜ Phán, nó làm ra vÈ nhÜ Çang say sÜa ng¡m
nghía nh»ng ngÜ©i Çi låi trên ÇÜ©ng. B‡ng Thøc giÆt b¡n ngÜ©i, hÓt hoäng kêu lên:
    - Kìa!
    Xuy‰n và Cúc HÜÖng nh§n nhác quay ra:
    - Gì vÆy?
    - Hoàng Hòa! - Thøc Çáp, gi†ng chÜa h‰t thäng thÓt.
    Cùng lúc Çó, Xuy‰n và Cúc HÜÖng Çã kÎp nhìn thÃy Hoàng Hòa v§i chi‰c cúp 82 quen
thu¶c. Anh Çang lÜ®n vòng cung quanh b© hÒ, hܧng vŠ phía quán Då Lan. Xuy‰n nghe tim
mình ÇÆp thình thÎch. Nó quay låi nhìn Thøc và Cúc HÜÖng, khë gi†ng d¥n:
    - Tøi mày ngÒi nhích vô trong m¶t chút Çi! CÙ bình tïnh, Ç‹ tao ÇÓi phó.
    Hai cô gái tuân lŒnh ræm r¡p. Nhìn vÈ m¥t khÄn trÜÖng cûa Xuy‰n, Cúc HÜÖng hi‹u r¢ng
cu¶c "Çøng Ƕ" lÀn này së cæng th£ng hÖn nh»ng lÀn trܧc nhiŠu. LÀn này y‰u tÓ bÃt ng© không
còn là l®i th‰ cûa b†n Xuy‰n n»a, Hoàng Hòa Çã có thì gi© chuÄn bÎ. Anh ta së không Ç‹ cho
b†n Xuy‰n tÃn công tÓi tæm m¥t mÛi nhÜ hôm nào. Ch¡c ch¡n anh ta së phän Çòn. V§i nh»ng
thÙ "vÛ khí" gì, chÌ có tr©i m§i bi‰t...
    Nh»ng š nghï trong ÇÀu Cúc HÜÖng chÜa kÎp diÍn ra h‰t, chi‰c cúp màu xanh cûa Hoàng
Hòa Çã tr© t§i trܧc quán.
    NhÜng Hoàng Hòa ch£ng tÕ vÈ gì muÓn ghé vào Çi‹m hËn. VÅn không giäm tÓc Ƕ, anh
thän nhiên lܧt qua m¥t b†n Xuy‰n, Çäo m¶t vòng rÒi chui t†t vào ÇÜ©ng Võ Væn TÀn, mÃt hút.
Ba cô gái chÌ bi‰t giÜÖng m¡t ngÖ ngác nhìn theo.
    - Sao lå vÆy cà? - Cúc HÜÖng hÕi tr°ng tr°ng, gi†ng ngÄn ngÖ.
    - Có gì Çâu mà lå! - Thøc Çáp, cÓ giÃu m¶t ti‰ng thª phào nhË nhõm - Anh ta không
muÓn g¥p tøi mình thì thôi!
    - NhÜng h¡n Çã bäo là h¡n së ljn kia mà?
    - Thì h¡n Çã ljn! - Xuy‰n lên ti‰ng, chÆm rãi - NhÜng h¡n không muÓn ghé vào!
    - N‰u vÆy thì ljn làm gì? - Cúc HÜÖng kông nén ÇÜ®c bÃt bình.
    Xuy‰n t¥c lÜ«i:
    - ChÌ vì tøi mình Çã tính sai m¶t nܧc c©.
    VØa nói, Xuy‰n vØa khë ÇÜa m¡t nhìn Phán, nãy gi© Çang ngÒi im lìm trên gh‰ theo lŒnh
cûa Cúc HÜÖng. B¡t g¥p tín hiŒu cûa Xuy‰n, Cúc HÜÖng v« lë ngay. Nó gÆt gù:
    - Hóa ra là do Phán cûi! Chính vì thÃy anh ta ngÒi lù lù ª Çây nên Hoàng Hòa bÕ chåy
luôn chÙ gì!
    Gi†ng cûa Cúc HÜÖng oang oang, Xuy‰n muÓn ngæn mà không kÎp. Phán gÜ®ng gåo
phân trÀn:
    - Tåi bån rû tui Çi theo chÙ b¶!
