IFAC si criza financiara globala by ProQuest

VIEWS: 56 PAGES: 2

A global leader in serving libraries of all types, ProQuest LLC (“ProQuest”) supports the breadth of the information community with innovative discovery solutions that power the business of books and the best in research experience. More than a content provider or aggregator, ProQuest is an information partner, creating indispensable research solutions that connect people and information. Through innovative, user-centered discovery technology, ProQuest offers billions of pages of global content that includes historical newspapers, dissertations, and uniquely relevant resources for researchers of any age and sophistication—including content not likely to be digitized by others.

More Info
									                           Evoluþia conceptelor din contabilitatea financiarã


Nici criticile aduse valorii juste nu au întârziat sã
aparã27: volatilitatea valorii juste nu va reflecta tot-         Din viaþa organismelor
deauna modificãrile reale ale evenimentelor secun-
dare întreprinderii ºi nu va permite sã se redea fidel
                                    profesionale internaþionale
realitatea tranzacþiilor ºi poziþiei financiare, iar costul
de determinare al valorii juste nu trebuie neglijat.
De cele mai multe ori, valoarea justã nu este verifica-
                                        IFAC
bilã, nu este exactã, nu este fidelã ºi, mai mult, existã
riscul de a fi denaturatã prin subiectivism: “în con-
                                     ºi criza financiarã
secinþã, valoarea justã trebuie reþinutã ca una dintre
estimãrile contabile, nu singura realã ºi perfectã, care
                                        globalã
poate fi reþinutã prin conjuncþie cu celelalte baze de        „Ne aflãm în faþa unei crize financiare care nu
evaluare”28.                             necesitã o simplã soluþie, ci gãsirea unei metode de
                                   reconstrucþie a ceea ce a fost distrus”, transmite
Analizând raportul avantaje-inconveniente putem
                                   îngrijorat preºedintele IFAC, Robert Bunting,
constata, în mod clar, supremaþia avantajelor. Este
                                   într-un mesaj adresat tuturor organismelor mem-
evident cã, incontestabil, investitorii reprezintã uti-
                                   bre IFAC în februarie anul curent.
lizatorii, dacã nu principali, cel puþin desemnaþi ca
trebuind sã fie privilegiaþi în privinþa cerinþelor ºi        Eforturile izolate ale unei singure þãri, ale unui sin-
ofertei de informaþii financiare. În acest sens, ei doresc      gur organism de reglementare sau ale unei singure
sã obþinã o informare în valoare justã.                profesii nu sunt de ajuns pentru stimularea
                                   economiei. Întrebãrile pe care IFAC ne invitã sã ni
Cu toate acestea, este dificil de gãsit un rãspuns la
                                   le autoadresãm este: „Care este cu adevãrat rolul
întrebarea dacã bilanþul întocmit pe baza valorii juste
                                   nostru în comunitatea globalã?” ºi „Cum putem
va înlocui în viitor modelul tradiþional al bilanþului,
                                   aduce o contribuþie cât mai valoroasã?”.
construit pe principiul costului istoric.
                                   În ceea ce priveºte profesia auditului, IFAC
Împãrtãºim punctul de vedere al specialiºtilor care nu
              
								
To top