Din activitatea CAFR by ProQuest

VIEWS: 15 PAGES: 3

A global leader in serving libraries of all types, ProQuest LLC (“ProQuest”) supports the breadth of the information community with innovative discovery solutions that power the business of books and the best in research experience. More than a content provider or aggregator, ProQuest is an information partner, creating indispensable research solutions that connect people and information. Through innovative, user-centered discovery technology, ProQuest offers billions of pages of global content that includes historical newspapers, dissertations, and uniquely relevant resources for researchers of any age and sophistication—including content not likely to be digitized by others.

More Info
									                     Din activitatea CAFR

   „Abordãri ale auditului financiar”            ªi alegerile care vor urma vor face un pas înainte, vor
                                duce la înnoirea celor care au împlinit deja douã
   Prof.univ.dr. Ion MIHÃILESCU,              mandate; iar cei care vor veni vor continua ideea cã
      preºedinte CAFR, despre               auditorul nu este subordonat Camerei, ci aceasta, ca
                                organism profesional, are menirea de a se sprijini pe
     Probleme în actualitate,               activitatea membrilor sãi ºi de a-i ajuta sã-ºi ducã
      în atenþia profesiei                misiunile la bun sfârºit.
                                Prin urmare, la nivel internaþional avem o repre-
La Seminarul profesional din ciclul „Abordãri ale
                                zentare bunã. La Congresul de la Roma al IFAC am
auditului financiar” desfãºurat la 14 februarie a.c. la    fost aplaudaþi de marea majoritate a reprezen-
Râmnicu Vâlcea, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu,         tanþilor organismelor profesionale, apreciindu-se
preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din        efortul nostru depus pentru preluarea ºi aplicarea
România a prezentat audienþei – formatã din auditori      întrutotul a standardelor internaþionale de audit ºi a
financiari din judeþe care reprezintã Regiunea de       Codului etic.
Dezvoltare Sud-Vest - câteva probleme în plinã actu-
                                De fapt ºi pe plan intern noi am încercat sã pro-
alitate, importante pentru profesie, precum ºi eveni-
                                movãm o politicã de a nu-i deranja pe alþii ºi a ne
mente recente care au marcat evoluþia Camerei.
                                concentra în mod consecvent asupra domeniilor ce
Astfel, evocând momentul fericit al primirii organis-     cad în sarcina noastrã. Cred cã încet, încet am gãsit
mului nostru profesional ca membru cu drepturi         rezolvarea lor, fapt ilustrat cât se poate de bine de
depline în Federaþia Internaþionalã a Contabililor –      Ordonanþa 90/2008, care transpune Directiva euro-
IFAC, preºedintele CAFR s-a referit la condiþiile dure     peanã 2006/43, ordonanþã amendatã ºi aprobatã prin
în care s-a obþinut acest succes, la bruiajele care au     Legea 278/2008.
fost fãcute atât în interiorul þãrii, cât ºi în strãinãtate,  Aº vrea sã aduc mulþumiri în acest sens ºi Mi-
în încercarea de a stopa demersul Camerei. Dar         nisterului Finanþelor, doamnei director Georgeta
asemenea manevre nu au avut succes, seriozitatea cu      Petre, care ne-a sprijinit în demersul nostru de a
care Camera s-a pregãtit pentru a îndeplini toate ce-     obþine o transpunere cât mai fidelã a directivei
rinþele a prevalat.                      europene în legislaþia noastrã. Pentru cã, este bine sã
                                precizãm, nu am cerut nimic în plus, nimic special sã
„Sperãm, spunea preºedintele, ca acum când avem
                                se insereze în legislaþia naþionalã decât în limita ri-
reprezentare egalã cu toþi membrii IFAC sã înceteze
                                gorilor stabilite de numita Directivã pe care aveam
asemenea atacuri. Cu siguranþã, timpul va rezolva
                           
								
To top