    S® Cúc HÜÖng n°i khùng "Ƕp" Phán, Xuy‰n v¶i vàng can thiŒp:
    - ñúng ra, không tåi ai trong tøi mình cä. ChÌ tåi tên Phong Khê "thÕ Ç‰" kia thôi. M¶t
ngÜ©i Çàn ông chân chính là m¶t ngÜ©i Çàn ôngkhông bao gi© thÃt hËn v§i phø n», dù g¥p bÃt
cÙ tình huÓng nào! NhÜng Phong Khê Çã hành Ƕng m¶t cách thi‰u lÎch s¿. H¡n Çã tÕ ra tÒi tŒ
hÖn tøi mình tܪng!
    Sau khi "rûa xä" Phong Khê không ti‰c l©i, Xuy‰n k‰t thúc bän cáo trång b¢ng m¶t gi†ng
kiên quy‰t:
    - K‹ tØ gi© phút này, tao tuyên bÓ "khai tº" nhân vÆt Phong Khê. Tøi mình ÇØng bao gi©
nh¡c ljn h¡n n»a. CÙ coi nhÜ không có h¡n trên cõi Ç©i này và nh»ng chuyŒn vØa qua chÌ là
m¶t giÃc mÖ...
    - M¶t giÃc mÖ "ng†t ngào" và chÙa nhiŠu calori! - Cúc HÜÖng xušt xoa.
    Xuy‰n khë lÜ©m Cúc HÜÖng rÒi quay sang Thøc, ti‰p:
    - Còn cô ti‹u thÜ nhà này nên b¡t ÇÀu tÄy rºa hình änh tay Phong Khê m¡c toi kia khÕi
ÇÀu óc là vØa, dù Çó là hình änh cûa Hoàng Hòa hay cûa bÃt cÙ m¶t anh chàng tܪng tÜ®ng
nào!
    Cúc HÜÖng gÆt gù ti‰p:
    - Và "ÇiŠn vào ch‡ trÓng" b¢ng hình änh cûa... Phán cûi!
    "L©i bàn" tr¡ng tr®n cûa Cúc HÜÖng khi‰n cä Phán lÅn Thøc ÇŠu ÇÕ m¥t. Thøc ÇÆp tay
lên lÜng Cúc HÜÖng:
    - Nói bÆy nè!
    - BÆy gì! - Cúc HÜÖng tr®n m¡t - TØ khi phát hiŒn Phong Khê là Hoàng Hòa, tình cäm
mày b¡t ÇÀu røc rÎch chuy‹n hܧng, b¶ tao Çui sao không bi‰t!
    RÒi không Ç®i cho Thøc mª miŒng chÓng ch‰, Cúc HÜÖng nháy m¡t v§i Phán:
    - Tui nói vÆy, bån có š ki‰n gì không?
    Trܧc câu hÕi ngang phè cûa Cúc HÜÖng, Phán ch£ng bi‰t phäi Çáp nhÜ th‰ nào, chÌ l¡p
b¡p:
    - ÷, tui... tui...
    Cúc HÜÖng gÆt ÇÀu, ranh mãnh:
    - š bån muÓn nói là "tui ÇÒng š" nhÜng xúc Ƕng quá nói không ra l©i chÙ gì!
    Thôi ÇÜ®c rÒi, nhÜ vÆy thì tØ ngày mai trª Çi, bån ÇÜ®c quyŠn Çi chÖi chung v§i tøi này,
ÇÜ®c quyŠn làm thÖ t¥ng con Thøc tha hÒ, m‡i ngày mÜ©i bài cÛng ÇÜ®c, rÒi m‡i khi tøi này Çi
æn Çi uÓng, bån låi ÇÜ®c quyŠn trä tiŠn thoäi mái...
    - Tui... tui không Çi v§i các bån ÇÜ®c Çâu! - Phán Ãp úng.
    - Chà, chà! - Cúc HÜÖng hØ gi†ng - VØa nghe nói t§i khoän "ÇÜ®c quyŠn trä tiŠn" Çã phát
hoäng lên rÒi phäi không? "Yêu" gì kÿ "dzÆy"?
    - Không phäi tåi chuyŒn Çó!
    - ChÙ tåi chuyŒn gì?
    Phán chép miŒng:
    - Ngày mai tui... vŠ quê rÒi!
    Cúc HÜÖng tròn m¡t:
    - VŠ gì vŠ hoài vÆy?
    - ¯.
