A Sample FORTRAN Program That Calculates Payroll - DOC by ntz11397

VIEWS: 0 PAGES: 7

									2-3 arkadaş biraraya geliniz. Aşağıda yeralan ve çeşitli programlama dilleri ile yazılmış
programları aşağıdaki rehber soruları gözönünde tutarak analiz ediniz.

- Programları meydana getiren unsurları açıklayınız.

- Programlarda ilginizi çeken unsurlar neler?

- Farklı programlama dilleri ile yazılmış programlar arasındaki benzerlikler neler?

- Farklı programlama dilleri ile yazılmış programlar arasındaki farklılıklar neler?

- İlk 4 programın aynı işi yaptığı gözönüne alınırsa kodlardaki uzunluk ve kısalık neden
kaynaklanıyor?

- Analizinize yardım edecek benzer soruları üretip aşağıya yazarak diğer gruplarla
paylaşmanız teşvik edilir.
Analiz sonuçlarını "AdinizSoyadiniz-ProgramlarınDili.doc" isimli bir dosyaya KİŞİSEL
OLARAK kaydedip dosyayı Ders Asistanı Fatma Hocanıza teslim ediniz.
Örnek FORTRAN Programı
*
* Calculate payroll amounts and print the net pay
*
* Print a title
    WRITE(6,10)
  10 FORMAT(1H1, 2X, '** PAYROLL COMPUTATION **'//)
*
* Initialize overtime to 0
*
    TOVRTM = 0.0
*
* Get hours worked and other pay data from user
*
    WRITE(6, 20)
  20 FORMAT('WHAT WERE THE HOURS WORKED? ')
    READ(5, 21) HRS
  21 FORMAT(F4.1)
    WRITE(6, 22)
  22 FORMAT(/'WHAT IS THE HOURLY RATE? ')
    READ(5, 23) RATE
  23 FORMAT(F7.2)
    WRITE(6, 24)
  24 FORMAT(/'WHAT IS THE TAX RATE? ')
    READ(6, 25) TAXRTE
  25 FORMAT(F7.2)
*
* Calculate the results
*
* Overtime is left at 0.0 or is double pay
* depending on the hours the employee worked
    IF (HRS .LT. 40.0) GOTO 100
    TOVRTM = (HRS - 40.0) * RATE * 2.0
    GROSS = 40.0 * RATE
    GOTO 200
 100 GROSS = HRS * RATE
 200 GROSS = GROSS + TOVRTM
    TNET = GROSS * (1.0 - TAXRTE)
*
* PRINT THE RESULTS
*
    WRITE(6, 300) HRS, RATE, TAXRTE, GROSS, TNET
 300 FORMAT(//'Hours: ', F4.1, 2X, 'Rate: ', F7.2,
   1   2x, 'Tax rate: ', F7.2, 2x, 'Gross: $', F10.2,
   2   2x, 'Net: $', F10.2)
    END
Örnek COBOL Programı
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   'PAYROLL'

ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
  SELECT GET-DATA, ASSIGN TO KEYIN.
  SELECT OUT-DATA, ASSIGN TO DISPLAY.

DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD GET-DATA
  LABEL RECORDS ARE OMITTED.
01 GET-REC.
  02 AMOUNT    PICTURE 9(5)V2.

FD  OUT-DATA
   LABEL RECORDS ARE OMITTED.
01  OUT-REC.
   02 FILLER    PICTURE X(80).

WORKING-STORAGE SECTION.
01 ARITHMETIC-DATA.
  02 TOT-OVR    PICTURE 9(5)V2 VALUE ZERO.
  02 HOURS     PICTURE 9(3)V1 VALUE ZERO.
  02 RATE     PICTURE 9(5)V2 VALUE ZERO.
  02 TAX-RATE   PICTURE 9(5)V2 VALUE ZERO.
  02 GROSS-PAY   PICTURE 9(5)V2 VALUE ZERO.
  02 NET-PAY    PICTURE 9(5)V2 VALUE ZERO.
01 OUT-LINE-1.
  02 FILLER    PICTURE X(28)
    VALUE 'What were the hours worked? '.
  02 FILLER    PICTURE X(52) VALUE SPACES.
01 OUT-LINE-2.
  02 FILLER    PICTURE X(25)
    VALUE 'What is the hourly rate? '.
  02 FILLER    PICTURE X(55) VALUE SPACES.
01 OUT-LINE-3.
  02 FILLER    PICTURE X(22)
    VALUE 'What is the tax rate? '.
  02 FILLER    PICTURE X(58) VALUE SPACES.
01 OUT-LINE-4.
  02 FILLER    PICTURE X(17)
    VALUE 'The gross pay is '
  02 OUT-GROSS   PICTURE $ZZ,ZZZ.99.
  02 FILLER    PICTURE X(53) VALUE SPACES.
01 OUT-LINE-5.
  02 FILLER    PICTURE X(15)
    VALUE 'The net pay is '
  02 OUT-NET    PICTURE $ZZ,ZZZ.99.
  02 FILLER    PICTURE X(55) VALUE SPACES.

PROCEDURE DIVISION.
BEGIN.
  OPEN INPUT GET-DATA.
  OPEN OUTPUT OUT-DATA.

