Docstoc

exams

Document Sample
exams Powered By Docstoc
					   ‫לוח בחינות‬             ‫851‬

       ‫לוח בחינות זה אינו סופי, ייתכן ויחולו בו שינויים.‬
   ‫יש לעקוב אחר לוח הבחינות המתפרסם באתר האינטרנט ועל גבי‬
               ‫לוחות המודעות.‬

                   ‫תואר ראשון‬
                   ‫סמסטר א'‬
      ‫מועד ב'‬          ‫מועד א'‬               ‫שנה א'‬
  ‫0000‬   ‫2001.0.8‬     ‫0000‬  ‫2001.2.01‬    ‫היבטים אנתרופולוגיים של ע"ס‬
  ‫0000‬  ‫2001.0.22‬     ‫0000‬  ‫2001.2.21‬     ‫היבטים סוציולוגיים של ע"ס‬
  ‫0000‬  ‫2001.0.21‬     ‫0000‬  ‫2001.2.21‬         ‫פילוסופיה של המדע‬
  ‫0000‬  ‫2001.2.22‬     ‫0000‬   ‫2001.1.0‬       ‫מושגי יסוד בפסיכולוגיה‬
  ‫0000‬   ‫2001.2.2‬    ‫00022‬   ‫2001.1.8‬            ‫מבוא למשפט‬
  ‫0000‬   ‫2001.0.1‬     ‫0000‬  ‫2001.1.12‬        ‫מבוא לרווחה חברתית‬


      ‫מועד ב'‬          ‫מועד א'‬               ‫שנה ב'‬
  ‫0000‬   ‫2001.0.8‬     ‫0000‬  ‫2001.2.11‬         ‫מבוא לסטטיסטיקה‬
  ‫0000‬  ‫2001.0.22‬     ‫0000‬  ‫2001.2.81‬            ‫פסיכופתולוגיה‬
  ‫0000‬  ‫2001.0.21‬     ‫0000‬  ‫2001.2.00‬        ‫הקבוצה הקטנה בע"ס‬
  ‫0000‬   ‫2001.2.2‬     ‫0000‬   ‫2001.1.8‬      ‫ההיבט הקהילתי בעבודה‬
                                    ‫סוציאלית‬
  ‫0000‬  ‫2001.2.22‬     ‫0000‬   ‫200.1.02‬           ‫שיטות מחקר‬
‫מבחן בית‬   ‫לוקחים ב-‬  ‫מבחן בית‬   ‫לוקחים ב-‬        ‫המשפחה כמערכת‬
       ‫20.2.00‬          ‫20.1.02‬
      ‫מחזירים ב-‬        ‫מחזירים ב-‬
        ‫20.0.2‬         ‫20.1.82‬


   ‫מועד ב'‬         ‫מועד א'‬                   ‫שנה ג'‬
  ‫0000‬   ‫2001.0.8‬     ‫0000‬  ‫2001.2.01‬    ‫פנים רבות לעוני0 תפיסות ודרכי‬
                          ‫התערבות עם אנשים החיים בעוני‬
  ‫0000‬   ‫2001.0.1‬    ‫00002‬  ‫2001.2.21‬      ‫התיאוריה של הפרקטיקה ג'‬
  ‫0000‬   ‫2001.2.2‬     ‫0000‬   ‫2001.1.8‬   ‫פוסט טראומה – התופעה גורמים‬
                                    ‫והשלכות‬
             ‫הגשת עבודות סמינריוניות:בקורסים של סמסטר א': 3004.2.08‬
 ‫לוח בחינות‬              ‫951‬      ‫לוח בחינות זה אינו סופי, ייתכן ויחולו בו שינויים.‬
  ‫יש לעקוב אחר לוח הבחינות המתפרסם באתר האינטרנט ועל גבי‬
              ‫לוחות המודעות.‬