    Phán lÖ Çãng Çáp, ÇÀu óc còn mäi nghï ng®i tÆn Çâu Çâu. Cúc HÜÖng nhæn m¥t:
    - ¯ là sao? Bån vŠ chØng nào lên?
    - Không lên n»a! LÀn này tui vŠ luôn! - Gi†ng Phán buÒn buÒn.
    L©i ti‰t l¶ cûa Phán khi‰n ba cô gái sºng sÓt:
    - VŠ luôn? Sao vÆy?
    Phán thª dài:
    - Ba tui mÃt rÒi, bây gi© chÌ còn m¶t mình mË tui ª nhà. Tui phäi ª bên cånh Ç‹ trông
    nom, sæn sóc.
    - ChÙ anh em cûa bån Çâu? - Xuy‰n hÕi.
    - Tui Çâu có anh em. Ba mË tui chÌ có mình tui.
    Cänh ng¶ cûa Phán khi‰n bÀu không khí sôi Ƕng gi»a các cô gái b‡ng chÓc l¥ng Çi. Cúc
HÜÖng ch£ng buÒn chòng ghËo Phán n»a. Mà nó bâng khuâng hÕi:
    - NhÜng bån phäi trª lên thi tÓt nghiŒp chÙ?
    Phán l¡c ÇÀu:
    - Ch¡c tui không thi.
    Xuy‰n kinh ngåc:
    - NhÜ vÆy bån cÛng không thi Çåi h†c luôn?
    - ¯. Tui së ki‰m m¶t cái nghŠ nào Çó ª dܧi quê.
    Phán nói chÆm rãi, cÓ gi» vÈ bình tïnh nhÜng Thuc vÅn cäm nhÆn ÇÜ®c n‡i buÒn rÀu chÃt
chÙa trong tØng gi†ng ÇiŒu cûa anh. Lòng se låi, Thøc ngܧc nhìn anh, ngÆm ngùi hÕi:
    - Bån không ª låi thêm vài ngày ÇÜ®c sao? Ngày mÓt l§p mình liên hoan rÒi!
    Phán ngåc nhiên khi thÃy m¡t Thøc ÇÕ hoe. M¶t n‡i xúc Ƕng dåt dào dâng lên trong
lòng khi‰n Phán mØng mØng tûi tûi. Anh rÃt muÓn nói v§i Thøc là anh thèm ª låi xi‰t bao. Anh
thèm ÇÜ®c chúi ÇÀu vào bài vª ôn thi nhÜ các bån. Anh thèm ÇÜ®c Ç¥t chân lên giäng ÇÜ©ng Çåi
h†c, dÅu chÌ m¶t lÀn thôi. Anh cÛng rÃt muÓn nói v§i Thøc là anh luôn ao ܧc ÇÜ®c ª bên cånh
Thøc Ç‹ ngày nào cÛng ÇÜ®c nhìn thÃy Thøc. ChÌ nhìn thÃy Thøc thôi, ÇÓi v§i anh Çã là m¶t
niŠm vui sܧng l§n lao rÒi. Và n‰u Thøc muÓn, n‰u Xuy‰n và Cúc HÜÖng không trêu ch†c, anh
së làm thÖ t¥ng Thøc, ngàn vån bài, Ùc triŒu bài, bao nhiêu cÛng ÇÜ®c. Anh së không làm thÖ
cho ai, ngoài Thøc. Hàng træm š nghï quay cuÒng trong ÇÀu Phán. Anh muÓn nói v§i Thøc bao
nhiêu là chuyŒn. NhÜng anh låi không th‹ Ç‹ mË ª nhà m¶t mình. Anh phäi vŠ bên cånh mË,
càng s§m càng tÓt. Vì vÆy mà rÓt cu¶c, Phán Çã ch£ng nói ÇÜ®c m¶t l©i nào. Anh chÌ c¡n ch¥t
môi, l¥ng lë nhìn Thøc và khë l¡c ÇÀu.
    - Bån cho ÇÎa chÌ Çi! Mai mÓt tøi này së vi‰t thÜ cho bån! - Xuy‰n lên ti‰ng phá tan s¿ im
l¥ng.
    - Ÿ dܧi tui không có ÇÎa chÌ rõ ràng nhÜ trên này! - Phán lúng túng - Gºi vŠ xã, dÍ thÃt
låc l¡m!
