Docstoc

KUMPULAN HADIS

Document Sample
KUMPULAN HADIS Powered By Docstoc
					           KUMPULAN HADITS-HADITS

1. HADITS TENTANG KEIMANAN
A. Hadits Nomor 5 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
Artinya :
    Hadits Abu Hurairah r.a dimana ia berkata: Pada suatu hari Nabi saw berada
ditengah-tengah para sahabat lalu ada seseorang datang kepada beliau lantas bertanya:                                          1
”Apakah iman itu?” Beliau menjawab: ”Iman adalah kamu percaya kepada Allah dan
malaikatnya, dan kamu percaya dengan adanya pertemuan dengannya, dan dengan
adanya rasul-rasuluya, dan kamu percaya dengan adanya hari kebangkitan (setelah hari
mati)”. Ia bertanya: ”Apakah Islam itu?”. Beliau menjawab ”Islam yaitu kamu
menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat
yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. Ia bertanya: ”Apakah Ihsan itu?”.
Beliau menjawab: ”Kamu menyembahkan Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika
kamu tidak bisa (seakan-akan) melihatnya, maka (berkeyakinanlah) bahwa sesungguhnya
Allah melihat kamu”. Ia bertanya: ”Kapan hari kiamat itu?”. Beliau menjawab: ”Orang
yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada tanda-tandanya, (yaitu)
apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, apabila pengembala unta dan
ternak berlomba-lomba dalam bangunan; dalam lima hal tidak mengetahuinya kecuali
Allah”. Kemudian nabi saw membaca ayat (yang artinya): ”Sesungguhnya Allah, hanya
pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat: dan dialah yang menurunkan hujan
dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorangpun yang
dapat mengetahui dimuka bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha
mengetahui lagi maha mengenal”. Orang yang bertanya itu lantas pergi, lalu beliau
bersabda: ”Kembalikanlah dia”, akan tetapi mereka tidak melihat apa-apa, maka beliau
bersabda: ”Itu adalah Jibril a.s yang datang untuk mengajarkan manusia tentang agama
mereka.


B. Hadits Nomor 22 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
                                          2
Artinya :
    Hadits ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw melewati salah seorang Anshar
yang sedang manasehati saudaranya karena malu. Kemudian Rasulullah saw bersabda:
”Biarkanlah ia karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman”.
Al-Bukhari mentakhrijkan hadits ini dalam ”Kitab Iman” dalam hal malu itu sebagian
dari Iman


C. Hadits 30 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan.
                                         3
Artinya :
Hadits Abu Syuraih Al-’Adawi dimana ia berkata: ”Kedua telingaku mendengar dan
kedua mataku melihat ketika Nabi saw bersabda: ”Barang siapa yang beriman kepada
Allah dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan tamunya dengan
jamuan yang baik”. Ia bertanya: ”Wahaui Rasulullah, berapa lama jamuan yang baik
itu?”. Beliau menjawab: ”Sehari semalam, dan lama bertamu itu adalah tiga hari.
Sedangkan selebihnya adalah merupakan shadaqah atasnya. Dan barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir merupakan maka hendaknya ia berkata yang baik
atau diam saja.


D. Hadits 36 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
Artinya :
Hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda: ”Orang yang berzina tidaklah
melakukan zina ketika ia berzina itu berada dalam keadaan mukmin. Tidak ada orang
yang minum-minuman keras ketika ia meminumnya itu berada dalam keadaan mukmin.
Dan tidaklah pencuri ketika itu mencuri itu berada dalam keadaan mukmin”.


2. HADITS TENTANG KEIKLASAN
Hadits Nomor 01 dari kitab Riyadhus Shalihin
                                        4
Artinya :
Umur bin Al-Khattab r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda
:Sesunguhnya syah atau tidak sesuatu amal, tergantung pada niatnya.dan yang terangap
bagi tiap orang apa yang ia niatkan. Maka siapa berhijrah (mengungsi dari daerah Islam )
semata-mata karena ta’at kepada Allah swt dan Rasulullah saw, maka hijrah itu di terima
oleh Allah swt dan Rasulullah. Dan siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang di
kejarnya, atau karena perempuan yang akan di kawin, maka hijrahnya terhenti pada apa
yang ia niat hijrah kepada-nya.