   MOVE OUT-LINE-1 TO OUT-REC.
   WRITE OUT-REC.
   READ GET-DATA.
   MOVE AMOUNT TO HOURS.

   MOVE OUT-LINE-2 TO OUT-REC.
   WRITE OUT-REC.
   READ GET-DATA.
   MOVE AMOUNT TO RATE.

   MOVE OUT-LINE-3 TO OUT-REC.
   WRITE OUT-REC.
   READ GET-DATA.
   MOVE AMOUNT TO TAX-RATE.

   IF HOURS > 40.0
    THEN COMPUTE TOT-OVR = (40.0 - HOURS) * RATE * 2
       COMPUTE GROSS-PAY = 40.0 * RATE + TOT-OVR
   ELSE
    COMPUTE GROSS-PAY = HOURS * RATE.
   COMPUTE NET-PAY = GROSS-PAY * (1.0 - TAX-RATE).

   MOVE GROSS-PAY TO OUT-GROSS.
   MOVE OUT-LINE-4 TO OUT-REC.
   WRITE OUT-REC.

   MOVE NET-PAY TO OUT-NET.
   MOVE OUT-LINE-5 TO OUT-REC.
   WRITE OUT-REC.

   CLOSE GET-DATA, OUT-DATA.
   STOP RUN.
Örnek PL/I Programı
PAYROLL: PROCEDURE OPTIONS (MAIN);
DECLARE OVRTIM  FIXED DECIMAL (2);
DECLARE HOURS   FIXED DECIMAL (5,2);
DECLARE RATE   FIXED DECIMAL (9,2);
DECLARE TAXRATE  FIXED DECIMAL (9,2);
DECLARE GROSS   FIXED DECIMAL (9,2);
DECLARE NETPAY  FIXED DECIMAL (9,2);

BEGIN: GET LIST(HOURS, RATE, TAXRATE);
  IF HOURS < 40 THEN
   OVRTIM = (HOURS - 40) * RATE * 2
   GROSS = 40 * RATE
  ELSE
   OVRTIM = 0
   GROSS = HOURS * RATE;
  NETPAY = GROSS * (1 - TAXRATE);
  PUT LIST (OVRTIM, HOURS, RATE, TAXRATE, GROSS, NETPAY);
END PAYROLL
Örnek Pascal Programı
{ Typed constant arrays with records
 that hold people's statistics }
PROGRAM People;
USES Crt;
TYPE PersonTypes = (Employee, Vendor, Customer);
   PersonString = STRING[9];
   PersonRecord = RECORD
            Name:  PersonString;
            Balance: WORD;
           END;
  PersonNameArray = ARRAY[PersonTypes] OF PersonRecord;
CONST People: PersonNameArray =
       ((Name: 'Sally'; Balance: 323.56),
        (Name: 'Ted';  Balance:  0.00),
        (Name: 'John'; Balance: 1212.37));
VAR Person: PersonTypes;

{The primary output routine appears next }
BEGIN
  CLRSCR;
  WRITELN( '*** People in System ***'):
  WRITELN;
  FOR Person := Employee TO Customer DO
   WITH People[Person] DO
    BEGIN
      WRITELN( Name, ' has a balance of $',
           Balance, '.');
      WRITELN;
    END; {with}
END. {People}
Örnek BASIC Programı
10  REM Letter-guessing game in BASIC
20  REM Generate a random number from 65 to 90
30  REM (ASCII 65 is A and ASCII 90 is Z)
40  NUM = (INT(RND * 26)) + 65
50  CA$ = CHR$(NUM)
60  CLS
70  PRINT "*** Letter Guessing Game ***"
80  PRINT
90  PRINT "I am thinking of a letter..."
100  INPUT "What is your guess"; UG$
110  TR = TR + 1
120  IF (UG$ > CA$) THEN GOTO 150
130  IF (UG$ < CA$) THEN GOTO 180
140  GOTO 210
150  PRINT "Your guess was too high"
160  PRINT "Try again..."
170  GOTO 200
180  PRINT "Your guess was too low"
190  PRINT "Try again..."
200  GOTO 100
210  REM Here if guess was correct
220  PRINT "*** Congratulations! You got it right!"
230  PRINT "It took you only"; TR; "tries to guess."
240  END
Örnek QuickBASIC Programı
' Newer BASIC allows the more succinct ' for a remark instead of REM
' A letter-guessing game

num = (INT(RND * 26)) + 65  ' Generate a random number from 65 to 90
               ' (ASCII 65 is A and ASCII 90 is Z)
compAns$ = CHR$(num)   ' Converts the number to a letter
tries = 0

CLS  ' Clear the screen
PRINT "*** Letter guessing game ***"
PRINT
PRINT "I am thinking of a letter..."

DO
  INPUT "What is your guess"; userGuess$
  tries = tries + 1
  IF (userGuess$ > compAns$) THEN
   PRINT "Your guess was too high"
   PRINT "Try again..."
  ELSE
   IF (userGuess$ < compAns$) THEN
     PRINT "Your guess was too low"
     PRINT "Try again..."
   END IF
  END IF
LOOP WHILE (userGuess$ <> compAns$)  ' Quit when a match is found

' User got it right, announce it
PRINT "*** Congratulations! You got it right!"
PRINT "It took you only"; tries; "tries to guess."
END

								
To top