    RÒi thÃy các cô gái m¥t mày tiu nghÌu, Phán v¶i nói thêm:
    - Thôi, Ç‹ tui ghi ÇÎa chÌ cûa các bån! Có dÎp lên thành phÓ, tui së ghé thæm.
    ñang Ìu xìu nhÜ bông hoa héo, Cúc HÜÖng bØng tÌnh liŠn:
    - ¯, hay ÇÃy!
    RÒi nó v¶i vã xé "rËt" m¶t t© giÃy trong cuÓn tÆp mang theo, miŒng li‰n tho¡ng:
    - ñ‹ tui ghi ÇÎa chÌ cûa tui trܧc. RÒi t§i con Xuy‰n. Con Thøc ghi sau cùng. ChÙ n‰u Ç‹
ghi con Thøc trܧc, bån Çâu có thèm džc t§i ÇÎa chÌ cûa hai ÇÙa "båc phܧc" này!
    Câu pha trò cûa Cúc HÜÖng có làm Thøc vui lên Çôi chút. NhÜng ljn khi n¡n nót chép
ÇÎa chÌ cûa mình trên t© giÃy Xuy‰n ÇÜa, t¿ dÜng Thøc thÃy m¡t mình nhòe Çi.
    Cho ljn lúc Ãy, Thøc vÅn không hi‹u n‡i xúc Ƕng rÜng rÜng cûa mình xuÃt xÙ tØ lòng
cäm thÜÖng sÓ phÆn không may cûa m¶t ngÜ©i bån hay Çó chính là n‡i niŠm vÜÖng vÃn lúc chia
tay.
   ChÜÖng 14

    M§i mÜ©i hai gi© trÜa, l§p h†c Çã Çông nghËt ngÜ©i. Nh»ng dây kim tuy‰n nhiŠu màu v¡t
lÖ lºng ngang trÀn phòng khi‰n l§p h†c r¿c r« h£n lên. TØng tÓp h†c sinh chia nhau làm nÓt
nh»ng công viŒc cuÓi cùng dܧi s¿ "chÌ Çåo" cûa Hoàng Hòa. TÓp lau sàn. TÓp khuân bàn gh‰.
TÓp dÜ®t væn nghŒ. Bu°i liên hoan cuÓi næm chÜa b¡t ÇÀu mà không khí Çã nh¶n nhÎp, huyên
náo nhÜ h¶i ch® t‰t.
    Xuy‰n, Thøc và Cúc HÜÖng ÇÜ®c phân công trang hoàng bÙc vách cuÓi l§p. Nh»ng bông
hoa giÃy Çã ÇÜ®c c¡t s¤n. Cúc HÜÖng ÇÙng dܧi ÇÃt bôi hÒ. Thøc và Xuy‰n leo lên gh‰ kiÍng
chân dán.
    - Ti‰c quá hén, Xuy‰n? - Cúc HÜÖng Ƕt ng¶t lên ti‰ng.
    - ChuyŒn gì vÆy?
    - ChuyŒn Phán cûi Ãy mà! - Cúc HÜÖng chép miŒng - H¡n bÕ vŠ làm b»a nay tøi mình
mÃt vui.
    - ¯.
    Xuy‰n Çáp, cÓ làm ra vÈ h© h»ng. Nó không muÓn nh¡c t§i Phán cûi, s® Thøc buÒn, dù
nó không hi‹u tåi sao Thøc låi buÒn vì s¿ ra Çi cûa Phán ljn nhÜ th‰. Chia tay v§i m¶t ngÜ©i
bån tÓt nhÜ Phán, nó cÛng buÒn. NhÜng nó Çâu có "mít ܧt" nhÜ Thøc.
    Cúc HÜÖng không hi‹u š Xuy‰n, nó ti‰p tøc oang oang:
    - Phán cûi k‹ ra cÛng chÖi ÇÜ®c ÇÃy chÙ?
    Xuy‰n låi "Ø" chi‰u lŒ.
    Cúc HÜÖng låi xušt xoa:
    - N‰u bi‰t s¿ th‹ nhÜ vÆy, ngay tØ ÇÀu næm tøi mình "gä" con Thøc cho Phán cûi quách,
khÕi Phong Khê Phong Khi‰c lôi thôi.
    Cúc HÜÖng ÇÎnh ngoác miŒng nói ti‰p thì Xuy‰n b‡ng "suœt" khë. TØ gi»a l§p, Hoàng Hòa
Çang chÆm rãi ti‰n vŠ phía ba cô gái.