3. HADITS TENTANG DOSA-DOSA BESAR
A. Hadits Nomor 53 dari Kitab Lu’lu Wal Marjan
                                           5
Artinya :
Hadits Abdullah bin Mas’ud dimana ia berkata :” Saya bertanya kepada Nabi saw :”
Apakah dosa yang paling besar menurut Allah ?”Beliau menjawab : “maku menjadikan
sekutu bagi Allah padahal dia yang menciptaka kamu “.Saya bertanya :”kemudian
apa?”beliau menjawab :”Kamu membunuh /anak mu karena khawatir ia akan makan
bersama kamu”. Saya bertanya lagi :”Kemudian apa ?” Beliau menjawab :” Kamu
berzina dengan istri tetanggamu”.


B. Hadits Nomor 55 dari Kitab Lu’lu’ wal Marjan
Artinya :
Hadits Anas r.a. dimana ia berkata :”Rasulullah saw ditanya tentang dosa-dosa besar
:kemudian beliau menjawab :”mempersekutukan Allah, Durhaka kepada kedua orang tua
Membunuh jiwa (manusia), dan Bersaksi palsu ”.
C. Hadits Nomor 56 dari Kitab Lu’lu’ Wal Marjan
                                         6
Artinya :
Hadits Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw dimana beliau bersabda :”Jauhilah tujuh macam
dosa yang membinasakan ”.para sahabat bertanya :” Wahai Rasulullah, apakah ketujuh
macam dosa itu ?”.Beliau menjawab :”Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa
(manusia) yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, maka riba, maka harta anak
yatim, lari pada saat pertempuran (dalam jihad), dan memudah (berbuat=ina) kepada
wanita-wanita yang selalu menjaga diri, mukminat dan tidak pernah berfikir (untuk
berzinz)”.


4. HADITS TANDA-TANDA ORANG MUNAFIQ
A. Hadits Nomor 37 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
Artinya :
Hadits Abdullah bin ’ Amr bahwasanya Nabi saw bersabda :Epat sifat yang barang siapa
mengerjakan maka ia akan menjadi orang yang bener-benar munafik, dan barang siapa
yang melakukan satu dari yang   keempatsifat itu maka di dalam dirinya terdapat
sebagaian sifat nifak sehingga ai meningalkannya, (yaitu) : apa bila di percaya, ia                                         7
berhiyanat, apa bila ia berbicara, ia berdusta, apa bila ia berjanji, ai tidak menepati, dan
apa bila ia bertengkar, ia curang.


B. Hadits Nomor 38 dari Kitab Lu’lu’ Marjan
Artinya :
Hadits Abu Hurairah r.a dari Nabi saw dimana beliau bersabda: ”Tanda orang munafiq
itu ada tiga (yaitu): apabila berbicara, ia berdusta; apabila ia baerjanji, ia tidak menepati;
dan apabila ia dipercaya, ia berkhianat”.


5. HADITS TENTANG TINGKAH LAKU TERPUJI
A. Hadits Nomor 1652 dari Kitab Lu’ lu’ wal Marjan
Artinya :
Abu Hurairah r.a barkata: Seseorang kepada Nabi saw dan berkata: Ya Rasulullah,
siapakah yang berhak aku layani? Jawab Nabi saw: Ibumu, ditanya: Kemudian siapakah?
Jawab Nabi saw: Ibumu ditanya: Kemudian siapakah? Jawab Nabi saw: Ibumu.
Kemudian siapakah? Jawab Nabi saw: Ayahmu.


B. Hadits Nomor 1675 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan


                                              8
Artinya :
Abdulla bin Mas’ud r.a berkata: Nabi saw bersabda: Sesungguhnya benar (jujur) itu
menuntun kepada kebaikan,dan kebaikan itu menuntun ke sorga, dan seseorang itu
berlaku benar sehingga tercatat di sisi Allah seorang siddiq (yang sangat jujur benar).
Dan dusta menuntun kepada lancing, dan lancing (curang) itu menuntun kedalam neraka.
Dan seorang itu berdusta sehingga tercatat disisi Allah sebagai pendusta.


