Noi domenii de interes pentru auditul financiar: XBRL, XARL si raportarea financiara n format electronic by ProQuest

VIEWS: 137 PAGES: 11

Most of the public companies today publish their financial reports by the means of the Internet, but the lack of a generally accepted, financial reporting-dedicated data format specification forces the typical user of financial information to re-input the data in order to perform a thorough analysis. This study is an attempt to provide a solution for the problem, based on the Extensible Business Reporting Language (XBRL), dedicated to the electronic financial reporting, as well as the Extensible Assurance Reporting Language (XARL), the new support model for the Internet-based financial audit and assurance reporting. The two specification frameworks are analyzed with a critical eye, and a set of improvements is proposed. The improvements are mainly focused on the security and information integrity concerns, and consist in an integration proposal for the established encryption and electronic signature standards.

More Info
									  Noi domenii de interes
 pentru auditul financiar:
    XBRL, XARL
 ºi raportarea financiarã
  în format electronic
                Dragoº MANGIUC*                                  Introducere
                   Abstract                         Activitãþile ºi misiunile de auditare
                                               a situaþiilor financiare au apãrut ca
     New Areas of Interest in the Field of                        rãspuns la necesitãþile mediului de
                                               afaceri, ale unor organizaþii guver-
     the Financial Audit: XBRL, XARL and                         namentale ºi ºtiinþifice, precum ºi
      the Electronic Financial Reporting                         ale utilizatorilor individuali pentru
                                               informaþii financiare relevante ºi de
Most of the public companies nowadays publish their financial reports by the means of     încredere, utilizate ca fundament al
the Internet, but the lack of a generally accepted, financial reporting-dedicated data for-  procesului decizional. În prezent,
mat specification forces the typical user of financial information to re-input the data in  majoritatea companiilor cu acþiona-
order to perform a thorough analysis. This paper is an attempt to provide a solution for   riat public îºi prezintã informaþiile
the aforementioned problem, based on the Extensible Business Reporting Language
                                               de naturã financiarã prin Internet,
(XBRL), dedicated to the electronic financial reporting, as well as the Extensible
                                               utilizând în acest sens portaluri Web
Assurance Reporting Language (XARL), the new support model for the Internet-based
financial audit and assurance reporting.                           sau alte metode cu acces liber. To-
                                               tuºi, în situaþia în care un utilizator
The two specification frameworks are analyzed with a critical eye, and a set of
                                               de informaþii financiare intenþio-
improvements is proposed. The improvements are mainly focused on the security and
information integrity concerns, and consist in an integration proposal for the estab-     neazã sã realizeze o analizã sau o
lished encryption and electronic signature standards.                     comparaþie detaliatã, iar demersul
                                               sãu necesitã multiple situaþii finan-
  Key words: Extensible Business Reporting Language, Extensible Assurance          ciare, diferite ca sursã ºi perioadã,
   Reporting Language, electronic financial reporting, financial audit mission       acesta va fi obligat sã realizeze o
                                               reintroducere manualã a datelor,
                                               deoarece nu le poate obþine de pe
                                               Web într-un format general accep-
             Cuvinte cheie:
                                               tat ºi destinat raportãrii financiare.
limbajul extensibil de raportare financiarã, limbajul extensibil
 de raportare pentru audit, raportare financiarã în format elec-               Demersurile în direcþia promovãrii
        tronic, misiune de audit financiar                       Limbajului extensibil de raportare
                                               financiarã (eXtensible Business Re-

* Lector dr., A.S.E. Bucureºti, e-mail: mangiuc@gmail.com.

3/2009                                                               3
Cercetãri în audit ºi raportãri financiare


porting Language – XBRL) au ca       stituit identificarea unor noi arii de   nilor, cât ºi al practicienilor auditu-
principal scop rezolvarea acestei     aplicabilitate a tehnologiilor infor-   lui financiar, autorul încearcã obþi-
probleme, precum ºi furnizarea       matice moderne în domeniul audi-      nerea unei validãri suplimentare a
unei metode standardizate de pre-     tului financiar.              opiniilor sale, confirmarea sau in-
gãtire, publicare ºi transferare a in-                        firmarea importanþei ºtiinþifice ºi
                      Fundamentul propunerilor ºi opi-
formaþiilor din domeniul raportãrii                          aplicative a acestora fiind bineve-
                      niilor autorului l-a constituit o de-
financiare. XBRL îºi are origi
								
To top