                 ‫סמסטר ב'‬
  ‫מועד ב'‬         ‫מועד א'‬           ‫שנה א'‬
 ‫0000‬  ‫2001.8.11‬    ‫0000‬  ‫2001.8.12‬       ‫היבטים כלכליים של ע"ס‬
 ‫0000‬  ‫2001.8.00‬    ‫0000‬  ‫2001.8.22‬   ‫סוציולוגיה של החברה הישראלית‬
 ‫0000‬   ‫2001.2.2‬   ‫0000‬  ‫2001.8.01‬       ‫מדינת הרווחה בישראל‬
 ‫0000‬   ‫2001.2.8‬   ‫0000‬  ‫2001.8.00‬       ‫פסיכולוגיה התפתחותית‬  ‫מועד ב'‬         ‫מועד א'‬           ‫שנה ב'‬
 ‫0000‬   ‫2001.2.8‬   ‫0000‬  ‫2001.8.22‬    ‫יסודות הפסיכולוגיה החברתית‬
 ‫0000‬  ‫2001.8.00‬   ‫00002‬  ‫2001.8.22‬           ‫סטייה חברתית‬
‫00002‬   ‫2001.2.0‬   ‫00002‬  ‫2001.8.11‬   ‫המסגרת החוקית והמוסדית של‬
                            ‫שירותי הרווחה האישיים‬
 ‫0000‬   ‫2001.2.8‬   ‫0000‬  ‫2001.8.81‬   ‫מבנים ותפקודים בארגוני רווחה‬
 ‫0000‬  ‫2001.2.12‬    ‫0000‬  ‫2001.8.00‬      ‫המערכות להבטחת הכנסה‬
 ‫מבחן‬    ‫לוקחים ב-‬  ‫מבחן‬   ‫לוקחים ב-‬    ‫התיאוריה של הפרקטיקה ב'‬
  ‫בית‬    ‫20.2.22‬    ‫בית‬   ‫20.8.00‬
      ‫מחזירים ב-‬       ‫מחזירים ב-‬
       ‫20.2.22‬         ‫20.8.1‬  ‫מועד ב'‬         ‫מועד א'‬                  ‫שנה ג'‬
‫0000‬   ‫2001.8.11‬    ‫0000‬  ‫2001.8.12‬    ‫פנים רבות לעוני0 תפיסות ודרכי‬
                        ‫התערבות עם אנשים החיים בעוני‬
‫0000‬   ‫2001.8.00‬    ‫0000‬  ‫2001.8.82‬   ‫עיצוב מדיניות – היבטים יישומיים‬
‫0000‬   ‫2001.2.2‬    ‫0000‬  ‫8001.8.01‬      ‫התאוריה של הפרקטיקה ג'‬


    ‫הגשת עבודות סמינריוניות: בקורסים של סמסטר ב' וקורסים שנתיים: 3004.0.8‬
 ‫לוח בחינות‬          ‫061‬

     ‫לוח בחינות זה אינו סופי, ייתכן ויחולו בו שינויים.‬
 ‫יש לעקוב אחר לוח הבחינות המתפרסם באתר האינטרנט ועל גבי‬
              ‫לוחות המודעות.‬


                ‫תואר שני‬


              ‫סמסטר א'‬
  ‫מועד ב'‬      ‫מועד א'‬                 ‫שם הקורס‬
‫0000‬  ‫2001.0.8‬  ‫0000‬  ‫2001.2.21‬  ‫מחקר מהו? פילוסופיה תיאוריה ויישום‬
‫0000‬  ‫2001.0.21‬  ‫0000‬  ‫2001.2.00‬    ‫מדיניות ומערכות שרותים בזירת‬
                                ‫הרווחה‬
              ‫סמסטר ב'‬
  ‫מועד ב'‬      ‫מועד א'‬                 ‫שם הקורס‬
‫0000‬  ‫2001.2.8‬  ‫0000‬  ‫2001.8.82‬  ‫טיפול במצבי שינוי, לחץ, משבר וחולי‬
                           ‫בחיי הילד ומשפחתו‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:3/24/2008
language:Hebrew
pages:3