Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

10786

VIEWS: 4 PAGES: 4

LUẬN VĂN, LUẬN �N, ĐỒ �N, KH�A LUẬN, ĐỀ T�I, TIỂU LUẬN, CHUY�N ĐỀ, B�O C�O, LUẬN VĂN THẠC SĨ

More Info
									   Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động
          thương mại của các doanh nghiệp sản xuất

                Đề cương đề tài mã số:10786
                        MỤC LỤC

                                                    Trang

LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 1
CHƢƠNG I: HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO ................... 4
  I.Hoạt động thƣơng mại doanh nghiệp......................................................... 4
  II.Các cam kết của chính phủ Việt Nam ...................................................... 6
  III. Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động thƣơng mại
  của doanh nghiệp sản xuất ............................. 13
    1.Cơ hội khi gia nhập WTO .......................... 13
     1.1. Mở rộng thị trƣờng và tăng xuất khẩu ........................................ 13
     1.2. Nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế ......... 16
     1.3. Sử dụng đƣợc cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO ............... 16
    2. Thách thức của việc gia nhập WTO ................................................... 17
     2.1. Sức ép cạnh tranh ........................................................................ 17
     2.2 Thách thức về nguồn nhân lực ..................................................... 17
    3.Sự tác động đến thƣơng mại đầu vào ................... 18
    4.Sự tác động đến thƣơng mại đầu ra .................... 20
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI CỦA DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT SAU KHI GIA NHẬP WTO..................................... 23

     Hệ thống Website :             Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    ● http://thuvienluanvan.com          Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    ● http://timluanvan.com            Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    ● http://choluanvan.com            Email: Thuvienluanvan@gmail.com
 1.Những thành tựu đạt đƣợc....................................................................... 23
 2. Những vấn đề đặt ra ............................................................................... 26
CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO ................ 28
 I. Đối với doanh nghiệp.............................................................................. 28
   1.Giải pháp để vƣợt qua thách thức ....................................................... 28
   2.Doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh . 29
 II. Đối với chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan .................... 30
   1.Các giải pháp cho chiến lƣợc phát triển xuất khẩu ............................. 30
   22. Những giải pháp tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu ....................... 32
   3.Các doanh nghiệp thƣơng mại, công nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt
   động ........................................................................................................ 33
Kết luận ........................................... 36
danh mục tài liệu tham khảo ............................. 36
    Hệ thống Website :               Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   ● http://thuvienluanvan.com            Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   ● http://timluanvan.com              Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   ● http://choluanvan.com              Email: Thuvienluanvan@gmail.com
                  LỜI NÓI ĐẦU


    Từ năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đi vào giai đoạn đổi mới toàn diện.
 Cơ cấu kinh tế đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao
 cấp sang cơ chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Nhà nƣớc
 thi hành chính sách mở cửa, mở rộng giao lƣu quốc tế về mọi mặt, khuyến
 khích các nhà kinh doanh nƣớc ngoài đầu tƣ vào Việt Nam, tăng cƣờng hợp
 tác song phƣơng và đa phƣơng về kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật với
 nhiều nƣớc trên thế giới.
    Dƣới tác động của các chính sách kinh tế xã hội mới, nhiều biến đổi to
 lớn đã diễn ra . Nền kinh tế Việt Nam đã có những bƣớc chuyển biến quan
 trọng, liên tục tăng trƣởng với nhịp độ cao và ổn định trong nhiều năm, đời
 sống của ngƣời dân ngày càng ổn định và nâng lên.
   Ngày 07/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của
tổ chức thƣơng mại thế giới WTO. Sự kiện này đánh dấu một bƣớc ngoặt
quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Bên cạnh đó việc gia
nhập tổ chức thƣơng mại thế giới có những tác động rất lớn đến các doanh
nghiệp sản xuất trong nền kinh tế. Nghiên cứu những tác động để tìm ra biện
pháp thúc đẩy và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh
nghiệp để phù hợp với tình hình mới là một nội dung hết sức quan trọng và
cần thiết.
   Vì vậy,em quyết định lựa chọn đề tài: “Tác động của việc Việt Nam gia
nhập wto đến hoạt động thƣơng mại của các doanh nghiệp sản xuất”
   Trong đề tài này, em tập trung nghiên cứu những tác động của việc Việt
Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới đến hoạt động thƣơng mại của các
doanh nghiệp sản xuất trong nƣớc nhằm đề ra các biện pháp khắc phục cũng
nhƣ phát triển mở rộng hoạt động thƣơng mại cho các doanh nghiệp sản xuất.
    Hệ thống Website :      Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   ● http://thuvienluanvan.com   Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   ● http://timluanvan.com     Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   ● http://choluanvan.com     Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
    Hệ thống Website :          Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   ● http://thuvienluanvan.com       Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   ● http://timluanvan.com         Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   ● http://choluanvan.com         Email: Thuvienluanvan@gmail.com

								
To top