6. HADITS TENTANG SIFAT-SIFAT TERCELA
A. Hadits Nomor 1374 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
                                           9
Artinya :
Abu Saied Al-khudri r.a berkata: Nabi saw bersabda: Awaslah kalian duduk ditepi jalan.
Sahanat berkata: Tidak dapat tidak, itu majlis kami bercakap-cakap. Jawab Nabi saw:
Jika kalian tida dapat kecuali duduk ditepi jalan, maka kalian harus mengetahui
kewajiban jalan. Mereka bertanya: Apakah kewajiban di jalan? Jalan Nabi saw:
Memelihara mata, dan menahan gangguan, dan menjawab salam, dan menganjurkan
ma’ruf kebaikan, dan melarang mungkar.
B. Hadits Nomor 1660 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
Artinya :
Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: Awaslah kalian sanka-sangkah,
sebab itu sedudusta-dusta cerita (berita), dan jangan menyelidiki, dan jangan mamata-
matai (mengamati) hal orang, dan jangan menawar untuk menjerumuskan orang lain, dan
jangan hasud-menghasud, dan jangan benci-membenci dan jangan membelakangi dan
jadilah kalian sebagai hamba Allahitu saudara.


C. Hadits No.340 dari Kitab Riyadhush Shalihin
                                          10
Artinya :
Abu Isa (Al-Mughirah bin Syu’bah ra) dari Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya
Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajiban dan
meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup dan Allah Swt membenci
padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta
(mengharamkan kekayaan).
7. HADITS TENTANG KESEHATAN
A. Hadits No.145 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
Artinya :
Hadits Abu Hurairah dari Nabi Saw. Dimana beliau bersabda: “Fitrah itu ada lima, atau
lima (perbuatan) termasuk fitrah, yaitu: Khitan, mencukur bulu disekitar kemaluan,
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan menggunting kumis”.


B. Hadits No.142 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan                                         11
Artinya :
Hadits Abu Hurairah r.a: Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: ”Seandaiya aku tidak
khawatir mempersulit manusia, niscaya aku memerintahkan mereka untuk menggosok
gigi setiap shalat”.
8. HADITS TENTANG PERSAUDARAAN
A. Hadits no.1667 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
Artinya :
Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Seorang muslim saudara
terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang


                                        12
lain. Dan siapa menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesssahan seorang
muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya dihari qiamat, dan siapa yang
menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya dihari qiamat.(Bukhari,
Muslim)


B. Hadits n0.1670 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
Abu Masa r.a. berkata Nabi saw : seorang mu;min berharap sesama mu’min bagaikan
satu bangunan yang setengahnya menguatkan setengahnya, lalu Nabi saw mengeramkan
jari-jarinya (Buhari, Muslim).


9. HADITS TENTANG DORONGAN MENUNTUT ILMU
A. Hadits ke 1405 dari Kitab Lu’lu’Wal Matjan.
                                        13
Artinya :
Abu Waqib Allaitsy r.a. berkata : Ketika Nabi saw, duduk di masjid bersama sahabat,
tiba-tiba datang tiga orang, maka yang dua menghadap kepada Nabi saw. Sedang yang
satu pargi. Ada pun yang kedua, maka yang satu dari padanya melihat ada lowongan di
tengah majelis maka ia duduk di tempat itu, sedang yang dua duduk di belakang, adapun
yang tiga lebih tinggi. Maka Nabi saw. Selesai dari nasehatnya bersabda : sukakah aku
beritakan kepada kalian mengenai tiga orang itu, adapun yang pertama ia ingin
mendekatkan diri kepada Allah maka Allah memberi tempat dekat, adapun yang kedua
dia malu kepada Allah, maka Allah malu kepadanya. Adapun yang ketiga dia berpaling
dari Allah juga berpaling dari padanya.(Bukhari, Muslim).Majelis zikir itu majelis rahmat
Allah, dan siapa yang jauh, jauh dari rahmat Allah.


B. Hadits ke 1712 dari Kitab Lu’lu’ Wal Marjan
Artinya :
Abdullah bin Amr Al-ash r.a. berkata :saya telah mendengar Rasulullah saw.
Sesunguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama langsung dari hati hamba, tetapi                                           14
tercabutnya ilmu dengan matinya ulama’ sehinga bila tidak ada orang alim, lalu orang-
orang mengangat pemimpin yang bodoh agama, kemudian jika di tanya agama, lalu
menjawab tampa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. (Bukhari,Muslim).