    Xuy‰n và Thøc v¶i vàng nhäy xuÓng khÕi gh‰. Cúc HÜÖng rít qua kë ræng:
    - Chu¶t låi dÅn xác vào miŒng mèo. LÀn này mày Ç‹ tao "trÎ" h¡n cho, Xuy‰n!
    Cúc HÜÖng nói vØa dÙt câu thì Hoàng Hòa cÛng vØa tr© t§i. Nó liŠn quay ngo¡t ngÜ©i låi,
gi†ng lånh nhÜ... cà rem ª trong thùng:
    - ñi Çâu vÆy?
    - Tui cÀn g¥p các bån m¶t chút!
    - Hay l¡m! - Cúc HÜÖng hØ mÛi - Tøi này cÛng Çang cÀn g¥p bån Çây!
    RÒi không Ç‹ cho Hoàng Hòa kÎp nói thêm ti‰ng nào, Cúc HÜÖng "Ƕp" luôn:
    - Bån thu¶c dòng dõi "con ma nhà h† HÙa" phäi không?
    - Cúc HÜÖng nói gì vÆy? - Hoàng Hòa bÃt giác thÓi lui m¶t bܧc.
    Cúc HÜÖng sÃn t§i:
    - N‰u không, tåi sao hËn g¥p v§i tøi này, cuÓi cùng bån låi "xù"?
    - Tui hËn g¥p các bån hÒi nào? - Hoàng Hòa ngÖ ngác.
    Cúc HÜÖng hÃt m¥t:
    - VÆy chÙ chiŠu hôm kia ai chåy ngang hÒ Con Rùa?
    Hoàng Hòa nhíu mày:
    - ChiŠu hôm kia hä? ¯, Ø... tui có chåy ngang qua Çó...
    - Bån chåy ngang Çó chi vÆy? - Xuy‰n v†t hÕi.
    Hoàng Hòa bÙt tai:
    - Thì tui có công chuyŒn phäi Çi ngang Çó chÙ chi! Sao các bån hÕi gì kÿ cøc vÆy?
    Xuy‰n khë ÇÜa m¡t h¶i š v§i Cúc HÜÖng rÒi quay nhìn Hoàng Hòa, g¢n tØng ti‰ng:
    - N‰u vÆy thì ai vi‰t giÃy cho tøi này hËn së ljn hÒ Con Rùa g¥p m¥t?
    Xuy‰n cÓ làm m¥t "ngÀu" nhÜng bøng vÅn Çinh ninh Hoàng Hòa së ti‰p tøc chÓi quanh.
Không ng© Xuy‰n vØa hÕi xong, Hoàng Hòa b‡ng sáng m¡t lên:
    - hóa ra anh chàng Phong Khê hËn v§i các bån phäi không?
    Cúc HÜÖng "xì" m¶t ti‰ng:
    - ChÙ còn ai vô Çây n»a! Bån vi‰t giÃy cho tøi này ch£ng lë bån không bi‰t!
    - Tr©i ÇÃt, ljn bây gi© mà các bån vÅn nghï tui là Phong Khê hä?
    VØa nói, Hoàng Hòa vØa thò tay vào túi áo lôi ra m¶t phong thÜ chìa trܧc m¥t Xuy‰n:
    - Các bån džc lá thÜ này Çi! ThÜ gºi cho mÃy bån Çó!
    Xuy‰n trÓ m¡t:
    - ThÜ cûa ai vÆy?
    - Thì cûa anh chàng Phong Khê chÙ cûa ai!
    Cä ba cô gái lÆp tÙc chøm ÇÀu låi. Xuy‰n nhanh nhËn bóc phong bì. M¶t t© giÃy Ç¥c ch»
rÖi ra.
    Sáu con m¡t mª l§n, dán vào nh»ng nét ch» in quen thu¶c:
    M‰n gºi Xuy‰n, Thøc, Cúc HÜÖng,
    Mình Çã gºi l©i xin l‡i Hoàng Hòa vŠ nh»ng oan Ùc mà anh ta phäi chÎu trong th©i gian
qua. Bây gi© ljn lÜ®t mình xin l‡i các bån vŠ nh»ng gì Çã xäy ra, m¥c dù mình không phäi là
m¶t ngÜ©i thÃt hÙa "tÒi tŒ" nhÜ các bån Çã tØng lên án. Bu°i hËn ª quán kem Då Lan, mình Çã
ljn, mình Çã ª bên cånh các bån suÓt bu°i chiŠu hôm Ãy. ChÌ có ÇiŠu các bån không "bi‰t" Çó
thôi. Bây gi©, khi Çã bi‰t mình là ai rÒi, h£n các bån không ljn n‡i ngåc nhiên tåi sao trܧc Çây
mình vi‰t thÜ làm quen v§i Thøc, låi dܧi m¶t cái tên khác. Bài thÖ cûa mình Çæng trên báo M¿c
Tím dåo n† th¿c ra Çã tÓ cáo tình cäm cûa mình rÒi.
