Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

AJA KAYA by masdadang

VIEWS: 108 PAGES: 3

									AJA KAYA CACING          “Aja Piyayang-piyiying Kaya Cacing”
          Pralambang bangsa Indonesia, kang wis dilarah-
          larahake dening pejajah, warna lapisan kaya kang
          kasebut ing duwur iki perjuangan kita awit kuna-
          makuna, kayata wiwit perjuangan Sheh Siti Jenar
          dilebur, lah Raden Unrung dilebur, lair maneh Sarekat
          Islam dilebur, lair Sarekat Rakyat dilebur, lair maneh
          Budi Utama dilebur lair maneh P.N.I Banteng dilebur,
          lair maneh Parindra dilebur, dadi sepi nyeyet, datan
ana sabawane walang kumrisik, marga kaoncatan Jimat kalimasada, lan
Kaki Sabdopalon, tan kocapa kaya rawuhira Kaki Sabdopalon lan Jimat
Kalimasada, kaya dene suwarane gunung njeblug “Gleger”.

Bangsa Indonesia pada milih dadi Patak Banteng, Embah Patak Banteng,
Eyang dadi Patak banteng, anak dadi Patak banteng !

Sega jagung dadi Banteng, tela mentah dadi banteng wong Tani dadi
Banteng !

Kyai dadi Banteng ! Santri dadi Banteng ! Pandita dadi Banteng ! Cantrik
dadi Banteng ! Sak Indonesia Podo watak “Banteng”.

Gatuk karo ngendikane Ir. Soekarno rikala arep mangkat dikunjara dening
Abu Lahab (penjahat) ana ing guwa Bawana. Ir. Soekarno cancut tali
wanda, njejak Bantala sesumbar bakal ngetokake aji Panca Sona Bala
Sayuta, mangkene pangandikane : “Yen Soekarno mati siji, lair 10
Soekarno, 10 mati, lair 100 Soekarno, 100 mati, lair 1000 Soekarno, 1000
mati, lair 10.000 Soekarno”. Sak Indonesia dadi Soekarno kabeh, iku bisa
klakon. Bupati dadi Soekarno, Polisi dadi Soekarno, P.I.D dadi Soekarno,
Saradadu dadi Soekarno, Sudagar dadi Soekarno, musuh lebur dadi
Soekarno, wong Tani dadi Soekarno, pengarang We Yoga Dhi kongsi saiki
dadi Soekarno. Hayo ! Sapa kang lali den elingake ! Aja dolan adoh-adoh,
baliya ! baliya ! dadi Soekarno. Hayo Jimate pada diasta, Kalima Sabda ya
Pancasila.

Sing sapa ora gelem sayekti bakal kasiku ing tanah wutah getihe kang
dipanggoni, iki kena diarani Kapir, tegese kabronjong ing kapialan,
pungkasan kewirangan ora gelem ngrungkebi tanah wutah getihe,
satah (sutik) ngaku Jawa kang aran Jawata. Iku tumrap kanggo
kelahiran. Dene bab kebatinan , sapa wong kang bisa : 1. Nggaru ala lan
becik, 2. Yen ana rejane jupuken sarine, 3. Iku ing tembe bisa sejajar tegese
manunggal kawula lan Gusti, iku ya Rasulullah ya rasa tepa Slira, 4. Iku
bisa Sakti tur Aeng (aneh), 5. Iku bisa Suren Gede = ringin agung, ya mesti
dadi pengayoman ing putra wayah, 6. Iku bisa kongsi Lobang tegese
lobang katurutan sak sedyane, 7. Iku dimurahi ing pari rejeki apa kang
tinandur bisa makmur, marga eling ing “Sahabat Kalima”.

Kesit (sregep) lima cacahe iku bisa arum awangi angambar-ambar kaya
dene kembang, sakabehe para Dewa pada wedi tur asih, aja maneh para
titah. Yen cara Sarengat iku lagi tekan seperempat ADIL.

Iku yen sinawang kaya dene Banteng, njenggereng, nanging ora medeni,
sapa kang weruh sajak wedi, yaiku watake manungsa, kang bisa oman,
iman, loman kautaman, bisa oman ing jaman aman, ayo pada titen-
titenan, totohane awet-awetan. Mula iku kang kongsi TERUS, anggone
tumindak kabagusan, watake wong kang iman iku supaya teguh kaya dene
Banteng, emoh goroh emoh ngapusi, emoh ngrebut kursi adol aksi, watake
wong iman iku mung Gusti kang kaesti, senadyan tumeka pati. Mula iku
yen pancen temen-temen pada ngaku kawulane Gusti, aya pada sesuci ana
ing pancuran kang aran Bima Lukar, tegese : Lukar = wuda, Bimo tegese
buntel. Lukarana samudayane tumrap kamurkan kadonyan, yen Arabe
Tachalul tegese cukur tumrap kadonyan, kanggo keadilan tepa-slira, ora
kena ngarep-arep pawehing liyan, iku yen bisa nglakoni Bagus ati, iku
sayekti dadi Sirah Hayu, tegese wis pangawak Puji keslametan, sakehing
kali-kali pada awot teluk dadi Sirayu, semono uga sira bakal dadi “Sirah
Hayu” (slamet).

ngger putuku rungokna tegese “Bina Lukar” iku kebatinan. Bima tegese
bungkus. Mangertiya yen sira iku tansah peteng iku, sejatine mung
kabronjong (kabuntel) ing warna-warna lapisan bunten, yaiku : Bumi,
Geni Banyu, Angin Srengenge lintang, rembulan, kang kinodrat nguripi
ing badanira, mangkene wijang-wijangane :

1. Kuwatir ora sugih, apus-ingapusan dadi pecah belah Rante Panca Sila
pating prentil, sadulur ora pada mampir.

2. Kuwatir ora makmur, tumindak ora jujur. Wusanane kayu ringin agung,
godonging aking, dadi kuru gering.

3. Kuwatir ora oman kadonyan, tumindak gawe kapitunan ing liyan.
Wusana dadi ora aman, pari lan Kesite dipangan ama.

4. Kuwatir ora singgih, tumindak silih ungkih, nggunggung diri kelangan
pribadi, wusana ilang watak Kasatriya. Bnateng babak bundas kari batang,
kapercayane ilang.
Papat bungkus prabawa kuwatir iku yen kersa ilangana (lukarana)
nganggoa kabagusane, yaiku kang diarani ngracut kadang 4, yen cara
Arabe Simbul Burak, yen Jawane Simbul Pacul tegese kebagusan 4 aja ucul,
yen Jaman iki asimbul LINTANG BIMASAKTI, byar padang ora ana reribed
apa-apa ora ana pepeteng apa-apa. Yaiku laire Ratu Adil, wis ana dadnira,
mula sira kabeh tindakena keadilan nanging aja keliru ngarani Ratu Adil
sarira di Wisma tegese iku wis ana ing badanira iku, nanging isih pada
kabronjong patang kuwatir nafsu 4. yen pancen kersa hayo pada lakonana.

								
To top