10. HADITS DORONGAN MENCARI REZEKI HALAL
A. Hadits no.612 dari kitab Lu’lu’Wal Marjan
Artinya :
Hadits Ibnu Umar r.a. bahwanya rasulullah saw, sewaktu berada di atas mimbar serta
menyambutkan tentang shadaqah, menjaga kehormatan diri dan dari meminta-
minta,bersabda :”tangan yang di atas itu lebih baik dari pada tangan yang di bawah.
Tangan yang di atas adalah orang yang berinfak dan tangan yang di bawah adalah orang
yang meminta (menerima)”.


B. Hadits no.613 dari kitab Lu’lu’Wal Marjan
                                         15
Hadits hakim bin Hizan r.a. berkata dari Nabi saw bersabda :Tangan yang diatas itu lebih
baik  dari  pada  tangan  yang  di   bawah  mulai  lah  dengan  memberi  pada
kerabatmu.Jawababmu.shadaqah yang paling baik adalah (shadaqah) dari harta yang
lebih. Barang siapa yang menjaga kehormatan dari (tidak meminta-minta) maka Allah
akan menjaga kehormatan dirinya :dan barang siapa yang merasa dirinya cukup maka
Allah akan mencukupinya”.


C. Hadits no.618 dari kitab Lu’lu’ Wal Marjan
Bersabda :
Sekiranya salah seorang di antara kamu pergi mencari kayu bakar lalu diangkatnya
seikatan kayu itu dipungungnya maka itu lebih baik baginya dari pada ia meminta-minta
kepada seorang lalu di beri atau ditolak”.


11. HADITS TENTANG KEPEDULIAN SOSIAL
A. Hadits no.1682 dari kitab Lu’lu’ Wal Marjan
                                            16
Abu Hurairah r.a. ia berkata :”Rasulullah saw.Bersabda : Ketika seorang berjalan di
suaatu jalan tiba-tiba melihat dahan berduri di tengah jalan maka segera ia singkirkan,
maka Allah memuji perbuatan dan mengampunkan baginya (dosanya).(Bukhari,Muslim).


B. Hadits no.1683 dari kitab Lu’lu Wal Marjan
Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. Bersabda :Seorang wanita telah disiksa
disebabkan kucing dikurung sehingga mati, sehingga ia masuk kedalam neraka. Sebab
tidak diberi makan, minum ketika dikurung, juga tidak lepas untuk mencai makanan dari
binatang-binatang bumi yang menjadi makanannya. (Bukhari, Muslim).


C. Hadits no.1447 dan 1448 dari Kitab Lu’ lu’ Wal Marjan
                                          17
Artinya :
    Abu Hurairah r.a ia berkata: “Rasulullah saw, Bersabda: Ketika ada seorang lelaki
berjalan, ia merasa sangat haus, lalu ia turun kesebuah perigi (sumur) untuk minim,
kemudian sesudah ia keluar dari sumur, tiba-tiba ada anjing menjilat-jilat tanah karena
sangat haus, maka ia berkata: Binatang ini telah merasaa haus sebagaimana yang kurasa,
lalu ia turun kedalam sumur dan mengisi sepatunya dengan air lalu digigitnya dengan
mulutnya dan dibawanya naik keatas sumur, lalu memberi minim pada anjing itu, maka
Alla memuji perbuatannya itu dan mengampunkan baginya. Sahabat berkata: Ya Allah
apakah ada pahala untuk kami dalam menolong dan memberi apa-apa pada binatang?
Jawab Nabi saw: dalam tiap jiwa yang hidup itu ada pahalanya. (Bukhari, Muslim).
Yakni bagi siapa saja yang suka menolong dengan memberi makan atau minum.
Artinya :
    Abu Hurairah r.a ia berkata: “Rasulullah saw. Bersabda: Ketika ada anjing
berputar-putar diatas sumur, hampir mati kehausan, tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita
pelacur dari Bani Israil, maka segera ia membuka sepatunya lalu digunakan menimba air
sumur itu lalu diminumkan pada anjing itu, maka Allah mengampunkan baginya.
(Bukhari, Muslim).
                                           18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16452
posted:6/13/2010
language:Indonesian
pages:18
Description: Kumpulan Hadis-Hadis