    NhÜng là m¶t ngÜ©i quê mùa, cøc mÎch (không phäi t¿ nhiên mà bån bè trong l§p g†i
mình là "Phán cûi"), mình không Çû can Çäm "làm quen" v§i Thøc, cä trò chuyŒn lÅn thÜ tØ.
NgÜ©i ta thÜ©ng bäo chim bÒ câu là nhÎp cÀu nÓi gi»a hai ngÜ©i "không ghét" nhau. Nó së mang
thÜ cûa ngÜ©i con trai ljn v§i ngÜ©i con gái cùng nh»ng l©i chúc tÓt lành. NhÜng mình không
dám. Mình không phäi là Roméo. Mình chÌ là Phán cûi. ñÓi v§i mình, ÇÜ®c "trò chuyŒn" v§i
Thøc (và cä v§i các bån) qua nh»ng mÄu giÃy Ç¥t trong ngæn bàn Çã là m¶t niŠm mÖ Ü§c...
    Ti‰t l¶ bÃt ng© cûa Phán khi‰n ba cô gái Ç© ngÜ©i vì sºng sÓt. Không ai có th‹ tܪng
tÜ®ng Phong Khê chính là Phán cûi. Riêng Thøc, nh»ng b¶c båch cûa anh khi‰n nó bàng hoàng
ngÖ ngÄn. Nó không ng© anh phäi "làm quen" v§i nó m¶t cách "gian nan" nhÜ vÆy.
    Mà nó thì có bao gi© trêu ch†c gì anh Çâu. ChÌ có Cúc HÜÖng thÌnh thoäng cao hÙng
ngâm ng®i "tía em hØng Çông Çi cày bØa, má em hØng Çông Çi cày bØa". NhÜng Çó là Cúc
HÜÖng, chÙ Çâu phäi Thøc.
    - Ai ÇÜa bån lá thÜ này? - Xuy‰n hÕi Hoàng Hòa, gi†ng chÜa h‰t kinh ngåc.
    - Em gái tui.
    Cúc HÜÖng không kŠm ÇÜ®c th¡c m¡c:
    - Sao Phán cûi låi quen v§i em gái bån? Hai bên bi‰t nhau lâu rÒi phäi không?
    - Em gái tui lâu nay vÅn h†c thêm l§p chuyên toán do m¶t nhóm sinh viên phø trách.
    Phán cûi dåy ª Çó! - Hoàng Hòa t¥c lÜ«i.
    - Sao có chuyŒn kù cøc vÆy?
    - Có gì Çâu mà kÿ cøc! - Hoàng Hòa nhún vai - Trong nhóm sinh viên có mÃy ngÜ©i cùng
quê v§i Phán. H† rû anh ta tham gia. HÒi trܧc h† là bån h†c.
    - ñúng rÒi mày Öi! - Xuy‰n ÇÆp vai Cúc HÜÖng - HÒi trܧc Phán cûi có nói vì lš do gì Çó
anh ta phäi nghÌ h†c mÃy næm, n‰u không anh ta Çã là sinh viên rÒi! HÖn n»a anh ta là "cây
toán" cûa l§p mình, kèm c¥p tøi l§p 11 có gì là khó!
    Cúc HÜÖng gÆt gù. RÒi ch®t ngÄng ph¡t lên nhìn Hoàng Hòa, nó nheo m¡t:
    - NhÜ vÆy là nhÕ em qu› quái cûa bån toa rÆp v§i Phán cûi "qua m¥t" bån dài dài mà bån
cóc bi‰t gì h‰t phäi không?
    Hoàng Hòa cÜ©i khÕa lÃp:
    - NhÜng mà tui Çã "kš" nó... lûng s† rÒi!
    Cúc HÜÖng hØ mÛi nhÜng chÜa kÎp "v¥n vËo" Hoàng Hòa thì Xuy‰n Çã kêu lên:
    - tao bi‰t rÒi, tøi mày Öi!
    - Gì vÆy? - Cúc HÜÖng hÕi giÆt.
    - Tao bi‰t tåi sao anh chàng Phong Khê giä danh kia hay dùng tØ "thán phøc" rÒi! -
Xuy‰n vÅn nói nhÜ reo.
    Cúc HÜÖng quä là m¶t cô gái thông minh. Nó hi‹u ngay:
    - Thì ra vÆy! Anh chàng muÓn nói lái ch» "Thøc Phán". NhÜng còn Phong Khê? Tåi sao
anh ta låi lÃy tên là Phong Khê?
    - ñiŠu Çó quá dÍ hi‹u! - Xuy‰n nhܧng mày - Phong Khê chính là nÖi Çóng Çô cûa An
DÜÖng VÜÖng Thøc Phán!
    Cúc HÜÖng bïu môi:
    - DÍ hi‹u sao mày không Çoán ra ngay tØ ÇÀu mà Ç‹ Hoàng Hòa bÎ "hành hå" tÖi b©i rÒi
m§i nói?
    Xuy‰n cÜ©i hì hì:
    - Thì tao cÛng m§i thÃy nó dÍ hi‹u cách Çây chØng mÃy phút chÙ mÃy!
    M¥c cho hai cô gái cãi nhau, Hoàng Hòa vÅn ÇÙng im, chÌ có Çôi m¡t ánh lên m¶t niŠm
vui khó giÃu. Cho ljn lúc này, anh m§i th¿c s¿ cäm thÃy nhË nhõm. TØ nay, anh së không còn
bÎ các cô gái nghi kœ và tra tÃn n»a. TØ nay, anh së... Hoàng Hòa bÒi hÒi không dám nghï ti‰p.
Mà khë ÇÜa m¡t nhìn Thøc, lúc này Çang thÅn th© nhÜ thä tâm trí tÆn xa xæm.
    Không, Thøc ch£ng nghï ng®i gì xa xæm. Thøc chÌ hÒi tܪng låi nh»ng ngày Çã qua v§i
bao niŠm lÜu luy‰n, m¶t næm h†c cuÓi cùng lÅn l¶n nh»ng buÒn vui. Ngày mai, khi bܧc ra khÕi
mùa hè r¿c r« và hiu quånh Çang Ç®i ch©, Thøc së vïnh viÍn bÕ låi sau lÜng mình quãng Ç©i h†c
trò áo tr¡ng. Và trên ch¥ng ÇÜ©ng thênh thang s¡p t§i, mãi mãi së trÓng v¡ng m¶t bóng ngÜ©i
l¥ng thÀm Çi bên cånh Thøc. Phong Khê rÒi së ch£ng bao gi© là kinh Çô cûa Thøc Phán nhÜ
anh Çã m¶t lÀn mong ܧc. Phong Khê phäi vŠ bên mË già khuya s§m trông nom, thay m¶ng
ܧc sinh viên b¢ng nh»ng ngày lam lÛ. ChÌ còn Xuy‰n, Thøc, Cúc HÜÖng và nh»ng bån bè may
m¡n hÖn Çi ti‰p quãng ÇÜ©ng dài. Bài thÖ hôm nào Phán vi‰t ch®t trª vŠ trong tâm trí Thøc nhÜ
m¶t nh¡c nh§ ngÆm ngùi:
    Cô em hiŠn thøc
    G¥p tØ hôm qua
    Nh§ tØ hôm trܧc
    ThÜÖng em nhÃt nhà... NhÜng Thøc ch£ng phäi thÅn th© lâu. Ti‰ng pháo Çã n° vang báo
hiŒu bu°i liên hoan b¡t ÇÀu. Và ti‰ng Cúc HÜÖng nói v§i Hoàng Hòa oang oang bên tai, còn l§n
hÖn cä ti‰ng pháo:
    - Thôi, bÕ qua nh»ng chuyŒn hi‹u lÀm tØ trܧc ljn nay nghen! Lát n»a liên hoan xong,
tøi này së m©i bån Çi xem vª "Tình nghŒ sï" ª nhà hát Hòa Bình, chÎu không?

                             Thành PhÓ HÒ Chí Minh, 10/12/1992
                                     NguyÍn NhÆt Ánh

								
To top